Lopa1

1,173 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lopa1

 1. 1. A1 Nhöõng Khoaûnh Khaéc Thaân Thöông Heø laïi veà phöôïng ñoû röïc goùc trôøi Nhöõng kæ nieäm laïi nhö trôû veà ñaây Nhöõng baøi haùt chöa kòp thuoäc heát lôøi Nhöõng caâu chuyeän coøn ñeå ngoõ ñoaïn keát
 2. 2. Seõ maõi nhôù Caùm ôn A1 veà nhöõng ngaøy thaùng ñeïp nhaát cuûa tuoåi hoïc troø. Chæ maáy thaùng nöõa thoâi, moãi chuùng mình seõ coù nhöõng con ñöôøng ñi cho rieâng mình. Ta seõ laïi taïm bieät nhau ñeå ñi tieáp con ñöôøng môùi ñang môû ra. Moãi chuùng ta roài seõ coù nhöõng maûnh ñôøi khaùc nhau nhöng xin ñöøng queân A1 vaø nhöõng ngöôøi baïn döôùi maùi tröôøng caáp hai.
 3. 3. Lôøi Traùi Tim … Nhöng caùc em ñöøng lo. Boán naêm qua cuøng vui chôi, hoïc haønh trong moät taäp theå, caùc em coù bieát bao kæ nieäm ñeïp cuûa tuoåi hoïc troø. Ñaët bieät laø coøn coù moät taäp san ghi laïi hình aûnh nhaø tröôøng, thaày coâ vaø nhöõng khuoân maët thaân quen cuûa caùc em. Taát caû seõ laø haønh trang theo em trong suoát cuoäc ñôøi. Moät chaân trôøi môùi ñang chôø ñôïi em phía tröôùc. Haõy duõng caûm vaø töï tin ñeå böôùc chaân vaøo vaø giaønh chieán thaéng nheù! Caùc em haõy nhôù raèng nhöõng thaày coâ tröôøng Hai Baø Tröng luoân ñaët nieàm tin vaø hi voïng vaøo thaønh quaû hoïc taäp cuûa caùc em ôû moïi thôøi ñieåm hoâm qua, hoâm nay vaø caû mai sau. Chuùc caùc em thaønh coâng. Nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4 – naêm 2004 Coâ Thöông caùc em thaät nhieàu. Leâ Thò Coâng
 4. 4. A1 ‘s BIRTHDAY <ul><li>01-01-1989: Phöông Thi </li></ul><ul><li>26-01-1989: Traân Chaâu </li></ul><ul><li>27-01-1989: Thieân Duy </li></ul><ul><li>11-02-1989: Quoác Vöông </li></ul><ul><li>14-02-1989: Quang Hieáu </li></ul><ul><li>28-02-1989: Haø Giang </li></ul><ul><li>02-03-1989: Trung Tín </li></ul><ul><li>15-03-1989: Thu Nhi </li></ul><ul><li>01-04-1989: Quoác Thaéng </li></ul><ul><li>07-04-1989: Duy Khang </li></ul><ul><li>08-04-1989: Quoác Anh </li></ul><ul><li>26-04-1989: Trieàu Vöôïng </li></ul><ul><li>29-04-1989: Minh Chung </li></ul><ul><li>05-05-1989: Thanh Thaûo </li></ul><ul><li>08-05-1989: Duy Anh </li></ul><ul><li>09-05-1989: Moäng Haèng </li></ul><ul><li>29-06-1989: Cao Huøng </li></ul><ul><li>09-07-1989: Phöong Loäc </li></ul><ul><li>19-07-1989: Mó Chaâu </li></ul><ul><li>23-07-1989: Ngoïc Nguyeân </li></ul><ul><li>17-08-1989: Thanh Bình </li></ul><ul><li>19-09-1989: Giaùng Ngaân </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vuõ Khanh </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>23-09-1989: Thuûy Truùc </li></ul><ul><li>26-09-1989: Phuùc Trí </li></ul><ul><li>08-10-1989: Ngoïc Caàm </li></ul><ul><li>06-11-1989: Vaân Anh </li></ul><ul><li>16-11-1989: Anh Loäc </li></ul><ul><li>29-11-1989: Tuøng Nguyeân </li></ul><ul><li>22-12-1989: Aùnh Döông </li></ul><ul><li> Thuøy Döông </li></ul><ul><li>12-03-1990: Baûo Uyeân </li></ul>
 5. 5. Chuyeán ñi keáp naïp Ñoaøn taïi Röøng Saùc Caàn Giôø Chuïp cuøng Ban Giaùm Hieäu Nhaø tröôøng
 6. 6. Baïn ôi, ta beân nhau Thaät vui! Trong boán naêm A1 mình beân nhau, coù nhöõng chuyeán ñi chôi xa gaàn nhöng noù chính laø chaát keo ñeå keát dính tình thaân cuûa A1. Coù theå baïn nhôù nhaát laø chuyeán ñi chôi Röøng Saùc naêm lôùp 9. Cuõng phaûi thoâi vì töø chuyeán ñi chôi aáy, baïn trôû thaønh ngöôøi Ñoaøn vieân. Baïn ñaõ lôùn roài ñoù. Toâi cuõng vaäy. Vôùi toâi chuyeán ñi chôi ñoù laø chuyeán ñi chôi cuoái cuøng cuûa toâi vôùi lôùp, vôùi thaày coâ, vôùi maùi tröôøng. Chæ thaùng 9 naêm nay thoâi, toâi ñaõ trôû thaønh ngöôøi cuûa ngoâi tröôøng khaùc nhöng taâm hoàn vaø traùi tim toâi chaéc chaén raèng vaãn ôû laïi nôi ñaây. Nhöõng luùc mình beân nhau, toâi laïi suy nghó ñeán moät chuyeän xa vôøi hôn. Phuùt chia tay! Toâi khoâng bieát seõ bao laâu nöõa chuùng mình seõ laïi ñi chôi cuøng nhau, laïi ôû beân caïnh nhau. Toâi cuõng nhôù chuyeán ñi vôùi thaày Tuøng naêm lôùp 7. Töø chuyeán ñi ñoù, toâi môùi thaáy thaày CN cuûa toâi thaät deã thöông bieát bao, baïn beø toâi thaät gaàn guõi, thaân thieát. Toâi vaø baïn ñaõ coù nhöõng taám hình chuïp cuøng nhau. Chaéc baïn ñang vaø maõi löu giöõ noù moät caùch traân troïng trong moät cuoán album thaät deã thöông vaø trong chính traùi tim baïn. Mai naøy, khi khoâng coøn beân nhau, nhöõng taám hình seõ khieán toâi nhôù baïn nhieàu hôn vaø ngöôïc laïi. Nuï cöôøi cuûa baïn, cuûa thaày coâ, cuûa A1 maõi löu giöõ theo thôøi gian, maõi ñeïp, maõi hoàn nhieân. Toâi yeâu A1, yeâu nhöõng luùc “baïn ôi, ta beân nhau”.
 7. 7. LÔØI TRI AÂN THEO THÔØI GIAN Coù moät ngöôøi thaày sau giôø giaûng ñeán moät nôi nhoû beù nghe hoïc troø cuõ noùi ñuû thöù chuyeän treân trôøi veà coâ giaùo môùi cuûa chuùng. Vaø cuõng ngöôøi thaày aáy laø ngöôøi ñaàu tieân goïi chuùc möøng cho coâ hoïc troø cuõ khi coâ beù ñaït ñieåm 10 thi HK. Vaø cuõng chính ngöôøi thaày aáy ñaõ ñöa moät coâ beù baát trò, caåu thaû vaøo khuoân pheùp caån thaän cuûa toaùn hoïc, ñem ñeán tình yeâu toaùn hoïc cho haøng chuïc traùi tim. Thaày daïy cho chuùng con bieát caùch soáng, bieát öùng xöû tröôùc cuoäc ñôøi. Nhöõng lôøi daïy cuûa thaày ñaõ giuùp con ñöùng vöõng tröôùc cuoäc soáng, cho con theâm nhöõng nieàm tin ñeå soáng. Vì con bieát coù moät ngöôøi luoân quan taâm, saün saøng naâng böôùc cho con sau moãi vaáp ngaõ. Ngöôøi thaày giaùo vui tính aáy cuõng laø ngöôøi thaày chuû nhieäm ñaõ dìu daét nhöõng hoïc troø A1 naêm lôùp 7 vôùi taát caû tình yeâu thöông - thaày Leâ Thanh Tuøng.
 8. 8. Hoïa Só Cuûa Taâm Hoàn Khi tuïi con rôøi xa ngoâi tröôøng naøy cuõng laø luùc coâ ngaát ngaây trong haïnh phuùc ñöôïc laøm meï. Nhöng coâ ôi coâ ñöøng queân nhöõng ñöùa con A1 naøy nhe coâ. Con khoâng bieát nhieàu veà coâ, chæ bình dò goïi coâ laø coâ Traø. Maø nhieàu luùc con cuõng queân khoùay ñi, chæ goïi laø coâ Hoïa. Con vaãn nhôù con töøng gheùt moân Hoïa nhö theá naøo. Vaäy maø khi bieát mình chæ coøn moät naêm ñöôïc hoïc coâ thì con môùi thaáy nuoái tieác vaø thöông coâ bieát bao. Nhöõng thaùng ngaøy ñöôïc hoïc Hoïa vôùi coâ con môùi thaáy mình thaät nhoû beù vaø noâng caïn laøm sao. Coâ quan taâm ñeán tuïi con laø theá ñaáy maø nhieàu luùc con ñaõ gheùt coâ laøm sao, nghó nhöõng vieäc laøm cuûa coâ thaät voâ boå. Nhöng con ích kæ bao nhieâu thì coâ luoân bao dung, quan taâm, yeâu thöông moïi ngöôøi. Duø theá naøo con cuõng thaáy coâ cöôøi, moät nuï cöôøi thaät ñeïp maø ñeán giôø con môùi ñöôïc ngaém kó nhieàu hôn. Nhöõng luùc tuïi con ngoài veõ, coâ ngoài nhìn tuïi con veõ, nuï cöôøi dòu hieàn cuûa coâ ñaõ thoåi hoàn vaøo böùc tranh cuûa con, giuùp nhöõng böùc tranh aáy traøn ngaäp loøng ngöôøi. Caùm ôn coâ, ngöôøi hoïa só cuûa taâm hoàn tuïi con. Yeâu coâ thaät nhieàu!
 9. 9. NHÖÕNG NIEÀM VUI BÌNH DÒ Caûm giaùc ñaàu tieân khi vöøa gaëp coâ laø moät chuùt gì ñoù bôõ ngôõ, e ngaïi. Coâ laø ngöôøi ñaàu tieân mang ñeán cho toâi nhöõng kieán thöùc goïi laø Hoùa hoïc maø tröôùc ñoù toâi chæ ñöôïc bieát qua lôøi keå cuûa caùc anh chò. Moät naêm troâi qua, coâ trôû thaønh ngöôøi baïn lôùn cuûa chuùng toâi, cuøng chuùng toâi chia seû nhöõng noãi loøng hoïc troø. Hoïc troø cuûa coâ ai cuõng yeâu meán coâ vì söï yeâu thöông, quan taâm taän tình cuûa coâ. Nhieàu khi coâ giaän vì hoïc troø quaäy khoâng nghe lôøi nhöng trong loøng thöông chuùng bieát bao nhieâu. Coù cuïc keïo, mieáng me coâ cuõng ñeå moät phaàn cho hoïc troø. Mai naøy roài xa ngoâi tröôøng caáp hai, coù nhieàu caùi môùi, nhieàu caùi seõ queân nhöng hình aûnh vaø vò ngoït tình thöông coâ ñem ñeán maõi in saâu trong traùi tim chuùng em. Bao meät moûi, lo aâu cuûa tieát hoïc tröôùc cuõng deïp qua moät beân khi ñöôïc hoïc vôùi coâ. Coù leõ, ñöôïc coâ daïy laø moät may maén vôùi chuùng em. Vôùi em maõi maõi coâ luoân ôû trong traùi tim. Daønh cho coâ – coâ Nguyeãn Thò Trung moät lôøi tri aân töø taám loøng chuùng em, luõ “nhaát quæ nhì ma” cuûa coâ.
 10. 10. NGÖÔØI MEÏ HIEÀN THÖÙ HAI Coù moät laàn ñöôïc hoïc coâ, ñöôïc coâ thöông yeâu, quan taâm thì môùi hieåu heát taám loøng coâ daønh cho hoïc troø. Nghieâm khaéc, kæ luaät, hieåu roõ tính caùch töøng ñöùa nhöng quan taâm, lo laéng cho töøng hoïc troø coâ nhö ngöôøi meï hieàn thöù hai naâng böôùc chaân con ñi. Coâ thoåi hoàn cuûa vaên chöông vaøo nhöõng traùi tim khao khaùt tình thöông. Ñeán giôø, coâ vaãn ôû trong traùi tim con vôùi caâu noùi: hoïc vaên laø hoïc laøm ngöôøi. Nhöõng tieát vaên ñöôïc nghe coâ giaûng con môùi thaáy taâm hoàn mình ñöôïc roäng môû. Nhieàu khi cuoäc soáng xoâ boà nôi ñoâ thò phoàn hoa ñaõ laøm traùi tim con khoâ cöùng, khoâng coøn bieát rung ñoäng. Coâ ñaõ giuùp con nhaän ra nhöõng yeâu thöông cuûa traùi tim con, giuùp cuoäc soáng con ñeïp hôn bieát maáy. Caùm ôn coâ ñaõ chaép caùnh cho tình yeâu vôùi thô, chaép caùnh cho öôùc mô thaønh moät thi só cuûa con bay cao hôn. Caùm ôn coâ thaät nhieàu - coâ Leâ Thò Coâng.
 11. 11. Coâ phaùt xít deã thöông Tröôøng coù boán coâ teân Lieân vaø coâ naøo cuõng ñaõ töøng daïy A1. Nhöng khi vöøa nhaéc ñeán coâ Ñaïi Lieân hay phaùt xít “Lieân” thì ñöùa naøo cuõng nhôù ñeán ngöôøi coâ ñaëc bieät daïy Toaùn naêm lôùp 8. Caùi teân hôi bò ñaëc bieät aáy cuûa coâ laø do em nghó ra ñaàu tieân khi ñang ngoài hoïc moân Söû vì khi ñoù em nghó noù hôïp vôùi caùi tính nghieâm khaéc cuûa coâ. Hoïc vôùi coâ laâu daàn em môùi thaáy, coâ thaät baûn lónh vaø ñaùng khaâm phuïc. Duø khoâng coøn hoïc vôùi coâ nöõa nhöng moãi khi nhaéc veà nhöõng kæ nieäm, ñöùa naøo cuõng nhôù coâ tröôùc tieân. Ngaøy mai naøy xa coâ, em môùi thaáy nhôù ñeán coâ thaät nhieàu. Nhôù ngaøy xöa, baát kì ñöùa nao, gioûi hay dôû ñeàu bò coâ khai hoûa cho moät traän. Nhôù nhaát laø luùc coâ giaän lôùp, khoâng theøm daïy, khoâng theøm oân baøi. Caû nhöõng luùc coâ vui vui baät mí nhöõng bí maät cuûa coâ. Nhöõng luùc aáy coâ môùi thaät gaàn guõi laøm sao. Em mong raèng luùc naøo coâ cuõng deã thöông nhö theá ñeå khoâng chæ chuùng em maø caùc baäc ñaøn em cuõng seõ yeâu meán coâ. Khoâng caàn bieát coâ daïy gioûi hay khoâng nhöng chaéc teân cuûa coâ luoân naèm trong boä nhôù cuûa chuùng em – coâ Phan Thò Lieân. Bieát ñaàu mai naøy, khi nghe ai chôït nhaéc ñeán teân coâ, chuùng em seõ laïi töï baät cöôøi vaø nhöõng kæ nieäm xöa laïi trôû veà cuøng nuï cöôøi vaø hình aûnh, lôøi daïy cuûa coâ.
 12. 12. Lôùp tröôûng cuûa toâi Laøm lôùp tröôûng chaéc cuõng ñaõ khoù laém roài theá maø laøm lôùp tröôûng cuûa A1 chaéc laïi caøng nhieàu khoù khaên hôn. Lôùp tröôûng cuûa toâi khoâng coù gì ñaëc bieät caûø. Cuõng quaäy laém, cuõng aên vuïng, cuõng hay nheø vaø hoïc cuõng hay bò la. Theá nhöng chính söï bình dò cuûa lôùp tröôûng laøm toâi quí meán baïn hôn. Vì theá, lôùp tröôûng gaàn guõi laém, ai cuõng nghe lôøi raêm raép. Trong taäp theå nhieàu ngöôøi taøi nhö A1 thì vieäc nhaän ñöôïc söï nghe lôøi, ñoàng loøng nhö theá thaät thaønh coâng. Lôùp tröôûng khoâng laáy caùi naøo laøm uy nhöng neáu baûo thay lôùp tröôûng khaùc, chaéc chaúng ai chòu ñaâu. Ñaõ quen roài vôùi coâ lôùp tröôûng maët muïn hay khoùc nheø. Lôùp tröôûng nhieàu luùc cuõng hay laøm maët giaän vôùi nhöõng keû khoâng nghe lôøi, nhöng chaúng giaän ai ñöôïc laâu. Phaûi chaêng vì theá maø laém chaøng caù bieät trong lôùp ñaõ thaàm ñeå yù lôùp tröôûng laøm lôùp tröôûng cuõng theïn thuøng nhö ai. Nhöõng luùc aáy tha hoài maø choïc lôùp tröôûng. Teân lôùp tröôûng hôi seán: Nguyeãn Thuïy Muïn Haèng, í queân Nguyeãn Thuïy Moäng Haèng. Maø thoâi neáu goïi laø Muïn, lôùp tröôûng cuõng hoåâng giaän ñaâu, quen roài maø. Chuùc lôùp tröôûng cuûa toâi vaø cuûa A1 luoân thaønh coâng, deã thöông vaø baûn lónh. Seõ maõi nhôù veà lôùp tröôûng maët muïn deã “xöông”. Hì…hì…. 
 13. 13. LÔÙP PHOÙ “NAÉNG MÖA” Toâi chaúng coøn xa laï gì vôùi coâ beù lôùp phoù hoïc taäp hieàn laønh naøy nöõa. Chuùng toâi thaønh baïn thaân uûa nhau duø hai ñöùa coù nhieàu ñieåm khoâng gioáng nhau, nhöng chuùng toâi ñeàu yeâu söï chaân thaät, thaúng thaén neân nhieàu khi hay giaän hôøn nhau. Duø theá naøo, trong hoïc taäp thì coâ baïn teân Vaân Anh cuõng luoân laø ngöôøi toâi ngöôõng moä. Moät hoïc sinh gioûi vaên, moät ngöôøi lôùp phoù ñaày traùch nhieäm. Lôùp phoù luoân laéng nghe thaày coâ daën doø gì ñeå coøn nhaéc caùc baïn trong khi chuùng toâi hay maûi noùi chuyeän. Khi hoïc, lôùp phoù ít noùi laø theá nhöng khi chôi, lôùp phoù cuõng quaäy, cuõng “khuøng khuøng ñieân ñieân” nhö ai . Cuõng coù thôøi gian ngöôøi khaùc khaùc laøm lôùp phoù nhöng chöa ai ñöôïc loøng caùc baïn nhö lôùp phoù Vaân Anh deã thöông. Ñieàu toâi ngöôõng moä ôû baïn laø söï khieâm toán, khoâng so ño, ganh gheùt. Chính nhôø baïn maø veà hoïc taäp, A1 luoân ñöôïc tuyeân döông tuaàn hoïc toát. Chæ coù dieàu lôùp phoù nhaïy caûm quaù neân hay nghó ngôïi vaån vô. Duø theá naøo, baïn luoân laø ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa toâi khieán cho toâi ngöôõng moä vaø yeâu quyù. Lôùp phoù teân Nguyeãn Thò Vaân Anh “hình thoi” vaø coù ngaøy sinh ñaëc bieät gheâ: 11-09 (noùi ngöôïc laïi laø 6-11ñoù). Baïn thaân ôi, ñöøng queân toâi nheù! @ 
 14. 14. Nhöõng ngöôøi baïn phöông xa Giôø, caùc baïn ñaõ ñeán moät phöông trôøi naøo khaùc, ñi tìm kieám cho mình nhöõng khaùt khao môùi nhöng maõi maõi vôùi toâi, caùc baïn luoân laø moät thaønh vieân cuûa A1 thaân thöông. Toâi chaéc baïn seõ khoâng queân ñöôïc A1 ñaâu vì ôû ñaây luoân coù nhöõng thaày coâ taän tình thöông yeâu, coù nhöõng ngöôøi baïn deã thöông, luoân ôû beân baïn duø nieàm vui hay noãi buoàn. Laø Minh Haø – ngöôøi baïn thaân deã thöông, hoïc gioûi cuûa toâi ñang tieáp tuïc nhöõng öôùc mô cuûa mình nôi nöôùc Myõ xa xoâi. Laø Nhöït AÙnh thaân thöông cuûa toâi ñang coù moät cuoäc soáng môùi nôi Bieân Hoøa. Laø Anh Thö vôùi nhöõng nieàm tin, hi voïng môùi nôi cuoäc soáng phoàn hoa. Vaø coøn nhieàu, coøn nhieàu nöõa nhöõng göông maët ñaõ khoâng cuøng A Moät ñi tôùi nôi, veà tôùi choán. Coù theå nhöõng aán töôïng veà baïn khoâng saâu ñaäm nhöng baïn ôi, tin toâi ñi, toâi seõ khoâng bao giôø queân hình boùng vaø nuï cöôøi thaân quen cuûa baïn. Cuoäc ñôøi naøy coù bao nhieâu chuyeän maø chuùng ta khoâng theå ngôø ñöôïc. Bieát ñaâu sau naøy roài treân heø phoá hay moät ngoõ ngaùch naøo ñoù, nuï cöôøi laïi chaïm nuï cöôøi, maét nhìn maét trong ngôõ ngaøng, baïn nhæ? Theá naøo ñi nöõa, mong baïn ñöøng queân baïn beø vaø thaày coâ, maùi tröôøng Hai Baø Tröng moät thôøi ñaõ vun ñaép nhöõng öôùc mô cuûa baïn. Chuùc baïn duø laøm baát cöù gì cuõng seõ luoân thaønh coâng vaø tìm ñöôïc haïnh phuùc ñích thöïc, baïn nheù!
 15. 15. Friends And Hobbies Moãi ñöùa trong A moät ñeàu coù nhöõng sôû thích raát rieâng, raát deã thöông. Trong 32 con ngöôøi aáy coù nhieàu taâm hoàn ñoàng ñieäu maø haúng chaéc khoâng nhieàu baïn bieát. Khi chôït nhaéc ñeán moät caùi teân naøo ñoù thì hieän leân ñaàu tieân trong taâm trí toâi laø sôû thích vaø idol cuûa ngöôøi ñoù. Nguyeân “maäp” chaúng haïn, meâ Myõ Taâm nhö ñieân, Bình “beùo” thì thaàn töôïng chò Tö luøn Caåm Ly, Vöôïng “muïn” thì chæ meâ BoA vaø Haøn Quoác, Nhi, Chaâu thì laø fan cuoàng nhieät cuûa boán chaøng ñeïp trai F4, Döông “em” thì khoaùi Tam Ca Aùo Traéng xinh ñeïp, saâu saéc, Ngaân thì ñaëc bieät keát caùc nhaân vaät hoaït hình, nhoùm con trai cuûa Loäc, Trí, Thaéng, Nguyeân, Hoà Bình, Tín.. thì meâ games hôn taát caû moïi thöù, Vaân Anh thì keát nhaát laø nhöõng nam dieãn vieân ñeïp trai, Thi “hoâ” chæ moät möïc trung thaønh cuøng Ahn Jae Wook, Khanh “deâ” thì suoát ngaøy laûm nhaûm teân anh Bo Ñan Tröôøng, Quoác Anh man man nhaát vì coù thaàn töôïng cöïc kì baby: Pikachu, coøn Döông “chò” thì coù thaàn töôïng xinh ñeïp baäc nhaát: Lee Young Ae. 32 con ngöôøi cuûa A1 ñeàu coù moät hobbies chung laø nghe nhaïc. Moãi ñöùa nghe moät kieåu, moãi ngöôøi keát moät ca só. Sô thích ñöôïc lieät vaøo haøng ñaëc bieät laø taùm cuøng baïn beø. Sôû thích coù khaùc, coù gioáng. Chính vì theá maø A1 luoân muoân hoa muoân saéc, moät ngöôøi moãi veû. Taát caû hôïp laïi taïo neân tinh thaàn ñoaøn keát raát A1 maø neáu khoâng quen baïn coù theå bò sock lieàn ñaáy.
 16. 16. Moät Nöûa Cuûa Yeâu Thöông Coù moät ngöôøi ñaõ noùi vôùi toâi raèng: khi thöôïng ñeá sinh ra chuùng ta thì ngöôøi chia ta ra laøm hai nöûa, ñaøn oâng vaø phuï nöõ. Con ngöôøi luoân tìm kieám nhöõng yeâu thöông ñeå tìm ñöôïc moät nöûa coøn laïi cuûa hoï nhö Adam vaø Eva ñi tìm chieác söông xöôøn coøn thieáu. Coøn vôùi 32 con ngöôøi cuûa A1 naøy cuõng ñaõ vaø ñang ñi tìm moät nöûa coøn laïi cuûa mình. Nhöng beân caïnh luoân coù moät nöûa thaät deã thöông, saün saøng chia seõ moïi buoàn böïc, vui söôùng. Ñoù coù theå laø baïn, laø toâi nhöng baïn khoâng bieát raèng moät nöûa ñaëc bieät aáy chính laø ngöôøi ngoài cuøng baøn vôùi baïnï – ngöôøi haøng xoùm deã thöông vaø cuõng deã gheùt. Ai laø ngöôøi bieát roõ ñieåm soá cuûa baïn nhaát? Neighbor chöù ai. Ai laø ngöôøi ñeå baïn töï döng ñaùnh roài töï döng laøm hoøa? Cuõng laïi laø neighbor. Ai laø ngöôøi cuøng baïn leùn luùt aên baùnh traùng, khoâ boø? Ngöôøi haøng xoùm deã thöông ñaáy. Ai laø ngöôøi hoã trôï baïn vaø hay nhôø vaû baïn trong nhöõng phuùt nhaïy caûm? “ Coâ laùng gieàng” cuûa baïn chöù ai nöõa. Vaø coøn nhieàu, nhieàu, raát nhieàu chuyeän maø baïn vaø ngöôøi ñoù ñoù ñaõ cuøng chia seû maø coù theå baïn khoâng nhaän ra ñöôïc. Duø theá naøo ñi nöõa, vôùi baïn vaø caû neighbor deã thöông ñoù cuõng chæ laø tình baïn trong saùng thoâi phaûi khoâng? Bôûi vì ôû tuoåi trung hoïc khoâng gì ñeïp baèng moät tình baïn, moät thöù tình caûm ñaëc bieät, hoàn nhieân. Coù theå baïn cuøng ngöôøi ta laøm haøng xoùm caû boán naêm trôøi maø vaãn chöa moät laàn noùi chuyeän (chaéc khoâng coù ñaâu heùn) hay ngöôøi ta laøm baïn giaän gheâ vaäy ñoù thì cuõng hay dzui dzeû laïi vôùi neighbor ñi. Bôûi keûo giaän laâu quaù, khi xa ngöôøi ta roài, coù ngöôøi ta naøo khaùc, baïn seõ phaûi nhôù ngöôøi ta ngaøy caáp hai nhieàu laém ñoù. Vôùi rieâng toâi, 31 thaønh vieân coøn laïi cuûa A1 ñeàu laø nhöõng neighbor deã thöông cuûa toâi vaø trong ñoù coøn coù nhieàu ngöôøi ta ngoài keá beân luoân saün saøng seû chia cuøng toâi. Haõy quí troïng phuùt giaây naøy, keûo mai ñaây coù tieác, coù nhôù thì baïn ôi ñaõ qua roài nhöõng ngaøy xöa töôi ñeïp hoàn nhieân.
 17. 17. Chang Eul Naêm chuù chim eùn nhoû Chim eùn - loaøi chim töôïng tröng cho nhöõng gì töôi treû, sinh ñoäng. Ñoù coøn laø loaøi chim chim töôïng tröng cho tình baïn gaén keát cuûa 5 ngöôøi baïn. Moät Na Neul giaø daën tröôùc tuoåi nhöng cuõng hay hôøn doãi. Moät Muyn Han baûn laõnh , luoân vì baïn beø. Moät Ae Dong böôùng bænh, noùi nhieàu nhöng cuõng hay noùi thaúng. Moät Taek Dong caù tính, nghieâm khaéc nhöng ngaãu höùng. Moät Won Ahn deã thöông, traùch nhieäm vaø raát laïc quan. Moãi ngöôøi laø moät tính caùch neân cuõng hay hôøn hay doãi nhöng roài qua nhanh thoâi, hoï laïi choaøng vai nhau, keå nhau nghe nhöõng bí maät. Tình baïn vaø thôøi gian ñaõ gaén keát hoï laïi. Naêm coâ baïn thaân ñaõ choïn ngaøy ngoït ngaøo nhaát, haïnh phuùc nhaát cuûa naêm 2004 ñeå ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa Chang Eul.
 18. 18. Coøn Chuùt Kæ Nieäm Toâi coù theå goïi A1 laø moät lôùp ñaëc bieät nhaát. Vì moät leõ coù raát nhieàu khuoân maët ñaõ cuøng khôûi haønh vaø giôø cuøng keát thuùc taïi moät ñieåm. Neáu ví 4 naêm hoïc nhö chuyeán taøu thì coù leõ chuùng ta ñaõ keát thuùc chuyeán ñi roài ñaáy baïn aï! Chaân trôøi môùi môû ra roài ñoùn baïn vaø toâi böôùc vaøo. Chæ tieác khoâng bieát coù maáy ai trong chuùng ta seõ laïi cuøng ñeán moät nhaø ga ñeå tieáp tuïc cuøng ñi moät chuyeán taøu. Coù leõ phaûi tuyø duyeân soá thoâi baïn nhæ? Chính vì vaäy, A1 ñaõ quyeát ñònh töï laøm cho mình moät quyeån taäp san. Ñeå laøm gì? Cuøng oân laïi nhöõng kæ nieäm, nhöõng chieán tích quaù ö laø haøo huøng neø, ñeå ñöøng bao giôø queân nhöõng nuï cöôøi naøy neø, ñeå nhôù ñeán nhau nhieàu hôn neø vaø ñaëc bieät noù chính laø choã döïa cho baïn trong cuoäc soáng sau naøy. Mong raèng, ngaøy mai ñaây, khi meät moûi, thaát voïng vaø vui söôùng nhaát, quyeån taäp san ñaëc bieät naøy cuõng luoân laø ngöôøi baïn thaân cuøng chia seû, thay chuùng toâi – nhöõng ngöôøi baïn ngaøy xöa tieáp theâm nghò löïc vaø nieàm tin cho baïn.
 19. 19. VAÀNG THÔ CHO LÔÙP Toâi ñaõ coù boán naêm cuøng A moät Vôùi tình thöông yeâu cuøng bao baïn beø Giôø chia tay, gioït nöôùc maét muøa heø Ñoïng laïi maõi treân trang löu buùt muoän A1 ôi, nuï cöôøi theo thôøi gian Chaàm chaäm thoâi cho toâi nhìn laàn cuoái Khoan dung nheù, xoùa ñi moïi laàm loãi Boán naêm roài, coøn giaän hôøn laø bao Neáu mai naøy, toâi coù laøm nhaø thô Toâi chæ vieát daønh taëng rieâng A1 Toâi seõ vieát keå veà moät A1 Ñaõ cuøng toâi vöôït qua moïi khoù khaên A1 ñoù laø nieàm vui cuûa toâi Laø ngoâi nhaø trong traùi tim beù boûng Laø bình yeân sau moûi meät cuoäc soáng Luoân mæm cöôøi, môû voøng tay ñoùn toâi Heïn baïn beø mai naøy mình gaëp laïi Laïi hoàn nhieân nhö nhöõng ngaøy möôøi laêm Ngoài beân nhau nhaéc laïi nhöõng thaùng naêm Nhöõng kæ nieäm, nhöõng tieáng cöôøi A moät Vaàng thô toâi daønh taëng cho A moät Laø traùi tim, laø taám loøng cuûa toâi A1 ôi, nöôùc maét vaø nuï cöôøi Seõ khaéc ghi maõi maõi cuøng naêm thaùng.
 20. 20. Muøa heø A moät Phöôïng vó cuoái rôi treân trang giaáy traéng Möa haï rôi nhö baùo hieäu ñieàu chi Laù me xanh vöông treân toùc, bôø mi Böôùc chaân ñi chaàm chaäm xa ngoâi tröôøng Thoâi nöôùc maét ñöøng rôi nöõa laøm chi Nhöõng noãi loøng mai naøy bieát veà ñaâu Nhöõng tình thöông xin haõy daønh cho nhau Ñeå mai naøy mong öôùc kæ nieäm xöa Coåûng caáp ba môû roäng nhö ñoùn chaøo Boãng nhôù ñeán lôøi thaày treâu naêm xöa “ Lôùn roài nheù! Maø sao cöù naéng möa Bieát bao giôø thoâi ñeå thaày heát lo?” Muøa heø cuoái, A moät ôi ñaâu roài Ñöøng boû mình toâi giöõa tieáng möa haï Gioït leä rôi sau laêng kính traéng xoùa Nhöõng kæ nieäm nguû ngoan theo naêm thaùng Thaày coâ ôi, muøa heø naøy beân con Cho laàn cuoái trong voøng tay cuûa coâ Hình aûnh thaày khaéc khoaûi chuyeán ñöa ñoø Nhöõng mong nhôù, thaày ôi coù nghe chaêng? Muøa heø cuoái laên daøi gioït thuûy tinh Boán naêm roài, A moät trong tim toâi Baïn beø ôi, mình toâi giöõa khung trôøi Bao nhôù thöông vöông vaán cuøng phöôïng ñoû.
 21. 21. MY LOVE Nghe veû nghe ve Nghe veø A moät Doûng tai maø nghe Nhöõng chuyeän dzui dzui Chuyeän rieâng lôùp tui. Nghe keå toå moät Toå tröôûng teân Döông Tính hay thaát thöôøng Ngoài keá teân Khanh Maø hoång sôû khanh Toå coù hai Chaâu Maét híp chòu chôi Maét caän laâu laâu Mô moäng khung trôøi Thu Nhi ñoù nghen Chaúng heà nhoû nhen Deã thöông quaù trôøi Maët muïn laø Khang Yeåu ñieäu, ga laêng Hai maùi nhieàu chuyeän Laø Tín laõo luyeän Chuyeän boùng, chuyeän yeâu Keá beân toå hai Toå tröôûng cuõng Döông Hay khoaùi lai rai Ñeïp trai maét môø Chính laø Phöông Loäc Anh Loäc caù loùc
 22. 22. Hoïc gioûi laém ñoù Beù maäp teân Nguyeân Troø chuyeän luyeân thuyeân Cuøng chaøng ngoài beân Teân haû? Quoác Anh Tính hay lanh chanh Taùm nhö con gaùi Ai gaëp cuõng vaùi Chi tröôûng laø Thi Tính chaúng chi li Chôi hoïc heát mình Thaèng Hieáu linh tinh Suoát ngaøy laûi nhaûi Duy Anh ba phaûi Aên hieáp chò Beùo Teân Thaûo ñeïp gaùi Tính thaät quaùi laï Thaéng sinh ngaøy Caù Neân hay mô töôûng Tieáp theo lôùp tröôûng Nhieàu chaøng thaàm thöông Cuõng nhieàu ngöôøi thöông Giaùng Ngaân ñoù nha Hoïc khoâng heà thöôøng Tuøng Nguyeân nöõa nha Si tình soá moät Chôi games cuõng nhaát Ngoù qua toå ba Toå tröôûng con trai Teân Duy kheùo tay Beân caïnh lôùp phoù
 23. 23. Khoâng noùi cöù cöôøi Hoång chuùt khoâi haøi Phuùc Trí beùo uù Coù moät khoâng hai Thieân taøi söû hoïc Roõ laø ngöôøi taøi Oâng noäi chöù ai Teân laø Cao Huøng Lôùp tui theá ñoù Ai cuõng ñoàng loøng Ai cuõng meán thöông Boán naêm beân nhau Duø coù mai sau Lôùp tui cuõng luoân Yeâu thöông maõi maõi. Cuoái cuøng toå boán Hay choïc con gaùi Ñích thò toå tröôûng Vua khæ teân Vöôïng Beùo beùo baùn böôûi Chò Bình traêm löôïng Nhìn ai cuõng neå Nhoû con lanh leï Beù Caàm deã sôï Teân goïi Thò Nôû Chò Truùc nhaø ta Anh Vöông khoaùi la Vui tính quaù trôøi Suoát ngaøy haùt ca Hay bò gheùp ñoâi Baûo Uyeân chöù ai
 24. 24. Giôø theå duïc – GVBM Coâ Nguyeãn Thò Hoàng
 25. 25. MOÙN QUAØ NHOÛ Moùn quaø deã thöông naøy toâi daønh cho baïn chæ mang moät yù nghóa ñôn thuaàn: Mong raèng maõi maõi vaø suoát ñôøi baïn seõ luoân nhôù veà A1, vaø ñaëc bieät laø moät coâ beù coù sôû thích hoång gioáng ai naøy nhe. Baïn bieát khoâng, cuoäc ñôøi naøy khoâng coù gì laø maõi maõi caû baïn aï nhöng tình baïn cuûa A1 thì coøn hôn theá nöõa. Bôûi vì töø laâu laém roài, baïn beø toâi ñaõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi anh em trong gia ñình nhoû beù naøy. Chæ vôùi moät caùi click chuoät, taát caû veà A1 coù theå chöa hieän ra ñaày ñuû ôû ñaây nhöng ñoù laø taát caû nhöõng tình caûm toâi daønh cho baïn, cho A1. Moät chuùt gì cuûa boán naêm chuùng mình beân nhau maø toâi ñaõ taâm huyeát laøm baèng chính traùi tim. Mong baïn seõ luoân gìn giöõ vaø traân troïng noù ñeå mai naøy giöõa cuoäc soáng ñôøi thöôøng, chôït moät phuùt gì ñoù baïn nhôù veà A1, veà toâi – ngöôøi baïn hoïc naêm xöa.
 26. 26. Phuùt Chia Tay Muøa Haï Chaøo baïn! Phuùt chia tay nhö gaàn keà Heïn gaëp laïi nöôùc maét vaø nuï cöôøi Baïn beø ôi, ngaøy mai giöõa ñöôøng ñôøi Xin ñöøng queân nhöõng phuùt giaây ngaøy xöa. Xin chaøo taïm bieät Hai Baø Tröng, chaøo thaày coâ thaân thöông cuûa con, chaøo gheá ñaù, haøng caây, chaøo beø baïn A1 meán yeâu. Boán naêm hoïc ôû ñaây, con ñöôïc söï daïy doã, thöông yeâu cuûa thaày coâ, söï chaân thaønh, taän tình cuûa baïn beø, con ñaõ hieåu ra theâm nhieàu ñöôïc, con ñaõ tröôûng thaønh hôn, yeâu vaø tin töôûng cuoäc soáng naøy hôn. Caùm ôn thaày coâ, caùm ôn A1, caùm ôn maùi tröôøng, caùm ôn cuoäc ñôøi ñaõ mang hoï ñeán cho toâi. Caùm ôn taát caû nhöõng gì ñeïp nhaát cuûa cuoäc ñôøi naøy.Love you forever! Mong öôùc kæ nieäm xöa…

×