Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ทำไมแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

Ad

รู้ ศัพท์ และ grammar
แต่แต่งประโยคไม่ได้
ทำไม ?

Ad

เพรำะเรำไม่รู้จัก
COLLOCATION
COL = ร่วม LOCATION = ตำแหน่ง
COLLOCATION = คำปรำกฏร่วม

Ad

มำดู collocations ที่เรำคุ้นเคย
Happy birthday to you
ไม่ใช่ Happy birthday for you
สุขสันต์วันเกิด แด่/ให้/สำหรับ เธอ
ไม่...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 24 Ad
1 of 24 Ad

ทำไมแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

Download to read offline

สไลด์ชุดนี้เหมาะสำหรับการอธิบายสาเหตุที่เราแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้ โดยเน้นเรื่อง Collocations ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งระยะหลังมีการกล่าวถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย

สไลด์ชุดนี้เหมาะสำหรับการอธิบายสาเหตุที่เราแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้ โดยเน้นเรื่อง Collocations ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งระยะหลังมีการกล่าวถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย

More Related Content

Viewers also liked (20)

ทำไมแต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

 1. 1. รู้ ศัพท์ และ grammar แต่แต่งประโยคไม่ได้ ทำไม ?
 2. 2. เพรำะเรำไม่รู้จัก COLLOCATION COL = ร่วม LOCATION = ตำแหน่ง COLLOCATION = คำปรำกฏร่วม
 3. 3. มำดู collocations ที่เรำคุ้นเคย Happy birthday to you ไม่ใช่ Happy birthday for you สุขสันต์วันเกิด แด่/ให้/สำหรับ เธอ ไม่ใช่ สุขสันต์วันเกิด ถึง เธอ
 4. 4. มำดู collocations ที่เรำคุ้นเคย Go to school ไม่ใช่ go school Go home ไม่ใช่ go to home เพรำะฝรั่งคุ้นที่จะพูดแบบนี้ ใครพูดต่ำงจำกนี้เขำก็ว่ำแปลก ไม่ถูกต้อง ผิด Collocations ตำมหลัก grammar ต้องมี a an the นำหน้ำคำนำม แต่ทำไม home, school ไม่มี
 5. 5. COLLOCATION คืออะไร COLLOCATION คือกลุ่มคำที่ต้องใช้ควบคู่กันที่ เจ้ำของภำษำนิยมใช้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักไวยำกรณ์
 6. 6. ธรรมชำติของ ภำษำอังกฤษ มักใช้กลุ่มคำ มำกกว่ำใช้คำโดด กำรรู้ภำษำอังกฤษเป็ นคำๆ จึงมักจะแต่งประโยคไม่ค่อยได้
 7. 7. บทควำมถัดจำกนี้ จะใช้คำง่ำยๆ แต่เรำมักจะนำมำแต่งประโยคไม่ได้ เรียบเรียงไม่ถูก
 8. 8. I have spent the better part of my life in studying English, especially its usage in writing. I have not had the privilege of an education in an English-speaking country, nor an opportunity to study with a teacher whose mother tongue is English. I had indeed learned some English while in China, but had forgotten almost everything about it before I came to Thailand in 1948 at the age of 22. So I had to do it all by myself the hard way right from the pronunciation of the alphabet and the spellings of the names of the days of the week and those of the months. ตัวอย่ำงบทควำมภำษำอังกฤษ ตัวสีคือ collocations
 9. 9. สังเกตว่ำ บทควำมก่อนหน้ำนี้มี กลุ่มคำ แทรกอยู่เป็ นจำนวนมำก เพรำะเรำไม่คุ้นกับกำรใช้คำเหล่ำนี้เป็ น กลุ่มคำ(collocations) เรำจึงแต่งประโยคไม่ค่อยได้นั่นเอง กำรใช้กลุ่มคำลักษณะนี้ ไม่เกี่ยวกับ grammar เป็ นกำรใช้กลุ่มคำตำมแบบที่ฝรั่งนิยมใช้
 10. 10. จะรู้ COLLOCATIONS มำกๆได้อย่ำงไร • เปิด Dict. มำกๆ • อ่ำนหนังสือมำกๆ* • สื่อสำรกับฝรั่งมำกๆ หมำยเหตุ * โดยทั่วไปภำษำในหนังสือน่ำจะมีควำมถูกต้องมำกกว่ำเพรำะได้ผ่ำนกำร ตรวจจำกบรรณำธิกำร ส่วนบทควำมบนอินเตอร์เน็ตบำงครั้งเขียนโดยผู้ ไม่ชำนำญกำรใช้ภำษำอังกฤษ
 11. 11. เปิดดิกฯมำกๆ อ่ำนมำกๆ ไหวหรือเปล่ำ
 12. 12. อีกหนึ่งวิธี ที่จะรู้ COLLOCATIONS มำกๆ ได้ English by Example Dictionary...เน้นเรื่องกำรแต่งประโยค
 13. 13. พจนำนุกรม ENGLISH BY EXAMPLE Dictionary of English Collocations ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 14. 14. วิธีกำรใช้ English By Example เช่น เรำจะพูดว่ำ “จ่ำยเงินเข้ำบัญชีของฉัน” จะใช้คำอะไรดี pay money in/on/at/into/ ??? my account
 15. 15. วิธีกำรใช้ English By Example เรากาลังสงสัยว่า จะใช ้คาอะไรมาเชื่อม pay money กับ account ลองมาดูคานี้ใน English By Example
 16. 16. คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ ได ้อุทิศตนเองให ้กับการศึกษาและ ทางานด ้านการใช ้ภาษาอังกฤษมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี โดยได ้ ทาการศึกษาค ้นคว ้าความรู้ทางด ้าน การใช ้ภาษา อังกฤษ จากตาราวิชาการ และพจนานุกรมต่างๆ ที่ท่านได ้สะสมไว ้ เป็ นจานวนมาก ด ้วยความ วิริยะอุตสาหะ จนเกิดความ เชี่ยวชาญ ที่มำของพจนำนุกรมเพื่อกำรแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 17. 17. ที่มำของพจนำนุกรมเพื่อกำรแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ คุณวงศ์กล่าวว่า... งานแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เรามักจะใช ้ดิกฯเช่น …ทาให ้ต ้องเสียเวลาค ้นหาตัวอย่างจากดิกฯเล่ม อื่นหลายเล่ม ... Oxford, Longman, Collins COBUILD, Merriam-Webster etc. …แต่ดิกฯเหล่านี้บางครั้งก็มีตัวอย่างการใช ้ คาศัพท์ไม่มากพอ
 18. 18. ที่มำของพจนำนุกรมเพื่อกำรแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ หลังเกษียณจากทางานแปลกว่า20ปีที่สถานฑูตอเมริกา คุณวงศ์จึงเริ่มต ้นทาดิกฯที่เน้นเฉพาะการแต่งประโยค Oxford, Longman, Collins COBUILD และ ดิกฯ usage อื่นๆ มาไว ้ในเล่มเดียว ตัวอย่างเหล่านี้ก็คือ Collocationsนั่นเอง...แต่ในช่วงเวลาที่ทา ดิกฯเล่มนี้ คนไทยยังไม่รู้จัก คาว่า Collocationเพื่อให ้เข ้าใจ ง่ายขึ้น คุณวงศ์จึงตั้งชื่อดิกฯนี้ว่า English By Example คุณวงศ์ รวบรวมตัวอย่าง การใช ้ศัพท์จาก
 19. 19. คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ มีควำมเห็นว่ำ... คำศัพท์ Collocations Grammar ประโยคที่ถูกต้อง ตำมมำตรฐำน ของเจ้ำของภำษำ เรำต้องรู้ อย่ำงน้อย 3 เรื่อง =
 20. 20. ดังนั้น เรำควรมี English by Example เพิ่มอีก 1 เล่ม เพรำะ Dict.เล่มแรกที่พวกเรำมีกันทุกคนเป็ น ดิกฯเน้นคำศัพท์ มำกๆ รวมถึง Oxford, Longman, Merriam-Webster, Collins COBUILD etc. Dict. เหล่ำนี้ เน้นแปลควำมหมำย มีตัวอย่ำงไม่มำกพอเพื่อใช้แต่งประโยค แต่ English By Example ไม่ใช่ ดิกฯเน้นคำศัพท์ แต่เป็ น ดิกฯ...เน้นกำรแต่งประโยค
 21. 21. ผลงำนของ วงศ์ วรรธนพิเชฐ English By Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations ฉบับตั้งโต๊ะ และฉบับใหญ่ พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age ฉบับสาหรับคนต่างชาติ คู่มือการใช ้ Articles: A, An และ The
 22. 22. BETTER ENGLISH BETTER JOB

×