Unit 1

1,745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit 1

 1. 2. สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ หน่วยที่ 1
 2. 3. - ประโยชน์ของสารสนเทศ - ความสำคัญของสารสนเทศ - ความหมายสารสนเทศ - คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ - ประเภทของสารสนเทศ - คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี - กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ - การรู้สารสนเทศ 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ
 3. 4. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความหมายสารสนเทศ สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดต่างๆ ที่ได้จากการสื่อสาร บันทึก จัดพิมพ์ หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองและประมวลผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในส่วนของบุคคลและสังคม
 4. 5. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศ สารสนเทศคืออำนาจ (Information is Power) ซึ่งหมายถึง ผู้ใดมีสารสนเทศไว้ในครอบครองย่อมเป็นผู้ที่มีพลัง มีอำนาจ ได้เปรียบผู้อื่นๆในทุกๆ ด้าน สารสนเทศจึงมีความสำคัญต่อบุคคลและสังคม ดังต่อไปนี้ + ความสำคัญของสารสนเทศต่อสังคม + ความสำคัญของสารสนเทศต่อตัวบุคคล
 5. 6. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ประโยชน์ของสารสนเทศ   o     เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน o     เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ o     เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ การวิจัย การกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน o     เพื่อใช้ประกอบความคิดอย่างมีเหตุผล o     เพื่อการพัฒนาความรู้ใหม่การประดิษฐ์คิดค้น
 6. 7. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้าและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ผู้ใช้จะต้องตระหนักในคุณค่าของสารสนเทศและสามารถนำสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ โดยเฉพาะในส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการนั้น
 7. 8. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ + แหล่งปฐมภูมิ (primary source) - สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศ + แหล่งทุติยภูมิ (secondary source) + สารสนเทศจากแหล่งตติยภูมิ (tertiary source) - สารสนเทศจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บ + กระดาษ + วัสดุย่อส่วน + สื่อแม่เหล็ก + สื่อแสงหรือสื่อออปติก
 8. 9. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี - สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ - สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ - สารสนเทศต้องมีเนื้อหาถูกต้อง - สารสนเทศที่เข้าใจได้ง่าย - สารสนเทศที่มีลักษณะเชื่อถือได้ - สารสนเทศที่ทันต่อเหตุการณ์
 9. 10. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี - สารสนเทศที่ทันต่อเหตุการณ์ 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ
 10. 11. 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ - การจำแนก (Classification) - การตรวจสอบ (Verification) - การรวบรวม (Capturing) - การจัดเรียงลำดับ (Sorting) - การสรุป (Summarizing) - การคำนวณ (Calculating) - การจัดเก็บ (Storing) - การเรียกใช้ (Retriving) - การเผยแพร่ (Disseminating)
 11. 12. - บท บาทและความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ - ความหมายของการรู้สารสนเทศ - ลักษณะการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน การรู้สารสนเทศ 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ - องค์ประกอบของความรู้ทางสารสนเทศ + การกำหนดความต้องการสารสนเทศ + การใช้กลยุทธน์การค้น + การกำหนดแหล่งที่มีทรัพยากร + การประเมินและทำความเข้าใจสารสนเทศ + การตีความสารสนเทศ + การสื่อสารสารสนเทศ + การประเมินผลผลิตจากสารสนเทศ
 12. 13. - บท บาทและความสำคัญของสารสนเทศต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ - ความหมายของการรู้สารสนเทศ - ลักษณะการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน - องค์ประกอบของความรู้ทางสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ ( ต่อ ) - ทักษะการรู้สารสนเทศ - ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ - ผู้เรียนที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ 1 : สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ
 13. 14. จบการนำเสนอ

×