Successfully reported this slideshow.

English Collocation Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย

15

Share

1 of 55
1 of 55

English Collocation Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย

15

Share

Download to read offline

คลิกเพื่อชม เฉลยปัญหา ทำไมเราแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

คลิกเพื่อชม เฉลยปัญหา ทำไมเราแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

English Collocation Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย

 1. 1. การแต่งประโยคภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องยาก สาเหตุคืออะไรกันแน่ ทีมงานพจนานุกรม English by Example ได้ทาสไลด์ชุดนี้เพื่อชี้ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากท่านต้องการเผยแพร่สไลด์นี้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.dicthai.com สนับสนุนโดย
 2. 2. ปัญหาที่พบบ่อย ในการเรียนภาษาอังกฤษ  รู้ทั้งศัพท์และ grammar แต่ทาไมยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือ แต่งประโยคได้ไม่ถูกต้อง  ไม่รู้จะเลือกใช้ศัพท์คาไหนดี เพราะคาแปลคล้ายๆ กัน  ทาไมเขียนแล้วสานวนไม่สละสลวย ไม่เหมือนที่เจ้าของภาษาเขียน  วางตาแหน่งของคาไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะเรียงลาดับอย่างไรดี  grammar ก็ถูกแล้ว แต่ทาไมอาจารย์ยังบอกว่าผิด  เปิดพจนานุกรมหาตัวอย่างประโยคตั้งหลายเล่ม ก็ไม่เจอสักที
 3. 3. ปัญหาที่ครูพบบ่อยที่สุด ในงานเขียนของนักเรียน  ใช้คาศัพท์ผิด ไม่เหมาะสมกับประโยคที่เขียน  หยิบกลุ่มคาศัพท์มาใช้ร่วมกันไม่ถูกต้อง  เรียงลาดับคาในประโยคไม่ถูก  แปลตรงตัวจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ทาให้  รูปประโยคผิด  ผิดความหมาย  สานวนไม่เหมือนเจ้าของภาษา  ผิด grammar
 4. 4. ปัญหาทั้งหมดนี้ มาจากคาเพียงคาเดียวคือ Collocation ซึ่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างเห็นตรงกันว่า Collocation คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 5. 5. Collocation คือ  การจัดวางคาหรือกลุ่มคาที่ต้องใช้ควบคู่กันในประโยคที่เจ้าของภาษา นิยมใช้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์  ถ้าตาแหน่งของคาเปลี่ยนไป หรือถ้าคาใดคาหนึ่งในกลุ่มคาถูกแทนที่ ด้วยคาอื่น ถึงแม้จะมีความหมายเหมือนกัน (synonym) หรือใกล้เคียง ที่สุด ก็จะทาให้วลีหรือประโยคนั้นดูผิดไปในสายตาของเจ้าของภาษา
 6. 6. เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ... ภาษาไทยก็มี collocation  เราใช้  ย่านธุรกิจ ไม่ใช่ เขตธุรกิจ  เขตเศรษฐกิจ ไม่ใช่ ย่านเศรษฐกิจ  ตัดถนนเส้นใหม่ ไม่ใช่ ต่อถนนเส้นใหม่  เขียวอื๋อ ดาปี๋ แดงแจ๊ด ไม่ใช่ เขียวแจ๊ด ดาอื๋อ แดงปี๋  บ่ายสองโมง ไม่ใช่ สองโมงบ่าย  ห้าโมงเย็น ไม่ใช่ เย็นห้าโมง
 7. 7. ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ เป็ นการใช้กลุ่มคา ไม่ใช่คาโดด ในบทความภาษาอังกฤษจะมีกลุ่มคา หรือ collocation ประกอบอยู่โดย เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 50%
 8. 8. I have spent the better part of my life in studying English, especially its usage in writing. I have not had the privilege of an education in an English-speaking country, nor an opportunity to study with a teacher whose mother tongue is English. I had indeed learned some English while in China, but had forgotten almost everything about it before I came to Thailand in 1948 at the age of 22. so I had to do it all by myself the hard way right from the pronunciation of the alphabet and the spellings of the names of the days of the week and those of the months. โดยเฉลี่ยบทความภาษาอังกฤษมี collocation ประกอบอยู่โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 50% Example (ตัวสี คือ collocations) :
 9. 9. ไม่รู้ collocation ทาให้ (1/5) ใช้คาควบคู่กันผิด ถูก ผิด ผมดกหนา thick hair dense hair ลมแรง strong wind powerful wind เครื่องยนต์ทรงพลัง powerful machine strong machine ตลาดที่มีคนแน่น crowded market heavy market จราจรหนาแน่น heavy traffic crowded traffic รับโทรศัพท์ answer the telephone receive the telephone
 10. 10. ไม่รู้ collocation ทาให้ (2/5) ผิดความหมาย    เธอเป็ นคนใจเย็น She is cold-hearted. She is cool-tempered. (แปลว่า เธอเป็ นคนใจร้าย)  เขาผ่านไป He passed away. He passed by. (แปลว่า เขาเสียชีวิต)  เขาทานยา He takes drug. He takes medicine. (แปลว่า เขาติดยาเสพติด)  เธอเป็ นคนง่ายๆ She is an easy woman. She is easy-going. (แปลว่า เธอเป็ นคนใจง่าย)
 11. 11.  บนท้องฟ้ ามีดวงดาวมากมาย (wrong) On the sky there are many stars. (right) There are many stars in the sky.  หน้าบ้านฉันมีรถสีแดงคันหนึ่งจอดอยู่ (wrong) In front of my house there is a red car park. (right) A red car is parked in front of my house.  เขาทาสีขาวบนกาแพง (wrong) He painted white colour on the wall. (right) He painted the wall white.  คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม (wrong) Can you do a favour to me? (right) Can you do me a favour?  เขาประกาศเปิดการประชุม (wrong) He declared open the meeting. (right) He declared the meeting open. ไม่รู้ collocation ทาให้ (3/5) เรียงลาดับคาผิด
 12. 12. ไม่รู้ collocation ทาให้ (4/5) ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย  ฉันหลงรักเข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเขา (เยิ่นเย้อ) I fell in love with him since the first time I saw his face. (เหมาะสม) I fell in love with him at first sight.  เธอเป็ นเพื่อนที่ฉันคบหามาตลอดชีวิต (เยิ่นเย้อ) She is the friend who I have contacted for my whole life. (เหมาะสม) She is my life-long friend.  เราสามารถมองเห็นภูเขาได้ในเวลาที่อากาศดี (เยิ่นเย้อ) We can see the mountain when the weather is good. (เหมาะสม) The mountain is visible in good weather.
 13. 13.  ประชาชนสามารถพูดในสิ่งที่เขาต้องการ (เยิ่นเย้อ) People have the ability to say what they need. (เหมาะสม) People have freedom of expression.  มันเป็ นทางเดียวที่เราจะเข้าไปในอาคารนี้ได้ (เยิ่นเย้อ) It is the only way we can go into the building. (เหมาะสม) It is the only access to the building.  ตารวจถูกตั้งข้อหาใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิด (เยิ่นเย้อ) The police officer was charged with using his power in the wrong way. (เหมาะสม) The police officer was charged with abuse of power. ไม่รู้ collocation ทาให้ (5/5) ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย
 14. 14. เพราะที่ผ่านมาเราเรียนภาษาอังกฤษตามตาราที่ฝรั่งเป็ นคนแต่ง แต่ฝรั่งที่เป็ นเจ้าของภาษาไม่ตระหนักถึงปัญหาของคนไทย นั่นคือ ฝรั่งเคยชินกับการพูดเป็ นกลุ่มคา ซึ่งซึมซับ Collocation จากการ เลียนแบบภาษาของพ่อแม่และคนแวดล้อม ดังนั้นตาราจึงมักพูดถึง ศัพท์และไวยากรณ์ แต่ละเลยการพูดถีง Collocation แล้วทาไมจึงไม่มีการสอน collocation ในโรงเรียน
 15. 15. การเรียน แบบดั้งเดิม คาศัพท์ ไวยากรณ์ ข้อยกเว้น มากมาย
 16. 16. โดยเชื่อว่าการรู้คาศัพท์มากจะทาให้ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี นักเรียนจึงท่องจาคาศัพท์เป็ นคาๆ มากมาย แต่ทราบหรือไม่ว่า พจนานุกรมที่โด่งดังอย่าง Oxford ใช้คาศัพท์ไม่ถึง 3,000 คา ในการอธิบาย ความหมายของคาศัพท์ทั้งเล่ม การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่ คาศัพท์
 17. 17. การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่ ไวยากรณ์ ไวยากรณ์เป็ นสิ่งที่นักเรียนไทยที่เรียนระดับ intermediate ขึ้นไป ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกเน้นในการเรียนการสอนมาก
 18. 18. ข้อยกเว้นมากมาย ข้อยกเว้นมากมายที่จาได้ไม่หมด ในความเป็ นจริงก็คือส่วนหนึ่งของ Collocation นั่นเอง แต่คาว่า Collocation ไม่ได้ถูกเน้นในการเรียน เพียงแต่ทุกคนรู้ว่า ถ้าผิดข้อยกเว้น ก็ถือว่า ผิด grammar การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
 19. 19. เราไม่สามารถประดิษฐ์คาหรือกลุ่มคาขึ้นมาเองได้ ในการสื่อสาร ถ้าเรา สังเกตจากเด็กที่กาลังหัดพูด เด็กจะพูดคาเดี่ยวก่อน แล้วพัฒนาการ สื่อสารตามรูปแบบนี้ โดยเด็กจะเลียนแบบพ่อแม่ และคนแวดล้อม คาเดี่ยว วลี (กลุ่มคา-Collocation) ประโยค หลายๆประโยค เชื่อมต่อกัน ในความเป็ นจริง ภาษาเป็ นเรื่องของการเลียนแบบ
 20. 20. สาเหตุทั้งหมดนี้ คือ คาตอบ ของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล …แม้จะเรียนมาหลายปี
 21. 21. ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ แนวคิดใหม่ สัมฤทธิ์ผล สาเหตุทั้งหมดนี้นามาสู่…
 22. 22. ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษพบว่า ปัญหาของการเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานของเจ้าของภาษา ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทย แต่เกิด ขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างหาวิธีการต่างๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้ สัมฤทธิ์ผล แต่ก็ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ จนกระทั่งในทศวรรษที่ 1980 ได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านหันมาสนใจและ ศึกษาถึงการให้ความสาคัญของ Collocationในการสอนในหลักสูตร แนวคิดใหม่
 23. 23. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความสาคัญของ collocation John Rupert Firth (The Father of Collocation) Michael Lewis & John Mchardy Sinclair: Collocation มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และการเขียน เพราะทาให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง สามารถสื่อความหมายโดยการเชื่อมต่อคา หรือใช้คาควบคู่กันได้โดย ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยลง และดูเป็ นธรรมชาติเหมือนเจ้าของ ภาษามากขึ้น จาก "Do English language learners know collocations?” เขียนโดย Malgorzata Martynska, วารสาร Investigationes Linguisticae, Vol. XI, Poznan, December 2004
 24. 24. Michael Lewis การรู้ collocation เป็ นจานวนมากๆ ทาให้ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ดี และชัดเจนกว่าการ รู้ grammar rules ซึ่งไม่ครอบคลุมหลักของ การจัดวางคาหรือการใช้คาร่วมกัน จาก The Lexical Approach. The State of ELT And A Way Forward, Language Teaching Publications, 1994
 25. 25. Joseph G. Stockdale III ในอนาคต collocation จะถูกให้ความสาคัญมากขึ้นใน การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนสามารถศึกษาและ หยิบยกตัวอย่าง collocation มาสอนนักเรียนได้จาก dictionaries of collocations จาก "Definition Plus Collocation in Vocabulary Teaching and Learning", The Internet TESL Journal
 26. 26. ถ้านักเรียนคนใดไม่มีคลังศัพท์ในลักษณะที่เป็ นกลุ่มคา หรือไม่รู้จัก collocation ของคาต่างๆ ที่ต้องการเขียน นักเรียนคนนั้นก็จะเขียนโดยยึด grammar เป็ นพื้นฐาน ซึ่งนาไปสู่ความผิดมากมายในการใช้ภาษาอังกฤษ J. Hill จาก "Collocational Competence", วารสาร ETP, April 1999, Issue II
 27. 27. Mohammed Farghal & Hussein Obiedat การผลิตพจนานุกรม collocations ให้นักเรียนใช้ เป็ นคู่มือเป็ นสิ่งจาเป็ น... นักแปลจะต้องรู้ปริมาณ คาศัพท์ และ collocations เป็ นจานวนมากๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพและใช้ภาษาอย่าง เป็ นธรรมชาติ จาก "Collocations: A Neglected Variable in EFL", IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, Nov. 95, Vol. 33, Issue 4
 28. 28. โดยทั่วไปแล้วการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมักจะแยกเรื่องคาศัพท์และ ไวยากรณ์ออกจากกัน (grammar/vocabulary dichotomy) ในการสอน คาศัพท์ก็มักเน้นแต่เรื่องความหมายของคา ขณะที่การสอนไวยากรณ์จะให้ ความสาคัญกับกฎเกณฑ์ต่างๆ การสอนแบบนี้ไม่ได้สะท้อนลักษณะธรรมชาติที่ สาคัญของภาษาที่ประกอบด้วยวลีสาเร็จรูปเป็ นจานวนมาก เมื่อผู้เรียนมองไม่เห็น รูปแบบภาษาที่สูงกว่าระดับคาและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคาที่ปรากฏ ร่วมกันในวลีเหล่านั้น ก็ย่อมไม่สามารถใช้วลีดังกล่าวเพื่อให้ภาษาของตนเป็ น ธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาได้ เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คา ปรากฏร่วมน่าจะมีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอย่างยิ่ง รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก "บทบาทของคาปรากฏร่วมในการพัฒนาทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษ" เขียนโดย ปรีมา มัลลิกะมาส, วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 20 ปี 2545-2546
 29. 29. Della Summers บรรณาธิการอานวยการของพจนานุกรม Longman Language Activator – The World’s First Preduction Dictionary (1993, p. 8) นักศึกษาจะแสดงความจานงอยู่เสมอถึงความเป็ นต้องมี พจนานุกรมที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าศัพท์คาใดที่ ถูกต้องสาหรับข้อความนั้นๆ วลีใดหรือ Collocation ใดที่ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสิ่งที่พวก เขาต้องการสื่อ
 30. 30. A.P. Cowie, University of Leeds ได้เขียนไว้ในบทนาของ Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby, Fourth Edition (1989, p. vii) ที่แสดงให ้เห็นถึงความสาคัญของ Collocationไว ้ว่า เป็ นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ Oxford University Press ได้จัดพิมพ์ Advanced Learner’s Dictionary ของ A.S. Hornby ขึ้นเป็ นครั้งแรก ซึ่งนับเป็ นผลงานบุกเบิกอันโดดเด่นที่เกิดจากการวิจัยอันละเอียด ลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงสร้าง ประโยคและ Collocation อันเป็ นที่รู้กันดีว่า สร้างความยากลาบากให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 31. 31. “Collocation เป็ นพื้นฐานของภาษาที่มีความละเอียดอ่อน และผู้ศึกษาจาเป็ นต้องเรียน เพราะความผิดพลาดในการจัด เรียงคาในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น เป็ นเครื่องบ่งชี้ที่สาคัญ ถึงความเป็ นคนต่างชาติ” พจนานุกรม “The Oxford Companion To The English Language” ปี 1992 หน้า 231-232
 32. 32. โครงสร้างประโยคตามที่เคยเรียน ประธาน กรรม กริยา ประโยคที่ถูกต้อง ตามหลัก Grammar=
 33. 33. โครงสร้างประโยคในความเป็ นจริง คาศัพท์ Collocation Grammar ประโยคที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของ เจ้าของภาษา =
 34. 34. เราจะรู้ Collocation มากๆ ได้อย่างไร  สังเกตและจดจา วิธีการใช้คาศัพท์ร่วมและการเรียง ลาดับคาของเจ้าของภาษา จากการอ่านมากๆ ฟังมากๆ ท่องจาแล้วนามาฝึกเขียนบ่อย ๆ  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ … แต่จะมีสักกี่คนที่ทาได้เช่นนี้ ?
 35. 35. ที่มาของพจนานุกรม ENGLISH BY EXAMPLE The Dictionary For Writing พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยคพร้อมคาแปล นวัตกรรมของวงการศึกษา ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จาเป็ นต้องมี โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 36. 36.  ภาษาเป็ นเรื่องของการเลียนแบบ  ประโยคในภาษาอังกฤษเกิดจาก การนากลุ่มคาแต่ละกลุ่ม (collocations) มาเชื่อมต่อเป็ นประโยค  Collocation เป็ นปัจจัยที่สาคัญก็จริง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ได้อยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษานั้นๆ ตลอดเวลา ก็ไม่สามารถจดจาและใช้กลุ่มคาได้อย่างเป็ นธรรมชาติตามเจ้าของ ภาษา ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 37. 37.  การขาดความสามารถในการใช้กลุ่มคา (collocations) ที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนสาคัญในการสร้างประโยค ทาให้ผู้เรียน ไม่สามารถแต่งประโยคที่กระชับ และสละสลวยได้  ดังนั้นการมีพจนานุกรมที่มีตัวอย่าง Collocations มากๆ จึงเป็ นสิ่งที่ จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พจนานุกรมที่มีตัวอย่างการใช้คาพร้อมคา แปลในหลากหลายสถานการณ์อย่าง English by Example นักเรียนจะ พบว่า ด้วยพจนานุกรมฉบับนี้ การเขียนเป็ นงานที่ง่ายขึ้น เข้าใจ ความหมายได้ถูกต้อง และสามารถศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วย ตนเอง ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 38. 38. English By Example The Dictionary For Writing พจนานุกรมเพี่อการแต่งประโยค ภาษาอังกฤษ พร้อมคาแปล ประโยชน์ ที่คุณได้รับจาก พจนานุกรม
 39. 39. ประโยชน์ที่คุณได้รับจากพจนานุกรม English By Example  มีตัวอย่างมาก ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย ทาให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปิด พจนานุกรมหลายเล่ม ประหยัดเวลาในการเขียน  ง่ายต่อการค้นหา เพราะทุกความหมาย และหน้าที่ของคาศัพท์รวมทั้ง ตัวอย่างการใช้ ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจน  ประหยัดเวลาผู้ใช้ ไม่ต้องเสียเวลาอ่านความหมายของศัพท์ เพื่อหา ตัวอย่างที่ต้องการเขียน ซึ่งบางครั้งอ่านความหมายแล้วก็ยังไม่เข้าใจ  เพิ่มพูนคลังศัพท์ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ความหมายใหม่และสานวนใหม่ๆที่ เกิดจากการรวมคาศัพท์เข้ากับคาอื่นๆ เป็ นกลุ่มคาใหม่จากตัวอย่างใน พจนานุกรมเล่มนี้  เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง ทุกตัวอย่างมีคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้องกากับ ทาให้เข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน
 40. 40. ความเห็นของครูภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ฉบับตั้งโต๊ะ พิมพ์ครั้งที่6 ฉบับตั้งใหญ่ พิมพ์ครั้งที่2
 41. 41. ครูเคท [คุณเนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย] จาก “ฝึกภาษาอังกฤษกันยังไงทาไมไม่สาเร็จสักที” “...ครูเคทนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านก็มีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยอยู่เล่มหนึ่งที่ น่าสนใจชื่อว่า English By Example : A Dictionary of English Collocations with Thai Translations เรียบเรียงโดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ... สนใจคาว่า Collocations ที่คุณวงศ์เขียนไว้ในคานาว่า "ไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ แต่เป็ น เรื่องความนิยมที่เจ้าของภาษาเห็นว่าถูกต้อง ดังนั้น ถึงแม้ว่าบางคนจะรู้หลัก ไวยากรณ์เป็ นอย่างดีก็ตาม แต่ก็อาจเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ได้เช่นกัน" ซึ่งประเด็นนี้ครูเคทเห็นด้วยเป็ นอย่างยิ่ง...การใช้พจนานุกรม Collocations เล่มที่ว่านี้มีข้อดี คือ คุณจะได้เรียนรู้แบบวิธีการที่ฝรั่งเขาใช้กัน...”
 42. 42. คุณเตือนตา นิมิตรกุล นักแปล ICS Translation Bureau "...ดิฉันเห็นพจนานุกรมเล่มนี้ครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมาก และอยากให้ อาจารย์ทั้งหลายแนะนาวิธีการใช้แก่ลูกศิษย์... ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราสอนภาษาอังกฤษ โดย เน้นที่เรื่องของ Collocations ตั้งแต่แรก แทนที่จะให้นักเรียนคิดว่า ภาษาอังกฤษคือ การเรียน grammar อย่างเดียว นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษได้ ง่ายขึ้นกว่านี้ และสอดคล้องกับการเรียน "ภาษา" ซึ่งมีลักษณะของการเลียนแบบ การที่ไม่พูดถึงเรื่อง Collocations ทาให้นักเรียนใช้วิธีแปลข้อความจาก ภาษาหนึ่งเป็ นภาษาหนึ่ง บางครั้ง จึงไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือที่เจ้าของภาษาใช้ ทาให้เกิดความไม่เข้าใจเป็ น "ปัญหา" ที่บางครั้งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนมี "ปัญหา" ดีใจแทนคนรุ่นใหม่ที่มีหนังสือดีๆ ให้อ่าน และหวังว่าจะทาให้ทุกคนเขียน ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ... "
 43. 43. ROHIT AGAWAL Lecturer, English Department, Thongsook College “...this dictionary is the book which can guide and support the students in order to arrange words into correct sentences. I am very impressed with this dictionary and have recommended all my students to use it.”
 44. 44. อาจารย์มณฑนา ตรีสรานุวัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส ซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ “English By Example: A Dictionary of English Collocations with Thai Translations ช่วยในการเขียน บางครั้งใช้เป็ นตัวอย่างเปรียบเทียบการเขียนของนักเรียน อาจนาไปสอนและออกข้อสอบบ้างค่ะ”
 45. 45. อาจารย์วิภาดา ประสารทรัพย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เป็ น Dictionary ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทย เพราะได้เห็นตัวอย่างการใช้คาศัพท์อย่างเข้าใจ ซึ่งบางครั้ง อาจยังไม่เข้าใจดีในการเปิด พจนานุกรม English-English ค่ะ”
 46. 46. คุณพัชชา ธีรเจริญสุข ผู้อานวยการสถาบันภาษา NCE World Education (ซ.อโศก) “English By Example ตามความคิดเห็น ของดิฉันในฐานะที่เป็ นครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ศึกษาภาษาอังกฤษคนหนึ่ง ดิฉันเห็นว่า เป็ น Dictionary ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกฝน การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนาคาศัพท์มา ใช้เขียนได้อย่างถูกต้อง”
 47. 47. “สาหรับผมแล้ว Dictionary เล่มนี้เป็ น Dictionary ที่ดี เล่มหนึ่ง เพราะมีคาอธิบายภาษาไทยที่ชัดเจน และมี ตัวอย่างประโยคสาหรับการใช้คาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ คาได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ในแต่ละกรณี ซึ่งเหมาะ กับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง” ผศ. บุญเชิด หนูอิ่ม ผู้อานวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 48. 48. อาจารย์ราศีทิพย์ กัลยาศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี “English By Example มีประโยชน์มากในการแต่งประโยค ภาษาอังกฤษ ใช้ง่าย และมีข้อมูลที่ทันสมัย”
 49. 49. ผศ. ลิลลี่ ลิมปะสุวัณณ อดีต Director of International Program Santirat Institute of Business Administration "...ปัญหาที่ทาให้บางคนท้อแท้ ก็คือ ไม่ค่อยเข้าใจการใช้ คาศัพท์ และสานวนภาษา คาศัพท์คาหนึ่งๆ มีความหมาย ได้หลายอย่างทาให้ยุ่งยาก ในการนาไปใช้พูดหรือเขียน Dictionary: English By Example ช่วยขจัดปัญหานี้ได้ อย่างมาก เพราะมีคาแปลและสานวนการใช้ให้เราหยิบไป ใช้ได้เลย นับว่าเป็ น Dictionary ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยเป็ นกาลังใจให้เราพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้อง"
 50. 50. ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (1/3)  put his hand in his pocket (เขา)พร้อมที่จะจ่ายเงิน  ask for her hand ขอเธอแต่งงาน  pull his leg ล้อเขาเล่นโดยการหลอกให้เขาเชื่อเรื่องที่กุขึ้น  eat his word (เขา)ยอมรับว่าตนพูดผิด  a long face หน้าเศร้า
 51. 51. ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (2/3)  a dog’s life ชีวิตที่ไม่มีความสุข  Every dog has his day. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน  She has made a dog’s dinner of these accounts. เธอทาบัญชีพวกนี้ยุ่งไปหมด  keep one’s nose clean หลีกเลี่ยงการทาผิด  bang your head against a brick wall พยายามในสิ่งที่ไม่มีทางจะเป็ นไปได้
 52. 52. ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (3/3)  hold one’s head high ภูมิใจในความสาเร็จของตน  a cool head ความสุขุมเยือกเย็น  have one’s hands tied ไม่มีอิสระที่จะทาในสิ่งที่ตนอยากทา
 53. 53. BETTER ENGLISH BETTER JOB
 54. 54. ทีมงานพจนานุกรม English by Example ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ หากท่านต้องการเผยแพร่สไลด์นี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.dicthai.com สนับสนุนโดย

×