Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas Kerja Kertas 2 Geografi PMR 2013

6,696 views

Published on

Kertas Kerja Kertas 2 Geografi PMR 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kertas Kerja Kertas 2 Geografi PMR 2013

 1. 1. TERHAD 1 23/2 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 23/2GEOGRAFIKERJA KURSUSKertas 2Februari – Julai1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan. Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 24 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 2. 2. TERHAD 2 23/2ARAHAN KEPADA CALONCalon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi.4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta Geografi.6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.7. Fakta Geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan.9. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitan kawasan kajian.10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2013.23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 3. 3. TERHAD 3 23/2TUGASAN 1: PENGANGKUTAN AWAMCalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pengangkutan awam di kawasan tempattinggal anda atau kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:• Konsep pengangkutan awam• Jenis-jenis pengangkutan awam• Kepentingan perkembangan pengangkutan awam• Masalah perkembangan pengangkutan awam• Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian ATAUTUGASAN 2: KEGIATAN PENTERNAKANCalon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempattinggal anda atau kawasan kajian.Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:• Konsep dan jenis kegiatan penternakan• Kepentingan kegiatan penternakan• Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan• Kesan negatif kegiatan penternakan• Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 4. 4. TERHAD 4 23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1PENGANGKUTAN AWAMBIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk • Pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau Menulis tajuk lengkap kawasan kajian dengan menyatakan 1 1 Nota: lokasi secara tepat Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar/ daerah dan negeri 2 Senarai kandungan • Perkara / butiran • Halaman Menyenaraikan enam atau lebih isi kandungan 1 1 Nota: berserta nombor Halaman 1 bermula halaman dari aspek penghargaan 3 Penghargaan • Pengetua Menyatakan penghargaan 1 • Guru mata pelajaran kepada tiga pihak • Ibu bapa / penjaga 2 • Rakan-rakan • Pihak luar / responden Menyata dan Nota: menghuraikan 2 Nyatakan nama pihak penghargaan kepada yang dihargai tiga pihak atau lebih 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk Menamakan tajuk kajian kajian dan menghuraikan 1 • Sebab-sebab pemilihan satu aspek pendahuluan kawasan kajian sahaja • Tempoh masa 2 kajian dijalankan Nota: Menamakan tajuk kajian Sebab-sebab pemilihan dan menghuraikan dua 2 kawasan kajian perlu aspek pendahuluan atau lebih berkaitan dengan tajuk23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 5. 5. TERHAD 5 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian • Konsep pengangkutan awam • Jenis-jenis pengangkutan awam • Kepentingan perkembangan pengangkutan awam • Masalah perkembangan pengangkutan awam Menyatakan semua • Cadangan untuk 2 2 objektif kajian mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1. Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2. Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 6 Kawasan kajian • Nama kawasan kajian Menamakan kawasan • Latar belakang / sejarah kajian dan menghuraikan 1 kawasan kajian dua aspek • Lokasi kawasan kajian 2 • Pandang darat fizikal kawasan kajian Menamakan kawasan • Jarak dari bandar / kajian dan menghuraikan 2 pekan terdekat tiga aspek atau lebih • Peta: Menyediakan satu peta - Peta daerah / zon / daerah / zon / bahagian bahagian yang lengkap dengan: - tajuk dan nama kawasan kajian (1 m) 2 - arah mata angin dan bingkai (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 6. 6. TERHAD 6 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM - Peta kawasan kajian Melukis peta lakar Nota: kawasan yang tepat dan 1. Tiada markah lengkap dengan: diberikan untuk bingkai, - tajuk dan bingkai (1 m) tajuk, petunjuk, - petunjuk dan arah mata arah mata angin dan - angin (1 m) simbol tanpa peta - simbol piawai (1 m) di dalamnya atau peta yang salah - kekemasan dan 2. Tandakan kawasan - kesempurnaan peta 4 6 kajian (peta daerah) - (1 m) 3. Tiada peruntukan ½ markah untuk setiap Nota: kriteria Aspek di atas 4. Peta lakar yang dilukis ditunjukkan dalam menggunakan halaman yang sama komputer boleh diterima 5. Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual • Soal selidik Menghuraikan satu • Rujukan kaedah sahaja 1 Nota: 1. Mana-mana kaedah kajian yang munasabah diterima 2. Mana-mana kaedah 2 kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan 3. Bilangan responden: • Temu bual Menghuraikan dua - minimum 3 orang kaedah atau lebih 2 • Soal selidik - minimum 20 orang 4. Soalan temu bual atau soal selidik berkaitan dengan objektif kajian23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 7. 7. TERHAD 7 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian Mentakrifkan konsep pengangkutan awam 1 (Setiap aspek dapatan dengan ringkas kajian hendaklah 2 dikaitkan dengan Mentakrif dan kaedah kajian) menghuraikan konsep pengangkutan awam 2 8.1 Konsep dengan lengkap berserta pengangkutan awam contoh yang relevan 8.2 Jenis pengangkutan Jenis pengangkutan awam di kawasan kawasan Menyatakan jenis kajian: pengangkutan awam 1 • Bas di kawasan kajian • Teksi • Kereta api 2 • Komuter / ERL / LRT / Monorail Menyata dan • Bot penambang menghuraikan satu atau • Feri lebih jenis pengangkutan 2 • Perahu / sampan awam di kawasan kajian • Kapal terbang • Motosikal • Beca • Van • Kapal Nota: Berikan jenis pengangkutan awam yang terdapat di kawasan kajian sahaja [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 8. 8. TERHAD 8 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Kepentingan perkembangan Menyatakan tiga pengangkutan awam kepentingan 1 di kawasan kajian: pengangkutan awam • Mengangkut barangan • Mengurangkan kesesakan Menyata dan • Ketersampaian menghuraikan • Mengangkut satu kepentingan 2 penumpang pengangkutan awam • Pelancongan • Perdagangan • Sumber pendapatan Menyata dan • Peluang menghuraikan pekerjaan 3 dua kepentingan • Kemajuan pengangkutan awam industri sokongan 6 • Meningkatkan mobiliti Menyata dan penduduk menghuraikan tiga kepentingan 4 • Menjimatkan masa pengangkutan awam • Menjimatkan kos Nota: Menyata dan Mana-mana faktor menghuraikan 5 yang sesuai diterima empat kepentingan pengangkutan awam Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam 1 mana-mana huraian aspek Nota : Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 9. 9. TERHAD 9 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Masalah Menyatakan satu perkembangan masalah perkembangan 1 pengangkutan awam pengangkutan awam di kawasan kajian: di kawasan kajian • Pencemaran udara • Pencemaran bunyi Menghuraikan dua • Pencemaran air masalah perkembangan • Kesesakan pengangkutan awam 2 lalu lintas di kawasan kajian • Tambang mahal • Kemalangan • Jangka masa lama • Keselamatan Menghuraikan tiga penumpang masalah perkembangan 3 terancam pengangkutan awam • Penipuan di kawasan kajian • Darjah 6 ketersampaian rendah Menghuraikan empat • Kos bahan api masalah perkembangan meningkat pengangkutan awam 4 • Kenderaan lama di kawasan kajian Menghuraikan lima masalah perkembangan 5 pengangkutan awam di kawasan kajian Menerapkan nilai dan unsur patriotisme dalam mana-mana huraian 1 aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 10. 10. TERHAD 10 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.5 Cadangan untuk Menghuraikan satu mengurangkan cadangan untuk masalah mengurangkan masalah 1 perkembangan perkembangan pengangkutan awam pengangkutan awam di kawasan kajian: di kawasan kajian • Kuat kuasa undang-undang Menghuraikan dua • Kempen cadangan untuk alam sekitar mengurangkan masalah • Pendidikan 2 perkembangan alam sekitar pengangkutan awam • Penggunaan di kawasan kajian petrol tanpa plumbum 5 • Penapis asap / Menghuraikan tiga Catalytic cadangan untuk 3 converter mengurangkan masalah • Dasar perkembangan pembangunan pengangkutan awam kerajaan di kawasan kajian • Mengurangkan kos operasi (contoh; subsidi Menghuraikan empat diesel dan alat cadangan untuk ganti) mengurangkan masalah 4 • Penggunaan perkembangan bahan api pengangkutan awam alternatif (contoh; NGV, elektrik, di kawasan kajian tenaga suria) • Kursus pemanduan Menerapkan nilai atau berhemah unsur patriotisme dalam 1 mana-mana huraian Nota: aspek Cadangan mesti berkaitan dengan masalah di atas Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 11. 11. TERHAD 11 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan Grafik Jadual: - tajuk dan sumber • Jadual (1 m) • Graf - data (1 m) 2 • Carta pai Nota: • Peta minda Tiada markah untuk • Carta aliran tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Nota: 1. Bina dua bahan Graf: grafik yang - tajuk dan petunjuk berlainan (1 m) 2. Graf atau carta - label paksi x, paksi y pai mesti disertakan dan skala (1 m) dengan jadual - plotan (1 m) 3. Bahan grafik Nota: dipersembahkan 1. Markah maksimum dalam mana-mana 2m 2 4 aspek dapatan 2. Tiada markah kajian diberikan tanpa 4. Bahan grafik jadual mesti berkaitan 3. Tiada markah diberi dengan kaedah pada graf tanpa kajian plotan 4. Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data salah Carta pai: - tajuk dan petunjuk (1 m) - ketepatan sudut dan 2 peratus (1 m) Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: - tajuk dan idea 2 utama (1 m) - maklumat (1 m) Carta aliran: - tajuk dan idea 2 utama (1 m) - maklumat (1 m) [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 12. 12. TERHAD 12 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 9 Rumusan • Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian / 1 • Penerapan nilai atau penerapan nilai / unsur unsur patriotisme patriotisme 2 Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian 2 serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 10 Lampiran • Surat pengenalan diri murid Menyertakan tiga bahan 1 • Surat kebenaran lampiran membuat kajian • Surat makluman 2 kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menyertakan empat atau 2 • Surat penghargaan lebih bahan lampiran • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber - majalah - surat khabar - internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian diterima23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 13. 13. TERHAD 13 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan • Buku teks • Atlas • Buku rujukan Dua rujukan dengan • 1 Internet format penulisan yang • Majalah betul • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber 2 Nota : 1. Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Tiga rujukan atau lebih Kursus PMR 2 dengan format penulisan Geografi yang betul di halaman 17 2. Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, kemas, teliti 1 1 dan menepati jadual pelaksanaan JUMLAH MARKAH 50 [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 14. 14. TERHAD 14 23/2PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2KEGIATAN PENTERNAKANBIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 1 Tajuk • Kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau Menulis tajuk lengkap kawasan kajian dengan menyatakan 1 1 Nota: lokasi secara tepat Lokasi termasuk kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri 2 Senarai kandungan • Perkara / butiran Menyenaraikan enam • Halaman atau lebih isi kandungan 1 1 Nota: berserta nombor Halaman 1 bermula dari halaman / muka surat aspek penghargaan 3 Penghargaan Menyatakan • Pengetua penghargaan 1 • Guru mata pelajaran kepada tiga pihak • Ibu bapa / penjaga • Rakan-rakan 2 • Pihak luar / responden Nota: Menyata dan Nyatakan nama menghuraikan 2 pihak yang dihargai penghargaan kepada tiga pihak atau lebih 4 Pendahuluan Menamakan tajuk • Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan 1 kajian satu aspek pendahuluan • Sebab-sebab pemilihan sahaja kawasan kajian • Tempoh masa kajian 2 dijalankan Menamakan tajuk kajian Nota: dan menghuraikan dua 2 Sebab-sebab pemilihan aspek pendahuluan kawasan kajian perlu sahaja berkaitan dengan tajuk23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 15. 15. TERHAD 15 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 5 Objektif kajian • Konsep dan jenis kegiatan penternakan • Kepentingan kegiatan penternakan • Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan • Kesan negatif kegiatan penternakan • Cadangan untuk mengurangkan kesan Menyatakan semua 2 2 negatif kegiatan objektif kajian penternakan • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1. Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2. Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 6 Kawasan kajian Menamakan kawasan • Nama kawasan kajian kajian dan 1 • Latar belakang / sejarah menghuraikan kawasan kajian dua aspek • Lokasi kawasan kajian • Pandang darat fizikal 2 kawasan kajian Menamakan kawasan 2 • Jarak dari bandar / kajian dan menghuraikan pekan terdekat tiga aspek atau lebih • Peta: Menyediakan satu peta - Peta daerah / zon / daerah / zon / bahagian bahagian yang lengkap dengan: - tajuk dan bingkai (1 m) 2 - nama kawasan kajian dan arah mata angin (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 16. 16. TERHAD 16 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM - Peta kawasan kajian Melukis peta lakar Nota: kawasan yang tepat 1. Tiada markah dan lengkap dengan: diberikan untuk - tajuk dan bingkai (1 m) bingkai, tajuk, - arah mata angin dan petunjuk, arah mata petunjuk (1 m) angin dan simbol - simbol piawai (1 m) tanpa peta - kekemasan dan di dalamnya atau kesempurnaan peta peta yang salah 2. Tandakan kawasan (1 m) 4 6 kajian (peta daerah) 3. Tiada peruntukan ½ Nota: markah untuk setiap Aspek di atas kriteria ditunjukkan dalam 4. Peta lakar yang halaman yang sama dilukis menggunakan komputer boleh diterima 5. Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual Menghuraikan satu • Soal selidik 1 kaedah sahaja • Rujukan Nota: 1. Mana-mana kaedah 2 kajian yang munasabah diterima 2. Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan Menghuraikan dua rujukan 2 kaedah atau lebih 3. Bilangan responden: • Temu bual – minimum 3 orang - • Soal selidik – minimum 20 orang -23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 17. 17. TERHAD 17 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8 Dapatan kajian Mentakrifkan konsep (Setiap aspek dapatan dan menyatakan jenis kajian hendaklah kegiatan penternakan 1 dikaitkan dengan dengan ringkas kaedah kajian) 2 8.1 Konsep dan jenis kegiatan Menghuraikan konsep penternakan dan jenis kegiatan 2 penternakan dengan • Jenis kegiatan lengkap penternakan - ayam / itik - lembu / kerbau - kambing / biri-biri - burung - rusa - seladang - babi - cacing - buaya - lebah - arnab - kuda - lintah - kura-kura - katak - ikan / ketam / udang / belut / lokan / kerang / belangkas / gamat Nota: Mana-mana jenis kegiatan penternakan lain yang sesuai diterima [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 18. 18. TERHAD 18 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.2 Kepentingan Faktor yang Menyatakan tiga kegiatan penternakan kepentingan kegiatan mempengaruhi diperniagaankajian: kawasan runcit 1 penternakan di kawasan kajian • • Sumber • pendapatan • • Peluang pekerjaan Menyatakan dan • • Bekalan makanan menghuraikan satu • • Sumber perubatan kepentingan kegiatan 2 penternakan berserta • Sumber bahan • mentah contoh di kawasan • • Barang perhiasan kajian • Pemindahan 5 • teknologi Menyatakan dan menghuraikan dua • Pengurangan • import kepentingan kegiatan penternakan berserta 3 • Peningkatan • eksport contoh di kawasan kajian • Pelancongan Menyatakan dan menghuraikan tiga kepentingan kegiatan 4 Nota: penternakan berserta Jelaskan kepentingan contoh di kawasan kegiatan penternakan kajian yang terdapat di kawasan kajian Menerapkan nilai atau sahaja. unsur patriotisme 1 dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 19. 19. TERHAD 19 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.3 Faktor yang Kesan negatif perniagaan runcit mempengaruhi Menyatakan tiga faktor 1 di kawasan kajian kegiatan penternakan di kawasan kajian: • Permintaan / Menyata dan pasaran menghuraikan satu 2 • Harga tinggi faktor sahaja • Iklim • Bentuk muka bumi Menyata dan • Agensi kerajaan / menghuraikan dua 3 swasta faktor • Pelaburan asing • Warisan keluarga 6 • Pengangkutan Menyata dan • Modal menghuraikan tiga 4 • Buruh faktor • Teknologi • Kemudahan asas / infrastruktur Menyata dan • Bekalan makanan menghuraikan empat 5 • Dasar kerajaan atau lebih faktor • Penyelidikan dan pembangunan Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam 1 mana-mana huraian aspek Nota: Mana-mana faktor negatif yang Nota: munasabah diterima Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 20. 20. TERHAD 20 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.4 Kesan negatif Cadangan untuk Menyatakan tiga kegiatan penternakan mengurangkankesan kesan kegiatan 1 di negatif perniagaan kawasan kajian: penternakan di kawasan runcit di kawasan • Pencemaran kajian udara • Pencemaran air • Pencemaran Menyata dan bunyi menghuraikan satu • Pencemaran bau kesan negatif kegiatan 2 • Wabak penyakit penternakan di kawasan • Perubahan kajian landskap 4 • Flora terjejas • Sensitiviti Menyata dan masyarakat menghuraikan dua • Krisis bekalan air kepentingan kegiatan bersih penternakan berserta 3 • Ancaman kepada contoh di kawasan masyarakat kajian sekitar • Harga makanan ternakan Menerapkan nilai dan meningkat unsur patriotisme dalam 1 • Harga ternakan mana-mana huraian tidak stabil aspek Nota: Mana-mana kesan Nota: negatif yang munasabah Markah tidak akan diterima diberi jika tiada huraian aspek23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 21. 21. TERHAD 21 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 8.5 Cadangan untuk Kesan negatif perniagaan runcit mengurangkan kesan Menghuraikan satu di kawasan kajian negatif kegiatan cadangan sahaja untuk penternakan mengurangkan kesan 1 di kawasan kajian: negatif kegiatan penternakan di kawasan • Kuat kuasa kajian undang-undang • Kempen alam sekitar Menghuraikan dua • Pendidikan alam cadangan untuk sekitar mengurangkan kesan 2 • Penyelidikan negatif kegiatan dan pembangunan penternakan di kawasan contoh:MARDI kajian • Kawalan keselamatan 4 • Penyelenggaraan Menghuraikan tiga atau berkala lebih cadangan untuk • Menanam pokok mengurangkan kesan 3 • Pemantauan negatif kegiatan contoh:PBT / JAS penternakan di kawasan • Rawatan air kajian kumbahan • Mengawal pemberian lesen Menerapkan nilai atau • Mewujudkan unsur patriotisme dalam kawasan ternakan 1 mana-mana huraian luas / terancang aspek • Mewujudkan kawasan padang ragut • Kawalan harga ternakan Nota: 1. Cadangan mesti Nota: berkaitan dengan Markah tidak akan kesan negatif diberi jika tiada di 8.4 huraian aspek 2. Mana-mana cadangan yang sesuai diterima [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 22. 22. TERHAD 22 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM Bahan Grafik Jadual : - tajuk dan sumber (1 m) • Jadual - data (1 m) • Graf Nota: 2 • Carta pai Tiada markah untuk tajuk dan sumber jika • Peta minda tiada data atau data • Carta aliran yang salah Nota: Graf: 1. Bina dua bahan - tajuk dan grafik yang berlainan petunjuk (1 m) 2. Graf atau carta pai - label paksi x, paksi y mesti disertakan dan skala (1 m) dengan jadual - plotan (1 m) 3. Bahan grafik Nota: dipersembahkan 1. Markah maksimum dalam mana-mana 2m aspek dapatan kajian 2. Tiada markah 2 4 4. Bahan grafik mesti diberikan tanpa berkaitan dengan jadual kaedah kajian 3. Tiada markah diberi pada graf tanpa plotan 4. Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Carta pai: - tajuk dan petunjuk (1 m) - ketepatan sudut dan peratus (1 m) 2 Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: - tajuk dan idea utama (1 m) 2 - maklumat (1 m) Carta aliran: - tajuk dan idea 2 utama (1 m) - maklumat (1 m)23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 23. 23. TERHAD 23 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 9 Rumusan • Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian / 1 • Penerapan nilai atau penerapan nilai / unsur unsur patriotisme patriotisme 2 Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai 2 atau unsur patriotisme 10 Lampiran • Surat pengenalan diri murid Menyertakan tiga bahan lampiran 1 • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa / 2 penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menyertakan empat atau 2 • Surat penghargaan lebih bahan lampiran • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber - majalah - surat khabar - internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian diterima [Lihat halaman sebelah23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
 24. 24. TERHAD 24 23/2BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH PENSKORAN MAKSIMUM 11 Rujukan • Buku teks • Atlas • Buku rujukan • Internet Dua rujukan dengan format penulisan 1 • Majalah yang betul • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber 2 Nota : 1. Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi di halaman 17 Tiga rujukan atau lebih 2. Rujukan mesti dengan format penulisan 2 berkaitan dengan yang betul kaedah kajian 12 Penilaian umum Susunan mengikut format, kemas, teliti 1 1 dan menepati jadual pelaksanaan JUMLAH MARKAH 50 PANDUAN PENSKORAN TAMAT23/2 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

×