Israel secret budget 2013

8,746 views

Published on

 • Be the first to comment

Israel secret budget 2013

 1. 1. ‫מנדנד‬ ‫אני‬ ‫למה‬‫החשאיים‬ ‫השירותים‬ ‫תקציב‬ ‫על‬‫בן‬ ‫אלוף‬
 2. 2. •‫מהמשטרה‬ ‫פחות‬ ‫קצת‬ ‫עלו‬ ‫החשאיים‬ ‫השירותים‬)8‫מיליארד‬(‫הגבוהה‬ ‫וההשכלה‬)7.5‫מיליארד‬(,‫בצבא‬ ‫מהפנסיות‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬‫הקבע‬)5.5‫מיליארד‬(•‫המשטרה‬ ‫על‬,‫ער‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫מתנהל‬ ‫הביטחון‬ ‫ומחיר‬ ‫האקדמיה‬,‫לא‬ ‫החשאיים‬ ‫השירותים‬ ‫ועל‬‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫הוציאה‬ ‫הממשלה‬6‫מיליארד‬‫השב‬ ‫הוצאות‬ ‫למימון‬ ‫שקל‬"‫והמוסד‬ ‫כ‬
 3. 3. •‫והשב‬ ‫המוסד‬ ‫תקציבי‬"‫כ‬‫בסעיף‬ ‫מוסתרים‬"‫רזרבה‬‫כללית‬"‫לכנסת‬ ‫שמוצג‬ ‫בתקציב‬‫ולציבור‬•‫הכסף‬ ‫מועבר‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לתקנה‬"‫שונות‬"‫בתקציב‬‫בתוכו‬ ‫ונבלע‬ ‫הביטחון‬‫הכסף‬ ‫מתחבא‬ ‫איפה‬?‫תקציב‬ ‫לאישור‬ ‫האוצר‬ ‫בקשת‬‫ב‬ ‫החשאיים‬ ‫השירותים‬-2012
 4. 4. ‫דמוקרטית‬ ‫במדינה‬‫אין‬"‫חושך‬ ‫מנגנוני‬"‫ויש‬‫שקיפות‬‫שלטונית‬‫בגלל‬‫המחבואים‬ ‫משחקי‬,‫תקציב‬‫השב‬"‫והמוסד‬ ‫כ‬‫באיחור‬ ‫מאושר‬‫גדול‬‫למה‬‫זה‬‫רע‬?‫פרדו‬ ‫תמיר‬ ‫המוסד‬ ‫ראש‬)‫מימין‬(‫וראש‬‫השב‬"‫כהן‬ ‫יורם‬ ‫כ‬.‫צילום‬:‫סלמן‬ ‫אמיל‬
 5. 5. ‫תקציב‬ ‫גדל‬ ‫נתניהו‬ ‫בתקופת‬‫ב‬ ‫השירותים‬-26%‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫ללא‬
 6. 6. •65‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬,‫השב‬"‫מסתתרים‬ ‫עדיין‬ ‫והמוסד‬ ‫כ‬‫כמו‬ ‫כינויים‬ ‫מאחורי‬"‫ביטחון‬‫כ‬"‫ד‬"‫או‬"‫ת‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬"‫א‬"•‫לשירותים‬ ‫נוח‬ ‫השקיפות‬ ‫היעדר‬,‫ביקורת‬ ‫מעורר‬ ‫לא‬ ‫שתקציבם‬‫צה‬ ‫הוצאות‬ ‫כמו‬"‫ל‬‫במחתרת‬ ‫להיות‬ ‫אוהבים‬ ‫השירותים‬‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מסמך‬,‫ברשת‬ ‫שמופץ‬,‫הביטחוניים‬ ‫הגופים‬ ‫כינויי‬ ‫את‬ ‫חושף‬
 7. 7. •‫השב‬ ‫באתר‬"‫יש‬ ‫כ‬‫מורשת‬ ‫פינת‬‫עם‬‫מסמכי‬-‫עבר‬•‫בבקרה‬ ‫שם‬ ‫מתגאה‬ ‫השירות‬‫תקציבו‬ ‫על‬ ‫ובפיקוח‬...‫ב‬-1949•‫מידע‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫המושקע‬ ‫באתר‬‫על‬‫המינהל‬‫והמשק‬‫ב‬-2013•‫ב‬‫המוסד‬ ‫אתר‬‫אפילו‬ ‫אין‬‫היסטוריים‬ ‫מסמכים‬‫בשב‬ ‫נוסטלגיה‬"‫כ‬‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫תקן‬ ‫אישור‬‫השב‬ ‫של‬"‫ב‬ ‫כ‬-1949
 8. 8. •‫שנהנים‬ ‫האוצר‬ ‫פקידי‬‫משותפות‬‫ומשחקי‬ ‫סוד‬‫ג‬‫בונד‬ ‫יימס‬•‫על‬ ‫ששומרים‬ ‫הממשלה‬ ‫ראשי‬‫בחצר‬ ‫שקט‬‫האחורית‬•‫לשירותים‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬‫שנחשפים‬ ‫היחידים‬ ‫הם‬ ‫חשאיים‬‫והשב‬ ‫המוסד‬ ‫הוצאות‬ ‫לפרטי‬"‫כ‬‫להסתרה‬ ‫השותפים‬‫השב‬ ‫מטה‬"‫כ‬,‫צבי‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫מתוך‬‫אפרת‬"‫הישראלי‬ ‫הפרויקט‬"
 9. 9. •‫התקציב‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫עוקב‬ ‫אני‬‫החשאי‬•‫הצלבת‬ ‫דרך‬ ‫לנתונים‬ ‫הגעתי‬ ‫בעבר‬‫מקורות‬:‫דו‬"‫ופליטות‬ ‫רשמיים‬ ‫חות‬‫בדיוני‬ ‫פה‬‫התקציב‬•‫ומשרד‬ ‫האוצר‬ ‫נתוני‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬‫הסגירו‬ ‫התקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬‫הסוד‬ ‫את‬‫ההסוואה‬‫היתה‬‫בעבר‬ ‫גם‬ ‫רופפת‬"‫הארץ‬",16.1.96
 10. 10. •‫לראשונה‬‫לציבור‬ ‫נחשף‬‫הממשלתי‬ ‫התקציב‬‫בפירוט‬‫כזה‬‫המדויקים‬ ‫המספרים‬ ‫התגלו‬ ‫עכשיו‬•‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫העלה‬ ‫האוצר‬‫ל‬ ‫שבועות‬‫רשת‬‫טבלאות‬ ‫את‬‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫האקסל‬‫בשנים‬2005-2012
 11. 11. ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬‫ב‬-2010‫דו‬"‫האוצר‬ ‫ח‬‫המדינה‬ ‫בתקציב‬ ‫השינויים‬ ‫על‬,‫ל‬ ‫הכסף‬ ‫העברת‬ ‫עם‬"‫שירותים‬"
 12. 12. •‫בארה‬"‫ובריטניה‬ ‫ב‬‫התקציב‬ ‫מתפרסם‬‫שירותי‬ ‫של‬ ‫הכולל‬‫ללא‬ ‫המודיעין‬‫פירוט‬•‫חושפים‬ ‫האמריקאים‬‫את‬"‫המודיעין‬ ‫תקציב‬‫הלאומי‬"‫והבריטים‬‫את‬"‫המודיעין‬ ‫חשבון‬‫האחוד‬"‫בחו‬ ‫זה‬ ‫איך‬"‫ל‬?•‫בארה‬ ‫המודיעין‬ ‫תקציב‬"‫ב‬54‫מיליארד‬‫דולר‬•‫הבריטי‬ ‫המודיעין‬ ‫תקציב‬2.1‫מיליארד‬‫ליש‬"‫ט‬
 13. 13. •‫תקציב‬ ‫את‬ ‫האוצר‬ ‫החביא‬ ‫השנה‬ ‫גם‬‫והשב‬ ‫המוסד‬"‫ברזרבה‬ ‫כ‬‫הכללית‬•‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫מזה‬ ‫לחדול‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬‫במשרד‬ ‫מתאים‬ ‫בסעיף‬ ‫הסכום‬‫רה‬"‫מ‬•‫ופירוט‬ ‫השירותים‬ ‫בין‬ ‫הכסף‬ ‫חלוקת‬‫לא‬ ‫ההוצאות‬‫הגלוי‬ ‫בתקציב‬ ‫יתפרסמו‬‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫דרושה‬ ‫איזון‬ ‫נוסחת‬
 14. 14. ‫ולפיד‬ ‫נתניהו‬ ‫בידי‬ ‫לשינוי‬ ‫המפתח‬.‫ממשחקי‬ ‫יחדלו‬ ‫האם‬‫חסמב‬"‫ה‬?

×