Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
นำเสนอ    อ.ปิยวรรณ รัตนภำนุศร        สมำชิกน.ส.ศศิกำนต์ กำแหงฤทธิรงค์ ม.4/4 32  น.ส.ดวงพร วิวัฒนปฐพี ม.4/4 28
สำยคู่บิดเกลียว - ลักษณะกำรทำงำน         เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนามาใช้งานตามห้องปฏิบัติการ  คอ...
สำยคู่บิดเกลียว - ลักษณะกำรทำงำน  โดยทั่วไปแล้วสายชนิดนี้จึงมีคณสมบัตในการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าสายที่ไม่มีการ พัน ...
คุณสมบัติของสำยคู่บิดเกลียว        1.สำยคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP:Unshielded Twisted Pair) ขนาดของสาย UTP เ...
คุณสมบัติของสำยคู่บิดเกลียว       2.สำยคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair) สายสัญญาณ STP มีการนา...
ข้อดี-ข้อเสีย UTP ข้อดีของสำย UTP - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจากน้าหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มาก  ...
ข้อเสียของ UTP และ STP ข้อเสียของสำย UTP - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะ ถูกลดท...
คำถำม คุณสมบัติของสายคู่บิดเกลียวคืออะไร    สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ก.ป้องกันสัญญาณรบกวน          ...
คำถำม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก. เกราะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า ชิลด์       ...
อ้ำงอิง http://www.kmitl.ac.th/~kpteeraw/d ata_com/datacom_52/html/utp.htm http://www.chakkham.ac.th/krusuriy a/index....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สายคู่บิดเกลียว(ศศิกานต์+ดวงพร)404

1,275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สายคู่บิดเกลียว(ศศิกานต์+ดวงพร)404

 1. 1. นำเสนอ อ.ปิยวรรณ รัตนภำนุศร สมำชิกน.ส.ศศิกำนต์ กำแหงฤทธิรงค์ ม.4/4 32 น.ส.ดวงพร วิวัฒนปฐพี ม.4/4 28
 2. 2. สำยคู่บิดเกลียว - ลักษณะกำรทำงำน เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนามาใช้งานตามห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมทั้งตามสานักงานต่างๆ สายชนิดนี้ได้ชื่อมาจากลักษณะองค์ประกอบภายใน ของสาย ทีเ่ ป็นสายลวดทองแดงสองเส้นนามาพันเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อทาให้เกิดเป็น สนามแม่เหล็ก ซึงใช้เป็นเสมือนเกรำะสำหรับป้องกันสัญญำณรบกวนทั่วไปได้ในตัวเอง ่ จานวนรอบหรือความถี่ ในการพันเกลียว เช่น พันเกลียว 10 รอบต่อความยาว 1 ฟุต นั้นมีผล โดยตรงต่อกาลังของสนามแม่เหล็กทีเ่ กิดขึ้น ถ้าจานวนรอบสูงก็จะทาให้สนามแม่เหล็กมีกาลังแรง ขึ้น สามารถป้องกัน สัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น แต่ก็ทาให้สิ้นเปลืองสายมากขึ้น แต่ถ้าจานวนรอบต่า ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กกาลังอ่อน ซึ่งป้องกันสัญญาณรบกวนได้น้อยลงก็ใช้สายเปลืองน้อยลง เช่นกัน
 3. 3. สำยคู่บิดเกลียว - ลักษณะกำรทำงำน โดยทั่วไปแล้วสายชนิดนี้จึงมีคณสมบัตในการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าสายที่ไม่มีการ พัน ุ ิ เกลียวเลยบริเวณแกน (Core) ของสายคู่บดเกลียว สายคู่บิดเกลียว ประกอบด้วยสายทองแดง ิ จานวนหนึ่ง หรือหลายคู่สาย ห่อหุ้มสายด้วยฉนวนบางๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร แล้ว นามาพันเกลียวเข้าด้วยกันเป็นคู่ ทุกคูจะถูกห่อหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งรวมกันเป็นสายขนาดใหญ่เพียง ่ สายเดียว สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP : Unshielded Twisted Pair) แบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair)
 4. 4. คุณสมบัติของสำยคู่บิดเกลียว 1.สำยคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP:Unshielded Twisted Pair) ขนาดของสาย UTP เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกควรมีขนาดน้อยกว่า 0.25 นิ้ว หรือ 6.35 มิลลิเมตร โดยสาย แต่ละเส้น ทนแรงดึงได้มากกว่า 400 นิวตัน คุณสมบัติในเรื่องการดัดโค้งของ สายมีรัศมีความโค้งได้เท่ากับ 1 นิ้ว ความต้านทานของสายตามมาตรฐานกาหนดไว้ โดยวัดที่ความยาว 100 เมตร ต้องมีความต้านทานไม่เกิน 9.38 โอห์ม (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ความต้านทานของสายแต่ละคูจะต้องต่างกันไม่เกินกว่า 5% คุณสมบัติทางด้านการ ่ เหนี่ยวนาร่วมของสายตัวนาให้เกิดคุณสมบัตเิ ป็นตัวเก็บประจุเมื่อวัดที่ความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ์ อุณหภูมิ 20 องศา เซลเซียส ไม่ควรเกินกว่า 6.6 นาโนฟารัด ที่ความยาว 100 ม.
 5. 5. คุณสมบัติของสำยคู่บิดเกลียว 2.สำยคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (STP : Shielded Twisted Pair) สายสัญญาณ STP มีการนาสายคู่พันเกลียวมารวมอยู่และมีการเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งร่างแหนีจะมีคณสมบัตเิ ป็นเกราะใน ้ ุ การป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ เรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) และเป็นสายสัญญาณที่ ได้รับการพัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพื่อทาให้คณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดี ุ มากขึ้น คุณลักษณะของสาย STP ก็เหมือนกับสาย UTP คือมีเรืองเกียวกับอัตราการบันทอนครอสทอร์ก ่ ่ ่
 6. 6. ข้อดี-ข้อเสีย UTP ข้อดีของสำย UTP - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจากน้าหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มาก ข้อดีของสำย STP - ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP - ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ
 7. 7. ข้อเสียของ UTP และ STP ข้อเสียของสำย UTP - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะ ถูกลดทอนลงไปตามความยาวของสาย (มี ความยาวของสายในการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 100 เมตร) ข้อเสียของสำย STP - มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับ สายมากนัก - ราคาแพงกว่าสาย UTP
 8. 8. คำถำม คุณสมบัติของสายคู่บิดเกลียวคืออะไร สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ก.ป้องกันสัญญาณรบกวน ก. 3 ประเภท (แบบมีฉนวนหุ้ม, ไม่มี ข.ส่งสัญญาณได้ดีขึ้น ฉนวนหุ้ม, มีอย่างละครึ่ง) ค.มีอายุการใช้งานนานขึ้น ข. 2 ประเภท (แบบมีฉนวนหุ้ม, ไม่มี ง.ถูกทุกข้อ ฉนวนหุ้ม) สายคู่บิดเกลียวได้ชื่อมาจากอะไร ก. ได้ชื่อมาจากลักษณะ องค์ประกอบภายในของสาย ข. ได้ชื่อมาจากผู้ผลิต ค. ตั้งตามลักษณะภายนอก
 9. 9. คำถำม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก. เกราะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่า ชิลด์ ข้อใดคือข้อดีของสาย STPข. ขนาดของสาย UTP เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดน้อยกว่า 0.25 นิ้ว ก. ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTPค. ข้อเสียของสาย UTP คือมีราคาแพงกว่า ข. มีราคาถูกสาย STP ค. ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ คลื่นวิทยุ ง. ก,ค ถูก
 10. 10. อ้ำงอิง http://www.kmitl.ac.th/~kpteeraw/d ata_com/datacom_52/html/utp.htm http://www.chakkham.ac.th/krusuriy a/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=110&Itemid=125

×