Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiil Kipleri

32,132 views

Published on

Published in: Business, Real Estate

Fiil Kipleri

 1. 1. Fiil Kipleri (Fiillerde Zaman) Basit Zamanlı Fiiller Birleşik Zamanlı Fiiller Haber (Bildirme) Kipleri Dilek (İstek) Kipleri Hikâye Birleşik Zamanlı Fiiller -di Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller -miş Şart Birleşik Zamanlı Fiiller -se Görülen(Bilinen) Geçmiş Zaman -di Duyulan(Öğrenilen) Geçmiş Zaman -miş Geniş Zaman -r,-ar Gelecek Zaman -ecek Şimdiki Zaman -yor İstek Kipi -e,-a Dilek-Şart Kipi -se,-sa Gereklilik Kipi -meli,-malı Emir Kipi (Eki yok)
 2. 2. <ul><li>A) HABER KİPLERİ: </li></ul><ul><li>a.GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN: (-di) </li></ul><ul><li>“ Onu geçenlerde tiyatroya giderken gördüm .” </li></ul><ul><li>gör-dü-m </li></ul><ul><li> fiil görülen kişi </li></ul><ul><li>g.z.eki eki </li></ul><ul><li>“ Bakmak” fiilini görülen geçmiş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>bak-tı-m, bak-tı-n, bak-tı, bak-tı-k, </li></ul><ul><li>bak-tı-nız, bak-tı-lar. </li></ul><ul><li>b.Öğrenilen Geçmiş Zaman: (-miş) </li></ul><ul><li>“ Dün sinemaya gitmiş;ama bilet bulamamış.” </li></ul><ul><li>git-miş, bul-a-ma-mış.” </li></ul><ul><li> fiil öğr. fiil y.ses olumsuzluk öğr.g.z.eki </li></ul><ul><li>g.z.eki eki </li></ul><ul><li>“ Okumak” fiilini duyulan geçmiş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>oku-muş-um, oku-muş-sun, oku-muş, </li></ul><ul><li>oku-muş-uz, oku-muş-sunuz, oku-muş-lar. </li></ul><ul><li>c.ŞİMDİKİ ZAMAN: (-yor) </li></ul><ul><li>“ Güzel davranışlar sergileyerek öğretmenlerini çok mutlu ediyorlar.” </li></ul><ul><li>et- i- yor- lar </li></ul><ul><li> fiil yard.ünlü şimdiki kişi </li></ul><ul><li>z.eki eki </li></ul><ul><li>“ Bulmak” fiilini şimdiki zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>bul-u-yor-um, bul-u-yor-sun, bul-u-yor, </li></ul><ul><li>bul-u-yor-uz, bul-u-yor-sunuz, bul-u-yor-lar. </li></ul><ul><li>d.Gelecek Zaman: (-ecek) </li></ul><ul><li>“ Bu yıl Bursa Fen Lisesi’ni kazanacağım.” </li></ul><ul><li>kazan - acak - ım </li></ul><ul><li> fiil gelecek şahıs </li></ul><ul><li> z.eki eki </li></ul><ul><li>“ Vermek” fiilini gelecek zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ver-ecek-im, ver-ecek-sin, ver-ecek, </li></ul><ul><li>ver-ecek-iz, ver-ecek-siniz, ver-ecek-ler. </li></ul><ul><li>e.Geniş Zaman: (-r,-ar) </li></ul><ul><li>“ Sabahları erken kalkmayı ister misin?” </li></ul><ul><li>iste-r mi-sin </li></ul><ul><li> soru e. </li></ul><ul><li> fiil geniş şahıs </li></ul><ul><li>z.e. Eki </li></ul><ul><li>“ Masa tenisi oynamayı pek sevmez .” (olumsuz) </li></ul><ul><li>“ Bakmak,bitirmek” fiillerini geniş zamanın tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>gel-ir-im, gel-ir-sin, gel-ir, gel-ir-iz, </li></ul><ul><li>gel-ir-siniz, gel-ir-ler. </li></ul><ul><li>B)DİLEK (İSTEK) KİPLERİ: </li></ul><ul><li>a.İstek Kipi: (-e) </li></ul><ul><li>“ Güzel bir şiir okuyayım.” </li></ul><ul><li>oku- y- a- y- ım </li></ul><ul><li>fiil k.h. istek k.h. kişi </li></ul><ul><li>kipi eki eki </li></ul><ul><li>“ Gülmek” fiilini istek kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>oku-y-a-y-ım, oku-y-a-sın, oku-y-a, </li></ul><ul><li>oku-y-a-lım, oku-y-a-sınız, oku-y-a-lar. </li></ul><ul><li>b.Dilek-Şart Kipi: (-se) </li></ul><ul><li>“ Üniversiteyi bir kazanabilsem.” </li></ul><ul><li>kazan-a-bil-se-m </li></ul><ul><li>“ Karşılaşırsam size söylerim.” </li></ul><ul><li>“ Konuşmak” fiilini dilek-şart kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>c.Gereklilik Kipi: (-meli) </li></ul><ul><li>“ Öğrencimle bu konuyu görüşmeliyim.” </li></ul><ul><li>gör-üş-meli-y-im ( gereklilik) </li></ul><ul><li> “ Babası, okula gelmiş olmalı.” </li></ul><ul><li>ol-malı ( olasılık) </li></ul><ul><li>“ Korumak” fiilini gereklilik kipinin tüm şahıslarında çekimleyiniz. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>d.Emir Kipi: </li></ul><ul><li>“ Geç saatlere kadar sokakta top oynama.” oyna-ma </li></ul><ul><li>“ Üzerine düşen görevleri yerine getirsin.” getir-sin </li></ul><ul><li>“ Zil çalar çalmaz sınıflarınıza giriniz.” </li></ul><ul><li>gir-iniz </li></ul><ul><li>1.tekil şahıs 1.çoğul şahıs </li></ul><ul><li>2.tekil şahıs gül 2.çoğul şahıs gül-ün(gül-ünüz) </li></ul><ul><li>3.tekil şahıs gül-sün 3.çoğul şahıs gül-sünler </li></ul>
 11. 11. <ul><li>SORU: “Bilmek” fiilinin gereklilik kipinin ikinci çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir? </li></ul><ul><li>a.Bilseniz b.Bilesiniz c.Bilmelisiniz d.Bilirsiniz </li></ul>
 12. 12. <ul><li>a.Hikâye Birleşik Zamanlı Fiiller: (-di ) </li></ul><ul><li>“ Arabasıyla yola devam ediyordu.” </li></ul><ul><li>et- i- yor- du (şimdiki zamanın hikâyesi) </li></ul><ul><li>şimdiki hikâye </li></ul><ul><li> zaman eki eki </li></ul><ul><li>“ Önce benimle görüşmeliydin.” </li></ul><ul><li>gör-üş-meli-y-di-n (gereklilik kipinin hikâyesi) </li></ul>BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
 13. 13. <ul><li>“ Akşam sizler de gelseydiniz keşke.” </li></ul><ul><li>gel-se-y-di-niz (dilek-şartın hikâyesi) </li></ul><ul><li>NOT: Emir kipinin hikâyesi yoktur. </li></ul><ul><li>b.Rivayet Birleşik Zamanlı Fiiller: (-miş ) </li></ul><ul><li>“ Az sonra gideceklermiş.” </li></ul><ul><li>git-ecek-ler-miş (gelecek zamanın rivayeti) </li></ul><ul><li>“ Bu ödülü o almalıymış.” </li></ul><ul><li>al-malı-y-mış (gerekliliğin rivayeti) </li></ul><ul><li>NOT: Emir kipinin ve görülen geçmiş zamanın rivayeti yoktur. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>c.Şart Birleşik Zamanlı Fiiller: (-se) </li></ul><ul><li>“ Ağlarsa anam ağlar.” </li></ul><ul><li>ağla-r-sa (geniş zamanın şartı) </li></ul><ul><li>“ Susmuşsam bir şeylere kırılmışımdır.” </li></ul><ul><li>sus-muş-sa-m (öğrenilen geçmiş zamanın şartı) </li></ul><ul><li>SORU:Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir? </li></ul><ul><li>a.Çayına her zaman süt katardı. </li></ul><ul><li>b.Her yaz geziye gidermiş. </li></ul><ul><li>c.İşlerini zamanında yaparmış. </li></ul><ul><li>d.Babasından tatil izni kopardı. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>kat-ar-dı (geniş zamanın hikâyesi) </li></ul><ul><li>git-er-miş (geniş zamanın hikâyesi) </li></ul><ul><li>yap-ar-mış (geniş zamanın hikâyesi) </li></ul><ul><li>kop- ar -dı (geniş zaman) </li></ul><ul><li>yapım </li></ul><ul><li>eki </li></ul><ul><li>kop-ar-ır-dı (geniş zamanın hikâyesi) </li></ul><ul><li>www.edebiyatogretmeni.net </li></ul>
 16. 16. GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR!

×