Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کتاب امنیت

230 views

Published on

هک - کالی - امنیت

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to like this

کتاب امنیت

 1. 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫کتاب‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫تالیف‬: ‫نسخه‬۰ ۱/
 2. 2. ‫منتشر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫میشه‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫وقت‬ ‫نیازمند‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ساختاری‬ ‫هر‬ ‫چون‬. ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫مینویسم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫گرفتم‬ ‫تصمیم‬ ‫من‬ ‫کرد‬. . . ‫کنم‬ ‫دریافت‬.‫هرینه‬ ‫ولی‬ ‫بیاد‬ ‫بدست‬ ‫بیشتری‬ ‫سود‬ ‫شاید‬ ‫کنم‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬. . ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫بنظرم‬ ‫کنیم‬ ‫ب‬ ‫حسا‬ ‫و‬ ‫درختان‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫تا‬ ‫گرفتن‬ ‫مجوز‬ ‫زمان‬. . … … ‫بدن‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنن‬ ‫حمایت‬ ‫عزیزان‬ ‫امیدوارم‬.‫های‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫میشه‬ ‫دلگرمی‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫مبلغ‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬.۴۰۰۰‫گرفتم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫تومان‬. ‫دانلود‬ ‫نمیتونید‬ ‫ولی‬ ‫بخونید‬ ‫میتونید‬ ‫آنلین‬ ‫بصورت‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫هست‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫توسعه‬ ‫من‬ ‫تلش‬. . ‫بدین‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودتون‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫لطفا‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬. . ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫دانلود‬۴۰۰۰‫تومان‬ ‫دونیت‬
 3. 3. ‫شنید‬ ‫خواهید‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫اگر‬
 4. 4. ‫لینوکس‬ ‫کالی‬:‫انگلیسی‬ ‫)به‬kali linux‫هک‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫های‬‫تست‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ( ‫اوبونتو‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫پای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ‫برخل ف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫سازند‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫توزیع‬ ‫این‬ .‫باشد‬‫می‬ .‫است‬ ‫دبیان‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫پای‬ ‫بر‬ ‫کالی‬ ،‫بود‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫کالی‬ ‫و‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫آن‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫سازند‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫دیگر‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حدود‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بصورت‬ ‫کالی‬۳۰۰‫داراست‬ ‫را‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ : ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫که‬ •Armitage •nmap •Wireshark •John the Ripper •Aircrack-ng •Burp suite •OWASP ZAP •Metasploit •Kismet •… ‫و‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫کالی‬۲‫نسخه‬۳۲‫و‬ ‫بیتی‬۶۴‫معماری‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫ای‬‫نسخه‬ ‫البته‬ . ‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫بیتی‬ arm. ‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫نسخه‬ ‫همچنین‬android. ‫باشد‬‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫نام‬nethunter. ‫است‬
 5. 5. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫کالی‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گام‬1: ‫گام‬2:
 6. 6. !‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫پیشفرض‬ ‫ای‬ ‫گزینهه‬ ،‫گردد‬ ‫سعی‬ ،‫نمیدانید‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬
 7. 7. ‫گام‬3: ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬Flash‫یا‬DVD‫را‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫گزینه‬ ‫ابتدا‬ ،‫نمایید‬ ‫نصب‬ .‫برگزینید‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫گزینه‬ ‫بازشونده‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫تیک‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هارد‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫سیستمتان‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫میبایست‬ ‫نخست‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫دقت‬image!‫بگیرید‬ ‫آموزش‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬image‫به‬ ‫آن‬ ‫یادگیری‬ ،‫تسلط‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫نمیگنجد؛‬ ‫مجال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ .‫میگردد‬ ‫واگذار‬ ‫خودتان‬ ‫عهده‬ ‫گام‬4:
 8. 8. !‫میباشد‬ ‫مطلب‬ ‫گویای‬ ‫کامل‬ ،‫مربوطه‬ ‫تصویر‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ (‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫)به‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫یک‬ ‫نمودن‬ ‫امتحان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫دقت‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ «‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ذخیره‬ ‫»محل‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫حتم‬ ‫اقدامی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫داشتید‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ . ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫تداخل‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫گام‬5:
 9. 9. $ ‫سیستمعامل‬ ‫نصب‬ ‫در‬ ‫درایو‬ ‫انتخاب‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫شباهت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬Window‫فضای‬ ‫مقدار‬ .‫دارد‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫گیگابایت‬ ‫برحسب‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫سیستمعامل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫بناست‬ ‫که‬ ‫درایوی‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ .‫میشود‬ ‫گام‬6: ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ویرایش‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرحلهای‬ ‫آخرین‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫رم‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫درصد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫اختصاص‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫فضای‬ ‫میتوان‬ ‫مثال‬ ‫داد‬‫پیشفرض‬ ‫بطور‬512.‫میباشد‬ ‫مگابایت‬ ‫گام‬7:
 10. 10. ) ‫اول‬ ‫گزینه‬)Live‫اجرای‬ ‫یعنی‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫نسخههای‬ ‫همه‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫تقریب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاصیتی‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫سیستمعامل‬ ‫آزمایشی‬ ‫بطور‬ ‫یکبار‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫درواقع‬ ‫نصب؛‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫سیستمعامل‬ -‫می‬ .‫کنید‬ .‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آخر‬ ‫گزینه‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫هد ف‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نسخه‬ ‫که‬ ‫نماند‬ ‫ناگفته‬52‫نسخه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیتی‬64‫کمی‬ ‫بیتی‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گرافیکی‬ ‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫گزینه‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫البته‬ .‫میدهد‬ ‫گام‬8:
 11. 11. .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پیشفرضها‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫زبان‬ ) ‫کالی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قسمتی‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دوبار‬ ‫وقتی‬ :‫نکته‬)Kali‫وارد‬ ،‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫است‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ $ ‫در‬ ‫ماوس‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫امل‬ ‫سیستمع‬Window.‫نمود‬ ‫نخواهد‬ ‫کار‬ ‫ترکیبی‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫براحتی‬ ،‫داشتید‬ ‫را‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫قصد‬ ‫اگه‬Crtl+Alt‫استفاده‬ .‫نمایید‬ ‫گام‬9:
 12. 12. .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫میبایست‬ ‫حال‬ ) ‫آخر‬ ‫گزینه‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫انتخاب‬ ‫قصد‬ ‫اگه‬)other‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آسیا‬ ‫بعدی‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫نمایید؛‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .‫برگزینید‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫نهایی‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫نهایت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫گام‬10:
 13. 13. ‫برای‬ ‫ترکیبی‬ ‫کلیدهای‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫اضافه‬ ‫منویی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫میشود؛‬ ‫انتخاب‬ ‫صفحهکلید‬ ‫زبان‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ) ‫پیشفرض‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫میشود‬ ‫پیشنهاد‬ .‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫میبایست‬ ‫را‬ ‫زبان‬ ‫تغییر‬)alt+shift‫استفاده‬ .‫گردد‬
 14. 14. ‫گام‬11: ‫آن‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫کارهایی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫البته‬ (!‫آن‬ ‫نمودن‬ ‫لغو‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫)البته‬ .‫ندارد‬ ‫دخالتی‬ (‫گنجید‬ ‫نخواهد‬ ‫مجال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بیشتر‬ ‫)توضیح‬ .‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫پیشفرض‬ ‫مقدار‬ ‫نیز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
 15. 15. ‫گام‬12: .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شبکه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کافیست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبلی‬ ‫مرحله‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نشود‬ ‫فراموش‬kali‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬
 16. 16. ‫گام‬13: ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫میبایست‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬root.‫برگزینید‬ ‫را‬ ‫پسوردی‬ ‫کاربر‬root.‫داراست‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫باالترین‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ورود‬ ‫خواهان‬ ‫اگه‬root‫که‬ ‫وقتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ورود‬ ‫زمان‬ ،‫باشید‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫میبایست‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫حتم‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫شدید‬ ‫وارد‬ ‫عادی‬root ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ابتدا‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬Log in،‫نمودهاید‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬Administrator‫وارد‬ ‫با‬ ‫گنو/لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫نمایید‬ ‫ورود‬ ‫نمودن‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫پسورد‬( root.‫نمود‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫میتوان‬ (‫صحیح‬ ‫بطور‬
 17. 17. ‫گام‬14: .‫نمایید‬ ‫وارد‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مجدد‬ ‫را‬ ‫نمودهاید‬ ‫تعریف‬ ‫قبلی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پسوردی‬ ‫فقط‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
 18. 18. ‫گام‬15: .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زمانی‬ ‫منطقهی‬ ‫اینجا‬ ‫ر‬ ‫امریکا‬ = ‫کشور‬ ‫شرق‬ = ‫زمانی‬ ‫منطقه‬ ‫گام‬16:
 19. 19. .‫است‬ ‫پارتیشنبندی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫پیشفرض‬ ‫گزینه‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫اهمیت‬ ،‫گردد‬ ‫نصب‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫بناست‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ ‫عمل‬ .‫میکنیم‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫نصب‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ :‫هشدار‬ !‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتتان‬ ‫است‬ ‫گام‬17:
 20. 20. .‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ،‫شود‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کالی‬ ‫بناست‬ ‫که‬ ‫هاردی‬ ‫ساده‬ ‫بیانی‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫جانبی‬ ‫حافظهای‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ،‫نیست‬ ‫بیشتر‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫معموا‬ ‫گام‬18:
 21. 21. ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬ ‫گام‬19:
 22. 22. .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تایید‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫پارتیشنبندی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تنظیماتی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ) ‫بازگشته‬ ‫میتوانید‬ (‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫)در‬ ‫اشتباه‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬)Go Back.‫نمایید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گام‬20:
 23. 23. .‫گردد‬ ‫شروع‬ ‫نصب‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کافیست‬ ‫و‬ ‫اینجاست‬ ‫نصب‬ ‫تنظیمات‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫نصب‬ ‫مرحله‬ ‫طوالنیترین‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫نصب‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫میبرد‬ ‫زمان‬ ‫دقیقهای‬ ‫چند‬ ،‫آن‬ ‫تأیید‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫میگردد‬ ‫محسوب‬ ‫گام‬21:
 24. 24. .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫مواجه‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫مشابه‬ ‫چیزی‬ ‫با‬ ‫فرآیند‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫نهایت‬Other:‫نمایید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ user name = root = ‫روت‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پسورد‬pass !‫نصب‬ ‫اتمام‬
 25. 25. ‫فصل‬۲
 26. 26. . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬ ‫ارتقا‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬۲: ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫کرنل‬ •‫؟‬ ‫چیست‬ ‫مخازن‬ ‫یا‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مموری‬ ،‫ها‬‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫نظیر‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫درواقع‬ ‫کرنل‬(... ) ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بخواهد‬ ‫که‬ ‫اپلیکیشنی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫است‬) .System Resources،‫کند‬ ‫استفاده‬ ( ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫ها‬‫درخواست‬ ‫این‬ ‫خود‬ ،‫برنامه‬ ‫فرستد‬‫می‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬) ‫درخواست‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.(System Call‫نام‬ ‫دارد‬. ‫های‬‫داده‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫یعنی‬ ‫دارد؛‬ ‫مستقیم‬ ‫دسترسی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫یا‬ ‫رم‬ ‫تصادفی‬ ‫دسترسی‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫اپلیکیشن‬)RAM‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ( ،‫کند‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫مانند‬ ‫جانبی‬ ‫های‬‫حافظه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ،‫بدهد‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫حافظه‬( )
 27. 27. ‫به‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫دستورات‬CPU‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ،‫بفرستد‬. ... ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫فقط‬ ‫موارد‬. ‫چیست؟‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫وظیفه‬ ‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫درخواستی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫بین‬ ‫واسط‬ ‫کرنل‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫حتی‬( ) ‫همچنین‬ ‫کرنل‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫تا‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فرستاده‬.‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آدرس‬ ‫مدیریت‬ ،‫ها‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ،‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارد؛‬ ‫حافظه‬RAM‫و‬. ... ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫کدهای‬ ‫نیز‬ ‫اسمبلر‬ ‫واحد‬ ‫فرستد‬‫می‬ ‫اسمبلر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستورات‬ ‫این‬ ‫کرنل‬ ‫سپس‬. ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫درک‬ ‫قابل‬)Opcodes‫سخت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫طبق‬ ‫سپس‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تبدیل‬ ( ‫فرستد‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬. ‫های‬‫پاکت‬ ‫این‬ ،‫شوند‬ ‫فرستاده‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫همچنین‬ ‫رساند‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬. ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کلی‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬.
 28. 28. ‫ریپوزیتوری‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬)repository: ( ‫مثل‬ ‫چیزی‬ ‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫است،محلی‬ ‫مشخص‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬. ‫بنزین‬ ‫مخزن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آب‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫مخزن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مخازنی‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬. ‫آپدیت‬)update‫همان‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫های‬ (repo‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫بگم‬ ‫باید‬ ‫جواب‬ ‫؟؟در‬ ‫داره‬ ‫سودی‬ ‫چه‬ ‫اینکار‬ ‫بگین‬ ‫شاید‬ ‫خب‬ ‫کنن‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کاربران‬! . ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫بزنه‬ ‫سر‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫کاربر‬ ‫دیگه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داره‬ ‫که‬ ‫سودهایی‬ ‫علقه‬ ‫مورد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تونید‬ ‫می‬ ‫مخازن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫اینجا‬ ‫کنه‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫رو‬ ‫خودش‬. ‫داخل‬ ‫و‬ ‫بخواین‬ ‫رو‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫وقتها‬ ‫بعضی‬ ‫البته‬ ‫کنید‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫نصب‬ ‫رو‬ ‫خودتون‬. ‫میاد‬ ‫پیش‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫خب‬ ‫باشه،ولی‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مخازن‬. ‫وجود‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫مختلفی‬ ‫مخازن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫رو‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مخازن‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫مثل‬ ‫دارد‬.‫در‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫هم‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫شامل‬ ‫رو‬ ‫آپدیت‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫آزمایشی‬ ‫حالت‬test‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستن‬ ‫دارد‬. ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫دارند،یعنی‬ ‫قرار‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫کنیم‬ ‫درست‬ ‫نیز‬ ‫محلی‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫البته‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫اونها‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫شویم‬ ‫متصل‬. . .
 29. 29. ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫چطور‬ ‫حال‬.apt‫در‬ ‫و‬ ‫کالی‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬( )rpm‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫ردهت‬ ‫در‬. ‫گفتیم‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫قب‬: ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫آرزوی‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ،‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫دانلود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬)DLL‫مشکوک‬ ‫و‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫نریزد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫قبلی‬ ( ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫ای‬‫گنجینه‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫نیازتان‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫فایل‬ ،‫نکند‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ریپازیتوری‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ ‫که‬)repositories‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نامیده‬. ( ‫آزمایش‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫ی‬‫بقیه‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫توزیع‬ ‫همان‬ ‫برای‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اند‬‫شده‬. ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬Advanced Packaging Tool‫به‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫اختصار‬apt‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬. ‫است‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫مخزن‬. ‫ریپو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫مخزن‬ ‫هر‬) )repo‫یافتن‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایندکس‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬( ( ‫به‬ ‫زدن‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫همچنین‬ ‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬. ‫کرد‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫پکیج‬ ‫مدیریت‬ ‫بودن‬ ‫آپدیت‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫هر‬ ‫وبسایت‬. ‫کلید‬ ‫توسط‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پکیج‬ ‫هر‬ ،‫تر‬‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬)GPG (GNU Privacy Guard،‫است‬ ‫شده‬ ‫امضا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫امضاء‬ ‫این‬ ‫ها‬‫پکیج‬ ‫ب‬‫ب‬ ‫نص‬ ‫موقع‬ ‫که‬. ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اطمینان‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫ماهیت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫پلیدی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬. ‫بر‬Unix‫در‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫مهاجم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬. ‫است‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫هم‬ ‫ای‬‫گسترده‬ ‫های‬‫تلش‬ ‫راستا‬ ‫این‬. ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫مجموعه‬ ‫ی‬‫واسطه‬ ‫به‬ ‫امضاها‬ ‫این‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫البته‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬keyrings‫ها‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫دستکاری‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫محرز‬ ‫مثل‬ ‫ابزارهایی‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬apt‫معتبر‬ ‫پکیج‬ ‫امضای‬ ‫که‬ ‫نادری‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اثر‬ ‫بی‬.
 30. 30. ‫ابزار‬ ،‫نباشد‬apt‫یا‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پرسد‬ ‫می‬ ‫سؤال‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬. ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ،‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مخربی‬ ‫و‬ ‫نامعتبر‬ ‫ی‬‫بسته‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫واقع‬keyring ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫برقرار‬ ‫اول‬ ‫حالت‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫آپدیت‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬. ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدهایی‬ ‫چه‬ ‫نیازمند‬ ‫خاص‬ ‫ی‬‫بسته‬keyring‫باید‬ ،‫شود‬ ‫آپدیت‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫طریقی‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫برای‬. ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫ی‬‫اداره‬ ‫همچنین‬ ‫مخزن‬)dependency‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫وابستگی‬ ‫کند‬‫می‬ ‫راحت‬ ‫هم‬ ‫را‬. ( ‫کتابخانه‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ‫دارد؛‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫افزاری‬‫نرم‬)library‫و‬ ( ‫های‬‫فایل‬DLL‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫پکیج‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬. ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫یکسان‬ ‫های‬‫کپی‬ ‫مدتی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫بتواند‬ ‫منیجر‬ ‫پکیج‬ ‫تا‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫وابستگی‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫پکیج‬ ‫لینوکس‬ ‫کند‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫باید‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫آیا‬. ‫هم‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫مخازن‬ ‫انواع‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫مخازن‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫تضمینی‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫منیجرتان‬ ‫پکیج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬. ‫باشند؛‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تست‬ ‫رسمی‬ ‫انواع‬ ‫استانداردهای‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫نام‬‫خوش‬ ‫و‬ ‫مشهور‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫اما‬ ‫اید‬‫نداده‬ ‫انجام‬ ‫اشتباهی‬ ‫و‬ ‫خطرناک‬ ‫چندان‬ ‫کار‬ ،‫کنید‬‫می‬.
 31. 31. ‫ها‬‫پکیج‬ ‫مدیریت‬ ‫معنا‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫ایم؛‬‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫منیجر‬ ‫پکیج‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫متن‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬" " ،‫نصب‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫تا‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫منیجر‬ ‫پکیج‬ ،‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫است؟‬ ‫شما‬ ،‫دیگر‬ ‫عملکردهای‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫کنید‬ ‫رسیدگی‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬. ‫ابزار‬ ‫ها‬‫توزیع‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫بپردازید‬ ‫تان‬‫علقه‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫سرچ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫دارند‬ ‫پکیج‬ ‫مدیریت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬. terminal‫ترکیبی‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬Ctrl+Alt+T‫مثل‬ ‫هایی‬‫دسکتاپ‬ ‫در‬Unity، Gnome‫یا‬Xfce ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫فانتزی‬ ‫گرافیکی‬ ‫ظاهر‬ ‫از‬ ‫ها‬‫دسکتاپ‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬. ( ) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اصلی‬ ‫دستورات‬: apt-get‫کند‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ،‫نصب‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پکیج‬. : apt-cache‫ها‬‫پکیج‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫مانند‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫مخزن‬ ‫ایندکس‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫با‬ ‫دستور‬ ‫این‬ : add-apt-repository‫کند‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫مخازن‬. : Dpkg‫فرمت‬ ‫با‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫که‬ ‫دبیان‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ :deb‫انجام‬
 32. 32. ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬.apt-get‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫توان‬‫می‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬. ‫از‬ ‫ای‬‫ساده‬ ‫ی‬‫نسخه‬apt‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬. ‫روت‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫دستورات‬ ‫این‬)superuser‫با‬ ‫یا‬ ‫روت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫دارند‬ (sudo ‫روش‬ ‫از‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫شوند‬ ‫اجرا‬.sudo‫ایندکس‬ ‫مخازن‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫قب‬ ‫شویم‬‫می‬ ‫وارد‬. ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آپدیت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایندکس‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬ ‫پس‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫مخزن‬ ‫فعلی‬ ‫محتویات‬: . sudo apt-get update ‫است‬ ‫آپدیت‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫احتما‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬: sudo apt-get upgrade ‫فضا‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫پکیج‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫ها‬‫پکیج‬ ‫شما‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬. . ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫ای‬‫هوشمندانه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ،‫بال‬ ‫دستور‬ ‫ی‬‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬
 33. 33. ‫میپردازد‬ ‫ها‬ ‫پکیج‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫وابستگی‬ ‫تغییرات‬: sudo apt-get dist-upgrade ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫هوشمند‬ ‫تداخل‬ ‫مدیریت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬" " ‫پکیج‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫کند‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫برخی‬ ،‫جدید‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬. ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫شاید‬ ،‫ندانید‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دقیق‬ ‫اسم‬ ‫اگر‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫جدید‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بخواهید‬ ‫وقتی‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬)nmap‫گردیم‬‫می‬:( apt-cache search nmap ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫نام‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دهد؛‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫بلندبالیی‬ ‫لیست‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬‫اشاره‬ ‫کوچکترین‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫پردازد‬‫می‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬nmap‫را‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫از‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫نام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫کند‬‫می‬ ‫لیست‬.n‫یا‬ –names-only-- ‫کنید‬ ‫استفاده‬: apt-cache search -n nmap ‫باشند‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫شاید‬ ‫ولی‬ ،‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫تری‬‫مرتبط‬ ‫نتایج‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫نگیرند‬ ‫جای‬ ‫شما‬ ‫ترمینال‬ ‫ی‬‫پنجره‬ ‫در‬ ‫که‬.less‫است‬: apt-cache search -n nmap | less ‫دستور‬less‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساز‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫زیادی‬ ‫ترمینال‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫ای‬‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫بخوانید‬. ‫یا‬ ‫لوله‬ ‫خط‬ ‫معروف‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫دستور‬ ‫کرد‬ ‫مطالعه‬ ‫تر‬‫راحت‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬.PIPE‫استفاده‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫مفیدترین‬ ‫و‬ ‫قدرتمندترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫کند‬‫می‬. . ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ،‫کردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬ ‫که‬ ‫وقتی‬: sudo apt-get install nmap ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بال‬ ‫دستور‬nmap‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫کند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫را‬.apt-get
 34. 34. ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫چندین‬: sudo apt-get install program1 program2... ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫داشتید‬ ‫انتظار‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫دقیق‬ ‫اید‬‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شاید‬ ‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫اینگونه‬: sudo apt-get remove program1 ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫برای‬: sudo apt-get purge program1 ‫دستور‬ ‫اما‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بال‬ ‫دستور‬ ‫دو‬ ‫هر‬remove‫باقی‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تنظیمات‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫دستور‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫گذارد‬‫می‬purge‫کند‬‫می‬ ‫پاک‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ها‬‫فایل‬ ‫این‬. ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫های‬‫گزینه‬apt-get‫با‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬. ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬man‫صورت‬ ‫به‬man apt-get‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫لیست‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫ها‬‫گزینه‬ ‫این‬ ‫مفیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کنید‬.dry-run‫دستور‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫است‬. -- apt-get‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫دستور‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫چکار‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫ای‬. ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫کند‬ ‫چکار‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫اید‬‫کرده‬ ‫تایپ‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستوری‬. ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫لزوم‬ ‫نه‬ ،‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بگویید‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫کامپیوترها‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬!dpkg‫ی‬‫همه‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫ولی‬ ،‫نیست‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اید‬‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬dpkg –l‫ا‬‫ل‬ ‫تقریب‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫تواند‬‫می‬. ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫حروف‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫لینوکس‬ ‫دستورات‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫اصطل ح‬Case Sensitive‫هستند‬.
 35. 35. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫حال‬: ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬. ‫برنامۀ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫افزار‬/ yum‫آمادۀ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ،‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫کنیم‬ ‫نصب‬. ‫هستۀ‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫تمامی‬ ‫منبع‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫دانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫هستند‬ ‫نصب‬. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫روش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ،‫است‬ ‫باز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مجدد‬ ‫کامپایل‬ ،‫لینوکس‬ ‫روی‬make‫نشدۀ‬ ‫کامپایل‬ ‫فایل‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫است‬. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫برنامه‬. ‫دستور‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫اما‬yum‫آن‬ ‫مگر‬ ‫هست‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫کردن‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫قادر‬. ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫توزیع‬ ‫شما‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫مخزن‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫بسته‬( ) ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬. . ‫مدیریت‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مخازن‬ ‫مدیریت‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫مبحثی‬ ‫ما‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دانستیم‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ ‫اکنون‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫پس‬ Reopsitory‫بفهمیم‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫رفت‬ ‫خواهیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫باید‬. ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫چه‬ ‫مخازن‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫مخازنی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫الن‬ ‫ما‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫ب‬ ‫پیکربند‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬. . ‫لینوکس‬ ‫مخازن‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫حال‬yum‫را‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫ما‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫همینک‬ ‫که‬ ‫مخازنی‬ ‫فهرست‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫ساختار‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬: . yum [options] repolist [option] ‫کنم‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫پس‬: yum repolist
 36. 36. ۵‫دستور‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫خطوط‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نداریم‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫خط‬yum‫از‬ ‫جدول‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬. ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬.repo id‫با‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ،‫شناسه‬ ‫عنوان‬repo name‫عنوان‬ ‫با‬ ‫سوم‬ ‫ستون‬ ‫ام‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مخزن‬ ‫اصلی‬ ‫نام‬.status‫های‬‫بسته‬ ‫تعداد‬ ‫فهمید‬ ‫توان‬‫می‬ ‫بال‬ ‫نمونۀ‬ ‫در‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫مث‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مخزن‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬. ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫که‬CentOS-6 – Base‫تعداد‬۴۹۶۸‫ساده‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫بستۀ‬ ‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬‫می‬. ‫یا‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫لینوکس‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫اضافی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مخازن‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫نکته‬: ‫ندارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬ ‫فقط‬ ‫بال‬ ‫دستور‬ ‫کرد‬ ‫هم‬ ‫غیرفعال‬: . yum repolist enabled ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫غیرفعال‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬ ‫تمامی‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کنید‬.all‫کنید‬ ‫دقت‬. yum repolist all ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫غیرفعال‬ ‫مخازن‬ ‫تنها‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬: yum repolist disabled ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫همینک‬ ‫که‬ ‫خاص‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫است‬.
 37. 37. yum --disablerepo="*" --enablerepo="extras" list available ‫مشخصۀ‬ ‫بال‬ ‫کد‬ ‫در‬disablerepo‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلعات‬ ‫نمایش‬. ‫مشخصۀ‬ ‫از‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کند‬‫می‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫مخازن‬ ‫همۀ‬ ،‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫علمت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬. * enablerepo‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫بده‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫همین‬ ‫فقط‬ ‫اطلعات‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬. ‫باید‬ ‫ها‬‫مشخصه‬ ‫این‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ID‫فهرست‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫شناسۀ‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫شد‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫لینوکس‬ ‫مخازن‬. ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ‫بال‬ ‫مثال‬ ‫در‬extras‫ا‬‫ل‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫ببینیم‬ ‫خواستیم‬‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬۴۰‫دستور‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫تا‬.yum repolist‫فقط‬ ‫مخزن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمیدیم‬۴۰‫نرم‬ ‫بستۀ‬ ‫داشت‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫افزاری‬. ‫نکته‬۱‫نصب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫بلکه‬ ‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫بسته‬ ‫این‬. : ‫دستورات‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نصب‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫ابتدا‬ ،‫دیگر‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬. ‫ندارند‬ ‫ها‬‫بسته‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مخازن‬ ‫موجود‬ ‫اطلعات‬ ‫فقط‬. ‫نکته‬۲‫اطلعات‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫متنی‬ ‫پروندۀ‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫اطلعات‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ : ‫لینوکس‬ ‫مخازن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬)Repository‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬: ( /etc/yum.repos.d
 38. 38. ‫کردن‬ ‫آپدیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫هستیم‬ ‫کرنل‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسخه‬ ‫نصب‬ ‫نیازمند‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫میرسد‬ ‫زمانی‬. ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫مخازن‬. ‫باشد‬‫می‬ ‫موجود‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کرنل‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫معماری‬ ‫براساس‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ ‫نکته‬. : ‫دستور‬ ‫با‬uname -r‫دستور‬ ‫وبا‬ ‫میبریم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫به‬ ‫پی‬`` .uname‫را‬ ‫میکنیم‬ ‫فراخوانی‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫بحث‬ ‫ادامه‬ ‫در‬proxy‫دلخواه‬ ‫پروکسی‬ ‫با‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫اجرا‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بمانیم‬ ‫پنهان‬ ‫و‬ ‫مخغی‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬. . ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫پروکسی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫یعنی‬. ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬proxychain‫و‬tor‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬. ‫سرویس‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬tor‫نصب‬ ‫توزیع‬ ‫خود‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫میتونید‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫توزیع‬ ‫روی‬ ‫رو‬ ‫نمایید‬.
 39. 39. ‫کنید‬ ‫استارت‬ ‫رو‬ ‫سرویس‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬: sudo service tor start ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫پورت‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫روش‬ ‫رو‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پورت‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫خوب‬.۹۰۵۰ ‫رویم‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫بدیم‬ ‫تعغییر‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫این‬ ‫میخواهیم‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫هست‬: . . vim /etc/tor/torrc ‫به‬ ‫را‬ ‫پورت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬۹۰۵۱‫دادیم‬ ‫تعغییر‬. ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سیو‬ ‫رو‬ ‫تنظیمات‬ ‫خوب‬proxychains‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬. apt-get install proxychains ‫باشد‬‫می‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کانفیق‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬. vim /etc/proxychains.conf ‫بال‬ ‫تصویر‬ ‫مثل‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫شده‬ ‫کانفیگ‬ ‫تور‬ ‫برای‬ ‫پیشفرض‬ ‫پورت‬ ‫بینیم‬‫می‬ ‫بال‬ ‫تصویر‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫کانفیگ‬. ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬tor‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫میتونید‬ ‫هم‬ ‫شما‬TorCtl‫میتونید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پیتون‬ ‫در‬ ‫مذکور‬ ‫پورت‬ ‫به‬telnet‫به‬ ‫ما‬ ‫اتصال‬ ‫دلیل‬ ‫کنید‬...tor‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تغییر‬ ‫جر‬ ‫چیزی‬ ‫در‬ ‫میخوایم‬ ‫ما‬ ‫نیست‬...‫اصل‬ip، ‫داره‬ ‫مزیت‬ ‫چندتا‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عوض‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫خودمون‬ ‫با‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بشیم‬ ‫خلص‬ ‫فایروال‬ ‫ازدست‬ ‫میتونیم‬ ‫اسکن‬ ‫زمان‬ ‫اینکه‬ ‫یکی‬
 40. 40. ‫آیپی‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مدام‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫آید‬‫می‬ ‫پایین‬ ‫آیپی‬ ‫یک‬‫درصد‬ ‫اینکه‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ، ‫هستیم‬trace‫شدنمان‬ ‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫کاهش‬. ‫به‬ ‫اتصال‬tor‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫پیتون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬: TorTcl #!/usr/bin/python from TorCtl import TorCtl connect = TorCtl.connect(controlAddr =”127.0.0.1” , controlPort=9051, passphrase “” ) torCtl.Connection.send_signal(conn, "NEWNYM”) ‫خواست‬ ‫در‬ ‫ارسال‬ ، ‫دیگر‬ ‫روش‬hup: ‫ل‬ ‫سیگنا‬ ‫یک‬ ‫ارسال‬ ‫روش‬HUP،‫هست‬ ‫پروسه‬ ‫به‬HUP‫کلمه‬ ‫مخفف‬hungup‫به‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستش‬ ‫این‬ ‫تور‬ ‫پروسه‬ ‫به‬ ‫سیگنال‬ ‫این‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫دار‬ ‫نگه‬ ‫دست‬ ‫میگه‬ ‫پروسه‬‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سرویس‬ ‫تغییر‬ID‫چطوریه‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫اما‬ ‫میکنه‬... ‫پروسه‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫لینوکس‬ ‫تو‬tor‫استخراج‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫رو‬PID‫اینکار‬ ‫برای‬ ،‫کنیم‬ ‫از‬ ‫میتونید‬ ‫شما‬regular expression‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬: ps aux | grep -i '/usr/share/tor/tor' |head 1 | cut -d "" -f 8 ‫برمیگردونه‬ ‫رو‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫برنامه‬ ‫پروسس‬ ‫شماره‬ ‫اینجا‬ ‫در‬. ‫برد‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پی‬ ‫میشه‬ ‫هم‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫البته‬. Psgrep tor ‫نهایت‬ ‫در‬: pidof tor | xargs kill -HUP ‫روش‬telnet: telnet localhost 9051 AUTHENTICATE SIGNAL NEWNYM QUIT
 41. 41. ‫از‬ ‫استفاده‬netstat: netstat -ancp ‫با‬ ‫میتونیم‬netstat‫پورت‬ ‫که‬ ‫ببریم‬ ‫پی‬۹۰۵۱listining‫نه‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫اینکه‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ip‫با‬ ‫شده‬ ‫عوض‬ ‫ما‬proxychain‫داریم‬: proxychain curl -s ifconfig.me/ip ‫قسمت‬ ‫در‬۳‫سیگنال‬ ‫ما‬hangup‫تعغییر‬ ‫برای‬ ‫فرستادیم‬ ‫رو‬ip. ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫زیر‬ ‫لیست‬kill‫میده‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رو‬) .kill -l(
 42. 42. ‫نکته‬: ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اگر‬proxy‫میبایستی‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬.dynamic_chain‫کنیم‬ ‫فعال‬ ‫رو‬.
 43. 43. ‫بعدی‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫مباحث‬… ‫خریدن‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫توجه‬‌:۲‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫رو‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫آینده‬ ‫نسخه‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬.

×