TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP HOÀ CHÍ MINH            KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ       PHOØNG THÍ NGHIEÄM...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpBAØI 1: ÑIEÀU KHIEÅN QUAÙ TRÌNH PHAÂN LOAÏI VAØ ÑEÁM SAÛN PHAÅMI. MUÏC ÑÍCH:   -  Tìm...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  -  Baét ñaàu quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm loaïi vöøa (d1 ≤ L < d2, ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp       o Saûn phaåm vöøa (R = 0), soá saûn phaåm taêng leân 1.       o Khoân...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp   -   Khi ñoù xeùt traïng thaùi cuûa X1, X2:      • Neáu caû X1, X2 khoâng taù...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  III.3. YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI THÖÏC TAÄP:  (Moãi sinh vieân phaûi noäp chu...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  BAØI 2 : ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA            DUØNG B...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  1. Ñieàu khieån soá :  Trong phaàn naøy SV seõ thöïc taäp ñieàu khieån ñoäng cô KÑ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  Thieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng :  Thoâng soá        Giaù t...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpThieát bò caàn thieát :  - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha 1,5 kW.  - Bieán taàn MICRO...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp       r(t)       e(t)         u(t)  Đối tượng  c(t)      ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpThieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng:Thoâng soá     Giaù trò      ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp   Thay ñoåi thoâng soá P001 cuûa bieán taàn (xem baûng thoâng soá) ñeå thay ñoåi che...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  BAØI 3 : ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA        DUØNG BOÄ BIEÁN...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  Ñieàu khieån boä bieán taàn töø xa qua ñöôøng döõ lieäu USS duøng PLC 226 vaø  too...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  Thieát laäp thoâng soá : Thoâng soá        Giaù trò             ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp   IV. BAÙO CAÙO :1. Neâu söï khaùc nhau cuûa caùc cheá ñoä döøng OFF2 , OFF3 vaø RUN(...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp     Caáu truùc döõ lieäu soá trong PLC     1.  Caùc oâ nhôù ñaëc ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp    BAØI 4: ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA    DUØNG BOÄ KHÔÛI ÑOÄNG...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  Sô ñoà treân moâ taû SIKOSTART ñieàu khieån ñoäng cô trong moät quaù trình  khôûi ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp     Cheá ñoä döøng meàm:             Coâng taéc DIL          ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp3) Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm vaø bypass cho ñoäng cô:  Laäp ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp4) Söû duïng PLC S7-200 vaø 1 Sikostart khôûi ñoäng meàm cho hai ñoäng cô:     • Ñaá...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp           L1           L2           L3        ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp   L1   L2   L3   N                             ...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  – caét Sikostart khoûi ñoäng cô – döøng Sikostart hoaøn toaøn töï ñoäng do PLC  ñi...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp  III.4. THÖÏC TAÄP THEO TRÌNH TÖÏ SAU:  Treân cô sôû baøi töï chuaån bò, trong nhoù...
Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpIV. BAÙO CAÙO:(Moãi sinh vieân phaûi noäp laïi baùo caùo thöïc taäo vaøo buoåi keá tieáp...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp              HÖÔÙNG DAÃN SUÛ DUÏNG STEP7-MICROWIN 32 V3.2  ...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpSau khi hoaøn taát vieäc thieát laäp double click vaøo muïc Double-Click to ...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp      2. Khôûi taïo Project   Choïn New trong menu File (xem hình), h...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp5. Dòch leänh (compile) vaø gôõ roái (debug) chöông trình    - Dòch leän...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp     Caáu truùc döõ lieäu soá trong PLC     1.  Caùc oâ nhôù ñaëc ...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpPHAÀN HÖÔÙNG DAÃN PLC:                     USS TOOLBOX ...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp    Giaù trò cuûa ngoõ vaøo USS cho pheùp choïn giao thöùc giao tieáp. G...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpUSS_CTRL   Leänh naøy duøng ñeå ñieàu khieån bieán taàn chaïy, döøng, ñaûo...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp                      nhanh choùng.    Bit F_ACK (F...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp        Caùc toaùn haïng vaø kieåu döõ lieäu duøng cho leänh USS_CTRL...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpUSS_RPM_x   Leänh naøy duøng ñeå ñoïc moät thoâng soá töø bieán taàn veà P...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp     PARAM      VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW,      ...
Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp    Ngoõ vaøo PARAM xaùc ñònh thoâng soá caàn ghi. Ngoõ vaøo INDEX laø g...
Programming Concepts, Conventions, and Features    Chapter 5Using STEP 7–Micro/WIN to Create Your Programs     To ...
S7-200 Programmable Controller System Manual     Features of the LAD Editor       The LAD editor displays the pr...
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Tai lieu hd_tttn_2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tai lieu hd_tttn_2006

578 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tai lieu hd_tttn_2006

 1. 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP HOÀ CHÍ MINH KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ PHOØNG THÍ NGHIEÄM KYÕ THUAÄT ÑIEÄN 1Taøi Lieäu: HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP Baøi 1: Ñieàu khieån quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm Baøi 2: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä bieán taàn Baøi 3: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä bieán taàn vaø PLC S7-200 Baøi 4: Ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha duøng boä khôûi ñoäng meàm sikostart vaø PLC S7-200Bieân soaïn: Phoøng TN Kyõ Thuaät Ñieän 1 TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 7 NAÊM 2006
 2. 2. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpBAØI 1: ÑIEÀU KHIEÅN QUAÙ TRÌNH PHAÂN LOAÏI VAØ ÑEÁM SAÛN PHAÅMI. MUÏC ÑÍCH: - Tìm hieåu veà boä PLC S7 – 200, CPU 212; taäp leänh vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32 (chuù yù ñoïc tröôùc caùc leänh veà xöû lyù Bit, Set, Reset, Timer (TON), Counter (CTU)). - Tìm hieåu veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng cô, contactor, …. - Thöïc taäp vôùi caùc thieát bò coâng nghieäp vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC.II. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Cho moät daây chuyeàn coâng nghieäp vaän chuyeån caùc saûn phaåm coù chieàu daøi L. Caùc saûn phaåm naøy caàn ñöôïc phaân loaïi vaø ñeám theo tieâu chuaån sau: - Neáu L ≥ d2 ta ñöôïc saûn phaåm loaïi daøi. - Neáu L < d1 ta ñöôïc saûn phaåm ngaén. - Neáu d1 ≤ L < d2 ta ñöôïc saûn phaåm vöøa. Giaû söû raèng khoaûng caùch giöõa 2 saûn phaåm lieân tieáp lôùn hôn d2 . L Caùc caûm bieán X1, X2, vaø X3 ñaët döôùi baêng chuyeànX1 X2 X3 duøng ñeå phaân bieät chieàu daøi d1 cuûa saûn phaåm (coâng taéc haønh trình). d2III. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP: III.1. SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN CAÙC PHAÀN THÖÏC TAÄP SAU:1) Phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm vöøa: - Xaùc ñònh vaø nhaäp soá saûn phaåm vöøa caàn ñeám cho moãi thuøng haøng. - Nhaán nuùt START (NO) ñeå khôûi ñoäng daây chuyeàn (Motor: M = 1). - Chôø 5 giaây ñeå baêng chuyeàn chaïy oån ñònh. Sau ñoù cho pheùp ñöa saûn phaåm vaøo (Enable: EN=1).Baøi 1 I.1
 3. 3. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp - Baét ñaàu quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm loaïi vöøa (d1 ≤ L < d2, R=0). Neáu khoâng phaûi saûn phaåm vöøa (pheá phaåm) thì xuaát tín hieäu loaïi boû (Remove: R=1 - ñeå ñieàu khieån caàn gaït saûn phaåm ra ngoaøi). Tín hieäu naøy ñöôïc giöõ (R = 1) cho ñeán khi coù saûn phaåm keá tieáp vaøo. OUTPUT PLC S7 INPUT X1 X2 X3 Saûn phaåm R Pheá phaåm EN M - Khi ñaõ ñuû soá saûn phaåm yeâu caàu thì xuaát tín hieäu baùo ñaày (FULL = 1) vaø taïm ngöøng ñöa saûn phaåm vaøo baêng chuyeàn (EN = 0). - Chôø 10 giaây, sau ñoù tieáp tuïc chu kyø môùi quaù trình phaân loaïi vaø ñeám; cho saûn phaåm chaïy vaøo (EN = 1) vaø reset tín hieäu baùo ñaày (FULL = 0). - Nhaán nuùt STOP (NO) ñeå döøng daây chuyeàn.2) Phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm theo yeâu caàu: - Soá saûn phaåm caàn ñeám cho moãi thuøng haøng laø 10. Trong ñoù coù toái thieåu 6 saûn phaåm loaïi vöøa. Soá saûn phaåm loaïi ngaén vaø loaïi daøi khoâng ñöôïc vöïôt quaù 4 saûn phaåm trong soá 10 saûn phaåm cho moãi thuøng haøng. - Quaù trình baét ñaàu khi nhaán nuùt START (NO) ñeå khôûi ñoäng daây chuyeàn (M=1). - Chôø 5 giaây ñeå baêng chuyeàn chaïy oån ñònh. Sau ñoù cho pheùp ñöa saûn phaåm vaøo (EN=1). - Baét ñaàu quaù trình phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm:Baøi 1 I.2
 4. 4. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp o Saûn phaåm vöøa (R = 0), soá saûn phaåm taêng leân 1. o Khoâng phaûi saûn phaåm vöøa: Neáu trong giôùi haïn cho pheùp (≤ 4 saûn phaåm trong moãi thuøng) thì xem nhö saûn phaåm (R = 0) vaø soá saûn phaåm taêng leân 1. Neáu vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp thì xem nhö pheá phaåm vaø xuaát tín hieäu loaïi boû (R = 1), ñoàng thôøi taêng toång soá pheá phaåm leân 1. - Khi ñaõ ñuû soá saûn phaåm yeâu caàu cho thuøng haøng thì xuaát tín hieäu baùo ñaày (FULL = 1) vaø taïm ngöøng ñöa saûn phaåm vaøo baêng chuyeàn (EN = 0). - Chôø 10 giaây, sau ñoù tieáp tuïc chu kyø môùi quaù trình phaân loaïi vaø ñeám, cho saûn phaåm chaïy vaøo (EN = 1) vaø xoùa tín hieäu baùo ñaày (FULL = 0). - Nhaán nuùt STOP (NO) ñeå döøng daây chuyeàn.3) Phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm vöøa, ngaén vaø daøi theo yeâu caàu: Thöïc hieän nhö phaàn 2 vaø theâm vaøo caùc yeâu caàu sau: - Phaân loaïi pheá phaåm loaïi ngaén (RS = 1, RL = 0) vaø loaïi daøi(RS = 0, RL=1) thay cho tín hieäu loaïi boû R. Neáu laø saûn phaåm thì (RS = 0, RL = 0). (Remove Short: RS, Remove Long: RL) X1 X2 X3 Pheá phaåm daøi RL Saûn phaåm RS Pheá phaåm ngaén EN M - Ñoàng thôøi ñeám rieâng toång soá pheá phaåm loaïi ngaén vaø toång soá pheá phaåm loaïi daøi trong suoát thôøi gian laøm vieäc (höôùng daãn: duøng theâm hai boä ñeám môùi ñeå ñeám pheá phaåm loaïi ngaén vaø pheá phaåm loaïi daøi). III.2. HÖÔÙNG DAÃN PHAÂN BIEÄT SAÛN PHAÅM: Ñeå phaân bieät saûn phaåm coù theå thöïc hieän theo caùc böôùc sau: - Taïi thôøi ñieåm X3 vöøa taùc ñoäng, duøng tieáp ñieåm phaùt hieän caïnh leân P – ON trong moät chu kyø queùt cuûa PLC khi tín hieäu X3 chuyeån töø 0 leân 1 (Ví duï X3 öùng vôùi ngoõ vaøo I0.4).Baøi 1 I.3
 5. 5. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp - Khi ñoù xeùt traïng thaùi cuûa X1, X2: • Neáu caû X1, X2 khoâng taùc ñoäng ta coù saûn phaåm loaïi ngaén L < d1 . • Neáu caû X1, X2 ñeàu taùc ñoäng ta coù saûn phaåm loaïi daøi L ≥ d2 . • Neáu X1 khoâng taùc ñoäng vaø X2 taùc ñoäng ta coù saûn phaåm loaïi vöøa d1≤L<d2. Xuaát tín hieäu phaân bieät saûn phaåm (R, RS, RL): Ñeå xuaát tín hieäu phaân bieät saûn phaåm coù theå thöïc hieän baèng leänh SET (S) vaø leänh RESET (R). Sau ñaây laø moät ví duï cho leänh SET vaø leänh P (|P|): X1 OFF ON X2 ON ON X3 Saûn phaåm vöøa Saûn phaåm daøiNgoõ ra leänh |P| ON trong 1 chu kyø queùtNgoõ vaøo (Q0.3) Q0.3 OFF ON Chuù yù caùc leänh sau: Leänh SET vaø leänh RESET: Khi leänh SET ñöôïc taùc ñoäng seõ ñaët 1 bit Q0.3 sang traïng thaùi ON. Khi leänh khoâng coøn ñöôïc taùc ñoäng nöõa, Q0.3 vaãn ôû traïng thaùi ON cho ñeán khi leänh RESET Q0.3 ñöôïc taùc ñoäng. Trong tröôøng hôïp naøy, Q0.3 laø ngoõ ra cuûa PLC ñieàu khieån caùc caàn gaïc phaân loaïi saûn phaåm vaø pheá phaåm (R, RS, RL). Leänh phaùt hieän caïnh leân P: Khi leänh P chuyeån töø traïng thaùi khoâng taùc ñoäng sang ñöôïc taùc ñoäng (nhö trong ví duï treân, I0.4 chuyeån töø OFF sang ON), ngoõ ra leänh P seõ ON trong moät chu kyø queùt cuûa PLC (thöôøng khoaûng vaøi ms). Baøi 1 I.4
 6. 6. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp III.3. YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI THÖÏC TAÄP: (Moãi sinh vieân phaûi noäp chuaån bò tröôùc khi vaøo thöïc taäp) - Töï tìm hieåu caáu truùc PLC S7-200 CPU 212 cuûa Siemens; ngoân ngöõ vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32 (caùc leänh caàn duøng). - Veõ löu ñoà giaûi thuaät cuûa chöông trình. - Xaùc ñònh soá tín hieäu vaøo vaø ra caàn lieân keát vôùi PLC. - Veõ sô ñoà noái daây PLC. - Vieát chöông trình LADDER cho PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. III.4. THÖÏC TAÄP THEO TRÌNH TÖÏ SAU: Treân cô sôû baøi töï chuaån bò, trong nhoùm töï kieåm tra laïi, thoáng nhaát vaø tieán haønh thöïc taäp döôùi söï giaùm saùt cuûa Caùn boä höôùng daãn thöïc taäp trong thôøi gian quy ñònh: - Veõ löu ñoà giaûi thuaät cuûa chöông trình. - Xaùc ñònh soá tín hieäu vaøo vaø ra caàn lieân keát vôùi PLC. - Veõ sô ñoà noái daây PLC. - Laäp trình treân maùy tính ñeå duøng PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. - Naïp chöông trình ñieàu khieån vaøo PLC vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa chöông trình.Moâ phoûng caùc traïng thaùi cuûa caùc caûm bieán khi coù saûn phaåm ñi qua ñeå phaânloaïi vaø ñeám. Khi ñaõ vaän haønh toát, baùo caùo laïi vôùi caùn boä höôùng daãn thöïc taäp.IV. BAÙO CAÙO:(Moãi sinh vieân phaûi noäp laïi baùo caùo thöïc taäp vaøo buoåi keá tieáp)Chæ baùo caùo phaàn 3 - Phaân loaïi vaø ñeám saûn phaåm vöøa, ngaén vaø daøi theo yeâu caàu: 1. Löu ñoà giaûi thuaät cuûa chöông trình. 2. Sô ñoà noái daây PLC (theå hieän roõ chöùc naêng cuûa töøng ñaàu vaøo, ra ñöôïc söû duïng). 3. Chöông trình (LADDER) cho PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. 4. Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa chöông trình theo töøng network. 5. Nhaän xeùt chöông trình ñieàu khieån.Taøi lieäu tham khaûo:[1] Töï ñoäng hoùa vôùi SIMATIC S7 – 200 . Nguyeãn Doaõn Phöôùc Phan Xuaân Minh[2] Siemens S7 – 200 Programmable Controller.Baøi 1 I.5
 7. 7. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp BAØI 2 : ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA DUØNG BOÄ BIEÁN TAÀN I. MUÏC ÑÍCH : - Tìm hieåu veà boä bieán taàn Siemens MicroMaster Vector 3. - Caùc thao taùc vaän haønh cô baûn. - Tìm hieåu moät vaøi caùch ñieàu khieån ñôn giaûn II. ÑAËT VAÁN ÑEÀ : Boä bieán taàn MicroMaster Vector (MMV) ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô 3 pha vôùi khaû naêng ñieàu khieån vector khoâng duøng caûm bieán cho pheùp boä bieán taàn tính toaùn caùc thay ñoåi caàn thieát cuûa doøng ñieän vaø taàn soá ñaàu ra ñeå duy trì toác ñoä mong muoán cuûa ñoäng cô vôùi caùc ñieàu kieän taûi khaùc nhau. Boä bieán taàn MMV coù theå hoïat ñoäng ôû 4 cheá ñoä ñieàu khieån : - Cheá ñoä ñieàu khieån V/f : duøng cho caùc öùng duïng coù caùc ñaëc tính moâmen tuyeán tính. - Cheá ñoä ñieàu khieån doøng töø thoâng FCC. - Cheá ñoä ñieàu khieån V/f bình phöông : duøng cho caùc öùng duïng taûi quaït vaø bôm (moâmen thay ñoåi theo qui luaät bình phöông) . - Cheá ñoä ñieàu khieån vector phi caûm bieán (SVC). Caùc cheá ñoä ñieàu khieån naøy ñöôïc löïa choïn baèng vieäc thay ñoåi thoâng soâ P077. Trong noäi dung baøi thöïc taäp naøy chæ duøng phöông phaùp ñieàu khieån FCC. III. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP : - Tìm hieåu caùch söû duïng boä bieán taàn MM 3. - Tìm hieåu caùc phöông phaùp ñieàu khieån cô baûn boä bieán taàn : phöông phaùp ñieàu khieån soá (duøng caùc taàn soá ñaët coá ñònh) vaø phöông phaùp ñieàu khieån töông töï (ñöa ñieän aùp töông töï vaøo boä bieán taàn baèng caùch ñieàu chænh bieán trôû ñeå thay ñoåi taàn soá ra). Ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha baèng caùch thay ñoåi taàn soá ngoõ ra boä bieán taàn. Trong baøi naøy yeâu caàu SV ñieàu khieån toác ñoä vaø ñaûo chieàu ñoäng cô söû duïng tröïc tieáp boä bieán taàn : Ñieàu khieån soá (digital control) thoâng qua caùc chaân DIN cuûa boä bieán taàn. Ñieàu khieån töông töï (analogue control) baèng caùch ñöa tín hieäu töông töï vaøo caùc chaân AIN cuûa boä bieán taàn (duøng bieán trôû ñeå ñieàu chænh toác ñoä).Baøi 2 II.1
 8. 8. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp 1. Ñieàu khieån soá : Trong phaàn naøy SV seõ thöïc taäp ñieàu khieån ñoäng cô KÑB vôùi 4 toác ñoä. Ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng vaø döøng bôûi coång ñieàu khieån DIN1. Vieäc choïn löïa toác ñoä cuûa ñoäng cô (taàn soá ñoäng cô) nhaän ñöôïc qua vieäc ñieàu khieån DIN4 vaø DIN5 ( hai coång ñieàu khieån naøy duøng choïn löïa giöõa 4 taàn soá). DIN2 ñöôïc duøng ñeå choïn thôøi gian taêng(giaûm) toác (ramp time) . Coång ñieàu khieån DIN6 duøng nhö coâng taéc OFF2 cho pheùp ngöôøi duøng nhanh choùng ngaét ngoõ ra bieán taàn maø khoâng caàn taét nguoàn. Yeâu caàu : ñieàu khieån ñoäng cô hoaït ñoäng ôû caùc taàn soá 15Hz, 20Hz, 25Hz, 30Hz duøng caùc coâng taéc noái giöõa chaân P+15V vaø caùc coång DIN3, DIN4, DIN5 . Baûng maõ nhò phaân DIN3 (P053) DIN 4 (P054) DIN 5 (P055)FF5(P046) : taàn soá coá ñònh 5 0 0 0FF6(P047) : taàn soá coá ñònh 6 0 0 1FF7(P048) : taàn soá coá ñònh 7 0 1 0FF8(P049) : taàn soá coá ñònh 8 0 1 1FF1(P041) : taàn soá coá ñònh 1 1 0 0FF2(P042) : taàn soá coá ñònh 2 1 0 1FF3(P043) : taàn soá coá ñònh 3 1 1 0FF4(P044) : taàn soá coá ñònh 4 1 1 1 Thay ñoåi thoâng soá P001 cuûa bieán taàn (xem baûng thoâng soá) ñeå thay ñoåi cheá ñoä hieån thò cuûa bieán taàn treân P000. Thieát bò caàn thieát: - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha 1,5 kW. - Bieán taàn MICROMASTER Vector 6SE32. - Giao tieáp ñieàu khieån bieán taàn : ngoõ vaøo soá vôùi Run Right, 4 taàn soá coá ñònh, 2 thôøi gian taêng toác, OFF2.Baøi 2 II.2
 9. 9. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Thieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng : Thoâng soá Giaù trò Yù nghóaP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP944 1 Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònhP002 Töï choïn Thôøi gian taêng toác thöù nhaát (normal) (>3s)P003 Töï choïn Thôøi gian giaûm toác thöù nhaát (normal)P006 2 Cheá ñoä duøng taàn soá coá ñònhP007 0 Cho pheùp ñieàu khieån bieán taàn qua caùc ngoõ vaøo soáP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP013 30.00 Taàn soá cho pheùp cöïc ñaïi laø 30HzP033 Töï choïn Thôøi gian taêng toác thöù hai (jog ramp time) (>10s)P034 Töï choïn Thôøi gian giaûm toác thöù hai (jog ramp time)P041 Töï tính Taàn soá coá ñònh 1P042 Töï tính Taàn soá coá ñònh 2P043 Töï tính Taàn soá coá ñònh 3P044 Töï tính Taàn soá coá ñònh 4P052 16 Cho pheùp DIN2 choïn löïa giöõa thôøi gian taêng toác (giaûm toác) thứ nhất hay thứ hai (jog ramp time).P053 17 DIN3 duøng choïn taàn soá ra 1 – 4 (maõ nhò phaân)P054 17 DIN4 duøng choïn taàn soá ra 1 – 4 (maõ nhò phaân)P055 17 DIN5 duøng choïn taàn soá ra 1 – 4 (maõ nhò phaân)P356 4 Cho pheùp DIN6 OFF2 ( khoâng cho pheùp ngoõ ra)P080 0.80 Heä soá coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô = 0,8P082 Xem ñoäng cô Toác ñoä ñònh möùc cuûa ñoäng cô (RPM)P083 Xem ñoäng cô Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô (A)Xem theâm baûng thoâng soá bieán taàn trong phaàn phuï luïc. 2. Ñieàu khieån töông töï:Trong phaàn naøy SV seõ ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô baèng caùc ñöa ñieän aùp ñieàukhieån vaøo boä bieán taàn (ñieàu chænh bieán trôû ñeå thay ñoåi ñieän aùp).Ñieàu khieån ñoäng cô chaïy döøng thoâng qua DIN1.Chieàu quay cuûa ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån qua DIN2.Noái daây cho bieán trôû duøng nguoàn +10V (coång 1 vaø 2) ñeå ñöa ñieän aùp ñieàu khieånthay ñoåi (0 – 10V) vaøo ngoõ vaøo töông töï cuûa bieán taàn AIN+ , AIN- (coång 3 vaøcoång 4). Ñieàu chænh bieán trôû ñeå coù ñöôïc toác ñoä ra mong muoán.Yeâu caàu : laàn löôït ñieàu khieån taàn soá ra cuûa bieán taàn laø 15, 20, 25 vaø 30Hz baèngcaùch chænh bieán trôû.Baøi 2 II.3
 10. 10. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpThieát bò caàn thieát : - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha 1,5 kW. - Bieán taàn MICROMASTER Vector 6SE32. - Giao tieáp ñieàu khieån bieán taàn : ngoõ vaøo ñieàu khieån soá Run Left, Run Right, ngoõ vaøo töông töï AIN. Thieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng : Thoâng soá Giaù trò Yù nghóaP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP944 1 Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònhP002 Töï choïn Thôøi gian taêng toác (>5s)P003 Töï choïn Thôøi gian giaûm toácP006 1 Cheá ñoä duøng ngoõ vaøo töông töïP007 0 Khoâng cho pheùp ñieàu khieån bieán taàn qua baøn phímP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP051 Töï tính Cho pheùp DIN1 ñieàu khieån ñoäng cô chaïy/ döøng.P052 Töï tính Cho pheùp DIN2 ñaûo chieàu quay.P021 Töï choïn Choïn taàm taàn soá ñaët öùng vôùi Analog minP022 Töï choïn Choïn taàm taàn soá ñaët öùng vôùi Analog maxP013 30.00 Taàn soá cho pheùp cöïc ñaïi laø 30HzP080 0.80 Heä soá coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô = 0,8P082 Xem ñoäng cô Toác ñoä ñònh möùc cuûa ñoäng cô (RPM)P083 Xem ñoäng cô Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô (A)Xem theâm baûng thoâng soá bieán taàn trong phaàn phuï luïc. Thieát laäp thoâng soá bieán taàn (P356) ñeå DIN6 thöïc hieän chöùc naêng OFF2. Khaûo saùt ñaùp öùng toác ñoä khi khoâng taûi vaø coù taûi (ñoäng cô keùo baêng taûi). 3. Ñieàu khieån voøng kín:Trong phaàn naøy SV seõ ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô duøng boä bieán taàn, coù hoài tieáptoác ñoä theo cheá ñoä ñieàu khieån töông töï (nhö ôû phaàn 2).Ñieàu khieån ñoäng cô chaïy döøng thoâng qua DIN1.(Khoâng ñaûo chieàu ñoäng cô trong cheá ñoä naøy.)Noái daây cho bieán trôû duøng nguoàn +10V ñeå caáp ñieän aùp ñieàu khieån thay ñoåi(0÷10V) vaøo ngoõ vaøo töông töï cuûa bieán taàn AIN+ , AIN-.Hoài tieáp toác ñoä baèng caùch noái daây ngoõ vaøo PID+, PID– cuûa bieán taàn vôùi ngoõ racuûa caûm bieán toác ñoä (Tachometter).Ñieàu khieån voøng kín duøng phöông phaùp PID.Baøi 2 II.4
 11. 11. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp r(t) e(t) u(t) Đối tượng c(t) PID điều khiển Phương trình vi phân mô tả hiệu chỉnh PID là: de( t ) u(t) = KP e(t) + KI ∫ e( t )dt + KD dt KP: hệ số khâu tỉ lệ. KI: hệ số khâu tích phân. KD:hệ số khâu vi phân.Thieát bò caàn thieát : - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha 1,5 kW. - Bieán taàn MICROMASTER Vector 6SE32. - Caûm bieán toác ñoä - Giao tieáp ñieàu khieån bieán taàn: ngoõ vaøo ñieàu khieån soá Run, DIR, ngoõ vaøo töông töï AIN, PIDBaøi 2 II.5
 12. 12. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpThieát laäp thoâng soá theo thöù töï trong baûng:Thoâng soá Giaù trò Yù nghóaP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP944 1 Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònhP002 Töï choïn Thôøi gian taêng toácP003 Töï choïn Thôøi gian giaûm toácP006 1 Cheá ñoä duøng ngoõ vaøo töông töïP007 0 Khoâng cho pheùp ñieàu khieån bieán taàn qua baøn phímP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP051 Töï tính Cho pheùp DIN1 ñieàu khieån ñoäng cô chaïy/ döøng.P013 30.00 Taàn soá cho pheùp cöïc ñaïi laø 30HzP021 0 Choïn taàm % toác ñoä ñaët öùng vôùi analog min (0%) % toác ñoä ñöôïc tính theo giaù trò “toác ñoä cöïc ñaïi”P022 Töï choïn Choïn taàm % toác ñoä ñaët öùng vôùi analog max (65%) % toác ñoä ñöôïc tính theo giaù trò “toác ñoä cöïc ñaïi”P323 0 Tín hieäu caûm bieán daïng ñieän aùp taàm 0÷10V Caûm bieán toác ñoä (tachometter): ±4V/±1000RPM Bieán taàn (P323): Vmax = 10V⇔ 2500RPM ⇔ 41,7Hz Ñöôïc xem laø “toác ñoä cöïc ñaïi” khi chaïy ôû cheá ñoä voøng kín (PID)P201 1 Cho pheùp chaïy cheá ñoä PIDP202 Hieäu chænh Kp (Ñieàu chænh Kp töø 0 → 200.0)P203 Hieäu chænh Ki (Ñieàu chænh Ki töø 0 → 2.00)P204 Hieäu chænh Kd (Ñieàu chænh Kd töø 0 → 1.0)P080 0.80 Heä soá coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô = 0,8P082 Xem ñoäng cô Toác ñoä ñònh möùc cuûa ñoäng cô (RPM)P083 Xem ñoäng cô Doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô (A)Baøi 2 II.6
 13. 13. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Thay ñoåi thoâng soá P001 cuûa bieán taàn (xem baûng thoâng soá) ñeå thay ñoåi cheá ñoä hieån thò cuûa bieán taàn treân P000. Khi ñieàu khieån voøng kín PID (P201=1): 1. P001 = 1: hieån thò giaù trò ñaët theo % toác ñoä cöïc ñaïi. 2. P001 = 7: hieån thò giaù trò hoài tieáp theo % toác ñoä cöïc ñaïi. Ñieàu chænh bieán trôû ñeå thay ñoåi % toác ñoä ñaët. Hieäu chænh PID sao cho ñaùp öùng toác ñoä (ñoä giaûm toác, …) cuûa ñoäng cô khi khoâng taûi toát nhaát (so saùnh giaù trò ñaët vaø giaù trò hoài tieáp). Khaûo saùt, so saùnh ñaùp öùng toác ñoä cuûa ñoäng cô khi khoâng taûi vaø khi coù taûi (ñoäng cô keùo baêng taûi). So saùnh ñaùp öùng toác ñoä khi ñieàu khieån voøng vaø khi ñieàu khieån voøng hôû nhö ôû phaàn 2. IV. BAÙO CAÙO : 1. So saùnh hai phöông phaùp ñieàu khieån ñaõ khaûo saùt. 2. Yeâu caàu ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô duøng 4 taàn soá coá ñònh 15, 20, 25, 30 vaø coù coâng taéc ñaûo chieàu. - Xaùc ñònh vaø giaûi thích chi tieát caùc thoâng soá cuûa boä bieán taàn caàn söû duïng . - Veõ sô ñoà noái daây cuûa heä bieán taàn vaø ñoäng cô (coù chuù thích) 3. Neâu sô löôïc veà phöông phaùp ñieàu khieån voøng kín duøng PID. Veõ sô ñoà ñaáu daây vaø caùc thoâng soá caàn thieát laäp (giaûi thích). Khaûo saùt ñaùp öùng toác ñoä ñoäng cô so vôùi ñieàu khieån voøng hôû. Neâu caùc öu/ khuyeát ñieåm khi ñieàu khieån voøng kín toác ñoä ñoäng cô duøng bieán taàn.Taøi lieäu tham khaûo :[1] Siemens MicroMaster Vector ManualBaøi 2 II.7
 14. 14. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp BAØI 3 : ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA DUØNG BOÄ BIEÁN TAÀN VAØ PLC S7 – 200 I. MUÏC ÑÍCH : - Tìm hieåu veà boä bieán taàn Siemens MicroMaster 3. - Tìm hieåu veà hoï PLC S7–200 vaø phaàn meàm laäp trình STEP7-MICROWIN 32. - Tìm hieåu vaø söû duïng toolbox USS (giao thöùc USS) cuûa MICROWIN 32. - Tìm hieåu veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng cô, contactor, …. - Laøm quen vôùi caùc thieát bò coâng nghieäp vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC. II. ÑAËT VAÁN ÑEÀ : Boä bieán taàn MicroMaster Vector (MMV) ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô 3 pha vôùi khaû naêng ñieàu khieån vector khoâng duøng caûm bieán cho pheùp boä bieán taàn tính toaùn caùc thay ñoåi caàn thieát cuûa doøng ñieän vaø taàn soá ñaàu ra ñeå duy trì toác ñoä mong muoán cuûa ñoäng cô vôùi caùc ñieàu kieän taûi khaùc nhau. Boä bieán taàn MMV coù theå hoïat ñoäng ôû 4 cheá ñoä ñieàu khieån : - Cheá ñoä ñieàu khieån V/f : duøng cho caùc öùng duïng coù caùc ñaëc tính moâmen tuyeán tính. - Cheá ñoä ñieàu khieån doøng töø thoâng FCC. - Cheá ñoä ñieàu khieån V/f bình phöông : duøng cho caùc öùng duïng taûi quaït vaø bôm (moâmen thay ñoåi theo qui luaät bình phöông) . - Cheá ñoä ñieàu khieån vector phi caûm bieán (SVC). Caùc cheá ñoä ñieàu khieån naøy ñöôïc löïa choïn baèng vieäc thay ñoåi thoâng soâ P077. Trong noäi dung baøi thöïc taäp naøy chæ duøng phöông phaùp ñieàu khieån FCC. III. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP : - Tìm hieåu caùch söû duïng boä bieán taàn MM 3. - Tìm hieåu vaø söû duïng CPU 226 vaø phaàn meàm laäp trình STEP 7 MICROWIN 32, USS TOOLBOX. - Laäp trình Ladder ñieàu khieån töø xa boä bieán taàn duøng giao thöùc USS. - Naïp chöông trình ñieàu khieån vaøo PLC vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa PLC vaø ñoäng cô. Chuaån bò tröôùc caùc leänh: caùc leänh giao thöùc USS, caùc leänh ñoïc traïng thaùi bit, caùc leänh sao cheùp döõ lieäu daïng byte, word, real.Baøi 3 III.1
 15. 15. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Ñieàu khieån boä bieán taàn töø xa qua ñöôøng döõ lieäu USS duøng PLC 226 vaø toolbox USS Protocol trong Step7 MicroWin 32. Thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô baèng caùch xuaát ra caùc giaù trò taàn soá töông öùng vaøo boä bieán taàn duøng giao thöùc USS. Duøng moät input PLC laøm nuùt nhaán ñaûo chieàu ñoäng cô. MICROMASTER Communication Port PPI network cable Yeâu caàu: Vieát chöông trình LADDER: Ñieàu khieån ñoäng cô 3 toác ñoä (25%, 50% vaø 100%), giaù trò taàn soá ñaët (trong P094) (duøng leänh USS_CTRL). Duøng caùc ngoõ vaøo PLC ñeå ñieàu khieån RUN/STOP, DIR(ñaûo chieàu), OFF (OFF2 vaø OFF3) (duøng leänh USS_CTRL). Ñoïc giaù trò toác ñoä (Param P135) vaøo boä nhôù PLC (duøng leänh USS_RPM_W). Töø PLC coù theå chuyeån ñoåi giöõa 2 cheá ñoä hieån thò treân bieán taàn (hieån thò taàn soá ra vaø hieån thò toác ñoä treân P000) (duøng leänh USS_WPM_W ñeå ghi leân bieán taàn thay ñoåi P001 - xem baûng thoâng soá). Thieát bò caàn thieát : - Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha 1,5 kW. - Bieán taàn MICROMASTER Vector 6SE32. - PLC S7-226 vaø caùc moñun INPUT/OUTPUT Simulator. Löu yù :Phaàn höôùng daãn veà caùch thieát laäp thoâng soá bieán taàn vaø giôùi thieäu veà toolbox USS ñoïc phaàn phuï luïc.Baøi 3 III.2
 16. 16. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Thieát laäp thoâng soá : Thoâng soá Giaù trò Yù nghóaP944 1 Reset boä bieán taàn veà caùc thoâng soá maëc ñònhP009 3 Cho pheùp truy caäp taát caû caùc thoâng soáP081 – P085 Xem ñoäng cô Caùc giaù trò danh ñònh cuûa ñoäng côP910 1 Cho pheùp cheá ñoä ñieàu khieån töø xaP092 Giaù trò töông öùng Toác ñoä baud cuûa bieán taàn BAUD (USS_INIT)P091 0 – 30, töông öùng Ñòa chæ cuûa boä bieán taàn vôùi giaù trò DRIVE (USS_CTRL)P002 Töï choïn Thôøi gian taêng toác cuûa ñoäng côP003 Töï choïn Thôøi gian giaûm toác cuûa ñoäng côP094 50 Taàn soá ñaët cuûa ñoäng cô = 50 HzP095 0 Ñoä phaân giaûi 0,1 Hz Xem theâm baûng thoâng soá bieán taàn trong phaàn phuï luïc. Vieát chöông trình ñieàu khieån ñoäng cô . Ví duï veà caùch ñaët thoâng soá : - Ñòa chæ bieán taàn = 1 : giaù trò ACTIVE = 2, DRIVE = 1 - Toác ñoä baud = 9600 : BAUD = 9600 - Caùc ngoõ vaøo ñieàu khieån RUN, OFF, DIR,…. - Duøng port 0 noái caùp USS tôùi coång RS485 cuûa bieán taàn : USS = 1 - Ñieàu khieån ñoäng cô chaïy ôû 75% toác ñoä ñaët : SPD_SP = 75 - Sau khi vieát xong chöông trình vaøo menu File/Library Memory ñeå thieát laäp boä nhôù daønh cho toolbox USS ( vuøng nhôù bieán V) : vuøng nhôù naøy (khoaûng 400 byte ) khoâng ñöôïc söû duïng trong chöông trình.Thieát laäp Library Memory Allocation : ñeå chaïy ñöôïc chöông trình söû duïngUSS Toolbox thì caàn phaûi thieát laäp vuøng nhôù duøng cho toolbox naøy (thieát laäptrong menu File/Library Memory, nhaán nuùt Suggest Address ñeå choïn)Chuù yù raèng vuøng nhôù naøy (~ 400 byte) ñöôïc duøng cho thö vieän leänh USS, do ñoùkhoâng ñöôïc söû duïng vuøng nhôù naøy trong chöông trình.Baøi 3 III.3
 17. 17. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp IV. BAÙO CAÙO :1. Neâu söï khaùc nhau cuûa caùc cheá ñoä döøng OFF2 , OFF3 vaø RUN(khi chuyeån töøtraïng thaùi ON sang traïng thaùi OFF) .2. Vieát chöông trình LADDER ñieàu khieån ñoäng cô 3 toác ñoä (25%, 50% vaø100%); coù theå ñaûo chieàu, coù theå chuyeån ñoåi giöõa 2 cheá ñoä hieån thò treân bieán taàn(hieån thò taàn soá ra vaø hieån thò toác ñoä) ; ñoàng thôøi cho pheùp ñoïc giaù trò toác ñoä vaøoboä nhôù cuûa PLC.Löu yù ñeán kieåu döõ lieäu cuûa caùc ngoõ vaøo leänh USS.- Xaùc ñònh soá tín hieäu vaøo vaø ra caàn lieân keát vôùi PLC.- Lieät keâ caùc thoâng soá bieán taàn caàn thieát.- Sô ñoà noái daây PLC- Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa chöông trình Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa chöông trình ñaõ vieát, nhaän xeùt veà chöông trình.Taøi lieäu tham khaûo :[1] Töï ñoäng hoùa vôùi SIMATIC S7 – 200 . Nguyeãn Doaõn Phöôùc Phaïm Xuaân Minh[2] Siemens S7 – 200 Programmable Controller.[3] Siemens MicroMaster Vector ManualBaøi 3 III.4
 18. 18. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp Caáu truùc döõ lieäu soá trong PLC 1. Caùc oâ nhôù ñaëc bieät: SM0.0 Bit naøy luoân luoân ON. SM0.1 Bit naøy chæ ON trong chu kyø queùt ñaàu tieân cuûa PLC. SM0.5 Bit naøy taïo xung clock 1 giaây (0,5s ON vaø 0,5s OFF). SM0.4 Bit naøy taïo xung clock 1 phuùt. 2. Caáu truùc oâ nhôù trong PLC Siemens: 1 Byte = 8 Bit QB0 ≡ Q0.0→Q0.7 1 Word = 2 Byte = 16 Bit (lieân tieáp) QW0 ≡ QB0→QB1 1 Double Word = 4 Byte = 32 Bit (lieân tieáp) QD0 ≡ QB0→QB3 3. Caáu truùc oâ nhôù cuûa döõ lieäu soá: Soá Byte (B) 1 byte ~ Byte Soá Integer (I): 2 byte ~ Word Soá Long Integer (D) 4 byte ~ Double Word Soá Real (R) 4 byte ~ Double Word Leänh xaùc ñònh caïnh leân - Tieáp ñieåm phaùt hieän caïnh leân P seõ chæ ON trong moät chu kyø queùt cuûa PLC khi tín hieäu ngay tröôùc P (I0.4) chuyeån traïng thaùi töø 0 leân 1.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 19. 19. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp BAØI 4: ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA DUØNG BOÄ KHÔÛI ÑOÄNG MEÀM SIKOSTART VAØ PLC S7-200I. MUÏC ÑÍCH: - Tìm hieåu veà boä khôûi ñoäng meàm Sikostart cuûa haõng Siemens. - Tìm hieåu veà hoï PLC S7–200, CPU 226 (ngoõ ra Relay); taäp leänh vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32 (chuù yù ñeán caùc leänh veà xöû lyù Bit, Timer (TON, TOF)). - Thöïc taäp veà caùch söû duïng PLC ñeå ñieàu khieån caùc ñoái töôïng nhö ñoäng cô, contactor, …. - Thöïc taäp ñieàu khieån ñoäng cô duøng boä khôûi ñoäng meàm Sikostart vaø khaùi nieäm ñieàu khieån meàm baèng vieäc laäp trình cho PLC.II. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Sikostart 3RW2221-1AB15 laø boä khôûi ñoäng meàm, cho pheùp ñieàu khieån ñoäng cô AC khoâng ñoàng boä 3 pha. Baèng caùch ñieàu khieån ñoä lôùn ñieän aùp cung caáp cho ñoäng cô, vaø giaùm saùt doøng ñieän laøm vieäc. Sikostart coù theå khoáng cheá doøng ñieän laøm vieäc cuûa ñoäng cô trong moät giôùi haïn thôøi gian cho pheùp, hay baûo veä cho ñoäng cô neáu xaûy ra quaù taûi. Thoâng qua vieäc caøi ñaët thôøi gian, Sikostart coù theå ñieàu khieån ñoäng cô khôûi ñoäng meàm (doøng khôûi ñoäng giôùi haïn) hay döøng meàm; maø khoâng laøm momen cuûa ñoäng cô thay ñoåi quaù nhanh; coù theå xem nhö SIKOSTART ñieàu khieån voøng hôû toác ñoä khôûi ñoäng ñoäng cô. Cheá ñoä khôûi ñoäng 3 Cheá ñoä döøng 1U, I 5 2 UN U 0,9UN I IBUAnf UAB=0,85UAnf tR tAus t tBBaøi 4 IV.1
 20. 20. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Sô ñoà treân moâ taû SIKOSTART ñieàu khieån ñoäng cô trong moät quaù trình khôûi ñoäng meàm vaø döøng meàm. Daïng ñieän aùp (ñoä lôùn) thay ñoåi theo cheá ñoä caøi ñaët cho Sikostart vaø doøng ñieän hieän taïi cuûa ñoäng cô. Taêng toác Giaûm toác Haïn doøngIII. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP: III.1. SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN CAÙC PHAÀN THÖÏC TAÄP SAU:1) Söû duïng Sikostart vaän haønh ñoäng cô trong caùc cheá ñoä khôûi ñoäng meàmvaø döøng meàm: Duøng SIKOSTART vaän haønh ñoäng cô laàn löôït theo töøng cheá ñoä döôùi ñaây. Caøi ñaët cheá ñoä khôûi ñoäng vaø cheá ñoä döøng cho Sikostart thoâng qua 4 bieán trôû ñieàu chænh vaø 8 coâng taéc DIL1 ÷DIL8. Ghi nhaän laïi ñaùp öùng thôøi gian cuûa ñoäng cô (2HP, vaän haønh khoâng taûi) ñoái vôùi töøng cheá ñoä. Baèng caùch thay ñoåi caùc giaù trò treân caùc bieán trôû ñieàu chænh vaø xem LED hieån thò ñeå ñaùnh giaù thôøi gian ñaùp öùng töông ñoái cuûa ñoäng cô. Cheá ñoä khôûi ñoäng meàm: Coâng taéc DIL Cheá ñoä khôûi ñoäng DIL 3 DIL 5 Haøm doác ñieän aùp (Voltage ramp) Giôùi haïn doøng (Current limiting) Haøm doác ñieän aùp vôùi giôùi haïn doøng (voltage ramp with current limiting) Haøm doác ñieän aùp vôùi xung ban ñaàu (voltage ramp with start impulse) Haøm doác ñieän aùp vôùi xung ban ñaàu vaø giôùi haïn doøng (voltage ramp with start impulse and current limiting) Khôûi ñoäng nhanh (Emergency start)Baøi 4 IV.2
 21. 21. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp Cheá ñoä döøng meàm: Coâng taéc DIL Cheá ñoä döøng DIL 1 DIL 2 Taét kieåu bôm (pump-stopping) Haõm moät chieàu (khoâng duøng) Döøng meàm (soft-stopping) Döøng nhanh (costing down) Xem höôùng daãn caøi ñaët chi tieát cho töøng cheá ñoä trong phaàn Höôùng daãn söû duïng SIKOSTART ôû cuoái taøi lieäu naøy. Chuù yù: • Caáp nguoàn ñieàu khieån 220V vaø nguoàn ñoäng löïc ba pha 220-380V thoâng qua caùc CB, ñieàu khieån baèng nuùt nhaán 24V: 11 OUT L+ DC 24V ON 10 IN1 START OFF 9 IN2 STOP • Khoâng söû duïng caùc ngoõ ra relay cuûa Sikostart trong cheá ñoä naøy. Söû duïng contactor 220V- 3 tieáp ñieåm ñeå noái Sikostart vôùi ñoäng cô 3 pha. • Khi thay ñoåi caùc giaù trò cuûa caùc bieán trôû ñieàu chænh, ñaùp öùng thôøi gian khôûi ñoäng vaø thôøi gian döøng cuûa ñoäng cô nhö theá naøo?2) Söû duïng Sikostart khôûi ñoäng meàm ñoäng cô vaø bypass: Duøng Sikostart khôûi ñoäng meàm ñoäng cô vaø bypass: Khôûi ñoäng meàm ñoäng cô theo cheá ñoä haøm doác ñieän aùp vôùi giôùi haïn doøng (voltage ramp with current limiting). Khi ñoäng cô ñaõ chaïy oån ñònh, duøng contactor bypass noái tröïc tieáp ñoäng cô vôùi nguoàn (,sau ñoù coù theå caét Sikostart ra khoûi maïch ñoäng löïc – môû contactor noái Sikostart vôùi ñoäng cô). Caáp nguoàn ñieàu khieån 220V, ñieàu khieån baèng nuùt nhaán, söû duïng ngoõ ra relay ñeå ñoùng contactor bypass. Söû duïng 2 contactor 220V - 3 tieáp ñieåm ñeå laøm contactor bypass vaø noái Sikostart vôùi ñoäng cô 3 pha. Chuù yù: • Trong cheá ñoä naøy, khi ñoäng cô ñaõ ñöôïc bypass, coù neân vaän haønh ñöôïc cheá ñoä döøng meàm cuûa SIKOSTART ñöôïc khoâng? • Khi ñaõ vaän haønh oån ñònh thì maïch ñieàu khieån cuûa heä thoáng coù coøn lieân heä gì ñeán SIKOSTART khoâng? • Neâu ra giaûi phaùp ñieàu khieån (duøng PLC) ñeå cho SIKOSTART döøng haún khi ñaõ bypass, taïo ñieàu kieän cho SIKOSTART khôûi ñoäng tuaàn töï nhieàu ñoäng cô.Baøi 4 IV.3
 22. 22. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp3) Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm vaø bypass cho ñoäng cô: Laäp trình cho PLC ñieàu khieån SIKOSTART khôûi ñoäng ñoäng cô theo cheá ñoä haøm doác ñieän aùp vôùi giôùi haïn doøng (voltage ramp with current limiting). Ñaáu daây maïch ñieàu khieån tuaàn töï theo caùc yeâu caàu sau: Khi coù yeâu caàu khôûi ñoäng cô, ngöôøi ñieàu khieån caáp tín hieäu (nuùt nhaán START treân PLC) yeâu caàu cho PLC. PLC ñoùng contactor noái ñoäng cô vôùi Sikostart vaø caáp tín hieäu ñieàu khieån Sikostart gioáng nhö moät contactor. Khi ñoäng cô chaïy oån ñònh, ngoõ ra relay seõ ñöa tín hieäu veà PLC thoâng qua ngoõ ra relay (3 vaø 4) cuûa Sikostart. Khi ñoù PLC caáp tín hieäu ñoùng contactor bypass, chôø moät thôøi gian cho contactor bypass ñaùp öùng thì caét Sikostart ra khoûi maïch ñoäng löïc, döøng hoaït ñoäng cuûa Sikostart. Döøng ñoäng cô baèng caùch caáp tín hieäu cho PLC môû contactor bypass. Coù theå ñoïc tín hieäu baùo loãi töø Sikostart thoâng qua ngoõ ra relay baùo loãi. Chæ cho pheùp khôûi ñoäng laïi ñoäng cô khi ñoäng cô ñoù ñaõ döøng sau ít nhaát 10 sec. Chuù yù: • PLC nhaän tín hieäu ngoõ vaøo 24V, vì vaäy ngoõ ra relay (3 vaø 4) cuûa SIKOSTART phaûi caáp tín hieäu 24V veà cho PLC. • PLC coù ngoõ ra laø caùc tieáp ñieåm relay ñöôïc noái chung vôùi nhau, chöa noái nguoàn beân trong, vì vaäy coù theå ñieàu khieån caùc contactor baèng caáp ñieän aùp 220V. • Do caùc ngoõ ra relay cuûa PLC ñaõ ñöôïc noái chung: Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 OUTPUT-Relay COM PLC S7-200 CPU-226 I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 INPUT-24Vdc COM neân phaûi ñieàu khieån khôûi ñoäng SIKOSTART baèng tín hieäu ñieän aùp 220V (ñieàu khieån Sikostart gioáng nhö moät contactor), cuøng caáp ñieän aùp ñieàu khieån vôùi caùc caùc contactor. 15 380-415 VAC ON/OFF L1 14 200-240 VAC 13 100-120 VAC N 12 N/L 11 OUT L+ DC 24V 10 IN1 START 9 IN2 STOPBaøi 4 IV.4
 23. 23. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp4) Söû duïng PLC S7-200 vaø 1 Sikostart khôûi ñoäng meàm cho hai ñoäng cô: • Ñaáu daây maïch ñoäng löïc (ñaõ daáu saün) vaø maïch ñieàu khieån töông töï nhö phaàn 3 cho hai ñoäng cô. • Laäp trình ñieàu khieån theo caùc yeâu caàu sau: Nuùt nhaán yeâu caàu khôûi ñoäng rieâng cho töøng ñoäng cô. Nhaán nuùt yeâu caàu khôûi ñoäng ñoäng cô sẽ khoâng coù taùc duïng neáu ñoäng cô ñoù döøng chöa ñuû 10 sec. Trong khi moät ñoäng cô ñang khôûi ñoäng, nhaán nuùt khôûi ñoäng cho ñoäng cô khaùc seõ khoâng coù taùc duïng – traùnh tröôøng hôïp SIKOSTART cuøng luùc noái daây vôùi hai ñoäng cô. Nuùt nhaán yeâu caàu döøng rieâng cho töøng ñoäng cô. Chuù yù: Duøng chung moät tín hieäu baùo ñoäng cô khôûi ñoäng xong thoâng qua relay 3 & 4 cuûa SIKOSTART. III.2. HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH SIKOSTART:1) Söû duïng Sikostart vaän haønh ñoäng cô trong caùc cheá ñoä khôûi ñoäng meàmvaø döøng meàm: Döôùi ñaây laø moät ví duï veà maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc cho SIKOSTART ñieàu khieån ñoäng cô. Xem caøi ñaët cho DIL1 ÷DIL8 vaø 4 bieán trôû ñieàu chænh trong phaàn Höôùng daãn söû duïng SIKOSTART ôû cuoái taøi lieäu naøy. Ñaët cheá ñoä khôûi ñoäng baèng coâng taéc DIL 3 vaø DIL 5. Ñaët thôøi gian leân cuûa ñieän aùp tR: RAMP TIME. (tR = 0,3 – 180 sec). Ñaët ñieän aùp (xung) ban ñaàu UAnf (UL): START VOLTAGE. (UAnf (UL) = 20% - 100% UN). Ñaë t doø n g giôù i haï n baè n g IB nuù t ñieà u chænh CURRENT LIMIT. (Vôùi Sikostart 3RW2221-1AB15, doøng Ie = 5.5A, IB = 0.5 – 6 Ie; trong baøi thöïc taäp naøy choïn IB = 0.5Ie). Ñaët cheá ñoä döøng baèng coâng taéc DIL 1 vaø DIL 2. Ñaët thôøi gian xuoáng cuûa ñieän aùp tAus: STOP TIME. (tAus = 5÷90 sec hay tAus = 1 ÷ 20 sec). Ñaët ñieän aùp taét UAB: START VOLTAGE. (UAB = 85% ñieän aùp khôûi ñoäng). Neáu tB lôùn hôn 20 sec thì Sikostart seõ baùo quaù taûi, “overload”. Thôøi gian xung ti = (50 ms * tR) vaø ti ≤ 1 sec. tR ñöôïc tính töø luùc keát thuùc ti.Baøi 4 IV.5
 24. 24. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp L1 L2 L3 N CB CB L1 L2 L3 15 AC 380 – 415V 14 AC 200 – 240V 13 AC 100 – 120V 12 N/L 11 DC L +24V 10 IN2 9 IN1 START 8 Reset STOP 7 6 Fault 5 4 3 end off start 2 bracking 1 protection T1 T2 T3 K W V U K M 32) Söû duïng Sikostart khôûi ñoäng meàm ñoäng cô vaø bypass:- Söû duïng laïi maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc ôû phaàn 1. o Trong phaàn maïch ñoäng löïc maéc theâm contactor bypass noái nguoàn vôùi ñoäng cô. o Trong phaàn maïch ñieàu khieån maéc theâm maïch ñieàu khieån cho contactor bypass.- Khi ñoäng cô ñaõ chaïy oån ñònh, tieáp ñieåm (NO) giöõa chaân 3 vaø chaân 4 cuûa Sikostart ñoùng laïi, khi ñoù contactor bypass ñöôïc ñoùng vaø doøng ñieän vaøo ñoäng cô theo ñöôøng contactor bypass. Luùc naøy coù theå caét Sikostart ra khoûi maïch ñoäng löïc – môû contactor noái Sikostart vôùi ñoäng cô (coù theå thoâng qua tieáp ñieåm trung gian NC cuûa contactor bypass).- Döøng ñoäng cô baèng caùch môû contactor bypass – döøng Sikostart. Trong tröôøng hôïp naøy, Sikostart chæ coù theå döøng nhanh (costing down).Baøi 4 IV.6
 25. 25. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp L1 L2 L3 N CB CB L1 L2 L3 15 AC 380 – 415V 14 AC 200 – 240V 13 AC 100 – 120V 12 N/L 11 DC L +24V 10 IN2 9 IN1 START 8 Reset STOP 7 6 Fault 5 4 3 end off start 2 bracking 1 protection K2 T1 T2 T3 K1 K2 K1 K2 W V U M 33) Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm cho nhiều ñoäng cô:3.1: Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm cho một ñoäng cô:- Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa Sikostart coù theå nhö phaàn 2. Nhöng tín hieäu taùc ñoäng leân Sikostart vaø tín hieäu Sikostart taùc ñoäng leân ñoäng cô phaûi qua trung gian PLC.- Ñeå ñieàu khieån moät ñoäng cô chaïy, chæ caàn nhaán nuùt START öùng vôùi ñoäng cô ñoù treân PLC. Quaù trình keát noái Sikostart vôùi ñoäng cô - khôûi ñoäng – bypassBaøi 4 IV.7
 26. 26. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp – caét Sikostart khoûi ñoäng cô – döøng Sikostart hoaøn toaøn töï ñoäng do PLC ñieàu khieån. Contactor bypass ñöôïc ñieàu khieån tröïc tieáp töø PLC, neân khi Sikostart döøng vaãn khoâng aûnh höôûng ñeán ñoäng cô. Khoaûng caùch giöõa moãi thao taùc caàn delay moät khoaûng thôøi gian ñuû cho contactor ñaùp öùng.- Nhaán nuùt yeâu caàu khôûi ñoäng ñoäng cô sẽ khoâng coù taùc duïng: neáu ñoäng cô ñoù döøng chöa ñuû 10 sec.- Ngoõ ra relay cuûa PLC ñieàu khieån khôûi ñoäng Sikostart (gioáng nhö moät contactor – xem ngoõ vaøo ñieàu khieån Sikostart) vaø caùc contactor baèng tín hieäu ñieän aùp 220V.- Ngoõ ra relay cuûa Sikostart caáp tín hieäu 24V veà PLC ñeå baùo ñoäng cô ñaõ chaïy oån ñònh.3.2: Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm cho hai ñoäng cô: • Caùc cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa hệ thoáng töông töï phaàn treân. Thieát laäp sô ñoà ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc ñieàu khieån cho hai ñoäng cô. • Khi ñang trong cheá ñoä khôûi ñoäng moät ñoäng cô naøy thì nhaán nuùt yeâu caàu khôûi ñoäng ñoäng cô khaùc sẽ khoâng coù taùc duïng – traùnh tröôøng hôïp SIKOSTART cuøng luùc noái daây vôùi hai ñoäng cô. III.3. YEÂU CAÀU CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC KHI THÖÏC TAÄP: (Moãi sinh vieân phaûi noäp chuaån bò tröôùc khi vaøo thöïc taäp) - Töï tìm hieåu boä khôûi ñoäng meàm Sikostart 3RW2221-1AB15. - Töï tìm hieåu caáu truùc PLC S7-200 CPU 226 cuûa Siemens; ngoân ngöõ vaø phaàn meàm laäp trình STEP7 MICROWIN 32 (caùc leänh caàn duøng). - Ñoái vôùi phaàn 1 vaø phaàn 2: o Veõ maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc cho Sikostart ñieàu khieån ñoäng cô. o Thieát laäp caùc thoâng soá ñieàu khieån trong töøng cheá ñoä cho Sikostart. o Moâ taû trình töï khôûi ñoäng ñoäng cô, bypass (phaàn 2) vaø döøng ñoäng cô. - Ñoái vôùi phaàn 3: o Xaùc ñònh soá tín hieäu vaøo vaø ra caàn lieân keát vôùi PLC. o Veõ maïch ñieàu khieån keát noái PLC vôùi Sikostart vaø caùc contactor, cuøng vôùi maïch ñoäng löïc ñeå ñieàu khieån khôûi ñoäng hai ñoäng cô. o Thieát laäp caùc thoâng soá ñieàu khieån cho Sikostart. o Moâ taû cheá ñoä khôûi ñoäng ñoäng cô, noái bypass vaø cheá ñoä döøng ñoäng cô. o Vieát chöông trình LADDER cho PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån.Baøi 4 IV.8
 27. 27. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäp III.4. THÖÏC TAÄP THEO TRÌNH TÖÏ SAU: Treân cô sôû baøi töï chuaån bò, trong nhoùm töï kieåm tra laïi, thoáng nhaát vaø tieán haønh thöïc taäp döôùi söï giaùm saùt cuûa Caùn boä höôùng daãn thöïc taäp trong thôøi gian quy ñònh: - Ñoái vôùi phaàn 1 vaø phaàn 2: o Noái maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc cho Sikostart ñieàu khieån ñoäng cô. o Caøi ñaët caùc thoâng soá ñieàu khieån trong töøng cheá ñoä cho Sikostart. o Xin pheùp vaø giaûi thích cho Caùn boä höôùng daãn tröôùc khi vaän haønh. o Ñoùng nguoàn vaø tieán haønh khôûi ñoäng vaø döøng ñoäng cô döôùi söï giaùm saùt cuûa Caùn boä höôùng daãn. o Ghi laïi caùc hieäu öùng nhö caùc thoâng soá ñeå baùo caùo. - Ñoái vôùi phaàn 3 vaø phaàn 4: o Söû duïng PLC S7-200 vaø Sikostart khôûi ñoäng meàm cho một ñoäng cô, neáu vaän haønh toát thì tieáp tuïc maéc maïch ñieàu khieån khôûi ñoäng cho hai ñoäng cô. o Döïa treân baøi chuaån bò ñaõ thoáng nhaát, laäp trình (LADDER) cho PLC ñeå ñieàu khieån khôûi ñoäng hai ñoäng cô thoâng qua Sikostart vaø caùc contactor. o Naïp chöông trình ñieàu khieån vaøo PLC; kieåm tra hoaït ñoäng cuûa chöông trình baèng caùch moâ phoûng caùc traïng thaùi qua caùc nuùt nhaán vaø boùng ñeøn. Neáu hoaït ñoäng theo ñuùng yeâu caàu, baùo caùo ngay vôùi Caùn boä höôùng daãn. o Noái maïch ñieàu khieån keát noái PLC vôùi Sikostart vaø caùc contactor, cuøng vôùi maïch ñoäng löïc ñeå ñieàu khieån khôûi ñoäng hai ñoäng cô. o Caøi ñaët caùc thoâng soá ñieàu khieån cho Sikostart. o Xin pheùp vaø giaûi thích cho Caùn boä höôùng daãn tröôùc khi vaän haønh. o Ñoùng nguoàn vaø tieán haønh khôûi ñoäng vaø döøng ñoäng cô döôùi söï giaùm saùt cuûa Caùn boä höôùng daãn.Baøi 4 IV.9
 28. 28. Taøi lieäu thöïc taäp toát nghieäpIV. BAÙO CAÙO:(Moãi sinh vieân phaûi noäp laïi baùo caùo thöïc taäo vaøo buoåi keá tieáp) - Ñoái vôùi phaàn 1 vaø phaàn 2: o Sô ñoà noái daây maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc cho Sikostart ñieàu khieån ñoäng cô. o Caùc thoâng soá caøi ñaët cho Sikostart trong töøng cheá ñoä ñieàu khieån. o Nhaän xeùt caùc hieäu öùng vaø öùng duïng khi duøng Sikostart. - Ñoái vôùi phaàn 3: o Moâ taû tín hieäu vaøo vaø ra caàn lieân keát vôùi PLC. o Sô ñoà noái daây maïch ñieàu khieån keát noái PLC vôùi Sikostart vaø caùc contactor, cuøng vôùi maïch ñoäng löïc ñeå ñieàu khieån khôûi ñoäng hai ñoäng cô. o Caùc thoâng soá caøi ñaët cho Sikostart. o Chöông trình (LADDER) cho PLC thöïc hieän chöùc naêng ñieàu khieån. o Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa chöông trình theo töøng network. o Nhaän xeùt quaù trình ñieàu khieån.Taøi lieäu tham khaûo:[1] Töï ñoäng hoùa vôùi SIMATIC S7 – 200 . Nguyeãn Doaõn Phöôùc Phan Xuaân Minh[2] Siemens S7 – 200 Programmable Controller.[3] Siemens SIKOSTART 3RW22 ManualBaøi 4 IV.10
 29. 29. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp HÖÔÙNG DAÃN SUÛ DUÏNG STEP7-MICROWIN 32 V3.2 Sau ñaây laø trình töï toång quaùt caàn thöïc hieän ñeå khôûi taïo, kieåm tra vaø giaùm saùt moät project söûduïng Step7-MicroWin 32. Moät project goàm chöông trình ñieàu khieån duøng ñeå naïp vaøo PLC, caùcghi chuù caàn thieát cho chöông trình ñoù vaø caáu hình cho loaïi CPU cuûa PLC.Trình töï1. Khôûi ñoäng chöông trình STEP7- MicroWIN 32 trong WindowsÑeå thieát laäp giao tieáp giöõa PLC vaø PC ta choïn bieåu töôïng Communications (double click)Trong muïc Communications ta coù theå choïn thieát laäp giao tieáp PG/PC Interface baèng caùch choïn(double click) PC/PPI cable(PPI)Choïn Properties trong phaàn Set PG/PC Interface ñeå thieát laäp caùc thoâng soá keát noái ( ví duï : toácñoä baud, coång giao tieáp, ñòa chæ, ...)Phaàn höôùng daãn veà PLC
 30. 30. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpSau khi hoaøn taát vieäc thieát laäp double click vaøo muïc Double-Click to Refresh ñeå keát noái vôùi PLC.Neáu giao tieáp ñöôïc :Phaàn höôùng daãn veà PLC
 31. 31. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp 2. Khôûi taïo Project Choïn New trong menu File (xem hình), hoaëc click (nhaán mouse) treân thanh coâng cuï.3. Vieát/söûa chöông trình Duøng mouse choïn caùc phaàn töû caàn söû duïng töø danh saùch leänh (duøng chuoät ñeå keùo phaàn töûhoaëc double click vaøo phaàn töû ñeå choïn) ñeå veõ sô ñoà LADDER, sau ñoù ñaët teân cho caùc phaàn töûnhö ví duï trong hình veõ sau :Chuù yù:– Moät sô ñoà ñieàu khieån daïng ladder thöôøng bao goàm nhieàu network “maéc song song” vôùi nhau.– Keát thuùc sô ñoà ñoái vôùi Step7-MicroWin 32 ta khoâng baét buoäc phaûi coù leänh keát thuùc khoâng ñieàukieän END4. Caùc chuù thích cuûa chöông trình a. Nhaán mouse vaøo haøng chöõ Network 1(2,3...) ñeå ñaët teân cho Network. b. Nhaán mouse vaøo haøng chöõ POU Comment (Project Component Comments) ñeå ghi chuù veà caùc thaønh phaàn cuûa Project. c. Nhaán mouse vaøo haøng chöõ Network Comment ñeå chuù thích cho Network.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 32. 32. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp5. Dòch leänh (compile) vaø gôõ roái (debug) chöông trình - Dòch leänh : vaøo menu PLC choïn leänh Compile : Luùc naøy chöông trình seõ kieåm tra cuù phaùp cuûa sô ñoà ñieàu khieån vaø thoâng baùo veà kích thöôùccuûa chöông trình vaø caùc loãi cuù phaùp cuûa chöông trình :6. Löu giöõ chöông trình: vaøo menu File choïn leänh Save as, neáu chæ söûa chöông trình thì duøng leänhSave.7. Naïp chöông trình vaøo CPU cuûa PLC a. Ñònh CPU ôû cheá ñoä STOP theo moät trong hai caùch: • Gaït contact treân boä PLC qua vò trí STOP • Gaït contact treân boä PLC qua vò trí TERM roài vaøo menu PLC choïn Stop. b. Vaøo menu File, choïn Download. c. Neáu chöông trình ñöôïc naïp vaøo PLC thaønh coâng thì seõ coù thoâng baùo Download hoaøn thaønh.8. Kieåm tra söï vaän haønh cuûa chöông trình Ñònh CPU ôû cheá ñoä RUN theo moät trong hai caùch: • Gaït contact treân boä PLC qua vò trí RUN • Gaït contact treân boä PLC qua vò trí TERM roài vaøo menu PLC choïn Run.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 33. 33. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp Caáu truùc döõ lieäu soá trong PLC 1. Caùc oâ nhôù ñaëc bieät: SM0.0 Bit naøy luoân luoân ON. SM0.1 Bit naøy chæ ON trong chu kyø queùt ñaàu tieân cuûa PLC. SM0.5 Bit naøy taïo xung clock 1 giaây (0,5s ON vaø 0,5s OFF). SM0.4 Bit naøy taïo xung clock 1 phuùt. 2. Caáu truùc oâ nhôù trong PLC Siemens: 1 Byte = 8 Bit QB0 ≡ Q0.0→Q0.7 1 Word = 2 Byte = 16 Bit (lieân tieáp) QW0 ≡ QB0→QB1 1 Double Word = 4 Byte = 32 Bit (lieân tieáp) QD0 ≡ QB0→QB3 3. Caáu truùc oâ nhôù cuûa döõ lieäu soá: Soá Byte (B) 1 byte ~ Byte Soá Integer (I): 2 byte ~ Word Soá Long Integer (D) 4 byte ~ Double Word Soá Real (R) 4 byte ~ Double Word Leänh xaùc ñònh caïnh leân - Tieáp ñieåm phaùt hieän caïnh leân P seõ chæ ON trong moät chu kyø queùt cuûa PLC khi tín hieäu ngay tröôùc P (I0.4) chuyeån traïng thaùi töø 0 leân 1.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 34. 34. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpPHAÀN HÖÔÙNG DAÃN PLC: USS TOOLBOX 1. USS TOOLBOX :Trình töï laäp trình söû duïng caùc leänh USS nhö sau :- Ñaët leänh USS_INIT trong chöông trình. Leänh USS_INIT chæ neân ñöôïc goïi trong moätchu kyø queùt ñeå thieát laäp hay thay ñoåi caùc thoâng soá giao tieáp cuûa giao thöùc USS.- Ñaët chæ moät leänh DRV_CTRL cho moãi moät bieán taàn tích cöïc trong chöông trình. Coùtheå theâm vaøo nhieàu leänh USS_RPM_x vaø USS_WPM_x neáu caàn thieát, nhöng chæ moätbieán taàn ñöôïc tích cöïc taïi moät thôøi ñieåm.- Thieát laäp caùc thoâng soá bieán taàn ñeå phuø hôïp vôùi toác ñoä baud vaø ñòa chæ cuûa bieán taànñöôïc duøng trong chöông trình.- Noái caùp giao tieáp giöõa CPU vaø caùc bieán taàn..Caùc leänh USS ProtocolThö vieän leänh STEP7 – Micro/Win cho pheùp ñieàu khieån caùc boä bieán taàn MicroMastermoät caùch deã daøng baèng caùc haøm leänh ñaëc bieät ñöôïc thieát keá söû duïng giao thöùc USS ñeågiao tieáp vôùi bieán taàn. Vôùi caùc leänh USS, ta coù theå ñieàu khieån bieán taàn vaø coù theåñoïc/ghi caùc thoâng soá cuûa bieán taàn.Caùc leänh USS naøy naèm trong thö muïc Libraries cuûa caây leänh STEP7 – Micro/Win.USS_INIT Leänh naøy duøng ñeå khôûi ñoäng giao thöùc USS keát noái PLC vaø (maïng) bieán taàn. Leänh USS_INIT ñöôïc duøng ñeå cho pheùp vaø thieát laäp hay khoâng cho pheùp giao tieáp vôùi bieán taàn MicroMaster. Leänh USS phaûi ñöôïc thöïc hieän maø khoâng coù loãi xuaát hieän tröôùc khi baát cöù leänh USS Protocol naøo coù theå ñöôïc duøng. Leänh naøy hoaøn thaønh vaø bit Done ñöôïc set laäp töùc tröôùc khi tieáp tuïc tôùi leänh keát tieáp. Leänh naøy ñöôïc thöïc hieän moãi khi ngoõ vaøo EN ñöôïc ON. Leänh USS_INIT neân ñöôïc thöïc thi moãi khi coù thay ñoåi traïng thaùi giao tieáp. Moät khi giao thöùc USS Protocol ñaõ ñöôïc thieát laäp , giao thöùc USS phaûi ñöôïc disable bôûi vieäc thöïc thi moät leänh USS_INIT môùi tröôùc khi coù thay ñoåi trong caùc thoâng soá giao tieáp.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 35. 35. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp Giaù trò cuûa ngoõ vaøo USS cho pheùp choïn giao thöùc giao tieáp. Giaù trò 1 cho pheùp duøng port 0 cho giao thöùc USS. Giaù trò 0 gaùn port 0 cho giao thöùc PPI vaø disable giao thöùc USS. Ngoõ vaøo BAUD thieát laäp toác ñoä baud : 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200, hay 38,400 baud. Ngoõ vaøo ACTIVE chæ ra bieán taàn naøo ñöôïc tích cöïc. Ñoái vôùi bieán taàn MM3 thì hoã trôï ñòa chæ töø 0 ñeán 30. MSB LSB 31 30 29 28 3 2 1 0 D31 D30 D29 D2 D1 D0 D0 Drive 0 active bit; 0 = drive not active, 1 = drive active D1 Drive 1 active bit; 0 = drive not active, 1 = drive active . . . Active Drive Description and Format Khi leänh USS_INIT hoaøn taát, bit DONE ñöôïc set leân 1. Ngoõ ra ERR (byte) chöùa keát quaû cuûa vieäc thöïc thi leänh. Caùc toaùn haïng vaø kieåu döõ lieäu duøng cho leänh USS_INIT Inputs/Out Operands Data puts Types USS VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Constant, BYTE *VD, *AC, *LD BAUD VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, WORD Constant, AC *VD, *AC, *LD ACTIVE VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, Constant, DWORD *VD, *AC, *LD DONE I, Q, M, S, SM, T, C, V, Long an BOOL ERR VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, BYTE *LDPhaàn höôùng daãn veà PLC
 36. 36. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpUSS_CTRL Leänh naøy duøng ñeå ñieàu khieån bieán taàn chaïy, döøng, ñaûo chieàu vaø thay ñoåi toác ñoä. Leänh USS_CTRL ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån moät bieán taàn MM ñöôïc tích cöïc. Leänh USS_CTRL ñaët caùc leänh choïn tröôùc trong boä ñeäm giao tieáp. Caùc leänh ñaët trong boä ñeäm ñöôïc göûi cho bieán taàn coù ñòa chæ ñöôïc choïn trong thoâng soá DRIVE, neáu ñòa chæ bieán taàn ñoù ñaõ ñöôïc choïn trong thoâng soá ACTIVE cuûa leänh USS_INIT . Moãi bieán taàn chæ neân coù moät leänh DRV_CTRL . Ngoõ vaøo EN phaûi ñöôïc ON ñeån cho pheùp leänh DRV_CTRL(leänh naøy phaûi luoân luoân ñöôïc cho pheùp). Ngoõ vaøo RUN (RUN/STOP) cho pheùp bieán taàn laø on (1) hay off (0). Khi RUN laø ON, boä bieán taàn MM nhaän ñöôïc leänh baét ñaàu chaïy taïi toác ñoä vaø chieàu ñaõ ñònh tröôùc. Ñeå bieán taàn chaïy thì: • DRIVE phaûi ñöôïc choïn tích cöïc ACTIVE trong USS_INIT. • OFF2 vaø OFF3 phaûi ñöôïc set baèng 0. • FAULT vaø INHIBIT phaûi laø 0. Khi RUN laø OFF thì moät leänh ñöôïc göûi tôùi MM ñeå giaûm toác ñoä xuoáng theo haøm doác cho tôùi khi ñoäng cô döøng haún. Bit OFF2 ñöôïc duøng ñeå cho pheùp bieán taàn MM taét lao doác. Bit OFF3 ñöôïc duøng ñeå MM döøngPhaàn höôùng daãn veà PLC
 37. 37. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp nhanh choùng. Bit F_ACK (Fault Acknowledge) ñöôïc duøng ñeå xaùc nhaän loãi trong bieán taàn. Bieán taàn seõ xoaù loãi (FAULT) khi F_ACK ñi töø möùc thaáp ñeán möùc cao. Bit DIR (direction) ñaûođchieàu quay cuûa ñoäng cô. Ngoõ vaøo DRIVE (drive address) chæ ra ñòa chæ cuûa bieán taàn MM maø leänh DRV_CTRL ñaõ ñieàu khieån. Ñòa chæ coù giaù trò töø 0 ñeán 30. Ngoõ vaøo TYPE choïn loaïi bieán taàn. Vôùi bieán taàn MicroMaster 3 choïn Type = 0, vôùi bieán taàn MicroMaster 4 choïn Type = 1. Ngoõ vaøo Speed_SP (speed setpoint) nhaäp toác ñoä cuûa ñoäng cô döôùi daïng phaàn traêm cuûa toác ñoä toái ña (-200.0% tôùi 200.0%). Giaù trò aâm cuûa Speed_SP laøm ñoäng cô ñaûo chieàu quay. Bit Resp_R (Response Received) laø phaûn hoài töø bieán taàn. Moãi khi CPU nhaän phaûn hoài töø bieán taàn thì bit Resp_R ñöôïc set ON trong moät chu kyø queùt. Bit Error laø moät byte löu keát quaû cuûa laàn giao tieáp môùi nhaát vôùi bieán taàn. Ngoõ ra STATUS chöùa traïng thaùi cuûa bieán taàn. Ngoõ ra SPEED löu toác ñoä cuûa ñoäng cô döôùi daïng phaàn traêm cuûa toác ñoä ñònh möùc (-200.0% tôùi 200.0%). Ngoõ ra RUN_EN (DRIVE RUN Enable) chæ ra raèng bieán taàn ñang chaïy (1) hay ñaõ döøng(0). Ngoõ ra D_DIR chæ ra chieàu quay cuûa ñoäng cô. Ngoõ ra INHIBIT chæ ra traïng thaùi cuûa bit caám trong bieán taàn (0 - not inhibited, 1 - inhibited). Ñeå xoaù bit caám thì bit FAULT phaûi ñöôïc OFF vaø caùc bit vaøo RUN, OFF2, vaø OFF3 phaûi laø OFF. Ngoõ ra FAULT chæ ra traïng thaùi cuûa bit loãi (0 - no fault, 1 - fault). Boä bieán taàn seõ hieån thò maõ loãi. Ñeå xoaù bit FAULT thì phaûi khaéc phuïc loãi vaø set ON bit ACK.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 38. 38. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp Caùc toaùn haïng vaø kieåu döõ lieäu duøng cho leänh USS_CTRL Inputs/ Data Operands Outputs Types RUN I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL OFF2 I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL OFF3 I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL F_ACK I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL DIR I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL DRIVE, VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Constant, BYTE TYPE *VD, *AC, *LD Speed_SP VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, REAL *LD, Constant Resp_R I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL Error VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD BYTE STATUS VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, AC, WORD AQW, *VD, *AC, *LD SPEED VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, REAL *LD RUN_EN I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL D_DIR I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL INHIBIT I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL FAULT I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOLPhaàn höôùng daãn veà PLC
 39. 39. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäpUSS_RPM_x Leänh naøy duøng ñeå ñoïc moät thoâng soá töø bieán taàn veà PLC. Leänh USS_RPM_x ñoïc moät thoâng soá kieåu word khoâng daáu. Leänh USS_RPM_x hoaøn taát khi MM xaùc nhaän hay khi nhaän ñöôïc error. Ngoõ vaøo EN phaûi ñöôïc ON ñeå cho pheùp truyeàn yeâu caàu xuoáng MM vaø neân giöõ nguyeân traïng thaùi ON cho ñeán khi bit DONE ñöôïc set baùo hieäu söï hoaøn taát. Moät yeâu caàu USS_RPM_x ñöôïc truyeàn tôùi MM ôû moãi chu kyø queùt khi ngoõ vaøo XMT_REQ laø ON. Vì theá ngoõ vaøo XMT_REQ neân ñöôïc kích leân möùc 1 qua moät boä phaùt hieän caïnh leân nhaèm chæ cho pheùp moät yeâu caàu ñöôïc truyeàn ñi ôû moãi caïnh leân cuûa ngoõ vaøo EN . Ngoõ vaøo DRIVE laø ñòa chæ cuûa bieán taàn MM maø leänh USS_RPM_x ñöôïc göûi ñi. Ñòa chæ coù giaù trò töø 0 ñeán 31. Ngoõ vaøo PARAM xaùc ñònh thoâng soá caàn ñoïc. Ngoõ vaøo INDEX laø giaù trò index cuûa thoâng soá caàn ñoïc. Ñòa chæ cuûa moät boä ñeäm 16–byte phaûi ñöôïc cung caáp cho ngoõ vaøo DB_PTR. Boä ñeäm naøy ñöôïc söû duïng bôûi leänh READ_PM ñeå löu keát quaû nhaän ñöôïc töø bieán taàn MM. Khi leänh READ_PM hoaøn taát thì ngoõ ra DONE ñöôïc set ON vaø ngoõ ra ERROR(byte) chöùa keát quaû cuûa vieäc thöïc thi leänh. Ngoõ ra VALUE laø giaù trò thoâng soá ñoïc veà. Caùc toaùn haïng vaø kieåu döõ lieäu duøng cho leänh READ_PM Inputs/Out Operands Data puts Types XMT_REQ I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL conditioned by a rising edge detection element. DRIVE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Constant, BYTE *VD, *AC, *LDPhaàn höôùng daãn veà PLC
 40. 40. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp PARAM VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, WORD Constant, AC *VD, *AC, *LD INDEX VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, WORD Constant, AC *VD, *AC, *LD DB_PTR &VB DWORD DONE I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL ERROR VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, BYTE *LD VALUE VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, AC, WORD AQW, *VD, *AC, *LDUSS_WPM_xLeänh naøy duøng ñeå ghi moät thoâng soá töø PLC leân bieán taàn. Leänh USS_WPM_x ghi moät giaù trò word khoâng daáu vaøo moät thoâng soá xaùc ñònh. Leänh USS_WPM_x hoaøn taát khi MM xaùc nhaän hay khi nhaän ñöôïc error. Ngoõ vaøo EN phaûi laø ON ñeå cho pheùp truyeàn moät yeâu caàu vaø neân giöõ nguyeân traïng thaùi ON cho ñeán khi bit DONE ñöôïc set baùo hieäu söï hoaøn taát. Moät yeâu caàu USS_WPM_x ñöôïc truyeàn tôùi MM ôû moãi chu kyø queùt khi ngoõ vaøo XMT_REQ laø ON. Vì theá ngoõ vaøo XMT_REQ neân ñöôïc kích leân möùc 1 qua moät boä phaùt hieän caïnh leân nhaèm chæ cho pheùp moät yeâu caàu ñöôïc truyeàn ñi ôû moãi caïnh leân cuûa ngoõ vaøo EN. Ngoõ vaøo DRIVE laø ñòa chæ cuûa bieán taàn MM maø leänh USS_WPM_x ñöôïc göûi ñi. Ñòa chæ coù giaù trò töø 0 ñeán 31.Phaàn höôùng daãn veà PLC
 41. 41. Taøi lieäu höôùng daãn thöïc taäp toát nghieäp Ngoõ vaøo PARAM xaùc ñònh thoâng soá caàn ghi. Ngoõ vaøo INDEX laø giaù trò index cuûa thoâng soá caàn ghi. Ngoõ ra VALUE laø giaù trò caàn ghi vaøo thoâng soá. Khi ngoõ vaøo EEPROM ñöôïc baät leân 1 thì leänh naøy ñöôïc ghi vaøo caû RAM vaø EEPROM cuûa bieán taàn. Khi ngoõ vaøo naøy bò taét ñi thì leänh chæ ñöôïc ghi vaøo RAM cuûa bieán taàn. Do MicroMaster 3 khoâng hoã trôï chöùc naêng naøy neân ngoõ vaøo naøy phaûi off ( =0). Ñòa chæ cuûa moät boä ñeäm 16–byte phaûi ñöôïc cung caáp cho ngoõ vaøo DB_PTR. Boä ñeäm naøy ñöôïc söû duïng bôûi leänh USS_WPM_x ñeå löu keát quaû nhaän ñöôïc töø bieán taàn MM. Khi leänh USS_WPM_x hoaøn taát thì ngoõ ra DONE ñöôïc set ON vaø ngoõ ra ERROR(byte) chöùa keát quaû cuûa vieäc thöïc thi leänh. Caùc toaùn haïng vaø kieåu döõ lieäu duøng cho leänh WRITE_PM Inputs/Out Operands Data puts Types XMT_REQ I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow BOOL conditioned by a rising edge detection element. DRIVE VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Constant, BYTE *VD, *AC, *LD PARAM VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, WORD Constant, AC *VD, *AC, *LD VALUE VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AIW, WORD Constant, AC *VD, *AC, *LD DB_PTR &VB DWORD DONE I, Q, M, S, SM, T, C, V, L BOOL ERROR VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, BYTE *LDPhaàn höôùng daãn veà PLC
 42. 42. Programming Concepts, Conventions, and Features Chapter 5Using STEP 7–Micro/WIN to Create Your Programs To open STEP 7–Micro/WIN, double-click on the STEP 7–Micro/WIN icon, or select the Start > SIMATIC > STEP 7 MicroWIN 3.2 menu command. As shown in Figure 5-1, the STEP 7–Micro/WIN project window provides a convenient working space for creating your control program. The toolbars provide buttons for shortcuts to frequently used menu commands. You can view or hide any of the toolbars. The navigation bar presents groups of icons for accessing different programming features of STEP 7–Micro/WIN. The instruction tree displays all of the project objects and the instructions for creating your control program. You can drag and drop individual instructions from the tree into your program, or you can double-click an instruction to 5 insert it at the current location of the cursor in the program editor. Program Editor The program editor contains the program logic and a local variable table where you can assign Instruction tree symbolic names for temporary local variables. Subroutines and interrupt routines appear as Navigation bar tabs at the bottom of the program editor window. Click on the tabs to move between the subroutines, interrupts, and the main program. Figure 5-1 STEP 7–Micro/WIN STEP 7–Micro/WIN provides three editors for creating your program: Ladder Logic (LAD), Statement List (STL), and Function Block Diagram (FBD). With some restrictions, programs written in any of theseProgram program editors can be viewed and edited with the other program editors. Editor Features of the STL Editor The STL editor displays the program as a text-based language. The STL editor allows you to create control programs by entering the instruction mnemonics. The STL editor also allows you to create programs that you could not otherwise create with the LAD or FBD editors. This is because you are programming in the native language of the S7-200, rather than in a graphical editor where some restrictions must be applied in order to draw the diagrams correctly. As shown in Figure 5-2, this text-based concept is very similar to assembly language programming. The S7-200 executes each instruction in the order dictated by the program, from top to LD I0.0 //Read one input bottom, and then restarts at the top. A I0.1 //AND with another input STL uses a logic stack to resolve the control = Q1.0 //Write value to output 1 logic. You insert the STL instructions for handling the stack operations. Figure 5-2 Sample STL Program Consider these main points when you select the STL editor: - STL is most appropriate for experienced programmers. - STL sometimes allows you to solve problems that you cannot solve very easily with the LAD or FBD editor. - You can only use the STL editor with the SIMATIC instruction set. - While you can always use the STL editor to view or edit a program that was created with the LAD or FBD editors, the reverse is not always true. You cannot always use the LAD or FBD editors to display a program that was written with the STL editor. 51
 43. 43. S7-200 Programmable Controller System Manual Features of the LAD Editor The LAD editor displays the program as a graphical representation similar to electrical wiring diagrams. Ladder programs allow the program to emulate the flow of electric current from a power source through a series of logical input conditions that in turn enable logical output conditions. A LAD program includes a left power rail that is energized. Contacts that are closed allow energy to flow through them to the next element, and contacts that are open block that energy flow. The logic is separated into networks. The program is executed one network at a time, from left to right and then top to bottom as dictated by the program. Figure 5-3 shows an example of a LAD program. The various instructions are represented by graphic symbols and include three basic forms.5 Contacts represent logic input conditions such as switches, buttons, or internal conditions. Coils usually represent logic output results such as lamps, motor starters, interposing relays, or internal output conditions. Boxes represent additional instructions, such as timers, counters, or math instructions. Figure 5-3 Sample LAD Program Consider these main points when you select the LAD editor: - Ladder logic is easy for beginning programmers to use. - Graphical representation is easy to understand and is popular around the world. - The LAD editor can be used with both the SIMATIC and IEC 1131–3 instruction sets. - You can always use the STL editor to display a program created with the SIMATIC LAD editor. Features of the FBD Editor The FBD editor displays the program as a graphical representation that resembles common logic gate diagrams. There are no contacts and coils as found in the LAD editor, but there are equivalent instructions that appear as box instructions. Figure 5-4 shows an example of an FBD program. FBD does not use the concept of left and right power rails; therefore, the term “power flow” is used to express the analogous concept of control flow through the FBD logic blocks. Figure 5-4 Sample FBD Program The logic “1” path through FBD elements is called power flow. The origin of a power flow input and the destination of a power flow output can be assigned directly to an operand. The program logic is derived from the connections between these box instructions. That is, the output from one instruction (such as an AND box) can be used to enable another instruction (such as a timer) to create the necessary control logic. This connection concept allows you to solve a wide variety of logic problems. Consider these main points when you select the FBD editor: - The graphical logic gate style of representation is good for following program flow. - The FBD editor can be used with both the SIMATIC and IEC 1131–3 instruction sets. - You can always use the STL editor to display a program created with the SIMATIC FBD editor. 52

×