Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

30 bai-tap-con-lac-don

166 views

Published on

Bai tap

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

30 bai-tap-con-lac-don

  1. 1. Dao ñ ng ñi u hòa – Con l c ñơn - Tr n Th An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 1 §Ò thi m«n 12 CLD 27 bai tap nang cao (M· ®Ò 279) C©u 1 : M t con l c ñơn ñư c treo vào tr n c a m t xe ô tô ñang chuy n ñ ng. Chu kỳ dao ñ ng c a con l c trong trư ng h p xe chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c a trên m t ph ng ngang là T1, khi xe chuy n ñ ng nhanh d n ñ u xu ng d c v i gia t c a là T2 và khi xe chuy n ñ ng nhanh d n ñ u lên d c v i gia t c a là T3. Bi u th c nào sau ñây ñúng? A. T2 > T1 > T3 B. T2 = T1 = T3. C. T2 = T3 < T1. D. T2 < T1 < T3. C©u 2 : Hai con l c ñơn cùng chi u dài và cùng kh i lư ng, các v t n ng coi là ch t ñi m, chúng ñư c ñ t cùng m t nơi và trong ñi n trư ng ñ u E có phương th ng ñ ng hư ng xu ng, g i T0 là chu kỳ chưa tích ñi n c a m i con l c, các v t n ng ñư c tích ñi n là q1 và q2 thì chu kỳ trong ñi n trư ng tương ng là T1 và T2, bi t T1 = 0,8T0 và T1 = 1,2T0. T s q1/q2 là: A. - 81/44. B. 44/81. C. - 44/81. D. 81/44. C©u 3 : M t con l c ñơn ñư c treo vào m t ñi n trư ng ñ u có ñư ng s c th ng ñ ng. Khi qu n ng c a con l c ñư c tích ñi n q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 1,6s. Khi qu năng c a con l c ñư c tích ñi n q2 = 2q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 2s. Khi qu n ng c a con l c không mang ñi n thì chu kì dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là: A. 1,71s. B. 1,37s. C. 2,25s. D. 1,78s. C©u 4 : M t con l c ñơn g m qu c u nh kh i lư ng m treo vào s i dây có chi u dài l = 40 cm. B qua s c c n không khí. ðưa con l c l ch kh i phương th ng ñ ng góc α0 = 0,15 rad r i th nh , qu c u dao ñ ng ñi u hòa. Quãng ñư ng c c ñ i mà qu c u ñi ñư c trong kho ng th i gian 2T/3 là A. 20cm. B. 8cm. C. 18cm. D. 16cm. C©u 5 : Con l c ñơn chi u dài dây treo l, treo vào tr n thang máy, khi thang máy ñ ng yên chu kỳ dao ñ ng ñúng là T = 0,2s, khi thang máy b t ñ u ñi nhanh d n ñ u v i gia t c a = 1m/s2 lên ñ cao 50m thì con l c ch y sai l ch so v i lúc ñ ng yên b ng bao nhiêu. A. Ch m 0,541s B. Nhanh 0,541s C. Nhanh 0,465s D. Ch m 0,465s C©u 6 : M t con l c ñơn có chu kỳ T trong vùng không có ñi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang ñi n tích q = 10-5 C. Con l c ñư c ñem treo trong ñi n trư ng ñ u E = 4000V/m. Bi t vector cư ng ñ ñi n trư ng E h p v i vector gia t c tr ng trư ng g m t góc 1200 . L y g = 10m/s2 . G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng ñ ng khi con l c v trí cân b ng, hãy xác ñ nh α. A. α = 230 24' B. α = 210 48' C. α = 190 06' D. α = 110 18' C©u 7 : Có ba con l c ñơn cùng chi u dài cùng kh i lư ng cùng ñư c treo trong ñi n trư ng ñ u có E th ng ñ ng. Con l c th nh t và th hai tích ñi n q1 và q2, con l c th ba không tích ñi n. Chu kỳ dao ñ ng nh c a chúng l n lư t là T1, T2, T3 có T1 = 1/3T3; T2 = 5/3T3. T s q1/q2? A. 12,5 B. -2 C. - 12,5 D. 2 C©u 8 : M t con l c ñơn có chi u dài 1m, ñ u trên c ñ nh ñ u dư i g n v i v t n ng có kh i lư ng m. ði m c ñ nh cách m t ñ t 2,5m. th i ñi m ban ñ u ñưa con l c l ch kh i v trí cân b ng m t góc α = 0,09rad (góc nh ) r i th nh . Khi con l c v a qua v trí cân b ng thì s i dây b ñ t. B qua m i s c c n, l y g = π2 = 10 m/s2 . T c ñ c a v t n ng th i ñi m t = 0,55s có giá tr g n b ng: A. 5,5 m/s B. 1 m/s C. 0,5753m/s D. 0,2826 m/s C©u 9 : M t con l c ñơn có kh i lư ng m1 = 400g, có chi u dài 160cm. Ban ñ u ngư i ta kéo v t kh i v trí cân b ng m t góc 600 r i th nh cho v t dao ñ ng, khi v t qua VTCB v t va ch m m m v i v t m2 = 100g ñang ñ ng yên. L y g = 10m/s2 . Biên ñ c a con l c sau khi va ch m là: A. 53,130 . B. 47,160 . C. 77,360 . D. 530 . C©u 10 : M t con l c ñơn dao ñ ng nh có chu kì T = 1,9s. Tích ñi n âm cho v t và cho con l c dao ñ ng trong ñi n trư ng ñi u có chi u th ng ñ ng hư ng xu ng thì th y chu kỳ T' = 2T. N u ñ o chi u c a ñi n trư ng và gi nguyên ñ l n c a ñi n trư ng thì chu kỳ dao ñ ng m i T' là? A. 1,21s B. 1,78s C. 2,2s D. 1,44s C©u 11 : M t con l c ñơn treo th ng ñ ng có m = 0,2kg dao ñ ng ñi u hoà v i biên ñ 5cm, t n s góc 4rad/s. Khi con l c qua v trí cân b ng c a nó thì s i dây treo vư ng ph i cái ñinh. Bi t ñinh ñóng cách ñi m treo 0,225m. L y g = 10m/s2 . L c căng c a s i dây ngay sau khi vư ng ñinh? A. 2N B. 2,04N C. 2.02N D. 2,01N C©u 12 : M t con l c ñơn ñang dao ñ ng ñi u hòa. Bi t v t n ng c a con l c ñư c tích ñi n q > 0. Vào th i ñi m v t n ng ñi qua v trí cân b ng thì ch u tác d ng c a l c ñi n v i cư ng ñ ñi n trư ng E có phương th ng ñ ng hư ng xu ng. H i sau ñó trong quá trình dao ñ ng c a con l c so v i khi không
  2. 2. Dao ñ ng ñi u hòa – Con l c ñơn - Tr n Th An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 2 có ñi n trư ng thì ñ i lư ng nào sau ñây không thay ñ i? A. Li ñ c c ñ i c a dao ñ ng. B. T c ñ c c ñ i c a v t n ng. C. Chu kì dao ñ ng c a con l c. D. L c căng c c ñ i c a dây treo. C©u 13 : Con l c ñơn g m s i dây l = 1m, qu c u m = 100g và mang ñi n q = 10-5 C ñ t trong ñi n trư ng ñ u có vecto cư ng ñ ñi n trư ng hư ng theo phương ngang, E = 5.104 V/m. Kéo con l c l ch kh i phương th ng ñ ng theo chi u vectơ cư ng ñ ñi n trư ng sao cho dây treo l ch v i phương th ng ñ ng góc 600 r i buông nh . L y g = 10m/s2 . T c ñ c a v t khi dây treo h p v i phương th ng ñ ng m t góc 450 là: A. 1,598m/s B. 1,315m/s C. 2,187m/s D. 1,894m/s C©u 14 : M t con l c ñơn g m hòn bi nh b ng kim lo i ñư c tích ñi n q > 0. Khi ñ t con l c vào trong ñi n trư ng ñ u có véc tơ cư ng ñ ñi n trư ng n m ngang thì t i v trí cân b ng dây treo h p v i phương th ng ñ ng m t góc α v i tanα = 3/4; lúc này con l c dao ñ ng nh v i chu kỳ T1. N u ñ i chi u ñi n trư ng này sao cho véctơ cư ng ñ di n trư ng có phương th ng ñ ng hư ng lên và cư ng ñ không ñ i thì chu kỳ dao ñ ng nh c a con l c lúc này là: A. T = 2T1 B. T = T1/ 5 C. T = T1/2 D. T = T1 5 C©u 15 : M t tên l a b t ñ u bay lên theo phương th ng ñ ng v i gia t c a = 3g. Trong tên l a có treo m t con l c ñơn dài l = 1m khi b t ñ u bay thì ñ ng th i kích thích cho con l c th c hi n dao ñ ng nh . B qua s thay ñ i gia t c rơi t do theo ñ cao. l y g = 10m/s2 , π2 = 10. ð n khi ñ t ñ cao h = 1500m thì con l c ñã th c hi n ñư c s dao ñ ng là A. 14 B. 10 C. 20 D. 18 C©u 16 : M t con l c ñơn g n vào tr n xe ôtô. Khi xe chuy n ñ ng lên d c nhanh d n ñ u v i gia t c a = 4m/s2 thì chu kì dao ñ ng là T1 = 2s. Khi ôtô chuy n ñ ng nhanh d n ñ u xu ng d c như trên v i gia t c a = 4m/s2 thì chu kì dao ñ ng là T2 = 1,2s. Khi ôtô chuy n ñ ng ch m ñ ng yên thì chu kì dao ñ ng là: A. 1,63s B. 1,29s C. 1,46s D. 1,41s C©u 17 : M t con l c ñơn ñư c treo vào m t ñi n trư ng ñ u có ñư ng s c th ng ñ ng. Khi qu n ng c a con l c ñư c tích ñi n q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 1,6s. Khi qu năng c a con l c ñư c tích ñi n q2 = 2q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 2s. Khi qu n ng c a con l c mang ñi n q3 = 3q1 thì chu kì dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là: A. 1,25s. B. 3,02s. C. 2,56s. D. 1,32s. C©u 18 : M t con l c ñơn có v t n ng m = 0,2kg, dây treo dài l = 1m ñư c treo th ng ñ ng ñi m A. Truy n cho v t m m t v n t c theo phương ngang ñ nó có ñ ng năng Ed. Con l c chuy n ñ ng ñ n v trí dây treo l ch m t góc α = 300 so v i phương th ng ñ ng thì v t m b tu t dây. Lúc tu t dây, v t m cách m t ñ t là h = 1,8m. L y g = 10m/s2 . N u t ñi m tu t dây, căng m t dây nghiêng v i m t ñ t m t góc β = 300 trong m t ph ng qu ñ o c a v t m thì ñi m m ch m vào trung ñi m c a dây khi rơi xu ng. H i ñ ng năng ban ñ u c n cung c p là bao nhiêu. A. 1,628J B. 1,827J C. 2,173J D. 1,168J C©u 19 : M t con l c ñơn g m 1 qu c u kh i lư ng m =2 50g mang ñi n tích q = 10-7 C ñư c treo b ng m t s i dây không giãn, cách ñi n, kh i lư ng không ñáng k , chi u dài 90cm trong ñi n trư ng ñ u hư ng theo phương ngang có E = 2.106 V/m. Ban ñ u qu c u ñ ng yên v trí cân b ng. Ngư i ta ñ t ng t ñ i chi u ñư ng s c ñi n trư ng nhưng v n gi nguyên ñ l n c a E, l y g = 10 m/s2 . Chu kì và biên ñ dao ñ ng c a qu c u là: A. 1,887s; 7,2cm B. 1,181s; 14,4cm C. 1,885s; 7,2cm D. 1,882s; 14,4cm C©u 20 : M t con l c ñơn g m m t dây kim lo i nh có ñ u trên c ñ nh, ñ u dư i có treo qu c u nh b ng kim lo i. Chi u dài c a dây treo là l = 1m. L y g = 9,8m/s2 . Kéo v t n ng ra kh i v trí cân b ng m t góc 0,1rad r i th nh ñ v t dao ñ ng ñi u hoà. Con l c dao ñ ng trong t trư ng ñ u có vectơ B vuông góc v i m t ph ng dao ñ ng c a con l c. Cho B = 0,5T. Su t ñi n ñ ng c c ñ i xu t hi n gi a hai ñ u dây kim lo i là bao nhiêu A. 0,3915V B. 1,566V C. 0,0783V D. 2,349V C©u 21 : Tai m t nơi trên m t ñ t có m t con l c ñơn v i chi u dài dây là l và m t con l c lò xo treo th ng ñ ng. Bi t khi con l c lò xo cân b ng thì lò xo b giãn 1 ño n l∆ . ð dao ñ ng ñi u hòa c a 2 con l c trên có cùng chu kỳ thì l và l∆ ph i th a mãn: A. l l= ∆ B. l l g ∆ = C. l l= ∆ D. l l g ∆ = C©u 22 : M t con l c ñơn g n vào tr n xe ô tô ñag ch y châm d n ñ u v i gia t c 5m/s2 ñi lên d c nghiêng
  3. 3. Dao ñ ng ñi u hòa – Con l c ñơn - Tr n Th An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 3 góc 300 so v i phương n m ngang thì dao ñ ng v i chu kì 1,1s. Chu kì dao ñ ng cua con l c khi xe chuy n ñ ng th ng ñ u ñi xuông m t ph ng nghiêng nói trên là A. 1,02s B. 1,2s C. 1,18s D. 1s C©u 23 : M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa trong thang máy ñ ng yên t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9,8m/s2 v i năng lư ng dao ñ ng là 150mJ, g c th năng là v trí cân b ng c a qu n ng. ðúng lúc v n t c c a con l c b ng không thì thang máy chuy n ñ ng nhanh d n ñ u ñi lên v i gia t c 2,5m/s2 . Con l c s ti p t c dao ñ ng ñi u hòa trong thang máy v i năng lư ng dao ñ ng: A. 150mJ. B. 188,3mJ. C. 111,7mJ. D. 129,5mJ. C©u 24 : M t con l c ñơn chi u dài dây treo l = 0,5m treo tr n c a m t ô tô lăn xu ng d c nghiêng v i m t n m ngang m t góc 300 . H s ma sát gi a ô tô và d c là 0,2. L y g = 10m/s2 . Chu kì dao ñ ng c a con l c khi ô tô lăn xu ng d c là: A. 1,515s B. 2,032s C. 1,495s D. 2,183s C©u 25 : M t con l c ñơn ñư c treo vào m t ñi n trư ng ñ u có ñư ng s c th ng ñ ng. Khi qu n ng c a con l c ñư c tích ñi n q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 1,6 s. Khi qu năng c a con l c ñư c tích ñi n q2 = - q1 thì chu kỳ dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là 2,5 s. Khi qu n ng c a con l c không mang ñi n thì chu kì dao ñ ng ñi u hòa c a con l c là: A. 1,91s. B. 2,78s. C. 2,84s. D. 2,10s. C©u 26 : M t con l c ñơn g n vào tr n xe ôtô. Khi xe chuy n ñ ng lên d c nhanh d n ñ u v i gia t c a thì chu kì dao ñ ng là T1 = 2s. Khi ôtô chuy n ñ ng nhanh d n ñ u xu ng d c như trên v i gia t c a = 4m/s2 thì chu kì dao ñ ng là T2 = 1,2s. Khi ôtô chuy n ñ ng ch m d n ñ u trên m t ñư ng n m ngang cùng v i gia t c a = 4m/s2 thì chu kì dao ñ ng là: A. 1,6s B. 1,83s C. 1,46s D. 1,38s C©u 27 : M t con l c ñơn dao ñ ng v i biên ñ nh , có chu kì T = 2s t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = 10m/s2 . Treo con l c này trên m t xe, t t máy, chuy n ñ ng t ñ nh m t d c nghiêng 600 so v i phương ngang, h s ma sát gi a xe và m t ñư ng là 0,1. Chu kì dao ñ ng nh c a con l c trên xe ñang chuy n ñ ng trên d c nghiêng là: A. 2s. B. 1,489s. C. 2,828s. D. 2,821s. C©u 28 : M t con l c ñơn ñư c treo vào tr n c a m t thang máy ñang ñ ng yên t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9,9225m/s2 , con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa, trong th i gian con l c th c hi n ñư c 210 dao ñ ng toàn ph n. Cho thang ñi xu ng nhanh d n ñ u theo phương th ng ñ ng v i gia t c có ñ l n không ñ i b ng 180cm/s2 thì con l c dao ñ ng ñi u hòa, trong th i gian con l c th c hi n ñư c bao nhiêu dao ñ ng toàn ph n A. 150 B. 190 C. 90 D. 180 C©u 29 : M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hoà v i chu kì T t i nơi có thêm trư ng ngo i l c có ñ l n F hư ng ngang. N u quay phương ngo i l c m t góc 300 thì chu kì dao ñ ng b ng 1,809s ho c 2,013s. Tính T A. 1,897s B. 1,911s C. 2,003s D. 1,985s C©u 30 : Con l c ñơn dao ñ ng nh trong 1 ñi n trư ng ñ u có phương th ng ñ ng hư ng xu ng, v t n ng có ñi n tích dương, biên ñ A và chu kì T. Vào th i ñi m v t ñi qua v trí cân b ng thì ñ t ng t t t ñi n trư ng. Chu kì và biên ñ c a con l c khi ñó thay ñ i như th nào? B qua m i l c c n A. Chu kì tăng, biên ñ gi m B. Chu kì tăng, biên ñ tăng C. Chu kì gi m, biên ñ gi m D. Chu kì gi m, biên ñ tăng
  4. 4. Dao ñ ng ñi u hòa – Con l c ñơn - Tr n Th An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 4 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : 12 CLD 30 bai tap nang cao M· ®Ò : 279 01 ) | } ~ 28 { ) } ~ 02 ) | } ~ 29 ) | } ~ 03 { ) } ~ 30 { ) } ~ 04 { | ) ~ 05 { | ) ~ 06 ) | } ~ 07 { | ) ~ 08 { | ) ~ 09 { ) } ~ 10 { | } ) 11 { | ) ~ 12 { ) } ~ 13 ) | } ~ 14 { | } ) 15 { ) } ~ 16 { | } ) 17 { ) } ~ 18 { | } ) 19 { | } ) 20 { | ) ~ 21 ) | } ~ 22 ) | } ~ 23 { ) } ~ 24 { | ) ~ 25 ) | } ~ 26 { | } ) 27 { | } )

×