Zulfi my friend urdu

286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zulfi my friend urdu

 1. 1. Zulfi My Friend By: Pillo Mody Urdu Translation Reproduced in PDF Format By Sani H. Panhwar Member Sindh Council PPP
 2. 2. ªªªª!!!!****[[[[ ««««5555‡‡‡‡]]]] LLLLLLLLiiiiÃÃÃÃXXXX~~~~nnnnYYYYgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVóóóóóóóóttttzzzz{{{{¬¬¬¬ZZZZÖÖÖÖpppp¸¸¸¸XXXXÐÐÐÐ~~~~ääää««««%%%%ûûûûffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiyyyyÃÃÃÃ####¥¥¥¥HHHHååååXXXX÷÷÷÷~~~~////ZZZZkkkk '''',,,,kkkkÅÅÅÅXXXXëëë늊ŠŠzzzzââââVVVV ''''....----....----öööö EEEEEEEEJJJJ ÆÆÆÆ´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHzzzzwwww1111^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,____¸¸¸¸XXXX}}}}....ZZZZÆÆÆÆ™™™™xxxxÐÐÐÐ~~~~ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌ»»»»°°°° 9 '''',,,,kkkkÅÅÅŶ¶¶¶ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÅÅÅÅ 10 zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ ññññNNNN****ååååZZZZzzzzggggffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ((((4444ååå剉‰‰AAAA----VVVVÆÆÆÆËËËËeeeeJJJJççççÃÃÃÃ3333wwww~~~~ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHììììXXXX1111ZZZZkkkkÅÅÅÅWWWWzzzzZZZZiiii¹¹¹¹!!!!ZZZZzzzzgggg±±±±¶¶¶¶XXXX iiii××××ssss7777YYYYYYYYññññÂÂÂÂ÷÷÷÷}}}}{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððð𘘘˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»»»»»ŠŠŠŠzzzz„„„„ååååXXXX˜˜˜˜$$$$÷÷÷÷~~~~ââââVVVVÅÅÅÅggggKKKKÇÇÇÇ»»»»±±±±»»»»ååååXXXX÷÷÷÷}}}}ææææÌÌÌÌ {{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððð𸸸¸ZZZZyyyy~~~~˜˜˜˜$$$$÷÷÷÷}}}}ƒƒƒƒÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ååååXXXXzzzz{{{{÷÷÷÷ZZZZëëëë////ååååXXXX÷÷÷÷ááááhhhh++++¼¼¼¼„„„„$$$$4444////õõõõGGGG EEEEííííÐÐÐÐggggNNNN****ååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅ((((,,,,~~~~ÇÇÇÇ++++íííí ÐÐÐÐððððhhhh~~~~((((,,,,~~~~¶¶¶¶XXXX‚‚‚‚ÐÐÐЄ„„„ëëëëÐÐÐÐVVVV‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBB¬¬¬¬ZZZZzzzzgggg((((,,,,}}}}ƒƒƒƒññññXXXX÷÷÷÷}}}}ÇÇÇǸ¸¸¸ððððííííÐÐÐл»»»°°°°((((,,,,}}}}¸¸¸¸XXXX»»»»ààààeeeegggg‚‚‚‚wwww((((,,,,}}}} ¸¸¸¸XXXXZZZZzzzzggggggggzzzzÏÏÏϽ½½½ããããââââ‚‚‚‚wwww((((,,,,}}}}¸¸¸¸XXXX ++++ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$»»»»####{{{{[[[[ââââVVVVÐÐÐн½½½ZZZZggggLLLLååååXXXX~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000****kkkk[[[[ââââVVVVÐÐÐÐÉÉÉÉÆÆÆÆaaaaYYYY@@@@****åååå!!!!****----VVVVÈÈÈÈccccāāāā====ÉÉÉÉÆÆÆÆ aaaa5555YYYY@@@@****ååååXXXX÷÷÷÷~~~~{{{{!!!!ZZZZLLLL””””VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB!!!!****""""1111¹¹¹¹ÕÕÕÕääää JJJJGGGG~~~~ggggSSSS¶¶¶¶XXXXßßßßÆÆÆÆWWWWíííí~~~~zzzz{{{{ßßßßvvvvZZZZÒÒÒÒøøøøgggg}}}}ŒŒŒŒVVVVWWWWYYYYDDDD¸¸¸¸XXXXëëëëßßßßvvvv åååå!!!!IIII6666,,,,ggggTTTT¸¸¸¸XXXX ¼¼¼¼²²²²££££ÆÆÆƈˆˆˆññññÇÇÇÇ»»»»»»»»____÷÷÷÷0000ÑÑÑÑbbbbzzzzZZZZáááákkkkyyyy~~~~WWWWŠŠŠŠHHHHXXXX++++ääää´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGGggggwwww¤¤¤¤////²²²²;;;;ððððjjjjwwww~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼áááá1111XXXXÃÃÃÃððððZZZZqqqq---- ‚‚‚‚wwwwˆˆˆˆ˜˜˜˜$$$$ÌÌÌÌ÷÷÷÷}}}}‚‚‚‚BBBB1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,""""WWWWŠŠŠŠHHHHXXXX$$$$++++¬¬¬¬ÐÐÐÐiiii××××ääääËËËËjjjjwwww~~~~½½½½qqqqÝÝÝÝ::::ÅÅÅŶ¶¶¶XXXXââââ‚‚‚‚wwwwÅÅÅÅ////JJJJ----ŽŽŽŽ ððððhhhh~~~~¹¹¹¹½½½½qqqqÝÝÝÝÅÅÅŶ¶¶¶ÔÔÔÔzzzz{{{{yyyyJJJJ----„„„„öööözzzzŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXXøøøøgggg}}}}6666,,,,±±±±™™™™99994444----....5555åååå XXXXGGGGEEEEHHHH¸¸¸¸XXXXZZZZyyyy»»»»ììììwwwwååååāāāāiiii××××ÃÃÃ䤤¤////²²²²jjjjwwww~~~~ŠŠŠŠZZZZ4444HHHHYYYYYYYY ììììXXXXppppZZZZkkkkttttgggg{{{{6666,,,,iiii××××'''',,,,~~~~§§§§bbbb¿¿¿¿uuuuZZZZVVVVååååXXXXZZZZÐÐÐÐÑÑÑÑwwww¨¨¨¨ŠŠŠŠNNNN™™™™™™™™99994444----....5555åååå XXXXGGGGEEEEHHHHääääZZZZkkkkÅÅÅÅ""""ttttððððZZZZzzzzgggg¹¹¹¹::::LLLLLLLL÷÷÷÷áááá!!!!****llllÔÔÔÔ±±±±ÃÃÃÃVVVVÃÃÃÃZZZZ((((„„„„ ƒƒƒƒ********eeeeccccXXXXóóóóóóóóZZZZzzzzggggQQQQ1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~ÛÛÛÛ††††œœœœeeeeggggeeee~~~~ZZZZÐÐÐЊŠŠŠZZZZ4444™™™™1111XXXX~~~~ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$ÂÂÂÂZZZZkkkkjjjjwwww~~~~7777,,,,||||„„„„ggggììì츸¸¸XXXX ¸¸¸¸zzzzzzzzììììāāāāiiii××××ÅÅÅÅjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆPPPP‚‚‚‚wwwwZZZZkkkkŠŠŠŠggggZZZZiiii7777¤¤¤¤////iiiigggg}}}}TTTTŠŠŠŠgggg¦¦¦¦////ggggääääeeee¸¸¸¸XXXX,,,,ggggÇÇÇÇggggHHHHZZZZzzzzgggg6666,,,,ZZZZÎÎÎÎ~~~~ jjjjwwwwÆÆÆƎŽŽŽ‚‚‚‚wwwwZZZZkkkkäääärrrrZZZZŠŠŠŠbbbbZZZZyyyyÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{úúúúgggg{{{{ŠŠŠŠHHHHååååXXXXŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}CCCCYYYYÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZBBBB))))zzzz~~~~ggggÆÆÆÆaaaaZZZZÐÐÐÐÚÚÚÚÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDD gggg7777,,,,@@@@****ååååXXXXDDDDZZZZyyyyŠŠŠŠzzzzââââVVVVÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ƒƒƒƒððððXXXXZZZZyyyyÅÅÅÅŠŠŠŠzzzz4444÷÷÷÷~~~~ƒƒƒƒððððXXXXZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆyyyyYYYY********ZZZZzzzzgggg7777ggggZZZZŠŠŠŠyyyy¦¦¦¦////ZZZZgggg********ÑÑÑÑzzzzqqqq HHHHXXXX‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚BBBBrrrrXXXXZZZZ,,,,„„„„ññññ´´´´VVVV6666,,,,²²²²iiii×××ט˜˜˜$$$$ÆÆÆÆyyyyöööögggg;;;;ƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXXííííÐÐÐÐÌÌÌÌZZZZkkkkÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ƒƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX====ZZZZ[[[[ÌÌÌÌcccc****ŠŠŠŠìììì āāāāiiii××××1111ZZZZññññZZZZeeeeîîîîIIIIVVVVÅÅÅÅ{{{{ÅÅÅÅzzzzggggŠŠŠŠ~~~~zzzz™™™™@@@@****ååååXXXX;;;;ssssÌÌÌÌ6666,,,,llll}}}}ÅÅÅÅññññKKKKêêêꎎŽŽÈÈÈÈSSSSƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXX»»»»ááááZZZZŠŠŠŠããããññññiiii}}}}ZZZZzzzzggggCCCCŽŽŽŽDDDD ƒƒƒƒDDDD¸¸¸¸XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ++++ððððVVVV6666,,,,ÑÑÑÑCCCCÙÙÙÙ}}}}gggg0000ttttªªªªCCCCÙÙÙÙ™™™™DDDD¸¸¸¸āāāāzzzz{{{{´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwwwÆÆÆÆ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ;;;;îîîîkkkk»»»»¤¤¤¤¨¨¨¨DDDDììììXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅ7777gggg~~~~ 7777÷÷÷÷ááááuuuuÔÔÔÔeeeewwwweeeeJJJJwwwwZZZZzzzzgggg±±±±ÈÈÈÈWWWWzzzzZZZZiiiittttƒƒƒƒ====¹¹¹¹ÐÐÐÐ4444ååååXXXX ~~~~ZZZZ####ZZZZŒŒŒŒ0000****õõõõ'''',,,,ÎÎÎÎVVVVÆÆÆÆaaaaeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyy7777,,,,""""ÆÆÆÆaaaaŠŠŠŠHHHHÂÂÂÂZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠwwwwzzzzŠŠŠŠâââârrrr~~~~iiii××××ÅÅÅŸ¸¸¸¦¦¦¦kkkk,,,,¶¶¶¶XXXX YYYY~~~~ZZZZÝÝÝÝXXXXZZZZööööÏÏÏÏ»»»»™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆ~~~~››››ßßßßNNNN****ÂÂÂÂZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌiiii××××´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwww~~~~„„„„½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™gggg;;;;ååååXXXXzzzz{{{{((((,,,,ZZZZƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååZZZZzzzzgggg 1945 ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ‰‰‰‰````ÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~‚‚‚‚wwwwÆÆÆÆZZZZŠŠŠŠyyyyÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™gggg;;;;ååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅWWWWzzzzZZZZiiii¼¼¼¼4444ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{××××MMMMƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXX1111wwwweeeewwwwÔÔÔÔeeeewwwweeeeJJJJwwwwÌÌÌÌ4444 1www. Bhutto.org
 3. 3. ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶ZZZZzzzzggggŠŠŠŠÚÚÚÚ~~~~ppppzzzzgggg]]]]ZZZZzzzzggggŠŠŠŠHHHHƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZkkkk~~~~ŠŠŠŠzzzzuuuuzzzzVVVVÆÆÆÆaaaaooooƒƒƒƒZZZZZZZZxxxx»»»»____....////ÌÌÌÌaaaaZZZZƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXX ZZZZkkkk////~~~~øøøøgggg~~~~YYYYyyyyTTTTyyyy((((,,,,ÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒððððZZZZzzzzggggWWWW××××WWWW××××¢¢¢¢ŠŠŠŠzzzz4444~~~~$$$$++++wwwwˆˆˆˆXXXX ëëë늊ŠŠzzzzââââVVVV»»»»::::©©©©¬¬¬¬ZZZZååååXXXX¹¹¹¹YYYYYYYYììììāāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆ####³³³³ÌÌÌÌååååXXXXiiii×××׍||||ÆÆÆÆyyyyZZZZqqqq----ggggFFFFååååXXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ ££££....ÞÞÞÞŠŠŠŠvvvv{{{{0000++++ZZZZyyyy@@@@****jjjjggggZZZZzzzzgggg,,,,hhhh{{{{¸¸¸¸XXXX˜˜˜˜VVVVÌÌÌ̍||||»»»»ÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZÞÞÞÞååååcccc****||||úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅggggZZZZññññYYYY++++ÅÅÅÅ¢¢¢¢zzzzgggg]]]]ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶uuuu»»»»ggggZZZZzzzzggggxxxxZZZZyyyy ååååZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅggggZZZZññññÃÃÃÃYYYY++++ÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyÅÅÅÅZZZZ~~~~ZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐPPPPyyyyZZZZââââVVVVÅÅÅÅZZZZææææZZZZŠŠŠŠzzzz¬¬¬¬zzzzyyyyqqqqÝÝÝÝ™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZ((((™™™™ÆÆÆÆzzzz{{{{tttt ÈÈÈÈMMMMhhhh¸¸¸¸āāāā||||úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅZZZZÒÒÒÒeeee$$$$øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBBììììXXXX ttttÀÀÀÀÅÅÅÅ!!!!****]]]]ììììāāāāZZZZkkkkŠŠŠŠggggJJJJZZZZzzzzggggggggzzzzZZZZîîîîYYYYŠŠŠŠZZZZgggg::::````~~~~ggggTTTTƒƒƒƒññññÌÌÌÌiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−uuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiyyyyääääppppŠŠŠŠÃÃÃÃZZZZkkkk````ÅÅÅÅ 0000****ÈÈÈÈ----VVVVÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ™™™™1111ååååXXXXZZZZdddd½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™ÆÆÆÆZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyÆÆÆÆZZZZddddgggg¥¥¥¥ÃÃÃÃZZZZEEEEwwww™™™™DDDDƒƒƒƒññññZZZZrrrrVVVVääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~yyyyzzzz****ãããぁ```` ~~~~ZZZZqqqq----ZZZZëëë룣££xxxxqqqqÝÝÝÝ™™™™1111ååååXXXXŽŽŽŽÌÌÌ̃ƒƒƒXXXXtttt||||ììììāāāāiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−ääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~yyyyzzzz****yyyy~~~~||||ÆÆÆÆúúúúÒÒÒÒ{{{{ÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐZZZZqqqq---- ZZZZëëëëxxxx££££xxxxqqqqÝÝÝÝ™™™™1111ååååXXXXZZZZ7777ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐЛ›››6666,,,,jjjj++++iiii++++´´´´ÐÐÐЍ||||eeee{{{{ƒƒƒƒZZZZXXXX»»»»°°°°²²²²āāāāJJJJ----zzzz{{{{FFFFZZZZdddduuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇzzzzVVVV6666,,,,ggggììììXXXX)))) uuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇ}}}}ÌÌÌÌZZZZrrrrVVVVääääeeeeááááXXXXzzzz{{{{›››› ÊÊÊÊ----BBBBhhhhÓÓÓÓ44443333ðððð GGGGEEEEGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMMggggììììXXXXÑÑÑÑhhhh»»»»::::ÆÆÆÆnnnnòòòò¦¦¦¦ÃÃÃÃWWWW6666,,,,WWWWVVVVJJJJÆÆÆÆçççç}}}}ggggììììXXXX››››ÅÅÅÅ ßßßß////wwwwÆÆÆÆœœœœggggÌÌÌÌÆÆÆÆXXXXZZZZkkkkwwwwääääZZZZ&&&&++++++++ZZZZ]]]]4444555544443333ðððð HHHH GGGGHHHH GGGGRRRR,,,,~~~~zzzz»»»»‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****ååååXXXXuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii¬¬¬¬ZZZZ,,,,))))uuuu»»»»gggg~~~~¿¿¿¿¸¸¸¸ŽŽŽŽÑÑÑÑhhhh»»»»::::IIII1111ggggeeee ÆÆÆÆçççç}}}}$$$$4444----BBBBïïïï EEEEGGGGEEEEGGGGKKKK²²²²////õõõõ YYYY GGGG¸¸¸¸XXXXzzzz{{{{||||ttttyyyyZZZZÁÁÁÁÏÏÏÏZZZZccccÆÆÆÆœœœœggggÌÌÌÌggggììì츸¸¸XXXX YYYY~~~~uuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBByyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ0000ƒƒƒƒððððÍÍÍÍwwwwöööö»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷~~~~zzzzhhhheeeeÆÆÆÆaaaaZZZZÖÖÖÖ‰‰‰‰XXXXzzzz;;;;VVVV 1931 YYYY~~~~ZZZZ7777››››ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ»»»»zzzziiiikkkk,,,,¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX||||ÅÅÅÅ„„„„ÆÆÆƈˆˆˆzzzz{{{{||||ÆÆÆÆ 1934 ZZZZrrrrVVVVäää䍍ÉÉÉÉVVVVÆÆÆÆaaaaZZZZZZZZÃÃÃû»»»____ccccHHHHXXXX YYYYÆÆÆÆZZZZNNNN!!!!****]]]]ÆÆÆƈˆˆˆúúúúZZZZxxxxÅÅÅÅððððIIIIzzzziiiiZZZZgggg]]]]‡‡‡‡ìììì::::ƒƒƒƒˆˆˆˆXXXXuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii 1937 {{{{mmmm££££aaaaÆÆÆÆÇÇÇÇ}}}}6666,,,,AAAA$$$$JJJJ----»»»»xxxx™™™™DDDDggggììììZZZZ####JJJJ---- ÒÒÒÒVVVV6666,,,,ììììqqqqÝÝÝÝÅÅÅÅXXXXppppzzzz{{{{ppppŠŠŠŠ********»»»»xxxxggggììììXXXXttttZZZZyyyyÅÅÅÅZZZZqqqq----{{{{mmmm!!!!****]]]]¶¶¶¶XXXXZZZZrrrrVVVVääääZZZZCCCCÓÓÓÓxxxx 18 ~~~~ÐÐÐÐ 60 ääää----********èèèè0000****ggggKKKK¯¯¯¯ððððZZZZzzzzgggg zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZzzzzgggguuuuââââttttZZZZLLLL‚‚‚‚¹¹¹¹VVVVÃÃÃÃZZZZ$$$$~~~~»»»»xxxx[[[[¯¯¯¯ääää~~~~ÜÜÜÜssss™™™™ŠŠŠŠcccc****ZZZZzzzzggggZZZZLLLLIIIIÅÅÅŧ§§§ssssÃÃÃÃððððÂÂÂÂzzzz::::ŠŠŠŠ~~~~XXXXFFFF'''',,,,kkkkÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ääääÌÌÌÌ ¹¹¹¹zzzzWWWWeeee::::6666,,,,ZZZZÏÏÏϧ§§§bbbbÅÅÅÅ!!!!****]]]]ŠŠŠŠCCCCÙÙÙÙZZZZððððXXXXZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠZZZZ]]]],,,,{{{{¹¹¹¹„„„„zzzzWWWWªªªª7777ggggZZZZffff!!!!0000****ÎÎÎÎyyyyååååXXXXppppZZZZ····ttttÐÐÐÐiiii××××ÃÃÃÃbbbbÒÒÒÒVVVV6666,,,,»»»»xxxx!!!! qqqqÝÝÝ݃ƒƒƒððððXXXXZZZZ####ZZZZ7777zzzziiiiZZZZgggg]]]]¯¯¯¯ääää~~~~»»»»xxxx!!!!qqqqÝÝÝÝ::::ƒƒƒƒððððÂÂÂÂuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiii››››WWWW‰‰‰‰ZZZZzzzzgggg||||êêêêuuuuzzzzkkkkzzzzÆÆÆÆçççç}}}}ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXX YYYY~~~~zzzz{{{{ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||−−−−‰‰‰‰ŽŽŽŽZZZZqqqq----ggggKKKKÏÏÏÏggggcccc****„„„„¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{zzzz;;;;VVVVÆÆÆÆŠŠŠŠ----ZZZZyyyy0000‰‰‰‰XXXX»»»»bbbbÆÆÆÆìììì6666,,,,ZZZZrrrrVVVVääääââââZZZZ[[[[ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||ÃÃÃà 1947 ttttgggg{{{{ŠŠŠŠcccc****āāāāzzzz{{{{0000****ÎÎÎÎyyyy~~~~÷÷÷÷ááááïïïƒƒääääÆÆÆÆŠŠŠŠ****zzzzmmmm,,,,6666,,,,ŠŠŠŠ™™™™ŠŠŠŠ,,,,XXXX„„„„yyyyÆÆÆÆññññ§§§§6666,,,,ŽŽŽŽÒÒÒÒaaaaZZZZƒƒƒƒððððZZZZkkkkÅÅÅż¼¼¼zzzzzzzzuuuu÷÷÷÷áááá~~~~ZZZZiiiiÅÅÅÅtttt»»»»ggggzzzzZZZZðððð ÌÌÌ̶¶¶¶XXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVLLLL¹¹¹¹„„„„©©©©àààุ¸¸XXXX----VVVVÌÌÌÌyyyyyyyyZZZZ::::»»»»°°°°ŠŠŠŠzzzzªªªªqqqqyyyyZZZZ::::ååååXXXXiiiiŒŒŒŒZZZZggggzzzzVVVVÃÃÃÃÂÂÂÂŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ÃÃÃÃððððLLLLŠŠŠŠbbbb„„„„7777 7777,,,,@@@@****ååååXXXX³³³³ttttƒƒƒƒZZZZāāāāyyyyyyyyZZZZääääÆÆÆÆ0000****kkkk»»»»°°°°ŠŠŠŠzzzzªªªª¦¦¦¦ƒƒƒƒˆˆˆˆXXXXppppttttggggzzzzBBBBåååå„„„„™™™™ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~ÐÐÐÐyyyyaaaa7777HHHHŠŠŠŠHHHHXXXXiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−¼¼¼¼^^^^oooo¸¸¸¸ ZZZZzzzzgggg‚‚‚‚BBBB„„„„....eeee$$$$gggg3333''''××××ZZZZ````ÌÌÌ̸¸¸¸XXXX››››ÆÆÆƁ````~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ0000¹¹¹¹ÐÐÐÐ]]]]gggg¸¸¸¸XXXX ŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssss÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÅÅÅÅ6666,,,,zzzzggggllllTTTTyyyyZZZZääää~~~~ƒƒƒƒððððZZZZkkkkÆÆÆÆââââjjjjwwww~~~~gggg####ZZZZzzzzggggTTTT»»»»********xxxxzzzz¶¶¶¶KKKKyyyyJJJJ----::::ååååXXXXøøøøgggg}}}} yyyyZZZZääää»»»»gggg‚‚‚‚››››ZZZZzzzzggggZZZZßßßßwwwwzzzzÍÍÍÍggggttttÆÆÆÆiiiiââââääääÆÆÆƁ````‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXCCCCÙÙÙÙççççAAAA6666,,,,....eeee$$$$öööözzzzŠŠŠŠZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~ZZZZzzzzggggyyyyZZZZääääÆÆÆÆZZZZßßßßßßßßVVVVÃÃÃÃææææÃÃÃÃggggÄÄÄÄ ™™™™¨¨¨¨ggggHHHHYYYY@@@@****ååååXXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−»»»»¢¢¢¢¢¢¢¢ååååāāāāZZZZqqqq----ŠŠŠŠyyyyzzzz{{{{¹¹¹¹((((,,,,}}}}WWWWŠŠŠŠòòòòFFFFÐÐÐÐZZZZyyyyÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]¹¹¹¹————¸¸¸¸XXXXzzzz{{{{....eeee$$$$qqqq¢¢¢¢ŽŽŽŽZZZZ[[[[ 2www. Bhutto.org
 4. 4. ¸¸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZ¤¤¤¤////èèèèZZZZtttt~~~~ZZZZyyyy6666,,,,LLLL····ÉÉÉɃƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶ÂÂÂÂzzzz{{{{||||™™™™'''',,,,ŠŠŠŠZZZZ““““™™™™ffffeeee¸¸¸¸XXXXggggzzzzBBBB…………ZZZZzzzzgggguuuuââââtttt~~~~ZZZZyyyyÅÅÅÅÃÃÃÃððððŠŠŠŠpppp::::¶¶¶¶XXXXXXXX ŠŠŠŠââââVVVVZZZZyyyyÅÅÅÅWWWWææææãããã¹¹¹¹»»»»°°°°¶¶¶¶ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÌÌÌÌiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ŠŠŠŠzzzzªªªª¦¦¦¦™™™™ääää»»»»ÑÑÑÑÓÓÓÓZZZZ77777777ƒƒƒƒZZZZZZZZzzzzgggg::::ggggzzzzBBBB¦¦¦¦™™™™ääää»»»»ììììwwww„„„„ZZZZrrrrVVVVääääZZZZLLLLŠŠŠŠwwww zzzzŠŠŠŠâââârrrr~~~~WWWWäää䊊ŠŠcccc****XXXX zzzz{{{{ŠŠŠŠyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****ããããÆÆÆÆŠŠŠŠyyyy¸¸¸¸XXXXooooÆÆÆÆaaaaggggzzzzBBBB…………„„„„7777ŸŸŸŸzzzzYYYYyyyyÌÌÌÌŒŒŒŒÛÛÛÛ!!!!****yyyy™™™™ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆŠŠŠŠyyyyZZZZzzzzgggg‚‚‚‚BBBB„„„„¼¼¼¼™™™™¦¦¦¦////ggggääääÆÆÆÆ ŠŠŠŠyyyyXXXXyyyyzzzz****yyyyWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~qqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆÆaaaaêêêêÁÁÁÁkkkkBBBBÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ääääÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™gggg;;;;ååååXXXX''''ÓÓÓÓÇÇÇÇ0000++++ÏÏÏÏZZZZzzzzgggg6666VVVVÐÐÐÐ0000****ââââwwww ŠŠŠŠŒŒŒŒÂÂÂÂVVVV~~~~»»»»ôôôôööööÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ,,,,¢¢¢¢oooo™™™™ääää~~~~˜˜˜˜ƒƒƒƒññññ¸¸¸¸XXXXZZZZŠŠŠŠOOOOyyyyzzzz****yyyyÆÆÆƇ‡‡‡ââââããããÔÔÔÔZZZZŠŠŠŠ!!!!ZZZZzzzzgggg}}}}òòòòVVVV~~~~ffffZZZZCCCC....ÞÞÞÞ1111DDDD6666,,,, WWWWÐÐÐÐ((((,,,,""""zzzzZZZZááááffffzzzzffffZZZZggggggggÉÉÉÉZZZZ½½½½ggggììì츸¸¸XXXXZZZZyyyyggggÉÉÉÉîîîîVVVVÆÆÆÆffffgggg))))yyyyzzzz****yyyyttttUUUU****""""$$$$™™™™gggg;;;;ååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~zzzz{{{{‡‡‡‡////ZZZZzzzzgggg ÎÎÎÎúúúú1111úúúúììììāāāāzzzz{{{{iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆCCCCÙÙÙÙÍÍÍÍÚÚÚÚ~~~~4444++++eeeeààààÐÐÐÐggggÉÉÉÉðððð™™™™MMMMhhhh÷÷÷÷XXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÌÌÌÌZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐZZZZqqqq----¸¸¸¸XXXX '''',,,,kkkkÅÅÅŶ¶¶¶ÔÔÔÔZZZZ7777ZZZZLLLLZZZZqqqq----****yyyy6666,,,,7777ÑÑÑÑ6666,,,,ZZZZ^^^^,,,,5555ååååXXXX****ââââVVVVÆÆÆÆZZZZkkkk££££¨¨¨¨»»»»ññññççççqqqq 27 YYYY~~~~ZZZZ####÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÅÅÅÅ//// 1980 ååååLLLLLLLLyyyyzzzz****yyyy»»»»((((ÏÏÏÏwwwwXXXXóóóóóóóóZZZZkkkk££££¨¨¨¨»»»»ZZZZÈÈÈÈxxxx;;;;îîîîkkkkWWWWssss»»»»2222ÆÆÆÆzzzz0000****ggggKKKKÆÆÆÆZZZZqqqq----MMMMääääHHHHååååXXXXZZZZkkkk££££¨¨¨¨~~~~ZZZZzzzzwwwwWWWWääääzzzzZZZZááááÃÃÃà ŠŠŠŠzzzzDDDDÙÙÙÙZZZZgggg»»»»ZZZZÅÅÅÅxxxxŠŠŠŠcccc****YYYY@@@@****ååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVttttgggg¶¶¶¶¹¹¹¹((((,,,,~~~~ââââããããYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääääZZZZLLLL****yyyy~~~~ttttUUUU****""""$$$$HHHHååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~ZZZZKKKK ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖZZZZzzzzggggZZZZKKKKuuuu»»»»gggg````ääääÅÅÅ҇‡‡////ììììZZZZzzzzggggZZZZ7777ZZZZKKKKuuuu»»»»ggggppppŠŠŠŠ````ääääÆÆÆÆ££££ttttYYYYeeeeÂÂÂÂXXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB„„„„ZZZZrrrrVVVV−−−−ÍÍÍÍððððÅÅÅÅāāāā kkkk‚‚‚‚ßßßßVVVV~~~~yyyyzzzz****yyyy¢¢¢¢ooooZZZZzzzzgggg¤¤¤¤‰‰‰‰ÜÜÜÜzzzzggggoooo0000YYYYññññÇÇÇÇZZZZzzzzggggZZZZkkkkœœœœ~~~~ÆÆÆÆWWWWííííJJJJ----WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXXZZZZLLLLŠŠŠŠzzzzgggg§§§§]]]]~~~~„„„„ZZZZrrrrVVVV äääättttUUUU****""""$$$$™™™™********ÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠcccc****ååååāāāāyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~ggggÉÉÉÉððððÅÅÅ҇‡‡////ZZZZzzzzgggg&&&&¢¢¢¢AAAAììììXXXXzzzz{{{{ZZZZKKKKuuuu»»»»ggggppppŠŠŠŠ````MMMMhhhh÷÷÷÷XXXXZZZZyyyyÅÅÅÅttttiiii'''',,,,ŠŠŠŠ„„„„ ppppZZZZééé鶶¶¶āāāāXXXXŠŠŠŠíííízzzzVVVV~~~~yyyyzzzz****ãããã»»»»xxxx™™™™,,,,XXXXZZZZ####zzzz{{{{zzzzZZZZ····ZZZZññññÅÅÅÅZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMM********''''×××׊ŠŠŠƒƒƒƒññññXXXXAAAA$$$$ÌÌÌÌZZZZrrrrVVVVääääZZZZKKKKtttt ÃÃÃÃÒÒÒÒYYYYgggg~~~~gggg¿¿¿¿XXXXZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐÐÑÑÑÑggggeeee ÅÅÅÅ5555ÍÍÍÍ----££££½½½½ðððð EEEEGGGGYYYY ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÅÅÅÅLLLL7777XXXX ZZZZŠŠŠŠ[[[[ÐÐÐЇ‡‡‡ââââyyyyZZZZzzzzggggQQQQçççç0000****ggggZZZZzzzzggggêêêêøøøø~~~~WWWW™™™™÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääääZZZZqqqq----ZZZZ,,,,¿¿¿¿ÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐ====qqqqqqqqÝÝÝÝÅÅÅÅTTTTÆÆÆÆ ZZZZggggZZZZŠŠŠŠzzzzVVVV~~~~————~~~~ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBééééÌÌÌ̶¶¶¶ZZZZzzzzggggTTTTËËËËÌÌÌÌIIII~~~~ZZZZkkkkäää䊊ŠŠxxxxggggÇÇÇÇZZZZkkkkIIIIÅÅÅÅggggÉÉÉÉðððð™™™™ääääÅÅÅ҇‡‡////ZZZZzzzzgggg&&&&¢¢¢¢AAAAÌÌÌ̶¶¶¶XXXX ÎÎÎÎCCCCÀÀÀÀ}}}}ÆÆÆÆ»»»»ggggzzzz!!!!****ggggÃÃÃÃJJJJ))))]]]]»»»»££££¨¨¨¨™™™™********7777,,,,ZZZZXXXXpppp÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ääää....eeee$$$$ƒƒƒƒââââgggg~~~~ÐÐÐÐZZZZyyyy))))]]]]6666,,,,‡‡‡‡11110000****1111XXXX))))±±±±xxxxZZZZyyyyÅÅÅÅ ####¿¿¿¿ÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠZZZZrrrrVVVVääääZZZZKKKKÎÎÎÎúúúú1111úúúúÔÔÔÔffff;;;;----$$$$ZZZZzzzzggggggggÉÉÉÉððððÅÅÅ҇‡‡////zzzz&&&&¢¢¢¢AAAAÐÐÐÐqqqqÑÑÑÑ]]]]ÃÃÃÃppppÎÎÎÎZZZZgggg¯¯¯¯ŠŠŠŠcccc****XXXX ››››ññññ±±±±ÃÃÃñ±±±~~~~uuuu9999zzzziiii÷÷÷÷áááá{{{{»»»»ääääúúúúZZZZxxxxÅÅÅŎŽŽŽ}}}}....####ÖÖÖÖÅÅÅÅÔÔÔÔZZZZ4444ÆÆÆÆîîîŠŠxxxx6666,,,,^^^^™™™™÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−ÌÌÌÌúúúúZZZZxxxxÅÅÅÅ}}}}....####ÖÖÖÖ~~~~#### '''',,,,kkkkJJJJ----úúúúZZZZxxxxÅÅÅÅŠŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyZZZZzzzzggggÎÎÎÎÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB}}}}....####ÖÖÖÖÅÅÅÅXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZ7777LLLLLLLLïïïïZZZZzzzz3333,,,,ZZZZÁÁÁÁÏÏÏÏZZZZccccóóóóóóóó»»»»œœœœgggg¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZÏÏÏÏ 20 ‰‰‰‰XXXXZZZZrrrrVVVVääää zzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{ççççwwww ÊÊÊÊ----BBBBhhhhÓÓÓÓ44443333ðððð GGGGEEEEGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆMMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐЊŠŠŠ‹‹‹‹ããããXXXXzzzz;;;;VVVVZZZZrrrrVVVVääääCCCCÙÙÙÙZZZZëëëë7777ggggÅÅÅÅcccczzzz~~~~ÅÅÅÅXXXXqqqqÑÑÑÑèèèèZZZZkkkkÐÐÐÐZZZZ7777vvvvyyyy„„„„àààà YYYY~~~~zzzz{{{{NNNN****NNNN****ÆÆÆÆŒŒŒŒVVVV−−−−‰‰‰‰ZZZZzzzzggggWWWWyyyyJJJJ----zzzz÷÷÷÷ggggììììXXXX;;;;VVVVÖÖÖÖ@@@@~~~~ŠŠŠŠzzzz%%%%ûûûûPPPP‚‚‚‚ßßßßVVVVÆÆÆÆaaaaZZZZrrrrVVVVääääuuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇzzzzVVVV6666,,,,»»»»xxxxHHHH 1935XXXX XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûzzzzZZZZ····ZZZZññññÅÅÅÅZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±ÆÆÆÆaaaaððððMMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐZZZZ7777********''''×××׊ŠŠŠHHHHŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~%%%%ûûûûZZZZFFFF,,,,6666,,,,ŠŠŠŠ÷÷÷÷»»»»ÍÍÍÍgggg3333,,,,¯¯¯¯cccc****ŠŠŠŠHHHHXXXX ZZZZyyyyÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏ»»»»°°°°ŠŠŠŠggggzzzzBBBB¾¾¾¾********7777ååååXXXXZZZZrrrrVVVVääää––––ìììì::::ggggzzzzBBBB¾¾¾¾ääää»»»»ììììwwwwŠŠŠŠwwww~~~~WWWWääääÐÐÐй¹¹¹¬¬¬¬ÐÐÐЄ„„„~~~~ääää ZZZZ))))ooooVVVVÆÆÆÆ»»»»ññññVVVV~~~~ŠŠŠŠpppphhhhÑÑÑÑzzzzqqqqggggŠŠŠŠ~~~~¶¶¶¶XXXXXXXX§§§§bbbbÆÆÆÆYYYYVVVV6666,,,,~~~~¨¨¨¨ggggHHHH™™™™@@@@****ååååXXXXgggg;;;;ðððð0000****ääääzzzzZZZZáááá{{{{----VVVVÐÐÐÐáááá™™™™ ZZZZyyyy””””VVVVJJJJ----ÆÆÆÆZZZZ÷÷÷÷}}}}ffff‚‚‚‚~~~~˜˜˜˜ââââ™™™™DDDD¸¸¸¸ÔÔÔÔXXXXÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−++++ZZZZ7777ÑÑÑÑzzzzZZZZgggg____gggghhhh™™™™−−−−YYYYDDDD÷÷÷÷XXXXZZZZ,,,,ßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅæææ把ŠŠ™™™™ÆÆÆÆ==== 3www. Bhutto.org
 5. 5. ÇÇÇÇppppÙÙÙÙqqqqÝÝÝ݃ƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXX zzzz{{{{....eeee$$$$WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠììììwwww¸¸¸¸XXXXZZZZÏÏÏÏaaaaËËËËÆÆÆÆCCCCññññƒƒƒƒññññggggZZZZ5555ÃÃÃÃ::::ZZZZCCCCnnnnXXXXZZZZrrrrVVVVääää'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÐÐÐÐßßßß;;;;1111XXXXzzzz{{{{ÇÇÇÇ0000++++SSSSYYYY ÅÅÅÅ°°°°pppp™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXpppp¢¢¢¢zzzzgggg]]]]7777,,,,ääää6666,,,,ZZZZyyyy6666,,,,WWWW™™™™ääääcccc****ZZZZ7777————ggggääääJJJJ----ÐÐÐÐìììì7777ññññhhhhDDDD¸¸¸¸XXXX zzzz{{{{iiii0000++++ÏÏÏϽ½½½ZZZZLLLLZZZZßßßßßßßßVVVVÆÆÆÆ0000****ÈÈÈÈggggììììZZZZzzzzgggg˜˜˜˜VVVV±±±±ääääÅÅÅÅ¢¢¢¢zzzzgggg]]]]7777WWWWðððð]]]]....zzzz4444ÐÐÐÐLLLLìììì::::ññññhhhhZZZZXXXXZZZZyyyyÅÅÅÅÎÎÎÎZZZZöööö////~~~~ÆÆÆÆ ''''eeee~~~~XXXXWWWWggggððððïïï˜˜÷÷÷÷XXXX LLLLLLLLññññŠŠŠŠ~~~~cccc****ÂÂÂÂppppŠŠŠŠeeeeVVVVZZZZzzzzgggg6666VVVVÃÃÃÃiiii™™™™ääää~~~~˜˜˜˜ggggTTTT¸¸¸¸cccc****QQQQÁÁÁÁZZZZzzzzgggg4444ZZZZyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠZZZZððððggggôôôô‰‰‰‰óóóóóóóóXXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzz ÐÐÐÐZZZZLLLLiiiiââââääääÆÆÆÆ((((,,,,}}}}ÐÐÐÐ((((,,,,}}}}ßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÅÅÅÅ””””ƒƒƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXXZZZZyyyy~~~~ÇÇÇÇ0000++++SSSSÔÔÔÔ»»»»bbbbÔÔÔÔÜÜÜÜ÷÷÷÷0000****ggggKKKKÆÆÆÆ7777ggggÔÔÔÔRRRR,,,,iiii++++----qqqqVVVVÆÆÆÆ 7777ggggZZZZzzzzggggzzzzZZZZ····ZZZZññññXXXX÷÷÷÷ááááïïï︸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~ppppŠŠŠŠ6666,,,,————™™™™ääääÅÅÅÅggggzzzzZZZZeeee$$$$»»»»ŽŽŽŽkkkkììììzzzz{{{{ZZZZkkkk~~~~ÐÐÐÐZZZZKKKKffff;;;;----$$$$ZZZZzzzzggggÎÎÎÎúúúú1111úúúúÐÐÐÐyyyy ÅÅÅňˆˆˆgggg{{{{ÐÐÐÐ****gggg}}}}ÔÔÔÔ....eeee$$$$»»»»xxxx!!!!ZZZZzzzzggggììììÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBXXXXëëë몪ªª~~~~ZZZZzzzzggggiiii××××ZZZZkkkk]]]]....zzzz4444ÆÆÆÆ‚‚‚‚----VVVVÒÒÒÒAAAAZZZZzzzzgggg6666,,,,zzzzZZZZyyyymmmmññññ((((,,,,}}}}((((,,,,}}}} ccccIIII1111VVVVÃÃÃÃppppŠŠŠŠ~~~~ÈÈÈÈDDDDƒƒƒƒññññZZZZzzzzggggZZZZLLLLiiiiââââääääÅÅÅÅxxxxooooVVVVÅÅÅÅŒŒŒŒÛÛÛÛ""""$$$$qqqqÝÝÝÝ™™™™DDDDƒƒƒƒññññëëëë((((,,,,}}}}ƒƒƒƒDDDD‰‰‰‰XXXXZZZZyyyyxxxxZZZZ¾¾¾¾mmmm ääääZZZZKKKK,,,,ÆÆÆÆZZZZWWWW,,,,ÐÐÐÐZZZZqqqq----5555@@@@****ggggõõõõÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZYYYYÅÅÅÅXXXXZZZZyyyy‰‰‰‰ßßßßvvvvWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÐÐÐЬ¬¬¬ÆÆÆÆyyyyzzzz****yyyy~~~~7777XXXXXXXX ZZZZkkkk§§§§bbbbÆÆÆÆ::::©©©©»»»»÷÷÷÷}}}}ììììÑÑÑÑ]]]]6666,,,,ZZZZqqqq----÷÷÷÷ZZZZZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXX÷÷÷÷~~~~,,,,6666,,,,ÌÌÌÌZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXXZZZZkkkkÐÐÐÐ====ZZZZLLLLÃÃÃÃttttÃÃÃÃ3333,,,,xxxxZZZZzzzzggggzzzzWWWW¯¯¯¯ääää ~~~~æææ把ŠŠBBBBXXXX÷÷÷÷}}}}ÎÎÎÎWWWWKKKKZZZZzzzzgggg¨¨¨¨gggg™™™™ääääÆÆÆƧ§§§jjjjZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}ÃÃÃÃtttt6666,,,,iiii××××ÅÅÅÅ,,,,»»»»ÌÌÌÌZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZXXXXŠŠŠŠzzzzââââVVVV!!!!****ÂÂÂÂVVVVääääïïïï™™™™íííí6666,,,,ZZZZWWWW,,,,eeeeZZZZÑÑÑÑXXXX YYYY~~~~ZZZZ####~~~~´´´´4444----ŸŸŸŸ5555åååå GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwZZZZzzzzggggYYYYyyyy»»»»áááá;;;;ððððjjjjwwwwÅÅÅÅaaaahhhh~~~~»»»»JJJJÅÅÅŨ¨¨¨ÉÉÉÉVVVVÐÐÐÐnnnnZZZZFFFF,,,,gggg;;;;ååååXXXXÂÂÂÂ~~~~ääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠ««««ÞÞÞÞ 1937 ±±±±ÆÆÆÆÃÃÃÃZZZZLLLLúúúúÐÐÐÐWWWWÐÐÐÐYYYYääääÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒ™™™™DDDDƒƒƒƒññññŠŠŠŠ¬¬¬¬XXXX~~~~ääääZZZZCCCC;;;;BBBB((((,,,,JJJJ™™™™ZZZZÐÐÐÐggggzzzzÈÈÈȃƒƒƒññññ¹¹¹¹::::LLLLLLLLggggÃÃÃÃÔÔÔÔ~~~~nnnnYYYYgggg;;;;ƒƒƒƒVVVVXXXXóóóóóóóó ÷÷÷÷~~~~####ÖÖÖÖZZZZzzzzgggg÷÷÷÷~~~~¤¤¤¤////]]]]....ZZZZggggWWWWzzzzZZZZiiiiÃÃÃÃÍÍÍÍ™™™™ZZZZzzzzggggââââ‚‚‚‚wwwwÅÅÅÅ////~~~~ÌÌÌÌttttBBBBƒƒƒƒññññāāāāLLLLLLLL····ŠŠŠŠgggg~~~~ŠŠŠŠ3333ääääÆÆÆÆOOOOññññZZZZKKKKññññ††††˜˜˜˜™™™™¢¢¢¢8888 ƒƒƒƒââââgggg~~~~ƒƒƒƒCCCCììììXXXXffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZgggguuuuŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggPPPPxxxxÆÆÆÆZZZZOOOOggggÆÆÆƈˆˆˆ÷÷÷÷}}}}úúúúúúúú½½½½ÎÎÎÎZZZZzzzzggggttttŸŸŸŸFFFF‚‚‚‚ßßßßVVVVJJJJ----YYYYgggg~~~~gggg;;;;XXXX 4www. Bhutto.org
 6. 6. ŠŠŠŠzzzzuuuuZZZZ!!!!****[[[[ ZZZZLLLL0000ŸŸŸŸÆÆÆÆPPPP‚‚‚‚wwww ››››»»»»ŽŽŽŽââââjjjjwwwwååååZZZZÐÐÐЊŠŠŠÙÙÙÙƒƒƒƒññññeeeeCCCCÙÙÙÙZZZZŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwwwÅÅÅÅ÷÷÷÷~~~~½½½½××××————0000****tttt¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk½½½½ÃÃÃÃqqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####~~~~›››› zzzzZZZZ::::WWWWcccc****ÂÂÂÂ====››››....eeee$$$$zzzzkkkk,,,,ZZZZyyyyÔÔÔÔZZZZYYYYhhhhZZZZzzzzgggg""""TTTTÃÃÃÃWWWWcccc****XXXX~~~~¼¼¼¼ŠŠŠŠ!!!!****ŠŠŠŠ!!!!****‚‚‚‚CCCCkkkk™™™™@@@@****ååååZZZZzzzzggggZZZZ((((CCCCkkkkƒƒƒƒ@@@@****ååååāāāāttttËËËËðððð===='''',,,,~~~~§§§§bbbb 6666,,,,....yyyy™™™™gggg„„„„ììììXXXXÓÓÓÓxxxxŠŠŠŠ****ÐÐÐÐZZZZZZZZ####ËËËËÃÃÃÃêêêêjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwww****ZZZZggggääää7777,,,,DDDD÷÷÷÷ÂÂÂÂzzzz;;;;VVVV¹¹¹¹ÐÐÐЊŠŠŠzzzz„„„„0000YYYYDDDD÷÷÷÷XXXX ppppjjjjwwwwgggghhhhääääÆÆÆƈˆˆˆ!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****ÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏÐÐÐÐÏÏÏÏÃÃÃÃWWWWCCCCììììXXXXêêêêjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏZZZZqqqq----ôôôôppppââââjjjjwwwwÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏ󃃃CCCCììììXXXXpppp!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ ŠŠŠŠ****zzzz{{{{ppppŠŠŠŠÃÃÃÃ))))ôôôôppppCCCCkkkk™™™™@@@@****ììììXXXXZZZZkkkkaaaa7777āāāā!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****»»»»RRRR::::©©©©ZZZZƒƒƒƒ@@@@****ììììÉÉÉÉZZZZkkkkaaaaÌÌÌÌāāāā!!!!****CCCCÙÙÙÙ~~~~ŠŠŠŠ****ÅÅÅÅiiii0000++++ÏÏÏÏ~~~~ ZZZZÐÐÐÐeeee»»»»ÃÃÃÃ7777WWWW@@@@****XXXXêêêêjjjjwwww~~~~ððððÅÅÅÅpppptttt6666,,,,YYYYuuuuÐÐÐÐáááá™™™™ggggZZZZ]]]]ÃÃÃÃððððuuuuŠŠŠŠbbbbYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÎÎÎÎääääJJJJ----ŠŠŠŠyyyyÆÆÆÆCCCCÙÙÙÙœœœœ»»»» ˆˆˆˆ[[[[ƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXttttððððƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāā““““HHHH™™™™********ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXðððð””””{{{{6666,,,,zzzz¤¤¤¤////ZZZZxxxxffffggggZZZZ‚‚‚‚ÌÌÌÌZZZZŠŠŠŠOOOOZZZZŠŠŠŠOOOOƒƒƒƒYYYYääää6666,,,,wwwwZZZZQQQQììììXXXXZZZZkkkkwwwwZZZZkkkkÐÐÐÐvvvvÆÆÆÆ aaaaŠŠŠŠwwww~~~~eeee»»»»ÆÆÆÆaaaa³³³³]]]]zzzzZZZZZZZZxxxx»»»»____....////aaaaZZZZƒƒƒƒYYYY@@@@****ììììXXXX qqqqÑÑÑÑèèèè‚‚‚‚wwww~~~~ŠŠŠŠzzzz%%%%ûûûûëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÃÃÃÃyyyyWWWWääääÆÆÆÆññññîîîîXXXX¸¸¸¸ppppZZZZkkkk»»»»iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{FFFF,,,,zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ____ÆÆÆÆßßßßÍÍÍÍVVVVÐÐÐÐYYYY~~~~„„„„****ggggYYYY@@@@**** ååååXXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~____ÆÆÆÆMMMMzzzzVVVVÅÅÅÅ®®®®ZZZZŠŠŠŠ»»»»°°°°ƒƒƒƒCCCCììììXXXX~~~~CCCCÙÙÙÙeeeeeeeeÔÔÔÔeeeeccccÔÔÔÔââââââââÔÔÔÔââââòòòòZZZZzzzzgggg{{{{!!!!ÔÔÔÔ{{{{ßßßßÐÐÐÐYYYYYYYY@@@@****ååååXXXX____ÆÆÆƇ‡‡‡°°°°{{{{ZZZZzzzzgggg§§§§iiii iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆ____....¼¼¼¼èèèèIIII½½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™********ÌÌÌÌ¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ƒƒƒƒCCCCììììXXXXtttt½½½½jjjjwwww~~~~7777ŠŠŠŠ~~~~YYYYCCCC¶¶¶¶XXXXyyyyWWWWääää6666,,,,LLLLLLLLqqqqggggYYYY@@@@****ååååZZZZzzzzgggg ====ZZZZyyyyÐÐÐЊŠŠŠ¬¬¬¬HHHH™™™™@@@@****ååååāāāā====ZZZZ++++((((™™™™ŠŠŠŠ}}}}āāāāTTTTÐÐÐÐ====ZZZZKKKKËËË˶¶¶¶cccc****ttttÆÆÆÆaaaacccc****jjjjwwwwÆÆÆÆmmmmZZZZßßßßwwwwÅÅÅÅÜÜÜÜsssszzzzggggiiii~~~~™™™™ääää ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐwwwwZZZZ::::AAAAcccc****]]]]ggggzzzzZZZZggggƒƒƒƒääää6666,,,,~~~~ZZZZkkkkwwwwZZZZÐÐÐÐ$$$$YYYYîîîîVVVVXXXX¼¼¼¼zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜjjjjwwwwÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBââââzzzzÂÂÂÂ""""$$$$~~~~òòòòYYYYcccc****™™™™@@@@****ååååXXXX 5www. Bhutto.org
 7. 7. ¹¹¹¹ÆÆÆÆaaaaŠŠŠŠ‹‹‹‹WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXZZZZ7777YYYYaaaaðððð~~~~MMMMÅÅÅÅwwwwÐÐÐÐ********''''×××׊ŠŠŠHHHH 18 zzzzZZZZ−−−−HHHHxxxxÃÃÃÃyyyyuuuu»»»»gggg~~~~ÇÇÇÇ{{{{ïïïïYYYYääää6666,,,,ëëëëÃÃÃý½½½ãããã ŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZ]]]]ÍÍÍÍ////õõõõGGGG====ZZZZKKKKIIIIVVVVŠŠŠŠ‹‹‹‹~~~~****ZZZZggggãããã7777,,,,,,,,ZZZZzzzzgggg÷÷÷÷ZZZZgggg¸¸¸¸››››ÐÐÐÐIIII^^^^ŠŠŠŠHHHHXXXX jjjjwwwwÅÅÅŽ½½½»»»»™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####~~~~!!!!****ÇÇÇÇÃÃÃÃggggrrrrggggÎÎÎÎÂÂÂÂttttXXXXaaaaZZZZƒƒƒƒZZZZāāāāZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»HHHHZZZZEEEEwwwwHHHHYYYYññññXXXXzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ****ZZZZgggg******** ZZZZqqqq----¤¤¤¤0000ˆˆˆˆXXXXZZZZkkkkaaaaāāāā‚‚‚‚~~~~„„„„ZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz2222VVVVÐÐÐÐ÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]»»»»ƒƒƒƒ‰‰‰‰¸¸¸¸ZZZZzzzzgggg}}}}ääää6666ŠŠŠŠzzzz„„„„7777¯¯¯¯ññññ¸¸¸¸XXXXŽŽŽŽ ˜˜˜˜$$$$ZZZZzzzzgggg++++JJJJ----„„„„öööözzzzŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXX .......... ÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððððZZZZzzzzggggÇÇÇÇ ...... ¼¼¼¼ÌÌÌÌŠŠŠŠzzzz4444¶¶¶¶ ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV~~~~ggggzzzziiiiZZZZ::::„„„„ZZZZyyyyÆÆÆÆyyyyYYYYcccc****™™™™@@@@****ååååXXXXeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~ggggÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ÷÷÷÷~~~~tttt¬¬¬¬ŠŠŠŠ]]]]ƒƒƒƒˆˆˆˆ¶¶¶¶āāāā~~~~ggggzzzziiiiZZZZ::::zzzzggggiiiillll HHHH™™™™zzzzVVVVXXXXZZZZkkkkaaaa~~~~ääääzzzzÅÅÅÅ5555»»»»åååå EEEEYYYYHHHHyyyyZZZZ7777ggggFFFF''''~~~~9999ÔÔÔÔssssrrrrZZZZzzzzggggZZZZjjjjZZZZllllooooYYYYgggg~~~~gggg3333XXXX~~~~ÎÎÎÎ33337777wwww»»»»ÌÌÌÌZZZZEEEEwwww™™™™@@@@****ZZZZzzzzgggg LLLLLLLLZZZZkkkkÆÆÆÆ))))gggg}}}}''''~~~~´´´´ggggLLLLXXXX!!!!****¹¹¹¹zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜyyyy6666,,,,ññññuuuuGGGGggggZZZZzzzzgggg####;;;;ZZZZzzzzgggg@@@@****ggggõõõõÅÅÅÅÂÂÂÂ1111VVVVÆÆÆÆ____····~~~~ÜÜÜÜssssƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXX ‚‚‚‚~~~~ZZZZ####ÐÐÐÐ~~~~äää䃃ƒƒlllleeeeÑÑÑÑAAAA$$$$ÐÐÐÐ====cccc****ŠŠŠŠììììāāāā÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−++++ZZZZqqqq----ppppZZZZ[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZCCCCZZZZqqqq----yyyy¯¯¯¯ääää»»»» ZZZZzzzzggggWWWWyyyyZZZZrrrrVVVVäääättttyyyy¯¯¯¯„„„„1111XXXX‚‚‚‚ÐÐÐÐ====®®®®yyyy~~~~ŠŠŠŠpppp¶¶¶¶XXXX~~~~ZZZZŠŠŠŠOOOOZZZZŠŠŠŠOOOOkkkkââââVVVVÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆ0000''''7777,,,,}}}}ŠŠŠŠ8888XXXX .... ppppZZZZ[[[[ ZZZZ7777ŠŠŠŠNNNN™™™™~~~~ääääÌÌÌÌ''''¯¯¯¯ääääÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠØØØØXXXXZZZZLLLLkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy~~~~ääääZZZZkkkkÆÆÆÆeeeemmmm,,,,ZZZZííííZZZZzzzzggggyyyyzzzz)))){{{{ÅÅÅŬ¬¬¬]]]]~~~~÷÷÷÷~~~~ ŠŠŠŠppppŠŠŠŠ3333ððð𶶶¶XXXX~~~~ääääZZZZCCCC»»»»xxxxZZZZLLLLŒŒŒŒVVVVÆÆÆÆââââCCCCÙÙÙÙyyyyÃÃÃÃÌÌÌÌŠŠŠŠ3333cccc****ååååXXXXZZZZyyyy»»»»********xxxx˜˜˜˜$$$$&&&&ÐÐÐÐ....ðððð EEEEggggååååXXXXzzzz{{{{....eeee$$$$™™™™ssss____}}}}ZZZZzzzzggggffff¸¸¸¸XXXX PPPPŠŠŠŠyyyy¬¬¬¬„„„„ZZZZÖÖÖÖÐÐÐÐzzzzZZZZ::::WWWWññññ¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyÐÐÐÐ~~~~ZZZZkkkkŠŠŠŠggggOOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZāāāā~~~~ZZZZkkkkŠŠŠŠggggOOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZāāāā~~~~ääääââââCCCCÙÙÙÙyyyy““““WWWW»»»»<<<<™™™™1111XXXX ÷÷÷÷~~~~ââââVVVV»»»»ììììwwwwååååāāāāzzzz{{{{®®®®yyyyÃÃÃù¹¹¹ZZZZhhhh§§§§bbbbŠŠŠŠ÷÷÷÷ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÆÆÆÆ''''××××ZZZZ````~~~~¿¿¿¿ÃÃÃÊŠŠŠ4444iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ììììXXXXzzzz{{{{ZZZZ[[[[ÌÌÌÌ====ZZZZkkkkeeee ~~~~&&&&bbbbttttgggg{{{{ŠŠŠŠîîîîggggSSSS÷÷÷÷XXXXkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyykkkkyyyyÆÆÆÆeeeemmmm,,,,ZZZZííííÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~'''',,,,ZZZZ'''',,,,ŠŠŠŠ4444ZZZZ0000++++ZZZZiiiiƒƒƒƒCCCC÷÷÷÷ZZZZzzzzggggøøøøgggg}}}}ââââCCCCÙÙÙÙyyyyÃÃÃà ZZZZrrrrVVVVääääZZZZ²²²²gggg6666,,,,....yyyy™™™™eeeeZZZZÑÑÑÑāāāāzzzz{{{{<<<<ÍÍÍÍZZZZ™™™™FFFFgggg7777,,,,ŠŠŠŠHHHHXXXXëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVääääkkkkyyyyÅÅÅÅyyyyÆÆÆÆaaaaZZZZqqqq----āāāāÌÌÌÌgggg3333XXXX~~~~äää䈈ˆˆ~~~~‹‹‹‹āāāāZZZZkkkkääää ÌÌÌÌppppŠŠŠŠÉÉÉÉ™™™™ààààXXXXÈÈÈÈ7777YYYYāāāātttt!!!!****]]]]¾¾¾¾uuuuJJJJ----ssssììììXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV~~~~äääätttt5555āāāāÇÇÇǃƒƒƒVVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB¾¾¾¾uuuuJJJJ----ññññÐÐÐÐ7777WWWW********eeeeccccXXXX ŽŽŽŽÌÌÌ̃ƒƒƒ~~~~ääääââââCCCCÙÙÙÙyyyy»»»»&&&&ZZZZ((((gggg™™™™ääää»»»»êêêê™™™™1111XXXXZZZZkkkkaaaattttŠŠŠŠggggCCCCååååāāāāZZZZkkkk ¢¢¢¢3333úúúú EEEE GGGGòòòò}}}}ÆÆÆƈˆˆˆ~~~~ZZZZXXXXZZZZjjjjwwwwWWWWssss WWWWgggg^^^^~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼0000****ääääÅÅÅÅppppZZZZééé骪ªªCCCCÙÙÙÙ™™™™@@@@****XXXXYYYYèèèèÜÜÜÜssss¸¸¸¸ZZZZqqqq----ZZZZ((((jjjjwwwwååååTTTT~~~~ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV®®®®yyyyÅÅÅŽ½½½ŠŠŠŠ~~~~YYYYCCCC¶¶¶¶XXXXkkkkBBBBYYYYgggg~~~~¶¶¶¶ ZZZZkkkkaaaaZZZZkkkkÆÆÆÆÈÈÈȃƒƒƒYYYYääääJJJJ----ËËËËŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}oooo~~~~YYYYääää»»»»ììììwwwwFFFF,,,,uuuu™™™™ŠŠŠŠbbbb7777,,,,ZZZZXXXXpppp»»»»ÒÒÒÒ‚‚‚‚wwwwÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy7777TTTTXXXXZZZZkkkkaaaa==== ¹¹¹¹ÅÅÅÅIIIIVVVV****ZZZZggggãããã7777,,,,,,,,XXXX 7-6 ZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy~~~~ZZZZzzzzggggiiii××××QQQQŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$WWWWññññXXXXZZZZkkkkääääzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ****ZZZZggggääää~~~~÷÷÷÷ZZZZ»»»»°°°°‚‚‚‚BBBBŠŠŠŠcccc****XXXX iiii××××ååååççççèèèèZZZZtttt™™™™@@@@****ggggLLLLååååXXXXËËËËÌÌÌÌ5555öööö))))ÆÆÆÆaaaa»»»»ggggggggLLLLååååXXXXËËËË»»»»ÌÌÌÌèèèèZZZZttttZZZZhhhhZZZZääää~~~~ZZZZÐÐÐÐÃÃÃÃðððð 9999āāāāCCCCëëëë FFFF EEEE::::ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶ZZZZzzzzgggg 6666āāāā~~~~äää䬬¬¬––––ììììāāāāzzzz{{{{ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVV;;;;ððððZZZZjjjjwwwwÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~‚‚‚‚wwww~~~~ååååXXXX$$$$VVVV~~~~zzzz{{{{øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB‚‚‚‚ggggZZZZŠŠŠŠyyyyggggLLLLXXXXëëëëßßßßvvvvðððð ‚‚‚‚hhhhññññ‚‚‚‚]]]]WWWW9999ÈÈÈÈXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,ssssrrrrZZZZzzzzggggZZZZjjjjZZZZllll¸¸¸¸QQQQ¾¾¾¾ääää»»»»6666,,,,zzzz¤¤¤¤////ZZZZxxxxÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒYYYY@@@@****XXXXAAAA$$$$JJJJ----ŠŠŠŠyyyy»»»»ZZZZqqqq----####YYYY@@@@****XXXX ŠŠŠŠzzzzPPPPÆÆÆÆ3333ääääÆÆÆÆaaaaëëëëyyyyWWWWYYYYDDDDXXXXLLLLLLLLiiii×××׊ŠŠŠzzzzPPPP»»»»3333********øøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB„„„„3333©©©©8888XXXX¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,WWWWggggZZZZxxxx™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆëëëëßßßßvvvvËËËËmmmmyyyy YYYYääääÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~™™™™ääää””””XXXX™™™™ŠŠŠŠNNNN™™™™ëëë릦¦¦ññññyyyyWWWWYYYY &&&&4444----āāāāõõõõ GGGG GGGGGGGG XXXXYYYYèèèè÷÷÷÷}}}}zzzzZZZZ−−−−»»»»ZZZZÜÜÜÜZZZZggggååååāāāāggggZZZZ]]]]»»»»3333********‚‚‚‚hhhhññññWWWWJJJJWWWW3333¢¢¢¢8888eeeeccccXXXX gggg]]]]ÆÆÆÆ3333ääääÆÆÆƈˆˆˆiiii××××øøøøgggg}}}}kkkkyyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttÐÐÐÐ****gggg@@@@****ZZZZzzzzggggMMMMSSSS----6666,,,,¥¥¥¥OOOO@@@@****XXXX¥¥¥¥FFFFgggg„„„„~~~~yyyyÐÐÐÐ!!!!****CCCCÙÙÙÙWWWW™™™™ZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBƒƒƒƒ©©©©8888 6www. Bhutto.org
 8. 8. ZZZZzzzzggggëëëëßßßßvvvvWWWWŠŠŠŠSSSSggggZZZZ]]]]JJJJ----˜˜˜˜RRRRggggTTTTXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆyyyyWWWW™™™™ÎÎÎÎYYYYDDDDXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZáááá»»»»ggggââââ¡¡¡¡ggggzzzzeeee6666,,,,yyyyËËËË}}}}ggggTTTT ¸¸¸¸XXXXZZZZkkkk»»»»yyyyvvvvuuuuÆÆÆÆZZZZkkkk0000****ggggøøøøgggg}}}}yyyyÆÆÆÆÇÇÇÇ‚‚‚‚ttttååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVëëëëCCCCÙÙÙÙ„„„„ÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ZZZZzzzzggggŠŠŠŠyyyy((((,,,,}}}}''''××××}}}}~~~~****ggggggggììì츸¸¸XXXXZZZZyyyy ŠŠŠŠââââVVVVëëë늊ŠŠ****ÆÆÆÆYYYYVVVV6666,,,,cccc™™™™DDDDÔÔÔÔÑÑÑÑZZZZQQQQ¯¯¯¯DDDDZZZZzzzzgggg————hhhhDDDDXXXX§§§§bbbb§§§§bbbbÆÆÆÆccccZZZZCCCCääääÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~ÎÎÎÎ!!!!ZZZZzzzzggggQQQQZZZZLLLLttttgggg}}}} ggggŠŠŠŠ™™™™ŠŠŠŠïïïïXXXX¬¬¬¬xxxxîîîîgggg6666,,,,ëëëëZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÅÅÅÅ((((„„„„6666,,,,cccc™™™™DDDD¸¸¸¸XXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVyyyyzzzz****yyyy±±±±9999ZZZZDDDDŠŠŠŠññññVVVVÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÅÅÅÅ‚‚‚‚((((,,,,||||gggg;;;;ååååXXXX ZZZZkkkkaaaa((((ÏÏÏÏcccc~~~~ŽŽŽŽllllzzzzyyyyzzzzllll»»»»°°°°ggggLLLLååååXXXXZZZZ####»»»»ÓÓÓÓÁÁÁÁ‰‰‰‰ÂÂÂÂ…………˜˜˜˜ttttQQQQääääZZZZzzzzgggg((((„„„„6666,,,,cccc™™™™ääääÆÆÆÆaaaazzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÁÁÁÁYYYY ÎÎÎÎXXXXppppëëëëZZZZkkkk¶¶¶¶ÃÃÃÃßßßßÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~ZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~vvvvVVVV~~~~7777ggggZZZZ™™™™ffffeeee¸¸¸¸XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûiiii××××ZZZZzzzzgggg~~~~ZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz„„„„ggggZZZZxxxxÉÉÉÉÓÓÓÓ½½½½ððððZZZZããããÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZkkkk ËËËË6666,,,,ããããāāāāëëëëÀÀÀÀ}}}}ÅÅÅÅŠŠŠŠ»»»»yyyyÅÅÅÅBBBBXXXXppppŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}1111VVVVÅÅÅŧ§§§bbbbtttt////ÌÌÌ̃ƒƒƒZZZZ~~~~„„„„gggg{{{{ŠŠŠŠHHHHXXXX zzzzÅÅÅÅ5555»»»»åååå EEEEYYYYHHHHyyyy''''~~~~ëëë늊ŠŠzzzz2222VVVVÅÅÅÅ0000****ggggKKKK»»»»ŠŠŠŠZZZZ]]]],,,,{{{{zzzzWWWWƒƒƒƒ@@@@****YYYYgggg;;;;ååååXXXXŽŽŽŽŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ßßßßvvvv÷÷÷÷ááááïïïƒƒññññZZZZyyyy~~~~ggggææææÔÔÔÔÌÌÌÌååååXXXXZZZZ[[[[zzzz{{{{ 0000****ÎÎÎÎyyyy~~~~ììììZZZZzzzzggggÔÔÔÔJJJJyyyyZZZZääää»»»»ZZZZqqqq----MMMMììììXXXXllllggggiiii++++~~~~****ÔÔÔÔëëëëÑÑÑÑzzzzeeee™™™™ÔÔÔÔ))))ŽŽŽŽúúúúggggÂÂÂÂVVVVÅÅÅÅFFFFgggg----VVVVÆÆÆƍggggââââCCCCÙÙÙÙeeeeZZZZËËËËÑÑÑÑzzzzeeee™™™™»»»»ggggCCCCåååå ÔÔÔÔ““““yyyyqqqqYYYYÔÔÔÔŠŠŠŠOOOOxxxx9999ÔÔÔÔƒƒƒƒggggééééYYYYZZZZzzzzgggg¬¬¬¬ggggssss™™™™****¸¸¸¸ððððÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{ëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]ZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzz4444ZZZZÄÄÄÄ““““„„„„¢¢¢¢4444nnnn....çççç EEEEEEEEGGGGWWWWgggg››››ZZZZ8888----ÐÐÐÐÌÌÌÌ ƒƒƒƒððððXXXXTTTTÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−++++ZZZZCCCCÛÛÛÛõõõõ¸¸¸¸XXXX++++ÔÔÔÔ˜˜˜˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»ZZZZzzzzggggggggZZZZxxxxÒÒÒÒZZZZããããÂÂÂÂøøøøgggg}}}}‚‚‚‚BBBB¸¸¸¸„„„„XXXX ÃÃÃÃððððÌÌÌÌööööcccc****ççççèèèèZZZZttttƒƒƒƒiiii××××åååå÷÷÷÷~~~~@@@@****GGGG™™™™@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZ####LLLL~~~~ZZZZkkkk»»»»‚‚‚‚BBBB::::ŠŠŠŠêêêêÂÂÂÂZZZZÐÐÐй¹¹¹ZZZZkkkkƒƒƒƒ@@@@****XXXXZZZZÒÒÒÒ ZZZZzzzzggggiiii××××ZZZZ!!!!gggg{{{{YYYYDDDDXXXXZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜzzzz{{{{((((,,,,}}}}ŽŽŽŽllllzzzzyyyyzzzzllllÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBZZZZññññççç第¬¬]]]]6666,,,,ŸŸŸŸzzzzZZZZggggWWWWÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™@@@@****XXXX§§§§bbbb§§§§bbbbÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZÑÑÑÑ]]]] ™™™™@@@@****XXXX¥¥¥¥ââââ]]]]qqqqÝÝÝÝ™™™™@@@@****ZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙggggKKKKÐÐÐÐggggKKKK!!!!****]]]]ÃÃÃÃffff‚‚‚‚dddd™™™™©©©©8888XXXXøøøøgggg}}}}ññññççççqqqq@@@@****ggggõõõõÔÔÔÔZZZZŠŠŠŠ[[[[ÔÔÔÔ((((„„„„ÔÔÔÔ,,,,ÔÔÔÔññññuuuuZZZZzzzzgggg ZZZZOOOOŠŠŠŠcccc****]]]]‰‰‰‰ƒƒƒƒDDDD¸¸¸¸XXXX~~~~ZZZZyyyyÂÂÂÂ1111VVVVÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}}}}}ZZZZÐÐÐÐCCCC@@@@****āāāāZZZZÐÐÐÐÃÃÃÃyyyyÃÃÃô´´´ÂÂÂÂ1111VVVV»»»»____ÙÙÙÙ™™™™********eeeeccccXXXXëëëëßßßßvvvvZZZZ˜˜˜˜´´´´ ZZZZzzzzggggZZZZyyyy~~~~ggggzzzzZZZZßßßßVVVVÆÆÆÆ0000!!!!****''''™™™™DDDDZZZZzzzzggggZZZZLLLLffffZZZZCCCCŠŠŠŠ""""ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃË‹‹‹DDDDXXXX]]]]!!!!****iiii~~~~ÌÌÌ̹¹¹¹ggggSSSSXXXX iiii××××""""uuuuffffååååXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅcccc****ŠŠŠŠŠŠŠŠZZZZ““““¹¹¹¹ZZZZhhhh¶¶¶¶ZZZZzzzzggggZZZZkkkk~~~~¥¥¥¥ââââ]]]]qqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÅÅÅÅÑÑÑÑöööözzzzŠŠŠŠkkkk¶¶¶¶XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠzzzz{{{{ YYYY~~~~ƒƒƒƒññññ____555544442222....çççç GGGGEEEE GGGGJJJJ‰‰‰‰````ÆÆÆÆZZZZJJJJyyyy~~~~ùùùù>>>>ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHtttt÷÷÷÷~~~~™™™™~~~~7777WWWWcccc****XXXXkkkkBBBB»»»»uuuu~~~~ŠŠŠŠzzzzggggååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZJJJJyyyy»»»»³³³³ 1945 ŠŠŠŠcccc ÆÆÆÆÖÖÖÖ@@@@~~~~‹‹‹‹cccc****ŠŠŠŠHHHHååååXXXX÷÷÷÷ááááhhhh++++ÑÑÑÑzzzzqqqq~~~~iiii××××ÅÅÅŽ½½½ÇÇÇǧ§§§jjjjÐÐÐÐ7777ƒƒƒƒððð𶶶¶XXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzzÐÐÐÐzzzz{{{{7777,,,,""""ÅÅÅÅÇÇÇÇZZZZzzzzgggg9999&&&&½½½½555544445555ëëëë GGGG GGGGEEEE GGGG7777 1946 ™™™™0000****cccc****ååååXXXXZZZZkkkk~~~~eeee»»»»ÌÌÌÌZZZZkkkkuuuuJJJJ----7777WWWW0000****cccc****ååå厎ŽŽ7777,,,,""""ÆÆÆÆaaaa¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ƒƒƒƒ@@@@****ììììXXXXZZZZ4444ŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÅÅÅÅggggKKKKÇÇÇÇ»»»»ZZZZÙÙÙÙwwwwƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXXiiii×××× ZZZZÐÐÐй¹¹¹gggg™™™™@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkaaaaZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠwwww7777,,,,JJJJððððÅÅÅŧ§§§ssssÐÐÐÐZZZZiiii####YYYY********ŠŠŠŠggggCCCCååååXXXX>>>>ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ääää********ZZZZyyyyƒƒƒƒääääÆÆÆÆOOOOññññ ~~~~1946 ZZZZzzzzggggiiiizzzzggggzzzzVVVVÐÐÐÐ7777,,,,JJJJððððÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠ~~~~XXXX½½½½ããããbbbb¹¹¹¹JJJJ----zzzz{{{{ËËËËÐÐÐÐ77775555°°°°XXXXCCCCÙÙÙÙzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZJJJJyyyyÅÅÅÅ»»»»gggg~~~~~~~~••••gggg;;;;ZZZZzzzzggggWWWWyyyyŠŠŠŠcccc ZZZZkkkkääääZZZZJJJJyyyy0000****kkkk™™™™„„„„1111XXXX ZZZZ4444ŠŠŠŠââââVVVViiii××××»»»»GGGGZZZZzzzzggggggggzzzzââââ÷÷÷÷ÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒZZZZXXXXzzzz{{{{ZZZZ####îîîîããããååååppppiiii××××ÆÆÆÆaaaaZZZZ####îîîîããããGGGGiiii0000++++ÏÏÏÏ»»»»°°°°ŠŠŠŠ0000ŠŠŠŠHHHHXXXXzzzz{{{{ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃà ŠŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyÐÐÐЛ›››™™™™ääääÎÎÎÎååååÉÉÉÉZZZZkkkkÐÐÐÐÌÌÌÌiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{zzzz{{{{ZZZZkkkkììììwwwwÆÆÆÆŠŠŠŠZZZZxxxx~~~~'''',,,,~~~~§§§§bbbb¤¤¤¤////ëëëëggggƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååāāāāzzzz{{{{ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÐÐÐЛ›››™™™™ääääÎÎÎÎ ììììXXXXppppzzzz{{{{ŠŠŠŠ¿¿¿¿ååååXXXXYYYYèèèèZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääääZZZZkkkkÆÆÆÆiiii××××ÐÐÐÐYYYY6666,,,,0000****ÈÈÈÈ~~~~ÎÎÎΊŠŠŠ~~~~¶¶¶¶ZZZZzzzzggggzzzz{{{{ZZZZkkkkÐÐÐÐgggg½½½½~~~~!!!!****''''7777™™™™$$$$ËËË˶¶¶¶XXXX iiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÐÐÐо¾¾¾™™™™YYYYÅÅÅÅFFFF,,,,^^^^ÎÎÎÎøøøøggggLLLLXXXXZZZZ‹‹‹‹uuuu!!!!****]]]]ÂÂÂÂtttt¶¶¶¶āāāāiiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃÊŠŠŠwwwwzzzzYYYYyyyyÐÐÐÐgggg™™™™@@@@****ååååppppZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÆÆÆÆ yyyyzzzzZZZZááááiiii××××ÆÆÆÆ""""uuuuÜÜÜÜssss¸¸¸¸XXXXiiii××××GGGG,,,,èèèèggggLLLLXXXXŠŠŠŠ****ŠŠŠŠZZZZgggg~~~~»»»»»»»»°°°°ŠŠŠŠ////ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÌÌÌÌiiii××××ZZZZkkkk±±±±ÅÅÅÅÃÃÃÃÈÈÈÈwwww77770000****cccc****XXXX 7www. Bhutto.org
 9. 9. ~~~~ääääeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwwwJJJJ----™™™™––––||||ååååXXXXzzzz;;;;VVVV™™™™––––ÑÑÑÑiiiiòòòòååååXXXXQQQQÌÌÌÌöööö~~~~÷÷÷÷ZZZZŠŠŠŠwwww77774444ååååXXXXpppp›››› WWWWääää6666,,,,iiii××××ÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkköööö~~~~ŠŠŠŠppppaaaaZZZZƒƒƒƒððððXXXX™™™™––––ÐÐÐÐiiii××××ÃÃÃÃ""""uuuuÎÎÎÎîîîîååååXXXXZZZZÏÏÏÏzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÆÆÆÆ™™™™––––ÆÆÆƍggggîîîîhhhh----VVVV ÐÐÐÐiiii××××»»»»¬¬¬¬ggggssssƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZyyyy~~~~ÐÐÐÐFFFFîîîîhhhh----VVVV»»»»iiii××××ääääííííÐÐÐÐÌÌÌ̬¬¬¬ggggssss™™™™ZZZZcccc****ZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb™™™™––––~~~~÷÷÷÷~~~~ŠŠŠŠppppaaaaZZZZƒƒƒƒððððXXXXëëëëßßßßvvvv ööööŠŠŠŠÚÚÚÚYYYYDDDDXXXXkkkkBBBBÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyy0000****õõõõ‚‚‚‚wwwwJJJJ----yyyyzzzz****yyyyZZZZzzzzggggZZZZÖÖÖÖÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyÃÃÃÃðððð±±±±òòòò7777ƒƒƒƒeeeeXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZ####±±±±òòòò llllzzzzqqqqƒƒƒƒññññÂÂÂÂZZZZzzzzggggßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅŧ§§§bbbbëëëëÌÌÌÌttttòòòòŠŠŠŠÚÚÚÚÑÑÑÑXXXX yyyyzzzz****ãããã™™™™––––»»»»tttt¯¯¯¯ZZZZŠŠŠŠzzzzggggååååXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆxxxxîîîîhhhh----VVVV~~~~zzzz1111%%%%ùùùùÔÔÔÔDDDDÙÙÙÙZZZZgggg}}}}ÔÔÔÔ””””ttttZZZZÔÔÔÔZZZZ%%%%********BBBBÔÔÔÔââââ&&&&»»»»åååå EEEEHHHHÔÔÔÔïïïï····ÔÔÔÔ ggggzzzzÏÏÏÏññññŠŠŠŠ~~~~ÔÔÔÔÉÉÉÉ····ÔÔÔÔ™™™™××××PPPPzzzz)))){{{{¸¸¸¸XXXXââââZZZZ[[[[êêêꊊŠŠ~~~~»»»»ÑÑÑÑggggÌÌÌÌ™™™™––––ÆÆÆÆ4444++++îîîîhhhh----VVVV~~~~HHHHYYYY@@@@****ååååXXXXzzzz{{{{ZZZZÖÖÖÖ~~~~±±±±òòòòÆÆÆÆaaaa ˆˆˆˆyyyyzzzz****ããããššššÆÆÆÆLLLLyyyyÌÌÌ̯¯¯¯ññññ‰‰‰‰¸¸¸¸XXXX””””ttttZZZZ ²²²²ŸŸŸŸ5555ÓÓÓÓÁÁÁÁõõõõ GGGGZZZZLLLLººººmmmmZZZZ0000++++ZZZZiiiiÔÔÔÔ!!!!~~~~ZZZZzzzzggggggggyyyy¯¯¯¯ääääÅÅÅÅZZZZKKKK&&&&¢¢¢¢AAAAZZZZzzzzggggZZZZLLLLŠŠŠŠJJJJuuuuèèèè ŠŠŠŠ¶¶¶¶zzzzZZZZááááööööÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ""""uuuu====wwww¸¸¸¸XXXXZZZZ····ttttÐÐÐД”””ttttZZZZÅÅÅÅiiii××××ÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB÷÷÷÷~~~~ŠŠŠŠzzzz4444¶¶¶¶XXXX ±±±±òòòòÆÆÆÆeeee~~~~¬¬¬¬ŽŽŽŽ6666,,,,????òòòòƒƒƒƒññññÔÔÔÔZZZZyyyyÆÆÆÆjjjjZZZZááááÐÐÐÐ====ZZZZqqqq----zzzzZZZZ§§§§pppp[[[[ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXXiiii××××ÔÔÔÔ””””ttttZZZZZZZZzzzzgggg ~~~~ÐÐÐÐVVVV™™™™––––''''ZZZZ&&&&++++cccc****~~~~ööööŠŠŠŠNNNNggggììì츸¸¸XXXX°°°°ïïïï····cccc****ggggzzzzÏÏÏÏ))))ññññŠŠŠŠ~~~~äää䊊ŠŠzzzzââââVVVV~~~~ÐÐÐÐÃÃÃÃyyyyååååtttt====cccc****ŠŠŠŠ7777((((ÚÚÚÚââââggggZZZZXXXXëëëëßßßßÍÍÍÍVVVV ääääppppÙÙÙÙÆÆÆÆââââgggg}}}}pppp[[[[iiiizzzzggggiiiizzzzggggÐÐÐÐ@@@@****1111VVVVOOOOããããÑÑÑÑzzzzqqqq™™™™ŠŠŠŠ,,,,XXXX°°°°””””ttttZZZZääää¹¹¹¹XXXXLLLLLLLLffffggggZZZZIIIIZZZZzzzzXXXX¼¼¼¼ŠŠŠŠkkkk,,,,ˆˆˆˆ~~~~ZZZZââââiiiizzzzgggg»»»»????ØØØØââââggggzzzzóóóó āāāāttttŒŒŒŒVVVVÇÇÇÇvvvvgggg}}}}‚‚‚‚ttttWWWW™™™™¤¤¤¤////}}}}ÏÏÏÏXXXXóóóóóóóóëëëëTTTT££££xxxx6666,,,,ÆÆÆƃƒƒƒññññ¸¸¸¸zzzz{{{{££££xxxxZZZZkkkk££££xxxxÐÐÐл»»»°°°°ZZZZzzzz™™™™ðððð6666,,,,ååå嘘˜˜VVVVttttWWWW™™™™¤¤¤¤////~~~~ ¶¶¶¶XXXXððððhhhh~~~~ŠŠŠŠkkkk,,,,ˆˆˆˆ””””ttttZZZZÒÒÒÒáááá™™™™ööööÆÆÆÆyyyyZZZZyyyy~~~~ZZZZFFFF,,,,}}}}ZZZZzzzzggggZZZZrrrrVVVVääää¼¼¼¼¹¹¹¹„„„„÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZgggg????ØØØØÎÎÎΙ™™™ððððhhhh}}}}zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ~~~~„„„„ ggggyyyy¯¯¯¯aaaaXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZrrrrVVVVääääffffggggZZZZWWWWÐÐÐÐ((((,,,,||||™™™™ZZZZââââiiiizzzzgggg»»»»????ØØØØÎÎÎÎcccc****āāāāttttÐÐÐÐZZZZkkkk((((WWWW™™™™¤¤¤¤////~~~~˜˜˜˜VVVVëëëëÆÆÆƃƒƒƒññññ¸¸¸¸XXXXttttŠŠŠŠNNNN™™™™ 96 ‚‚‚‚gggg}}}}ZZZZ····****~~~~ppppÙÙÙÙÅÅÅÅØØØØŠŠŠŠzzzzhhhhˆˆˆˆYYYYèèèèZZZZrrrrVVVVääääZZZZqqqq----ÚÚÚÚÎÎÎΙ™™™ZZZZKKKK6666~~~~¯¯¯¯àààබ¶¶XXXXëëëëßßßßvvvvppppÙÙÙÙÐÐÐÐ0000****‰‰‰‰VVVVÅÅÅŧ§§§bbbbiiiizzzzggggiiiizzzzggggÐÐÐÐ ````ggggììì츸¸¸ZZZZzzzzgggg””””ttttÅÅÅÅ°°°°¶¶¶¶VVVVÆÆÆÆ>>>>ÞÞÞÞ!!!!****0000++++||||ggggììì츸¸¸XXXXZZZZrrrrVVVVääääQQQQZZZZ‹‹‹‹tttt6666,,,,¬¬¬¬zzzzZZZZÑÑÑÑ????ØØØØÎÎÎÎääääÅÅÅÅÃÃÃÃÒÒÒÒÅÅÅÅppppaaaauuuu²²²²////õõõõ YYYY GGGGZZZZzzzzgggg WWWWîîîî^^^^ƒƒƒƒ‰‰‰‰XXXXÂÂÂÂZZZZ((((ööööƒƒƒƒ@@@@****åååå””””ttttZZZZ»»»»XXXX YYYY~~~~””””ttttZZZZ""""555544445555éééé FFFFGGGG EEEEHHHH////™™™™––––IIIIgggg********4444ÆÆÆÆaaaa››››WWWWññññ¸¸¸¸ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVzzzz{{{{™™™™––––ÅÅÅÅŠŠŠŠ********~~~~ÆÆÆÆ‹‹‹‹zzzz¸¸¸¸XXXXCCCCÙÙÙÙ¤¤¤¤¨¨¨¨ 1944-43 DDDDZZZZyyyyÅÅÅÅ6666,,,,----™™™™@@@@****ååååZZZZzzzzggggZZZZyyyyÅÅÅÅ====qqqqZZZZzzzzggggàààà]]]]™™™™––––îîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆaaaa!!!!****¯¯¯¯))))ŠŠŠŠ¶¶¶¶XXXX ZZZZqqqq----ggggzzzziiii¹¹¹¹ÐÐÐÐ¥¥¥¥””””ttttÐÐÐÐYYYY™™™™––––''''~~~~ZZZZyyyyÆÆÆÆ####{{{{~~~~‰‰‰‰XXXXZZZZyyyy~~~~iiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkk»»»»ŠŠŠŠzzzz„„„„////ŒŒŒŒÛÛÛÛ7777ÌÌÌÌååååXXXXzzzz÷÷÷÷ ÐÐÐÐiiii××××»»»»””””ttttÐÐÐÐééé鎎ŽŽwwwwÑÑÑÑzzzzqqqqƒƒƒƒZZZZXXXX////ŒŒŒŒÛÛÛÛ7777ˆˆˆˆ~~~~0000****ÎÎÎÎyyyy````ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzgggg0000****ÎÎÎÎyyyy»»»»ƒƒƒƒÐÐÐÐZZZZdddd™™™™––––ððððÊÊÊÊââââ********YYYY@@@@****ììììXXXX PPPPŠŠŠŠââââVVVVˆˆˆˆiiii××××QQQQ””””ttttÐÐÐÐYYYYŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggZZZZkkkkääää””””ttttÃÃÃÃZZZZLLLLyyyyeeeeññññÅÅÅÅŠŠŠŠúúúú]]]]ŠŠŠŠ~~~~XXXX””””ttttääää((((,,,,~~~~ppppÙÙÙÙÐÐÐЊŠŠŠúúúú]]]]JJJJwwww ™™™™ààààXXXXiiii××××ÆÆÆÆyyyy””””ttttÆÆÆÆWWWWääää»»»»ttttªªªªññññ§§§§ååååXXXXiiii××××ääää””””tttt»»»»ZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−ÔÔÔÔZZZZKKKKââââVVVVZZZZzzzzgggg““““VVVVÐÐÐЬ¬¬¬ggggssss™™™™ZZZZcccc****ZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb””””tttt ZZZZzzzzggggiiii××××ÆÆÆÆyyyyZZZZââââVVVVÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛRRRR©©©©]]]]ÅÅÅÅZZZZ’’’’ZZZZƒƒƒƒððððXXXX ””””ttttZZZZ0000++++zzzzggggÆÆÆÆggggzzzzZZZZáááḸ¸¸XXXXyyyyyyyyZZZZääääÐÐÐЊŠŠŠzzzz4444ƒƒƒƒYYYYääää6666,,,,ZZZZ7777››››~~~~ZZZZCCCCZZZZqqqq----ZZZZzzzzggggyyyyïïïŠŠHHHHXXXXiiii××××ÅÅÅÅââââVVVVZZZZzzzzgggg““““VVVV»»»» èèèè<<<<ØØØØ6666,,,,""""uuuuZZZZNNNNŠŠŠŠååååTTTTÐÐÐД”””tttt¾¾¾¾OOOOWWWW,,,,ƒƒƒƒZZZZXXXX ‚‚‚‚wwwwÅÅÅŶ¶¶¶ZZZZzzzzgggg””””ttttÅÅÅÅ////ZZZZkkkkÐÐÐЊŠŠŠkkkk‚‚‚‚wwwwiiiiZZZZhhhh++++¶¶¶¶XXXXiiii××××””””ttttÅÅÅÅ™™™™––––»»»»ŠŠŠŠààààææææZZZZbbbbååååXXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ 16 ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVViiii××××ÅÅÅÅ//// 8www. Bhutto.org
 10. 10. ŠŠŠŠggggxxxxyyyyZZZZ####ÌÌÌÌññññ§§§§MMMMXXXXiiii××××AAAAŠŠŠŠwwwwÐÐÐД”””ttttÅÅÅÅ°°°°pppp™™™™@@@@****XXXX””””ttttÃÃÃÊŠŠŠcccc****ììììāāāāiiii××××ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÌÌÌÌ""""uuuuZZZZgggg^^^^ååååXXXXzzzz{{{{¹¹¹¹ZZZZhhhh ZZZZôôôômmmm,,,,~~~~1111mmmmååååXXXX™™™™––––ÔÔÔÔ÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZgggg]]]]kkkkÔÔÔÔ÷÷÷÷áááá0000++++ZZZZggggIIIIVVVVZZZZzzzzgggg÷÷÷÷{{{{3333ââââVVVV»»»»ØØØØ::::ååååXXXXpppp''''××××ZZZZ````¾¾¾¾********iiiiuuuuXXXXggggððððññññððððÅÅÅŧ§§§bbbbXXXX¹¹¹¹¢¢¢¢ ********ggggZZZZnnnnƒƒƒƒYYYY@@@@****ÔÔÔÔVVVVÐÐÐÐ````ääää4444ZZZZzzzzgggg¢¢¢¢„„„„ggggzzzzäääähhhh4444XXXXtttt!!!!****]]]]””””ttttÃÃÃÃpppp[[[[ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXXppppÜÜÜÜāāāāiiii××××ÅÅÅŬ¬¬¬ŠŠŠŠ]]]]ììììZZZZKKKK ZZZZkkkk§§§§bbbbÅÅÅÅœœœœ½½½½ÅÅÅÅ********ggggZZZZWWWWÃÃÃÃZZZZkkkkääääZZZZKKKKŠŠŠŠzzzz4444~~~~LLLLgggg»»»»zzzz^^^^““““WWWW7777ŠŠŠŠcccc****XXXX WWWW××××WWWW××××PPPP‚‚‚‚ßßßßVVVV}}}}””””ttttZZZZzzzzggggyyyyyyyyZZZZ::::ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆƹ¹¹¹4444,,,,ŠŠŠŠqqqq----WWWW‰‰‰‰XXXX””””ttttÃÃÃÃZZZZ####ÌÌÌÌ››››WWWWääää»»»»ññññ§§§§MMMMyyyy yyyyZZZZääää~~~~„„„„IIII@@@@****XXXX¼¼¼¼²²²²āāāāÆÆÆƈˆˆˆiiii××××ÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz2222VVVV~~~~ZZZZqqqq----ZZZZzzzzgggg±±±±™™™™ËËËËÉÉÉÉ····»»»»ZZZZŸŸŸŸ††††ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZkkkk§§§§bbbb™™™™––––ÆÆÆÆòòòòVVVV~~~~tttt ÐÐÐÐVVVVŒŒŒŒÛÛÛÛRRRRZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz„„„„0000‰‰‰‰XXXX™™™™––––ÐÐÐÐÎÎÎÎîîîƒƒääääÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐiiii××××AAAAŠŠŠŠwwwwÐÐÐÐXXXX™™™™––––îîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆîîîîääääööööääää6666,,,,yyyyaaaa™™™™@@@@**** ååååXXXXZZZZ7777eeee3333,,,,ŠŠŠŠêêêêååååXXXXKKKK6666,,,,ááááYYYY@@@@****ååååXXXX ””””tttt»»»»ììììwwwwååååāāāāiiii××××~~~~™™™™––––ÉÉÉÉÅÅÅÅ&&&&¢¢¢¢AAAAììììXXXXZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{6666,,,,????™™™™@@@@****ggggLLLL¹¹¹¹ZZZZYYYYîîîîhhhh~~~~0000YYYYååååXXXXppppllll¬¬¬¬ÐÐÐÐZZZZyyyy ŠŠŠŠââââVVVViiii××××((((ÏÏÏÏ!!!!****''''7777HHHH™™™™@@@@****ååååXXXX YYYY~~~~””””ttttÃÃÃÛ›››WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ™™™™––––ÆÆÆÆîîîîhhhh----VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBzzzz{{{{ggggZZZZœœœœRRRR,,,,ZZZZ°°°°òòòòÉÉÉÉŠŠŠŠHHHHŽŽŽŽƒƒƒƒÆÆÆÆZZZZzzzzggggXXXXwwwwÆÆÆÆ 1946 ŠŠŠŠggggxxxxyyyyƒƒƒƒZZZZååååXXXXAAAA$$$$iiii××××ÃÃÃÔ”””ttttÔÔÔÔuuuuzzzz}}}}ZZZZzzzzgggg''''....5555éééé EEEE EEEEÆÆÆÆÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB^^^^™™™™ääää»»»»ññññ§§§§5555XXXXtttteeeeggggzzzzVVVV®®®®~~~~ààààyyyy¯¯¯¯ÆÆÆÆyyyyIIII}}}}XXXXZZZZyyyyÆÆÆÆ 0000****kkkk¼¼¼¼zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜååååXXXXZZZZkkkkaaaazzzz{{{{PPPPŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆaaaaDDDDÙÙÙÙZZZZgggg~~~~!!!!****rrrrÌÌÌ̉‰‰‰XXXXzzzz;;;;VVVVZZZZyyyyßßßßÍÍÍÍVVVVääääZZZZqqqq----òòòò||||TTTT~~~~iiii××××ÃÃÃÃÌÌÌÌ÷÷÷÷ááááïïïïHHHHŠŠŠŠHHHHXXXX ZZZZŒŒŒŒ‚‚‚‚wwww””””ttttÃÃÃÃQQQQ››››WWWW********7777,,,,ZZZZXXXXååååÅÅÅŧ§§§bbbb””””ttttiiii××××ÆÆÆÆyyyy~~~~IIII}}}}ppppØØØØ^^^^4444,,,,YYYYÅÅÅÅZZZZqqqq----tttt””””ttttÆÆÆƈˆˆˆXXXX ¯¯¯¯ggggUUUU0000****====™™™™ŠŠŠŠcccc****ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzgggg””””ttttÃÃÃÙ™™™––––''''~~~~„„„„ggggzzzzuuuu1111ŠŠŠŠHHHHXXXXppppggggZZZZ]]]]ÃÃÃÔ”””tttt»»»»ŠŠŠŠggggŠŠŠŠZZZZÚÚÚÚ((((,,,,||||ŠŠŠŠHHHHāāāāWWWWŠŠŠŠSSSSggggZZZZ]]]]ÃÃÃÃZZZZkkkkääääiiii××××ÃÃÃÃÜÜÜÜyyyyHHHH ZZZZzzzzggggZZZZÐÐÐÐ''''ššššcccc****XXXXZZZZ####iiii××××™™™™––––''''àààà””””ttttääääZZZZkkkkÐÐÐй¹¹¹āāāāzzzz{{{{ZZZZÐÐÐÐZZZZLLLLyyyyáááá−−−−XXXXiiii××××ZZZZÐÐÐÐyyyyáááኊŠŠHHHHXXXXyyyyVVVV™™™™ŠŠŠŠzzzzââââVVVV ääää8888ÐÐÐÐöööö7777»»»»NNNN****XXXXAAAA$$$$}}}}YYYY™™™™””””ttttWWWWggggZZZZxxxxÐÐÐÐggggZZZZ]]]]****ZZZZggggeeeeXXXX iiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääää””””ttttÃÃÃÃFFFF%%%%ûûûûŠŠŠŠbbbbXXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûûŠŠŠŠzzzzââââVVVVääääZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃÃ{{{{cccc****VVVVÌÌÌÌŠŠŠŠ,,,,XXXXZZZZqqqq----%%%%ûûûû ZZZZ####yyyyzzzz****ããããššššZZZZ$$$$ººººÓÓÓÓ44445555åååå EEEE GGGGEEEEYYYYgggg„„„„¶¶¶¶ÂÂÂÂiiii××××ÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääää””””ttttZZZZzzzzggggŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}îîîîhhhh----VVVVÃÃÃÃ6666ÎÎÎÎ^^^^~~~~ŠŠŠŠbbbbXXXX””””ttttÃÃÃÃtttt!!!!****]]]]WWWW```` ÌÌÌ̹¹¹¹ZZZZhhhh§§§§bbbbcccc****ŠŠŠŠììììXXXX ZZZZkkkkÆÆÆƼ¼¼¼ŠŠŠŠyyyyˆˆˆˆiiii××××ÆÆÆÆzzzzZZZZ−−−−ŠŠŠŠ----ZZZZyyyy0000™™™™ŽŽŽŽ********¥¥¥¥////||||−−−−‰‰‰‰XXXXZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB„„„„iiii××××ZZZZzzzzgggg””””tttt»»»»ggggZZZZ‚‚‚‚»»»»ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHXXXX;;;;VVVVLLLLLLLL ŠŠŠŠzzzzââââVVVVZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÃÃÃÃâââ⢢¢¢zzzzgggg˜˜˜˜ggggTTTT¸¸¸¸XXXX YYYY~~~~””””ttttZZZZzzzzggggiiii××××ÅÅÅÅ5555‡‡‡‡]]]]QQQQƒƒƒƒððððXXXX””””tttt™™™™ZZZZccccÆÆÆÆcccc[[[[iiiiŠŠŠŠ{{{{ßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆaaaarrrrYYYYääääzzzzZZZZáááá™™™™––––òòòò 1955-54 ~~~~ÉÉÉÉÆÆÆÆaaaa™™™™ZZZZcccc‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXZZZZÏÏÏÏÑÑÑÑÐÐÐÐWWWW7777´´´´ÆÆÆÆ´´´´4444----ôôôôGGGGGGGGHHHHÌÌÌÌ0000****ÎÎÎÎyyyyããã㸸¸¸XXXXiiii××××ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyzzzzZZZZßßßßVVVVääääååååÅÅÅŧ§§§bbbb ””””ttttÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB6666,,,,ïïïïmmmm'''',,,,@@@@****YYYYHHHHXXXXpppp””””ttttäää䊊ŠŠ¬¬¬¬āāāāiiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]~~~~¼¼¼¼pppp~~~~WWWWˆˆˆˆ¶¶¶¶XXXXiiii××××»»»»ffff6666ññññççççqqqq™™™™––––::::gggg{{{{ ™™™™((((„„„„0000ŠŠŠŠHHHHååååXXXX ÷÷÷÷}}}}ZZZZ%%%%MMMM−−−−YYYYääääÆÆÆƈˆˆˆ””””ttttÐÐÐÐ÷÷÷÷ZZZZggggZZZZ‚‚‚‚ÌÌÌÌIIII^^^^ŠŠŠŠHHHHXXXXZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆƈˆˆˆLLLLLLLLŒŒŒŒVVVVzzzz;;;;VVVVYYYYÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{ëëëëßßßßvvvv EEEE²²²²āāāāJJJJ----7777ïïïï0000****ññññXXXXppppZZZZ####ÌÌÌÌ™™™™––––ÅÅÅÅ!!!!****]]]]WWWWCCCCìììì””””ttttÅÅÅÅcccc****ŠŠŠŠ,,,,@@@@****iiii{{{{ƒƒƒƒYYYYCCCC÷÷÷÷XXXXppppÜÜÜÜssss™™™™––––„„„„ëëëëßßßßÍÍÍÍVVVVÅÅÅÅŠŠŠŠpppp»»»» 9www. Bhutto.org
 11. 11. ËËËËññññççççqqqq7777ååååXXXX YYYY~~~~˜˜˜˜$$$$ññññÇÇÇÇ»»»»ZZZZzzzzggggiiii××××IIIIVVVV****ZZZZggggääääzzzzgggg~~~~‰‰‰‰PPPPŠŠŠŠââââVVVVÆÆÆÆaaaa~~~~ääääÌÌÌÌZZZZyyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBgggg»»»»êêêêHHHHXXXX 1945 zzzzgggg~~~~YYYY********====¹¹¹¹ZZZZYYYYÎÎÎÎXXXXYYYYèèèèzzzz;;;;VVVVYYYYääää6666,,,,PPPPŠŠŠŠyyyyZZZZLLLL6666,,,,ZZZZääääeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww~~~~gggg»»»»ññññ§§§§ÌÌÌÌïïïïgggg;;;;ååååXXXX~~~~ääää¼¼¼¼²²²²āāāā ¬¬¬¬„„„„ZZZZjjjjwwwwgggghhhhZZZZååååZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}¹¹¹¹ÐÐÐЊŠŠŠzzzz„„„„ZZZZÌÌÌÌZZZZjjjjwwww~~~~„„„„{{{{¸¸¸¸XXXXëëëëÐÐÐÐVVVVeeeeggggwwwwffffssssƒƒƒƒTTTTÞÞÞÞ~~~~IIII}}}}¸¸¸¸XXXX====ffffggggZZZZÌÌÌÌ ————7777ììììāāāāëëëëÐÐÐÐVVVVÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐЃƒƒƒTTTTÞÞÞÞÃÃÃû»»»°°°°vvvvyyyyààààƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXëëëëßßßßvvvvpppp[[[[eeee^^^^™™™™3333********ÂÂÂÂ3333DDDD„„„„¸¸¸¸‚‚‚‚BBBB„„„„4444++++8888----ÅÅÅÅeeeellllZZZZ####ÌÌÌÌ iiii××××ÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttWWWWFFFF,,,,~~~~¶¶¶¶ÂÂÂÂzzzz{{{{‚‚‚‚gggg~~~~ÅÅÅÅ‚‚‚‚gggg~~~~4444++++8888----ZZZZKKKKPPPP~~~~eeeeZZZZwwww©©©©8888ååååXXXX˜˜˜˜$$$$ÌÌÌÌŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~eeeellllÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBB¸¸¸¸™™™™DDDD¸¸¸¸XXXX ZZZZÏÏÏÏRRRR,,,,~~~~iiii××××ZZZZzzzzgggg˜˜˜˜$$$$ääää!!!!****wwwweeeeZZZZ÷÷÷÷ÌÌÌÌGGGGÑÑÑÑzzzzqqqqHHHHXXXX====AAAA$$$$JJJJ----!!!!****wwwweeeeZZZZ÷÷÷÷»»»»ZZZZÝÝÝÝ^^^^ŒŒŒŒYYYYääääÎÎÎÎååååXXXX~~~~:::: ÜÜÜÜssssZZZZLLLLŠŠŠŠzzzz2222VVVVÃÃÃÚšššËËËËççççzzzz££££ÆÆÆÆttttgggg}}}}ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÎÎÎÎååååÉÉÉÉŠŠŠŠzzzzââââVVVVŠŠŠŠzzzz2222VVVVÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBŽŽŽŽ&&&&zzzzggggeeeeZZZZëëëë********WWWWWWWWCCCC‰‰‰‰ZZZZ7777ÌÌÌÌttttgggg{{{{ŠŠŠŠêêêê ‚‚‚‚wwwwJJJJ----ŠŠŠŠzzzzuuuuzzzzVVVVÅÅÅÅiiiikkkk,,,,ôôôôZZZZããããggggÆÆÆƈˆˆˆWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ 19 ååååXXXX~~~~ääää««««%%%%ûûûûZZZZKKKK%%%%èèèèÐÐÐÐZZZZkkkk§§§§bbbbÅÅÅÅ””””ààààZZZZzzzzgggg****ZZZZgggg~~~~¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk§§§§bbbb ÐÐÐД”””****ZZZZggggääääÆÆÆÆZZZZkkkkññññ§§§§»»»»~~~~ääää7777ggggZZZZ7777ggggZZZZZZZZEEEEwwwwHHHHXXXX ŠŠŠŠZZZZ!!!!****[[[[ 10www. Bhutto.org
 12. 12. øøøøgggg~~~~ŠŠŠŠzzzz4444ÔÔÔÔøøøøgggg}}}}ZZZZÜÜÜÜÃÃÃÃ]]]] ZZZZ7777‚‚‚‚ßßßßVVVV~~~~™™™™::::uuuuÆÆÆƈˆˆˆ!!!!uuuuWWWWcccc****XXXX››››™™™™::::ŠŠŠŠwwwwÆÆÆƹ¹¹¹ZZZZiiii¸¸¸¸ppppZZZZrrrrVVVVäää䎎ŽŽˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,7777XXXXzzzz{{{{yyyyzzzz ****EEEEVVVVÅÅÅÅZZZZyyyyzzzzVVVVÃÃÃÃ7777ggggZZZZ7777™™™™0000****gggg„„„„‰‰‰‰XXXXppppZZZZrrrrVVVVäää䎎ŽŽˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,7777XXXXzzzz{{{{yyyyzzzz****EEEEVVVVÅÅÅÅZZZZyyyyzzzzVVVVÃÃÃÃ7777ggggZZZZ7777™™™™0000****gggg„„„„‰‰‰‰XXXXZZZZ¤¤¤¤////zzzz{{{{ ZZZZkkkkÐÐÐЬ¬¬¬yyyyzzzz****yyyyWWWWññññƒƒƒƒDDDDÂÂÂÂ÷÷÷÷ááááhhhh++++»»»»ôôôôööööZZZZyyyyÅÅÅňˆˆˆzzzzmmmm,,,,ÃÃÃÃtttt™™™™™™™™ààààgggg™™™™ggggāāāāZZZZyyyyÆÆÆÆffffgggg))))yyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ~~~~ZZZZzzzzggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ zzzzïïïïYYYYññññÇÇÇÇXXXXppppZZZZ[[[[»»»»°°°°ŠŠŠŠkkkk,,,,ƒƒƒƒ____¶¶¶¶XXXXŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ZZZZyyyyˆˆˆˆzzzzmmmm,,,,~~~~ZZZZkkkk!!!!****]]]]ÅÅÅÅÃÃÃÃððððÇÇÇÇgggg‹‹‹‹::::¶¶¶¶āāāākkkkBBBBÆÆÆÆ{{{{ØØØØÆÆÆƈˆˆˆyyyyzzzz****yyyyppppŠŠŠŠllllŠŠŠŠ WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ƒƒƒƒYYYYññññÇÇÇÇXXXXññññÑÑÑÑ********ZZZZ1111ZZZZææææxxxxWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠääääZZZZKKKKÂÂÂÂ[[[[LLLLLLLLZZZZ&&&&++++cccc****››››÷÷÷÷ÛÛÛÛiiii++++xxxxóóóóóóóó~~~~™™™™5555uuuuÃÃÃÃCCCCññññ‰‰‰‰»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ££££œœœœÆÆÆÆ0000¿¿¿¿îîîîgggg 6666,,,,ZZZZkkkk§§§§bbbb’’’’kkkk,,,,ÛÛÛÛââââcccc****ìììì:::: ~~~~ZZZZ[[[[™™™™ssss™™™™ssssŠŠŠŠNNNNgggg;;;;ååååāāāā'''',,,,¤¤¤¤ââââ~~~~!!!!kkkkBBBBÆÆÆÆŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃÓÓÓÓ####ÖÖÖÖÎÎÎÎ&&&&4444////õõõõ EEEE FFFF EEEEÆÆÆÆaaaa»»»»gggg7777ììììXXXXuuuu»»»»§§§§ '''',,,,¤¤¤¤6666»»»»ììììwwwwììììāāāāZZZZ((((™™™™********ŽŽŽŽÃÃÃÃZZZZVVVV********ƒƒƒƒÇÇÇÇZZZZzzzzggggZZZZkkkk§§§§bbbb»»»»ŽŽŽŽÃÃÃÃZZZZVVVV********zzzz{{{{ooooƒƒƒƒ7777BBBB¸¸¸¸XXXX XXXX1 kkkkBBBBÆÆÆÆqqqqÑÑÑÑ]]]]ZZZZzzzzgggg{{{{mmmmîîîîgggg6666,,,,ZZZZ%%%%OOOOŠŠŠŠ!!!!****îîîîÐÐÐÐ'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆggggzzzz9999~~~~©©©©àààà‚‚‚‚ÛÛÛÛttttWWWWcccc****ååååXXXXllll^^^^uuuu»»»»ggggÌÌÌÌttttCCCCkkkk™™™™ääääÐÐÐÐ ¶¶¶¶āāāāyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃZZZZKKKK%%%%èèèèÐÐÐÐkkkkBBBB~~~~¬¬¬¬zzzzyyyyŠŠŠŠ¶¶¶¶»»»»ññññ§§§§ŠŠŠŠcccc****YYYY********eeeeccccXXXX¸¸¸¸zzzzzzzzììììāāāāzzzz{{{{ZZZZ++++ZZZZhhhh&&&&»»»»44443333ðððð GGGGGGGGHHHHÃÃÃñ±±±¯¯¯¯ääääÆÆÆÆ aaaaggggZZZZèèè胃ƒƒŠŠŠŠHHHHååååTTTT~~~~ÜÜÜÜssssyyyyzzzz****ãããã„„„„ƒƒƒƒVVVVXXXXzzzz{{{{ÃÃÃñ±±±ÃÃÃÃZZZZzzzzggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{££££ttttŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆaaaaÌÌÌÌ»»»»ggggååååXXXX‡‡‡‡ââââyyyyÅÅÅÅÃÃÃÃÐÐÐÐtttt ÃÃÃñ±±±!!!!7777ââââããããYYYY$$$$ËËË˶¶¶¶XXXXZZZZkkkkÅÅÅÅwwww¡¡¡¡ÃÃÃñ±±±ÅÅÅÅ„„„„ggggSSSSXXXX XXXX2 zzzzggggååååwwwwäääättttÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZVVVVcccc****ååååāāāāWWWWyyyy~~~~êêêê¾¾¾¾ÆÆÆÆ;;;;BBBB~~~~ggggììììÇÇÇÇXXXXŽŽŽŽ!!!!****]]]]’’’’AAAAƒƒƒƒððððZZZZkkkk»»»»vvvvhhhhttttāāāāËËËËÌÌÌÌççççAAAA6666,,,, WWWWyyyy~~~~êêêêzzzzZZZZ····ZZZZññññ»»»»„„„„ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZkkkk§§§§bbbbzzzzggggååååwwwwÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww»»»»ŽŽŽŽZZZZ[[[[ïïïŠŠHHHHååååXXXX XXXX3 zzzzggggååååwwwwäääättttÎÎÎÎZZZZwwwwZZZZVVVVcccc****ååååāāāāWWWWyyyy~~~~êêêê¾¾¾¾ÆÆÆÆ;;;;BBBB~~~~ggggììììÇÇÇÇXXXXŽŽŽŽ!!!!****]]]]’’’’AAAAƒƒƒƒððððZZZZkkkk»»»»vvvvhhhhttttāāāāËËËËÌÌÌÌççççAAAA6666,,,, WWWWyyyy~~~~zzzzZZZZ····ZZZZññññ»»»»„„„„ƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXZZZZkkkk§§§§bbbbzzzzggggååååwwwwÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww»»»»ŽŽŽŽZZZZ[[[[ïïïŠŠHHHHååååXXXX XXXX4 ˜˜˜˜VVVVJJJJ----wwww»»»»ÎÎÎÎZZZZwwwwììììtttteeeeììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666ÅÅÅÅuuuu»»»»gggguuuuZZZZ]]]]44443333««««çççç HHHHGGGGEEEE eeee™™™™::::ÆÆÆÆZZZZÖÖÖÖpppp~~~~yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆZZZZ6666,,,,6666aaaaÃÃÃÃÐÐÐÐ ¨¨¨¨gggg™™™™}}}}ÏÏÏÏXXXXppppDDDDîîîîgggg6666,,,,tttt7777¹¹¹¹YYYYYYYYāāāākkkkBBBB»»»»ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~YYYY5555XXXX XXXX5 ZZZZkkkk!!!!****]]]]»»»»7777ggggZZZZZZZZkkkkyyyyååååāāāākkkkBBBBÆÆÆƈˆˆˆllll^^^^uuuu»»»»ggggÅÅÅÅ((((ÃÃÃÃððððŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~5555uuuu»»»»ggggááááÏÏÏÏXXXXeeeeììììāāāāzzzz{{{{uuuu»»»»ggggyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆÎÎÎÎZZZZwwww 6666,,,,iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{^^^^ggggŠŠŠŠ~~~~ZZZZzzzzggggffffZZZZgggg~~~~ÐÐÐШ¨¨¨gggg™™™™}}}}XXXXppppªªªªCCCCÙÙÙÙååååāāāāZZZZkkkk§§§§bbbbÆÆÆÆËËËËÌÌÌÌZZZZkkkkyyyyÃÃÃÃŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠ»»»»bbbb7777¯¯¯¯cccc****YYYYYYYYååååXXXX XXXX6 ZZZZkkkkaaaa³³³³ttttāāāāZZZZ¤¤¤¤////»»»»ôôôôöööö™™™™::::ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃÃtttt™™™™ggggììììÂÂÂÂkkkkBBBB»»»»ƒƒƒƒYYYYääääÆÆÆƈˆˆˆÌÌÌÌyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÆÆÆÆ0000 AAAAZZZZÖÖÖÖpppp~~~~ÃÃÃÃððððzzzz°°°°{{{{7777HHHHƒƒƒƒYYYYnnnnÇÇÇÇXXXX XXXX7 yyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~YYYYÅÅÅŎŽŽŽZZZZyyyy¶¶¶¶ZZZZzzzzggggŽŽŽŽŠŠŠŠÑÑÑÑÐÐÐЊŠŠŠbbbbYYYYggggììì츸¸¸ZZZZyyyyÆÆÆÆŠŠŠŠggggxxxxyyyy¹¹¹¹zzzzWWWW3333ððð𶶶¶XXXXZZZZ++++ßßßßgggg]]]]~~~~ÃÃÃÃðððð ÀÀÀÀ7777āāāā™™™™::::uuuu********»»»»xxxxgggg;;;;XXXXtttt!!!!****]]]]{{{{mmmmîîîîgggg6666,,,,¨¨¨¨ggggÔÔÔÔììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆaaaakkkkBBBB~~~~ììììZZZZ[[[[ÌÌÌÌppppZZZZ[[[[¶¶¶¶ZZZZzzzzggggllll^^^^ZZZZ[[[[ÌÌÌÌ '''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»ggggÆÆÆƃƒƒƒÐÐÐÐ((((,,,,}}}}ÇÇÇÇ}}}}ªªªªzzzziiiikkkk,,,,ZZZZWWWWÆÆÆÆÇÇÇÇ}}}}6666,,,,ÃÃÃÃ^^^^,,,,¸¸¸¸XXXXZZZZ¤¤¤¤////uuuu™™™™::::ÆÆÆÆ''''ÅÅÅÅ!!!!****]]]]ƒƒƒƒCCCCÂÂÂÂzzzz{{{{ZZZZÏÏÏÏzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ ‚‚‚‚ttttZZZZ++++ŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠggggnnnnppppŽŽŽŽ»»»»ôôôôööööÃÃÃÃààààggggƒƒƒƒ''''ZZZZzzzzggggzzzz{{{{»»»»ôôôôööööÅÅÅÅààààgggg~~~~áááá™™™™¯¯¯¯ggggUUUUzzzzZZZZ::::−−−−YYYYDDDDXXXX™™™™::::uuuuÅÅÅÅ********»»»»òòòòÐÐÐÐÂÂÂÂZZZZiiiiyyyyZZZZkkkk 11www. Bhutto.org
 13. 13. ŠŠŠŠggggiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{™™™™ŠŠŠŠHHHHZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆ}}}}òòòòZZZZkkkkŒŒŒŒÛÛÛÛyyyyZZZZ[[[[††††āāāātttt'''',,,,¤¤¤¤6666ääääLLLLppppZZZZ[[[[~~~~ÌÌÌÌ::::ÎÎÎÎddddƒƒƒƒffffXXXX¼¼¼¼²²²²āāāāJJJJ----""""ìììì½½½½~~~~{{{{ññññÙÙÙÙ ¤¤¤¤gggg~~~~gggg„„„„ZZZZzzzzggggQQQQZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆ@@@@****ggggõõõõZZZZîîîî````LLLLLLLL¸¸¸¸gggg]]]]gggghhhhzzzzóóóóóóóórrrrŠŠŠŠHHHHXXXX'''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»ggggZZZZzzzzgggg»»»»ôôôôööööWWWWtttt‚‚‚‚ttttZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆ££££....ÞÞÞÞWWWW‰‰‰‰XXXX ZZZZ####JJJJ----kkkkBBBB»»»»0000****³³³³'''',,,,¤¤¤¤6666ÆÆÆÆhhhh~~~~7777¶¶¶¶ZZZZzzzzggggÑÑÑÑggggeeeezzzz----wwwwyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆzzzzZZZZ····ZZZZññññ7777ƒƒƒƒññññAAAA$$$$JJJJ----HHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ÅÅÅÅ^^^^~~~~ yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBõõõõDDDDÅÅÅÅÃÃÃÃðððð5555ÃÃÃÃÒÒÒÒ'''',,,,¤¤¤¤6666ääää7777ÅÅÅÅXXXXHHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ÅÅÅÅ!!!!****]]]]cccc****ŠŠŠŠggggppppppppÆÆÆƇ‡‡‡....ÞÞÞÞììììāāāāZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆZZZZeeee7777----ttttCCCCkkkkHHHH ŠŠŠŠHHHHāāāāyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÜÜÜÜssssZZZZÏÏÏÏ!!!!****]]]]6666,,,,««««7777ììììāāāā'''',,,,¤¤¤¤6666¦¦¦¦ññññ¦¦¦¦}}}}ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆjjjjZZZZáááá™™™™ŠŠŠŠ}}}}XXXXÉÉÉÉZZZZkkkkÐÐÐЬ¬¬¬ ttttðððð™™™™********¢¢¢¢zzzzgggg~~~~ììììāāāāyyyyzzzz****yyyy~~~~ÓÓÓÓ####ÖÖÖÖ¾¾¾¾ÆÆÆÆjjjjZZZZááááÅÅÅÅYYYYññññXXXX»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ7777ggggttttCCCCkkkk™™™™ggggììì츸¸¸āāāā))))ooooÆÆÆÆßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆ ‚‚‚‚BBBB!!!!****]]]]’’’’AAAA™™™™********TTTTŠŠŠŠggggWWWW‚‚‚‚yyyyììììZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠggggŠŠŠŠØØØØZZZZggggììììZZZZLLLL››››¸¸¸¸ÇÇÇÇVVVVÐÐÐÐ!!!!****]]]]™™™™********XXXX ¸¸¸¸gggg]]]]gggghhhhzzzz’’’’qqqq----ÆÆÆÆŠŠŠŠââââVVVVÐÐÐÐáááá™™™™HHHH»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷JJJJ----››››»»»»bbbb....eeee$$$${{{{ññññÙÙÙÙÐÐÐÐpppp((((,,,,~~~~œœœœÐÐÐÐ0000****ÎÎÎÎyyyy¯¯¯¯ññññYYYYääää ÅÅÅÅoooo9999LLLLÃÃÃÃUUUU****""""$$$$™™™™ääääÆÆÆÆaaaa^^^^kkkkŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbŠŠŠŠ™™™™ggggììì츸¸¸zzzz{{{{yyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆZZZZ0000++++gggg„„„„››››ââââVVVV»»»»ZZZZqqqq----eeee{{{{ooooeeeeTTTT¸¸¸¸XXXX 0000****ÎÎÎÎyyyy››››····ZZZZ»»»»bbbbÅÅÅÅÎÎÎÎúúúúZZZZzzzzggggqqqqÑÑÑÑ]]]]ÐÐÐÐÃÃÃÃZZZZ++++{{{{ZZZZVVVVääääÅÅÅÅ&&&&¢¢¢¢AAAA»»»»„„„„ZZZZxxxx ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEååååÉÉÉÉZZZZkkkk~~~~¹¹¹¹¼¼¼¼]]]]gggg»»»»ôôôôöööö ÆÆÆÆYYYYÔÔÔÔ6666cccc****ZZZZ^^^^....ggggzzzzØØØØ»»»»ÌÌÌÌììì쎎ŽŽZZZZkkkkääääZZZZèèèèIIIIÛÛÛÛ¸¸¸¸VVVVÃÃÃÃÇÇÇÇgggg‹‹‹‹ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÆÆÆÆ!!!!****gggg}}}}~~~~ZZZZCCCCcccc****ååååXXXXZZZZiiii„„„„ââââjjjjwwww~~~~'''',,,,¤¤¤¤6666uuuu»»»»gggg ääää!!!!uuuuÃÃÃû»»»°°°°££££ttttŠŠŠŠ}}}}™™™™yyyyzzzz****yyyy−−−−»»»»ZZZZ´´´´yyyyHHHHXXXXZZZZkkkkŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyllll^^^^ZZZZ$$$$;;;;gggg‰‰‰‰¸¸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZyyyyÅÅÅŧ§§§››››®®®®ÍÍÍÍ----....3333ïïïï GGGGEEEEHHHHZZZZ """"5555ÐÐÐÐöööö GGGGHHHH ääääááááàààà ¶¶¶¶XXXXyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆaaaaZZZZyyyyÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]~~~~ŽŽŽŽ3333,,,,òòòòZZZZzzzzgggg^^^^ggggŠŠŠŠ~~~~¶¶¶¶zzzz{{{{XXXXYYYY…………¸¸¸¸XXXX !!!!uuuu»»»»ööööyyyyŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$ŒŒŒŒÛÛÛÛdddd$$$$»»»»xxxx[[[[ƒƒƒƒŠŠŠŠHHHHååååXXXXZZZZÐÐÐл»»»ôôôôööööZZZZzzzzgggg››››>>>>ŠŠŠŠzzzzââââVVVVääää„„„„ààààgggg™™™™1111ååååXXXXZZZZkkkkààààgggg~~~~6666,,,,WWWWwwww ZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwÅÅÅÅ@@@@****GGGGÅÅÅÅ$$$$AAAA!!!!****¹¹¹¹¶¶¶¶XXXX'''',,,,ÎÎÎÎVVVVÐÐÐÐWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwZZZZyyyyzzzzŠŠŠŠzzzzVVVVÃÃÃΎŽŽVVVV»»»»ÂÂÂÂVVVVtttt™™™™CCCC¬¬¬¬WWWWððð𶶶¶ŽŽŽŽzzzzggggååååwwww »»»»gggg™™™™CCCC¶¶¶¶pppp!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÅÅÅÅààààgggg~~~~ÅÅÅÅŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠÃÃÃÃWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwÆÆÆÆZZZZ°°°°kkkk~~~~((((,,,,~~~~»»»»££££¨¨¨¨™™™™********7777,,,,ZZZZXXXX»»»»ôôôôööööÆÆÆÆ ````zzzzZZZZŠŠŠŠ----VVVVZZZZzzzzgggg!!!!****NNNN!!!!****iiiizzzzÆÆÆÆ7777ggggzzzzVVVVääää((((,,,,~~~~¤¤¤¤////âââ⤤¤¤////xxxx½½½½kkkk,,,,,,,,™™™™ÆÆÆÆ!!!!****gggg!!!!****ggggZZZZkkkkŒŒŒŒÛÛÛÛZZZZggggŠŠŠŠZZZZŠŠŠŠÃÃÃÃ’’’’ZZZZŠŠŠŠ¶¶¶¶6666,,,,iiiizzzzggggŠŠŠŠcccc****XXXXpppp»»»»ôôôôöööözzzzggggååååwwww ÆÆÆÆuuuu»»»»xxxx!!!!»»»»˜˜˜˜ZZZZÈÈÈÈJJJJZZZZzzzzggggWWWWwwwwZZZZ&&&&++++cccc****»»»»ôôôôööööwwwwääääÒÒÒÒ]]]]ggggZZZZññññÐÐÐÐ!!!!uuuuööööyyyyÃÃÃÃààààgggg~~~~ŠŠŠŠ}}}}ŠŠŠŠ~~~~XXXX ››››»»»»bbbbZZZZzzzzgggg››››>>>>ääääÌÌÌÌttttööööyyyyààààgggg™™™™1111ååååYYYYèèèè0000****ÎÎÎÎyyyyÃÃÃÃiiii^^^^ÂÂÂÂ7777ŠŠŠŠ~~~~ˆˆˆˆ¶¶¶¶ppppZZZZkkkkÅÅÅÅããããCCCCŠŠŠŠ~~~~!!!!****''''tttt™™™™àààà ˆˆˆˆ‰‰‰‰XXXXCCCCÙÙÙÙ§§§§bbbbÐÐÐÐtttt4444õõõõ@@@@****ååååXXXXZZZZkkkkÐÐÐÐyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ••••}}}}ƒƒƒƒääääÐÐÐÐ$$$$YYYYDDDDXXXX¯¯¯¯ppppyyyyyyyyZZZZ""""ÆÆÆÆyyyyzzzz****yyyyWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒYYYY@@@@****XXXX ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}6666,,,,NNNNìììì::::ÅÅÅÅYYYYCCCCZZZZzzzzggggZZZZqqqq----„„„„oooo~~~~ZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆŠŠŠŠÔÔÔÔŠŠŠŠzzzz7777,,,,zzzzÏÏÏÏoooo::::ƒƒƒƒDDDDXXXX ppppëëëëÃÃÃü¼¼¼ZZZZzzzzgggg„„„„ààààggggååååXXXX¼¼¼¼ZZZZ,,,,ÐÐÐÐzzzz¾¾¾¾dddd$$$$ÏÏÏÏ]]]]WWWWññññMMMMVVVVääääyyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ@@@@****ggggõõõõ»»»»ggggcccc„„„„ppppssss™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXX YYYYÃÃÃÃHHHH]]]]ŽŽŽŽZZZZCCCCÙÙÙÙÑÑÑÑwwww1111zzzzääääZZZZqqqq----6666,,,,öööö»»»»ÐÐÐÐ÷÷÷÷ššššððððZZZZzzzzggggZZZZqqqq----ÎÎÎÎZZZZwwwwÆÆÆƎŽŽŽZZZZ[[[[~~~~ZZZZrrrrVVVVääää!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÃÃÃÃ******** 1946 ŽŽŽŽÑÑÑÑðððð 10 ààààgggg™™™™ŠŠŠŠcccc****XXXXZZZZrrrrVVVVääää¹¹¹¹āāāā»»»»ôôôôööööWWWWMMMM‚‚‚‚iiiiwwww~~~~ËËËËÌÌÌÌõõõõDDDDÐÐÐÐÈÈÈÈ||||™™™™ ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEYYYYññññÏÏÏÏXXXXzzzz{{{{CCCCÙÙÙÙçççç@@@@{{{{ÐÐÐÐWWWWiiiiZZZZŠŠŠŠƒƒƒƒÏÏÏÏZZZZzzzzggggCCCCÙÙÙÙqqqqªªªª »»»»££££¨¨¨¨zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜÆÆÆÆ»»»»2222ÆÆÆÆ____....WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠ~~~~ÐÐÐЙ™™™}}}}ÏÏÏÏXXXX çççç@@@@}}}}~~~~÷÷÷÷ááááïïïïXXXX0000****gggg‹‹‹‹VVVV1111zzzzYYYYÆÆÆÆZZZZkkkkŽŽŽŽZZZZ[[[[ÐÐÐÐZZZZqqqq----ŠŠŠŠxxxx1111îîîîZZZZāāāāXXXXZZZZkkkk»»»»ÈÈÈÈååååāāāā»»»»ôôôôööööääää!!!!uuuuÆÆÆÆ ööööyyyyÃÃÃÃ’’’’ZZZZŠŠŠŠcccc****ååååXXXX››››»»»»bbbbÌÌÌÌ'''',,,,~~~~§§§§bbbb½½½½‰‰‰‰ZZZZrrrrVVVVääää¹¹¹¹āāāāœœœœgggg»»»»ôôôôööööÆÆÆÆZZZZkkkkÜÜÜÜāāāāÐÐÐÐZZZZ¼¼¼¼WWWWMMMM‚‚‚‚iiiiwwww~~~~ZZZZÒÒÒÒeeee$$$$ÆÆÆÆ ŽŽŽŽÑÑÑÑððððÃÃÃÛ›››~~~~››››>>>> 27 gggg3333zzzz™™™™xxxx6666,,,,gggg{{{{YYYYññññÏÏÏÏXXXXŠŠŠŠggggZZZZÝÝÝÝ»»»»ôôôôööööääää!!!!uuuuÆÆÆÆööööyyyyÐÐÐÐììììññññhhhh1111ììììXXXXZZZZkkkknnnnZZZZrrrrVVVVääää 12www. Bhutto.org
 14. 14. ÃÃÃñ±±±»»»»ZZZZ°°°°kkkkššššcccc****ZZZZzzzzgggg0000****ÎÎÎÎyyyy¯¯¯¯ññññYYYYääää»»»»ZZZZCCCC____ccccŠŠŠŠCCCCÙÙÙÙZZZZcccc****XXXXZZZZrrrrVVVVääääêêêêHHHHāāāā0000****ÎÎÎÎyyyyqqqqÝÝÝÝ™™™™ääääÆÆÆÆaaaa'''',,,,ZZZZ{{{{ggggZZZZ„„„„»»»»ggggzzzzZZZZððððÅÅÅÅ YYYY5555XXXX ZZZZ[[[[HHHHååååXXXXêêêꃃƒƒ[[[[åååå&&&&××××™™™™ŠŠŠŠÚÚÚÚ»»»»ÃÃÃÃððððÎÎÎÎZZZZwwww„„„„::::gggg{{{{ŠŠŠŠHHHHååååXXXXyyyyzzzz****yyyyÆÆÆÆ••••}}}}••••}}}}ƒƒƒƒ‰‰‰‰¸¸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyyÃÃÃÃyyyyZZZZzzzzgggg 0000****ÎÎÎÎyyyyŠŠŠŠzzzz••••zzzzVVVV~~~~„„„„ƒƒƒƒYYYY********ååååXXXXÎÎÎÎZZZZqqqq----ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}ÆÆÆÆŠŠŠŠÔÔÔÔÅÅÅÅ^^^^~~~~ÚÚÚÚ××××DDDDggggxxxxååååXXXX ZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜJJJJ----iiii××××››››»»»»bbbb»»»»ZZZZzzzzgggg~~~~''''ÓÓÓÓÇÇÇÇ0000++++SSSS»»»»%%%%hhhh++++ÌÌÌÌŠŠŠŠHHHHååååXXXXffff6666îîîîgggg6666,,,,~~~~yyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ„„„„7777™™™™eeeeZZZZzzzzgggg::::tttt™™™™0000****cccc**** āāāāZZZZkkkk„„„„}}}}====»»»»ŠŠŠŠ4444¹¹¹¹VVVVJJJJ----ììììXXXXŠŠŠŠzzzzuuuu~~~~§§§§ssssiiii××××yyyyzzzz****yyyyÅÅÅÅ„„„„»»»»cccczzzz»»»»ggggååååZZZZzzzzggggttttCCCCkkkk™™™™@@@@****ååååāāāā%%%%0000****ÎÎÎÎyyyyÆÆÆÆ››››ââââVVVV ÆÆÆÆ££££ttttZZZZzzzzgggg4444~~~~ÅÅÅÅ™™™™««««eeee7777ììììXXXX ZZZZyyyyŠŠŠŠââââVVVVZZZZzzzzggggssss7777YYYYYYYYññññÂÂÂÂWWWW````ÌÌÌÌßßßßÍÍÍÍVVVVÆÆÆÆZZZZÛÛÛÛ¸¸¸¸VVVVcccc****))))ooooVVVV~~~~„„„„ƒƒƒƒääääÅÅÅÅ!!!!****]]]]÷÷÷÷~~~~™™™™~~~~7777WWWWCCCCXXXXßßßß!!!!****ððððcccc**** èèèèIIIIããããCCCCŠŠŠŠ6666,,,,„„„„ÂÂÂÂZZZZzzzzggggÌÌÌÌ™™™™~~~~ ((((<<<<4444èèèè EEEEXXXXGGGGEEEEWWWWCCCCXXXX÷÷÷÷ZZZZŽŽŽŽÌÌÌÌ____····ååååZZZZzzzzggggyyyy»»»»ŽŽŽŽ3333,,,,òòòò½½½½ZZZZââââjjjjwwwwååååZZZZkkkkzzzzzzzzÐÐÐЄ„„„÷÷÷÷}}}}ZZZZ,,,,ììììÑÑÑÑ]]]]¸¸¸¸~~~~ääää ZZZZqqqq----êêêêjjjjwwww~~~~0000****õõõõ‚‚‚‚wwww****ZZZZgggg}}}}¸¸¸¸zzzz;;;;VVVVZZZZzzzzõõõõ<<<<»»»»ÛÛÛÛtttt!!!!****ÇÇÇÇ»»»»ƒƒƒƒYYYY@@@@****ììììXXXXZZZZkkkkççççAAAA~~~~~~~~ääääZZZZjjjjwwww~~~~ËËËËnnnn»»»» ZZZZ%%%%ssss7777ŠŠŠŠ¬¬¬¬eeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyjjjjwwww°°°°````ÅÅÅÅVVVVwwwwååååXXXXiiii××××ÆÆÆÆyyyyZZZZääää»»»»::::©©©©ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆÆyyyyWWWWääääYYYYääääzzzzZZZZßßßßVVVV»»»»ZZZZWWWW,,,,iiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]] 6666,,,,7777,,,,ZZZZXXXXzzzz{{{{››››~~~~ggggLLLLååå嘘˜˜VVVVWWWWññññŠŠŠŠyyyyÛÛÛÛ‘‘‘‘zzzzZZZZggggZZZZ::::YYYYŠŠŠŠƒƒƒƒDDDDggggTTTT¸¸¸¸XXXXÚÚÚÚîîîîaaaaZZZZƒƒƒƒ@@@@****ggggLLLLååååXXXXQQQQZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚BBBBŽŽŽŽZZZZ¯¯¯¯ZZZZ÷÷÷÷ÄÄÄĉ‰‰‰XXXXZZZZyyyy ƒƒƒƒääääiiii××××ÆÆÆÆììììÑÑÑÑ]]]]ZZZZzzzzggggZZZZNNNNŠŠŠŠÅÅÅÅyyyy~~~~æææ把ŠŠŠŠŠŠ~~~~ƒƒƒƒÏÏÏÏXXXXZZZZyyyyƒƒƒƒ»»»»ZZZZkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠwwww6666,,,,ZZZZqqqq----¢¢¢¢ZZZZzzzzgggg))))‡‡‡‡ââââããããZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZƒƒƒƒÇÇÇÇXXXXeeeeììììāāāāzzzzZZZZuuuu]]]] »»»»ZZZZqqqq----UUUU„„„„ZZZZkkkkÆÆÆÆ‚‚‚‚ttttgggg3333ŠŠŠŠHHHHƒƒƒƒXXXXøøøøgggg}}}}cccczzzzIIII}}}}ZZZZzzzzggggŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbLLLL»»»»::::zzzzTTTT¸¸¸¸ZZZZzzzzggggzzzz{{{{ååååZZZZqqqq----„„„„§§§§bbbbÆÆÆƃƒƒƒDDDD¸¸¸¸ëëëëßßßßvvvv ŽŽŽŽ$$$$ŽŽŽŽçççç EEEE ttttZZZZCCCCDDDD¸¸¸¸zzzz{{{{ããããCCCCŠŠŠŠ~~~~ÁÁÁÁƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXX::::„„„„ZZZZkkkk~~~~÷÷÷÷~~~~ÎÎÎÎúúúú1111úúúúƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXXŽŽŽŽŠŠŠŠÑÑÑÑbbbbëëëë7777™™™™DDDD¸¸¸¸WWWW````ZZZZ####ZZZZyyyy6666,,,,¨¨¨¨gggg™™™™@@@@****ƒƒƒƒVVVV CCCCkkkkƒƒƒƒ@@@@****ììììāāāāZZZZyyyy}}}}¾¾¾¾ŠŠŠŠgggg[[[[ ˆˆˆˆXXXX÷÷÷÷~~~~™™™™ÐÐÐÐZZZZkkkk»»»»˜˜˜˜ZZZZiiii××××ÆÆÆÆuuuuììììXXXXzzzz{{{{ffffZZZZCCCCîîîîgggg6666,,,,ZZZZkkkkŠŠŠŠggggÃÃÃÊŠŠŠZZZZggggååååāāāāZZZZkkkkÅÅÅÅŠŠŠŠzzzz4444~~~~ÛÛÛÛttttWWWW********eeee::::ååååXXXXZZZZLLLLÓÓÓÓxxxxŠŠŠŠzzzz2222VVVVÅÅÅÅ ÇÇÇÇ1111VVVVZZZZzzzzgggg××××8888YYYYääääÅÅÅŤ¤¤¤‰‰‰‰ÜÜÜÜZZZZkkkk~~~~¶¶¶¶XXXXZZZZkkkk~~~~ggggKKKKggggKKKK!!!!****ÂÂÂÂVVVV6666,,,,ƒƒƒƒääääzzzzZZZZáááá××××zzzzVVVVÃÃÃÃ>>>>ŠŠŠŠ¶¶¶¶ÅÅÅÅ""""CCCC{{{{¸¸¸¸]]]]¶¶¶¶XXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVV ÆÆÆÆaaaaZZZZZZZZxxxx»»»»÷÷÷÷ZZZZ____....////ååååXXXXiiii××××ÅÅÅÅ,,,,»»»»¸¸¸¸ƒƒƒƒÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{6666,,,,ææææUUUUììììXXXXZZZZkkkkÅÅÅÅZZZZqqqq----ƒƒƒƒÐÐÐÐ'''',,,,~~~~!!!!****]]]]ttttììììāāāāŽŽŽŽßßßßvvvvZZZZkkkk ÆÆÆÆŠŠŠŠzzzz„„„„::::ƒƒƒƒVVVVcccc****XXXXÅÅÅÅzzzz{{{{ÃÃÃÃðððð6666,,,,zzzzZZZZ::::™™™™@@@@****ƒƒƒƒZZZZyyyyÆÆÆÆaaaaZZZZkkkkÆÆÆÆŠŠŠŠwwww~~~~ffffgggg{{{{'''',,,,ZZZZ'''',,,,ÌÌÌÌZZZZZZZZxxxxZZZZzzzzgggg³³³³]]]]7777ƒƒƒƒCCCC¶¶¶¶XXXXzzzz{{{{TTTT$$$$++++ZZZZÜÜÜܹ¹¹¹ÆÆÆÆ ‚‚‚‚BBBBZZZZyyyyÐÐÐÐ7777WWWW@@@@****ååååZZZZkkkkÐÐÐÐëëëëXXXXŠŠŠŠzzzz2222VVVVÃÃÃÃZZZZkkkkƒƒƒƒ@@@@****ååååXXXXppppZZZZyyyyÓÓÓÓxxxxññññVVVVZZZZzzzzgggg$$$$zzzzgggg----VVVVÆÆÆÆ!!!!****zzzzŽŽŽŽŠŠŠŠiiii××××~~~~¼¼¼¼ZZZZ++++ZZZZ¨¨¨¨KKKKãããã SSSS::::]]]]‰‰‰‰ŽŽŽŽZZZZÐÐÐÐééééZZZZzzzzgggg0000****GGGGZZZZgggg~~~~####‰‰‰‰ZZZZzzzzggggXXXXÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐZZZZkkkkÐÐÐÐLLLL»»»»::::ƒƒƒƒääääzzzzZZZZààààŠŠŠŠzzzz4444‡‡‡‡ììì샃ƒƒYYYYCCCC¶¶¶¶XXXX 13www. Bhutto.org
 15. 15. aaaaåååå!!!!****[[[[ ggggzzzziiiiÇÇÇÇggggÅÅÅňˆˆˆllll YYYYÆÆÆÆWWWWyyyy~~~~kkkkBBBBÐÐÐÐnnnn{{{{zzzz'''',,,,!!!!****ŠŠŠŠŠŠŠŠ****QQQQZZZZLLLL6666,,,,ZZZZääää©©©©wwww6666,,,,WWWWCCCCYYYYgggg„„„„¶¶¶¶XXXX~~~~ääää®®®®yyyyÅÅÅÅzzzzÆÆÆÆaaaayyyyzzzz****yyyy 1946 ÐÐÐÐ!!!!****CCCCÙÙÙÙYYYYääää»»»»ZZZZggggZZZZŠŠŠŠ{{{{HHHHXXXX~~~~eeeellll,,,,||||‚‚‚‚wwwwÐÐÐÐZZZZXXXXZZZZXXXXZZZZjjjjwwwwWWWWssssWWWWggggFFFF~~~~®®®®yyyyÅÅÅŽ½½½qqqqÝÝÝÝ™™™™gggg;;;;ååååXXXXpppp====cccc****ŠŠŠŠ77777777,,,,@@@@****āāāāZZZZKKKK ¯¯¯¯kkkk~~~~7777,,,,""""ÆÆÆÆ´´´´zzzz{{{{~~~~ääää®®®®yyyyÆÆÆÆ____····~~~~ZZZZqqqq----ŠŠŠŠggggXXXX]]]]ÌÌÌÌLLLLÜÜÜÜssssGGGGƒƒƒƒVVVVXXXXZZZZÏÏÏÏŠŠŠŠzzzzggggZZZZyyyyLLLLLLLLÑÑÑÑ````óóóóóóóógggg‚‚‚‚!!!!~~~~OOOOgggg****ÆÆÆÆ ®®®®yyyyÆÆÆÆ0000ZZZZqqqq----****yyyy÷÷÷÷ááááùùùùƒƒƒƒZZZZXXXXZZZZkkkk»»»»íííí6666,,,,÷÷÷÷ZZZZZZZZWWWW,,,,7777,,,,ZZZZZZZZzzzzgggg~~~~ääääêêêê™™™™1111āāāā~~~~OOOOgggg****YYYYîîîîVVVVÇÇÇÇXXXXZZZZ¤¤¤¤////ZZZZ((((7777ƒƒƒƒeeeeÂÂÂÂZZZZ%%%%MMMM ¢¢¢¢zzzzgggg„„„„YYYYîîîîóóóóTTTTÐÐÐÐZZZZKKKK½½½½åååå™™™™jjjjVVVVXXXXZZZZ[[[[zzzz{{{{zzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜWWWWŠŠŠŠHHHHååååāāāāZZZZ####====ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}””””VVVV»»»»^^^^™™™™********eeee’’’’ååååZZZZzzzzgggg))))oooo~~~~½½½½qqqqÝÝÝÝ ssssÂÂÂÂììììāāāā÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzzuuuu}}}}¸¸¸¸ððððZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}{{{{!!!!iiiiZZZZŠŠŠŠ¸¸¸¸ððððZZZZLLLLZZZZLLLLzzzzZZZZ−−−−ÅÅÅŧ§§§bbbb ™™™™ääääÅÅÅÅZZZZKKKK{{{{0000++++ZZZZããããggggzzzzZZZZeeee$$$$ÃÃÃÃSSSS********eeee’’’’ååååXXXX ¬¬¬¬LLLLLLLL‹‹‹‹zzzzóóóóóóóóYYYYDDDDggggììì츸¸¸ZZZZzzzzggggZZZZkkkkÆÆÆƈˆˆˆWWWWxxxxggggeeeeYYYY™™™™ZZZZKKKK½½½½åååå™™™™DDDDggggììì츸¸¸XXXXyyyyzzzz****yyyy~~~~÷÷÷÷~~~~½½½½»»»»ZZZZOOOOxxxxZZZZkkkk§§§§bbbbHHHHŠŠŠŠHHHH YYYY~~~~ZZZZÖÖÖÖYYYY********ååååcccc****iiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ZZZZkkkkÆÆÆÆZZZZŒŒŒŒ 1939 ååååāāāā~~~~ZZZZÖÖÖÖ~~~~»»»»ððððZZZZÚÚÚÚ÷÷÷÷»»»»ZZZZJJJJyyyy0000****kkkk™™™™jjjjVVVVXXXX‡‡‡‡°°°°}}}}ÐÐÐÐ====mmmm ‚‚‚‚wwwwXXXX ÓÓÓÓäää䊊ŠŠ****ÃÃÃÃ@@@@„„„„nnnn{{{{HHHHƒƒƒƒppppffffZZZZCCCCîîîîggggÐÐÐИ˜˜˜VVVVJJJJ----÷÷÷÷ZZZZÎÎÎÎZZZZwwwwììììZZZZkkkkääää÷÷÷÷~~~~¹¹¹¹æææ把ŠŠÅÅÅÅXXXXZZZZ¤¤¤¤////kkkkBBBB::::ƒƒƒƒgggg„„„„ƒƒƒƒCCCC ====ÌÌÌÌZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyÅÅÅÅggggzzzzZZZZWWWW$$$$ÆÆÆÆ____....‹‹‹‹zzzzZZZZzzzzggggWWWWxxxxggggeeeeYYYY********7777,,,,@@@@****ZZZZzzzzggggAAAA$$$$÷÷÷÷ááááhhhh++++~~~~WWWWiiiiZZZZŠŠŠŠyyyyzzzz****yyyy~~~~„„„„zzzzZZZZ::::ßßßßÒÒÒÒXXXXZZZZkkkkzzzz‰‰‰‰ÜÜÜÜ::::~~~~ÞÞÞÞ ƒƒƒƒ@@@@****ZZZZzzzzgggg::::rrrrXXXX::::yyyy»»»»ƒƒƒƒ@@@@****ZZZZzzzzgggg::::vvvv^^^^»»»»XXXXkkkkBBBBääää÷÷÷÷~~~~iiii0000++++ÏÏÏÏÆÆÆÆggggcccc„„„„ÃÃÃÃppppssss™™™™ŠŠŠŠcccc****ZZZZzzzzgggg====‹‹‹‹zzzzÆÆÆÆOOOOññññeeeeCCCCÙÙÙÙ{{{{ŠŠŠŠzzzzyyyyZZZZjjjjwwwwYYYY********7777,,,,ZZZZXXXX ZZZZkkkkÅÅÅÅzzzzzzzzÐÐÐÐ~~~~ääääyyyyzzzz****ããã㏏dddd$$$$ÃÃÃÃZZZZLLLLWWWW~~~~ÈÈÈÈ1111ZZZZzzzzgggg÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]yyyyzzzz****ãããぁ````ÆÆÆÆZZZZzzzz‘‘‘‘6666ÐÐÐЇ‡‡‡ììì샃ƒƒññññXXXXZZZZyyyy~~~~ ÐÐÐй¹¹¹ÐÐÐÐßßßßvvvv÷÷÷÷}}}}ŠŠŠŠzzzz„„„„¶¶¶¶ZZZZzzzzgggg‚‚‚‚gggg}}}}oooo~~~~÷÷÷÷}}}}©©©©]]]]‡‡‡‡ììì샃ƒƒnnnnXXXX ZZZZ¤¤¤¤////ZZZZÖÖÖÖYYYY********––––~~~~::::ƒƒƒƒZZZZƒƒƒƒ@@@@****XXXXÂÂÂÂ÷÷÷÷ááááhhhh++++iiii××××ÐÐÐÐÌÌÌÌ÷÷÷÷~~~~5555‡‡‡‡]]]]::::ƒƒƒƒððððƒƒƒƒCCCCXXXXiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{ÐÐÐÐiiiicccc****ŠŠŠŠ{{{{øøøøgggg~~~~5555iiiiZZZZ]]]]WWWWxxxxggggeeee~~~~ ƒƒƒƒCCCCXXXX˜˜˜˜VVVVÆÆÆÆqqqqÑÑÑÑ]]]]»»»»°°°°ZZZZƒƒƒƒDDDDZZZZzzzzgggg::::©©©©ZZZZzzzzggggââââjjjjwwwwÌÌÌ̬¬¬¬]]]]....ZZZZÇÇÇÇ::::ƒƒƒƒ@@@@****XXXX ŠŠŠŠzzzz2222VVVVZZZZzzzzggggJJJJ****VVVVÐÐÐл»»»°°°°ââââzzzzÂÂÂÂ""""$$$$™™™™ääääÆÆÆƈˆˆˆ====WWWWyyyy~~~~;;;;ggggzzzzggggeeeeÔÔÔÔŠŠŠŠ~~~~----EEEEgggg;;;;WWWWssss‡‡‡‡ggggyyyyOOOOgggg****ZZZZzzzzgggg----EEEEgggg;;;;WWWWssss OOOOgggg****'''',,,,~~~~ŠŠŠŠZZZZ¼¼¼¼ïïïŠŠHHHHXXXXZZZZ[[[[tttt÷÷÷÷~~~~%%%%èèèè6666,,,,ååååāāāā~~~~ZZZZyyyyÐÐÐÐVVVV~~~~ÐÐÐÐËËËË----EEEEgggg;;;;ÃÃÃÃZZZZNNNN[[[[™™™™zzzzVVVVXXXX÷÷÷÷}}}}0000****kkkkZZZZyyyy----EEEEgggg----VVVV 14www. Bhutto.org

×