การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

144 views

Published on

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก

  1. 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

×