Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista ORXÁS CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN Nº. 42. Primeira Parte

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista ORXÁS CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN Nº. 42. Primeira Parte

 1. 1. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 2. 2. 6 1
 3. 3. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 4. 4. 6 1234563789 !9 A87B47C5D9E6F561D9B59B5D59581359 99#931 1273B93B7B4389 12345512617812 9AB674C431B2D2D7EA2 BAFBD64FB27A84DB2D12BD3DF2 $9%99 99()9 9((9 (*99(!941 BA72BA2AF24F5B2 123D7612 2591B4653259 2BDCAB2A22 (99(#9 ($99(+9 (99(9 9 FD29A2713DF1B2A2713DFDB2 9*)99*(951 126492 DB24551DB2 123456474689AB93279195F67D976D435D9197 8367C7D9C673D9 **9 9*!9 *9%9*+9 961 597459C7B725919797B256379D3BE99 5C5D921916D3B9 45C9D7169 5961387259 *99 *9 !)9 9!(9 5D96615D9597B7D465D99 !*99!!971 9F16B7623B5967796747983B2792195CA5D41879 93D345B5D9C76916679 3D345B5D97F677C976613659 79B5D79F3F835417974332721D9 !9 9!#9 !$99!+9 !99%9(981 4161D7921978479 74332721D91B289 5965D91D58769 A7D741CA5D9 *9 !9 9 #9 9F1B3279 9 $9 7479D1CA6199 +1 9 21
 5. 5. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 6. 6. 6 1 23451678194314AB4B8CD1EF4B181 1232425262722428292B8C816781C144118A1E675141 41 %31 A4A93=1 21 731 B1 4$C41 8C941 2C 1 67881 B4C1 41 2C51 4A51 ;FA1 81 #48)A1 81 3B451 18AB417A4181C11414A1 ! 1 !1 3511181144A1E1B8A9$EA98C1 B81 A4B451 67841 4F4B881 4)A18A98141C%41B418141C%414191 6781 81 47B8B8C1 41 51 41 841 94A1 F4AB81 6781 1 A8941 A18C95141C411371#1418A1C4$ 6781 C81 441 7A1 8941 994351 1 18B8C51F%C9481914AB41A18$ 1 B8C9A1 6781 (1 1 C1 C$B1 B1 437A4B51 B1 8C4B51 3B41 41 9%41 8C98A41 81 41B4C1A4C18194(A1BC14C51B4C144C1 8C98A41 BC1 B84C1 -4(A1 (1 1 4,14414183B4B81814418C$81 BC1 4)C1 81 B81 9B4C1 4C1 8C4C1 *$ 941C88148911838418A1434$ 941C881489118384BC511451678181384B8C18A181 4C1 B41 C%41 733851 341 ?81 116781 81 3898B8C1 9B1 1 6781 $ 8,841 6781 9,41 7A41 4A411B4B8C1 *B8B8C1 94851 A94851 6781 83441 4C1 1 6781 AA1 4C81 1B8481718C81A11F7C$ 341888A4513418)A51AA191 6781 871 8A4A94B41 +1 A98A$ 1 B8481 4C41 1 43441 E1 C%41 4344941 81 C49C8941 B81 C8C1 441 8$ 8C418C9194B7B4141C89813AF74C51 B8CB811438A1414A(C1B451 441 48AB81 81 833451 #4B81 1 AC1B81 8A$8A98C1 81 8A8B8C1 C1 CC1 94$ 67881 41 8C451 38AB1 4C1 C%4C1433,C11 4C51 8C94AB1 1 89441 71 8AB143F1B191678141C81831 -4433,17C9751814F411 A418B851188351A41AC41$AC18A9198A1C81B818B181 A41 @81 1 ,--.//01-23456761-%4/94AC9851 41 39841 48941 94$ 08.5%4.8182%99 71 8A1 1 ,--.//(A134C194B8C51AB81414B84C1 :::0332581%532%15;32/;-2%4*)()/6783.,1B81 3C51 8C94C51 BC1 7C4C51 -4(A1 B8C1 438F4AC1 A1 8C981BBC1 A1 83734C1 .41 94(A1 B81 7C431 1 ,--.//:::761-%4/ ;816%%;%/%;%1531B7C1B8A4B8C1A1C81B81A$ 1AAC1 A41 38B41 41 AC198A8911BCC)A1B81678A1C1678$ 8A678B1 8941 4AF7(C1 A8A4$417C411 BA1 ;4,41 51 4,81 B81 1 2$ A83451 31 C871 AF8C1 8C981 8C1 A41 21 4791 8A484B1 A8C981 ?8431E4B841;438F454A1!/0/1(1112A83414*44B41B1 #78351 056/1 71 84A94F1 B81 #$ E1B4148816781AC194814$C983451 0555951 A94381 89451 F438$ C1A18C4B144117C16781F7C9451 344B1 8A1 F44C1 (A12A16788C16781C814411AA$B814B1819838C)A18A1+4BB518$ F7(A51C8A114C433811AC14,181CB8A981 B41 EC4)A1 B81 C98C1 1AC14F4B888A91119BC18C$8A1 :AF741 ;438F44E:;91 4791 98C1 4AC1 B81 8CC51 A98A94AB1B7A4144B414517A91B8188$ 47B41A8C941AC4134B41948$8A4144141AC4139849741C$ 414941B781C44B8C167814671751 8A981 794C51 2C1 BC51 1 #7$ 1 #C983451831 41 #C9834 1 EB8C1 81 B8CC1 8C94C1441167818C8B8C11B1 4,1 B81 84A94F1 81 794C1 $ 1A411AB414894181194C5194C 4C1 1 98C1 3C1 B8C9A4BC1 9C4C1F44C1 91
 7. 7. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 8. 8. 61234536789ABC7BD89EB7F5DFB3811499999999991234567839A3B9856C3C3D9EF6F7A77A735 234567839A37FC37399D378853C358539736C53538536CA3DC985373 8758553C9373CA7215D79858D73739739753FC373785D2131 23!A8C96F8353853535A521 23#5583538536CA378853DC53D7A37 85D3AFA3788$AD3736565521 A1
 9. 9. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 10. 10. 6 47947879 72D!F71%23C583C3E78FF5A7385A95C39A3C93 )23C58359535B9A5A721C9D395CD23(5F39737837A36CA53973 17D738C9C3ACA3C737D5837A36CA56C36C53852111*23C583788523 +$873973C3B9856C3535A5,3-5355C,3 9773.FD3ECAC3973C3AF/73C37887C3973 C38C753585397,365AC3D738797,3535953D73 7D5A97373CF53D7837C8358C/7F553 C5D38567D23 33 B1
 11. 11. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 12. 12. 6 1234567589ABA8 8 1 7DED1F111D1D1 D11118161 DED1D11DD1 1F1D1D1D1!1 D1FD11 D11 #D$1 %ED1D111111 D 11D1D1ED1 D D1 1EE$1 58C54D58EF258 8 1 1D1DF(D1181611!1D1D111)11D1D)ED111 EED$1*D1D1D1ED1191D1D11 DFD1D1!1D11FED11D11 1!1E1EED11D111 +ED, D$1-1ED11A11B1D1DDD1D1E+1 !D1 1!1D1D1D1E.D$1 C1
 13. 13. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 14. 14. 6 54756458718C5C68 8 1 01DD11DD1D1D1D1D111181611DED1(1 DE E1 11D1DF(D1D1+111E11D1 D1 (ED11D1DDD11D)1!1.D1.11 ED1111 111DD1DED111E1D1DE D11E+$111 /1
 15. 15. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 16. 16. 6 62136C6285864518 8!8#$8511E1ED11D131-14D51161617D#1F1!1D1 E11D11D)ED11D1E11F1D)1D1 DD11ED11 1 1D111D1!1 D1 D DDD1DED1 D1FE D11D13 11F,D511DED1D11D(D11 D1D1111 D 1(11D1111 D, 11EE$1 D235811231818888 C56758164F8 1-1D1191A11B1D1 ED1E11,(1#D1(1DE)D1E819D1#1(,1 11!1ED1D1 DD11 , 111ED11EE$1 :E111D1111 ED1ED111D11!1 ED111D(1F, )11DD$1 C52358128C2358 8 7D1ED(D11D1.11711 1 (11 D137DD117D51111(, ED1111111 !11D 13:1 1D175$1*D1 D1ED1!.11FD1!1 1 1E+11EE$1 1 % $8D()*8+),*-8.8!/8 21
 17. 17. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 18. 18. 6 12345512617812 93=349-3534919%6-3?49%-%9C823991390310;;3959F66999%;@97.;80A2311349=38-%490364%495349,B223499315949%25%9%903;;8-%9419,6=85%5918192%-349C69%94-2%619369.%7%2349C69%903=%1926;;%=349%494.8%49539=8;;399.%4A=3;39.32961,%9.182%99;339;D%=3493492%149194%034959-%9.%2%9=3;3491619=6@E39592@3924.3849%=A4%49%9F%28E%99=G-491619F3213903190%23H349539=8;;39ABE14;;9F3;;%49.%2%9C69131949.69A329?;-8=39903=G=3;39 9I4-%%9=3893948E%9%90329539D8E39-81-39.32C6939=8;;39G91239A3298439;;90,%=%19939=8;;39032D391 J3;92%809%134%99(K9591560%08B19A28=%28%9 3;64-2%08B19L8%2%9A8E82396352@6H9M9%134N9 ;1
 19. 19. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 20. 20. 6O día 17 de Marzo de 2010 fomos a Meiro para aprender como se elaboraba o pan de millo.Primeiro fomos ver a cruz de Hermelo e despois de apreciar a beleza do lugar e as súas ma-rabillosas vistas baixamos. Nós, o alumnado de sexto, axudamos a apearse aos máis peque-nos. Despois fomos a unha casa, que tiña no chan cestas cheas de millo e tamén un hórreocon moito millo. Ao principio, unha monitora que estaba alí díxonos como se chamaban os compañeiros. Despois ela subiuse ao hórreo e mandoulle aos pequenos que foran debullando as espigas do millo. Nós e os de quinto subimos ao hórreo e ela expli- counos as súas partes e díxonos para que era cada unha delas. O hórreo estaba cheo de millo, colgado ou polo chan. Despois tocounos a nós de- bullar as mazarocas do mi- llo. Que ben o pasamos de- bullándoo!, aínda que a al- gúns se lle acabaran facen- do bochas nas mans.Cando rematamos cada un colleu un carozo e fomos andan-do á casa dunha señora que facía o pan. Cando chegamosalí cada un depositou o seu carozo no lume. Miramos a ma- sa e como fermentaba. Deixá- mola levedando para que logo unha señora que quedaba alí fixese o pan mentres nós iamos ver o muíño onde se moía o millo, converténdoo en fariña. Todos saímos de alí e dirixímonos andando ao muíño. Aínda tivemos que andar un pouco, pois non estaba cerca, pero o bo era que o muíño funcionaba, porque había moitos que non funcionaban. Xa alí merendamos, e ao rematarmos, entramos por grupos ao muíño. Unha monitora que nos acompañaba ensinounos as partes do muíño: a roda ou rodicio, o pé e a moa, a moe-ga.… e deunos un puñado de fariña para mirar como era e que cor tiña. Cando xa todos vira-mos ben o muíño, fixemos o camiño de regreso para probar o pan.Foi un camiño longo pero valeu a pena porque nos estaba esperando un saboroso pan demillo corvo. Cando chegamos ensináronnos o pan. Pero tiña debaixo unhas follas de carballopara que non se lle pegue a masa ao chan do forno. Despois cortouno en anacos e fixemosunha fila para que cada persoa puidese coller un cacho ¡O pan estaba boísimo! Logo de sa-borealo e comelo, sacamos unhas fotos todos xuntos e tamén coa dona da casa onde se co-ceu o pan. Os profes leváronlle unha bola para que o alumnado de infantil de 3 anos taménpuidese probalo, porque non viñera a esta saída. E volvemos para o colexio, despois deaprender, esa mañá, todo o proceso: “O Millo Corvo convértese en rico pan” e, ao mes- mo tempo, que ben o pasamos! Alejandra Dacosta Ferradás, 6º E. Primaria =1
 21. 21. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 22. 22. 6 12345676893AABAAB5C2A 12345676893AABAAB5C2AA1222 ! 2#$% ! %2((2%)2%2( $! !*)2#($2+)2,(!2!-($()(.2( $!/!2%$(02 2!/$2!+%2.217($%2(2%)!%!202%2(!$!%21139J61%O3D809939%6-3299.23.B19619733991-29%9F%1-%4@%99%92%;85%59961,%9.%2-806;%29%;2@%91%9C69349%18=%849306.%19619.23-%3184=39%-%9%32%95403E085391%9%2-9226%%2)()2(!,!+2+)2 %$2(242-!,(2+)2+$%2 %2)%2( $! !*)32A%252+)6%2(%.11113303CC37D.3CDC373E8CA7378C365C365853539A35C2317D56539737D.3D5A85AC3739737A3CD3CCD3D7F765CD23233/78.D,3ECF35D5DFA5C3C53D45355A7337A,37D5D36C9D5D37D856F557A73DCA35C35BF953A7D7D3 7CD23578C3E56783 9A38785C3A53B5 7F8533 363783+9:03:!8 ;79====39A53 973CF53973ACA3 ECD7353D45355A723 :73/CD3EF-57D3A53 AC53C37A4,37A C37D5D3785D,37A 6CA85877D39A3AC /C3DCD7FCDC?33 03+0+!@2!=03 3 3 3 3 3 3 578C355CD3 +9885,3 A22523 1
 23. 23. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 24. 24. 6112342567842119A3B752115C111119ABCD2 EDACD2 EFD2 A2 2 F2 EAD2 DD2 DFDF262D2F22FC 2E A2FCD22FFA!B2D29EB2DB2EDCD2AFBCF2F2FFFCD26BD2 #2 D2 9EB2 BCED2 BA!B2 CFD$A2F2 $B2 D2 F2 BD2 B2 C2 D2 F2 FD2 F2FA2BD2D2C%2DC2AB2FC22 222 123456789A6BA6 22222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222 2 2 2 2 2 666666666666666666666666666 CA6DE2F4689ABA6 2 2 2D2FA2D29EB2DB2 A2 F2 2 2 F2 F2 D2 F#2D2F2FF2F2F2F2F2DEF29F 2F(F2F222F2F2DED2CA2FF2F2 CE#B2 F2 F2 F2 CFD$A2 9F 2 CACF2 F2 BDB2 F2 2 D2 F2 F2 F2DEF2F22BDB2DF2F2BAB(B22)*2FC2DB22FBA!B2D293+,2222222222226256789ABA6626BD2FCD22BCD2F22D2FFBAD2!-DEF2EDA2BFADD2EDA2$FA2F2F(F28F22CDD2D2DF2A$D2#2EDA2(A2FD2A(D2FCBD2DB2BFAD26BD2DEFED22BC22BDB2FCD2BFADD2D2 FEC2 F2 BC2 ABCD2 B2 AAD2ABEFBDDDDDD*.2222666666 6 6 6 6 E689ABA6 66 21
 25. 25. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 26. 26. 6)CED22AF2F2FF2D29EB26BD2FBAED22BA!B2$DA2(D2CFD222FD2B2EFD2D2F2B2DD2DFD2ABA2D2DFAD22EFA(22BCE2D2DEA2D2FED*2FBCB2BD2BDD2DF22EFFBCBD2222 BA!B2 DBC2 F2D2 FBFAD2 BD2CFED2F2BCF2D-B2B2%2DC2FA2 F2A(BCF212 FFFCD2 !-FBF2 2 A2 F2 D2F B2CFB2D2F2$AB2212 EADF2 D2 DF2B2 DFBFBD2B2 D2 2B!2 /FD2 F2 F 2D2F2 BD2 CF-FB2 FD02 2 12 2....222 3236869ABA6 C45568669ABA6 33E6869ABA6 91
 27. 27. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 28. 28. 6 303531)373AC/7B8C3C359A5C3 C3A373 A36F6CD3738F58F53EF -7CD39A53D5535C359FC8FC3 +9!B980C933CFC3239DFDFCD3539A538787D7A56F$A3758537A3#$323.3/C536C7A5CD?3 0337;9=33230332:+289=!0?30359FC8FC373+5F-5AC/53D3CF385A7,3BCAFC37369A37FC35BC/75C35 853973ACA3E55376C3735D3D737D6CF737C823333333333333333333 8C37D67A58FC35B539A35A73373F5-7D3973 65BF5B523938F7F85378539A536C6F537353 C985378539A5365D723#5DA35B539A53 7D5,39A53657F8537387D36FFA8CD3973E5 65A3736CA7C87D?359,35587C373/78723 (5B537E76CD37D76F5FD3585353595,37A387 5F573785A39A5D3EF5D359FD3973D55A39 A53BF523098C3CD37E76CD37D76F5FD3785353BCB5373E8237F,339A53B$53736C8F5373FA55373A78C23#F539A536C853973E56537376523 3 3 3 3 3 3 3 9B7,3!/.A37355BC,3 A373A3 3 0:3352=:089B2:?3%#9C#,39A3D7C83973978737D8983C39AC23285375C,3C87AC3737/5B539A53B58B5373/58FCD35D3D7A36C858233#978539A53C533ACA3CF355,3973F53C37C38F5C373588$A37D698C23C7D538C953CF36$C52325378539A5385A36CAD9FD53737DC87A552389897853B5D5A7355,3755373C985232853CF376C$-F65373/7D53736CGBCF233 3 3 3 3 5985,3E5A9373=5E5,3 A3 A1
 29. 29. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 30. 30. 6 933(!:#0=!93039DF6537D5B537A3FADD,3F953973353CB8523#855B539A53A7A5,39F67,3973F539AD36CD97D3CF3C96C376C$-F6CD?3ACA35553.D3967D,3F853C3F-C35C365A22237A35,365AC37D5B53FD535853F8D735C36C7-FC,36C7673.3/597F853:9783:973973/F785353D5/5835C355A752339F6735DA36C76735C37F39F3973978737D898353#7885239C3EFA53:9783:973D5/C93.3#78853536CA5FA56F$A3735D35AD3C35/5C37F23 3 3 3 3 =CFA5,3578C373ECFDDD,3 A373A3 3 3 933EH:!+93934DF6537853736CGBCFD3736C9A8F3FA7887553CCD356C87D353CB8523 3 3 3 9A8DD,385FD3733E23:78FC,3 A373A3 B1
 31. 31. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 32. 32. 633334F-7CD39A53D55353CFC35853/7839A36CA678C373FAD897ACD39DF65FD373/FDF583C3E586C397,36CC3C3D793AC73FAF65,3D39A39D7C37358736CA7C8.A7523293/C936CA58353/FDF535C39D7C23936C8CB5CD397,37A8C35358736CA7C8.A7535F3/7CD,3FA985,3ECC85E5D,3CB-76CD3973D7873ACD39787A3F6F835C3.FD3C39738787D7A5A37A3DF37DCD23037FEF6FC3CA737D.37D739D7C3D3CF385A7,3CC3737852393953973536CAACD6C36CAC9ACD35C3C3 7FEF6FC3737ADFAC9ACD39A5D3ECCD3736CC378535A7D2303 E586C3ECF39A36.867873CA73C3/F-F5A73D736CC65B53AC3 67A8C,39737853537D5A6F53CA737D5B5CD,387CA5373 6CA36C9A5D3737853CC35C387C823317A735,3C3/F -F5A736CA8C5B535CD387DCD,378C377D3ACA3C5A3D5 B7836CA3D798F573D73CD37D5B5A3CBD78/5AC,3C8973 5B539A537D76F737368FD53CC3973CD387DCD3ACA3 /5A35C3585,378C373/5CD353CCD2387D7D368FD5FD3D$3 D73/73C839A35C,3CC3C98C3D36C53D7373/FD7D3A9A37D 7C232A$A3D7A5AD736CAFA957A73/F-F5CD23(C-73$7AD736CA7583CF5D3CB85D3735873FC85A7D,35D3973A$D3D$3/FCD359A5D37358736CA7C8.A752358F7F8C35D5CD3539A53D553A539735B5345D35A55D38C-765AC3C9D3/7CD3FE787A7D238538F7F8535A5535B539A3/7C3AC397355876539A5378DC539737D5B53AC35F87369A53/5DCF853A535A373EFA-5339737D5B53/5887AC35D3A9B7D23936875C8537D73/7C3/F/53A9A39583AC397365D73D78737D5B53A9B85C37365D73A9A6535B53DC232537D5B53E585373/783D78735D3A9B7D,37A$A385/C937D73/7C3E567AC39737D558767D7A23578C3D5B53CF3B7A3973D3FCDFB73/5887835D3A9B7D23 8C3D79FA73/7C355876539A3C7387 5AC232D5B53A5/75AC3A9A5365AC53C C358398F.F6C23 036875C837D73/7C3876C8C93.3-7A73 CB873973ACA3F53A55358536C783C8 973/F/53A9A35D3CB87,36CC3CD373IE8F 653C937A39B5AF5?3CD35B5A7D7D39787A3 68958353!5F53C897353//7D737C823 J97A3A5/75B5378539A35B5ADD38F6C3973 97853E56783537D53/F5-73973E5A3CD3 CB87D,35853D5B783C353973D735D523 C1
 33. 33. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 34. 34. 62A85CD3AC9853D552387535B539A535A553737AE8CA739A3B5A6C35853D7A58D7238C3/7C3/F9D739A35/F$A397,37A3/73735D5-7F8CD,3CD3D79D35D7ACD37D5B5A3C695CD3C837F-7D,37A8C3CD3D79D356958FCD3797ACD,3658C23936875C853C3/7C3E-CC3C89739A3535A.8CA737/5839A385B5C3538C/53+75AF5232537A6793C35/F$A3737F-7D238C35/F$A3D$35A375,3CD3/778FA58FCD373CD37F-7D235C834FC3ECCD3539A53D553A539735B539A3B56$A232-F6.8CACD39737A3558D35F3CFCD3B56$AD35D,3973DCA36CC39A53CB85373587,3DCA3DFAC37365D7373FDFA6F$A232D7D3B56$AD3545AD7373$7AD7,3DCDFCD3C839A39FA5D87,3F5A739A53 /7A.35365D523J9753CF3BCAFC3AC3 FDC3AC39737D3C3B56$A,378C37A3 65BFC,35DA39753CF3E7C3ACD3F DCD39737D.A37B5F-C23#77A3973 78,3985A73CC3C37C39737D753 595C3C3B56$A,39A5384535.AC 7353/FD5353/7A.3C935E75AC3C3 87DC3C37FEF6FC23558539739A5D3 78DC5D3CF5A3D5835C3B56$A3736CA 7583BC5D3/FD5D37A737,3C985D3 77A3973D9E8F83FA6CCF57D23!D C3D3CF3FA-9DC239D387E7-FCA5CD3 9A3C96C373DCACD36CA53973A53/F5387535C.CACD36CA3DF956F$AD35876F5D,3D3F6F8,3FA-9D5D239C3D583C39D7C3/FDF5CD35A5AC3C3B588FC35AFC3536F57373CFC3973975B5387C3C3C8C230D38CE7D3EC8CA36CA.ACACD35C353D453FDC8F537353FA39DC973CFC33/7835D3845D3CD367D7F8CD,3CFD35A53C-7,377A37-CD5D3CC3FC37367D5D37367DCD373/FBF5D2332D535.3ECF3CF358C/7F55,3CFD3/FCD373587A7CD373CFCD375D?34DF65,3587,33FDC8F53333 9F6F53#8FC3CFDF7,3)A322358F58F53 /1
 35. 35. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 36. 36. 633C37A8CFC367DB85D73CFC37A3C53;5F6F5,378C35F39587D39737A735F3CFC37C36CAD78/5A3FE787A7D3FDE8567D3769F587D373698FCDCD230D359ACD37359A5D373A3698DC35A58CA353FA/7DF5836CC3785A33735A53DCA37D7D37A8CFCD373593ACCD35CD5A331 79(#99C)9 97/5A39A37AC873DCB87F8C35C8A5C373EC87D373EF5D373CF5D36C87D23 3 3 3 1 1 1 1 1 1 11 31 11 2-1 8.#1 1 3,9 1 1 F1 1 1 9 9 1 9 1 91 11 9 999999 1 9 999 9 9 96#1 9 6-1 /1 9 96#79*9553K0987AD793 0D36F588$AD3/D7AD7369AD35A5$AD373/C5A7D3737/5A3 9A5D36C65D36C55D3A536FA985233 3 B+#9 21
 37. 37. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 38. 38. 6 79.9CF5A53C3CC0987AD799 9 9 9 99 999 93,1 /1 31 99 F1 9 9 9 99 9 9999 9 6-12(9 9 9 2-1 9 9 99 6# 9 9 999 9 999999999999999999999999999 9 9999999999999999996#1 3 9 8.#1 8#192(9999999$9990#199:739787D3D5B783.FD3DCB8737D7D378DCA5-7D3C37A8CFC357C36CAD953C3BC3C31A3+F6C3A53.-FA53L23C36C7-FC3,--.//01-23456761-%4/08.5%4.8182%23 ;1
 39. 39. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 40. 40. 6 1234567589ABC9D 89ABCBD5 89ABC9D57589ABCBD 89ABC9D 89ABCBD5 1234567858569AB76C85C85DEFB4FE85F985CF2E6B87825C45123452654512345465564C425A4754E675423425D4E2876425 2574782545747625C455F78EBB8782528E4549425454962545C42AEFB825B8F36258A26259A7 625!B82896258736E56A!5D4E8#$3278292AA7B2%5787538C8585A45946C42554E385(6E65264E585A455B473FE65)45685B42B8534BD85F78EB6E245C45B8F3!2FB6258A2625F734E4267342*5872A936C4585985C85+5,F985765-1.5C8578285/894050D38C5ACD3/7D5A39A35A$A,39A53C53739A5D3M65A675D23CF/5A37A3=C5373E55B5A35A239D36C8C5D3785A3CD3D79D387FCD23#F5A3CFCD379D7D23932D55365.B5A73(FD5AF523CF5-5B5A37A3B586C2303973F5353C53.FD3EFA537853C3973.FD35A5B523 N5/F30D38C5ACD3FA/5F8CA3(FD5AF5373EC8CA3CD397353F/FF8CA37A38C/FA 0D38C5ACD3/F/5A37A3=C5236F5D23 +CF.8CA7353FA9535CD387CD23 98F.A3 CF78CA37A3B586C378C35853585/7D583 5D3CA55D3F/78CA39739D58365B5CD23 7A38C5AC367C93593A9A377E5A723 2D7AD8CAD73C83C53;5F6F5230D38C5ACD3EC8CA3C83CFCD3DFFCD3 #8C9-D8CAACD3C357C2378C3ACA36CA9FD58CA35CD3/5D6CD23 #F5A39A3DBCC?3C3C987F8C23 1F7C3 3 :5B7530D38C5ACD37ADFA.8CAACD35A23 !8F53 2=1
 41. 41. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 42. 42. 6 9 8 8 8 9 9 /1 F9 310D38C5ACD3/F78CA3532D553 0D38C5ACD3735D38C5A5D37D7AD8CAD73C83CC3537ADFA58ACD3C35A3973C3 C39AC39736C765A23+5AC36758CA359,3CD36CF58CA35CD387CD3735CD373 C3CBC3E55B5A3C98CD3FFC5D373CD38C5ACD37347AF6F53378C3ACA3EC8CA365 5D38C5A5D3ACA3CD37A7A5A3C897377D3E55B5A3567D3736CA9FD5835CD3/5D 5A230D3C3CBC373CD38C5ACD3-9A58CA3CD3D79D36CD23 FFC5D373D58CA3C357C3,3C365D7.A,3C3E85A6DD33 EF973 235D3D73EC858CA3CD3FFC5D373CD3A478CD33 9FAC533 0D38C5ACD3735D38C5A5D36758CA35937A3B586C23 9A7D3D$3F5A39A536F5723+5AC3585658CA37D 7AD8CAD73C83CC2323EC8CA3A567AC3FFC5D3AC /CD?3C357C,3C365D7.A,3C3E85A6DD33 9653 2-9 6#90D38C5ACD3/F/7A37A3=C5233!A/5F8CA3C53(FD5AF5369A3-F5A73973/793A9A377E5A72330D3C7D3/D7AD7369A53C53739A534AF653735D39787D369A537DC5373 6#99A535523 E5A973 0D38C5ACD3785A3CD3.FD38F6CD3C39AC3C83FDC3 /F5-5B5A37A3B586C373CF5B5A3D7A37D65ADC23 =543 21
 43. 43. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 44. 44. 62D73 5AC3 CD3 C3 D79AC3 6F6C3 ECCD3 FDE855CD3 6CC3 78DCA5-7D3 53 !573 E7F523+CC3 A7D53 7553 5B53 5ACD3 73 F/78DCD,3ECCD3 FDE855CD3 73CA-7D,3 73 657DFCD,3 73 97887F8CD368FDF.AD3 73 .85B7D,3 739ECADC3 B,3 73 3 +5FE5,373 +F3 +575C8,3 73-C858,3 73 8CB5C8323+5A53/58F7573337A378DCA5-73973ACD33E5D6FAC93ECF33 03+F3/F/53A9A3556FC3C8973C3D7935F3 7853 ACB873 C3 87F3 478A5AC,3 973 F53 87D3 EFCD?3 :5A6C,3 7885653 73 9ECADC23 03+F3E-CD735FC37D7D387D3F8.AD23 +5AC3 C88793 478A5AC,3 5D3 7885D3 73 ;5F6F53 73 5C8953 EC8CA3 5853 788565,3 +5D753 5853 :5A6C,3 73 7$A3 5853 9 ECADC2355D58CA3CD35ACD373:5A6C397853 8C9B58735378853539ECADC237A353F /78CA39A5377-537A873F8.AD373A7D 53 CF53 5C93 :5A6C,3 78C3 9ECADC3 ACA3 C887923 :5A6C3 7658C9D73 87F3 73 7$A,35A539733CFCD39785A39739 ECADC3/C/7D7353D783C387F23 #85D3 C3 5D5DFA5C3 C3 87F3 73 C57A6F5,3 C3 AC/C3CB78A5C837F9735-9535C3+F35853F7F839735D38C5D35E8F65A5D37A85D7A3A536F5723578C3C3+F3ACA39FC3F83C8973F539A53E78F53A53C8-533 9A53;5C3I/587,3A322523 221
 45. 45. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 46. 46. 6 B3CD33EAFF5CD33333333333333333 123456733473372895A45B3CD33EAFF5CD333333333333333331D702)28%2%)($!$(2%2A)$!02$+,(22!)4$(!()(2#%$%2%2-!%.211 993D349 61,%90,840%9594%;9 P9;9;8-9 %H6029 P9;9%6%9 0%1;%9 P9O959F%28E%9 -3608E39369%08-9.%2%961-%29%9-873;%9 99 J973BC53 J9738F653 J973C5 C3D3 2D53CF3 1 73 C5A 8F653 223 65782 123456789865467A29262692526B256CDEE825F6 7152G99B2%9%20@%99K91A9 291
 47. 47. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 48. 48. 6 81467D997817D99*)()9 123456474689AB5 5 1CDE5 6EFE5 5 E5 FE5 E5 5 5 CE5 E5 E5 5 5 55 5 8!5 5 #$!5 E5 EE5 5 %EE!E5 5 !5 E5 E5()E* 5B5!+5,-5.//55!55%E5.5!5/5,55$055 5 BE!5 15 E!5 1CDE5 5 15 -.5 5 )E5 $5,5 E5 5 /.E5 $E!5 E5 E5 E5 5 ./D5 !E!5$5 !5 !E 5 BD5 E5 !5 !5 5 $25.-E5 35 3D 5 !-5 !5 $25 E-0$5E55E5!E5$E5$E!D 5 1CDE56EFE5$-55)E554 56!5E5!5!5E5E53D536E5.5-515E0E5!5EFD55.55$E!5515!55!+5.5 E5 .5 5 #5 5 -25 E5 ,0-556EFE 5 8!5-!-E5E51CDE55-.55355!5C$5,55-EE55!+5F 5-5D55E5E5785515515!5595$55E5!F2E5- 5:5!!5E!55E-$E!51CDE5E55,E0E!55!E!55!!5E-54E5E5E!53!5A-#56E;5 B5E-2E!5E5E585-.E55EFE5535E5/E5,0E5E/E#!55E5$E-!5E!55E555F!#5!$6E 5=E5$E-!5 !-5 FE!5 E5 $E!D 5 E5 !5 !5 E2!5 15$D5E!5!!5$!51CDE5/5-$5E5-6E55!E5E5E55 5 B55E!5!5!55-5$EE!5 -/E!5 $EDE!5 5 !E! 5 ?!E5 !0$#5$51CDE5.5E-55$E!5$ED055$E5,E5E!5EFE!5E0-E! 5 E5 5 !+5 F5 $!E5 5 ,-05 -5 !5 $E5 -$E!5 EF0!5!5E58/5A 5 8@85 5 E-E5 $!5 5B!E#5 5 8!E!5 5 )5 905 (B8)9* 5 B5 #5 15 1D5 !5E55E!5!E!5 5!+5,55E!5!!5E!5,E!5,515!555,C55!+55!55=E55E-$E! 5 4!5 +-E!5 E!5 5 -EE!5 !5$EE! 5 85 E5 15 ,C5 !-$5 E5EE5 5 !+5 F5 5 !5/5-EE 5855-/E!E5E 51CDE56EFE5,5E555E/E5555=E55E-$E! 5 1234567897A9BC9DEFE9 2A1

×