Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile App Install Ads Hebrew

802 views

Published on

כיצד נערכים להעלאת מודעות פייסבוק להתקנת יישומים במכשירים סלולאריים

  • Be the first to comment

Mobile App Install Ads Hebrew

  1. 1. ‫יישומים‬ ‫התקנת‬ ‫מודעות‬)‫אפליקציות‬(‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬‫תורג‬ ‫זה‬ ‫מדריך‬‫יאן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ם‬)‫יאנקו‬(‫קוטליארסקי‬,‫בחברת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫מנהל‬Social-ly.‫אך‬ ‫חופשי‬ ‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫המדריך‬‫שתופס‬ ‫הוא‬ ‫המקורי‬ ‫המדריך‬ ‫בתרגום‬ ‫טעות‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬.‫המקורי‬ ‫למדריך‬:ads/-app-https://developers.facebook.com/docs/tutorials/mobile.‫אליכם‬ ‫שנתקשר‬ ‫תבקשו‬ ‫או‬ 1 800 69: ;600 ‫חייגו‬ ,‫בחינם‬ ‫התקנה‬ ‫לשירות‬?‫לארה"ב‬ ‫מחוץ‬‫היישום‬ ‫להגדלת‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מאוד‬ ‫סלולאריים‬ ‫במכשירים‬ ‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫מודעות‬‫שלכם‬ ‫הסלולארי‬‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫הנכונים‬ ‫לאנשים‬ ‫להגיע‬‫ה‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬‫מתקשרים‬ ‫הכי‬ ‫ם‬,‫החדשות‬ ‫בזרם‬.‫שלכם‬ ‫הסלולארי‬ ‫ליישום‬ ‫התקנות‬ ‫הניעו‬‫ל‬ ‫שתוביל‬ ‫בלבד‬ ‫הקלקה‬ ‫בעזרת‬App Store‫ו‬Google Play.‫לכם‬ ‫יש‬‫כבר‬‫בפייסבוק‬ ‫רשום‬ ‫יישום‬?‫בסיסיים‬ ‫שלבים‬1‫את‬ ‫רשמו‬‫היישום‬‫בפייסבוק‬‫תיצרו‬‫יישום‬‫בפייסבוק‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫במודעות‬ ‫להשתמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫בפייסבוק‬ ‫יישום‬ ‫ליצור‬ ‫עליכם‬.‫שעליכם‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫שאין‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫להטמיע‬Facebook Login‫הזה‬ ‫בשלב‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫או‬;‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫יישום‬ ‫צריכים‬ ‫אתם‬ID.‫יש‬ ‫כבר‬ ‫אם‬‫אחד‬ ‫לכם‬,‫הזה‬ ‫השלב‬ ‫על‬ ‫לדלג‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬.‫לא‬ ‫אם‬,‫תבקרו‬ ‫אם‬ ‫אחד‬ ‫ליצור‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬‫לאפליקציות‬ ‫הניהול‬ ‫בממשק‬‫ותלחצו‬‫על‬"Create New App."‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫שם‬ ‫למלא‬ ‫תתבקשו‬ ‫אתם‬,‫ולמלא‬namespace.
  2. 2. 2‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬‫ותמונות‬ ‫נתונים‬ ‫להוסיף‬ ‫השליטה‬ ‫במרכז‬ ‫השתמשו‬‫ליישום‬ ‫בסיסי‬ ‫מידע‬ ‫עמוד‬‫הבא‬ ‫בשלב‬,‫ה‬ ‫במסך‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬Basic.‫ספציפית‬,‫השדות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫תצטרכו‬Basic Info ,Native iOSApp,‫ו‬Native Android App)‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫בהתאם‬.(‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫המידע‬ ‫רוב‬)Basic Info(‫אוטומטית‬ ‫מוזן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬.‫ספציפית‬ ‫להגדיר‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬‫דומ‬‫יין‬‫אירוח‬ ‫כתובת‬ ‫או‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫למודעות‬.‫במצב‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫וודאו‬Sandbox.‫יישום‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬iOS,‫של‬ ‫בחלק‬ ‫הבאים‬ ‫השדות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫תצטרכו‬ ‫אתם‬Native iOS App:•App Store ID:‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫בקישור‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫את‬App Store,‫לדוגמא‬:https://itunes.apple.com/us/app/my-great-app/APP_STORE_ID.•‫נדרשים‬ ‫אינם‬ ‫האחרים‬ ‫השדות‬‫למילוי‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
  3. 3. ‫אנדרואיד‬ ‫למערכת‬ ‫יישום‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬,‫של‬ ‫בחלק‬ ‫הבאים‬ ‫השדות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫עליכם‬Native Android App:•Package Name:‫בקובץ‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬AndroidManifest.xml‫שלכ‬‫ם‬.‫בתצורה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫החבילה‬ ‫שם‬com.example.androidapp.‫לחלופין‬,‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫והקישור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫תוכלו‬Google Play,‫לדוגמה‬:https://play.google.com/store/apps/details?id=PACKAGE_NAME•Class Name:‫למצ‬ ‫תוכלו‬‫ה‬ ‫את‬ ‫וא‬class name‫ה‬ ‫של‬launch activity‫בקובץ‬AndroidManifest.xml‫שלכם‬.‫ה‬classname‫בתצורה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬com.example.androidapp.MainActivity,‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫בשם‬ ‫להשתמש‬ ‫וצריך‬‫הטאג‬ ‫את‬ ‫שמכילה‬.•‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫למילוי‬ ‫נדרשים‬ ‫אינם‬ ‫האחרים‬ ‫השדות‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬‫יישום‬ ‫נתוני‬ ‫מסך‬‫הבא‬ ‫בשלב‬,‫היישום‬ ‫נתוני‬ ‫במסך‬ ‫שלכם‬ ‫למודעה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מלאו‬.‫דרך‬ ‫הזה‬ ‫למסך‬ ‫להגיע‬ ‫תוכלו‬‫ההגדרות‬ ‫במסך‬ ‫הצדדי‬ ‫הסרגל‬‫היישום‬ ‫של‬,‫ב‬ ‫כאן‬ ‫ישירות‬ ‫לעבור‬ ‫או‬https://developers.facebook.com/apps/YOUR_APP_ID/appdetails.‫את‬ ‫למלא‬ ‫רק‬ ‫עליכם‬‫השדות‬Display Name‫ו‬Primary Icon (75X75).‫היישום‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להריץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫היישומים‬ ‫מרכז‬ ‫ברשימות‬ ‫שלכם‬.3‫שלכם‬ ‫המודעה‬ ‫את‬ ‫והעלו‬ ‫תבנו‬‫את‬ ‫להריץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפשוטים‬ ‫והשירותים‬ ‫הכלים‬ ‫באחד‬ ‫בחרו‬‫שלכם‬ ‫המודעה‬‫לב‬ ‫שימו‬:‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫ולהריץ‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לקדם‬ ‫שברצונכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫מנהל‬ ‫להיות‬ ‫עליכם‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬
  4. 4. ‫מודעה‬ ‫ליצירת‬ ‫כלי‬)‫זמין‬ ‫עכשיו‬(‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫למודעות‬ ‫גם‬ ‫זמין‬ ‫עכשיו‬ ‫שלנו‬ ‫נפוץ‬ ‫הכי‬ ‫המודעות‬ ‫כלי‬.‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫הכלי‬‫הפרסום‬ ‫מוצרי‬ ‫שאר‬ ‫לכל‬ ‫גישה‬ ‫לכם‬ ‫נותן‬.‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.Get d‫ליישומים‬ ‫השליטה‬ ‫לוח‬‫פייסבוק‬ ‫מודעות‬ ‫הרצתם‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫אם‬ ‫הזה‬ ‫הפשוט‬ ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬,‫הקמפיין‬ ‫העלאת‬ ‫לפני‬ ‫בדיקות‬ ‫להריץ‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ ‫או‬.‫פועל‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.Power Editor‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫להרצאה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫האפשרות‬ ‫וזו‬ ‫מתקדמים‬ ‫ופילוח‬ ‫מיקוד‬ ‫יכולות‬ ‫מאפשר‬ ‫הזה‬ ‫המתקדם‬ ‫הכלי‬.‫פועל‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.G dPreferred Marketing DevelopersPMD‫את‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיינים‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫לנהל‬ ‫יכולים‬ ‫אשר‬ ‫בתחומם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המפתחים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫זו‬‫העסק‬ ‫מתוך‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫המשאבים‬.‫למדידה‬ ‫מתקדמים‬ ‫שלבים‬1‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הגדירו‬‫מודעות‬ ‫דרך‬ ‫התקנות‬ ‫למדוד‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬‫ה‬ ‫את‬ ‫הורידו‬‫פייסבוק‬SDK‫ל‬iOS‫ה‬ ‫את‬ ‫או‬‫פייסבוק‬SDK‫לאנדרואיד‬‫ההתקנה‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫והכלילו‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫עליכם‬SDK‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫או‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האחרון‬‫למדידה‬ ‫חברה‬‫ומדידות‬ ‫להתקנות‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫אתם‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫להתחלת‬ ‫עזרה‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫במדריכים‬ ‫להשתמש‬ ‫יכולים‬SDK‫ל‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬iOS‫ו‬‫אנדרואיד‬.‫לא‬ ‫אתם‬‫צריכים‬‫פייסבוק‬ ‫להטמיע‬Login‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫במודעות‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫ה‬ ‫התקנת‬ ‫לאחרת‬SDK,‫הטמיעו‬‫הקוד‬ ‫את‬‫במצב‬ ‫היישום‬ ‫כאשר‬ ‫שיפעל‬foreground.‫אירוע‬ ‫של‬ ‫פינג‬ ‫להחזיר‬ ‫ליישום‬ ‫יאפשר‬ ‫זה‬‫לפייסבוק‬ ‫ההתקנה‬‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫הגולש‬ ‫כאשר‬,‫רשת‬ ‫שגיאת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בעתיד‬ ‫פעם‬ ‫ושוב‬.‫שלנו‬ ‫הלקוח‬ ‫קוד‬‫לשלוח‬ ‫יפסיק‬‫חיובית‬ ‫תשובה‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫שהוא‬ ‫ברגע‬ ‫התקנות‬‫מהשרת‬,‫והשרת‬‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫ההתקנה‬ ‫את‬ ‫יספור‬ ‫שלנו‬‫מכשיר‬ ‫מאותו‬ ‫הקלקות‬ ‫מספר‬:‫ל‬the FB iOS SDK 3.0‫י‬ ‫מתקדם‬ ‫או‬‫ותר‬,‫ל‬ ‫הבאה‬ ‫השורה‬ ‫את‬ ‫הוסיפו‬UIApplicationDelegate applicationDidBecomeActive‫לסלקטור‬:
  5. 5. [FBSettings publishInstall:YOUR_APP_ID];‫ל‬the FB Android SDK 3.0,‫ל‬ ‫הבאה‬ ‫השורה‬ ‫את‬ ‫הוסיפו‬onResume()‫כל‬ ‫של‬Activity‫שלכם‬ ‫ביישום‬:com.facebook.Settings.publishInstallAsync(context, YOUR_APP_ID);‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫לסטטיסטיקות‬ ‫כראוי‬ ‫מדווח‬ ‫ההתקנות‬ ‫שנפח‬ ‫לאמת‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬‫היישום‬ ‫של‬ ‫השליטה‬ ‫בלוח‬‫פייסבוק‬ ‫עם‬ ‫יתחבר‬ ‫שלכם‬ ‫שהיישום‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫הורידו‬SDK‫מעודכן‬ ‫הכי‬,‫בנוסף‬ ‫נוספים‬ ‫מגוונים‬ ‫ליתרונות‬ ‫גישה‬ ‫וקבלו‬‫ההתקנה‬ ‫מודעת‬ ‫של‬ ‫למדידה‬.‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫ההתקנות‬ ‫למודעת‬ ‫ביצועים‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫בעוד‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬)‫ערך‬ ‫כולל‬‫כללי‬,‫המרות‬,‫ועוד‬(,‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫תוכלו‬‫למדידה‬ ‫חברה‬.2‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫התקינו‬ ‫שכבר‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הכללה‬ ‫למנוע‬‫שלכם‬ ‫המודעה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הנכונים‬ ‫שהאנשים‬ ‫וודאו‬‫לאנדרואיד‬,‫של‬ ‫החבילה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫מספקים‬ ‫אתם‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫יכללו‬ ‫לא‬ ‫אוטומטית‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫התקינו‬ ‫שכבר‬ ‫משתמשים‬‫היישום‬ ‫של‬ ‫ההגדרות‬ ‫בעמוד‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬‫ל‬iOS,‫הוסיפו‬‫מערך‬‫שנקרא‬URL types‫לקובץ‬main.p‫שלכם‬ ‫ביישום‬,‫תתי‬ ‫יכיל‬ ‫ושהמערך‬-‫שנקראים‬ ‫מערכים‬URL Schemes.‫ל‬ ‫יחיד‬ ‫נתון‬ ‫הוסיפו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬URL Schemes‫ה‬ ‫עם‬ID‫התחילית‬ ‫עם‬ ‫היישום‬ ‫של‬"fb",‫לדוגמה‬"fb1234567".‫וידאו‬ ‫ומאגרי‬ ‫מומלצות‬ ‫עבודה‬ ‫שיטות‬•‫או‬ ‫מומלצות‬ ‫עבודה‬ ‫לשיטות‬ ‫הקצר‬ ‫בסרטון‬ ‫צפו‬‫האינפוגרפיק‬ ‫את‬ ‫קבלו‬•‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעות‬ ‫להתקנת‬ ‫המדריך‬‫מע‬‫ההתקנה‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫אתכם‬ ‫ביר‬)‫שלבים‬ ‫כולל‬‫התקנת‬ ‫כמו‬ ‫מתקדמים‬SDK(,‫היישום‬ ‫של‬ ‫השליטה‬ ‫בלוח‬ ‫הפשוט‬ ‫הרכישה‬ ‫ותהליך‬•‫ה‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬Power Editor‫גדול‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫בקלות‬ ‫איך‬ ‫לכם‬ ‫מציג‬

×