Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audyt Transfer

1,434 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audyt Transfer

 1. 1. Audyt technologiczny i transfer technologii dla przedsiębiorstw Inwestujemy w Waszą przyszłość!
 2. 2. Plan prezentacji: <ul><li>Krajowa Sieć Innowacji </li></ul><ul><li>Audyt technologiczny </li></ul><ul><li>Transfer technologii </li></ul>
 3. 3. Krajowa Sieć Innowacji (KSI) <ul><li>Grupa usługodawców Krajowej Sieci Usług (KSU) świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym , zgodnie z określonym i badanym standardem. Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. </li></ul><ul><li>Akredytacja ośrodków dokonywana jest przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP ). </li></ul>
 4. 4. Krajowa Sieć Innowacji (KSI) <ul><li>Stanowi ponad 20 organizacji, specjalizujących się w: </li></ul><ul><li>Wspieraniu rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>Doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowego wsparcia na innowacje i wdrażanie nowych technologii </li></ul><ul><li>Przeprowadzaniu audytów technologicznych </li></ul><ul><li>Realizacji transferów technologii. </li></ul><ul><li>Jednostki KSI są powiązane m.in. z uczelnianymi centrami technologii, jednostkami badawczo-rozwojowymi, parkami przemysłowo-technologicznymi, akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości. </li></ul>
 5. 5. Audyt technologiczny <ul><li>Jedna ze szczególnych form audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Jest metodą identyfikacji słabych i mocnych stron firmy poprzez dokonanie opisu oraz oceny podstawowego know-how , wykorzystywaną do określenia kierunków rozwoju produktów i usług. </li></ul><ul><li>Dokonuje się oceny przedsiębiorstwa pod kątem: </li></ul><ul><li>potencjału technologicznego, </li></ul><ul><li>stosowanych procedur, </li></ul><ul><li>potrzeb. </li></ul>
 6. 6. Raport z audytu technologicznego <ul><li>1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY - opis </li></ul><ul><li>1.1 Dane administracyjne </li></ul><ul><li>1.2 Historia i przedmiot działalności </li></ul><ul><li>1.3 Misja, wizja i strategia firmy </li></ul><ul><li>1.4 Struktura organizacyjna i pracownicy </li></ul><ul><li>1.5 Wyposażenie techniczne </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. CHARAKTERYSTYKA BRANŻY – opis, zestawiania graficzne </li></ul>Rys. 1. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w latach 1997-2007
 7. 7. Raport z audytu technologicznego <ul><li>3. ANALIZA SWOT/TOWS – opis, zestawiania graficzne. </li></ul><ul><li>Narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Obejmuje: </li></ul><ul><li>S (Strengths) – mocne strony </li></ul><ul><li>W (Weaknesses) – słabe strony </li></ul><ul><li>O (Opportunities) – szanse </li></ul><ul><li>T (Threats) – zagrożenia </li></ul><ul><li>Analiza pozwala na zdiagnozowanie strategii przyjmowanej przez firmę, np.: </li></ul>
 8. 8. Raport z audytu technologicznego <ul><li>4. ANALIZA BENCHMARKINGOWA </li></ul><ul><li>Narzędzie polegające na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. </li></ul><ul><li>Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych </li></ul><ul><li>przez firmę WIJ na tle uśrednionych wyników </li></ul><ul><li>uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ </li></ul><ul><li>5. WYNIKI AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO – podsumowanie, rekomendacje nt. możliwości wdrożenia nowych technologii. </li></ul>Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych przez firmę WIJ na tle uśrednionych wynik ó w uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych przez firmę WIJ na tle uśrednionych wynik ó w uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych przez firmę WIJ na tle uśrednionych wynik ó w uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych przez firmę WIJ na tle uśrednionych wynik ó w uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ Rys. 3. Stopień spełnienia wymagań jakościowych przez firmę WIJ na tle uśrednionych wynik ó w uzyskanych przez przedsiębiorstwa z branży - POTENCJAŁ
 9. 9. Transfer technologii <ul><li>Usługa ukierunkowana na rozwój przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego , produktu lub usługi , polegająca na przekazaniu informacji o naturze technicznej oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. </li></ul>
 10. 10. Transferu technologii – etapy: <ul><li>wprowadzenie zapytania do Bazy Danych Technologii KSI przygotowane w wyniku audytu technologicznego, </li></ul><ul><li>rezultat – zapytanie o Technologię umieszczone w BDT KSI (produktem jest wypełniony formularz Zapytania o Technologię); </li></ul><ul><li>przegląd profili umieszczonych w BDT KSI, </li></ul><ul><li>rezultat – znalezienie odpowiedniej technologii oraz jej dostawcy lub decyzja o przeszukiwaniu innych źródeł (w przypadku braku poszukiwanej technologii w BDT KSI); </li></ul><ul><li>nawiązanie kontaktu pomiędzy dostawcą a odbiorcą technologii, </li></ul><ul><li>rezultat –  zgłoszenie odpowiedniej technologii przez dostawcę (produktem jest formularz Oferty Technologii); </li></ul><ul><li>pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy, </li></ul><ul><li>rezultat – zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii (produktem jest zawarta umowa); </li></ul><ul><li>rozliczenie z klientem, </li></ul><ul><li>rezultat – odbiór usługi przez klienta oraz rozliczenie usługi. </li></ul>
 11. 11. Transfer technologii <ul><li>Warunkiem uznania wykonania pełnej usługi transferu technologii przez ośrodek KSI jest zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii. </li></ul>
 12. 14. Dane kontaktowe: KONSULTANCI KSI Przemysław Kurczewski tel. 694 483 295, e-mail p.kurczewski@wnj.pl Robert Lewicki tel. 784 966 296, e-mail r.lewicki@wnj.pl Michał Kłos tel. 784 967 261, e-mail m.klos@wnj.pl Wielkopolski Instytut Jakości ul. Szelągowska 49 61-626 Poznań Tel. 061 855 39 90 www.wnj.pl

×