Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Synerion Workforce Management Solutions Turkish Presentation

397 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Synerion Workforce Management Solutions Turkish Presentation

 1. 1. . İşgücükısıtlamasınagidilmedenüretkenliğiarttırıpoperasyonelgiderleridüşürmeyolculuğumuzbaşlıyorKriterimiz- ÖLÇMEK<br />. İşgücükısıtlamasınagidilmedenüretkenliğiarttırıpoperasyonelgiderleridüşürmeyolculuğumuzbaşlıyorKriterimiz- ÖLÇMEK<br />Yalcin Boncuk Workforce Management Sales Manager <br />TimeTECH<br />YalcinBoncukWorkforce Management ConsultantSynerion<br />6/2010<br />6/2010<br />
 2. 2. 2<br />Hakkımızda<br /><ul><li>1983 yılında personel devam takip yazılım sağlayıcısı olarak kurulduk.(Kanada)
 3. 3. İşgücü maliyeti hesaplamadaki karmaşıklıklar,devamsızlık planlamada ve vardiya planlamadaki karmaşıklıklar sebebi ile bir evrim geçirdik ve işgücü yönetim çözümleri yazılımları adını aldık.
 4. 4. Dünya çapında yaklaşık 5500 müşterimiz bulunmaktadır.</li></ul>Aralık ayı itibari ile Türkiyede<br />Çığır Açan İşgücü Yönetim Çözümleri Yazılımları<br />
 5. 5. 3<br />Müşterilerimiz (1)<br />Çığır Açan İşgücü Yönetim Çözümleri Yazılımları <br />Customer Logos 2<br />
 6. 6. 4<br />Müşterilerimiz(2)<br />Çığır Açan İşgücü Yönetim Çözümleri Yazılımları<br />
 7. 7. 5<br />İşgücü yönetim çözümleri ne demektir?<br />5<br />
 8. 8. 6<br />İşgücü kısıtlamasına gidilmeden operasyonel giderlerin düşürülmesine işgücü yönetim çözümleri denmektedir.denir. (!)<br />
 9. 9. 7<br />Operasyonelgiderlerileilgilirisklikavramhataları<br />“Kullandığımızpersoneldevamkontrolyazılımlarımızçokkapsamlıdeğil.<br />Personeldevamtakipsürecimizdeellehazırlananlistelerikullanıyoruzve<br />bununiçin<br />çokparaharcamıyoruz. ” <br /> “Bugündavaedileceğimizipeksanmıyorum,buyüzdenpekriskligözükmüyor” <br /> “Bu türmaliyetlervekısıtlamalarherhangibirbütçedegözükmüyor,ozaman<br />nasılbudeğerleregüvenebiliriz?.”<br />
 10. 10. 8<br />Bütçeler’degösterilmeyenbirtakımöğeler.<br /><ul><li>Çalışılmayanzamanıfazladanödeme
 11. 11. Onaylanmamışfazlamesai
 12. 12. Kaybedilmişüretkenlik
 13. 13. Raporlanmamışfazlaödemeler
 14. 14. Bordroayarlamalarımaliyeti
 15. 15. İstikrarsızödemeler
 16. 16. Motivasyonuolmayanyoğunlaştırılmışprogramlar
 17. 17. Zıt sonuçlariçinoluşturulmuş bonus programları
 18. 18. İşlerinkopyalanması
 19. 19. Zayıfmüşterimemnuniyeti.
 20. 20. Etc.
 21. 21. Raporlanmayanmesaidışısaatler
 22. 22. Başkasınınyerine kart basmavealdatma
 23. 23. İnsanhatası
 24. 24. Raporlanmışbiraktiviteüzerindeiçeridenyapılandeğişiklik.
 25. 25. Projelerinveaktiviteleringerçekmaliyetleri.
 26. 26. Devamsızlıkmaliyeti(kısmi,planlananveplanlanmayan)
 27. 27. Yuvarlamametoduilesaatişleme
 28. 28. Programlamahazırlanmasındayönetimzamanı
 29. 29. Kaçırılmışyemekaraları
 30. 30. Vardiyaaralarınıkötüyekullanma
 31. 31. Primleriveekstraödemelerikurallarlabelirleme</li></li></ul><li>9<br />İşgücü yönetim çözümleri yazılımları nasıl çalışıyor?<br />Bordro Uygulamaları<br />Veri toplama<br />Timekeeper WFM Suite <br />Gösterme & Süreç: <br /><ul><li>Devam ve Takip
 32. 32. Programlama
 33. 33. Devamsızlık (planlama, gerçekleşen, kalan bakiye)
 34. 34. Faliyet Esaslı Maliyetlendirme </li></li></ul><li>10<br />Kurumsal bilgi sistemleri içinde TimeKeeperın yeri <br />HRIS<br />ERP/MRPII<br />Veya başka bir sağlayıcı<br />Veya başka bir sağlayıcı<br />TIMEKEEPER<br />Teşvik edici ücret sistemi<br />Scorecard systems<br />Bordro<br />Veya başka bir sağlayıcı<br />
 35. 35. 11<br />Zaman Yönetimi Ve Devam Takibi <br />
 36. 36. 12<br />
 37. 37. 13<br />
 38. 38. 14<br />
 39. 39. 15<br />
 40. 40. 16<br />
 41. 41. 17<br />
 42. 42. 18<br />
 43. 43. 19<br />
 44. 44. 20<br />
 45. 45. 21<br />DevamsızlıkYönetimi<br />
 46. 46. 22<br />Leading Edge Workforce Management Solutions <br />22<br />
 47. 47. 23<br />
 48. 48. 24<br />Faliyet Esaslı Maliyetlendirme<br />
 49. 49. 25<br />
 50. 50. 26<br />
 51. 51. 27<br />Otomotizeedilmişişgücüyönetiminizoperasyonelgiderlerinizidüşürürmü?<br />> Her sene yıllık bordrolarınızda %1-%3arası kesinti yaratma avantajı<br />Kaynaklar: Nucleus Research Papers, 2009<br />American Payroll association (APA)<br />Society for Human Resource Management (SHRM)<br />27<br />
 52. 52. 28<br />Görmediğiniziveölçmediğiniziyönetemezsiniz. <br />John Smith 5 dakikageçkaldı. Suzan summers geçenhaftaPerşembegünü 15 dakikageçgeldi. Steve Masters geçenSalı 12 saatçalıştı. Aaltima –A nınbütçesi 250 saat.. John Smith 7 saatfazlamesaiyaptı. SatışekibiCumagünlerierkençıkıyor.. Dave Burns Şubatayında 1 haftalıkizneçıkıyor. Firmanınçalışanlarına 8590 saatlikfazlamesaiborcu var. Dana Bowers Gelecekhafta 7 kişieksikçalışıyorum. Steve Masters 12 saatAltimaprojesiiçinçalıştıve 3 saatVenüsprojesiiçinçalıştı. Dave Bowers Salıgünleriçalışamıyorç. 72 rapordan 9 u kabüledildi.. Marta Stuart hepgeçkalıyor John Smith AR-GE bölümüneterfietti. Aralıkayında 87,5 saatizinücretiödendi. 800 çalışanCumagünügeçkaldılar.Kalitedepartmanınınprogramlarıhazırlandı. Argedepartmanı 75 dakikaprogramınönündegidiyor. Bruce Henson girişbilgileribugüngörülmüyor . Steve Masters bu ay 100 saatlikAltima a projesindeçalıştı. 8 çalışanPerşembegünügeçgeldi. Jake Henson Mayısayıiçin 2 haftalıkizinistediler. Toplamoperasyontakımınınbuaylıksaatlikmaliyeti 561 euro. 25 çalışanageçen ay düzenliödemeyapılmadı. Altima-A içintoplamsüre 345 saat. Geçenhaftatümdizaynekibi 25 saatVenüsprojesindeçalıştı. 725 kişidüzenliödemealdı. Steve Masters kalitedepartmanından AR-GE departmanına transfer edildi. TeknikdestekekibibuPazartesigeçgeldi. 92 çalışanfazlamesaiödendi. 78 çalışanınfazlamesaisiödenmedi. Steve Masters dizaynbölümündetoplam 72 saatgeçirdi. . <br />ESNEKLİK<br />DETAYLI ÖZET<br />. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <br />28<br />
 53. 53. 29<br />
 54. 54. 30<br />
 55. 55. 31<br />31<br />
 56. 56. 32<br />
 57. 57. 33<br />
 58. 58. 34<br />Nedenişgücüyönetimçözümleriyolculuğunaçıkılmalı?<br />İçsüreçlerinizdekiacıverennoktalarınızabirgözatın<br />Maliyetetkiliveacilolandurumlarınızıöncelikliolarakbelirleyin(Firmanıza ne kadarmaliyetiolduğunuhesaplayın) <br />Bu konuileilgiliyönetimkadronuzabirprezentasyonsunumuyollayınOnlaramaliyetigösterinrakamlarısunun<br />İşgücüYönetimÇözümlerininiçinderolalın<br />
 59. 59. Teşekkürler!<br />

×