Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polimer

8,158 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Polimer

 1. 1. TAJUK: POLIMERNama pensyarah: DrAmirmudin bin UdinEmail: amirmudin@att.netNama: Nik Afiqah Nadzira Bt NikRosliNo matrik: AP090102Email: applegurun@gmail.com
 2. 2. • Konsep berkaitan dengan polimer terhasildaripada campuran molekul danmembentuk rantaian atom yangberhubungan antara satu sama lainkelihatan sangat mudah• Tetapi sebenarnya ia adalah perkara yangtidak diterima pada zaman dahulusehinggalah hasil daripada kerja H.Staudinger yang telah menerimaAnugerah Nobel dalam Kimia pada tahun1953
 3. 3. • Sebelum Staudinger menghasilkan kajian,polimer ini dipercayai sebagai molekulyang kecil dan tidak mempunyai strukturkimia yang tersusun dan tepat• Setelah itu, penggunaan dan juga strukturkhusus polimer telah dapat diaplikasisecara pratikal dan membawa kepadapemahaman terhadap sifat fizikal polimeryang boleh berubah apabila ianyamenjalani proses sintesis.
 4. 4. • Maksud polimer secara umum adalahgabungan pelbagai monomer bagimembentuk satu rantaian• Hasil daripada penggabungan rantaianmonomer-monomer akan membentukpolimer• Polimer terbentuk hasil daripada prosespolimerization
 5. 5. • Perkataan polimer diambil daripadaperkataan Yunani Kuno iaitu daripadaperkataan Po lus yang bermaksud banyakdan m e ro s yang bermaksud bahagianmaka perkataan polimer merujuk kepadamolekul yang terhasil daripadapengulangan unit-unit monomer.• Polimer boleh mempunyai pelbagai unitakhir, cabang pelbagai monomerdan jugapelbagai susunan monomer dalam saturantaian yang sama bagi membentukpolimer yang besar• Contoh-contoh polimer
 6. 6. Polymer Repeating Unit MonomerPolyethylene-CH2 - CH2- CH2 = CH2Poly(vinyl chloride)-CH2 - CH-Cl-CH2 = CH-ClPolypropylene-CH2 - CH-CH3-CH2 = CH-CH3Polystyren
 7. 7. • Polimer dapat dikelaskan kepada duasecara umumnya iaitu polimer semulajadidan juga polimer buatan.• Polimer semulajadi adalah polimer yangterdapat pada haiwan dan juga tumbuhan.Contohnya DNA, Kanji, Serat• Polimer buatan pula adalah polimer yangterhasil daripada sintesis di industri.Contohnya: PVC, Nilon.
 8. 8.  Polimer juga boleh dikelaskan berdasarkankepada;• Asal Polimer- Polimer semulajadi = Polimer yangtersedia ada dalam hidupan seperti haiwandan juga tumbuhan. Contohnya adalahKanji, serat dan juga DNA- Polimer buatan = Polimer yang hanyaterhasil daripada sintesis di industri.Contoh nilon, PVC, plastik
 9. 9. • Jenis Monomer- Homopolimer = Homopolimer adalahpolimer yang terbentuk dari monomer yangsama. Contohnya adalah Polisterin, PVCdan Teflon- Kopolimer = Kopolimer pula adalah polimeryang terbentuk dari pelbagai monomeryang dalam satu rantaian polimer.Contohnya adalah, Nilon 66, Dakron,Protein (terhasil dari pelbagai jenis AminoAsid), DNA ( terhasil dari pentosa, nitrogen,dan asid phosfat) dan Melamin ( hasildaripada urea dan formaldehida).
 10. 10. • Cara Penggunaan Polimer- Serat = Polimer yang dimanfaatkansebagai serat akan digunakan dalamproses pembuatan kain dan benang.Contohnya adalah poliester, nilon, dandakron- Plastik = Polimer yang dimanfaatkan untukproses pembuatan plastik. Contohnyaadalah bakelit, polietilena, PVC, polisterina,dan polipropilena
 11. 11. • Sifat Polimerterhadap Haba- Polimer termoplas/termoplastik = Polimertermoplas adalah jenis polimer yang akanmencair ketika dipanaskan dan akankembali ke bentuk asal setelah sejuk.Contohnya adalah PVC, polietilena, danpolipropilena- Polimer thermosetting = Polimer jenis initidak akan mencair ketika dipanaskan dantidak dapat kembali kepada bentuk asalsetelah sejuk. Contoh polimer ini adalahmelamin dan selulosa.
 12. 12. • Polimer Tambahan (Additio n Po lim e r)- polimer yang terbentuk melalui tindakbalas penambahan polimer daripadapelbagai jenis monomer- monomer akan mengekalkanidentitinya dan semasa proses polimerisasitidak ada produk sampingan terhasil- Contohnya: polistirena, polietena(plastik), poliisoprena, politetraflouroetena(teflon), PVC, dan poliprepilena (plastik).
 13. 13. • Polimer Kondesasi (Co nde nsatio n Po lim e r)- Polimer yang terbentuk keranamonomer-monomer terikat antara satu samalain dengan melepaskan molekul-molekulkecil.- Sebagai contoh, pembentukan plastikstirofoam, yang mana ianya tersusun dari duamonomer berlainan iaitu urea dan metanal.Dua molekul metanal bergabung dengan satumolekul urea menjadi satu molekul yangdisebut dimer.
 14. 14. • Molekul yang dikenali dimer tadi akanmenjalani proses polimerisasi. Monomer yangterlibat dalam proses ini tidak memerlukanikatan kembar, dan juga ianya tidak akanmengekalkan identiti monomer yang asal.
 15. 15. • Perbezaan antara polimerisasitambahan dan kondensasi adalahsemasa polimerisasi kondensasi akanterjadi proses pelepasan molekul-molekul kecil seperti H2O dan NH3,sedangkan semasa polimerisasitambahan tidak terjadi pelepasanmolekul
 16. 16. • Politena-Membuat baldi,beg plastiK,bajuhujan,filem,mangkuk dan tong sampah• PVC-Membuat paip air, kabel elektrik, tikar,piring hitam dan penyangkut baju• Polipropena-Membuat tali, botol, kerusi,bekas minuman dan permaidani
 17. 17. • Perspek- Membuat cermin kereta, cermintingkap kapal terbang dan kanta cerminmata• Nilon-Membuat tali, langsir, stoking dan baju• Polistirena- Membuat kotak, butang, danpapan kenyataan• Terilena- Membuat barangan tekstil (Bajudan Kain)• Polimer sintetik seperti plastic,gentiansintetik dan getah sintetik digunakan bagimengantikan pelbagai barangan semulajadiseperti kapas, kaca, logam, kayu dan batu. 
 18. 18. 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer2. http://www.polymerambassadors.org/Whatispolymer.pdf3. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemi4. http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/polimer.html?showComment=13153722912075. http://awekperasancun.blogspot.com/2011/10/penggunaan-polimer-sintetik.html

×