แนวทางการจัดกิจกรรมเพอปรับเปลยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ื่   ี่     โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ”  สํ...
แนวทางการจัดกิจกรรมเพือปรับเปลียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน               ่    ่     โรงเรียนบ้านบง...
๒. ๒ กิจกรรมอยูค่ายปฏิบติธรรมแบบเข้มที่วด โรงเรี ยน หรื อสถานปฏิบติธรรมโดยโรงเรี ยน             ่    ั  ...
ค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม และวินัยนักเรี ยนในวัด และสํานักปฏิบัติธรรม
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน

4,441 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน

 1. 1. แนวทางการจัดกิจกรรมเพอปรับเปลยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ื่ ี่ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” สํ านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ้ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ้
 2. 2. แนวทางการจัดกิจกรรมเพือปรับเปลียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ่ ่ โรงเรียนบ้านบง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ได้ กาหนดวิธีการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ ึ ํ กระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้ วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒ ๕ ๔ ๘ ดังนี้ ( ๑) วากล่าวตกเตือน (กรณี ความผิดไม่ร้ายแรง) ่ ั ( ๒) ทาทณฑ์ (กรณี นกเรี ยนประพฤติ ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ํ ั ัความประพฤตินกเรี ยนและนักศึกษา หรือกรณีทาใหเ้ ส่ื อมเสียช่ือเสียง และเกียรติของสถานศึกษา หรื อฝ่ าฝื น ั ํระเบียบของสถานศึกษา หรือไดรับโทษวากล่าวตกเตือนแลวแตยงไม่เขดหลาบ) ้ ่ ั ้ ่ั ็ ( ๓) ตดคะแนนความประพฤติ (ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบติวาด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ ั ั ่ ํนกเรี ยน ของโรงเรี ยนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กาหนด และจดบนทึกขอมลไวเ้ ป็นหลกฐาน) ั ั ้ ู ั ( ๔) ทากิจกรรมเพอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ใช้ในกรณี ที่นกเรี ยนกระทําความผิดที่สมควรต้อง ํ ่ื ัปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)ลักษณะของกิจกรรม ๑ กจกรรมทางกายภาพ การกําหนดกิจกรรมทางกายภาพเป็ นกิจกรรมที่ทาโทษนักเรี ยนในกรณี ทา ิ ํ ํความผิดเล็กน้อยหรื อสถานเบาภายใต้การกํากับดูแลของครู อาทิเช่น ๑.๑) การวิงรอบสนามไม่กว้างมากนักในจํานวนรอบที่พอเหมาะกับเพศ วัย ของนกเรียน ่ ั ๑.๒) การให้ออกกําลังกายในรู ปแบบที่เหมาะสมอื่นๆ ฯลฯ ๒ กจกรรมในลกษณะบาเพญประโยชน์ หรื อทําคุณความดีชดเชยการกระทําผิด โดยแบ่งเป็น ิ ั ํ ็๒ ลักษณะ คือ ๒. ๑ กิจกรรมบาเพญประโยชน์ หรื อทําคุณความดีชดเชยการกระทําความผิดภายในสถานศึกษา ํ ็ภายใต้การกํากับดูแลของครู สําหรับโทษสถานเบา หรือโทษเลกนอย เช่น ๑) การเก็บขยะมูลฝอย ๒) การ ็ ้ ๊ ้กวาดขยะ ๓) การขัดห้องนํ้า-ห้องส้วมให้สะอาดเรี ยบร้ อย ๔) การทาสี ผนังอาคาร ๕) ขัดถูโตะ-เกาอ้ ีฯลฯ
 3. 3. ๒. ๒ กิจกรรมอยูค่ายปฏิบติธรรมแบบเข้มที่วด โรงเรี ยน หรื อสถานปฏิบติธรรมโดยโรงเรี ยน ่ ั ั ัร่ วมมือกับผูปกครองเป็ นการชดเชยการกระทําความผิดซํ้าซาก หรือความผดสถานหนก หรือถูกตดคะแนน ้ ิ ั ัความประพฤติเกิน ๕0 คะแนน โดยทากิจกรรมท้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ปฏิบติกิจกรรม ํ ั ัทางศาสนาที่วด ไปทาบุญในวดใกลบานจานวน… /คร้ ัง ทําความสะอาดวัดดูแลปรนนิบติพระ ปฏิบติธรรม ั ํ ั ้ ้ ํ ั ัจานวน… /คร้ ัง การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรื อระหว่างปิ ดภาคเรี ยนโดยมีการกํากับตรวจสอบจากทางวัด ํโรงเรียน มีหนังสื อรับรองการปฏิบติกิจกรรม และค่ายคุณธรรมท่ีโรงเรียนจดข้ ึน ั ั ๓ กจกรรมทเ่ี กดจากการกระทําความผิดในกรณีถูกตดคะแนนเกน ๕0 คะแนน หลายครั้ง หรือมี ิ ิ ั ิโทษสถานหนักมาก เช่น การต้ งครรภ์ การเสพยาเสพติดข้นรุนแรง การจําหน่ายยาเสพติด การทําร้าย ั ัร่ างกายผอ่ ืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทะเลาะวิวาท ฯลฯ โรงเรียนจะดาเนินการส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวของ ู้ ํ ้ร่ วมดําเนินการ ภาพกิจกรรมทีได้ ดาเนินการ ่ ํค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม และวินัยนักเรี ยนในค่ ายทหาร
 4. 4. ค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม และวินัยนักเรี ยนในวัด และสํานักปฏิบัติธรรม
 5. 5. กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

×