Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פרויקט פא"ר שנה ראשונה

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

פרויקט פא"ר שנה ראשונה

 1. 1. ‫פא"ר‬ - ‫ה‬ ‫פא"ר‬OCW– ‫בעברית‬ ‫הראשון‬ ‫ראשונים‬ ‫מימצאים‬ ‫והעדפותיהם‬ ‫הגולשים‬ ‫אפשטיין‬ ‫יכין‬
 2. 2. ‫הראשונה‬ ‫מהשנה‬ ‫ממצאים‬ :‫ומשתמשים‬ ‫שימושים‬ •‫גישה‬‫המשתמשים‬ ‫ומאפיני‬ ‫באתר‬ ‫הביקור‬ ‫נתוני‬ : •‫שימוש‬:‫התכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לגבי‬ ‫המשתמשים‬ ‫העדפות‬ ‫השימוש‬ ‫ואופני‬ ‫באתר‬ •‫השפעה‬‫התכנים‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫המבקרים‬ ‫הערכת‬ : ‫לצרכיהם‬
 3. 3. ‫הממצאים‬ ‫מקורות‬ 1.‫משתמשים‬ ‫סקרי‬ 2.‫לספרים‬ ‫כניסה‬ ‫לפני‬ ‫הרשמה‬ ‫נתוני‬ 3.Google Analytics
 4. 4. ‫משתמשים‬ ‫סקרי‬ •‫בסוף‬ ‫נעשה‬ ‫ראשון‬ ‫סקר‬2008‫תחילת‬ –2009 •‫באביב‬ ‫נעשה‬ ‫שני‬ ‫סקר‬2009 •‫ענו‬ ‫השני‬ ‫הסקר‬ ‫על‬1497‫גולשים‬)13%(‫מהרשומים‬ •‫דומות‬ – ‫השני‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬‫מאוד‬‫הראשון‬ ‫לסקר‬
 5. 5. ‫לספרים‬ ‫כניסה‬ ‫לפני‬ ‫הרשמה‬ ‫נתוני‬ •:‫למלא‬ ‫צריכים‬ ‫בספרים‬ ‫המשתמשים‬ ‫מגורים‬ ‫אזור‬ ,‫מגדר‬ ,‫גיל‬ ‫קבוצת‬ : ‫אישיים‬ ‫נתונים‬ ‫פורמלית‬ ‫לימודים‬ ‫מסגרת‬ ,‫פורמלית‬ ‫השכלה‬ :‫לימודים‬ ‫נתוני‬ .(‫כזו‬ ‫יש‬ ‫)אם‬ •‫נרשמו‬ ‫כה‬ ‫עד‬14,000.‫משתמשים‬ •‫הוראה‬ ‫סגלי‬ ‫או‬ ‫סטודנטים‬ ‫כוללים‬ ‫אינם‬ ‫הנרשמים‬ .‫לימודים‬ ‫סיסמת‬ ‫עם‬ ‫למערכת‬ ‫שנכנסים‬
 6. 6. 1..‫פרמטרים‬ ‫ע"פ‬ ‫בנפרד‬ ‫דף‬ ‫לכל‬ ‫הכניסות‬ ‫כל‬ ‫רישום‬ 2..‫המשתמשים‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫אלגוריתמי‬ ‫חישוב‬ 3..‫ועוד‬ ‫ממוצעים‬ ,‫גרפים‬ ‫להוציא‬ ‫מאפשר‬
 7. 7. (‫)הרשמה‬ ‫המשתמשים‬ ‫הם‬ ‫מי‬ % ‫מגד‬ ‫ר‬ 63. 4 ‫זכר‬ 36. 6 ‫נקבה‬ 58%‫שני‬ ‫או‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלי‬
 8. 8. ‫לימודים‬ ‫מצב‬ / –‫מלמד‬ ‫לומד‬ ‫עיסוק‬ 40.9% ‫לומד‬ 22.5% ‫מלמד‬ 36.5% ‫עצמאי‬ ‫לומד‬ ‫לאתר‬ ‫נרשמים‬‫סקר‬
 9. 9. – ‫בפא"ר‬ ‫ביקורים‬10.08–9.09)GA(
 10. 10. ‫ספרים‬ ‫מול‬ ‫לימוד‬ ‫חומרי‬ ‫וגולשים‬ ‫גלישה‬ ‫נתוני‬ ‫)אוקטובר‬08‫ספטמבר‬ –09( ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫הנתונים‬ ‫בספרים‬ ‫האלקטרונים‬ ‫לימוד‬ ‫חומרי‬ 27% 119 440 ‫ליום‬ ‫ביקורים‬ ‫ממוצע‬ 18% 1,782 9,645 ‫לחודש‬ (‫)שונים‬ ‫מבקרים‬ ‫ממוצע‬ 149% 55% 37% ‫חוזרים‬ ‫מבקרים‬ 475% 15:46 3:19 (‫)דקות‬ ‫ממוצע‬ ‫ביקור‬ ‫זמן‬ 835% 52.6 6.3 ‫למבקר‬ ‫דפים‬ ‫ממוצע‬
 11. 11. ‫)ספטמבר‬ ‫המבוקשים‬ ‫התכנים‬ ‫חמשת‬09( 1.– ‫למתמטיקה‬ ‫אשנב‬472‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 2.– ‫המחשב‬ ‫למדעי‬ ‫מבוא‬ – ‫אלגוריתמיקה‬350 ‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 3.– ‫המימון‬ ‫תורת‬312‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 4.– ‫הפסיקה‬ ‫יסודות‬281‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 5.– ‫קוגנטיבית‬ ‫פסיכולוגיה‬270‫בחודש‬ ‫כניסות‬
 12. 12. ‫המבוקשים‬ ‫הספרים‬ ‫חמשת‬ •– ‫א‬ ‫הפיסיקה‬ ‫יסודות‬11,276.‫לחודש‬ ‫נצפים‬ ‫דפים‬ •– ‫החברה‬ ‫למדעי‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫מבוא‬9600‫דפים‬ .‫לחודש‬ ‫נצפים‬ •– ‫המחשב‬ ‫יסודות‬ – ‫אלגוריתמיקה‬7670‫דפים‬ .‫לחודש‬ ‫נצפים‬ •– ‫הקבוצות‬ ‫תורת‬6060.‫לחודש‬ ‫נצפים‬ ‫דפים‬ •– ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבה‬4445.‫לחודש‬ ‫נצפים‬ ‫דפים‬
 13. 13. ‫)ספטמבר‬ ‫המפתיעים‬ ‫התכנים‬ ‫חמשת‬09( 1.– ‫לבלשנות‬ ‫מבוא‬261‫לחודש‬ ‫כניסות‬ 2.– ‫היסטוריה‬ ‫מהי‬224‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 3.– (‫)איסלאם‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫על‬ ‫מסע‬222‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 4.– ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫למדע‬ ‫מבוא‬194‫בחודש‬ ‫כניסות‬ 5.– ‫בתלמוד‬ ‫קישורים‬168‫בחודש‬ ‫כניסות‬
 14. 14. (‫)סקר‬ ‫הביקור‬ ‫מטרת‬
 15. 15. ?‫באתר‬ ‫עשית‬ ‫מה‬
 16. 16. ‫)סרגל‬ ... ‫מ‬ ‫רצון‬ ‫שבע‬ ‫הנך‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬5-1(
 17. 17. (‫אחד‬ ‫מנושא‬ ‫יותר‬ ‫)אפשר‬ ?‫מתעניין‬ ‫אני‬ ‫במה‬
 18. 18. ‫אפשטיין‬ ‫יכין‬ ‫שה"ם‬ ‫מרכז‬ ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬ yachine@openu.ac.il ?‫שאלות‬

×