Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA

1,024 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ARTICLE.EL BLOG D'EDUCACIÓ FISICA

  1. 1. EL BLOG COM A RECURS EN L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA Tots sabem que Internet és un immens oceà ple dinfinitat de recursos.hui en dia vivim una revolució de les noves tecnologies permetent que cada vegadamés persones tinguen accés a elles. En els últims anys sestà fent evident la penetració de les eines TIC enleducació. No obstant açò, les TIC no van aparèixer en la legislació educativaespanyola fins a la LOGSE (ESPANYA, 1990), norma en la qual es fa referència alús educatiu deines audiovisuals i ordinadors denominades Noves Tecnologies. LaLOCE (ESPANYA, 2002) adopta el terme Tecnologies de la Informació, i consideraque la seua implantació requereix de la dotació material dels Centres Educatius, peròtambé de la formació del professorat en el seu ús i en la producció de materialsadaptats a les TIC. . En el context educatiu actual, les Tecnologies de la Informació i laComunicació (TIC) estan experimentant un enorme creixement com a einesdidàctiques en lEducació Primària i Secundària Obligatòria.Actualment el sistema educatiu està regulat per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de MaigdEducació (LLOE), i inclou a les TIC des de letapa deducació infantil al llarg de totel sistema educatiu. En tota la normativa està present insistint-se en la "preparacióbàsica en el camp de les tecnologies i especialment les de la informació i lacomunicació”. Des del punt de vista docent i en particular des de làrea deducació física es fanecessari un coneixement pràctic daquestes per a portar-les al camp educatiu. Dinsdaquestes tecnologies de la informació i comunicació, el blog escolar apareix comuna eina perquè el professorat puga comunicar-se amb lalumnat a través de la webperquè aquest es familiaritze amb lús daquestes eines. En aquest decret que estem començant a assimilar, leducació física inoapareix com una competència pròpia, com la competència motriu per exemple. El Reial decret, en el currículum dEducació física, estableix unes relacionsdirectes o indirectes de làrea amb el desenvolupament de determinadescompetències. En la competència que ens ocupa, “tractament de la informació icompetència digital”, determina la seua contribució “…a la valoració crítica delsmissatges i estereotips referits al cos, procedents dels mitjans dinformació icomunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal”.. Afortunadament, enlactualitat, són molts els centres educatius que compten amb recursos informàtics iamb docents preparats i formats. Per açò haurem daprofitar aquests recursos per aaconseguir desenvolupar els objectius i les competències bàsiques que programem. No hi ha dubte que lEducació Física pot contribuir de manera efectiva i eficaçal desenvolupament de la competència digital. No obstant açò, des de la didàctica de lEducació Física es perceben les TICcom alguna cosa alié, potser a causa que en la docència daquesta matèria lapràctica totalitat de les activitats no es realitzen en laula. les TIC tenen un enormepotencial per a posar-nos en contacte amb lalumnat, transcendint les activitats delCentre Educatiu, i connectant-los amb els seus hàbits dactivitat física.
  2. 2. Quan sobserva des daqueix punt de vista es comprèn loportunitat detreballar a través de les Tics els continguts de la matèria i les competències bàsiquesde lEducació Obligatòria. En lactualitat està molt de moda les activitats de caça de tresor , webquest,jclik,pdi.. Aquestes activitats no solament desenvolupen la competència digital sinóque propicia el tractament de la informació. Amb elles el alumn@ cerca, analitza isintetitza la informació. Aquest blog pretén ser un recurs que facilite lús didàctic de les TIC en laula,servint així de suport digital al Projecte dÚs “ Mestre a casa”. Entre el professorat dePrimària i Secundària va quallant de manera creixent el potencial educatiu dels blogs.Si bé, fins hui, quasi tots els esforços es deuen a la iniciativa particular de grupsprofessors que allotgen les seues propostes didàctiques en servidors públics.QUE ÉS EL BLOG?Segons la *wikipedia (Blog, 2009) els blogs, o bitàcoles, són “un lloc webperiòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos o articles dun odiversos autors, apareixent primer el més recent, on lautor conserva sempre lallibertat de deixar publicat el que crea pertinent”. Quan aquesta eina de comunicaciósutilitza en làmbit educatiu, li la denomina *Edublog, tal com la va definir Lara (2006),en referència a aquells blogs que el seu principal objectiu és recolzar un procésdensenyament-aprenentatge en un context educatiu Recentment *Villard (2008) ha revisat els avantatges de lús dun blog en lauladeducació física entre les quals destaquen: Facilitat dús, gratuïtat, possibilitatdautoria compartida, facilitat daccés, organització cronològica i temàtica de lainformació, interactivitat, enllaços permanents, continguts multimèdia, nous rols per alalumnes i professorat, motivació i creativitat. La web *Bloggia, entén un blog com un lloc web que recopila cronològicamenttextos o articles dun o diversos autors, apareixent primer el més recent Els blogs com a eines per a laprenentatge són una important eina perquè elsestudiants utilitzen una tecnologia “disruptiva” com a suport per a les seues activitatsdaprenentatge. És ací on veiem una mica més que uns quants exemplesdestudiants com a persones actives en procés daprendre i responsables del seupropi aprenentatge.PER QUE EM TRIAT EL BLOG COM A RECURS EDUCACTIU? El blog és un recurs del com la immensa majoria del nostre alumnat haviasentit parlar, amb el que el grau de motivació per a treballar amb ell era bastant alt.No requereix dun alt grau despecialització, ja que simplement shan de realitzarcomentaris a les entrades exposades.És fàcilment controlable, ja que els alumnes escriuen les seues contestacions, iabans de ser publicades han de ser aprovades pel mestre.
  3. 3. El blog ofereix múltiples possibilitats de treball, per exemple com: informació iformació, diari personal, registre de preguntes proposades, treballs de recerca,exposició de treballs, avaluació del mestre i les seues classes, etc. Un altre dels aspectes a ressaltar com a avantatges en la utilització daquestaplataforma és el de les preguntes productives, es pot arribar a motivar i dirigir elpensament de lestudiant perquè construïsca el seu propi coneixement, on limportantés saber com realitzar cadascuna de les preguntes productives i traurels el màximprofit a totes i cadascuna daquestes preguntes. Algunes dels principals avantatges que ens aporta aquesta forma de treballsón:1. Laprenentatge sobre diferents temàtiques relacionades amb làrea dEducacióFísica permet el coneixement globalitzat i relacional. Des daquesta perspectiva elstreballs amb el blog faciliten el tractament de la informació que li és pertinent a cadaalumne, i on alhora se li permet establir les seues pròpies relacions entre elscontinguts, entorn de problemes o hipòtesis, la qual cosa els facilita la construcció delseu propi coneixement.2. Està orientat a les necessitats de professors i alumnes; realista, recreatiu i flexibleen relació amb els mitjans.3. Propicia la integració daprenentatges de manera que els continguts delassignatura adquirisquen significat en lacció.4. Estimula lactivitat mental.5. Afavoreix el compromís dels alumnes amb la seua realització.6. Constitueixen una activitat realista.7. Involucra a diverses persones afavorint la interacció.8. Desenvolupa lautonomia dels estudiants, ja que estimulen la seua iniciativa icreativitat9. Estimula la tenacitat, ja que permet enfrontar la realització duna tasca, incloent laseua avaluació, de principi a fi.
  4. 4. UTILITAT DEL BLOG Per a poder començar el primer és triar un sistema dallotjament en algun delsllocs web que ofereixen un espai gratuït amb un sistema de publicació ja preinstalat ,o com a usuari de la plataforma “Mestre a casa” com a pàgina pública. Posteriormenthaurem de seguir un xicotet i simple assistent web, que ens sol·licitarà la informaciónecessària sobre el nom que volem per al blog, la seua descripció, el seu disseny iun altre tipus dinformació rellevant per a la seua creació. El blog de laula pot ser veritablement útil per a impartir Educació Física. Elsmés destacables són: lorganització de les activitats de laula, la distribució delscontinguts, la incorporació de continguts transversals, la distribució dactivitats, elreforç i lavaluació,l’intercanvi de materials i recursos... Un dels aspectes on el blog de laula en Educació Física és un instrumentveritablement útil és lorganització. La major part dels blogs permet inclourecalendaris interactius en els quals es poden introduir tots els esdevenimentsimportants per a lalumnat, des de dates dexàmens, fins a activitats extraescolars,passant per qualsevol activitat relacionada amb la matèria. Tauler danuncis en elqual posar les qualificacions de lalumnat, els horaris i dates dels exàmens i provesdavaluació, informació útil sobre continguts complementaris. El blog és una eina extraordinària per a fer accessibles als alumnesContinguts dEducació Física. A més de ser un excel·lent canal per a distribuir elscontinguts tradicionals (anotacions) en format electrònic, és possible publicar vídeoseducatius, les regles, explicacions tècniques dentrenadors, testimoniatgesdesportistes, partits o competicions, *webquest, etc. Molts daquests contingutsmultimèdia es poden trobar en espais compartits com *Youtube® o Google *Video® ipoden incrustar-se en el blog de forma senzilla i gratuïta. El format en el qual espubliquen els continguts pot ser molt divers: documents pdf, fotografies, diagrames,gràfiques, arxius dàudio, passades de diapositives, presentacions, aplicacionsinteractives, etc. Així, el blog permet enriquir el tipus de continguts que es podenincloure en la matèria, i poden ser vistos quantes vegades siguen necessàries, desde qualsevol lloc amb connexió a Internet. Serveix com a mecanisme de comunicació entre el docent i lalumnat i entre elpropi alumnat, creant-se fòrums dopinió La immediatesa del blog de laula també permet publicar vincles a notícies queoferisquen la possibilitat de treballar continguts transversals. Els hipervínculspermeten que el professorat utilitze recursos actuals i interessants per a lalumnat, ide manera totalment gratuïta. Com per exemple com accedir als estudis relacionats amb leducació fisica ocom accedir a recursos relacionats amb la salut i els esports. Quant al plantejament dactivitats densenyament-aprenentatge, el blog éstambé un canal ideal per a distribuir-les entre els alumnes i alumnes. Ja sigamitjançant la publicació de fitxes de treball, qüestionaris o preguntes de la setmana,on els alumn@s interactuen amb el professor. El blog també pot ser una eina de suport a lavaluació, ja que serveix per apublicar videos amb lexecució correcta dels exercicis qualificats després de lexamen,
  5. 5. per a publicar els criteris de qualificació previs a la prova, etc.. Des de la perspectiva de la Matèria dEducació Física, el blog de laula permetoptimitzar lorganització de lassignatura, posar a la disposició de lalumnat contingutsde la matèria, continguts transversals, desenvolupar activitats i també avaluar elsseus coneixements. En aquest model de blog, trobareu instruccions detallades per fer-ne un,models i exemples de les diferents posibilitats que ens dona el blog com a recurs al’àrea d’Educació Física.

×