Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Azərbaycan Respublikası TTəəhhssiill NNaazziirrlliiyyii 
AAzzəərrbbaayyccaann MMiillllii 
KKoonnsseerrvvaattoorriiyyaassıı...
Ünvan: H.Cavid pr. 506 məhəllə 
Telefonlar: 510-49-05 ; 439-21-06 
Faks: 510-53-29 
www.incəsənət-gimnaziyası.tk
11995599--ccuu iillddəə AAzzəərrbbaayyccaannıınn 
rraayyoonnllaarrıınnddaann oollaann iisstteeddaaddllıı 
uuşşaaqqllaarr ü...
İllər keçdikcə mməəkkttəəbb bbööyyüüyyüürr,, 
mmüüəəlllliimm vvəə şşaaggiirrddlləərriinn ssaayyıı aarrttıırr.. 44 iiyyuull...
BBiizzəə qqaallaann xxaattiirrəəlləərr ((11996600--11997700))
1100 AAvvqquusstt 22000011--ccii iillddəə 
uulluu öönnddəərr HH..ƏƏlliiyyeevviinn 
ssəərrəənnccaammıı iilləə İİnnccəəssəən...
ı
35% 
5% 
60% 
Şəhərin müxtəlif rayonlarından 
Gimnaziyanın ətrafında yaşayanlar 
Respublikanın rayonlarından gələnlər 
GGi...
Ali məktəblərə qəbul göstəriciləri 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
62% 
Prezident təqaüdçüsü 
Mirzəyeva Güntəkin 
49% 52%...
Ümumtəhsil şöbəsi
Oyun texnologiyaları
Test texnologiyaları
Qeyri-ənənəvi dərslər
Kitabxana işi 
Dərsliklərin sayı: 22.245 ədəd 
Bədii ədəbiyyat: 11.008 ədəd 
Musiqi ədəbiyyatı: 5081 ədəd
Musiqi şöbəsi
Təsviri və tətbiqi sənət 
şöbəsi
Xoreoqrafiya şöbəsi
Teatr şöbəsi
Beynəlxalq müsabiqələrdə qazanılan 
nailiyyətlər 
QQIIZZIILL 
MMEEDDAALL 
GGÜÜMMÜÜŞŞ 
MMEEDDAALL 
DDİİPPLLOOMM 
22000077 1...
Beynəlxalq əlaqələr
2008-2013-cü illərdə İncəsənət 
Gimnaziyasının inkişaf proqramı 
1 Bütün ümumtəhsil fənləri üzrə kabinetlərin təşkili. 
2....
1. Yüksək sürətli internetin olması 
2. Yeni təlim metodlarından istifadə 
olunması 
3. Müəllimlər arasında sağlam rəqabət...
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
 AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI

10,525 views

Published on

GİMNAZİYANIN YARANMA TARİXİ, ŞÖBƏLƏRİ, NAİLİYYƏTLƏRİ

Published in: Education

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI tərkibində İNCƏSƏNƏT GİMNAZİYASI

 1. 1. Azərbaycan Respublikası TTəəhhssiill NNaazziirrlliiyyii AAzzəərrbbaayyccaann MMiillllii KKoonnsseerrvvaattoorriiyyaassıı ttəərrkkiibbiinnddəə İİNNCCƏƏSSƏƏNNƏƏTT GGİİMMNNAAZZİİYYAASSII
 2. 2. Ünvan: H.Cavid pr. 506 məhəllə Telefonlar: 510-49-05 ; 439-21-06 Faks: 510-53-29 www.incəsənət-gimnaziyası.tk
 3. 3. 11995599--ccuu iillddəə AAzzəərrbbaayyccaannıınn rraayyoonnllaarrıınnddaann oollaann iisstteeddaaddllıı uuşşaaqqllaarr üüççüünn mmuussiiqqii ttəəmmaayyüüllllüü 88 №--llii iinntteerrnnaatt-- mməəkkttəəbb yyaarraaddııllddıı.. İİllkk ddəəffəə oollaarraaqq VVIIIIII,, IIXX,, XX ssiinniifflləərrddəə 8822 şşaaggiirrdd ttəəhhssiill aallıırrddıı.. OOnnllaarrıınn ttəəlliimm-- ttəərrbbiiyyəəssii iilləə 1188 mmüüəəlllliimm mməəşşğğuull oolluurrdduu.. TTəəddrriiss aazzəərrbbaayyccaann vvəə rruuss ddiilllləərriinnddəə aappaarrııllıırrddıı..
 4. 4. İllər keçdikcə mməəkkttəəbb bbööyyüüyyüürr,, mmüüəəlllliimm vvəə şşaaggiirrddlləərriinn ssaayyıı aarrttıırr.. 44 iiyyuull 11999900--ccıı iillddəə TTəəhhssiill NNaazziirrlliiyyiinniinn 551188 №--llii əəmmrriinnəə əəssaassəənn iinntteerrnnaatt mməəkkttəəbbiinn bbaazzaassıınnddaa RReessppuubblliikkaa İİnnccəəssəənnəətt GGiimmnnaazziiyyaassıı yyaarraaddııllıırr.. OO vvaaxxttddaann eettiibbaarrəənn ttəəssvviirrii vvəə ttəəttbbiiqqii ssəənnəətt,, xxoorreeooqqrraaffiiyyaa,, tteeaattrr vvəə kkiinnoo şşööbbəəlləərrii mmuussiiqqii şşööbbəəssii iilləə bbiirrlliikkddəə IIsstteeddaaddllıı şşaaggiirrddlləərriinn yyaarraaddııccııllııqq ppootteennssiiaallıınnıı üüzzəə ççııxxaarrttmmaaqq mməəqqssəəddii iilləə ffəəaalliiyyyyəəttəə bbaaşşllaayyıırr..
 5. 5. BBiizzəə qqaallaann xxaattiirrəəlləərr ((11996600--11997700))
 6. 6. 1100 AAvvqquusstt 22000011--ccii iillddəə uulluu öönnddəərr HH..ƏƏlliiyyeevviinn ssəərrəənnccaammıı iilləə İİnnccəəssəənnəətt GGiimmnnaazziiyyaassıı yyeennii yyaarraaddııllmmıışş MMiillllii KKoonnsseerrvvaattoorriiyyaa ttəərrkkiibbiinnəə ddaaxxiill eeddiillddii..
 7. 7. ı
 8. 8. 35% 5% 60% Şəhərin müxtəlif rayonlarından Gimnaziyanın ətrafında yaşayanlar Respublikanın rayonlarından gələnlər GGiimmnnaazziiyyaaddaa ssoonn üüçç iillddəə yyaarraaddııllmmıışş mmaaddddii--tteexxnniikkii bbaazzaa Mimio qurğusu 2 ədəd Fənn kabineti 5 Kompyuter 34 Noutbuk 5 ədəd Printer 5 ədəd Proektor 5 ədəd Kseroks 5 ədəd Televizorlar 7 ədəd Maqnitofon,DVD,FAKS 12 ədəd Divar ekranı 5 ədəd Səhnənin işıqlandırılması Səsgücləndirici qurğu 1 komplekt Kitabxana və oxu zalı 1 Medioteka 265 prez. ŞŞaaggiirrddlləərriinn ccooğğrraaffii yyaaşşaayyıışş yyeerrlləərrii
 9. 9. Ali məktəblərə qəbul göstəriciləri 80 70 60 50 40 30 20 10 62% Prezident təqaüdçüsü Mirzəyeva Güntəkin 49% 52% 2007 2008 2009 0 İİlllləərr MMəəzzuunnllaarrıınn ssaayyıı FFaaiizzlləə ((%%)) 670 bal OOrrttaa bbaall 550000 bbaallddaann yyuuxxaarrıı 22000077 8899 6611 331100 66 22000088 9944 4499 334422 1111 22000099 8800 5522 335500 77
 10. 10. Ümumtəhsil şöbəsi
 11. 11. Oyun texnologiyaları
 12. 12. Test texnologiyaları
 13. 13. Qeyri-ənənəvi dərslər
 14. 14. Kitabxana işi Dərsliklərin sayı: 22.245 ədəd Bədii ədəbiyyat: 11.008 ədəd Musiqi ədəbiyyatı: 5081 ədəd
 15. 15. Musiqi şöbəsi
 16. 16. Təsviri və tətbiqi sənət şöbəsi
 17. 17. Xoreoqrafiya şöbəsi
 18. 18. Teatr şöbəsi
 19. 19. Beynəlxalq müsabiqələrdə qazanılan nailiyyətlər QQIIZZIILL MMEEDDAALL GGÜÜMMÜÜŞŞ MMEEDDAALL DDİİPPLLOOMM 22000077 11 11 1100 22000088 11 44 1166 22000099 33 22 3366
 20. 20. Beynəlxalq əlaqələr
 21. 21. 2008-2013-cü illərdə İncəsənət Gimnaziyasının inkişaf proqramı 1 Bütün ümumtəhsil fənləri üzrə kabinetlərin təşkili. 2. Tədris prosesinin texniki vasitələrlə ilbəil zənginləşdirilməsi. 3. Respublikanın müxtəlif rayonlarından xüsusi istetada malik olan şagirdlərin aşkar olunması və gimnaziyada təhsilə cəlb olunması. 4. Bütün fənn müəllimlərinin yeni İTK proqramlarını dərindən öyrənməsi və gündəlik təcrübədə istifadə etməsi. 5. Dərslərin kurikulum islahatları çərçivəsində keçirilməsi. 6. Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi və beynəlxalq səviyyədə keçirilən müsabiqə və layihələrdə iştirakı. 7. Hər 29 şagirdə bir kompyuter təminatının təşkili. 8. Elektron kitabxananın yaradılması. Kitabxana fondunun elmi, metodiki, bədii ədəbiyyatla zənginləşdirilməsi. 9. Musiqi alətləri fondunun yeniləşdirilməsi və zənginləşdirilməsi. 10. Kadr təminatına yenidən baxılması və müəllimlərin sayının azaldılması. 11. “Elektron məktəb” layihəsinə daxil olmaq.
 22. 22. 1. Yüksək sürətli internetin olması 2. Yeni təlim metodlarından istifadə olunması 3. Müəllimlər arasında sağlam rəqabətin yaranması 4. “İntel” və “Mimio” kursların təşkili 5. Gimnaziyanın müasir avadanlıqlarla təmin olunması 6. İstedadlı şagirdlərlə məqsədyönlü işin aparılması 7. Beynəlxalq müsabiqələr və layihələrdə şagirdlərin iştirakı 8. Kurikulum tələbləri çərçivəsində dərslərin təşkili 9. Şagirdlərin elmi tədqiqat işi ilə məşğul olması Çatışmazlıqlar 1. Gimnaziyanın əsaslı təmirə ehtiyacı 2. Kompyuter kabinetinin azlığı 3. Fənn kabinetlərinin azlığı 4. Bəzi sinif otaqlarının tərtibatının standartlara uyğun olmaması 5. Beşgünlük iş həftəsinə keçirilməsi 6. Valideynlərin gimnaziya ilə əlaqəsinin zəif olması Nailiyyətlərimiz + -

×