Empresa

1,403 views

Published on

Un Power Point per passar a classe de tecnologia de 4t dins del tema de l'Empresa

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Empresa

 1. 1. TECNOLOGIA. 4t ESO TEMA 1. L’EMPRESA
 2. 2. ECONOMIA I EMPRESA <ul><li>L’economia és la ciència que estudia tot el que fa referència a les activitats que permeten produir i intercanviar productes que satisfan les nostres necessitats </li></ul><ul><li>Els béns i serveis s’obtenen a partir de: </li></ul><ul><ul><li>L’energia </li></ul></ul><ul><ul><li>Primeres matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital </li></ul></ul><ul><li>Entre les persones i els individus hi ha un doble intercanvi físic (treball) i monetari de doble banda </li></ul>INDIVIDU EMPRESA BÉ/SERVEI SALARI PREU MÀ D’OBRA Empresa Béns Serveis Béns d’equip Béns de consum
 3. 3. Constitució legal d’una empresa <ul><li>Per tal de constituir una empresa cal seguir sempre els següents requisits: </li></ul><ul><ul><li>Determinar el nom o raó social. Socis </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer l’escriptura de constitució. Socis </li></ul></ul><ul><ul><li>Atorgament de l’escriptura pública. Notari </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagar els tributs de constitució. Hisenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscriure-la al registre </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol·licitar el NIF </li></ul></ul>
 4. 4. Tipus d’empreses <ul><li>Segons el sector econòmic: </li></ul><ul><li>Segons l’envergadura en: </li></ul><ul><ul><li>Petites </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjana </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran </li></ul></ul>Tipus d’empresa Sector Primari Sector industrial Sector serveis <ul><li>Relacionades amb la terra </li></ul><ul><li>Obtenen i venen els productes </li></ul><ul><li>Transformen per obtenir </li></ul><ul><li>Utiiltza molta mà d’obra </li></ul><ul><li>Oferixen serveis al client </li></ul><ul><li>Molt important </li></ul>
 5. 5. Propietat d’una empresa Segons el Capital Empresa Pública Empresa privada <ul><li>Gestionada i dirigida per una institució governamental </li></ul><ul><li>El capital prové dels impostos </li></ul><ul><li>Gestionada i dirigida per persones particulars </li></ul><ul><li>El capital prové d’elles o de crèdits bancaris </li></ul>Empresa individual Cooperativa Societat Limitada (SL) Societat Anònima (SA) Treballador Autònom Una persona un vot Participacions Accionistes
 6. 6. Organització d’una empresa <ul><li>Principi d’economicitat o racionalitat econòmica. </li></ul><ul><li>Equip directiu o direcció de l’empresa. </li></ul><ul><li>Els departaments: </li></ul><ul><ul><li>Compres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercial i distribució. Màrqueting. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos Humans (RRHH). </li></ul></ul><ul><ul><li>Comptabilitat i finances. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca i desenvolupament (I+D). </li></ul></ul><ul><ul><li>Exportació. </li></ul></ul>
 7. 7. L’organigrama. <ul><li>N’hi ha de diversos: </li></ul><ul><li>Organització lineal. Organigrama Circular. </li></ul><ul><ul><ul><li>Comandament i disciplina. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cada treballador un comandament immediat </li></ul></ul></ul><ul><li>Organització funcional. Organigrama vertical. </li></ul><ul><ul><ul><li>Especialistes en els diferents nivells. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cada treballador depèn de diversos comandaments. </li></ul></ul></ul><ul><li>Organització en línia i staff: Organigrama Horitzontal. </li></ul><ul><ul><ul><li>Incorpora equips assessors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest equip només depèn de l’equip que col·labora. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. La comptabilitat <ul><li>Cal elaborar un registre d’entrades i sortides. </li></ul><ul><li>Cal estudiar-lo per saber la situació econòmica de l’empresa i millorar-ne el funcionament. </li></ul><ul><li>Recollir les dades econòmiques i tractar-les és el que coneixem com comptabilitat. </li></ul><ul><li>A qui interessa una bona comptabilitat? </li></ul><ul><ul><li>Direcció Inversions, nous projectes,….. </li></ul></ul><ul><ul><li>Accionistes Beneficis, seguiment inversió </li></ul></ul><ul><ul><li>Banquers Concessions crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Proveïdors Venda de primeres matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Institucions públiques Impostos </li></ul></ul>
 9. 9. El Patrimoni <ul><li>El patrimoni és tot allò que té l’empresa: </li></ul><ul><ul><li>Mercaderies </li></ul></ul><ul><ul><li>Magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Màquines </li></ul></ul><ul><ul><li>Deutes </li></ul></ul><ul><li>Tota la comptabilitat queda registrada en els documents comptables . Hi ha lleis que indiquen com s’han de tractar les dades. </li></ul><ul><li>Les auditories analitzen els documents comptables: </li></ul><ul><ul><li>Les fa gent independent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són anuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les fan les empreses grans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Garenteixen la veracitat dels comptes. </li></ul></ul>
 10. 10. Documents de pagament <ul><li>El xec o taló </li></ul><ul><ul><li>Document imprès que té el titular del compte. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’omple, es firma i s’entrega a favor de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nominatiu (amb el nom d’una persona determinada) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Al portador (per la persona que el porti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xec conformat (segur que hi ha fons) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xec barrat (no es cobra en efectiu, s’ha d’ingressar) </li></ul></ul></ul><ul><li>El pagaré. </li></ul><ul><ul><li>Document de l’empresa que compra on s’indica el que s’ha de pagar i el temps en què es farà </li></ul></ul>
 11. 11. Exemple de taló
 12. 12. <ul><li>Lletra de canvi </li></ul><ul><ul><li>Document imprès per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre </li></ul></ul>Lliurador (venedor) Prendedor (banc) Lliurat (comprador) 1. Preu i venciment 2.Accepta 5. Paga 6. Entrega 3. Avís cobrament 4. Avís pagament
 13. 13. Els treballadors <ul><li>Contracte: Document empresa-treballador. </li></ul><ul><li>Tipus: </li></ul><ul><ul><li>A temps parcial. (menys de 8 hores) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jornada completa. (8 hores) </li></ul></ul><ul><ul><li>Indefinit. (no finalitza mai….) </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporal. (el temps estipulat) </li></ul></ul><ul><ul><li>D’obra i servei. (fins acabar l’activitat) </li></ul></ul><ul><li>Nomina. Document que certifica el cobrament del sou. </li></ul><ul><li>S’indica: </li></ul><ul><ul><li>Sou brut (el que pagen al treballador) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sou net (el que rep el treballador) S’hi descompten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IRPF (impost que es paga l’estat en funció del sou brut) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguretat Social (Per mantenir les despeses sanitàries, atur i pensións) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Nòmina
 15. 15. Els sindicats <ul><li>Organitzacions que vetllen pels drets dels treballadors. </li></ul><ul><li>Bàsicament reivindiquen dos grans aspectes: </li></ul><ul><ul><li>Nivell salarial. Salari mínim interprofessional </li></ul></ul><ul><ul><li>Condicions laborals. </li></ul></ul><ul><li>Cada sector negocia els convenis col·lectius. </li></ul><ul><ul><li>Una empresa sempre l’ha de complir </li></ul></ul><ul><ul><li>Una empresa en pot firmar un conveni particular que millori el col·lectiu </li></ul></ul><ul><li>Estatut dels treballadors. Lloc on es s’indiquen els drets i els deures dels treballadors. </li></ul>
 16. 16. L’Estatut dels Treballadors <ul><li>Drets del treballador: </li></ul><ul><ul><li>Tenir un sou i una jornada digne </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar de vancances pagades </li></ul></ul><ul><ul><li>Poder promocionar-se a l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Poder reivindicar-se (vaga) </li></ul></ul><ul><li>Deures del treballador: </li></ul><ul><ul><li>Rendir a la feina </li></ul></ul><ul><ul><li>Complir l’horari </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar en el grup de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguir les normes del superior </li></ul></ul>
 17. 17. El mercat laboral. L’atur. <ul><li>L’existència de persones aturadas genera problemes econòmics i socials. </li></ul><ul><li>Els problemes més important són: </li></ul><ul><ul><ul><li>Menys ingressos Les empreses venen menys. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atur de llarga durada Efectes psicològics </li></ul></ul></ul><ul><li>Grups més afectats: </li></ul><ul><ul><li>Joves (falta d’experiència). Independització més tardana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Majors de 45 anys. Han d’anticipar la jubilació. </li></ul></ul>
 18. 18. Organismes contra l’atur <ul><li>Instituto Nacional de Empleo (INEM) </li></ul><ul><ul><li>Actua en tres grans camps: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organitza cursos de formació i reciclatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posa en contacte treballadors - empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestiona la prestació d’atur </li></ul></ul></ul><ul><li>Servei Col·locació de Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Relaciona empreses-treballador de manera ràpida i eficaç gràcies a una xarxa informàtica molt completa i actualitzada. </li></ul></ul><ul><li>Empreses de treball temporal (ETT) </li></ul><ul><ul><li>Posen en contacte treballador-empresa a canvi d’un % del sou del treballador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criben el nombre de sol·licituds per a un lloc de treball </li></ul></ul>
 19. 19. Buscar feina <ul><li>Tot procés de selecció consta de 3 fases: </li></ul><ul><ul><li>Lliurament del currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrevista personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació. Test psicotècnic i/o proves de coneixements. </li></ul></ul><ul><li>El currículum és un recull de tota la informació personal, acadèmica i laboral d’una persona. </li></ul><ul><li>Consta de les següents parts: </li></ul><ul><ul><li>Dades personals (fotografia de carnet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudis </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiència professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Referències </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotocòpies dels títols obtinguts </li></ul></ul>
 20. 20. CONTROL EL DIA…… 5 d’Octubre

×