Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beton Yollar

3,467 views

Published on

Beton Yollar

Published in: Engineering
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Beton Yollar

 1. 1. 1 BBEETTOONN YYOOLL Mayıs 2013 Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com
 2. 2. BBEETTOONN YYOOLL TTAANNIIMMII Bağlayıcı malzeme olarak çimentonun kullanıldığı yol üstyapısına Beton Yol denir. Mayıs 2013 2 www.betonvecimento.com
 3. 3. BBEETTOONN YYOOLL TTİİPPLLEERRİİ Beton yollar üç ana tipe sahiptir: • Derzli – Donatısız Beton Yol: Enine ve boyuna derzler bulunur. Derzlerde kayma ve bağlantı demirleri kullanılabilir. • Derzli – Donatılı Beton Yol: Enine derzler biraz daha aralıklıdır. • Derzsiz – Donatılı Beton Yol: Sanat yapıları geçişleri ve inşaat derzleri hariç hiç enine derz bulunmamaktadır. Mayıs 2013 3
 4. 4. BETON YOL TASARIMINDA TTEEMMEELLLLEERR beton kaplama  Beton yollar alttemel, temel ve kaplama tabakalarına sahiptir. beton kaplama beton kaplama zayıf beton temel kırmataş temel alttemel malzeme (dona dayanıklı) çimento stabilizasyonlu temel alttemel malzeme (dona dayanıklı) alttemel malzeme (dona dayanıklı) Mayıs 2013 4 www.betonvecimento.com
 5. 5. BBEETTOONN YYOOLL KKEESSİİTT Bağlantı Demiri Temel Tabakası Alttemel Kayma Demiri Plak Boyuna Kalınlığı Derz Enine Derz Beton Plak Yüzey Düzgünlüğü Yüzey Bitirmesi Mayıs 2013 5 www.betonvecimento.com
 6. 6. BBEETTOONN YYOOLL YYAAPPIIMMII Sabit Kalıp Kullanılması Kayar Kalıplı Beton Yol Finişeri Kullanılması Mayıs 2013 6 www.betonvecimento.com
 7. 7. DDEERRZZLLEERR Yalancı derz (kalınlığın 1/3’ü veya ¼’ü derinliğinde) Zayıf beton temel Mayıs 2013 7 www.betonvecimento.com
 8. 8. BBAAĞĞLLAANNTTII DDEEMMİİRRLLEERRİİ Mayıs 2013 8 www.betonvecimento.com
 9. 9. YYÜÜZZEEYY BBİİTTİİRRMMEE Mayıs 2013 Telis Çekilerek Yüzey Bitirme 9 www.betonvecimento.com
 10. 10. YYÜÜZZEEYY BBİİTTİİRRMMEE Mayıs 2013 Boyuna Düzgünleştirici 10
 11. 11. YYÜÜZZEEYY BBİİTTİİRRMMEE Mayıs 2013 Kür maddesi uygulaması 11 www.betonvecimento.com
 12. 12. BBEETTOONN ~ %6 Hava ~ %11 Çimento ~ %41 İri Agrega ~ %26 Kum ~ %16 Su Mayıs 2013 12 www.betonvecimento.com
 13. 13. BBEETTOONN NNİİTTEELLİİKKLLEERRİİ • Dayanım • Dayanıklılık – Aşınma – Donma-çözünme • Yüzey betonu özelikleri – Çatlaklar – Derzler Mayıs 2013 13 www.betonvecimento.com
 14. 14. İİDDEEAALL BBEETTOONN C30/37 SINIFI BETON HAVA SÜRÜKLENMİŞ KAPLAMA KALINLIĞI EN AZ 20 cm Mayıs 2013 14 www.betonvecimento.com
 15. 15. BETON YOLLARIN ÜÜSSTTÜÜNNLLÜÜKKLLEERRİİ Mayıs 2013 15 www.betonvecimento.com
 16. 16. DDOOĞĞAALL KKAAYYNNAAKK Beton %100 Yerel Bir Üründür! • Beton %100 yerli bir üründür ve düşük maliyetlerle temin edilmektedir. • Türkiye, çimento üretiminde dünyada söz sahibidir. • Asfalt (bitüm), dövize dayalı ithal bir üründür. • Gelişen rafineri teknolojisi nedeniyle, giderek daha az elde edilmekte ve maliyeti yükselmektedir. • Ayrıca rafinerilerden istenilen özellikte bitüm sağlamak güçtür. Mayıs 2013 16 www.betonvecimento.com
 17. 17. 17 Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 18. 18. DDAAYYAANNIIKKLLIILLIIKK Yapısal Ömür Uzunluğu • ABD’de mevcut yollar üzerinde yapılmış bir araştırma, aynı koşullardaki bir beton kaplama ömrünün asfalt kaplama ömrüne oranının 1,7 – 2,0 arasında olduğu bulunmuştur. • Beton yollar daha az mevsimsel hasara uğrarlar. (klorür etkisi(tuzlama sonucu), donma – çözünme dayanıklılığı) • Beton kaplamaların aşınma miktarı, kuru halde asfaltın %60’ı, ıslak halde %33’ü daha fazla olmaktadır. Mayıs 2013 18 www.betonvecimento.com
 19. 19. DDAAYYAANNIIKKLLIILLIIKK Taşıma Gücü Yüksekliği Beton yollar, üzerine gelen yükleri daha geniş bir alana yayarak taban zeminine iletirler. Mayıs 2013 19 www.betonvecimento.com
 20. 20. DDAAYYAANNIIKKLLIILLIIKK •Beton yolların yapısal ömrü uzundur; uzun yıllar bakım onarım gerektirmeden kullanılabilir. •(asfalt min 14 ~17 yıl beton min 20-25 ~ 30-40 yıl) •Beton yüzeylerde asfalttaki gibi teker izi oluşmaz. Mayıs 2013 20 www.betonvecimento.com
 21. 21. DDAAYYAANNIIKKLLIILLIIKK 21 Beton yol ömrü 35-40 yıl iken asfaltın ömrü bunun Beton neredeyse yarısıdır. Asfalt Yaş(yıl) Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 22. 22. GGÜÜVVEENNLLİİKK Gece Görüş Kolaylığı Beton yollar doğal olarak açık renklidir ve araçlardan ve sokak lambalarından gelen ışıkları yansıtırlar. Mayıs 2013 22 www.betonvecimento.com
 23. 23. GÜVENLİK •Beton yollarda deformasyon çok azdır su birikmesi, göllenme olmaz, araçlar için tehlike oluşturmaz. •Göllenme beklenmediği için donma çözülme gibi hava koşullarından, diğer alternatiflerine göre daha az etkilenir. Mayıs 2013 23 www.betonvecimento.com
 24. 24. GGÜÜVVEENNLLİİKK Daha Kısa Fren Mesafesi • Beton kaplamaların kayma sürtünme katsayıları yüksektir, böylece daha kısa bir durma mesafesi sağlanır. • Yollar ıslak olduğunda bu katsayısıda görülen küçülme asfalt kaplamalara göre çok daha azdır. • Asfalt yolda oluşan oluklanma ve çukurlarlarda biriken sular, su kızağı ve don tehlikesi yaratır. Mayıs 2013 24 www.betonvecimento.com www.betonvecimento.com
 25. 25. GÜVENLİK Beton yollar daha kısa durma mesafesi sağlar. 25 Kuru beton yüzey Kuru asfalt yüzey Yaş beton yüzey Yaş asfalt yüzey Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 26. 26. ÇÇEEVVRREE • Doğal ve yerli kaynaklar kullanılarak yapılır. • Tehlikeli madde içermez • Yer altı suyunu kirletmez • Petrol kaynaklarının yollarda harcanmasını engeller • Endüstriyel atıklar (uçucu kül, cüruf..) beton yol içinde katkı olarak kullanılabilir. Mayıs 2013 26 www.betonvecimento.com
 27. 27. ÇÇEEVVRREE Beton doğal ve Kentsel Çevreye Zarar Vermez • Asfalt yollardaki bitümün ısıtılma işlemi büyük ölçüde bir çevre kirliliğine yol açmaktadır. • Bitümün içindeki bazı maddeler zamanla uçmaktadır. (Yaşlanma) • Beton %100 geri dönüşümlü bir malzemedir. Endüstriyel atıklar (uçucu kül, cüruf..) beton yol içinde katkı olarak kullanılabilir • Daha az onarım ve bakım gerektirdiğinden daha hızlı trafik akışına ve daha az egsoz dumanı ve hava kirliliğine neden olur Mayıs 2013 27 www.betonvecimento.com
 28. 28. TTAASSAARRRRUUFF Beton Yol Akaryakıt Tasarrufu Sağlar. • Rijit olan beton kaplamalar, özellikle ağır araçlara daha kolay bir teker yuvarlanması sağlamaktadır. Böylece beton yolda daha az yakıt tüketilir. • Çeşitli araştırmalara göre, ağır taşıtlarda %11-%20 arasında değişen oranlarda bir yakıt tasarrufu olmaktadır. • Daha az yakıt gerektiğinden daha az egsoz dumanı ve hava kirliliği sağlar. Mayıs 2013 28 www.betonvecimento.com
 29. 29. MEVSİMSEL YYAAPPIIMM KKOOLLAAYYLLIIĞĞII Beton Yol Her Mevsim ve İklim Koşulunda Yapılabilir Sadece kuru havada yapılabilen asfalt yol Nemli ortamda beton yol yapımı Mayıs 2013 29 www.betonvecimento.com
 30. 30. MEVSİM ETKİSİ Mayıs 2013 30 www.betonvecimento.com
 31. 31. MMEEVVSSİİMM EETTKKİİSSİİ Beton Yollar Her Mevsimde ve Her Koşulda Yapılabilir. Asfalt uygulaması düşük sıcaklıkta ve yağışlı havalarda yapılamadığından, yapım ve onarım mevsimi kısadır. Beton yol ise asfaltın aksine ıslak zemin de dahil olmak üzere, hemen her iklim koşulunda yapılır. Asfalt kaplamaların belirli bir sıcaklıkta dökülmesi ve silindirle sıkıştırılması gerekmektedir. Beton kaplamalar ise vibratörlerle sıkıştırılmakta olup, ısı kaybı gibi bir sorun söz konusu değildir. Mayıs 2013 31 www.betonvecimento.com
 32. 32. “ISI ADASI” OLUŞUMU Şehir içlerinde yüksek oranda yapılaşma, özellikle renkli kiremit ve asfalt yollar, şehirlerdeki ısı tutma oranını yükseltir. Asfalt üzerine gelen güneş ışığının: • % 5 ini yansıtır • % 95 ini yutar Beton ise ışığın: • % 30 unundan fazlasını yansıtır. • Açık renkli olduğu için daha az ısı tutar. • Şehir içlerinde ısı adası problemini azaltır. Mayıs 2013 32 www.betonvecimento.com
 33. 33. “ISI ADASI” OLUŞUMU Mayıs 2013 33 www.betonvecimento.com
 34. 34. TERMAL KAMERA TESPİTLERİ Mayıs 2013 Beton Asfalt 34 www.betonvecimento.com
 35. 35. BBAAKKIIMM MMAALLİİYYEETTİİ Türkiye’de Giderek Artan Bakım Onarım Maliyetleri • Bugün karayollarına ayrılan sınırlı bütçenin büyük bir bölümü bakım-onarıma giderlerinde kullanılmaktadır. • Türkiye artık daha dayanıklı, uzun yıllar bakım onarım gerektirmeden kullanılacak yollar yapmak zorundadır. Mayıs 2013 35 www.betonvecimento.com
 36. 36. BAKIM MALİYETİ Beton yol ömrü: 34 yıl İlk bakım: 12. yılda Asfalt yol ömrü: 17 yıl Bakım: her 3-5 yılda Mayıs 2013 36 www.betonvecimento.com
 37. 37. ULAŞIM MMAALLİİYYEETTİİNNEE EETTKKİİ Beton yol aydınlatma ve yakıt giderlerini düşürür. •Aydınlatma için daha az ışık 30% civarı tasarruf •Yakıt tasarrufu sağlar: Rijit olduğu için araçlar esnek kaplamalarda olduğu gibi kaplama içine gömülmez daha rahat sürüş daha az yakıt tüketimiyle birlikte daha düşük CO2 emisyonu sağlar. Mayıs 2013 37 www.betonvecimento.com
 38. 38. ASFALT BETON %7 YAKIT TASARRUFU Mayıs 2013 38 www.betonvecimento.com
 39. 39. ZZEEMMİİNN EETTKKİİSSİİ •Beton yol rijit olduğu için zemine yük daha az biner. Yayılı yük modellemesi geçerlidir. •Asfaltta ise alt temele ve zemine yüksek basınç gelir. Noktasal yük modellemesine daha yakındır. •Beton yollarda Asfalta göre daha az temel yeterli olacaktır. •Kötü zeminlerde temel ihtiyacı az olduğundan daha ekonomik olacaktır. Gerilme < 0,2 MPa Gerilme = 2 MPa Mayıs 2013 Beton (rijit) Asfalt (esnek) 39 www.betonvecimento.com
 40. 40. DDÜÜZZGGÜÜNNLLÜÜKK •Rijit ve dayanıklı olduğu için düzgün yüzeyini uzun süre muhafaza eder. •Bu düzgünlük sürüşte güvenliği ve konforu sağlar. Mayıs 2013 40 www.betonvecimento.com
 41. 41. KKOONNFFOORR vvee SSEESSSSİİZZLLİİKK Betonun dayanıklı bir malzeme olması nedeniyle ilerleyen yıllarda sürücü konforu düşmemektedir. Mayıs 2013 41 www.betonvecimento.com
 42. 42. KKOONNFFOORR vvee SSEESSSSİİZZLLİİKK Betondaki yüzey pürüzlülüğünün zaman içindeki artışı daha azdır. Mayıs 2013 42 www.betonvecimento.com
 43. 43. 43 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII Mayıs 2013
 44. 44. 44 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--OORRDDUU Ordu- Çaybaşı Ordu- Koçcuğaz Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 45. 45. 45 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--OORRDDUU Ordu- Kumru Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 46. 46. BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--KKAASSTTAAMMOONNUU 46 Kastamonu- Bağyurdu Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 47. 47. 47 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--ŞŞIIRRNNAAKK Şırnak - Uludere Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 48. 48. 48 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--TTRRAABBZZOONN Trabzon - Araklı Trabzon - Yerlice Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 49. 49. 49 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--GGİİRREESSUUNN Giresun - Uğurca Giresun - Şebinkarahisar Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 50. 50. 50 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--RRİİZZEE Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 51. 51. 51 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--GGİİRREESSUUNN • 27 köy yolunun betonlama işi 2012 yılında toplam 958 bin 295 TL’ye ihale edilmiştir. • Toplam 6 bin 810 metre beton yol yapıldı. • Daha önceki yıllarda 15 cm kalınlığında yapılan köy yolu betonlarının daha dayanıklı ve sağlıklı olması açısından 20 cm kalınlığında planladık ve yaptık. Giresun Merkez Alınca, Burhaniye, Çamlık, Çukurköy, Darıköy, Ergence, Hisargeriş, Okçu, Orhaniye, Sayca, Sıvacı Seyit, Yaykınlık , Ambaralan, Barçaçakırlı, Çalış, Camili, Çandır, Çavuşoğlu, Çiçekli, Esentepe, Güneyköy, Gürköy, Ortaköy, Uzgur, Yazlık ve Yenicehisar http://www.haberciniz.biz/2012-yilinda-giresun-merkeze-bagli-27-koy-yolu-betonlandi-1813165h.htm Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 52. 52. 52 BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--GGİİRREESSUUNN Pülümür Kaymakamlığı tarafından köy halkının ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için KÖYDES projesi kapsamında Turnadere-Balpayam Grup yolunun 1.448,71 kısmı beton yol yapıldı. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan beton yol köy halkının hizmetine sunuldu. Yol ile ilgili bilgi veren Pülümür Kaymakamı Mustafa Ünver Böke: "Beton yol ile asfalt yol kıyaslandığında beton yolun taşıma gücünün yüksek olması, ıslak zeminde dahil olmak üzere, hemen her iklim koşulunda yapılabilmesi, daha dayanıklı, daha az bakım ve onarım gerektirmesi ayrıca asfalt yola göre beton yolun kullanım ve maliyet açısından daha avantajlı olması nedeniyle tercih ettik"dedi.Ayrıca beton yol yapımında kullanılan hammaddelerin tamamen yerli girdi olduğu ve fiyat dalgalanmalarından asfalt hammaddesi kadar etkilenmediğini de belirten Böke, uzun vadede beton kaplama yolların asfalta göre çok daha ekonomik olduğunu ifade etti. http://www.tuncelihalkinsesi.com/yerel/pulumurde-beton-yol-tamamlandi-h7094.html Mayıs 2013 www.betonvecimento.com
 53. 53. BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--MMUUĞĞLLAA Milas'a bağlı Türbe grup köylerinde sık sık eylemlerle gündeme gelen yollarda betonlama çalışması başlatıldı. Maden nakliye kamyonları tarafından yoğun biçimde kullanılan ve eski hali asfalt olan yollar Milas Köylere Hizmet Götürme Birliği, KÖYDES ve maden firmalarının bütçesiyle çift çelik hasırlı betona çevrilerek sağlamlaştırılıyor http://www.haberler.com/maden-yollari-beton-oluyor-3864220-haberi/ Mayıs 2013 53 www.betonvecimento.com
 54. 54. BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--TTEEKKİİRRDDAAĞĞ Tekirdağ – Karaağaç 5500 metre Mayıs 2013 54 www.betonvecimento.com
 55. 55. BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII--SSİİİİRRTT Siirt – Sarısalkım Mayıs 2013 55 www.betonvecimento.com
 56. 56. BBEETTOONN KKÖÖYY YYOOLLLLAARRII GGÜÜNNEEYY DDOOĞĞUU AANNAADDOOLLUU Hizmete girecek olan Kaleüslere yaya olarak ulaşılabildiği gibi karayolu ve havayoluyla da ulaşılabilecek. Bu amaçla 130 kilometrelik beton yol döşendi. Karayolu bağlantısının beton yol olarak yapılmasının en büyük sebebi olası mayın döşemelerine karşı önlem almak. Asfalt yollar kışın daha kolay bozuluyor ve mayın döşenmesine daha elverişli. Beton yolarla birbirine bağlanacak olan kaleüsler, herhangi bir güvenlik sorununda karayoluyla desteğin gelmesi imkanına da sahip olacak. http://www.stargundem.com/yasam/1301982-beton-yollu- 3-katli-kaleusler-yaza-hazir.html 56 Mayıs 2013
 57. 57. Tekintaş, "Bir sathi kaplama yolun kilometresi 95 bin liraya mal olurken beton yolun aynı mesafesi 140 bin lira, sıcak asfalt yapsak 180 bin liraya mal oluyor. İki katı masraf gibi görünüyor ama bir yılda çöken yolu mu tercih edersiniz, 10 yıl kalıcı olan bir yolu mu tercih edersiniz? O sebeple köy yollarını tek tek gündeme alıp beton yol ve sıcak asfalt yapmamız gerekiyor. Bozulmayacak yolu bugünden yapmak daha karlı bir yöntemdir. Mesela geçen yıl Perşembe İlçesi'nde geçen yıl 16,5 km beton yol yapılmış, belki az gibi görünüyor ama bugüne kadarki sel ve yağışlar sonunda baktığımızda yol olduğu gibi duruyor. O sebeple bu konuya ciddi bir şekilde eğilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Mayıs 2013 57 www.betonvecimento.com
 58. 58. Mayıs 2013 58 www.betonvecimento.com
 59. 59. Mayıs 2013 59
 60. 60. Mayıs 2013 60

×