Nota psv311

4,633 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
359
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota psv311

 1. 1. HALAMAN PENGAKUaN “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali hasil nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya” Tandatangan : ……………………………………………………… Nama Penulis : Norasikin Binti Jais Tarikh : ………………………………………………………
 2. 2. PENGHARGAAN Di sini, ingin saya memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Ilahi. Kerana berkat limpah kurniaNya, saya dapat menyiapkan tugasan ini, mengikut ketetapan yang diberikan. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan mengalungkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Ananthan A/L Nagu di atas segala dorongan dan tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang mempelajari PSV 3112 : Lukisan dan Penyuburan Diri ini. Sepanjang penghasilan tugasan ini, beliau tidak jemu-jemu membantu, memberi tunjuk ajar dan pendapatnya kepada saya dan rakan-rakan. Beliau tidak lokek dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak mengehadkan kemampuan dan imaginasi para pelajarnya. Kepada rakan-rakan seperjuangan, ribuan terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana telah banyak memberikan sumbangan dalam bentuk idea dan pendapat yang berkaitan dengan tugasan ini. Ingin saya selitkan nama rakan-rakan yang banyak membantu saya di dalam penghasilan lukisan kulit kayu bagi tugasan ini. Mereka ini adalah Fatimah Munirah, Norakma Liyana, Nur Shafinaz, dan Maisarah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Tidak ketinggalan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugasan ini. Akhir kata, segala jasa yang telah anda semua curahkan akan sentiasa saya kenang dan hargai. Norasikin Binti Jais
 3. 3. SENARAI KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN BIODATA DIRI PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN SOALAN TUGASAN PENGENALAN : Pentaksiran PERBANDINGAN Jenis-jenis Pentaksiran JADUAL PENENTU UJIAN SOALAN UJIAN YANG DIBINA SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN BIDANG YANG DIPILIH PEMARKAHAN JADUAL PERBANDINGAN UJIAN INDEKS DISKRIMINASI DAN INDEKS KESUKARAN PEKALI KOLERASI RUJUKAN LAMPIRAN
 4. 4. BIODATA GURU PELATIH NAMA : NORASIKIN BINTI JAIS NO. KAD PENGENALAN : 900904-01-7096 KURSUS DAN AMBILAN : PISMP AMBILAN JANUARI 2010 ALAMAT RUMAH : KAMPUNG PARIT KADIR, 83200 SENGGARANG, BATU PAHAT, JOHOR NO. TELEFON : 013-4265845 KAUM : MELAYU JANTINA : PEREMPUAN STATUS PERKAHWINAN : BUJANG KELAYAKAN AKADEMIK : SPM 2007
 5. 5. SOALAN TUGASAN
 6. 6. Pentaksiran psv
 7. 7. Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian. (Azizi, 2008; 4).
 8. 8. DEFINISI Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. KONSEP • Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. • Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor da menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. • Pengukuran : Melibatkan data sistematik yang dikumpulkan mengikut "peraturan" • Pengujian : Satu bentuk pengukuran spesifik • Penilaian : Memberikan penghakiman keatas pengumpulan data • Pentaksiran : Pengintegrasian data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan untuk menyediakan maklumat mengenai pembelajar, apa yang diajar dan bagaimana ianya di ajar • Pentaksiran = Pengukuran+ Pengujian + Penilaian
 9. 9. TUJUAN Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar.
 10. 10. “Guru tidak akan tahu kejayaannya dalam menyampaikan isi pelajaran, melainkan dia membuat pentaksiran" PRINSIP-PRINSIP PENTAKSIRAN Instrumen merupakan prinsip pentaksiran yang pertama. Ini disebabkan oleh, pentaksiran tidak dapat dijalankan tanpa satu instrumen ataupun satu alat untuk menguji pencapaian dan pemahaman murid. Instrumen yang digunakan dalam pentaksiran Bahasa Melayu adalah satu set kertas soalan yang telah disediakan berdasarkan kepada Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang lengkap dan mencakupi semua kemahiran yang hendak diuji. Prinsip pentaksiran yang kedua ialah kumpulan yang ditaksir. Kumpulan yang ditaksir merujuk kepada kumpulan murid-murid yang hendak diuji. Kumpulan yang ditaksir ini perlu ditentukan dahulu dari segi tahun persekolahan mereka dan skop pengetahuan mereka. Ini adalah sangat penting supaya instumen yang disediakan adalah relevan dan menepati tujuan pentaksiran. Contohnya, sila rujuk situasi 1 di bawah. Situasi 1 "Cikgu Rahman ingin menjalankan pentaksiran terhadap murid-muridnya. Terlebih dahulu Cikgu Rahman menentukan tahun persekolahan murid-muridnya iaitu tahun 4. Selain menentukan tahun persekolahan murid-muridnya, beliau juga perlu menetapkan skop pengetahuan murid-muridnya iaitu apakah tajuk-tajuk yang telah disampaikan dan apakah kemahiran-kemahiran yang sepatutnya telah dikuasai oleh mereka untuk suatu
 11. 11. tempoh persekolahan (pertengahan semester, satu semester, setelah satu kemahiran dan sebagainya)." Prinsip pentaksiran yang ketiga ialah respons. Respons merujuk kepada hasil pengujian iaitu jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid di dalam kertas ujian mereka. Respons-respons murid memainkan peranan yang sangat penting di dalam pentaksiran kerana respons-respons ini mengandungi data-data ataupun maklumat-maklumat tentang pencapaian murid-murid untuk suatu tempoh persekolahan; penguasaan murid-murid tentang satu-satu tajuk atau kemahiran; dan juga keberkesanan strategi yang digunakan oleh guru. Prinsip pentaksiran yang keempat ialah kumpulan yang mentaksir. Kumpulan yang mentaksir biasanya merujuk kepada guru-guru yang menyemak skrip jawapan dan juga mereka yang menganalisis skrip jawapan ataupun respons-respons yang telah diberikan oleh murid-murid. Sebaik-baiknya, kumpulan guru yang mentaksir skrip jawapan ini terdiri daripada guru-guru neutral iaitu guru-guru yang tidak mengenali kumpulan murid yang ditaksir. Dengan ini barulah skor yang diperolehi itu adalah lebih tepat dan menggambarkan keupayaan dan tahap penguasaan murid-murid yang sebenar. Prinsip pentaksiran yang terakhir ialah skor. Skor merupakan data numerik yang diperolehi daripada analisis respons-respons yang diberikan oleh murid-murid. Dengan kata lain, hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Daripada skor inilah guru dapat mengetahui pencapaian dan tahap penguasaan murid terhadap satu-satu kemahiran atau tajuk pelajaran. Skor ini juga digunakan oleh guru-guru untuk menganalisis secara lebih terperinci tentang pencapaian dan tahap penguasaan murid- murid.
 12. 12. "Pentaksiran yang baik menentukan kesahan dan kebolehpercayaan skor yang diperoleh" CIRI-CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK Menurut Naapie Mat (2006), kesahan merupakan satu konsep pengukuran yang merujuk sejauh mana ketepatan atau kesahihan sesuatu alat ujian. Ini bermaksud sesuatu alat ujian itu dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya dapat mengukur secara tepat kebolehan dan keupayaan calon-calon yang diuji. Merujuk kepada manual am pentadbiran instrumen Kementerian Pelajaran Malaysia, Kesahan ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan. Oleh yang demikian item-item yang dikemukakan hendaklah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran, aras kesukaran, konteks dan situasi. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007), kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon adalah tekal apabila mengambil ujian itu beberapa kali. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor ujian. Antaranya ialah keadaan emosi, tempat ujian, suasana persekitaran dan kesihatan. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi calon memberi jawapan yang berlainan. Kebolehpercayaan skor sesuatu ujian dapat dipertingkatkan dengan menyediakan bilangan soalan yang berpatutan. Dengan ini, calon benar-benar dapat diuji dengan cara yang boleh dipercayai. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtadbiran sesuatu ujian merujuk sejauh mana kelicinan proses pengujian dapat dilaksanakann di dalam bilik atau dewan peperiksaan. Kelicinan kebolehtadbiran sesuatu ujian merangkumi aspek-aspek penyediaan bilik peperiksaan, masa yang singkat, ujian dimulakan tepat
 13. 13. pada masa, arahan yang jelas, pengawasan yang rapi dan pengutipan skrip jawapan yang terurus. Selain itu, bilangan soalan yang disediakan mestilah berpatutan dengan masa yang diperuntukkan agar calon dapat menjawap semua soalan-soalan tersebut dalam masa yang ditetapkan. Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtafsiran sesuatu ujian dapat merujuk kepada setakat mana hasil pencapaian calon dapat ditafsir dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaian. Hasil penilaian daripada proses tafsiran, dapat memberi gambaran jelas mengenai pencapaian dan kedudukan calon, kekuatan dan kelemahan calon, kesesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P), kesesuaian item ujian dan pencapai objektif P&P di dalam kelas. Oleh yang demikian, adalah amat penting markah pencapaian calon dikumpul dan ditafsir dengan tepat dan jelas dalam bentuk angka statistik, jadual dan graf supaya kebolehtafsirannya tinggi. "Susah melaksanakan pentaksiran, lebih susah lagi merancang pentaksiran"
 14. 14. JENIS-JENIS PENTAKSIRAN Pentaksiran Autentik Pentaksiran “ Performance Based” Pentaksiran dan Hasil Pembelajaran Pentaksiran dan Motivasi Pentaksiran Aspek Nilai dan Sahsiah Pentaksiran Pembentukan Watak Pentaksiran Berbantukan Komputer Pentaksiran Kendiri
 15. 15. PENTAKSIRAN AUTENTIK CIRI-CIRI Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang dilaksanakan. Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya. Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi Berpusatkan kanak-kanak. Subjek membina maksud yang tersirat. CONTOH PENTAKSIRAN Persembahan tarian Mempersembahkan karya tulis asli kepada rakan- rakan sebaya Mendemonstrasikan hasil karya dalam pameran seperti Science fair (pameran Sains) atau Art show ( pertunjukan Seni) Menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk pengumpulan portfolio. KEBAIKAN KEPADA PELAJAR Dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman akademik mereka. Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, dunia mereka dan masyarakat luas. Mengungkapkan dan memperkuatkan penguasaan kompetensi mereka. Menangani teknologi dan berfikir sistematik. KEBAIKAN KEPADA PENILAI Menjadi indikator yang komprehensif mengenai kemampuan pelajar dan seberapa efektif kaedah yang diberikan kepada murid yang dijalankan KESIMPULAN Pentaksiran autentik yang disarankan dalam artikel ini mengukur kemajuan kanak- kanak dari pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak. Dapat memperbaiki penyediaan guru dalam proses pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak untuk kesediaan ke alam persekolahan yang lebih tinggi.
 16. 16. PENTAKSIRAN ‘PERFORMANCE BASED’ DEFINISI •Pentasiran Performaced Based ialah proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. JENIS : PORTFOLIO •Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa. •Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya. JENIS : SIMULASI SEBENAR •Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan. KEBAIKAN KEPADA PENILAI •Menjadi indikator yang komprehensif mengenai kemampuan pelajar dan seberapa efektif kaedah yang diberikan kepada murid yang dijalankan KESIMPULAN •Mengukur berdasarkan keupayaan. Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti :- Bahan penulisan Persembahan Gerak kerja projek
 17. 17. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN KESIMPULAN Pentaksiran ini mempertingkatkan pembelajaran berdasarkan penilaian yang sistematik. Murid akan cuba menguasai hasil pembelajaran yang spesifik. Pentaksiran ini memacu sekolah ke arah yang lebih cemerlang. KEBAIKAN KEPADA PENILAI Dapat menerangkan keadaan murid dengan lebih terperinci. Memberikan bukti kukuh dalam kejayaan sesuatu hasil pembelajaran. Menentukan sama ada hasil pembelajaran yang diharapkan tercapai atau tidak. KEBAIKAN KEPADA PELAJAR Faham kehendak hasil pembelajaran yag diharapkan. Murid dapat menentukan pekara yang terbaik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang terbaik. Pentaksiran menggalakan pembelajaran merentas kurikulum. Pentaksiran lebih konsisten dan telus. PENTAKSIRAN MONTGOMERY Sekolah yang terlibat sebagai pihak yang menentukan hasil pembelajaran yang diharapkan. Tidak hanya memilih matapelajaran yang tertentu sahaja. Keputusan yang diperolehi mestilah berdasarkan nilai keberkesanan aktiviti yang dijalankan bukan kepada sesorang individu sahaja. DEFINISI Proses pengumpulan data yang memberitahu sama ada aktiviti atau pengalaman yang disediakan telah memberi kesan kepada mereka yang terlibat @ dalam kata lain, adakah hasil yang dipelajari mampu memberi perubahan kepada individu yang terlibat.
 18. 18. PENTAKSIRAN DAN MOTIVASI PENTAKSIRAN •Merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap. MOTIVASI •Sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negatif atau positif •Pengarah Tuju dan Penggerak Tindakan •Stimulator / semangat •Darjah Kesungguhan KEBAIKAN KEPADA PELAJAR •Faham kehendak hasil pembelajaran yag diharapkan. •Murid dapat menentukan pekara yang terbaik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang terbaik. •Pelajar dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka dalam menjalani pentaksiran. KEBAIKAN KEPADA PENILAI •Dapat menerangkan keadaan murid dengan lebih terperinci. •Dapat menaikkan semangat pelajar dengan memberikan motivasi ekstrinsik kepada mereka. •Menjalinkan hubungan baik bersama pelajar. KESIMPULAN •Pentaksiran ini mempertingkatkan pembelajaran berdasarkan penilaian yang sistematik. •Murid akan cuba menguasai hasil pembelajaran yang spesifik. •Pentaksiran ini dapat memupuk suasana yang harmoni di kalangan guru dan pelajar.
 19. 19. Antara kemahiran yang akan dikuasai murid melalui pendidikan seni visual ialah: Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, Kemahiran berkomunikasi secara berkesan, Kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat, Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan dua bidang iaitu: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Bidang Penghasilan Seni Visual
 20. 20. Kemahiran mencari, Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat, Kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. BAHAGIAN SUKATAN PELAJARAN YANG DIPILIH NO ITEM BAHAGIAN SUKATAN PELAJARAN HURAIAN 1 Unsur Seni - Garisan Jenis-jenis garisan yang terbentuk secara semulajadi 2 Unsur Seni - Garisan Pasangan jenis garisan dan objek 3 Unsur Seni - Garisan Jenis garisan – Beralun 4 Unsur Seni - Warna Asas Warna-warna asas 5 Kraf Tradisional - Rotan Hasil barangan dimensi baru 6 Unsur Seni - Warna Sekunder Warna-warna sekunder 7 Unsur Seni - Rupa Penciptaan logo 8 Unsur Seni - Jalinan Jenis jalinan 9 Unsur Seni - Jalinan Fungsi jalinan 10 Unsur Seni - Rupa Ciri-ciri rupa 11 Unsur Seni - Rupa Jenis-jenis rupa
 21. 21. 12 Unsur Seni - Bentuk Ciri-ciri bentuk 13 Prinsip Rekaan - Keharmonian Kesan harmoni 14 Menggambar - Aplikasi Garisan Fungsi garisan 15 Unsur Seni - Warna Sejuk Fungsi warna 16 Unsur Seni - Bentuk Konkrit Ciri-ciri bentuk konkrit 17 Unsur Seni - Bentuk Konkrit Objek konkrit 18 Unsur Seni - Warna Panas Kumpulan warna panas 19 Prinsip Rekaan - Penegasan Maksud penegasan 20 Prinsip Rekaan - Penegasan Penegasan ruang 21 Prinsip Rekaan - Kontra Kontra rupa 22 Unsur Seni - Jalinan Kesan jalinan 23 Prinsip Rekaan - Keseimbangan Prinsip imbangan 24 Unsur Seni - Ruang Ciri-ciri ruang 25 Membentuk dan Membuat Binaan - Blok Cetakan Bahan-bahan blok cetakan 26 Prinsip Rekaan - Pergerakan Prinsip pergerakan 27 Menggambar - Cetakan Ciri cetakan 28 Unsur Seni - Warna Asas Ciri warna asas 29 Menggambar - Logo Komersial Fungsi logo 30 Menggambar - Penghasilan Poster Cara penghasilan poster 31 Unsur Seni - Jenis Garisan Jenis-jenis garisan
 22. 22. 32 Unsur Seni - Warna Pelangi Komposisi warna pelangi 33 Unsur Seni - Kumpulan Warna Kumpulan warna Primer, Sekunder & Tertier 34 Prinsip Rekaan - Keseimbangan Objek buatan manusia yang menunjukkan imbangan simetri 35 Prinsip Rekaan - Penegasan Unsur Seni yang dapat mewujudkan penegasan.
 23. 23. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 INDEKSKESUKARAN NO ITEM PEKALI KORELASI INDEKS KESUKARAN UJIAN PRA DAN PASCA IK PRA IK PASCA
 24. 24. SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 09100, BALING KEDAH UJIAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL REKOD JUMLAH JAWAPAN SALAH (UJIAN PRA) KELAS : 4 BERLIAN NAMA GURU : NORASIKIN BINTI JAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 AUNI AFIQAH BT ABDUL KHALID x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 ERISYA WARDIANA BINTI SYAHRILL x x x x x x x x x x x x x x x x 3 FAREZ AZRUL BIN MOHD FUDZI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 FARIDA HAMIMI BINTI ABDUL RANI x x x x x x x x x x x x x x 5 INTAN SYAFIKA BINTI GHAZALI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 MOHAMAD ZOHADI BIN OTHMAN x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 MUHAMAD AIMAN BIN HAMZAH x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 NUR ADILA BINTI CHE MEE x x x x x x x x x x x x x x x x 9 NUR AMIRA NADIA BINTI ROSDI x x x x x x x x x x x x x 10 NUR ATIKAH BINTI MUHAMMAD NASARUDDIN x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 NUR NAYLY ALIA BINTI MODH SOBRI x x x x x x x x x x x x x x x x 12 NURUL HUSNA BINTI ISHAK x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 NURUL SYIFAA BINTI KHALILUDDIN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 QAISARA TIHANEY BINTI MOHD AZARUDIN x x x x x x x x x x x x x x x x 15 SITI NUR HIDAYAH BINTI ZAMRI x x x x x x x x x x x x x x x 16 SYAZANA AZWANI BINTI MOHD AZLAN x x x x x x x x x x x x x x x BIL NAMA PELAJAR NO. ITEM
 25. 25. SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 09100, BALING KEDAH UJIAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL REKOD JUMLAH JAWAPAN SALAH (UJIAN PASCA) KELAS : 4 BERLIAN NAMA GURU : NORASIKIN BINTI JAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 AUNI AFIQAH BT ABDUL KHALID x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 ERISYA WARDIANA BINTI SYAHRILL x x x x x x x x x x x x 3 FAREZ AZRUL BIN MOHD FUDZI x x x x x x x x x x x 4 FARIDA HAMIMI BINTI ABDUL RANI x x x x x x x x x x x x x 5 INTAN SYAFIKA BINTI GHAZALI x x x x x x x x x x x x x x 6 MOHAMAD ZOHADI BIN OTHMAN x x x x x x x x x x x x x x x x 7 MUHAMAD AIMAN BIN HAMZAH x x x x x x x x x x x x x x x x 8 NUR ADILA BINTI CHE MEE x x x x x x x x x x x 9 NUR AMIRA NADIA BINTI ROSDI x x x x x x x x x x x 10 NUR ATIKAH BINTI MUHAMMAD NASARUDDIN x x x x x x x x x x x x x 11 NUR NAYLY ALIA BINTI MODH SOBRI x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 NURUL HUSNA BINTI ISHAK x x x x x x x x x x x x x x x x 13 NURUL SYIFAA BINTI KHALILUDDIN x x x x x x x x x x x x 14 QAISARA TIHANEY BINTI MOHD AZARUDIN x x x x x x x x x x x x x x 15 SITI NUR HIDAYAH BINTI ZAMRI x x x x x x x x x x x x x 16 SYAZANA AZWANI BINTI MOHD AZLAN x x x x x x x x x x x x x x x BIL NAMA PELAJAR NO. ITEM
 26. 26. SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PEGANG 09100, BALING KEDAH UJIAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL REKOD JUMLAH JAWAPAN SALAH (UJIAN PASCA) KELAS : 4 BERLIAN NAMA GURU : NORASIKIN BINTI JAIS

×