Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i 2020

Download to read offline

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland och FPA (Folkpensionsanstalten i Finland) statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och förhandstillstånd för planerad vård.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i 2020

 1. 1. Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2020 7.6.2021
 2. 2. Innehållsförteckning 1. Sjukvårdskostnader som uppstått i EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES- länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och information om kostnaderna 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) 7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande socialtjänster 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU- /EES-länder och Schweiz 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 2
 3. 3. 1. Sjukvårdskostnadersom uppstått i EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Fysioterapi 49 48 81 10 726 10 905 21 386 1 384 2 920 3080 Tandläkar- arvoden 3384 4177 5 828 1 603 897 1 773 334 2 257 354 162 110 203 948 281 327 Läkemedel 1551 1834 1 930 338 540 201 158 231 580 141 445 72 199 78 809 Läkararvoden 1274 1540 2 086 441 021 492 396 707 627 54 139 68 684 88 070 Resor 801 908 1 135 256 088 351 869 244 369 144 126 154 204 89 448 Undersökning och vård 1912 2264 3 187 162 894 182 178 390 323 41 554 52 835 74 386 Nödvändig vård 3863 4300 4 132 3 822 141 3 070 039 2 385 105 3 042 497 2 411 940 1 840 262 • Kostnaderna som anges i tabellen har uppkommit vid antingen akut insjuknande eller uppsökande av planerad vård på eget initiativ. • Med akut insjuknande avses att vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse. • Med uppsökande av planerad vård på eget initiativ avses att klienten rest utomlands för att få vård utan ett förhandstillstånd enligt EU-förordningarna. • Kostnaderna för nödvändig vård hänförs till akut insjuknande. Vårdkostnaderna har ersatts i enlighet med klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland (lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård). • Fysioterapi, tandläkararvoden, läkemedel, läkararvoden, resor samt undersökning och vård kan vara kopplade antingen till en situation där personen insjuknat akut eller uppsökt vården på eget initiativ. Ersättningen har betalats i enlighet med sjukförsäkringslagen. • Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor. FPA för inte statistik över antalet personer. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands Källa: FPA 3
 4. 4. 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ År 2020 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 2 018 000 237 000 2. Spanien 158 000 20 500 3. Ungern 127 500 4 000 4. Tyskland 66 000 7 000 5. Sverige 55 500 3 500 År 2019 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 2 033 000 283 000 2. Spanien 289 000 27 000 3. Ungern 152 000 6 000 4. Tyskland 99 000 10 500 5. Belgium 90 000 3 700 • Kostnaderna avser det pris som klienten debiterats i utlandet och som hen har ansökt om ersättning för hos FPA. • Kostnaderna har uppstått vid uppsökande av vård utomlands på eget initiativ, med andra ord då man rest för vård utan ett förhandstillstånd. • FPA ersätter kostnader för vård som man uppsökt på eget initiativ, när vården har getts i ett EU-/EES-land eller i Schweiz. • Vårdkostnaderna ersätts på samma sätt vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. • Läkemedelskostnaderna ersätts samma sätt som läkemedel som köps i Finland. • Resekostnaderna ersätts som om klienten hade rest till verksamhetsenheten närmast sin hemadress och fått nödvändig behandling där. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingensom finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Största delen av ersättningarna för sjukvårdskostnader utomlands avser ersättningar för tandvård i Estland. Närmare information om vården finns inte tillgänglig. • Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands Källa: FPA 4
 5. 5. 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES- länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Fysioterapi 34 34 29 19 556 11 662 6 725 1 047 638 607 Tandläkar- arvoden 38 48 96 34 583 23 749 55 187 1 883 2 113 4 529 Läkemedel 439 424 532 108 864 56 785 63 899 22 520 9 837 9 528 Läkararvoden 1 045 1 078 1 141 686 948 689 658 547 657 59 155 65 628 59 175 Resor 44 63 98 30 263 125 283 14 391 430 0 0 Undersökning och vård 693 744 691 520 607 478 255 371 289 39 488 34 463 29 521 • Kostnaderna har uppkommit vid akut insjuknande. • Med akut insjuknande avses att vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse. • Ersättningen har betalats i enlighet med sjukförsäkringslagen. • Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor. FPA för inte statistik över antalet personer. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingensom finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands Källa: FPA 5
 6. 6. 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna och Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa År 2020 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. Thailand 1 446 00 59 000 2. USA 601 000 7 000 3. Turkiet 410 000 19 000 4. Peru 104 000 4 000 5. Egypt 73 000 2 000 År 2019 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. Thailand 1 296 000 40 000 2. USA 991 000 13 000 3. Turkiet 330 000 15 000 4. Peru 97 000 4 000 5. Ryssland 82 000 3 000 Källa: FPA 6
 7. 7. 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och information om kostnaderna År Antalet avgöranden st. Beviljade st. Avslag st. Lämnats utan utredning st. Sjukvårdsdistrikten har betalat för vård enligt förhandstillstånd, € * 2020 111 74 34 3 816 657 2019 176 102 69 5 659 419 2018 215 103 104 8 468 966 2017 200 106 82 12 213 332 2016 246 126 113 7 510 160 • När vissa villkor uppfylls kan FPA bevilja ett förhandstillståndför vård i EU-/EES-länderna eller Schweiz. Utanför EU-länderna beviljas tillstånd inte. • FPA beviljar förhandstillstånd enligt ett utlåtande från den offentligahälso- och sjukvården. • När en patient får vård utomlands på grundval av ett förhandstillstånd, fakturerar vårdgivarlandet FPA för de faktiska kostnaderna och debiterar en klientavgift av patienten. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den offentliga hälso- och sjukvården för dem. • Vårdpriserna kan variera mycket: en enskild behandlingkan kosta 100–100 000 euro. Således beror även eurobeloppen av hurdan behandling som getts vid olika tillfällen. • Förhandstillstånd har i första hand beviljats för graviditet och förlossning, ögonsjukdomar och cancersjukdomar. Flest förhandstillstånd har man beviljat till Estland, näst flest till Sverige. • Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands *Detta är ett år då den offentliga hälso- och sjukvården har betalat till FPA kostnader för vård enligt förhandstillstånd. Patienten som har sin hemvist i Finland har fått vården tidigare, till och med det föregående året. Källa: FPA 7
 8. 8. 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) År FPA har fakturerat € * 2020 5 207 2019 195 009 2018 535 735 2017 326 055 Källa: FPA • Ett annat EU-/EES-land eller Schweiz kan bevilja patienter ett förhandstillstånd för vård som ges i Finland. • När en patient har ett förhandstillstånd betalar hen klientavgiften inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården för vården. Staten som beviljat förhandstillståndet ansvarar för de faktiska vårdkostnaderna. • När en patient har fått vård på grundval av ett förhandstillstånd i Finland, fakturerar den offentliga hälso- och sjukvården FPA för de faktiska vårdkostnaderna. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den stat som beviljat förhandstillståndet för beloppet. • Det finns inga uppgifter om antalet patienter som kommit till Finland med förhandstillstånd. Finland fakturerar mest Estland och Sverige för vård på grundval av förhandstillstånd. • Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård? *Detta är ett år då FPA har fakturerat kostnader för vård av patienter som kommit från utlandet till Finland. Patienten som har sin hemvist utomlands har fått vården tidigare, till och med det föregående året. 8
 9. 9. 7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande socialtjänster År Antalet fakturor Ersättningar € 2020 26 135 22,03 M€ 2019 25 644 20,63 M€ 2018 23 898 19,59 M€ 2017 27 663 21,04 M€ 2016 21 340 17,82 M€ • Syftet med den statliga ersättningen är att ersätta ur statens medel • vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården när vård har getts till en person 1) som inte har en hemkommun i Finland eller 2) som har en hemkommun i Finland, men vars sjukvårdskostnader betalas av ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. • kostnader för brådskande socialtjänster för kommuner när dessa har ordnat mat, läkemedel eller nödboende för en person som fått avslag på sin asylansökan • FPA betalar ut statlig ersättning fyra gånger per år baserat på ansökningar. • Ytterligare information på FPA webbplats: Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården Källa: FPA 9
 10. 10. 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU-/EES-länder och Schweiz År Fakturor som Finland skickat, antal Ersättning som erhållits M€ Fakturor som Finland mottagit, antal Ersättning som betalats M€ 2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€ 2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€ 2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€ 2017 8 831 4,8 M€ 30 754 8,9 M€ 2016 7 173 6,00 M€ 33 193 13,5 M€ • Tabellen anger de kostnader som EU- och EES-länder och Schweiz fakturerar för sjukvård som ges till personer. I kostnaderna ingår 1) de faktiska sjukvårdskostnaderna och 2) fasta belopp (som är kalkylmässiga kostnader). • Fasta belopp kan faktureras för en person som har sin hemvist utomlands och för vars sjukvårdskostnader något annat land än bosättningslandet ansvarar. Exempel En i Spanien bosatt finländsk pensionstagare, som får pension endast från Finland och som är stadigvarande folkbokförd i Spanien. Finland betalar ersättningar till Spanien för pensionstagarens sjukvård, XX €/mån./pers. • Ersättningen för vårdkostnaderna betalas direkt mellan staterna. Patienten betalar den lokala klientavgiften men inte de faktiska vårdkostnaderna. • Fakturorna för kostnaderna är i omlopp vid en annan tidpunkt än när vården gavs. Patienten har kunnat få vården redan flera år tidigare. • Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård? Källa: FPA 10
 11. 11. 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat År Antalet europeiska sjukvårdskort 2020 2 104 361 2019 2 078 088 2018 1 977 781 2017 1 869 780 2016 1 755 847 • FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till personer som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars vårdkostnader Finland ansvarar. • Kortet hämtas vid FPA och gäller två år i taget. Om grunderna för utfärdande av kortet uppfylls, skickas ett nytt kort automatiskt när man en gång beställt kortet. • Med kortet får man medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna och Schweiz under en tillfällig vistelse, till exempel en resa. För patienten kostar vården lika mycket som den lokala klientavgiften. • Ytterligare information på FPA webbplats: Det europeiska sjukvårdskortet Källa: FPA 11
 12. 12. 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA. Kontaktpunkten betjänar på webbplatsen och via e-post: • EU-terveydenhoito.fi • EU-hälsovård.fi • EU-healthcare.fi • EU-dearvvašvuođadikšun.fi • EU-terveydenhoito.fi på teckenspråk • EU-hälsovård.fi på teckenspråk • E-post: yhteyspiste(at)kela.fi Kontaktpunkten finns även på: • Twitter: @rajayhteyspiste • Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/ 12

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland och FPA (Folkpensionsanstalten i Finland) statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård innehåller information om bland annat europeiska sjukvårdskort (EHIC), sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och ersättning för dessa, och förhandstillstånd för planerad vård.

Views

Total views

208

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×