Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistik om gransoverskridande halso och sjukvard i Finland 2017

218 views

Published on

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA (Folkpensionsanstalten i Finland) statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och förhandstillstånd för planerad vård.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statistik om gransoverskridande halso och sjukvard i Finland 2017

 1. 1. Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 31.5.2018
 2. 2. Innehållsförteckning 1. Sjukvårdskostnader som uppstått i EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES- länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och information om kostnaderna 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) 7. Den statliga ersättningen för vårdkostnader till den offentliga hälso- och sjukvården 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU- /EES-länder och Schweiz 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2
 3. 3. • Kostnaderna har uppkommit vid akut insjuknande och uppsökande av planerad vård på eget initiativ. • Med akut insjuknande avses att vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse. • Med uppsökande av planerad vård på eget initiativ avses att klienten rest utomlands för att få vård utan ett förhandstillstånd enligt EU-förordningarna. • Med nödvändig vård avses situationer där vårdkostnaderna har ersatts i enlighet med klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland (lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård). • Fysioterapi, tandläkararvoden, läkemedel, läkararvoden, resor samt undersökning och vård kan vara kopplade antingen till en situation där personen insjuknat akut eller uppsökt vården på eget initiativ. Ersättningen har betalats i enlighet med sjukförsäkringslagen. • Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor. FPA för inte statistik över antalet personer. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/sjukvard-i-internationella-situationer-om-du-blir-sjuk-utomlands 1. Sjukvårdskostnader som uppstått i EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa Källa: FPA Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Fysioterapi 81 118 103 16 886,37 25 138,16 19 951,98 2 846,00 4 071,15 5 076,60 Tandläkar- arvoden 6 376 8 302 7 182 2 277 408,59 2 715 258,26 2 331 139,23 305 339,84 491 616,64 582 739,01 Läkemedel 1 796 2 194 1 891 222 539,49 178 440,20 177 741,14 86 774,32 65 231,26 72 937,01 Läkararvoden 2 114 2 798 2 771 548 380,99 712 896,54 699 181,96 85 213,61 118 926,18 130 563,29 Resor 1 361 1 570 1 236 310 352,20 336 669,93 279 376,13 106 698,96 147 506,45 123 943,53 Undersökning och vård 3 234 4 191 3 884 224 199,64 317 244,97 373 372,87 72 481,29 114 762,07 131 734,45 Nödvändig vård 7 098 7 163 4 973 4 874 782,06 3 948 474,85 2 119 473,50 4 025 266,16 3 191 131,68 1 655 229,96 3
 4. 4. 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ • Kostnaderna avser det pris som klienten debiterats i utlandet och som hen har ansökt om ersättning för hos FPA. • Kostnaderna har uppstått vid uppsökande av vård utomlands på eget initiativ, med andra ord då man rest för vård utan ett förhandstillstånd. • FPA ersätter kostnader för vård som man uppsökt på eget initiativ, när vården har getts i ett EU-/EES-land eller i Schweiz. • Vårdkostnaderna ersätts på samma sätt vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. • Läkemedelskostnaderna ersätts samma sätt som läkemedel som köps i Finland. • Resekostnaderna ersätts som om klienten hade rest till verksamhetsenheten närmast sin hemadress och fått nödvändig behandling där. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Största delen av ersättningarna för sjukvårdskostnader utomlands avser ersättningar för tandvård i Estland. Närmare information om vården finns inte tillgänglig. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/soka-planerad-vard-utomlands År 2017 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 2 679 000 410 000 2. Spanien 324 000 35 000 3. Tyskland 154 000 8 000 4. Ungern 109 000 8 000 5. Sverige 42 000 3 000 År 2016 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 3 390 000 650 000 2. Spanien 440 000 56 000 3. Ungern 130 000 8700 4. Tyskland 112 000 9700 5. Belgien 48 000 2100 4 Källa: FPA
 5. 5. 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES- länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa • Kostnaderna har uppkommit vid akut insjuknande. • Med akut insjuknande avses att vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse. • Ersättningen har betalats i enlighet med sjukförsäkringslagen. • Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor. FPA för inte statistik över antalet personer. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/sjukvard-i-internationella-situationer-om-du-blir-sjuk-utomlands Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Fysioterapi 63 58 45 33 901,24 26 857,29 20 770,33 2202,98 1439,38 1499,83 Tandläkar- arvoden 94 116 133 39 237,31 49 731,25 61 935,57 4542,39 6186,61 9587,11 Läkemedel 860 967 733 65 803,78 135 196,87 85 423,82 12 880,12 15 883,89 15 746,02 Läkararvoden 2436 2943 2128 1 609 308,97 1 299 174,37 877 999,02 125 430,29 150 806,55 119 386,61 Resor 82 103 117 59 382,20 47 622,57 130 510,15 4669,65 634,01 890,43 Undersökning och vård 1532 1576 1087 1 344 983,98 942 897,23 532 544,01 94 738,50 128 441,84 80 804,32 5 Källa: FPA
 6. 6. 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa År 2016 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. Thailand 1 550 000 92 000 2. USA 1 230 000 33 000 3. Turkiet 1 110 000 92 000 4. Ryssland 186 000 14 000 5. Kina 168 000 14 000 År 2017 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. USA 2 590 000 37 000 2. Thailand 1 535 000 81 000 3. Turkiet 1 047 000 62 000 4. Mexiko 264 000 4 000 5. Kina 174 000 6 000 6 Källa: FPA
 7. 7. 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och information om kostnaderna År Antalet avgöranden st. Beviljade st. Avslag st. Lämnats utan utredning st. Sjukvårdsdistrikten har betalat för vård enligt förhandstillstånd, € * 2017 200 106 82 12 213 332 2016 246 126 113 7 510 160 2015 197 98 97 2 567 239 2014 181 76 104 1 165 239 2013 140 59 81 1 124 559 • När vissa villkor uppfylls kan FPA bevilja ett förhandstillstånd för vård i EU-/EES-länderna eller Schweiz. Utanför EU-länderna beviljas tillstånd inte. • FPA beviljar förhandstillstånd enligt ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården. • När en patient får vård utomlands på grundval av ett förhandstillstånd, fakturerar vårdgivarlandet FPA för de faktiska kostnaderna och debiterar en klientavgift av patienten. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den offentliga hälso- och sjukvården för dem. • Vårdpriserna kan variera mycket: en enskild behandling kan kosta 100–100 000 euro. Således beror även eurobeloppen av hurdan behandling som getts vid olika tillfällen. • Förhandstillstånd har i första hand beviljats för graviditet och förlossning, ögonsjukdomar och cancersjukdomar. Flest förhandstillstånd har man beviljat till Estland, näst flest till Sverige. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/soka-planerad-vard-utomlands *Detta är ett år då den offentliga hälso- och sjukvården har betalat till FPA kostnader för vård enligt förhandstillstånd. Patienten som har sin hemvist i Finland har fått vården tidigare, till och med det föregående året. 7 Källa: FPA
 8. 8. 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) År FPA har fakturerat € * 2017 326 055 2016 426 841 2015 429 564 2014 383 260 • Ett annat EU-/EES-land eller Schweiz kan bevilja patienter ett förhandstillstånd för vård som ges i Finland. • När en patient har ett förhandstillstånd betalar hen klientavgiften inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården för vården. Staten som beviljat förhandstillståndet ansvarar för de faktiska vårdkostnaderna. • När en patient har fått vård på grundval av ett förhandstillstånd i Finland, fakturerar den offentliga hälso- och sjukvården FPA för de faktiska vårdkostnaderna. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den stat som beviljat förhandstillståndet för beloppet. • Det finns inga uppgifter om antalet patienter som kommit till Finland med förhandstillstånd. Finland fakturerar mest Estland och Sverige för vård på grundval av förhandstillstånd. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/sjukvard-i-internationella-situationer-vem-betalar-for-din-vard *Detta är ett år då FPA har fakturerat kostnader för vård av patienter som kommit från utlandet till Finland. Patienten som har sin hemvist utomlands har fått vården tidigare, till och med det föregående året. 8 Källa: FPA
 9. 9. 7. Den statliga ersättningen för vårdkostnader till den offentliga hälso- och sjukvården Den statliga ersättningen till den offentliga hälso- och sjukvården År Antalet fakturor Ersättningar € 2017 27 663 21,04 M€ 2016 21 340 17,82 M€ 2015 22 744 16,57 M€ 2014 10 876 8,49 M€ 2013 15 695 10,75 M€ • Syftet med den statliga ersättningen är att ur statliga medel ersätta den offentliga hälso- och sjukvården för vårdkostnader då vård har getts till en person • som inte har en hemkommun i Finland eller • som har en hemkommun i Finland, men för vars sjukvårdskostnader och moderskapsförmåner en annan stat som tillämpar EU-lagstiftningen ansvarar. • FPA betalar ut statlig ersättning till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården fyra gånger per år baserat på ansökningar. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-statlig-ersattning 9 Källa: FPA
 10. 10. 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU-/EES-länder och Schweiz År Fakturor som Finland skickat, antal Ersättning som erhållits M€ Fakturor som Finland mottagit, antal Ersättning som betalats M€ 2017 8831 4,79 M€ 30 754 8,85 M€ 2016 7 173 6,00 M€ 33 193 13,45 M€ 2015 7 080 3,74 M€ 24 270 16,67 M€ 2014 4 109 5,00 M€ 15 673 10,90 M€ 2013 6 991 7,80 M€ 32 846 16,8 M€ • Tabellen anger de kostnader som EU- och EES-länder och Schweiz fakturerar för sjukvård som ges till personer. I kostnaderna ingår 1) de faktiska sjukvårdskostnaderna och 2) fasta belopp (som är kalkylmässiga kostnader). • Fasta belopp kan faktureras för en person som har sin hemvist utomlands och för vars sjukvårdskostnader något annat land än bosättningslandet ansvarar. Exempel En i Spanien bosatt finländsk pensionstagare, som får pension endast från Finland och som är stadigvarande folkbokförd i Spanien. Finland betalar ersättningar till Spanien för pensionstagarens sjukvård, XX €/mån./pers. • Ersättningen för vårdkostnaderna betalas direkt mellan staterna. Patienten betalar den lokala klientavgiften men inte de faktiska vårdkostnaderna. • Fakturorna för kostnaderna är i omlopp vid en annan tidpunkt än när vården gavs. Patienten har kunnat få vården redan flera år tidigare. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/sjukvard-i-internationella-situationer-vem-betalar-for-din-vard 10 Källa: FPA
 11. 11. 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat År Antalet europeiska sjukvårdskort 2017 1 869 780 2016 1 755 847 2015 1 578 400 2014 1 462 950 2013 1 334 155 • FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till personer som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars vårdkostnader Finland ansvarar. • Kortet hämtas vid FPA och gäller två år i taget. Om grunderna för utfärdande av kortet uppfylls, skickas ett nytt kort automatiskt när man en gång beställt kortet. • Med kortet får man medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna och Schweiz under en tillfällig vistelse, till exempel en resa. För patienten kostar vården lika mycket som den lokala klientavgiften. • Ytterligare information: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet 11 Källa: FPA
 12. 12. 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland • Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. • Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA. • Kontaktpunkten betjänar här: – Webbplats www.hoitopaikanvalinta.fi www.vardenhetsval.fi www.choosehealthcare.fi www.saame.hoitopaikanvalinta.fi www.viittomakieli.hoitopaikanvalinta.fi www.teckensprak.hoitopaikanvalinta.fi – E-post: yhteyspiste(at)kela.fi – Twitter: @rajayhteyspiste 12

×