Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOM506 – Bilgi-İletişim-Medya Yönetimi Dersi      BĠTĠRME ÖDEVĠ      Free Powerpoint Templates         ...
Free Powerpoint Templates              Page 2
Ġçerik: •  GiriĢ •  e-Devlet Nedir? •  Dünyada e-Devlet Uygulamaları •  Türkiye‟de e-Devlet Uygulamaları •  Sekt...
Ġnsanlık, günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerininhızlı geliĢimi ile büyük bir değiĢim, değiĢimin ötesindebir dönüĢüm ...
E-Devlet Nedir :• E-devlet, ilk bakısta her ne kadar kamu hizmetlerinin elektronik ortama tasınması faaliyetinin bir sonu...
E-Devlet Nedir : • e-Devlet temelde dört aĢamada  gerçekleĢtirilmektedir.   • Birinci aĢama, oluĢturulan web sayfaları...
Dünyada e-devlet UygulamalarıBize çokta uzak olmayan geçmiĢinden günümüze e devlet dönüĢüm zamam süreciniinceleyecek olurs...
Dünyada e-devlet UygulamalarıĠspanya‟da bilgi toplumunu geliĢtirme planı olan AVANZA planı (2006-2010)uygulanmaktadır. Bu ...
Türkiye’de DurumE-Devlet alanındaki geliĢmeler karĢısında Türkiye‟nin dıĢarıda kalması hemistenmeyen hem de mümkün olmayac...
SÖKTÖREL DEĞĠġĠM  Free Powerpoint Templates                Page 10
DeğiĢim...Geleneksel kamu hayatında vatandaĢ ya da kurumların iĢ süreçleri ilgili birimlerleyüz yüze görüĢerek dilekçe yaz...
DeğiĢim...       Free Powerpoint Templates                     Page 12
DeğiĢim...Türkiye‟de de birçok diğer ülkede yaĢanan geliĢmelere paralel olarak e-Devlet yönündeçalıĢmaların yürütülmesi am...
DeğiĢim...E-devlet konusunda baĢarılı olan ülkeler bu faktörler açısından yeterli durumdaolan ülkelerdir. Bu faktörler ülk...
DeğiĢim...Sanayi toplumunun yarattıgı kamusal düzende isleyis yüz yüze görüsmeler üzerine kurulu bir düzlemdeislemekteydi....
Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak;   1) Veri...
Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak;  2) Ağ Yö...
Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak;  3) Ġçeri...
GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VE  SONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠDünya çapında e-devlet çalıĢmaları hızla sürüyor. BirleĢmiĢ Milletler E...
GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VESONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠ         Free Powerpoint Templates                ...
GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VE SONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠE-devletin kullanımın yaygınlaĢmasının bürokrasinin aleyhine olduğu yönünd...
SEKTÖREL KONUMLAMA        Free Powerpoint Templates                      Page 22
SEKTÖREL KONUMLAMAOluĢum fikrinden günümüze kadar gelinen süreçte, elektronik çağ öncesinde de oluĢturduğudatabase ile ve ...
SEKTÖREL KONUMLAMAĠrlemenin en az olacağı bölge ise içerik-Medya olacaktır bu konuda bir çok bölümdeanlattığım ilerleme ve...
TEġEKKÜRLERYENER GÜL24/05/2012       https://www.facebook.com/yenergl       @yenergul       http://frien...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E devlet uygulamalarının bilgi-iletişim-medya ekseninde değerlendirilmesi yener gül sunum

3,018 views

Published on

Değerli Hocam İsmail Hakkı Polat ın dersteki müthiş anlatımlarıyla çok şey kattığı, kişisel olarakta gelişmemize katkısı olan E devlet uygulamalarının bilgi-iletişim-medya ekseninde değerlendirilmesi yener gül sunumu

Published in: Education
 • Be the first to comment

E devlet uygulamalarının bilgi-iletişim-medya ekseninde değerlendirilmesi yener gül sunum

 1. 1. SOM506 – Bilgi-İletişim-Medya Yönetimi Dersi BĠTĠRME ÖDEVĠ Free Powerpoint Templates • Hazırlayan : YENERPage 1 GÜL
 2. 2. Free Powerpoint Templates Page 2
 3. 3. Ġçerik: • GiriĢ • e-Devlet Nedir? • Dünyada e-Devlet Uygulamaları • Türkiye‟de e-Devlet Uygulamaları • Sektörel DeğiĢim – Veri Yönetimi – Ağ Yönetimi – Ġçerik Yönetimi • Gelinen durum, Öneriler ve Sonuç Değerlendirmesi Free Powerpoint Templates Page 3
 4. 4. Ġnsanlık, günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojilerininhızlı geliĢimi ile büyük bir değiĢim, değiĢimin ötesindebir dönüĢüm sürecindedir. Yeni toplumun, bilgi ve iletiĢimetrafında örgütlenmiĢ durumda olacağı neredeyse kesindir.Sanayi toplumunda ön planda olan “maddi ürünlerin üretimi”yerine, bilgi toplumunda bilgi teknolojileri kullanımı sonucunda“bilgi üretimi” önem kazanmaktadırSon yirmi yılda, bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanındaki geliĢmelerve bu geliĢmelerin toplumsal yaĢama yansımaları; eğitim, sağlık,tarım ve sanayi baĢta olmak üzere bütün toplumsal alanları,örgütlenme ve yaĢam tarzını önemli ölçüde değiĢtirmiĢtir Powerpoint Templates Free Powerpoint Templates Page 4
 5. 5. E-Devlet Nedir :• E-devlet, ilk bakısta her ne kadar kamu hizmetlerinin elektronik ortama tasınması faaliyetinin bir sonucu olarak görünse de, aslında daha derin bir uygulama söz konusudur. Devletin elektroniklesmesinde, bilgi ve iletisim teknolojileri gerçek anlamda birer araç niteligindedir. Temel hedef ise, bilgi isleme kapasitesi arttırılmıs, acil karar alabilen ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen bir devlet yapısının olusturulmasıdır.• e-Devlet, devlet hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir Ģekilde elektronik ortamda vatandaĢlara ulaĢtırılması demektir. Free Powerpoint Templates Page 5
 6. 6. E-Devlet Nedir : • e-Devlet temelde dört aĢamada gerçekleĢtirilmektedir. • Birinci aĢama, oluĢturulan web sayfalarında bilgi sunulması • Ġkinci aĢama, bazı hizmetlerin devlet tarafından çevrimiçi sağlanması • Üçüncü aĢama, tek bir devlet ana kapısı, portalı oluĢturarak hizmetlerin hepsinin burada toplanarak tek kaynaktan sunulması • Dördüncü aĢama, yeni hizmetlerin ortaya çıkmasıdır Free Powerpoint Templates Page 6
 7. 7. Dünyada e-devlet UygulamalarıBize çokta uzak olmayan geçmiĢinden günümüze e devlet dönüĢüm zamam süreciniinceleyecek olursak; Amerika BirleĢik Devletleri, e-Devlet insiyatiflerini 1993 yılındailk hayata geçiren ülke oldu (Office of the Vice President, 1993). Bunu bir-iki yılarayla BirleĢik Krallık ve diğer Avrupa ülkeleri takip etti (Office of the e-Envoy, 1996).Avrupa Komisyonu da 2000 yılının Mart ayındaki Lizbon Zirvesi‟nde e-Avrupa‟yıhayata geçirmek için ilk adımı attı. 2000‟li yıllarda, baĢta Avrupa Birliği gibi bölgeseloluĢumlar olmak üzere birçok ülke, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢi biramaç olarak belirlemiĢ ve bu amacı gerçekleĢtirmek için bir eylem planı hazırlamıĢtır.Bu geliĢmeler, kamu yönetimi anlayıĢını da değiĢtirmiĢ; bilgi ve iletiĢim teknolojilerininsunduğu olanaklar, kamu kurumlarının hizmet sunumunda da kullanılmayabaĢlanmıĢtırKüreselleĢme, elektronik ekonominin yaygınlaĢması ve Ġnternetin iĢ yapmabiçimlerinideğiĢtirmesiyle birlikte, Singapur daha ileri giderek “21. Yüzyıl Ġçin Bilgi ToplumuProgramı” adı altındaki yeni programı da 1999 yılında yürürlüğe koymuĢturSingapur örneği, baĢarılı e-devlet uygulamalarının bir ülkede güçlü siyasiiradeye, sağlam insan kaynaklarına, güçlü Telekom altyapısına ve „e-devlet‟e öncelikverilmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Free Powerpoint Templates Page 7
 8. 8. Dünyada e-devlet UygulamalarıĠspanya‟da bilgi toplumunu geliĢtirme planı olan AVANZA planı (2006-2010)uygulanmaktadır. Bu plan beĢ temel eylemi içermektedir:a-) Katılım,b-) Rekabetçilik ve yenilik,c-) Dijital alanda eğitim,d-) E-hizmet,e-) Yeni dijital içerikFinlandiya aynı zamanda e-devletin gereği olan rekabetçi bir toplum yaratmakonusunda baĢarı sağlamıĢtır. Bu baĢarı ulusal karakteristiklere dayandırılmaktadır.Ġyi geliĢmiĢ bilgi altyapısı, yüksek nitelikli iĢ gücü, etkin politikauygulamaları, uzmanlaĢmıĢ bilgi iletiĢim teknolojileri (BĠT) uygulamalarınınkullanılmasına olanak vermektedir. “Tretotupa” gibi bölgesel programlarla Ġnternet vediğer teknolojilere eriĢim yaygınlaĢtırılmaktadır21. yüzyılın önemli bir uygulaması olan e-devlet hemen hemen tüm devletlertarafından kabul görmüĢtür. Dünyadaki ülkelerin %98‟inin bir e-devlet portalına sahipolması bunun göstergesidir Free Powerpoint Templates Page 8
 9. 9. Türkiye’de DurumE-Devlet alanındaki geliĢmeler karĢısında Türkiye‟nin dıĢarıda kalması hemistenmeyen hem de mümkün olmayacak bir durumdur; çünkü 1980‟li yıllarla birlikte iyiceentegre olunan küresel sistemin ülkemizi bu yönde zorlaması kaçınılmazdır.www.türkiye.gov.trTürkiye‟de e-Devlet, e-DönüĢüm projesinin bir parçasıdır. 58. Hükümet Acil Eylem Planı (3Ocak 2003) ve 59. Hükümet Programı‟nda (19 Mart 2003) yer alan e-DönüĢüm projesi, “BilgiToplumu Stratejisi (2006-2010)”nin 28 Temmuz 2006‟da Resmi Gazete‟de yayınlanmasıylayürürlüğe girmiĢtir. 60. Hükümet Programı‟nda faaliyete geçirileceği duyurulan e-Devlet kapısıprojesi ise DPT‟nin sorumluluğunda ve TÜRKSAT iĢbirliğiyle 18 Aralık 2008 tarihi itibariylehizmete girmiĢtir. E-devlet kapısından sunulan hizmetlerin sayısı açılıĢı itibariyle 22iken, 2009 yılında 139‟a, 2010 yılında 246‟ya çıkmıĢtır. Mayıs 2012 itibariyle bu rakam 306 yaçıkmıĢtır E-devlet kapısından hizmet sunumu bazında en baĢarılı kamu kurumu DenizcilikMüsteĢarlığı (%98) iken, onu Sosyal Güvenlik Kurumu (%31) ve UlaĢtırma Bakanlığı (%29)takip etmektedir. Kayıtlı kullanıcı sayısında da önemli bir artıĢ vardır: 2008 yılında 10.000kayıtlı kullanıcı var iken, bu sayısı 2010 yılı ortasında 1.950.000 kiĢiye, 2011 Mayıs ayıitibariyle de 7.140.000 kiĢiye ulaĢmıĢtır.Halihazırda 39 kamu kurumu 297Free Powerpoint Templates hizmeti ile 11,135,450 kullanıcıya hizmet vermekte. Page 9
 10. 10. SÖKTÖREL DEĞĠġĠM Free Powerpoint Templates Page 10
 11. 11. DeğiĢim...Geleneksel kamu hayatında vatandaĢ ya da kurumların iĢ süreçleri ilgili birimlerleyüz yüze görüĢerek dilekçe yazma, form doldurma, evrak tamamlama gibifaaliyetleri içerirken e-devlette bu iĢlemler ortadan kalkmaktadır.Geleneksel devletile e-Devlet özellikle hizmet sunanla hizmetten yararlananların iliĢkileri açısındantemel farklılıkları olan iki yapılanmadır. Bu iki yapılanma arasındakifarklar aĢağıdaki tabloda karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde özetlenebilir Free Powerpoint Templates Page 11
 12. 12. DeğiĢim... Free Powerpoint Templates Page 12
 13. 13. DeğiĢim...Türkiye‟de de birçok diğer ülkede yaĢanan geliĢmelere paralel olarak e-Devlet yönündeçalıĢmaların yürütülmesi amacıyla BaĢbakanlık Yönetim BiliĢim Sistemi Merkezi (BYBS)kurulmuĢtur .Öte yandan ayrıca, Türkiye Ulusal Bilgi Sistemlerinin yapı taĢları sayılabilecekprojelere destek verilmiĢ, bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında yeterli insan gücünüyetiĢtirmek, halkın bilinçlendirilmesi gibi konularda çalıĢmak üzere 13 ayrı çalıĢma grubuoluĢturulmuĢtur.Ülkemizdeki e-Devlet yapılanmasında, günümüz itibarıyla hizmet veren çoksayıda proje bulunmaktadır. Türkiye Ulusal Bilgi Sistemleri (KAMUNET) içerisinde yer alan vebilgi güvenlik altyapısı, mesaj sistemi, sayısal haritaları, ara yüzleri, veri bankaları, verisözlüğü ve iĢlevleri olan bu projeler:• Nüfus ve VatandaĢlık Bilgi Sistemi (MERNĠS),• Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemi,• Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemi,• Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS),• Sağlık Bilgi Sistemleri,• Eğitim Bilgi Sistemleri ve• Sosyal Güvenlik Bilgi SistemleriĢeklinde özetlenebilir.Bu noktada baĢlangıçta sadece bilgilendirme ekranı görevi gören web sayfalarındanĢimdilerde bugün gelinen noktanın tarifiPowerpoint Templates Free için yukarıda sözünü ettiimiz bir „Ağlar üzeri hyperAĞ‟dan söz etmemiz mümkündür Page 13
 14. 14. DeğiĢim...E-devlet konusunda baĢarılı olan ülkeler bu faktörler açısından yeterli durumdaolan ülkelerdir. Bu faktörler ülkelere göre farklı etkilere ve sonuçlara sahiptir.Yeterli olan bir faktörün, yetersiz durumdaki diğer bir faktörün olumsuz etkileriniazaltması düĢünülebilir. Ancak bu durum, her ülke için genelleĢtirilip bir kuralolarak söylenemez. Bu farklılıkların bir sonucu olarak ebu faktörlerin devlete neölçüde etki ettiği ve birbirleriyle olan etkileĢimi sayısal olarak ifade henüz Free Powerpoint Templatesedilememektedir. Page 14
 15. 15. DeğiĢim...Sanayi toplumunun yarattıgı kamusal düzende isleyis yüz yüze görüsmeler üzerine kurulu bir düzlemdeislemekteydi. Bu nedenle talepler dilekçelerle resmilestirilir, formlar doldurulur ve yeterlilik ispatı için evraklarhazırlanırdı. Bu durum, e-devlet yapılanması ile gündemden kalkmakta ve devletin sahip oldugu kimlik yapısıdegismektedir. Artık vatandaslar, devlet dairelerinde kuyruklarda, yapmaları gereken islemlerden bihaberbeklemek ve günlerce süren islemleri yapmak zorunda kalmamakta, bu islemlerin hepsini internet üzerindekısa sürede tamamlamakta ve zamanı verimli kullanmaktadırlar. Bilgi toplumunda, bilginin dolasıma geçmisolmasındaki ana mantık yeni kurulan yapıların klasik isleyisine göre daha verimli çalısmasını saglamaktangeçmektedir. E-devlet, vatandası islem yapacagı kurum ile birebir karsı karsıya getirmemekte, kullanıcıyıyönlendirerek gerekli kamu hizmetinin alınmasını saglamaktadır. Kamu Bilgi Otoyolu olarak tanımlanan e-devlet omurgası,vatandası ilgili hizmete yönlendirmekte ve kamu hizmetine erisim saglanmaktadırĠnternet ve Ġnternet üzerinden yapılan e-islemler yogunlastıkça hem devlet kurumları arasındaki hem devatandasın devlet kurumları karsısındaki esit olmayan yapısı ortadan kalkmaktadır. Getirdigi sayısız kolaylıkve sagladıg avantajlarla e-devlet, vatandasın ve özel sektörün gözünde basarısız olan devlet erkinin buimajını yok etmekte ve vatandasların devletlerine olan güvenini arttırmakta, süpheleri yok etmektedir.E-Avrupa+ girisiminin neticesinde yürütülen e-devlet çalısmaları, Türkiye‟de kamu kuruluslarına,üniversitelere, belediyelere, Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne (TSK) ait 3054 adet web sitesinin kurulmasınısaglamıstır, fakat bulunulan nokta itibariyle hala AB ülkelerinin gerisinde bulunan Türkiye‟de teknikçalısmaların yanı sıra sosyal ve kültürel dönüsüm çalısmalarının da yapılması, bilgi toplumu sartlarına vegereksinimlerine uygun egitim verilmesi gerekmektedir. E-devlet yapılanması kapsamında hayata geçirilenweb sitelerinin çogu bilgi verme islevi görmekte ve tanıtım hizmeti sunmaktadır. Günümüz itibariylevatandasların etkin olarak Ġnterneti kullanarak bilgisayarları basından interaktif islemler yapabilecekleri web Free Powerpoint Templatessitesi sayısı olması gerekenden çok az durumdadır. Page 15
 16. 16. Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak; 1) Veri YönetimiSağlanacak hizmetler ile ilgili olarak Bilgi yönetimi, kamu yasamında üzerinde en fazla durulması gereken alanlarınbasında gelmektedir. Geleneksel kamu anlayısında hakim olan görüs sadece verilerin toplanması ve depolanmasıdeğildir. Gerekli olduğu durumlarda bu veriler üzerinde, birtakım islemlerin yapılması ve harmanlanarak kullanıcılar içindeğerli bilgiler haline dönüstürülmesi gerekmektedir. Öyleyse bilgilerin standart bir biçimde toplanması, uygun vegüvenli bir biçimde korunması, bütün kurumlardaki operasyonlara elverisliliği ile farklı bilgi sistem teknoloji/platformlaraaktarımı ve sorunsuz çalısabilme özelliklerinin kazandırılması sarttır.Özetle sunulacak hizmetin tabanını oluĢturanverinin ;RAFĠNE / ÇOK BOYUTLU olması gerekmektedir.Mevcut yürürlükte olan siteye baktığımızda bu yeterince baĢarılıgözükmektedir.Bir çok devlet kurumundan elde edilebilecek bilgi burada tek bir sayfa üzerinden yönlendirmelerlesağlanmaktadır.Bir örnek vermek gerekirse eski adıyla SSK yani Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kolaylıklaulaĢabilmekteyiz ve buradan ilk çalıĢma dönemimizden itibaren bütün kayıtlarımızı karĢılaĢtırmalı olarakgörebilmekteyiz. HIZLI ERĠġĠLEBĠLEN BĠR DĠZĠN de oluĢturulmuĢ tasarımla hangi kurumla ilgili iĢlemi gerçekleĢtirmek istiyorsak okurumun bölümüne ana sayfadaki „kurumlar‟ bölümünden kolaylıkla ulaĢabiliyoruz.Yada sık kullanımımızla ilgili birdüzenleme yapmak istediğimizde yine ana sayfadaki „Bana Özel‟ bölümünden sık kullandığımız yada daha çok içerikaldığımız bölümlere kısa yoldan ulaĢma imkanımız oluyor.Ayrıca yine bu bölümde kendimizle ilgili hertürlü bilgilereulaĢabiliyoruz.Örnek olarak buradan ben 2009 yılında adıma çıkan yoklama kaçağı kararımı görebiliyorum.BĠR ARAYA GETRĠLDĠĞĠNDE BĠR BÜTÜN oluĢturan, yani bakıldığında bir bütün olarak anlam ifade eden verilerinsitede var olduğunu görebiliriz.Çünkü neredeyse bütün devlet kurumlarına rahatlıkla ulaĢabileceğimiz bir platform olmaözelliği taĢıyor.Mesela kendinizle ilgili tüm mahkeme kararlarını görebileceğiniz gibi vergi borçlarınızada kolaycaulaĢabiliyorsunuz.GÜVENLĠ VE KORUNAKLI olduğu konusunda hiçbir Ģüpheye yer vermeyecek bir yapısı bulunmakta. e-Devlet Kapısısistemi, güvenlik amaçlı olarak elektronik sertifika kullanmaktadır. Ayrıca gelebilecek siber saldırılara karĢı 24 saat Free Powerpoint Templatesgörüntüleme yapan system mühendisleri kullanılmaktadır.Ayrıca sitenin „güvenlik‟ bölümünde de kullanıcıların dikkatetmesi gerek konularla ilgili uyarılar yeralmaktadır. Page 16
 17. 17. Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak; 2) Ağ YönetimiE-Devlet kapısıyla ilgili olarak kullanılan ağ yüz binlerce kullanıcının aynı anda kullana bilmesine olanaktanıyan bir sistemle donatılmıĢtır.Bazı saldırı ve yüklenmelerde bazı yavaĢlama ve aksamalar yaĢansada henüz çok büyük bir kesintihenüz yaĢanmamıĢtır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kesintisiz hizmet sunulmaktadır.e-Devlet hizmetlerinin geliĢtirilmesi açısından, Türkiye‟de 2010 yılında hanelerin sadece yüzde 34‟ügeniĢbant eriĢim imkânına sahip iken, Avrupa Birliği‟nde bu oran yüzde 61. Bu fark göz önüne alınırsa,vatandaĢlar için internet ve geniĢbant eriĢiminin artırılması, Türkiye‟nin önceliği olmalı. Bu oranTürkiye‟deki Ģirketler için yüzde 89 seviyesine ulaĢtığı için, Ģirketlerin internet ve geniĢbant eriĢimiherhangi bir endiĢeye yol açmamakta. OECD‟nin raporunda Türkiye‟de e-Devlet hizmetleriningeliĢmesinin sağlanması açısından vurgulanan bir diğer husus da, kiĢisel verilerin korunması ve birlikteçalıĢabilir, uyumlu sistemlerin geliĢtirilmesi.Alternatifli olmasını değerlendirecek olursak sitenin kendi içerisinde aynı bilgiye ulaĢacağımız farklıkanallar olmasada kurumların kendi web adresleri üzerinden bu bilgilere ulaĢabiliyoruz.Ulusal bilgi altyapısına kırsal ve güçsüz kesimlerin erisebilmesini sağlayan “kamuya açık iletisimmerkezi” uygulamalarının belirli bir plan çerçevesinde ve adil/evrensel hizmet ilkeleri uyarıncayaygınlastırılması gerekmektedir.Türkiyedeki internet yaygınlığı ve buna bağlı kullanım oranı artıĢıgözönüne alındığında yaygınlık kunusunda da baĢarılı bir uygulama olduğunu söyleye biliriz.Ayrıca mobilcihazlar için tasarlanmıĢ e-devlet mobil uygulaması ilede son dönemde sıklıkla kullanılan ve yaygınlaĢancihazlarda (Iphone-Ipad- Androidli cihazlar) da vatandaĢa hizmet verilebilmektedir. Yani yaygınlık vealternatiflik konusunda da baĢarılı olduğunu düĢüne biliriz.Siteyi format zenginliği açısından değerlendirsek eğer ana sayfada sade bir html formatı görülürken Free Powerpoint Templatessorgulama ve iĢlem yapma noktasında bazı uygulamaların kullanıldığı görülmekte. Page 17
 18. 18. Vize çalıĢmasında, mevcut e-devlet kapımızın 3 ana baĢlıkta yaptığımız değerlendirmesini hatırlayacak olursak; 3) Ġçerik Yönetimi Kullanılan bilgilerin paylaĢımında ve sorgulamada metin ve fotoğraf ağırlıklı olduğunu söyleye bilirim yani metin ve resim açısından zengin bir içerik fakat aynı Ģeyi görsellik ve iĢitsellik bakımından söyleyemeyiz.Ġçerik paylaĢımı tek yönlü olmasından olabileceğini düĢündüğüm bu durum ilerde düzeltilir mi bekleyip görmek gerekecek sanırım. DijitalleĢme ve bilgiyi dijitalleĢtirme açısından da Ģimdiye kadar devlet tabanlı sitelerde görmediğimiz kadar iyi bir sunumla karĢılaĢıyoruz.Daha öncesinde belkide aylarca toparlayacağımız bütün GÜNCEL bilgileri sadece birkaç saniyede ve bir tıklama ile ulaĢabilmekteyiz. Sonuç olarak toparlamam gerekirse baĢlangıç olarak iyi fakat eksikleri giderilerek çok daha iyisi uygulanabilecek bir site ile karĢı karĢıya olduğumuz düĢüncesindeyim. Free Powerpoint Templates Page 18
 19. 19. GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VE SONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠDünya çapında e-devlet çalıĢmaları hızla sürüyor. BirleĢmiĢ Milletler E-Devlet AraĢtırması 2012‟nin sonuçları da önemlioranda geliĢimi ifade ediyor. Kamu sektörünün bilgi ve iletiĢim teknolojilerine yaptığı yatırımlar sonucunda halkınyenilikçi teknolojik çözümlerinin ekonomik ve sosyal hayata etkileri açıkça görülüyor.Dünya ekonomisinde bir durgunluktan bahsedilirken doğrudan hizmet götürmenin önemi de artıyor. Bunedenle, sürdürülebilir bir geliĢim için e-devlet uygulamalarının yeniden düzenlenmesi ve kamu altyapılarının bunauygun olarak inĢa edilmesi gerekiyor.Tüm dünyada e-devlet yatırımları dendiğinde Kuzey Amerika ve Avrupa‟nın yanı sıra GüneyKore, Singapur, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Ġsrail‟in öne çıktığı görülüyor. Bu saydığımız ülkelerin ortaknoktasındaysa yüksek gelirli geliĢmiĢ ekonomiler bulunuyor.Güney Kore en fazla e-devlet geliĢimini gösteren ülke konumunu 2012 yılında da korudu. Doğu Asya ülkesinin ardındaüç Avrupa ülkesi geliyor: Hollanda, Büyük Britanya ve Kuzey Ġrlanda. Hemen arkalarındaysa Danimarka, AmerikaBirleĢik Devletleri (ABD), Fransa ve Ġsveç yer alıyor. Ġlk 20‟ye bakıldığında belki de Ġsrail, Liechtenstein ve Luksemburggibi küçük ülkelerin yer alması ĢaĢırtıcı geliyor.E-devlet çalıĢması neyi hedefliyor?BirleĢmiĢ Milletlerin her yıl düzenlediği bu anketlerde, tüm sistemlerin birbirine uyumlu hale getirilmesiyle farklı kamuhizmetlerinin fonksiyon olarak bağlantı kurabilmesine dikkat ediliyor. Giderlerden tasarruf edilmesinin yanı sırageliĢtirilen kamu çözümlerinin ne denli etkili olduğuna bakılıyor. Kullanıcıyı merkeze yerleĢtiren kamu hizmetlerininulaĢtırılması, e-devlet sıralamasında önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.ÇalıĢmada vatandaĢların tek bir portal üzerinden istediği iĢlemleri yürütebildiği internet ortamını sağlayan ülkesayısının azlığına dikkat çekiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri e-devlet sıralamasında üst sıralarda yer alsa da, bu konudasınıfta kalıyor. ABD, Güney Kore, Ġsrail, Avustralya, Norveç, Danimarka, Bahreyn, Katar, BirleĢik Arap Emirlikleri veYeni Zelanda tek bir portal üzerinden bilgi, hizmet ve katılım hizmetlerini sunuyor.Türkiye 80. sıraya gerilediÜlkemiz genelde dünya ortalamasının biraz üstünde kalıyor. 2003-2012 arasındaki indeksimiz Ģu Ģekilde:.506, .4892, .496, .4834, .478, .5281. Bundan önceki son 3 raporda 56, 76 ve 69. sırada yer alan Türkiye, 2012 Free Powerpoint TemplatesçalıĢmasında indeks puanını yükseltmesine rağmen ancak 80. sırada yer alabildi. 2010 da .478 olan index .5281′e Page 19çıktı.
 20. 20. GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VESONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠ Free Powerpoint Templates Page 20
 21. 21. GELĠNEN DURUM, ÖNERĠLER VE SONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠE-devletin kullanımın yaygınlaĢmasının bürokrasinin aleyhine olduğu yönünde birkanaat oluĢmuĢtur. Bu kanaati medyada yer alan Ģu baĢlıklarla örneklendirebiliriz: “e-devlet „in‟ bürokasi „out‟ ”, “bürokrasi elektroniğe yenik düĢtü”, “e-devlet uygulamasıbaĢladı, bürokrasi tuĢ oldu”, “e-devlet bürokrasiye karĢı”, “bürokrasiden kurtulmakiçin e-devlet”, “bürokrasi ancak e-devletle yok edilir”. E-devletin bürokrasiyiazaltacağı/yok edeceği iddiaları, bürokrasinin olumsuz algılanmasındankaynaklanmaktadır. Ülkemizde bürokrasi, kağıt vb. malzeme israfının, hantallığın,biriken iĢ yükünün, uzun kuyrukların, rüĢvetin, yolsuzlukların, kamu hizmetlerindestandartsızlığın sebebi olarak görülmektedir. Bu olumsuzlukları önleyeceğidüĢünülen e-devletin de bürokrasinin sonunu getireceği düĢünülmektedir. Oysabürokrasi, devletin idari yapılanmasını ve yönetimini ifade eder. E-devletin yukarıdasayılan olumsuzluklara son vermesi, bürokrasinin sonunun geldiği anlamına gelmez.Aksine e-devlet bürokrasiyi güçlendirecektir. Bürokrasi sadece biçim değiĢtirmekte vee-bürokrasi haline gelmektedir. Free Powerpoint Templates Page 21
 22. 22. SEKTÖREL KONUMLAMA Free Powerpoint Templates Page 22
 23. 23. SEKTÖREL KONUMLAMAOluĢum fikrinden günümüze kadar gelinen süreçte, elektronik çağ öncesinde de oluĢturduğudatabase ile ve bu dataları toplama sürecinde uzun dönemdir iĢleyen bir düzen olmasısebebi ile Bilgi-Veri bölgesinde gözle görülür ilerlemeler sağlanmıĢtır. Bu ilerlemede sadeceDevletin bilgi toplama ve depolama tecrübesinden bahsetmemiz yanlıĢ olur, elektronikdönemin yaĢanması ile hayatımızın her alanında yaĢadığımız ilerleme Devlet içinde çokdaha hızlı ve geniĢ bir bilginin daha sağlam temellerde toplanmasını ve depolanmasınısağlamıĢtır. Bu açıdan değerlendirdiimizde gelecektede bu sürecin dahada hızlanacağı vegeniĢleyeceği düĢüncesindeyim. Fakat bu geniĢleme ve ilerleme sürerken aynı zamandailetiĢim ve ağ konusunda da bir çok geliĢmeyi beraberinde getirecek ve e-devletuygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve tabana yayılması konusunda ĠletiĢim-Ağ bölgesindede hızlı bir ilerlemenin içinde olunacaktır. Free Powerpoint Templates Page 23
 24. 24. SEKTÖREL KONUMLAMAĠrlemenin en az olacağı bölge ise içerik-Medya olacaktır bu konuda bir çok bölümdeanlattığım ilerleme ve geliĢim planlarında son kademe olan 4 kademe olarak öngörülmesidebunun ipuçlarını vermektedir. Yeni içerik üretme konusunda zayıf olan e-devlet uygulamalarıbelli oranda değiĢsede çok köklü bir değiĢiklik beklememekteyim. Ancak yaĢanacakteknolojik geliĢmelerle değiĢen dünya düzeni ve yaĢam Ģartlarının getireceği yeni döneminbir sonucu olarak oluĢabilecek farklı ihtiyaçlar için farklı uygulamalar sözkonusu olabilir. Birörnek vermem gerekirse, geçmiĢte yanlızca mevcut kanunlarla idare edilmeye çalıĢılırkenartık internet ortamında yapılacak suçları tanımlayan ceza kanunları tanımlanıkanunlaĢtırılmaktadır.Özetle Ģuanda bilgi temelli olduğunu duĢündüğümüz e-devlet yaısıilerleyen dönemlerde bilgi-veri konusunda ilerlemey kaydederken aynı zamanda iletiĢim-Ağbölgesine doğru yaklaĢacaktır. Dierleri kadar olmasada içerik – Medya bölgesinedekaymalar olacaktır yani mevcut bölgesinde hareketi aĢaıdaki Ģekilde anlatmaya çalıĢtığımgibi biraz aĢağıya (Medya-Ġçerik) doğru ama çoğunlukla sağa (ĠletiĢim-Ağ) doğru olacaktır Free Powerpoint Templates Page 24
 25. 25. TEġEKKÜRLERYENER GÜL24/05/2012 https://www.facebook.com/yenergl @yenergul http://friendfeed.com/yenergl1 http://tr.linkedin.com/pub/yener-gül/4a/279/a14 yener_gul@yahoo.com Free Powerpoint Templates Page 25

×