อุณหภูมิและสีของดาวฤกษ์55

7,394 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อุณหภูมิและสีของดาวฤกษ์55

  1. 1. ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ (Stars หรื อ Fixed stars) เป็ นดาวที่มีแสงสว่าง และพลังงานในตัวเอง เช่ นดวงอาทิตย์ จุดกาเนิ ดดาวฤกษ์ จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ พบว่าการเกิดดาวฤกษ์อุบติ ัขึ้นในบริ เวณที่ลึกเข้าไปในกลุ่มเมฆ ฝุ่ นและก๊าซ ซึ่งเรี ยกว่า เนบิวล่า (Nebular) โดยจะเกิดจากอะตอมของก๊าซที่รวมตัวกันเข้าเป็ นเมฆมืดขนาดยักษ์ มีขนาดกว้างใหญ่หลายร้อยปี แสง แรงโน้มถ่ วงจะดึ งก๊าซและฝุ่ นเข้ารวมกันเป็ นก้อนก๊าซที่อดแน่ นหมุ นรอบตัวเองจนใจกลางมี ัอุณหภูมิสูงมากพอ จนเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ การศึกษาดาวฤกษ์จะเป็ นการศึกษาความสว่าง, สี ความสว่างและโชติมาตรของดาวโดยทัวไปดาวจะปรากฏสว่างมากหรื อน้อย ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบความสว่างจริ งเพียงอย่างเดียวแต่ ่ ัขึ้นอยู่กบระยะทางของดาว จึงนิยามความสว่างจริ งของดาวเป็ นโชติมาตรสัมบูรณ์สีของดาว ั ่ ัฤกษ์ข้ ึนอยูกบอุณหภูมิของดาวแต่ละดวง ดาวฤกษ์เ ป็ นก้อนก๊ า ซสว่า งที่ มี อุณ หภู มิ สู ง ดัง นั้นพลัง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในดวงจะส่ งผ่านออกทางบรรยากาศที่เรามองเห็นได้ เรี ยกบรรยากาศชั้นนี้ว่า ชั้นโฟโตสเฟี ยร์พร้อมทั้งการแผ่รังสี อินฟราเรด, รังสี อุลตราไวโอเลต, เอกซเรย์ รวมทั้งคลื่นวิทยุ และคลื่นแสงที่ตา ัมองเห็น การพิจารณาอุณหภูมิของดาวฤกษ์กบสี พบว่าอุณหภูมิต่าจะปรากฏเป็ นสี แดง และถ้าอุณหภูมิสูงจะปรากฏเป็ นสี น้ าเงิ นและกลายเป็ นสี ขาว โดยมี การกาหนด ดาวสี น้ าเงิ น ที่ มีอุณหภูมิสูงเป็ นพวกดาว O ส่ วนดาวสี แดงเป็ นพวก M และเมื่อเรี ยงลาดับอุณหภูมิสูงลงไปหาต่า สเปคตรัมของดาว ได้แก่ O - B - A - F - G - K - M ดวงอาทิตย์จดเป็ นพวก G ซึ่ งมีอุณหภูมิ ัปานกลาง 4.3
  2. 2. อุณหภูมิและสี ของดาวฤกษ์ ั นักวิทยาศาสตร์ พบว่าสี ของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กบอุณหภูมิพ้ืนผิวของดาวฤกษ์นั้นๆ โดยดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิพ้ืนผิวต่าจะมีสีแดง ส่ วนดาวฤกษ์ที่มีอุณภูมิพ้ืนผิวสู งจะมีสีน้ าเงิน นอกจากนี้ในกรณี ที่ดาวฤกษ์น้ นไม่ใช่ดาวยักษ์ ขนาดของดาวฤกษ์กจะเกี่ยวข้องกับสี ของ ั ็ดาวเช่นกัน โดยดาวฤกษ์มวลมากจะมีสีน้ าเงิน ส่ วนดาวฤกษ์มวลน้อยจะมีสีแดง การแบ่ งสี ของดาวฤกษ์ สี ของดาวฤกษ์แบ่ งได้เป็ น 7 ระดับ ตามระดับอุ ณหภูมิ ความร้ อน จากมากไปน้อ ยตามลาดับ ดังนี้O-B-A-F-G-K-M ซึ่ งมีวิธีการจาง่ายๆ คือ "Oh Be A Fine Girl(Guy)Kiss Me" O = สี น้ าเงิน B = สี น้ าเงินแกมขาว A = สี ขาว F = สี ขาวแกมเหลือง G = สี เหลือง K = สี ส้ม M = สี แดง (สาหรับดวงอาทิตย์ของเรา ถูกจัดอยูในกลุ่มดาวฤกษ์สีเหลือง) ่
  3. 3. จากข้อมูลและภาพถ่ายและบันทึกคลื่นแสงของดวงดาว จานวนมากมายเหล่านี้ ก็ถูกนามาจาแนกแยกดวงดาวเป็ นกลุ่มเป็ นพวก เมื่อเอามาเปรี ยบเทียบกับความเข้าใจทางฟิ สิ กส์เกี่ยวกับธรรมชาติของอะตอมแล้วก็พบว่าดวงดาวนั้นหาใช่ สิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ แต่กลับมีวิถีชีวิตที่คาดคะเนได้ ปั จจัยที่ทาให้วิถีชีวิตของดวงดาวต่างกันไป ก็อยู่ที่จานวนมวลของมันเท่านั้น หากดาวมีมวลน้อยก็จะดาเนิ นชี วิตไปแบบหนึ่ ง หากมีมวลมากก็จะดาเนิ นชี วิตแตกต่ า งกัน ออกไป เราสามารถน าข้อมู ลเหล่ า นี้ ม าคาดการณ์ อ นาคตและหาอายุข องดวงดาวที่เราสังเกตการณ์ ได้ เราจึ งได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวจนได้เข้าใจว่า ่ ั่ดวงดาวมิใช่ สิ่งที่มีชีวิตอยูชวนิรันดร์ หากแต่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เฉกเช่นเดียวกับสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงช่ วงชีวตของดวงดาว ทีจะกล่าวโดยละเอียดต่ อไปนั้น จะผ่ านขั้นตอนดังนี้ ิ ่ 1. มวลสารต่างๆในจักรวาลเกิดขึ้นมาเป็ นดวงดาวในภายหลัง 2. ดาวก่อนเกิด หรื อ ช่วงวัยที่เรี ยกว่า Protostar และดาวเพิงคลอดที่เรี ยกว่า T-Tauri ่ เพราะดาวชนิดนี้ที่ได้พบเป็ นครั้งแรกในกลุ่มดาววัว (Taurus) 3. ดาวที่เป็ นดาวอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งนักดาราศาสตร์เรี ยกว่า Main Sequence Star 4. ดาวสลาย คือดาวที่เผาจนหมดเชื้อเพลิงในแกนกลางแล้ว ก็จะเริ่ มเข้า ช่วงแห่งการ แตกสลายสิ้ นอายุขยของดวงดาว ั

×