Οι 7 λόγοι
του Κυρίου Ιησού Χριστού
πάνω στο Σταυρό
Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ ...
«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
«Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».
Οι7λόγοιτουΚυρίουΙ...
Ο Χριςτόσ προςεφχεται πάνω από το Σταυρό
Του για τουσ ςταυρωτζσ Του και παρακαλεί τον
Ουράνιο Ρατζρα Του: «Πατζρα
μου, ςυγ...
«Ἀμήν λέγω σοί· σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ»
«Σε διαβεβαιώνω με όλη την αλήθεια· σου λέω ότι σήμερα θα
είσαι μαζ...
Ο Χριςτόσ μιλά ςτο λθςτι, που βρίςκεται
ςταυρωμζνοσ δίπλα Του: «Σε διαβεβαιϊνω με
όλθ τθν αλικεια· ςου λζω ότι ςιμερα κα
ε...
«Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου… ἰδού ἡ μήτηρ σου»
«Γυναίκα, να ποιος θα είναι ο γιος σου από δω και πέρα»…
«Να η μητέρα σου»
Οι7λό...
Ο Χριςτόσ είναι καρφωμζνοσ ςτο
Σταυρό, ματωμζνοσ, μζςα ςε φρικτοφσ πόνουσ.
Κάτω από το Σταυρό Του βρίςκονται γεμάτοι
πόνο ...
«Διψῶ»
«Διψώ»
Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού
πάνωστοΣταυρό
CrucifixionofChrist
Tintoretto,1568
Lili
Το Θεϊκό και Τίμιο Αίμα του Χριςτοφ ζτρεχε
πάνω ςτο Σταυρό. Ο πυρετόσ Του ανζβαινε. Τα
ςπλάχνα Του καίγονταν από τον αφόρθ...
«Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ ἐγκατέλιπες;»
«Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;»
Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού
πάνωστο...
Ο Χριςτόσ επάνω ςτο Σταυρό ςικωςε όλεσ τισ
αμαρτίεσ όλων των ανκρϊπων, όλων των
αιϊνων για να τισ ςβιςει. Και ιταν τόςεσ
π...
«Τετέλεσται»
«Όλα έχουν πια τελειώσει»
Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού
πάνωστοΣταυρό
TheDeadChrist
byMantegna
Lili
«Όλα ζχουν πια τελειϊςει». Το φρικτό Του
μαρτφριο παίρνει τζλοσ. Το ζργο Του πάνω ςτθ
γθ, που ξεκίνθςε όταν γεννικθκε ςτθ ...
«Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθεμαι
τό πνεῦμα μου»
«Πατέρα μου, γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύνη στα χέρια Σου
παραδίδω την λ...
Ο τελευταίοσ λόγοσ του Χριςτοφ, λίγο πριν
εκπνεφςει πάνω ςτο ςταυρό. Μιλά ςτο Θεό
Ρατζρα Του:«Πατζρα μου, γεμάτοσ ελπίδα κ...
Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
Assembled by:
A. Ballas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

In Greek (with explanations): The 7 utterances of his Lord Jesus on the Cross

460 views

Published on

The 7 utterances of Christ on the Cross.
In Ancient Greek and translated into Modern Greek with full explanation in Modern Greek of the event/when the utterances were said.

Οι 7 Λόγοι του Κυρίου Ιησου Χριστού πάνω στο Σταυρό.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In Greek (with explanations): The 7 utterances of his Lord Jesus on the Cross

 1. 1. Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 2. 2. «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό ChristandtheGoodThief byTitian,1566 Lili
 3. 3. Ο Χριςτόσ προςεφχεται πάνω από το Σταυρό Του για τουσ ςταυρωτζσ Του και παρακαλεί τον Ουράνιο Ρατζρα Του: «Πατζρα μου, ςυγχϊρεςζ τουσ, γιατί δεν ξζρουν τι κάνουν». Μζςα ςτον αβάςταχτο πόνο, που Του προκαλοφςε το φρικτό μαρτφριο, ο Κφριόσ μασ Ιθςοφσ, ο Θεόσ τθσ αγάπθσ, ςυγχωρεί τουσ ςταυρωτζσ Του, προςεφχεται γι’ αυτοφσ και τουσ δικαιολογεί. Ρόςο μεγάλθ και πλατιά είναι θ κεϊκι καρδιά και θ αγάπθ Του! Μασ άφθςε ζνα ςπουδαίο μινυμα: Να ςυγχωροφμε με τθν καρδιά μασ αυτοφσ που μασ ζφταιξαν. Να ζχουμε κι εμείσ πλατιά καρδιά για τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. «Πάτερ ἄφεσ αὐτοῖσ· οὐ γάρ οἴδαςι τί ποιοῦςι» «Πατζρα μου, ςυγχϊρεςζ τουσ, γιατί δεν ξζρουν τι κάνουν» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 4. 4. «Ἀμήν λέγω σοί· σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» «Σε διαβεβαιώνω με όλη την αλήθεια· σου λέω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό ChristandtheGoodThief byTitian,1566 Lili
 5. 5. Ο Χριςτόσ μιλά ςτο λθςτι, που βρίςκεται ςταυρωμζνοσ δίπλα Του: «Σε διαβεβαιϊνω με όλθ τθν αλικεια· ςου λζω ότι ςιμερα κα είςαι μαηί μου ςτον παράδειςο». Γιατί μίλθςε ζτςι ο Χριςτόσ ςε ζναν κακοφργο; Διότι ο λθςτισ είδε τθ κεϊκι γαλινθ ςτθ μορφι του Χριςτοφ και πίςτεψε ότι Αυτόσ είναι ο Θεόσ και Τον παρακάλεςε: «Κφριε, κυμιςου κι εμζνα τον λθςτι ςτθν ουράνια βαςιλεία ςου». Και ο Χριςτόσ, που κατάλαβε ότι ο λθςτισ μετάνιωςε ειλικρινά για τα λάκθ του, τον ςυγχϊρεςε και τον διαβεβαίωςε ότι κα τον πάρει μαηί Του ςτον Ραράδειςο. Ζτςι ο λθςτισ ζγινε ο πρϊτοσ πολίτθσ του Ραραδείςου. Αυτό φανερϊνει ότι ο Χριςτόσ δζχεται κοντά Του όςουσ τον πλθςιάηουν με ειλικρίνεια και μετανοοφν για τισ αμαρτίεσ τουσ. «Ἀμιν λζγω ςοί· ςιμερον μετ’ ἐμοῦ ἔςῃ ἐν τῷ παραδείςῳ»«Σε διαβεβαιϊνω με όλθ τθν αλικεια· ςου λζω ότι ςιμερα κα είςαι μαηί μου ςτον παράδειςο» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 6. 6. «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου… ἰδού ἡ μήτηρ σου» «Γυναίκα, να ποιος θα είναι ο γιος σου από δω και πέρα»… «Να η μητέρα σου» Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό TheCrucifixion Grunewald,Matthias,1523-24 Lili
 7. 7. Ο Χριςτόσ είναι καρφωμζνοσ ςτο Σταυρό, ματωμζνοσ, μζςα ςε φρικτοφσ πόνουσ. Κάτω από το Σταυρό Του βρίςκονται γεμάτοι πόνο και κλίψθ θ Ραναγία Μθτζρα Του και ο μακθτισ Του ο Ιωάννθσ. Ο Χριςτόσ τουσ βλζπει. Ξεχνά το δικό Του μαρτφριο και κζλει να τουσ παρθγοριςει, να τουσ προςτατζψει. Και λζει ςτθ Μθτζρα Του δείχνοντασ τον Ιωάννθ: «Γυναίκα, να ποιοσ κα είναι ο γιοσ ςου από δω και πζρα». Φςτερα γυρίηει προσ τον Ιωάννθ τον αγαπθμζνο Του μακθτι και Του λζει:«Να θ μθτζρα ςου». Με τα λόγια Του και το κεϊκό Του παράδειγμα ο Χριςτόσ μασ ανοίγει τον όμορφο δρόμο τθσ αγάπθσ και του ςεβαςμοφ προσ τουσ γονείσ και τουσ ςυγγενείσ. Κι ακόμα το δρόμο τθσ αυταπάρνθςθσ, που ςθμαίνει να ξεχνάσ το δικό ςου πόνο, για να παρθγορείσ τισ πονεμζνεσ ψυχζσ των άλλων. «Γφναι, ἴδε ὁ υἱόσ ςου… ἰδοφ ἡ μιτθρ ςου» «Γυναίκα, να ποιοσ κα είναι ο γιοσ ςου από δω και πζρα»... «Να θ μθτζρα ςου» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 8. 8. «Διψῶ» «Διψώ» Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό CrucifixionofChrist Tintoretto,1568 Lili
 9. 9. Το Θεϊκό και Τίμιο Αίμα του Χριςτοφ ζτρεχε πάνω ςτο Σταυρό. Ο πυρετόσ Του ανζβαινε. Τα ςπλάχνα Του καίγονταν από τον αφόρθτο πόνο. Και τότε ο Χριςτόσ πρόφερε μια μικρι λζξθ με μεγάλο νόθμα:«Διψϊ». Τότε οι άγριοι ςτρατιϊτεσ βοφτθξαν ζνα ςφουγγάρι ςε ξφδι και χολι και το ζφεραν ςτα χείλθ Του. Πμωσ ο Χριςτόσ δεν ιπιε. Γιατί; Ράνω ςτο Σταυρό διψοφςε βζβαια αφόρθτα, αλλά ςυγχρόνωσ είχε και μια αλλιϊτικθ δίψα. Διψοφςε, όχι τόςο για νερό, όςο για τθ ςωτθρία των ανκρϊπων. Ο Χριςτόσ διψά, δθλαδι επικυμεί πολφ ζντονα, να επικρατιςει ςε όλθ τθ γθ και ςε κακεμιά ψυχι ξεχωριςτά θ ειρινθ Του, θ αγάπθ Του και το Ευαγγγζλιό Του. «Διψῶ» «Διψϊ» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 10. 10. «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ ἐγκατέλιπες;» «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;» Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό ChristCarryingtheCross ElGreco,c.1580 Lili
 11. 11. Ο Χριςτόσ επάνω ςτο Σταυρό ςικωςε όλεσ τισ αμαρτίεσ όλων των ανκρϊπων, όλων των αιϊνων για να τισ ςβιςει. Και ιταν τόςεσ πολλζσ οι κακίεσ που ςικωςε, ϊςτε φάνθκε ςαν ο πιο αμαρτωλόσ άνκρωποσ του κόςμου. Ζτςι ο Ουράνιοσ Ρατζρασ Του πιρε για μια ςτιγμι το βλζμμα Του πάνω από τον Υιό Του. Αυτι θ ςτιγμιαία αποςτροφι του Θεοφ Ρατζρα κάνει τον Χριςτό να φωνάηει γεμάτοσ πόνο: «Θεζ μου, Θεζ μου, γιατί με εγκατζλειψεσ;». Για χάρθ μασ ο Χριςτόσ ςτερικθκε, ςτθν πιο οδυνθρι ϊρα τθσ επίγειασ ηωισ Του, ακόμθ και τθν παρουςία του Ουρανίου Ρατζρα Του. Ρόςο φοβερό πράγμα είναι θ αμαρτία μασ και πόςο μεγάλθ θ αγάπθ του Χριςτοφ μασ! «Θεζ μου, Θεζ μου, ἱνατί μζ ἐγκατζλιπεσ;» «Θεζ μου, Θεζ μου, γιατί με εγκατζλειψεσ;» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 12. 12. «Τετέλεσται» «Όλα έχουν πια τελειώσει» Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό TheDeadChrist byMantegna Lili
 13. 13. «Όλα ζχουν πια τελειϊςει». Το φρικτό Του μαρτφριο παίρνει τζλοσ. Το ζργο Του πάνω ςτθ γθ, που ξεκίνθςε όταν γεννικθκε ςτθ φάτνθ τθσ Βθκλεζμ, ζφταςε ςτο τζλοσ του. Π,τι είχε να διδάξει και να πει ςτουσ ανκρϊπουσ, το είπε. Είναι ο Νικθτισ. Θυςιάςτθκε για τα πλάςματά Του. Μασ άνοιξε το δρόμο τθσ ευτυχίασ και τθσ χαράσ, το δρόμο για τον Ραράδειςο. Από δω και μπροσ, για όποιον αγαπιςει και ακολουκιςει το Χριςτό, αρχίηει μια νζα ηωι. Από δω και πζρα αρχίηει θ Ανάςταςθ! «Τετζλεςται» «Όλα ζχουν πια τελειϊςει» LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 14. 14. «Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθεμαι τό πνεῦμα μου» «Πατέρα μου, γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύνη στα χέρια Σου παραδίδω την λογική και αθάνατη ψυχή μου» Οι7λόγοιτουΚυρίουΙησούΧριστού πάνωστοΣταυρό HeadofChristCrownedwithThorns GuidoReni,early1630’s Lili
 15. 15. Ο τελευταίοσ λόγοσ του Χριςτοφ, λίγο πριν εκπνεφςει πάνω ςτο ςταυρό. Μιλά ςτο Θεό Ρατζρα Του:«Πατζρα μου, γεμάτοσ ελπίδα και εμπιςτοςφνθ ςτα χζρια Σου παραδίδω τθν λογικι και ακάνατθ ψυχι μου». Δεν ιρκε κανζνασ άγγελοσ να πάρει τθν ψυχι του Χριςτοφ. Μόνοσ Του, με τθν ελεφκερθ κζλθςι του τθν παραδίδει ςτον Ρατζρα. Ο Χριςτόσ ιρκε ςτθ γθ, ζγινε άνκρωποσ, ζκανε καφματα, κιρυξε, υπθρζτθςε το κζλθμα του Ουράνιου Ρατζρα Του. Σ’ αυτόν λοιπόν επιςτρζφει πάλι και ς’ Αυτόν παραδίδει τθν ψυχι Του. Με τα λόγια αυτά ο Κφριοσ μασ διδάςκει ότι όλθ θ ηωι μασ ανικει ςτο Θεό. Το κζλθμά Του πρζπει να εφαρμόηουμε πάντοτε, και ςτα δικά Του χζρια να εμπιςτευόμαςτε τθ ηωι μασ. «Πάτερ, εἰσ χεῖρασ ςου παρατίκεμαι τό πνεῦμα μου» «Πατζρα μου, γεμάτοσ ελπίδα και εμπιςτοςφνθ ςτα χζρια Σου παραδίδω τθν λογικι και ακάνατθ ψυχι μου». LiliΟι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010
 16. 16. Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιηςοφ Χριςτοφ πάνω ςτο Σταυρό - Περιοδικό «Προσ την Νίκην», Μάρτιοσ 2010 Assembled by: A. Ballas

×