Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שלבים בהתפתחות הפתרון הסופי

2,161 views

Published on

במהלך המלחמה, ובפרט לאחר פלישת הגרמנים אל ברית המועצות בקיץ 1941, התקבלה שורת החלטות רצחניות, כשברקע ניצבה האידיאולוגיה הנאצית.
הנאצים פיתחו ושיכללו את יכולות הרצח ההמוני שלהם.
עד לסופה של המלחמה רצחו הנאצים כשישה מיליון יהודים.

Published in: Education
 • Be the first to comment

שלבים בהתפתחות הפתרון הסופי

 1. 1. ‫ל‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬'‫הסופי‬ ‫פתרון‬'
 2. 2. ‫ה‬"‫היהודית‬ ‫השאלה‬ ‫של‬ ‫הסופי‬ ‫פתרון‬"‫של‬ ‫שמו‬ ‫היה‬‫הרעיון‬‫שמטרתו‬ ‫הנאצי‬ ‫להגיע‬ ‫יוכלו‬ ‫אליו‬ ‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫לרצוח‬ ‫הייתה‬,‫כינו‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫לסלק‬ ‫וכן‬ '‫היהודית‬ ‫הרוח‬'‫העולם‬ ‫על‬ ‫והשפעתה‬. ‫ושם‬ ‫יד‬ ‫במוזיאון‬ ‫השמות‬ ‫היכל‬
 3. 3. ‫הנאצית‬ ‫לאידיאולוגיה‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫קשורות‬ ‫שהיו‬ ‫החלטות‬ ‫שורת‬ ‫הובילה‬ ‫לרצח‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫זו‬ ‫היא‬ ‫הדינמית‬ ‫המציאות‬ ‫שהכתיבה‬,‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬,‫יישומם‬ ‫ואת‬ ‫המוצעים‬ ‫הפתרונות‬ ‫את‬. (‫ושם‬ ‫יד‬ ‫מארכיון‬ ‫התמונות‬)
 4. 4. ‫גרמניה‬1933–1939:‫האנטי‬ ‫המדיניות‬ ‫התפתחות‬-‫יהודית‬ ‫שנת‬ ‫עד‬1939–‫חיפוש‬ ‫לסילוק‬ ‫שיובילו‬ ‫פתרונות‬ ‫מגרמניה‬ ‫היהודים‬. ‫חוקים‬ ‫העברת‬ ‫מהיהודים‬ ‫שנטלו‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫אזרחותם‬ ‫ואת‬ '‫יהודים‬ ‫עבור‬ ‫רק‬'(‫ושם‬ ‫יד‬ ‫ארכיון‬)
 5. 5. ‫גרמניה‬1933–1939:‫האנטי‬ ‫המדיניות‬ ‫התפתחות‬-‫יהודית‬ ‫שנת‬ ‫עד‬1939–‫חיפוש‬ ‫לסילוק‬ ‫שיובילו‬ ‫פתרונות‬ ‫מגרמניה‬ ‫היהודים‬. ‫חוקים‬ ‫העברת‬ ‫מהיהודים‬ ‫שנטלו‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫אזרחותם‬ ‫ואת‬ ‫כלכליות‬ ‫גזירות‬ ‫שרוששו‬ ‫קשות‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫מרכושם‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫מסומנת‬ ‫חנות‬(‫ושם‬ ‫יד‬ ‫ארכיון‬)
 6. 6. ‫גרמניה‬1933–1939:‫האנטי‬ ‫המדיניות‬ ‫התפתחות‬-‫יהודית‬ ‫שנת‬ ‫עד‬1939–‫חיפוש‬ ‫לסילוק‬ ‫שיובילו‬ ‫פתרונות‬ ‫מגרמניה‬ ‫היהודים‬. ‫חוקים‬ ‫העברת‬ ‫מהיהודים‬ ‫שנטלו‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫אזרחותם‬ ‫ואת‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫היהודים‬ ‫כלל‬ ‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫כלכליות‬ ‫גזירות‬ ‫קשות‬‫שרוששו‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫מרכושם‬
 7. 7. ‫גרמניה‬1933–1939:‫האנטי‬ ‫המדיניות‬ ‫התפתחות‬-‫יהודית‬ ‫שנת‬ ‫עד‬1939–‫חיפוש‬ ‫לסילוק‬ ‫שיובילו‬ ‫פתרונות‬ ‫מגרמניה‬ ‫היהודים‬. ‫חוקים‬ ‫העברת‬ ‫מהיהודים‬ ‫שנטלו‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫אזרחותם‬ ‫ואת‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫היהודים‬ ‫כלל‬ ‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫אלימות‬‫קשה‬ ‫יהודים‬ ‫כלפי‬, ‫חנויות‬ ‫הריסת‬, ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫בתים‬. ‫כלכליות‬ ‫גזירות‬ ‫אשר‬ ‫קשות‬ ‫את‬ ‫רוששו‬ ‫היהודים‬ ‫מרכושם‬ ‫במהלך‬ ‫באש‬ ‫עולה‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬'‫הבדולח‬ ‫ליל‬'(‫ושם‬ ‫יד‬ ‫ארכיון‬)
 8. 8. ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬:1‫בספטמבר‬1939 ‫פולין‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬,‫כשני‬ ‫נוספו‬ ‫לשליטת‬ ‫יהודים‬ ‫מיליון‬ ‫הגרמנים‬.‫החלו‬ ‫הגרמנים‬‫ב‬: ‫מעצרים‬‫המוניים‬ ‫בפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬
 9. 9. ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬:‫ספטמבר‬1939 ‫פולין‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬,‫כשני‬ ‫נוספו‬ ‫לשליטת‬ ‫יהודים‬ ‫מיליון‬ ‫הגרמנים‬.‫החלו‬ ‫הגרמנים‬‫ב‬: ‫המוניים‬ ‫מעצרים‬ ‫בפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫חטיפת‬‫יהודים‬ ‫פולנים‬‫לעבודה‬ ‫בכפיה‬
 10. 10. ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬:‫ספטמבר‬1939 ‫פולין‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬,‫כשני‬ ‫נוספו‬ ‫לשליטת‬ ‫יהודים‬ ‫מיליון‬ ‫הגרמנים‬.‫החלו‬ ‫הגרמנים‬‫ב‬: ‫המוניים‬ ‫מעצרים‬ ‫בפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫יהודים‬ ‫חטיפת‬ ‫לעבודה‬ ‫פולנים‬ ‫בכפיה‬ ‫של‬ ‫קיצונית‬ ‫הפרדת‬ ‫מהחברה‬ ‫היהודים‬ ‫הפולנית‬ ‫ורשה‬ ‫גטו‬ ‫הקמת‬(‫ושם‬ ‫יד‬ ‫ארכיון‬)
 11. 11. ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬:‫ספטמבר‬1939 ‫פולין‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬,‫כשני‬ ‫נוספו‬ ‫לשליטת‬ ‫יהודים‬ ‫מיליון‬ ‫הגרמנים‬.‫החלו‬ ‫הגרמנים‬‫ב‬: ‫המוניים‬ ‫מעצרים‬ ‫בפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫יהודים‬ ‫חטיפת‬ ‫לעבודה‬ ‫פולנים‬ ‫בכפיה‬ ‫של‬ ‫קיצונית‬ ‫הפרדת‬ ‫מהחברה‬ ‫היהודים‬ ‫הפולנית‬ ‫המוני‬ ‫ורצח‬ ‫שוד‬ ‫יהודים‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫ופולנים‬
 12. 12. ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫פרוץ‬:‫ספטמבר‬1939 ‫פולין‬ ‫כיבוש‬ ‫עם‬,‫כשני‬ ‫נוספו‬ ‫לשליטת‬ ‫יהודים‬ ‫מיליון‬ ‫הגרמנים‬.‫ב‬ ‫החלו‬ ‫הגרמנים‬... ‫המוניים‬ ‫מעצרים‬ ‫יהודים‬ ‫חטיפת‬ ‫לעבודה‬ ‫פולנים‬ ‫בכפיה‬ ‫של‬ ‫קיצונית‬ ‫הפרדת‬ ‫מהחברה‬ ‫היהודים‬ ‫הפולנית‬ ‫המוני‬ ‫ורצח‬ ‫שוד‬ ‫יהודים‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫ופולנים‬ ‫מהמקומות‬ ‫בחלק‬ ‫היהודים‬ ‫נכלאו‬ ‫בגטאות‬
 13. 13. ‫מבצע‬'‫ברברוסה‬'‫יוני‬1941:‫המועצות‬ ‫בברית‬ ‫ההמוני‬ ‫הרצח‬ ‫תחילת‬ •‫יוני‬1941-‫אחיד‬ ‫לא‬ ‫רצח‬;‫גברים‬ ‫רק‬ ‫רצחו‬ ‫מסוימים‬ ‫במקומות‬,‫וילדים‬ ‫נשים‬ ‫גם‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬. •‫יולי‬1941-‫ליחידות‬ ‫הימלר‬ ‫הנחיית‬‫באיזור‬‫ביצות‬‫פריפייט‬‫יהודים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫לרצח‬. •‫אוגוסט‬1941-‫יחידות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הרצח‬ ‫והקצנת‬ ‫הימלר‬ ‫של‬ ‫הנחייתו‬ ‫בעקבות‬‫האיינזצגרופן‬,‫החל‬ ‫שלמות‬ ‫יהודיות‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫רצח‬. ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫קשורות‬ ‫היו‬ ‫הסופי‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫הרצחניות‬ ‫ההחלטות‬‫לפלישת‬‫המועצות‬ ‫לברית‬ ‫הגרמנים‬ ‫ביוני‬1941.‫לצבא‬‫הגרמני‬‫נלוו‬‫הס‬ ‫של‬ ‫ממונעות‬ ‫יחידות‬ ‫ארבע‬"‫והמשטרה‬ ‫ס‬,‫שנקראו‬‫ן‬ֶּ‫רּופ‬ְ‫ג‬ ְ‫ַצ‬‫ז‬ְ‫ְינ‬‫י‬ ַ‫א‬.‫הרשמי‬ ‫תפקידן‬, ‫לפי‬'‫הקומיסרים‬ ‫פקודת‬'‫היינריך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שניתנה‬‫היידריך‬,‫היה‬‫אויבי‬ ‫חיסול‬‫המשטר‬.‫המשטר‬ ‫עם‬ ‫זוהו‬ ‫היהודים‬ ‫הבולשביקי‬.
 14. 14. ‫מבצע‬'‫ברברוסה‬'‫יוני‬1941:‫המועצות‬ ‫בברית‬ ‫ההמוני‬ ‫הרצח‬ ‫תחילת‬ ‫יחידות‬‫הרצח‬‫ריכזו‬‫יהודים‬‫במקומות‬‫כגון‬‫בתי‬‫כנסת‬‫או‬‫חצרות‬‫בתי‬ ‫קברות‬,‫הובילו‬‫אותם‬‫לאתרי‬‫רצח‬‫שמוקמו‬‫ביערות‬,‫בגאיות‬‫טבעיים‬, ‫ובבורות‬‫שחפרו‬‫הקורבנות‬‫לפני‬‫רציחתם‬,‫וירו‬‫בהם‬. ‫עד‬‫סוף‬‫הקיץ‬‫נורו‬‫בשיטה‬‫זו‬‫עשרות‬‫אלפי‬‫יהודים‬.‫בודדים‬‫שרדו‬‫את‬ ‫הירי‬‫בבורות‬. ‫איוואנגורוד‬,‫אוקראינה‬,1942
 15. 15. ‫הנאצים‬ ‫בציפיות‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫היריות‬ ‫בשיטת‬ ‫הרצח‬: •‫דיו‬ ‫מהיר‬ ‫היה‬ ‫לא‬. •‫החיילים‬ ‫של‬ ‫תפקודם‬ ‫על‬ ‫מצטברת‬ ‫מזיקה‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫היה‬. ‫מבצע‬'‫ברברוסה‬'‫יוני‬1941:‫המועצות‬ ‫בברית‬ ‫ההמוני‬ ‫הרצח‬ ‫תחילת‬ ‫חיילי‬‫איינזצגרופן‬‫המועצות‬ ‫בברית‬(‫ושם‬ ‫יד‬ ‫ארכיון‬)
 16. 16. ‫השיטתי‬ ‫הרצח‬ ‫ותחילת‬ ‫פולין‬ ‫אל‬ ‫הרצח‬ ‫הרחבת‬:1941-1942 ‫במקביל‬‫לרצח‬‫בברית‬‫המועצות‬‫החל‬‫רייהנרד‬‫היידריך‬,‫ראש‬‫המשרד‬‫הראשי‬‫לבטחון‬‫הרייך‬,‫לנסח‬‫תכנית‬ ‫ל‬'‫פיתרון‬‫כולל‬‫של‬‫השאלה‬‫היהודית‬‫באירופה‬,'‫בידיעתו‬‫ובאישורו‬‫של‬‫היטלר‬. ‫הנס‬‫פרנק‬,‫מושל‬‫הגנרלגוברנמן‬,‫וארתור‬‫גרייזר‬,‫מושל‬‫הוורטגאו‬,‫ששלטו‬‫על‬‫מיליוני‬‫יהודים‬,‫חיפשו‬‫מה‬ ‫לעשות‬‫עם‬‫היהודים‬‫בשטחם‬. ‫בעקבות‬‫כך‬‫ובעקבות‬‫הקשיים‬‫של‬‫הרצח‬‫באמצעות‬‫ירי‬,‫מוקם‬‫מחנה‬‫חלמנו‬,‫תחת‬‫פיקודו‬‫של‬‫הס‬"‫ס‬,‫אליו‬ ‫נשלחים‬‫ונרצחים‬‫באמצעות‬‫משאיות‬‫גז‬‫יהודי‬‫לודז‬,'‫בדצמבר‬1941. ‫בהמשך‬,‫הקמת‬‫המחנות‬‫בלז‬'‫ץ‬,‫בתחילת‬‫נובמבר‬1941,‫סוביבור‬,‫במרץ‬1942,‫וטרבלינקה‬‫ביוני‬1942, ‫ביוזמתו‬‫של‬‫אודילו‬‫גלובוצ‬'‫ניק‬‫ובאישורו‬‫של‬‫הימלר‬.
 17. 17. ‫ינואר‬1942:‫ואנזה‬ ‫ועידת‬ ‫ועידת‬‫ואנזה‬‫אמורה‬‫הייתה‬‫להתקיים‬‫ב‬–9‫בדצמבר‬1941‫כישיבה‬ ‫בנושא‬‫גירוש‬‫יהודי‬‫גרמניה‬‫למזרח‬.‫בשל‬‫הצטרפותה‬‫של‬‫ארצות‬ ‫הברית‬‫למלחמה‬‫ב‬–7‫בדצמבר‬,‫נדחתה‬‫הישיבה‬‫עד‬‫ל‬–20‫בינואר‬ 1942. ‫בישיבה‬‫השתתפו‬‫נציגי‬‫הדרגים‬‫הביצועיים‬‫במשטר‬‫הנאצי‬,‫אנשי‬ ‫הס‬"‫ס‬‫והמשטרה‬,‫ודנו‬‫בה‬‫בסופו‬‫של‬‫דבר‬‫בתיאום‬‫יישומו‬‫של‬ '‫הפתרון‬‫הסופי‬‫לבעיה‬‫היהודית‬'. 7 ‫ואנזה‬ ‫ועידת‬ ‫נערכה‬ ‫בה‬ ‫הווילה‬ 920
 18. 18. ‫ינואר‬1942:‫ואנזה‬ ‫ועידת‬ ‫על‬‫אף‬‫שבוועידה‬‫זו‬‫לא‬‫הוחלט‬‫על‬‫הפתרון‬‫סופי‬,‫שהחל‬‫כבר‬‫בקיץ‬ 1941,‫היא‬‫היוותה‬‫שלב‬‫נוסף‬‫וחשוב‬‫בהתפתחות‬‫הפתרון‬‫הסופי‬. ‫דובר‬‫בה‬‫על‬‫רצח‬‫טוטאלי‬‫של‬‫היהודים‬‫בעולם‬‫כולו‬,‫על‬‫ידי‬‫כל‬ ‫המערכות‬‫של‬‫גרמניה‬‫הנאצית‬–‫המינהלתית‬,‫המשטרתית‬,‫הצבאית‬ ‫והמפלגתית‬. ‫בעולם‬ ‫היהודים‬ ‫מספר‬ ‫סיכום‬,‫בישיבה‬ ‫שנעשה‬‫בואנזה‬
 19. 19. ‫היהודים‬ ‫של‬ ‫והתעשייתי‬ ‫השיטתי‬ ‫הרצח‬:‫מחנות‬'‫מבצע‬‫ריינהארד‬' ‫בלז‬'‫ץ‬,‫סוביבור‬‫וטרבלינקה‬: •‫החלו‬‫לפעול‬‫באביב‬‫ובקיץ‬1942‫במסגרת‬'‫מבצע‬‫ריינהרד‬'. •‫רוב‬‫היהודים‬‫שהגיעו‬‫למחנות‬‫אלו‬‫נרצחו‬‫כמעט‬‫מיד‬‫עם‬‫הגעתם‬. •‫בסך‬-‫הכל‬‫נרצחו‬‫במסגרת‬‫מבצע‬‫זה‬‫כ‬–2‫מיליון‬‫יהודים‬,‫כמיליון‬‫ושש‬‫מאות‬‫במחנות‬‫והיתר‬‫נורו‬‫או‬ ‫מתו‬‫במהלך‬‫עבודות‬‫כפיה‬.
 20. 20. ‫היהודים‬ ‫רצח‬:‫מחנות‬‫מיידאנק‬‫ואושוויץ‬-‫בירקנאו‬ ‫מיידאנק‬-‫הוקם‬‫בהוראתו‬‫של‬‫הימלר‬,‫בתחילה‬‫עבור‬‫שבויי‬‫מלחמה‬‫מברית‬‫המועצות‬ ‫ובהמשך‬‫שימש‬‫גם‬‫כמחנה‬‫השמדה‬.‫נרצחו‬‫בו‬‫כ‬–80‫אלף‬‫אנשים‬,60‫אלף‬‫מהם‬‫היו‬ ‫יהודים‬. ‫אושוויץ‬-‫בירקנאו‬-‫הפך‬‫במהלך‬‫שנת‬1942‫למחנה‬‫השמדה‬‫הגדול‬‫ביותר‬,‫אליו‬‫גורשו‬ ‫יהודים‬‫מרחבי‬‫אירופה‬‫כולה‬.‫נרצחו‬‫בו‬‫יותר‬‫מ‬-1,300,000‫בני‬‫אדם‬,‫מתוכם‬‫מעל‬‫ל‬- 1,100,000‫יהודים‬.
 21. 21. ‫לסיכום‬ •‫במהלך‬‫המלחמה‬,‫ובפרט‬‫לאחר‬‫פלישת‬ ‫הגרמנים‬‫אל‬‫ברית‬‫המועצות‬‫בקיץ‬1941, ‫התקבלה‬‫שורת‬‫החלטות‬‫רצחניות‬‫כחלק‬ ‫מ‬'‫הפיתרון‬‫הסופי‬‫לבעיית‬‫היהודים‬'‫כשברקע‬ ‫ניצבה‬‫האידיאולוגיה‬‫הנאצית‬. •‫הנאצים‬‫פיתחו‬‫ושיכללו‬‫את‬‫יכולות‬‫הרצח‬‫ההמוני‬ ‫שלהם‬. •‫עד‬‫לסופה‬‫של‬‫המלחמה‬‫רצחו‬‫הנאצים‬‫כשישה‬ ‫מיליון‬‫יהודים‬.

×