Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

186 views

Published on

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

  1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

×