Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rung chuong vang(ban thu)

2,779 views

Published on

 • Be the first to comment

Rung chuong vang(ban thu)

 1. 1. CHAØO MÖØNG CAÙC THÍ SINH VEÀ DÖÏ HOÄI THI NAÊM HOÏC 2010 - 2011 RUNG CHUÔNG VÀNG §oan Hïng, ngµy .........
 2. 2. SƠ ĐỒ SỐ BÁO DANH DỰ THI 80 64 48 32 16 155 140 125 110 95 79 63 47 31 15 154 139 124 109 94 78 62 46 30 14 153 138 123 108 93 77 61 45 29 13 152 137 122 107 92 76 60 44 28 12 151 136 121 106 91 75 59 43 27 11 150 135 120 105 90 74 58 42 26 10 149 134 119 104 89 73 57 411 25 9 148 133 118 103 88 72 56 40 24 8 147 132 117 102 87 71 55 39 23 7 146 131 116 101 86 70 54 38 22 6 145 130 115 100 85 69 53 37 21 5 144 129 114 99 84 68 52 36 20 4 143 128 113 98 83 67 51 35 19 3 142 127 112 97 82 66 50 34 18 2 141 126 111 96 81 65 49 33 17 1
 3. 3. VOØng 1
 4. 4. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Thể loại văn miêu tả có mấy kiểu mở bài? a. Một b. Hai c. Ba d. Bốn 01 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TiÕng ViÖt
 5. 5. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày, tháng, năm nào? 02 Ngày 30- 4 - 1975 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LÞch sö
 6. 6. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Một số thêm 2,1 rồi bớt đi 3,4 thì bằng 1,5. Hãy tìm số đó? a. 7 b. 0,2 c. 2,8 d. 28 03 Đáp án: 2,8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 7. 7. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Phân tích: x + 2,1 – 3,4 = 1,5 x + 2,1 = 1,5 + 3,4 x + 2,1 = 4,9 x = 4,9 – 2,1 x = 2,8 03 Đáp án: 2,8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 8. 8. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Để dụng cụ cho gà ăn, uống luôn sạch sẽ, cần phải làm gì? a. Thỉnh thoảng cọ rửa máng ăn, máng uống của gà b. Thường xuyên cọ rửa máng ăn, máng uống của gà c. Định kì một tuần cọ rửa máng ăn, máng uống của gà một lần d. Phun thuốc sát trùng vào chuồng nuôi. 04 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kyõ thuaät
 9. 9. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? a. Sự nảy mầm b. Sự thụ phấn c. Sự kết hợp d. Sự sinh sản. 05 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Khoa hoïc
 10. 10. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC “ Vào một đêm cuối mùa xuân năm 1947, trên đường đi công tác, Bác Hồ đã nghỉ chân ở một nhà bên đường”. Dấu phẩy trong câu trên có ý nghĩa gì? a. Ngăn cách trạng ngữ với trạng ngữ b. Ngăn cách trạng ngữ với bộ phận chính của câu c. Ngăn cách các vế câu d. Cả a và b đều đúng 06 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tieáng Vieät
 11. 11. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Theo em, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy đối với người tham gia giao thông nhằm mục đích nào? a. Chỉ để bảo vệ bản thân. b. Chỉ để thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình và làm vui lòng người thân. c. Thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và đảm bảo an toàn giao thông. d. Chỉ để không bị công an phạt. 07 Đáp án: c 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ñaïo ñöùc
 12. 12. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Có bao nhiêu tam giác và bao nhiêu tứ giác ở hình sau: Trả lời: a) 4 tam giác và 3 tứ giác b) 4 tam giác và 6 tứ giác c) 2 tam giác và 4 tứ giác d) 6 tam giác và 8 tứ giác 08 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 13. 13. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của đất nước nào? a. Indonesia b. Trung Quốc c. Việt Nam d. Thái Lan 09 Đáp án: Việt Nam 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÑÒA LÍ
 14. 14. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Nhạc cụ nào sau đây chỉ có 1 dây? a. Đàn ghi ta b. Đàn bầu c. Đàn tranh d. Đàn kìm 10 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AÂm nhaïc
 15. 15. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Nhịp: Bước chân trái sang ngang 1 bước rộng hơn vai, đồng thời gập thân sau, bàn tay phải chạm mũi chân trái, thẳng chân, tay trái giơ thẳng lên cao, mặt hướng sang phải, thuộc động tác … của Bài thể dục phát tiển chung. Em hãy điền 1 trong 4 lựa chọn vào dấu … a. Động tác tay b. Động tác vặn mình c. Động tác thăng bằng d. Động tác điều hòa. 11 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Theå duïc
 16. 16. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Thành ngữ nào không nói về tình trạng sức khỏe của con người? a. Khỏe như trâu b. Chậm như sên c. Xanh như tàu lá d. Liệt giường liệt chiếu 12 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tieáng Vieät
 17. 17. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Bức tranh “Nghỉ chân bên đồi” của họa sỹ Tô Ngọc Vân được vẽ bằng chất liệu nào? a. Sơn dầu b. Lụa c. Màu bột d. Sơn mài 13 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Myõ thuaät
 18. 18. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày: a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, và tháng 11 b) Tháng 7, tháng 8, tháng 9, và tháng 10 c) Tháng 8, tháng 9, tháng 10, và tháng 11 d) Tháng 2, tháng 3, tháng 5, và tháng 6 14 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 19. 19. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước của nước ta thuộc giai đoạn nào: a. Từ năm 1858 đến năm 1945. b. Từ năm 1945 đến năm 1954. c. Từ năm 1954 đến năm 1975. d. Từ năm 1975 đến nay. 15 Đáp án: c 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lòch söû
 20. 20. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì? a. Vi khuẩn b. Vi – rút c. Muỗi vằn 16 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Khoa hoïc
 21. 21. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện và thành phố? a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 17 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kieán thöùc xaõ hoäi
 22. 22. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Khu vực Đông Nam Á gồm </li></ul><ul><li>có bao nhiêu nước? </li></ul><ul><li>9 b. 10 </li></ul><ul><li>c. 11 d. 12 </li></ul>18 Đáp án: c 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Địa lí
 23. 23. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Trình tự đúng để chuẩn bị nấu cơm là? </li></ul><ul><li>Nhặt bỏ thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; xác định </li></ul><ul><li>lượng gạo để nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy gạo; rửa sạch </li></ul><ul><li>nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm </li></ul><ul><li>b. Rửa sạch nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm; nhặt bỏ </li></ul><ul><li>thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; xác định lượng gạo để </li></ul><ul><li>nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy gạo; </li></ul><ul><li>c. Xác định lượng gạo để nấu cơm; dùng dụng cụ đong để lấy </li></ul><ul><li>gạo; nhặt bỏ thóc, sạn lẫn trong gạo và vo cho sạch gạo; rửa sạch </li></ul><ul><li>nồi trước khi cho nước sạch vào để nấu cơm. </li></ul>19 Đáp án: c 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kyõ thuaät
 24. 24. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Ở nước ta, ngày 27 tháng 7 hàng năm là kỉ niệm ngày gì? a. Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam. b. Ngày thương binh, liệt sĩ. c. Ngày Nhà giáo Việt Nam. d. Ngày thầy thuốc Việt Nam. 20 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ñaïo ñöùc
 25. 25. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC NĂM HỌC 2010-2011 KẾT THÚC VÒNG 1
 26. 26. CHAØO MÖØNG CAÙC THÍ SINH VEÀ DÖÏ HOÄI THI NAÊM HOÏC 2010 - 2011 RUNG CHUÔNG VÀNG
 27. 27. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
 28. 28. VOØng 2
 29. 29. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Điền vào chỗ trống: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới ……….. để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. (Hồ Chí Minh – Trích Thư gửi các học sinh) 01 đài vinh quang 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tiếng Việt
 30. 30. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Năm 1954 quân ta đã chiến đấu kiên cường, gian khổ và giành chiến thắng trước thực dân Pháp, đó là chiến thắng nào? a. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. b. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. c. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. d. Chiến thắng Chi Lăng. 02 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lịch sử
 31. 31. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Rút gọn phân số: Trả lời: Phân số được rút gọn là: a) b) c) d) 03 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 32. 32. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Phân tích: </li></ul><ul><li>Tử số có 13 và 26 chia hết cho 13 nên </li></ul><ul><li>1326 : 13 = 102 </li></ul><ul><li>Mẫu số có 17 và 34 chia hết cho 17 nên </li></ul><ul><li>1734 : 17 = 102 </li></ul><ul><li>Vậy = </li></ul>03 Đáp án: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 33. 33. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Ở thời kỳ gà đẻ trứng cần cho gà ăn? </li></ul><ul><li>Các thức ăn chứa nhiều chất đạm, khoáng, vi-ta-min. </li></ul><ul><li>Giảm bớt lượng thức ăn chứa nhiều tinh bột. </li></ul><ul><li>b. Các thức ăn nghiền nhỏ như ngô nghiền, tấm,… </li></ul><ul><li>Tốt nhất là thức ăn hỗn hợp và cho gà ăn liên tục </li></ul><ul><li>suốt ngày đêm. </li></ul><ul><li>c. Nhiều thức ăn cung cấp chất bột, đường, kết hợp </li></ul><ul><li>với thức ăn đạm, khoáng, vi-ta-min. </li></ul>04 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kyõ thuaät
 34. 34. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Úp đĩa lên một cốc nước muối nóng khoảng 1 phút rồi nhấc đĩa ra. Theo em, những giọt nước đọng trên đĩa có mặn như nước muối ở trong cốc không? 05 Đáp án: không 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Khoa hoïc
 35. 35. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Câu thành ngữ “Nhường cơm sẻ áo” được hiểu </li></ul><ul><li>theo hai nghĩa: </li></ul><ul><li>Nhường bát cơm ăn và tấm áo mặc cho nhau. </li></ul><ul><li>b. Giúp đỡ, chia sẻ lợi ích vật chất cho nhau khi </li></ul><ul><li>người khác gặp lúc khó khăn, hoạn nạn. </li></ul><ul><li>Nghĩa nào của câu thành ngữ trên được hiểu từ </li></ul><ul><li>nghĩa chuyển của các từ? </li></ul>06 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tieáng Vieät
 36. 36. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Những hành động, việc làm nào dưới đây thể </li></ul><ul><li>hiện lòng yêu hòa bình một cách đúng đắn? </li></ul><ul><li>Hiếu thắng, sẵn sàng tranh cãi đến cùng </li></ul><ul><li>mọi vấn đề. </li></ul><ul><li>Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết </li></ul><ul><li>mâu thuẫn. </li></ul><ul><li>Sẵn sàng nhường nhịn tất cả khi giải quyết </li></ul><ul><li>mâu thuẫn. </li></ul><ul><li>d) Thích dùng bạo lực với người khác. </li></ul>07 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ñaïo ñöùc
 37. 37. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh. Cả hai tấm vải dài 84 m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? a) 48 m vải xanh và 36 m vải đỏ b) 28 m vải xanh và 56 m vải đỏ c) 36 m vải xanh và 48 m vải đỏ d) 21 m vải xanh và 63 m vải đỏ 08 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 38. 38. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Phân tích: Vải đỏ Vải xanh } 84m Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) Chiều dài tấm vải đỏ là : (84 : 7) x 3 = 36 (mét) Chiếu dài tấm vải xanh là: 84 – 36 = 48 (mét) 08 Đáp án: 36; 48 (mét) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 39. 39. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Trên phần đất liền của nước ta, 3/4 diện tích là đồi núi , </li></ul><ul><li>1/4 diện tích là đồng bằng và sự phân bố dân cư là: </li></ul><ul><li>Khoảng 3/4 dân số sống ở vùng đồi núi và 1/4 dân số </li></ul><ul><li>sống ở vùng đồng bằng. </li></ul><ul><li>Khoảng 3/4 dân số sống ở nông thôn và 1/4 dân số sống ở thành thị. </li></ul><ul><li>Khoảng 1/4 dân số sống ở vùng đồi núi và 3/4 dân số </li></ul><ul><li>sống ở vùng đồng bằng. </li></ul><ul><li>Khoảng 1/4 dân số sống ở nông thôn và 3/4 dân số sống ở thành thị. </li></ul><ul><li>Theo em, ý nào đúng? </li></ul>09 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÑÒA LÍ
 40. 40. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Bài hát “Hát mừng” do Lê Toàn Hùng đặt lời là bài hát dựa theo: a. Dân ca Hrê (Tây Nguyên) b. Dân ca Khơ me (Nam Bộ) c. Dân ca Trung Hoa 10 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AÂm nhaïc
 41. 41. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Khi đi đều, nếu bước chân trái chạm đất phía trước vào nhịp 2 là sai nhịp. Để đi đúng nhịp cần phải làm gì? a. Giữ nguyên chân đúng, nhảy một bước đệm b. Giữ nguyên chân đúng, lùi một bước đệm c. Dừng lại, đổi chân cho đúng rồi bước tiếp. 11 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Theå duïc
 42. 42. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Câu ghép nào sau đây sử dụng cặp từ hô ứng làm từ chỉ quan hệ? a. Vì trời mưa nên con đường trở nên lầy lội. b. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi lên cao bấy nhiêu. c. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi. 12 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tieáng Vieät
 43. 43. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng tranh dân gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ thuộc tỉnh nào? a. Hải Dương b. Bắc Ninh c. Vĩnh Phúc d. Vĩnh Phú 13 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Myõ thuaät
 44. 44. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Mai có 24 bông hoa, Bình có số bông hoa gấp 3 lần số bông hoa của Mai. Hỏi Bình phải cho Mai bao nhiêu bông hoa thì số bông hoa của Bình gấp 2 lần số bông hoa của Mai? 14 Đáp án: 8 (bông hoa) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 45. 45. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Phân tích: Số bông hoa của Bình hiện có là: 24 x 3 = 72 (bông hoa) Số bông hoa của cả 2 bạn là: 24 + 72 = 96 (bông hoa) Số bông hoa của Mai khi Bình có số bông hoa gấp đôi của Mai là: 96: 3 = 32 (bông hoa) Vậy để Bình có số bông hoa gấp đôi số bông hoa của Mai thì Bình phải cho Mai số bông hoa là: 32 – 24 = 8 (bông hoa) 14 Đáp án: 8 (bông hoa) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 46. 46. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012 Năm nào là năm nhuận? a. 2009 b. 2010 c. 2011 d.2012 15 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lòch söû
 47. 47. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Một năm có 365 ngày và 1/4 ngày. Như vậy, 4 năm có thêm 1 ngày, năm thêm một ngày gọi là năm nhuận, năm nhuận chia hết cho 4. Năm 2012 chia hết cho 4 nên đó là năm nhuận. 15 Đáp án: năm 2012 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lòch söû
 48. 48. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2008-2009 KẾT THÚC VÒNG 2
 49. 49. CHAØO MÖØNG CAÙC THÍ SINH VEÀ DÖÏ HOÄI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC CẤP TỈNH NAÊM HOÏC 2008 - 2009 RUNG CHUÔNG VÀNG
 50. 50. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2008-2009 PHẦN THI TRẮC NGHIỆM
 51. 51. VOØng 3
 52. 52. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Cách viết tên riêng nào dưới đây là đúng? a. Ê-mi-li b. ê-mi-li c. Ê mi li d. Ê –Mi-Li 01 Đáp án: a 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tiếng Việt
 53. 53. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế mở đầu thời nào? a) Nhà Lý b) Nhà Trần c) Tiền Lê d) Hậu Lê 02 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lịch sử
 54. 54. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Viết tiếp thêm 2 số hạng vào dãy số : 36; 45; 54; … 03 Đáp án: 63; 72 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 55. 55. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Phân tích: Dãy số trên theo quy luật: a1 = (1+3) x 9 = 36 a2 = (2+3) x 9 = 45 a3 = (3+3) x 9 = 54 a4 = (4+3) x 9 = 63 a5 = (5+3) x 9 = 72 … an = (n+3) x 9 03 Đáp án: 63; 72 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 56. 56. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Tỉnh Bình Phước có mấy di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng được công nhận là di tích cấp quốc gia? 04 Đáp án: 09 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lòch söû ñòa phöông Kieán thöùc xaõ hoäi
 57. 57. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Sự biến đổi hóa học là? </li></ul><ul><li>Sự chuyển đổi của một chất từ thể lỏng sang </li></ul><ul><li>thể khí và ngược lại </li></ul><ul><li>b. Sự chuyển đổi của một chất từ thể rắn sang </li></ul><ul><li>thể lỏng và ngược lại </li></ul><ul><li>c. Sự chuyển đổi của một chất từ thể rắn sang </li></ul><ul><li>thể khí và ngược lại </li></ul><ul><li>d. Sự biến đổi chất này thành chất khác </li></ul>05 Đáp án: d 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Khoa hoïc
 58. 58. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC <ul><li>Bộ phận vị ngữ của câu: “Sáng sáng, ông cầm que </li></ul><ul><li>vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.” là: </li></ul><ul><li>a. “ông cầm que” </li></ul><ul><li>“ cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp” </li></ul><ul><li>“ sáng sáng, cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ </li></ul><ul><li>cho cứng cáp” </li></ul><ul><li>d. “cầm que vạch lên cột nhà” </li></ul>06 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tieáng Vieät
 59. 59. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Bến Tre là tỉnh thuộc vùng nào? a) Tây nguyên. b) Miền Đông Nam bộ c) Miền Tây Nam bộ. d) Miền Trung Nam bộ. 07 Đáp án: C 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ñòa lyù ñòa phöông Kieán thöùc xaõ hoäi
 60. 60. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Biết tuổi Lan cách đây 6 năm bằng tuổi Lan 6 năm tới. Hỏi hiện nay Lan bao nhiêu tuổi? 08 Đáp án: 14 tuổi 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 61. 61. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Tuổi Lan cách đây 6 năm: Tuổi Lan 6 năm tới: Nhìn vào sơ đồ ta thấy tuổi của Lan 6 năm tới hơn tuổi của Lan cách đây 6 năm là 12 tuổi ứng với 3 phần bằng nhau. Vậy 1 phần bằng nhau là: 12: 3 = 4 (tuổi) Tuổi của Lan cách đây 6 năm là: 4 x 2 = 8 (tuổi) Tuổi của Lan hiện nay là: 8 + 6 = 14 (tuổi) 08 Đáp án: 14 tuổi 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOAÙN
 62. 62. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Câu 9 : Đồng bằng lớn nhất nước ta là: a) Đồng bằng Bắc bộ. b) Đồng bằng Nam bộ. c) Các đồng bằng duyên hải miền Trung. 09 Đáp án: b 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÑÒA LÍ
 63. 63. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC Điền vào chỗ trống cho hoàn thiện tên một phong trào đang được triển khai trong ngành giáo dục: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh…”. 10 Đáp án: tích cực 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kieán thöùc xaõ hoäi
 64. 64. HỘI THI HOÏC SINH GIOÛI TIEÅU HOÏC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2008-2009 KẾT THÚC VÒNG 3

×