Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HapCozumKatalog

Hap Çözüm Modern Eğitim Çözümleri eğitim ve atölye çalışmaları ile ilgili kataloğu ile ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz.
Verimli ve etkili eğitim ya da atölye çalışması beklentisi olan kişiler için ‘Hap Çözüm Modern Eğitim Çözümleri’ olarak farklı, yaratıcı, katılımcı ve eğlenceli çalışmalar sağlamaktayız.
Sektördeki diğer eğitimlerden farklı olarak biz Lego® Serious Play(TM) gibi dünyada kullanılan yeni araç ve tekniklerin trendlerini takip edip bünyemize katarak kişilerin deneyimlemelerini ve çalışma konularını uzun vadede hatırlamalarına yardımcı oluyoruz.

 • Be the first to comment

HapCozumKatalog

 1. 1. HAP ÇÖZÜM MODERN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ
 2. 2. Eğitim konusunda farklı ve benzersiz bir yaklaşım benimsemiş olan Hap Çözüm ile tanışmanızı istiyoruz. Bizce eğitimler size özel, yaratıcı ve katılımcı olmalı. Ve tabii ki eğlenceli de olmalı. Soft-skill mi yoksa teknik eğitimler mi? Siz istediğinizi söyleyin, biz kurgulayalım. Uzun süreli hatırlamanızı sağlayacağımızı da söylemiş miydik?
 3. 3. Lego Serious Play yöntemini Türkiye'de uygulayan ilk ve tek girişim Hap Çözüm'dür. Biz, Lego Serious Play ve diğer yeni yöntemleri proje yönetimi, agile, iş analizi, strateji geliştirme, süreç geliştirme, takım çalışmaları, iletişimi arttırma gibi çok geniş bir yelpazede uygulayabiliyoruz.
 4. 4. Lego® Serious Play(TM) uygulamaları eğitimli kolaylaştırıcısı tarafından gerçekleştirilir. Katılımcılar kendi firkirlerini göstermeye, iletişimi kurmaya ve problemleri çözmeye odaklanırlar.
 5. 5. D e ğ e r v a a d i m i z : • % 1 0 0 k a t ı l ı m c ı • İ h t i y a c a ö z e l o l a r a k t a s a r ı m • B i r e b i r i h t i y a ç b e l i r l e m e • S ü r e c i n d e n e y i m l e n m e s i n i s a ğ l a m a k
 6. 6. Verimli ve etkili eğitim/atölye çalışması beklentiniz mi var? Hap Çözüm Modern Eğitim Çözümleri olarak farklı, yaratıcı, katılımcı ve eğlenceli çalışmalar yapıyoruz. Sektördeki diğer eğitimlerden farklı olarak biz Lego Serious Play gibi yeni yöntemleri bünyemize katarak deneyimlemenizi sağlıyoruz.
 7. 7. Hap Çözüm Modern Eğitim Çözümleri Butik Eğitimler Strateji Geliştirme Bireysel/Takım Gelişim Çalışmaları Süreç Geliştirme ve İyileştirme Teknik Eğitimler
 8. 8. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R K O N U L A R K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N K A T I L I M B E L G E S İ A M A Ç L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i v b . d i ğ e r k a t ı l ı m c ı u y g u l a m a l a r k u l l a n ı l a r a k ç e ş i t l i k o n u l a r d a y a r a t ı c ı , k a t ı l ı m c ı v e e ğ l e n c e l i a t ö l y e ç a l ı ş m a l a r ı g e r ç e k l e ş t i r m e k • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • G e r e k l i d i ğ e r u y g u l a m a l a r % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i 1 - 5 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ Ç a l ı ş m a h a y a t ı n a y e n i a t ı l d ı m . ’ ‘ 3 - 5 y ı l l ı k d e n e y i m l i y i m . ’ ‘ U z m a n ı m . ’ ‘ O r t a S e v i y e Y ö n e t i c i y i m . ’ ‘ Ü s t D ü z e y Y ö n e t i c i y i m . ’ ‘ G i r i ş i m c i y i m . ’ HAP ÇÖZÜM EĞİTİMLERİ • S t r a t e j i k Ç a l ı ş m a l a r • B i r e y s e l / T a k ı m G e l i ş i m Ç a l ı ş m a l a r ı • S ü r e ç G e l i ş t i r m e v e İ y i l e ş t i r m e • T e k n i k E ğ i t i m l e r • S ı n a v H a z ı r l ı k E ğ i t i m l e r i • B u t i k E ğ i t i m l e r L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ g i b i y e n i y ö n t e m v e u y g u l a m a l a r ı k u l l a n ı l a n s o n u ç o d a k l ı , d a h a e t k i n v e d a h a v e r i m l i e ğ i t i m l e r e k a t ı l m a k .
 9. 9. LEGO® SERIOUS PLAY™ EĞİTİMLERİ 1 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E P R O J E Y Ö N E T İ M İ ’ N E G İ R İ Ş * 2 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E A G I L E ’ A G İ R İ Ş * 3 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E A G I L E P R O J E Y Ö N E T İ M İ * 4 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E S C R U M ( 1 ) * 5 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E S C R U M ( 2 ) * 6 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e İ Ş P L A N I M O D E L L E M E * 7 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e S T R A T E J İ G E L İ Ş T İ R M E * * 8 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e T O P L A N T I Y A P A L I M ! * * 9 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e Ö Z G E Ç M İ Ş O L U Ş T U R M A * 1 0 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e İ Ş E A L I M S Ü R E C İ G E L İ Ş T İ R M E * * 1 1 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e P A Y D A Ş H A R İ T A L A M A * 1 2 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ i l e S Ü R E Ç G E L İ Ş T İ R M E * * 1 3 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E A G I L E T A H M İ N L E M E * 1 4 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E U S E R S T O R Y ( U S ) * 1 5 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E G E R E K S İ N İ M Y Ö N E T İ M İ * 1 6 . L E G O ® S E R I O U S P L A Y ™ İ L E İ Ş A N A L İ Z İ T & T * Bu eğtitmler örnek olraak sıralanmış olup ihtiyaca göre özel tasarlanır. *Bireysel katılıma açıktır. **Özel tasarlanır.
 10. 10. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N K A T I L I M B E L G E S İ A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) m a n i f e s t o v e p r e n s i p l e r i n i n , A g i l e p r o j e y ö n e t i m i t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • U ç t a n U c a P r o j e Y ö n e t i m i E t k i n l i ğ i % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ Ç a l ı ş m a h a y a t ı n a y e n i a t ı l d ı m . P r o j e y ö n e t i m i v e t e r m i n o l o j i s i n i a n l a m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ 3 - 5 y ı l d ı r s e k t ö r d e ç a l ı ş ı y o r u m . P r o j e y ö n e t i m i n i i ş i m e y a r a y a c a k ş e k i l d e a n l a m a k i s t i y o r u m . ’ P r o j e y ö n e t i m i t e r m i n o l o j i s i , p r o j e y ö n e t i m t e k n i k l e r i v e a r a ç l a r ı h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . L E GO® SE RI OUS P L AY ™ İ L E P ROJE Y ÖN E T İMİ’N E Gİ Rİ Ş • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • P r o j e Y ö n e t i m i n e G i r i ş • P r o j e B a ş l a t m a S ü r e ç l e r i • P r o j e P l a n l a m a S ü r e ç l e r i • P r o j e Y ü r ü t m e S ü r e ç l e r i • P r o j e İ z l e m e v e K o n t r o l S ü r e ç l e r i • P r o j e K a p a n ı ş S ü r e ç l e r i • P r o j e Y ö n e t i m i B i l g i A l a n l a r ı
 11. 11. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) m a n i f e s t o v e p r e n s i p l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • ‘ Ş i m d i A g i l e Z a m a n ı ’ O y u n u • L e g o S e r i o u s P l a y i l e P r e n s i p l e r i P e k i ş t i r m e E t k i n l i ğ i 1 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 7 P D U / 7 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ A g i l e ç o k p o p ü l e r . B u y ö n t e m i l e i l g i l i g e n e l f i k i r s a h i b i o l m a k i ç i n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . K o n u h e m ü s t s e v i y e l i o l a r a k e l e a l ı n s ı n m ü m k ü n s e b e n i ç o k d a s ı k m a s ı n ’ A g i l e m a n i f e s t o v e i l k e l e r i h a k k k ı n d a g e n e l b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE AGI LE’A Gİ Rİ Ş • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • A g i l e M a n i f e s t o • A g i l e P r e n s i p l e r i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 12. 12. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N K A T I L I M B E L G E S İ A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) m a n i f e s t o v e p r e n s i p l e r i n i n , A g i l e p r o j e y ö n e t i m i t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • ‘ Ş i m d i A g i l e Z a m a n ı ’ O y u n u • ‘ K u l l a n ı c ı H i k a y e l e r i G e r e k s i n i m l e r e K a r ş ı ’ o y u n u • ‘ R e t r o s p e k t i f G ü c ü A d ı n a ’ e t k i n l i ğ i 3 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 2 1 P D U / 2 1 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ B o l u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m i s t i y o r u m . ’ ‘ Ç a l ı ş m a h a y a t ı n a y e n i a t ı l d ı m . A g i l e P r o j e y ö n e t i m i n i v e t e r m i n o l o j i s i n i a n l a m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ 3 - 5 y ı l d ı r s e k t ö r d e ç a l ı ş ı y o r u m . A g i l e P r o j e y ö n e t i m i n i i ş i m e y a r a y a c a k ş e k i l d e a n l a m a k i s t i y o r u m . ’ A g i l e m a n i f e s t o v e i l k e l e r i n i , a g i l e p r o j e y ö n e t i m t e k n i k l e r i h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE AGI LE PROJE YÖN ETİMİ • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • A g i l e M a n i f e s t o v e P r e n s i p l e r i • A g i l e M e t o d o l o j i l e r i • A g i l e R o l l e r i • U s e r S t o r i e s • A g i l e t a k ı m l a r ı n d a i l e t i ş i m • R e t r o s p e k t i f % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 13. 13. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) m a n i f e s t o v e p r e n s i p l e r i n i n v e S c r u m ç e r ç e v e s i n i n t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • S c r u m C i t y L e g o O y u n u 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ H e r k e s i n b a h s e t t i ğ i S c r u m i l e i l g i l i b i l g i y i e ğ l e n e r e k e d i n m e k i s t i y o r u m . ’ ‘ S c r u m e ğ i t i m i a l m ı ş t ı m , L e g o i l e g e r ç e k l e ş t i r i l e n u y g u l a m a l ı e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ A g i l e m a n i f e s t o v e i l k e l e r i n i , S c r u m ç e r ç e v e s i h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE SCRUM (1) • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • A g i l e M a n i f e s t o v e P r e n s i p l e r i • S c r u m Ç e r ç e v e s i • S c r u m R o l l e r i • S c r u m P l a n l a m a • S c r u m U y g u l a m a • S c r u m M e t r i k l e r i • S c r u m Ç ı k t ı l a r ı • S c r u m K a p a n ı ş • S c r u m v e İ l e t i ş i m K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 14. 14. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) m a n i f e s t o v e p r e n s i p l e r i n i n v e S c r u m ç e r ç e v e s i n i n t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • V i d e o S c r u m O y u n u 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ H e r k e s i n b a h s e t t i ğ i S c r u m i l e i l g i l i b i l g i y i e ğ l e n e r e k e d i n m e k i s t i y o r u m . ’ ‘ S c r u m e ğ i t i m i a l m ı ş t ı m , L e g o i l e g e r ç e k l e ş t i r i l e n u y g u l a m a l ı e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ A g i l e m a n i f e s t o v e i l k e l e r i n i , S c r u m ç e r ç e v e s i h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE SCRUM (2) • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • A g i l e M a n i f e s t o v e P r e n s i p l e r i • S c r u m Ç e r ç e v e s i • S c r u m R o l l e r i • S c r u m P l a n l a m a • S c r u m U y g u l a m a • S c r u m M e t r i k l e r i • S c r u m Ç ı k t ı l a r ı • S c r u m K a p a n ı ş • S c r u m v e İ l e t i ş i m K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 15. 15. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n İ ş P l a n ı h a z ı r l a m a y a k l a ş ı m ı n ı L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i i l e b i r l e ş t i r e r e k k a t ı l ı m c ı l a r ı n k e n d i p l a n l a r ı n ı h a z ı r l a m a s ı a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ i l e İ ş M o d e l i T a b l o s u o l u ş t u r m a e t k i n l i ğ i 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ A k l ı m d a b i r p r o j e v a r a n c a k y a p ı l a b i l i r o l u p o l m a d ı ğ ı n ı d e ğ e r l e n d i r e b i l e c e ğ i m b i r ç a l ı ş m a y a p m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ H a l i h a z ı r d a ü z e r i n d e ç a l ı ş t ı ğ ı m b i r i ş f i k r i m v a r . Ö n g ö r e m e d i ğ i m ş e y l e r i y a r a t ı c ı b i r ş e k i l d e o r t a y a ç ı k a r m a k i s t i y o r u m . ’ İ ş f i k r i n i y a l ı n b i r y a k l a ş ı m l a e l e a l a r a k g e r ç e k l e ş t i r i l e b i l i r b i r h a l e g e l m e s i n i s a ğ l a m a k LEGO® SERI OUS PLAY™ ile İ Ş PLAN I M ODELLEME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • İ ş M o d e l i n e d i r ? • İ ş F i k r i n i y a l ı n y a k l a ş ı m i l e m o d e l l e m e v e o l u ş t u r m a • M ü ş t e r i m i z i b e l i r l e m e • İ ş f i k r i n i f i n a n s , p a y d a ş l a r , m ü ş t e r i l e r , k a y n a k l a r v b . a ç ı s ı n d a n d e ğ e r l e n d i r m e K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 16. 16. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç Ş i r k e t i n i z i n y e n i y a d a v a r o l a n s t r a t e j i s i n i L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i i l e g e l i ş t i r m e k , y e n i f ı r s a t l a r ı v e r i s k l e r i o r t a y a ç ı k a r t m a k a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • S t r a t e j i K a n v a s ı o l u ş t u r m a 1 - 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 7 - 1 4 P D U / 7 - 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ Ş i r k e t s t r a t e j i m i z i ş i r k e t i n t ü m k a d e m e l e r i n e k a t ı l ı m c ı b i r y a k l a ş ı m i l e h e m b e l i r l e m e k h e m d e y a y g ı n l a ş t ı r m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ Ş i r k e t s t r a t e j i m i z i d a h a e t k i n v e k a t ı l ı m c ı b i r y ö n t e m i l e y e n i l e m e k i s t i y o r u m . ’ Ş i r k e t s t r a t e j i s i n i n y a l ı n b i r y a k l a ş ı m l a e l e a l a r a k o l u ş t u r m a k y a d a g e l i ş t i r m e k LEGO® SERI OUS PLAY™ ile STRATEJİ GELİ ŞTİRME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • Ş i r k e t i n s t r a t e j i s i n i o l u ş t u r m a b e l i r l e m e • S t r a t e j i y i d e ğ e r l e n d i r m e • V i z y o n u o l u ş t u r a n f a k t ö r l e r i b e l i r l e m e • S t r a t e j i y i b e l i r l e m e / g ü n c e l l e m e K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 17. 17. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n p r o j e b a ş l a n g ı ç , i l e r l e m e , k a p a n ı ş , r e t r o s p e k t i f v b . t o p l a n t ı l a r ı L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i i l e b i r l e ş t i r e r e k g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • T o p l a n t ı i ç e r i ğ i n e ö z e l d i ğ e r u y g u l a m a l a r 1 - 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ T o p l a n t ı l a r d a h e r k e s i n f i k r i n i b e l i r t m e s i n i i s t i y o r u m . ’ ‘ T o p l a n t ı l a r ı n v e r i m i n i v e e t k i n l i ğ i n i a r t t ı r m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ T o p l a n t ı ç ı k t ı l a r ı n ı n u y g u l a n a b i l i r o l u p o l m a d ı ğ ı n ı d a h a k a r a r a ş a m a s ı n d a d e ğ e r l e n d i r m e k i s t i y o r u m . T o p l a n t ı l a r ı n s o n u ç l a r ı n ı d a h a v e r i m l i v e e t k i l i b i r ş e k i l d e e d i n i l m e s i n i s a ğ l a m a k LEGO® SERI OUS PLAY™ ile TOPLAN TI YAPALI M ! • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • T o p l a n t ı a m a c ı v e k a z a n ı m l a r ı n ı n b e l i r l e n m e s i • K a t ı l ı m c ı l a r ı n r o l l e r i n i n b e l i r l e n m e s i • G ü n d e m i n o l u ş t u r u l m a s ı y a d a g e l i ş t i r i l m e s i • T o p l a n t ı n ı n g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 18. 18. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç K i ş i l e r i n ö z g e ç m i ş l e r i n i n L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i k u l l a n ı l a r a k k a r i y e r h e d e f l e r i d o ğ r u l t u s u n d a o l u ş t u r u l m a s ı • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • Ö z g e ç m i ş k a n v a s ı n ı n o l u ş t u r u l m a s ı 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ Ç e ş i t l i p o z i s y o n l a r i ç i n f a r k l ı ö z g e ç m i ş l e r o l u ş t u r m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ Ö z g e ç m i ş h a z ı r l a m a k g ü n g e ç t i k ç e z o r l a ş ı y o r . H a n g i y e t e n e ğ i m e o d a k l a n a c a ğ ı m k o n u s u n d a k a r a r s ı z l ı k y a ş ı y o r u m . B u s e b e p l e b u u y g u l a m a l ı ç a l ı ş m a y a k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ K a t ı l ı m c ı l a r ı n ö z g e ç m i ş l e r i n i n d a h a v e r i m l i v e e t k i l i b i r ş e k i l d e h a z ı r l a n m a s ı n ı s a ğ l a m a k LEGO® SERI OUS PLAY™ ile ÖZGEÇM İ Ş OLUŞTURM A • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • Y e t k i n l i k l e r i n b e l i r l e n m e s i • K a r i y e r h e d e f l e r i n i n o l u ş t u r u l m a s ı • H a n g i p o z i s y o n i ç i n n a s ı l b i r ö z g e ç m i ş i h t i y a c ı o l d u ğ u n u n b e l i r l e n m e s i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 19. 19. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç İ ş e a l ı m s ü r e c i n i n L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i k u l l a n ı l a r a k g e l i ş t i r i l m e s i y a d a i y i l e ş t i r i l m e s i a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ i l e İ ş e A l ı m S ü r e c i ’ n i n m o d e l l e m e s i 1 - 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ İ ş e a l ı m s ü r e c i m i z i t ü m p a y d a ş l a r ı n k a t ı l ı m ı i l e o l u ş t u r m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ İ ş e a l ı m s ü r e c i n i n v e r i m i n i v e e t k i n l i ğ i n i a r t t ı r m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ D o ğ r u k i ş i y e d o ğ r u i ş v e r m e y i h e d e f l i y o r u m . ’ İ ş e a l ı m s ü r e c i n i d a h a v e r i m l i v e e t k i l i b i r ş e k i l d e o l u ş t u r u l m a s ı n ı n s a ğ l a n m a s ı LEGO® SERI OUS PLAY™ ile İ ŞE ALI M SÜRECİ GELİ ŞTİ RME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • S ü r e ç N e d i r ? • H a l i h a z ı r d a v a r o l a n İ ş e A l ı m S ü r e c i ’ n i M o d e l l e m e v e d e ğ e r l e n d i r m e • Y e n i İ ş e A l ı m S ü r e c i ’ n i m o d e l l e m e v e d e ğ e r l e n d i r m e • V i z y o n a u l a ş m a k i ç i n t a k t i k l e r i v e y a p ı l a c a k i ş l e r i b e l i r l e m e K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 20. 20. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a k u l l a n ı l a n ‘ E m p a t h y M a p ’ u y g u l a m a s ı n ı L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i k u l l a n ı l a r a k g e l i ş t i r i l m e s i a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • ‘ E m p h a t y M a p ’ m o d e l l e m e s i 1 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 7 P D U / 7 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ İ ş f i k r i m i n d o ğ r u s e g m e n t l e r e h i t a p e d i p e t m e d i ğ i n i b e l i r l e m e k i s t i y o r u z . ’ ‘ P a y d a ş l a r ı m ı z ı n b e k l e n t i l e r i n i d a h a u c u z v e d a h a e t k i l i b i r ş e k i l d e b e l i r l e m e k i s t i y o r u z . ’ ‘ Ü r ü n ü m ü z i ç i n ‘ U s e r P e r s o n a ’ o l u ş t u r m a k i s t i y o r u z . ’ M ü ş t e r i , k u l l a n ı c ı y a d a p a y d a ş ı h a k k ı n d a b i l g i l e r i n s e n t e z l e n m e s i v e a n l a y ı ş l a r ı n ı n o r t a y a ç ı k a r ı l m a s ı LEGO® SERI OUS PLAY™ ile PAYDAŞ HARİ TALAM A • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • P a y d a ş K i m d i r ? • P a y d a ş İ h t i y a c ı B e l i r l e m e • P a y d a ş A n l a y ı ş ı B e l i r l e m e • P a y d a ş ı M o d e l l e m e K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 21. 21. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç Ü r ü n , H i z m e t , v e S o n u ç g e l i ş t i r m e y a d a d i ğ e r d e s t e k s ü r e ç l e r i n i L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ y ö n t e m i k u l l a n ı l a r a k g e l i ş t i r i l m e s i y a d a i y i l e ş t i r i l m e s i a m a ç l a n m a k t a d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • 5 W h y , F i s h b o n e D i a g r a m , V a l u e S t r e a m M a p p i n g v b . G i b i u y g u l a m a l a r • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ i l e s ü r e ç m o d e l l e m e 1 - 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ H a l i h a z ı r d a v a r o l a n s ü r e c i m i z i n i y i l e ş t i r m e k , v e r i m i n i v e e t k i l i l i ğ i n i a r t t ı r m a k v e b u i ş i t ü m p a y d a ş l a r ı n k a t ı l ı m ı i l e g e r ç e k l e ş t i r m e k i s t i y o r u z . ’ ‘ Y e n i b i r s ü r e ç o l u ş t u r m a k i s t i y o r u z . ’ İ ş e a l ı m s ü r e c i n i d a h a v e r i m l i v e e t k i l i b i r ş e k i l d e o l u ş t u r u l m a s ı n ı n s a ğ l a n m a s ı LEGO® SERI OUS PLAY™ ile SÜREÇ GELİ ŞTİ RME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • S ü r e ç N e d i r ? • H a l i h a z ı r d a v a r o l a n S ü r e c i m o d e l l e m e v e d e ğ e r l e n d i r m e • Y e n i S ü r e c i m o d e l l e m e v e d e ğ e r l e n d i r m e • S ü r e ç h e d e f l e r i n i b e l i r l e m e V i z y o n a u l a ş m a k i ç i n t a k t i k l e r i v e y a p ı l a c a k i ş l e r i b e l i r l e m e K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 22. 22. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) t a h m i n l e m e a r a ç v e t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • ‘ V a r s a y a l ı m T a h m i n l e d i m ’ o y u n u n u n u y g u l a m a s ı 1 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 7 P D U / 7 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i n i i ç e r e n u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i n i n n e l e r o l d u ğ u n u e l e a l a n m ü m k ü n s e b e n i ç o k d a s ı k m a y a n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE AGI LE TAHM İ N LEME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • T a h m i n l e m e n e d i r ? • A g i l e M a n i f e s t o v e P r e n s i p l e r i l e a g i l e t a h m i n l e m e i l g i s i • Ö n c e l i k l e n d i r m e v e t a h m i n l e m e i l g i s i • A g i l e T a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 23. 23. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a u y g u l a n a n A g i l e ( Ç e v i k ) t a h m i n l e m e a r a ç v e t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • ‘ V a r s a y a l ı m T a h m i n l e d i m ’ o y u n u n u n u y g u l a m a s ı 1 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 7 P D U / 7 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i n i i ç e r e n u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i n i n n e l e r o l d u ğ u n u e l e a l a n m ü m k ü n s e b e n i ç o k d a s ı k m a y a n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ A g i l e t a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i h a k k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE AGI LE TAHM İ N LEME • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • T a h m i n l e m e n e d i r ? • A g i l e M a n i f e s t o v e P r e n s i p l e r i l e a g i l e t a h m i n l e m e i l g i s i • Ö n c e l i k l e n d i r m e v e t a h m i n l e m e i l g i s i • A g i l e T a h m i n l e m e y ö n t e m l e r i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 24. 24. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a a g i l e p r o j e l e r d e u y g u l a n a n K u l l a n ı c ı H i k a y e l e r i ( U s e r S t o r y ) y a k l a ş ı m ı n ı n a r a ç v e t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • G e r e k s i n i m l e r K u l l a n ı c ı H i k a y e l e r i n e k a r ş ı u y g u l a m a s ı • ‘ A g i l e m ı K a f a m K a r ı ş t ı ’ o y u n u n u n u y g u l a m a s ı 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ A g i l e p r o j e l e r d e g e r e k s i n i m l e r i n n a s ı l e l e a l ı n d ı ğ ı n ı u y g u l a m a l ı o l a r a k e l e a l a n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ K u l l a n ı c ı h i k a y e l e r i n i v e d e ğ i ş i k l i k y ö n e t i m i n i e t k i n v e e t k i l i ş e k i l d e e l e a l a n u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ U S o l u ş t u r m a , ö n c e l i k l e n d i r m e , y ö n e t m e v e d e ğ i ş i k l i k l e r i y ö n e t m e b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE USER STORY (US) • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • K u l l a n ı c ı H i k a y e l e r i ( U S ) N e d i r ? • U S Ö z e l l i k l e r i • U S T o p l a m a Y ö n t e m l e r i • U S H e d e f l e r i v e K u l l a n ı c ı l a r ı B e l i r l e m e v e Ö n c e l i k l e n d i r m e • D e f i n i t i o n o f D o n e : U S v e T e s t H e d e f l e r i İ l i ş k i s i • S ü r ü m P l a n l a m a K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 25. 25. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a p r o j e l e r d e u y g u l a n a n G e r e k s i n i m Y ö n e t i m i y a k l a ş ı m ı n ı n a r a ç v e t e k n i k l e r i n i n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • G e r e k s i n i m O l u ş t u r m a • G e r e k s i n i m Y a z m a • G e r e k s i n i m İ z l e n e b i l i r l i ğ i 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ P r o j e l e r d e g e r e k s i n i m l e r i n n a s ı l e l e a l ı n d ı ğ ı n ı u y g u l a m a l ı o l a r a k e l e a l a n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ E t k i n v e e t k i l i g e r e k s i n i m y a z ı l m a s ı v e g e r e k s i n i m d e ğ i ş i k l i k y ö n e t i m i n i e l e a l a n u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ E t k i n v e e t k i l i g e r e k s i n i m y a z ı l m a s ı , g e r e k s i n i m y ö n e t m i v e d e ğ i ş i k l i k l e r i y ö n e t m e h a k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE GEREKSİ N İ M YÖN ETİMİ • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • G e r e k s i n i m N e d i r ? • G e r e k s i n i m l e r i n Ö z e l l i k l e r i • G e r e k s i n i m T o p l a m a Y ö n t e m l e r i • G e r e k s i n i m l e r i n D o k ü m a n t a s y o n u • G e r e k s i n i m l e r i İ z l e m e • G e r e k s i n i m l e r i l e K a b u l K r i t e r l e r i İ l i ş k i s i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 26. 26. B E N Z E R L E R İ N D E N F A R K I M I Z E T K İ N L İ K L E R İ Ç E R İ K K A Z A N I M H E D E F K İ T L E S Ü R E M E K A N A M A Ç T ü m d ü n y a d a p r o j e l e r d e u y g u l a n a n İ ş A n a l i z i A r a ç v e T e k n i k l e r i y a k l a ş ı m l a r ı n ı n a n l a ş ı l m a s ı d ı r . • L e g o ® S e r i o u s P l a y ™ Y ö n t e m i • İ ş A n a l i z i A r a ç v e T e k n i k l e r i n i n U y g u l a m a l a r ı 2 G ü n H a p Ç ö z ü m E ğ i t i m M e r k e z i U l u s l a r a r a s ı g e ç e r l i l i ğ i o l a n v e 1 4 P D U / 1 4 S E U d e ğ e r i n d e k a t ı l ı m b e l g e s i ‘ İ ş A n a l i z i A r a ç v e T e k i n i k l e r i n i n p r o j e l e r d e n a s ı l u y g u l a n d ı ğ ı n ı u y g u l a m a l ı o l a r a k e l e a l a n b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ ‘ H a n g i t e k n i k b a n a d a h a y a r a r l ı o l a c a k b e l i r l e m e m i s a ğ l a y a c a k u y g u l a m a l ı b i r e ğ i t i m e k a t ı l m a k i s t i y o r u m . ’ İ ş A n a l i z i A r a ç v e T e k n i k l e r i n i n e t k i n v e e t k i l i b i r b i ç i m d e n a s ı l k u l l a n ı l d ı ğ ı h a k k ı n d a b i l g i s a h i b i o l a c a k l a r d ı r . LEGO® SERI OUS PLAY™ İ LE İ Ş AN ALİ Zİ T&T • L e g o S e r i o u s P l a y T a n ı t ı m ı • İ ş A n a l i z i A r a ç v e T e k n i k l e r i K A T I L I M B E L G E S İ % 1 0 0 K a t ı l ı m c ı % 1 0 0 Y a r a t ı c ı % 1 0 0 E ğ l e n c e l i
 27. 27. Yelda Gürbüz Erdoğan PMP®, PMI-ACP®, PMI-PBA®, SaFE Agilist, LSP FACILITATOR www.hapcozum.com https://www.facebook.com/hapcozum/ https://twitter.com/hapcozum https://tr.linkedin.com/in/yeldagurbuzerdogan yelda@hapcozum.com +90 532 585 3679 https://www.youtube.com/channel/hapcozumler https://www.flickr.com/photos/hapcozum/
 28. 28. REFERANSLARIMIZ

×