Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה

25,828 views

Published on

ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה

ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה

 1. 1. תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה ד " ר ירון זיו - פסיכותרפיסט , מטפל זוגי ומשפחתי , יועץ ארגוני . מרכז " מעוף " להתפתחות אישית www.maof-center.com
 2. 2. מהי תקשורת בין אישית ? <ul><li>תקשורת בין אישית היא השם הכולל לאינטראקציה המתרחשת בין שני אנשים או יותר בה מועברים ומתקבלים מסרים חשיבתיים , רגשיים , מילוליים ובלתי מילוליים .( ד &quot; ר ירון זיו ) </li></ul><ul><li>בכל אינטראקציה בין אישית חייבים להתקיים שני תהליכים מרכזיים : 1) קליטה של מסר </li></ul><ul><li>2) העברה של מסר </li></ul>
 3. 3. אנלוגית המחשב יחידת הקלט תרשים הזרימה יחידת פלט הזנת נתונים עיבוד נתונים תגובה לאור הנתונים
 4. 4. יחידת הקלט התקשורתית <ul><li>שמיעה - באמצעות האוזן </li></ul><ul><li>ראיה - באמצעות העין </li></ul><ul><li>הרחה - באמצעות האף </li></ul><ul><li>תחושה - באמצעות הלשון </li></ul><ul><li>נגיעה - באמצעות העור </li></ul>קליטת המציאות
 5. 5. שמיעה מול הקשבה <ul><li>שמיעה הינה פעולה פיזיולוגית התלויה בתקינות איבר השמע </li></ul><ul><li>הקשבה היא פעולה אנרגטית , ממוקדת המחייבת בשלות רגשית רצון , בחירה ונכונות אמיתית להתעניינות באחר .( ד &quot; ר ירון זיו ) </li></ul>
 6. 6. שמיעה מול הקשבה <ul><li>הקשבה היא הנכונות לקליטת אינפורמציה מהאחר מבלי להפעיל שיפוט וביקורת במהלך הפעולה . </li></ul><ul><li>( ד &quot; ר ירון זיו ) </li></ul><ul><li>הקשבה היא הנכונות להיות מושקע אנרגטית לגמרי באחר , לפרק זמן קצוב ורציף ללא הכנסת חלקים מהעצמי ( ד &quot; ר ירון זיו ) </li></ul>
 7. 7. הקשבה כמיומנות <ul><li>הקשבה היא מיומנות נרכשת ולא תכונה טבעית </li></ul><ul><li>- Bad news אי אפשר להתלונן מדוע לא קבלנו את התכונה הזו בירושה </li></ul><ul><li>Good news – מכיוון שזו מיומנות ניתן להתאמן עליה . </li></ul><ul><li>הקשבה היא התנאי הבסיסי ליצירת תקשורת אפקטיבית </li></ul><ul><li>כישורי ההקשבה הופכים את התקשורת ליעילה יותר ולכן כה חשוב ללמוד , להתאמן ולתרגל מיומנות זו </li></ul>
 8. 8. מהי מיומנות ההקשבה ? <ul><li>הקשבה פעילה היא מיומנות המורכבת משני </li></ul><ul><li>חלקים : </li></ul><ul><li>1) הנכונות ל &quot; וותר &quot; על העצמי באופן זמני ולאפשר </li></ul><ul><li>ריקון של ידע קיים . </li></ul><ul><li>2) נכונות לאפשר כניסת אינפורמציה ללא שיפוט </li></ul><ul><li>וביקורת - &quot; נקייה &quot;! </li></ul>
 9. 9. מיומנות ההקשבה <ul><li>כדי להגיע למצב של &quot; ויתור &quot; זמני על הידע הקיים - נכונות לרוקן את המיכל חייבת להיות בגרות רגשית </li></ul><ul><li>האדם יכול להישאר נוכח גם מבלי להשמיע את עצמו </li></ul><ul><li>אדם לא חייב להיות &quot; במרכז הבימה &quot; כדי להרגיש קיים </li></ul>
 10. 10. מיומנות ההקשבה <ul><li>האדם פועל ממצב של ego-less ולכן הוא יכול לפנות אנרגיה ולהשקיעה במושא אובייקט אחר מעצמו . </li></ul><ul><li>כדי לאפשר כניסה של אינפורמציה חדשה חייבת להתרחש הסכמה פנימית הבאה מתוך בשלות נפשית </li></ul>
 11. 11. מיומנות ההקשבה <ul><li>האדם יכול לפנות אנרגיה להקשבה גם אם המסר הנאמר מאד אחר ושונה כי הוא לא נתפס כתחרותי ומאיים על קיומו כישות נפרדת . </li></ul><ul><li>אני איננו שווה מחשבותיי </li></ul><ul><li>מחשבותיי הם חלק ממני – השלם יותר גדול מסך סכום חלקיו </li></ul><ul><li>היכולת לא לחוות מסר אחר ושונה כמאיים תלויה בבגרות האישית –ומכאן היכולת להקשיב אך לא להתנצח </li></ul>
 12. 12. מחסומים להקשבה <ul><li>מחסומים רגשיים - הצפה , חומרים מהלא מודע , תחושת איום וחרדה </li></ul><ul><li>מחסומים אישיותיים : נוקשות , אובססיביות , דימוי עצמי נמוך , נרציסיזם </li></ul><ul><li>מחסומים התנהגותיים : צורך בווכחנות , צורך בדעתנות , צורך בנוכחות בכל מצב . </li></ul><ul><li>מחסומים קוגניטיביים : מנגנון עיבוד מידע , פענוח , פרשנות , הבנה . </li></ul>
 13. 13. מחסומים להקשבה איכותית <ul><li>צורך לדבר : </li></ul><ul><li>הכנת תגובה תוך כדי הקשבה </li></ul><ul><li>מאבק על זכות הדיבור </li></ul><ul><li>הפגנת נוכחות </li></ul><ul><li>גישה שיפוטית : </li></ul><ul><li>הבדלי תרבות , ערכים ותפיסות עולם </li></ul><ul><li>עמדות עקרונות ודעות מנוגדות </li></ul><ul><li>דעות קדומות וסטראוטיפים </li></ul>
 14. 14. מחסומים להקשבה איכותית <ul><li>היעדר התייחסות שוויונית ( פער כוחות ) </li></ul><ul><li>תפיסה סובייקטיבית של המסר </li></ul><ul><li>מעורבות רגשית של &quot; המקשיב &quot; כעס , רגשי אשם , הזדהות , פחד תחושת איום </li></ul><ul><li>שמיעה וראיה סלקטיבית ( שלשת הקופים ) </li></ul><ul><li>מתן פרשנויות אישיות </li></ul>
 15. 15. מחסומים להקשבה איכותית <ul><li>צורך לייעץ </li></ul><ul><li>הצורך להיות ה &quot; חכם &quot; </li></ul><ul><li>הצורך לפתור לאחרים את בעיותיהם </li></ul><ul><li>הצורך ישר לעזור מבלי לבדוק את הצרכים האמיתיים </li></ul>
 16. 16. מהי הקשבה איכותית ? <ul><li>שלוש רמות של הקשבה אקטיבית : </li></ul><ul><li>הקשבה לתוכן - הקשבה לנאמר ללא התייחסות להשפעת הנאמר על הדובר </li></ul><ul><li>הקשבה לצורך - הקשבה תוך זיהוי הצורך של הדובר ולמה הוא זקוק . </li></ul><ul><li>הקשבה כוללת - הקשבה בכל החושים תוך כדי הסתכלות רחבה על הנאמר המשודר מילולית ובלתי מילולית </li></ul>
 17. 17. טכניקות להקשבה איכותית <ul><li>שפת גוף : צורת הישיבה , תנועות הידיים , קול , עוויות פנים </li></ul><ul><li>תגובה פיזית : הנהון , &quot; אה אה &quot; </li></ul><ul><li>מיקוד כוונה אמיתית והתמקדות להתעניין במסר של הדובר , קשר עין רציף , יכולת הסחת גורמים חיצוניים של רעש . </li></ul><ul><li>הדהוד חזרה על מילה או מספר מילים חשובות </li></ul>
 18. 18. טכניקות להקשבה איכותית <ul><li>שיקוף חזרה מילולית על שנאמר בצרוף ביטוי לרגש ומתן אמפטיה - &quot; תן / י לי לבדוק אם הבנתי אותך כפי שהתכוונת , מה שהבנתי ממה שאמרת הוא .... האם הבנתי אותך במדויק ? </li></ul><ul><li>דיבוב שאלות הבהרה ועידוד להמשיך ולשתף - האם את יכול / ה לאמר עוד מילה על הנושא הזה ? למה את מתכוון / ת בדיוק כשאת / ה אומר ש ... </li></ul>
 19. 19. בשלות מול תחושת איום <ul><li>כאשר אני מאפשר לעצמי להקשיב אני לוקח סיכון שאולי אני אגלה כי עמדותיי מחשבותיי ואמונותיי זקוקות לשינוי </li></ul><ul><li>הדרך הכי &quot; בטוחה &quot; לא לקחת סיכון היא לא להקשיב </li></ul><ul><li>כאשר אני לא מפנה אנרגיה להקשבה אני נשאר בעמדותיי ונשאר &quot; אני &quot; </li></ul><ul><li>כאשר אני מסכים לשנות מחשבות מבלי לחוות תחושה של איום על קיום ה &quot; אני &quot; אני יכול לאפשר הקשבה </li></ul>
 20. 20. בשלות מול איום מבנה האישיות אמונה דעה מחשבה תפיסת עולם מבנה אישיות מגובש
 21. 21. בשלות מול איום <ul><li>כאשר האישיות שלי בשלה ובוגרת אין בי הצורך להיות &quot; צודק &quot; ולנהל ויכוח במקום דיאלוג </li></ul><ul><li>כאשר האישיות שלי בשלה ובוגרת אני לא חש מאוים כאשר מובעת דעה משלי ואין לי את הצורך להגן בכל מחיר על עמדתי </li></ul><ul><li>כאשר האישיות שלי בשלה ובוגרת אני חי בשלום עם גם וגם ואין בי צורך לחיות דרך או ואו </li></ul><ul><li>כאשר האישיות שלי בשלה ובוגרת אני לא מאפשר לעצמי להיגרר ולהיות מנוהל אלא אני יוזם ומנהל את צורת התקשורת שלי </li></ul><ul><li>Reactive- Creative </li></ul>
 22. 22. מנטרת ההקשבה והתקשורת <ul><li>Don’t be interesting – be interested </li></ul><ul><li>אל תהא עסוק בלהיות מעניין תהא עסוק בלהתעניין . </li></ul><ul><li>כל היודע להתעניין באמת ממילא יודע להקשיב באמת . </li></ul>
 23. 23. משפטי סיום <ul><li>הקשבה איכותית היא מיומנות נלמדת , והיא מאפשרת תקשורת זורמת המקלה על תפקוד יעיל בארגון </li></ul><ul><li>הקשבה איכותית חוסכת הרבה אנרגיה אשר מבוזבזת אם לא משתמשים במיומנות הזו </li></ul><ul><li>הקשבה איכותית חוסכת זמן ומאפשרת יצירת פתרונות יעילים ומהירים </li></ul>
 24. 24. משפטי סיום <ul><li>הקשבה איכותית מכבדת את הדוברים ומשרה אווירת צוות טובה ונעימה </li></ul><ul><li>הקשבה איכותית מפתחת יחסים נעימים ומכבדים בין כל השייכים לארגון בהירארכיות השונות </li></ul><ul><li>הקשבה איכותית מגבירה מוטיבציה ורצון לתרום לעשייה המשותפת </li></ul><ul><li>הקשבה איכותית משפרת את איכות החיים ואת בריאות הגוף והנפש </li></ul>
 25. 25. משפט לתלות על הקיר <ul><li>&quot; לכל אדם שתי אוזניים ופה אחד השתמש בהם בהתאם ליחס הזה &quot; </li></ul><ul><li>תודה על ההקשבה ושיהיה לנו חיים קשובים ונעימים - ד &quot; ר ירון זיו </li></ul>
 26. 26. העברת המסר <ul><li>כדי שהתקשורת תהיה יעילה , המסר חשוב שיועבר בצורה ברורה ככל האפשר ומדויקת . </li></ul><ul><li>תקשורת ברורה ועניינית היא תקשורת אשר לא משאירה מקום לעמימות ולפרשנות רבה . </li></ul><ul><li>תקשורת יעילה היא תקשורת המתמקדת בהתנהגות ולא באדם . </li></ul><ul><li>תקשורת שיפוטית ובלתי יעילה היא תקשורת שיפוטית המתמקדת באדם ולא בהתנהגות </li></ul>
 27. 27. סגנונות תקשורת <ul><li>תגובה עניינית היא תגובה המתייחסת להתנהגות ולא לאדם - לדוגמא : &quot; הסגנון בו דברת איתי לא נעים לי &quot;, או &quot; הדו &quot; ח הזה הוא טוב אך עדיין הוא טעון שיפור &quot; </li></ul><ul><li>תגובה שיפוטית מתייחסת לאדם ולא להתנהגות - לדוגמא : &quot; אתה פשוט בלתי נסבל , אתה ממש משוגע , איך אתה מדבר אלי ככה &quot; או :&quot; אתה ממש חסר אחריות ובלתי מקצועי לחלוטין להגיש לי דו &quot; ח שכזה &quot; </li></ul>
 28. 28. סגנונות תקשורת ענייני מדליית הזהב באסרטיביות תקשורת זורמת שיפוטי מלחמה קצר בתקשורת שיפוטי עניני
 29. 29. מודל &quot; המכתבים &quot; ענייני &quot; הנדסה קרבית &quot; אנושית , פירוק מרעום הפצצה והחזרה של מעטפת הנפץ כמכתב חילופי אגרות שיפוטי מעטפות נפץ מתפוצצות מכתב אמנם נשלח אך נחווה כמעטפת נפץ ולכן מקבל מעטפת נפץ כתגובה שיפוטי עניני
 30. 30. אומנות התקשורת <ul><li>תקשורת בין אישית היא אומנות ומיומנות הניתנת לשיפור ותרגול כמו כל אימון בחדר כושר </li></ul><ul><li>מיומנות זו היא הכרחית לרכישה ככלי עבודה בעולם העבודה המודרני </li></ul><ul><li>כל ארגון מורכב מאנשים ומה שהופך ארגון לארגון בריא או חולה – מערכות התקשורת המתנהלות בתוך היחידות השונות בארגון </li></ul><ul><li>ארגון פירושו אנשים ! אנשים ! אנשים ! </li></ul>
 31. 31. אז מה היה לנו ? .... <ul><li>עולם העבודה המודרני מציב אתגרים מקצועיים וניהוליים רבים . </li></ul><ul><li>מקצועיותו של מנהל נמדדת ביכולת הניהול והנהגה של אנשים באמצעות יכולות תקשורתיות . </li></ul><ul><li>בתקשורת בין אישית קיימת חשיבות רבה הן למעביר המסר והן לקולט המסר . </li></ul>
 32. 32. אז מה היה לנו ? .... <ul><li>על חובת מעביר המסר להיות מדויק , עניני , בהיר , אמפטי וממוקד </li></ul><ul><li>על קולט המסר חובת האפשור לקליטת מידע שונה , אחר ללא שיפוט כדי שיתרחש תהליך ההקשבה ה &quot; נכון &quot; ולאחר מכן אפשרות התגובה וההתיחסות . </li></ul><ul><li>במידה ומתרחשת הסינכרוניזציה הנכונה מתאפשר תהליך בריא ובונה של תקשורת בין אישית , תחושה של אווירת צוות וגאות יחידה </li></ul>
 33. 33. לסיום !! <ul><li>תודה על הרצון וההקשבה &quot; לחדר הכושר &quot; המנטלי כפי שהוצג כאן ! </li></ul><ul><li>עכשיו חשוב לתרגם לשפת האימון היום - יומי את המיומנויות הנלמדות </li></ul><ul><li>שיהיה לכולנו בהצלחה רבה </li></ul><ul><li>ד &quot; ר ירון זיו - פסיכותרפיסט ויועץ ארגוני </li></ul><ul><li>www.maof-center.com </li></ul><ul><li>www.yaronziv.com </li></ul>

×