Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας:΄΄ Ο Τρωικός Πόλεμος΄΄ http://kritiria.blogspot.gr/

10,470 views

Published on

http://kritiria.blogspot.gr/
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας:΄΄ Ο Τρωικός Πόλεμος΄΄

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας:΄΄ Ο Τρωικός Πόλεμος΄΄ http://kritiria.blogspot.gr/

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr/ Ιστορία Γ΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.1
 2. 2. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr/ Ιστορία Γ΄- Επανάληψη 5ης Ενότητας: Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.2
 3. 3. Σχεδιαγράμματα - θεωρία - ερωτήσεις Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.3
 4. 4. ΕΝΟΣΗΣΑ 5 Ο ΣΡΩΙΚΟ΢ ΠΟΛΕΜΟ΢ 1. Σο μήλο της Έριδας Ο βαζηιηάο ηεο Φζίαο Π Ζ Λ Δ Α ΢ λα παληξεπηεί ηε λεξάηδα Θ Δ Σ Ι Γ Α , θόξε ηνπ Νεξέα. ↓ Ο γάκνο γίλεηαη ζην Πήιην. ↓ Γελ θαινύλ ηε ζεά Έξηδα (: ζεά ηεο θηινληθίαο, ηνπ κίζνπο θαη ησλ θαπγάδσλ). Γελ παίξλεη θακία απόθαζε. Σηο ζηέιλεη ζηνλ Πάξε, γην ηνπ βαζηιηά ηεο Σξνίαο Πξηάκνπ, λα απνθαζίζεη εθείλνο. ΢ηέιλεη ηνλ Δξκή λα δώζεη ην κήιν ζηνλ Πάξε θαη λα ηνλ ελεκεξώζεη. Γίλεηαη αόξαηε θαη πεγαίλεη ζην γάκν. Αθήλεη γηα ηελ νκνξθόηεξε έλα νιόρξπζν κήιν. Ο Γίαο απνθάζηζε λα γίλεη γάκνο. Ζ Έξηδα… Ο Γίαο… Πνηα ζα πάξεη ην κήιν; Ζ Ήξα, ε Αζελά ή ε Αθξνδίηε; ΖΡΑ Θα ζε θάλσ ηνλ πην κεγάιν βαζηιηά. ΑΘΖΝΑ Θα ζε θάλσ γελλαίν θαη ζνθό πνιεκηζηή. ΑΦΡΟΓΙΣΖ Θα ζνπ βξσ λα παληξεπηείο ηελ πην όκνξθε γπλαίθα. Ο Πάξεο επηιέγεη ηελ……… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.4
 5. 5. Ο Πάξεο επηιέγεη ηελ Αθξνδίηε Ζ Ήξα θαη ε Αζελά ζπκώλνπλ. Ο ΠΑΡΖ΢… Φεύγεη γηα ηελ ΢πάξηε. Φηάλεη ζην παιάηη ηνπ Μελέιανπ κε δώξα. Ξεκπαιίδεη ηελ Διέλε κε ηε βνήζεηα ηεο Αθξνδίηεο. Σελ πείζεη λα ηνλ αθνινπζήζεη. Φεύγνπλ γηα ηελ Σξνία. ΑΦΡΟΓΙΣΖ Ζ πην όκνξθε είλαη ε Διέλε, γπλαίθα ηνπ Μελέιανπ, βαζηιηά ηεο ΢πάξηεο. Πήγαηλε λα ηελ πάξεηο. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.5
 6. 6. 2. Η θυσία της Ιφιγένειας Δηνηκάδεηαη εθζηξαηεία ζηελ Σξνία. Ξεθηλνύλ από ην ιηκάλη ηεο Απιίδαο. (Νέζηνξαο, Ιδνκελέαο, Αίαληαο από ηε ΢αιακίλα, Αίαληαο από ηε Λνθξίδα, Γηνκήδεο, Φηινθηήηεο, Οδπζζέαο, Αρηιιέαο, Πάηξνθινο) Αξρεγόο ν ΑΓΑΜΔΜΝΟΝΑ΢ Ο Αγακέκλνλαο είρε ζθνηώζεη ην ηεξό ειάθη ηεο ζεάο Άξηεκεο γη’ απηό ε ζεά θξαηνύζε ηνπο αλέκνπο θαη δελ κπνξνύζαλ λα θύγνπλ ηα πινία γηα ηελ Σξνία. Σελ ώξα ηεο ζπζίαο ε ζεά Άξηεκε κέζα ζ’ έλα ζύλλεθν πήξε ηελ Ιθηγέλεηα θαη ζηε ζέζε ηεο άθεζε έλα ειάθη. Ο ΑΝΔΜΟ΢ ΦΤ΢ΖΞΔ, ΟΙ ΑΥΑΙΟΙ ΞΔΚΙΝΖ΢ΑΝ ΓΙΑ ΣΖΝ ΣΡΟΙΑ. Θπκώλεη πνπ ν Πάξεο ηνπ πήξε ηελ Διέλε. Εεηάεη βνήζεηα από ηνλ αδειθό ηνπ, Αγακέκλνλα, βαζηιηά ησλ Μπθελώλ. Ο Μελέιανο… Γηα λα θπζήμνπλ νη άλεκνη πξέπεη ν Αγακέκλνλαο λα ζπζηάζεη ηελ θόξε ηνπ ΙΦΙΓΔΝΔΙΑ. ΜΑΝΣΖ΢ ΚΑΛΥΑ΢ Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.6
 7. 7. 3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Σροία ΓΖΛΟ΢ ΙΔΡΔΑ΢-ΜΑΝΣΖ΢ ΑΝΙΟ΢ Οηλόηξνπεο Ο Άληνο είπε ζηνπο Αραηνύο: ΢ε 10 ρξόληα ζα πάξεηε ηελ Σξνία. ΟΙ ΑΥΑΙΟΙ ΦΣΑΝΟΤΝ ΢ΣΖΝ ΣΡΟΙΑ. 50 γηνπο Πνιιέο θόξεο Έθηνξαο, Πάξεο Καζζάλδξα (:κάληηζζα) Αξρεγόο ησλ Σξώσλ Σηκσξεκέλε από ηνλ Απόιισλα (: Γελ πίζηεπαλ ζηα ιόγηα ηεο). Οη Σξώεο θηάλνπλ ζηελ αθξνγηαιηά, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Έιιελεο. ΢πεξκώ Οηλώ Διαΐδα ζηηάξη θξαζί ιάδη Βαζίιεπαλ: ΠΡΙΑΜΟ΢ + ΔΚΑΒΖ ΟΓΤ΢΢ΔΑ΢ ΠΡΧΣΔ΢ΙΛΑΟ΢ Καηεβαίλεη πξώηνο αιιά παηά πάλσ ζηελ αζπίδα ηνπ. Καηεβαίλεη δεύηεξνο, παηά ζην ρώκα θαη ζθνηώλεηαη από ηνλ Έθηνξα Οη Σξώεο ληθήζεθαλ. Οη Αραηνί… Σξαβνύλ ηα πινία ζηε ζηεξηά. Φηηάρλνπλ ζηξαηόπεδν. Φηηάρλνπλ μύιηλν ηείρνο. ΢ηελ Σξνία…… ΘΔΣΙΓΑ Όπνηνο Αραηόο παηήζεη πξώηνο ην ρώκα ηεο Σξνίαο ζα πέζεη λεθξόο. Αξρίδεη ε κάρε… Γηα λα δνύκε ηη γίλεηαη κε ηνπο ζενύο… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.7
 8. 8. Οη ζενί παξαθνινπζνύλ από ηνλ Όιπκπν. Πνζεηδώλαο – Ήξα – Αζελά Άξεο – Αθξνδίηε – Απόιισλαο Γίαο Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ΑΥΑΙΟΤ΢. Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ΣΡΧΔ΢. Άιινηε ππνζηεξίδεη ηνπο ΑΥΑΙΟΤ΢. Άιινηε ππνζηεξίδεη ηνπο ΣΡΧΔ΢. Εεηνύλ βνήζεηα από ην Γηόλπζν. Σηο θάλεη πεξηζηέξηα θη επηζηξέθνπλ ζηε Γήιν. Σα ηξόθηκα ηειεηώλνπλ. Ο ζηξαηόο πεηλά. Ο Αγακέκλνλαο ζηέιλεη θαξάβη λα θέξνπλ ηηο Οηλόηξνπεο από ηε Γήιν. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.8
 9. 9. 4. Ο θυμός του Αχιλλέα  9 ρξόληα πνιεκνύλ νη αραηνί ζηελ Σξνία.  Σν δέθαην ρξόλν καιώλνπλ: ΑΥΙΛΛΔΑ΢ + ΑΓΑΜΔΜΝΟΝΑ΢ (Βξηζείδα) (Υξπζείδα) Υξύζεο… Σε δέθαηε κέξα… Ιεξέαο ηνπ Απόιισλα. Παηέξαο ηεο Υξπζείδαο. Ι θ έ η ε ο (:Παξαθαιεί γηα βνήζεηα.) Γηώρλεη ζπκσκέλνο ην Υξύζε. Παξαθαιεί ηνλ Αγακέκλνλα λα ηνπ δώζεη ηε Υξπζείδα. Παξαθαιεί ηνλ Απόιισλα λα ηηκσξήζεη ηνπο Αραηνύο. Υηππά κε βέιε δώα θαη αλζξώπνπο. Πέζαηλαλ γηα 9 εκέξεο από θνβεξή αξξώζηηα. ΢ηέιλεη ηε Υξπζείδα ζηνλ παηέξα ηεο. Εεηά ηε Βξηζείδα, ζθιάβα ηνπ Αρηιιέα. Οξγίδεηαη. Θέιεη λα ζθνηώζεη ηνλ Αγακέκλνλα. Σνλ ζπγθξαηεί ε ζεά Αζελά. Κιείλεηαη ζηε ζθελή ηνπ. Οξθίδεηαη λα κελ μαλαπνιεκήζεη. ΜΑΝΣΖ΢ ΚΑΛΥΑ΢ Ο Απόιισλαο είλαη ζπκσκέλνο γηαηί ν Αγακέκλνλαο δε ζεβάζηεθε ην Υξύζε. Ο Αγακέκλνλαο… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.9
 10. 10. 5. Ο θάνατος του Πάτροκλου Ο Πάηξνθινο… Οξκά ζηε κάρε. Οη Σξώεο ηξέρνπλ πξνο ηελ Σξνία. Ξερλά ηε ζπκβνπιή ηνπ Αρηιιέα. Κπλεγά ηνπο Σξώεο κέρξη ηα ηείρε ηεο Σξνίαο. Αλαγλσξίδεηαη από ηνλ Έθηνξα. Οη Σξώεο παίξλνπλ ζάξξνο. Πνιινί Αραηνί πέθηνπλ λεθξνί. ΢ηέιλεη: Φνίληθα-Αίαληα-Οδπζζέα λα παξαθαιέζνπλ ηνλ Αρηιιέα λα επηζηξέςεη ζηε κάρε. Πξνηίζεηαη: Να επηζηξέςεη ηε Βξηζείδα. Να δώζεη ζηνλ Αρηιιέα πνιιά δώξα. Οη Σξώεο θπλεγνύλ ηνπο Αραηνύο. Ο Έθηνξαο ζπάεη ηελ μύιηλε πόξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ησλ Αραηώλ. Οη Σξώεο έθαςαλ έλα θαξάβη. Ο Αρηιιέαο δε ζπκκεηέρεη ζηε κάρε έηζη… Ο Αγακέκλνλαο… Οη κάρεο ζπλερίδνληαη... ΠΑΣΡΟΚΛΟ΢ Αρηιιέα, θαίλε ηα θαξάβηα καο. Θέισ: - Σελ παλνπιία ζνπ. - Σα άξκαηα κε ηα αζάλαηα άινγα ζνπ, ηνλ Ξάλζν θαη ην Βαιίν. - Σνπο Μπξκηδόλεο. ΑΥΙΛΛΔΑ΢ Πάηξνθιε, δηώμε ηνπο Σξώεο από ην ζηξαηόπεδν θαη γ ύ ξ λ α π ί ζ σ. Ση ζα θάλεη ν Έθηνξαο;… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.10
 11. 11. Ο λεθξόο Πάηξνθινο κεηαθέξεηαη ζηα πινία. Ο Αρηιιέαο μεζπά ζε ζξήλν (: θιάκα). Ο Αρηιιέαο απνθηά θαηλνύξηα παλνπιία θηηαγκέλε από ηνλ Ήθαηζην. ΢θνηώλεη ηνλ Πάηξνθιν. Παίξλεη ηα ζετθά όπια ηνπ Αρηιιέα. Ο Έθηνξαο… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.11
 12. 12. 6. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Ο ΑΥΙΛΛΔΑ΢… Λππάηαη γηα ην ζάλαην ηνπ θίινπ ηνπ, Παηξόθινπ. Θέιεη λα εθδηθεζεί ηνλ Έθηνξα. Φνξά ηελ θαηλνύξηα ηνπ παλνπιία. Γέλεη ζην άξκα ηα αζάλαηα άινγά ηνπ. Παίξλεη ηνπο Μπξκηδόλεο θαη πεγαίλεη λα πνιεκήζεη. Ο Έθηνξαο απνραηξεηά ηελ Αλδξνκάρε θαη ην γην ηνπ Αζηπάλαθηα. Οη κηζνί ηξέρνπλ ζηα ηείρε. Οη άιινη κηζνί ηξέρνπλ ζηνλ θάκπν. Πέθηνπλ λεθξνί από ηνλ Αρηιιέα. Οη Σξώεο ηξνκάδνπλ βιέπνληαο ηνλ Αρηιιέα… ΠΡΙΑΜΟ΢ Αλνίρηε ηηο πύιεο ηεο Σξνίαο λα κπεη ν ζηξαηόο λα ζσζεί. Ο Έθηνξαο κέλεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ Αρηιιέα. Ση ζα ζπκβεί κε ηνλ Έθηνξα;… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.12
 13. 13. Ο Αρηιιέαο… ΢πγθηλείηαη. Γηαηάδεη λα πιύλνπλ θαη λα ζηνιίζνπλ ην λεθξό Έθηνξα. Γίλεη ην λεθξό Έθηνξα ζηνλ Πξίακν. Γηαηάδεη λα ζηακαηήζεη ν πόιεκνο 11 εκέξεο ώζηε νη Σξώεο λα ζξελήζνπλ θαη λα θάςνπλ ην λεθξό. Παίξλεη ηα όπια ηνπ Έθηνξα. Γέλεη ην λεθξό Έθηνξα ζην άξκα από ηα πόδηα. ΢έξλεη ην λεθξό Έθηνξα. Μέλεη 11 εκέξεο άηαθνο. Ο Αρηιιέαο ζθνηώλεη ηνλ Έθηνξα… Ο Πξίακνο δεηά από ηνλ Αρηιιέα ην λεθξό ζώκα ηνπ παηδηνύ ηνπ. Οη Αραηνί θαίλε ην λεθξό Πάηξνθιν, πιέλνπλ ηα νζηά κε θξαζί θαη ηα βάδνπλ ζε ρξπζό δνρείν. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.13
 14. 14. 7. Σο τέλος του Αχιλλέα Ο Πάξεο ρηππά ηνλ Αρηιιέα θαη ηνλ ζθνηώλεη. Γίλεηαη άγξηα κάρε γύξσ από ην λεθξό ζώκα ηνπ. Ο Οδπζζέαο θαη ν Αίαληαο ην αξπάδνπλ. Μεηαθέξεηαη ζηα ειιεληθά πινία. ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΛΑ΢΢Α ΔΜΦΑΝΙΕΟΝΣΑΙ:  Ζ Θέηηδα κε ηηο αδειθέο ηεο ηηο Νεξείδεο.  17 εκέξεο έθιαηγαλ ην λεθξό Αρηιιέα.  Καίλε ην λεθξό.  Βάδνπλ ηα νζηά ηνπ ζην ίδην δνρείν κε απηά ηνπ Παηξόθινπ. Ο πόιεκνο μαλαξρίδεη. Ο Αρηιιέαο βξίζθεηαη έμσ από ηηο ΢θαηέο πύιεο. ΑΠΟΛΛΧΝΑ΢ Πάξε, ρηύπα κε ην βέινο ζνπ ηνλ Αρηιιέα ζηε δεμηά θηέξλα. Γεμηά θηέξλα ηνπ Αρηιιέα: Σν κνλαδηθό κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ πνπ δελ είρε βξαρεί από ηα καγεκέλα λεξά ηεο ιίκλεο ΢ηύγαο. Ο Φηινθηήηεο ζθόησζε ηνλ Πάξε. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.14
 15. 15. 8. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Σροίας Μέζα ζην θνύθην μύιηλν άινγν κπαίλνπλ… Ο Οδπζζέαο Ο Μελέιανο Ο Γηνκήδεο Ο Νενπηόιεκνο (γηνο ηνπ Αρηιιέα) Άιινη γελλαίνη Αραηνί Οη Σξώεο… Παξαμελεύνληαη πνπ δε βιέπνπλ ηνπο Αραηνύο. Πιεζηάδνπλ ζην μύιηλν άινγν ζηελ αθξνγηαιηά. Βιέπνπλ ηελ αθηέξσζε ζηε ζεά Αζελά. Κξίλνπλ πσο πξέπεη λα αλέβεη ζηελ αθξόπνιε ηεο Σξνίαο. Καίλε ην ζηξαηόπεδν. Μπαίλνπλ ζηα πινία. Κξύβνληαη πίζσ από ην λεζί Σέλεδν. Καλείο όκσο δελ ηελ πηζηεύεη… Ο Οδπζζέαο επηλόεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γνύξεηνπ ίππνπ. Γώξν ησλ Αραηώλ ζηε ζεά Αζελά. Ο Αγακέκλνλαο κε ην ζηξαηό... Ζ ΚΑ΢΢ΑΝΓΡΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ΢ ΣΡΧΔ΢ ΢ηελ θνηιηά ηνπ μύιηλνπ αιόγνπ είλαη θξπκκέλνη Αραηνί. Ση ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα;… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.15
 16. 16. Οη Σξώεο κεηά από απηά… Σξνκάδνπλ. ΢έξλνπλ ην άινγν ζηελ πόιε. Γθξεκίδνπλ ηα ηείρε γηα λα κπνξέζεη λα πεξάζεη. Σξώλε, πίλνπλ θαη γιεληνύλ. Κνηκνύληαη θνπξαζκέλνη. Ο ζηξαηόο επηζηξέθεη από ηελ Σέλεδν… Μπαίλνπλ νη Αραηνί ζηελ Σξνία. ΢θνηώλνπλ Σξώεο πνιεκηζηέο. Παίξλνπλ ζθιάβνπο γπλαίθεο θαη παηδηά. Ο Μελέιανο παίξλεη πίζσ ηελ Διέλε. Βάδνπλ θσηηά θαη θαίλε ηελ πόιε. Γε ζέβνληαη ηνπο λανύο ησλ ζεώλ. Σν πξσί γεκίδνπλ ηα πινία κε ιάθπξα θαη επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα. Ο Πνζεηδώλαο ζηέιλεη δπν θίδηα ηα νπνία πλίγνπλ ην Λανθόνληα θαη ηα παηδηά ηνπ. Αλάβνπλ θσηηέο ζηα ςειά ηείρε. Αλνίγνπλ ηηο πύιεο. ΛΑΟΚΟΟΝΣΑ΢ ΙΔΡΔΑ΢ ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΧΝΑ Να θνβάζηε ηνπο Αραηνύο αθόκα θη αλ ζαο θέξλνπλ δώξα. Σα κεζάλπρηα νη Αραηνί βγαίλνπλ από ηελ θνηιηά ηνπ αιόγνπ… Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.16
 17. 17. Ο Τρωικός Πόλεμος Επιμέλεια: Παπαδημητρακοπούλου Ευγενία ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.17
 18. 18. Με λίγα λόγια Πριν από πολλά χρόνια, οι Αχαιοί που κατοικούσαν τότε στην Ελλάδα, ενώθηκαν και με τα πλοία και το στρατό τους πήγαν να κυριεύσουνε την Τροία. Έτσι άρχισε ο Τρωικός πόλεμος που κράτησε δέκα χρόνια. Ήταν ο μεγαλύτερος πόλεμος της αρχαιότητας κι οδήγησε στο θάνατο αμέτρητους Τρώες κι Αχαιούς. Αφορμή ήτανε μια γυναίκα, η ωραία Ελένη, η βασίλισσα της Σπάρτης. Θα μας γοητεύσουν πολλοί σπουδαίοι ήρωες όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Διομήδης, ο Αίαντας, ο Μενέλαος, ο Αγαμέμνονας, ο Οδυσσέας, ακόμα η Ανδρομάχη, η Εκάβη ο Πρίαμος, και άλλοι πολλοί! Οι Αχαιοί πολεμιστές ξεκινούν για τον πόλεμο. Οι σπουδαιότεροι ήρωες του τρωικού πολέμου Μενέλαος, Πάρης, Διομήδης, Οδυσσέας, Νέστορας, Αχιλλέας, Αγαμέμνονας . Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.18
 19. 19. 1. 1. Το μήλο της Έριδας Στην αρχαία εποχή, τότε που στον Όλυμπο κατοικούσαν οι δώδεκα θεοί, ο Δίας αποφάσισε να παντρέψει το βασιλιά της Φθίας, τον Πηλέα, με μια θαλασσινή νεράιδα, τη Θέτιδα, την κόρη του Νηρέα. Ο γάμος έγινε στο Πήλιο κι ήτανε καλεσμένοι όλοι οι θεοί και οι θεές. Μόνο την Έριδα δεν κάλεσαν, τη θεά της φιλονικίας, γιατί όπου πήγαινε έσπερνε μίσος και καβγάδες. Εκείνη θύμωσε πολύ και πήγε στο γάμο αόρατη και άφησε στο τραπέζι ένα ολόχρυσο μήλο, που πάνω του είχε γράψει: «στην ομορφότερη». . Πηλέας και Θέτιδα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.19
 20. 20. 1. 2. Το μήλο της Έριδας Αμέσως η Ήρα, η Αθηνά κι η Αφροδίτη άρχισαν να μαλώνουν για το ποια ήταν η ομορφότερη. Ρώτησαν και το Δία, μα αυτός είπε να πάνε στο βουνό Ίδη, δίπλα στην Τροία. Εκεί θα δουν τον Πάρη, το γιος του βασιλιά Πρίαμου και θα διαλέξει εκείνος την ομορφότερη θεά. Πέταξαν μαζί με τον Ερμή και στάθηκαν μπροστά στο ξαφνιασμένο βασιλόπουλο. Ο Ερμής τού είπε το θέλημα του Δία και του έδωσε το χρυσό μήλο της Έριδας. Τότε η Ήρα τού έταξε να τον κάνει τον πιο μεγάλο βασιλιά, η Αθηνά τον πιο γενναίο και σοφό πολεμιστή και η Αφροδίτη να του βρει την πιο την πιο όμορφη γυναίκα για να την να την παντρευτεί. Η Έριδα. Ο Πάρης με το μήλο της Έριδας. Ο Πάρης με τις τρεις θεές. Ο Πάρης με τις τρεις θεές. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.20
 21. 21. 1. 3. Το μήλο της Έριδας Ο Πάρης έδωσε το χρυσό μήλο στην Αφροδίτη. Η Ήρα και η Αθηνά έφυγαν θυμωμένες, ενώ η Αφροδίτη φανέρωσε στον Πάρη πως η ωραία Ελένη, η γυναίκα του Μενέλαου, του βασιλιά της Σπάρτης, ήταν η ομορφότερη στον κόσμο και τον συμβούλεψε να πάει να την πάρει. Ο Πάρης ετοίμασε καράβι γρήγορο κι έφυγε για τη Σπάρτη. Εκεί όλοι τον καλοδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν, όπως ταίριαζε στο βασιλόπουλο της Τροίας. Όμως ο Πάρης, με τη βοήθεια της Αφροδίτης, ξεμυάλισε την Ελένη και την έπεισε να τον ακολουθήσει. Και μια μέρα που έλειπε ο Μενέλαος, έφυγαν για την Τροία. . Ο Πάρης με το μήλο της Έριδας. Ο Πάρης με την Ελένη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.21
 22. 22. 2. 1. Η θυσία της Ιφιγένειας Οργίστηκε πολύ ο Μενέλαος και θέλησε να εκδικηθεί τον Πάρη και να φέρει πίσω την Ελένη. Γι’ αυτό ζήτησε βοήθεια από τον αδελφό του, τον Αγαμέμνονα, που βασίλευε στις Μυκήνες. Εκείνος κάλεσε όλους να ετοιμαστούν να πάνε στην Τροία, να πολεμήσουνε να πάρουν πίσω την Ελένη. Στο λιμάνι της Αυλίδας μαζεύτηκαν όλοι οι Αχαιοί με τα πλοία και το στρατό τους. Πήγε ο γερο- Νέστορας, ο Ιδομενέας, ο Αίαντας από τη Σαλαμίνα, ο Αίαντας απ’ τη Λοκρίδα, ο Διομήδης, ο Φιλοκτήτης, ο φίλος του Ηρακλή, ο Οδυσσέας κι ο Αχιλλέας με το φίλο του τον Πάτροκλο και τους γενναίους Μυρμιδόνες. Ο Αγαμέμνων και οι δύο Αίαντες. Ο Μενέλαος και η Ελένη, γαμπρός και νύφη . Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.22
 23. 23. 2. 2. Η θυσία της Ιφιγένειας Διάλεξαν για αρχηγό τον Αγαμέμνονα και περίμεναν να φυσήξει ο άνεμος, να ξεκινήσουν τα καράβια για την Τροία. Όμως φύλλο δεν εσάλευε κι οι βασιλιάδες ρωτήσανε το μάντη Κάλχα να τους πει γιατί οι άνεμοι δε φυσούσαν. Εκείνος τότε είπε ότι η θεά Άρτεμη είχε θυμώσει, γιατί ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει το ιερό ελάφι της. Και δε θα της περνούσε ο θυμός, αν πρώτα ο Αγαμέμνονας δε θυσίαζε την Ιφιγένεια. Αβάσταχτη θλίψη πλάκωσε την καρδιά του Αγαμέμνονα. Όμως έστειλε μήνυμα στην Κλυταιμνήστρα, τη γυναίκα του, να φέρει στην Αυλίδα την Ιφιγένεια, να την παντρέψει τάχα με τον Αχιλλέα. Ο μάντης Κάλχας δεξιά. Ο Αγαμέμνονας.Η Κλυταιμνήστρα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.23
 24. 24. 2. 3. Η θυσία της Ιφιγένειας Όταν η Ιφιγένεια και η Κλυταιμνήστρα έφτασαν στην Αυλίδα, ο Αγαμέμνονας τους είπε την αλήθεια. Η Ιφιγένεια αποφάσισε να θυσιαστεί για την πατρίδα της. Όταν ο μάντης Κάλχας σήκωσε το μαχαίρι, ήρθε η Άρτεμη μέσα σε ένα σύννεφο, άρπαξε την κόρη και πάνω στο βωμό άφησε ένα μικρό ελάφι. Αμέσως φύσηξε άνεμος και οι Αχαιοί κίνησαν για την Τροία. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.24
 25. 25. Ο Αγαμέμνονας Όσοι προέρχονταν από την καλά οχυρωμένη πόλη των Μυκηνών είχαν αρχηγό τον Αγαμέμνονα Ατρείδη με εκατό καράβια. Οι άνδρες του ήταν οι περισσότεροι και οι καλύτεροι όλων, ενώ αυτός ανάμεσα τους ήταν χαλκοφορεμένος και υπερήφανος, γιατί σαν καλύτερος οδηγούσε και τους πιο πολλούς άνδρες. Ο θάνατος του Αγαμέμνονα . Ο Αγαμέμνονας . Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.25
 26. 26. 3. 1. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία Ταξιδεύοντας για την Τροία οι Αχαιοί πέρασαν απ’ τη Δήλο. Εκεί, στο ναό του Απόλλωνα, ήταν ιερέας ο Άνιος που είχε τρεις κόρες, τις Οινότροπες. Το χώμα που άγγιζε η Σπερμώ γινόταν σιτάρι. Το χώμα που άγγιζε η Οινώ γινόταν κρασί και το χώμα που άγγιζε η Ελαΐδα γινόταν λάδι. Ο Άνιος, που ήταν και μάντης, είπε στους Αχαιούς ότι σε δέκα χρόνια θα έπαιρναν την Τροία. Ύστερα οι Αχαιοί Έφυγαν από τη Δήλο και σε λίγες μέρες έφτασαν στην Τροία Ο μάντης Άνιος. Ο Άνιος με τις κόρες του. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.26
 27. 27. 3. 2. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία Εκεί βασίλευαν ο Πρίαμος και η Εκάβη. Μια από τις κόρες τους ήταν η Κασσάνδρα που ήταν μάντισσα. Όμως ο Απόλλωνας την είχε τιμωρήσει και κανένας δεν πίστευε τα λόγια της. Οι Τρώες, βλέποντας τα αμέτρητα καράβια των Αχαιών, Πρίαμος, Έκτορας, Εκάβη. πήραν τα όπλα τους κι έτρεξαν στην ακρογιαλιά για να τους πολεμήσουν. Αρχηγό είχαν τον πιο μεγάλο γιο του Πρίαμου, τον Έκτορα, τον αδελφό του Πάρη. Από τους Αχαιούς κανένας δεν τολμούσε να πατήσει στη στεριά. Η Θέτιδα τους είχε πει πως ο πρώτος που θα πατούσε της Τροίας το χώμα θα έπεφτε νεκρός. Η Κασσάνδρα. Η Κασσάνδρα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.27
 28. 28. 3. 3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία Τότε ο Οδυσσέας πέταξε την ασπίδα του στη στεριά και με ένα πήδημα στάθηκε πάνω της. Ξεγελασμένος από το τέχνασμά του ο Πρωτεσίλαος πήδησε δεύτερος και πάτησε στο χώμα. Κι αμέσως έπεσε νεκρός απ’ το κοντάρι του Έκτορα. Άρχισε τότε μάχη φοβερή. Οι Τρώες νικήθηκαν και κλείστηκαν στα τείχη της πόλης. Οι Αχαιοί τράβηξαν τα πλοία τους στη στεριά κι έφτιαξαν στρατόπεδο που το έκλεισαν με τείχος ξύλινο, γιατί κατάλαβαν ότι θα χρειάζονταν πολύ καιρό μέχρι να καταφέρουν να κυριεύσουν την Τροία. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.28
 29. 29. 3. 4. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία Και οι θεοί κοιτούσαν από τον Όλυμπο. Ο Ποσειδώνας, η Ήρα, η Αθηνά ήταν με το μέρος των Αχαιών. Ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Απόλλωνας με το μέρος των Τρώων. Κι ο Δίας άλλοτε με τους Αχαιούς κι άλλοτε με τους Τρώες. Τον τελευταίο χρόνο του πολέμου, που τα τρόφιμα λιγόστεψαν και ο στρατός πεινούσε, ο Αγαμέμνονας έστειλε ένα καράβι να φέρει στην Τροία τις Οινότροπες. Εκείνες όμως φεύγοντας απ’ τη Δήλο παρακάλεσαν το θεό Διόνυσο να τις βοηθήσει. Κι ο Διόνυσος τις έκανε περιστέρια και πέταξαν και γύρισαν στη Δήλο. Οι κόρες του Άνιου μετατρέπονται σε περιστέρια.. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.29
 30. 30. Το ταξίδι των Αχαιών ΑΥΛΙΔΑ ΔΗΛΟΣ ΤΡΟΙΑ 1 2 4 6 3 7 8 5 9 10 ΤΕΝΕΔΟΣ Οι ήρωες και τα βασίλειά τους 1. ΜΑΓΝΗΣΙΑ Φιλοκτήτης 6. ΠΥΛΟΣ Νέστορας 2. ΦΘΙΑ Αχιλλέας 7. ΣΠΑΡΤΗ Μενέλαος 3. ΙΘΑΚΗ Οδυσσέας 8. ΚΡΗΤΗ Ιδομενέας 4. ΜΥΚΗΝΕΣ Αγαμέμνονας 9. ΣΑΛΑΜΙΝΑΑίαντας 5. ΑΡΓΟΣ Διομήδης 10. ΛΟΚΡΙΔΑΑίαντας Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.30
 31. 31. 4. 1. Ο θυμός του Αχιλλέα Εννιά χρόνια πολέμησαν οι Αχαιοί στην Τροία, μα το κάστρο της Τροίας ήταν άπαρτο. Το δέκατο όμως χρόνο μάλωσαν ο Αχιλλέας κι ο Αγαμέμνονας για δυο σκλάβες, τη Χρυσηίδα και τη Βρισηίδα. Σκλάβα του Αγαμέμνονα ήταν η Χρυσηίδα. Ο Χρύσης, ο πατέρας Ο Χρύσης παρακαλεί τον Αγαμέμνονα να του δώσει την κόρη του. της, που ήταν ιερέας του Απόλλωνα, ήρθε ικέτης στο στρατόπεδο των Αχαιών, κρατώντας πλούσια δώρα, το χρυσό ραβδί και τα ιερά στεφάνια του θεού. Έπεσε στα πόδια τού Αγαμέμνονα και τον παρακαλούσε να του δώσει πίσω τη Χρυσηίδα. Ο Αγαμέμνονας τον έδιωξε θυμωμένος. Χρύσης και Χρυσηίδα. Η Βρισηίδα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.31
 32. 32. 4. 2. Ο θυμός του Αχιλλέα Ο Χρύσης τότε παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τιμωρήσει σκληρά τους Αχαιούς. Ο Απόλλωνας τον άκουσε. Έπεσε τότε φοβερή αρρώστια ανάμεσα τους και πέθαιναν οι Αχαιοί, ο ένας μετά τον άλλο. Εννιά μέρες κράτησε το κακό. Τη δέκατη ημέρα οι βασιλιάδες ρώτησαν το μάντη Κάλχα να τους πει γιατί τους βρήκε τέτοια συμφορά. Εκείνος είπε πως Ο Απόλλωνας. Ο Χρύσης. οΑπόλλωνας ήτανε θυμωμένος, γιατί ο Αγαμέμνονας δε σεβάστηκε το Χρύση. Ο Κάλχας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.32
 33. 33. 4. 3. Ο θυμός του Αχιλλέα Για να σταματήσει το κακό, ο Αγαμέμνονας έστειλε τη Χρυσηίδα πίσω στον πατέρα της. Όμως διέταξε να φέρουν στη σκηνή του τη σκλάβα του Αχιλλέα, τη Βρισηίδα. Θύμωσε ο Αχιλλέας πολύ, μίσος και οργή γέμισαν την ψυχή του. Θέλησε να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα για την προσβολή που του έκανε, μα έτρεξε η θεά Αθηνά και τον συγκράτησε. Πικραμένος όμως κλείστηκε στη σκηνή του κι ορκίστηκε να μην ξαναπολεμήσει. Η Βρισηίδα φεύγει από τη σκηνή του Αχιλλέα για να παραδοθεί στον Αγαμέμνονα. Η καθιστή μορφή δεξιά είναι ο Αχιλλέας. Ζακ Λουί Νταβίντ «Ο θυμός του Αχιλλέα». Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.33
 34. 34. Η Ιλιάδα του Ομήρου Την ιστορία του Τρωικού πολέμου την περιγράφει ο ποιητής Όμηρος στο έργο του Ιλιάδα. Το ποίημα αυτό αρχίζει με τη σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα, που συγκλονίζει το στρατόπεδο των Αχαιών, γι’ αυτό και η πρώτη λέξη της Ιλιάδας είναι η «μήνις», δηλαδή ο θυμός του Αχιλλέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.34
 35. 35. 5. 1. Ο θάνατος του Πάτροκλου Ο Αχιλλέας δεν πολεμούσε πια κι οι Τρώες πήραν θάρρος. Άγριες μάχες γίνονταν έξω απ’ της Τροίας τα τείχη κι αμέτρητοι Αχαιοί έπεφταν νεκροί. Απελπισμένος τότε ο Αγαμέμνονας έστειλε στον Αχιλλέα το γέρο Φοίνικα, το δάσκαλο του Αχιλλέα, τον Αίαντα, τον πιο δυνατό πολεμιστή των Αχαιών, και τον πολυμήχανο Οδυσσέα, να τον παρακαλέσουνε να ξαναβγεί στη μάχη και θα του έδινε πίσω τη Βρισηίδα και δώρα αμέτρητα. Μα ο Αχιλλέας δε δέχτηκε κι είπε ότι θα πολεμούσε μόνο αν οι Τρώες έφταναν στα καράβια του. . Βρισηίδα και Φοίνικας. . Αχιλλέας και Αίαντας. . Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.35
 36. 36. 5. 2. Ο θάνατος του Πάτροκλου Οι μάχες συνεχίζονταν πιο άγριες. Οι Τρώες κυνήγησαν τους Αχαιούς ως το στρατόπεδό τους. Ο Έκτορας έσπασε την ξύλινη πύλη του στρατοπέδου με μια τεράστια πέτρα κι οι Τρώες όρμησαν μέσα κι έβαλαν φωτιά σ’ ένα καράβι. Τους Αχαιούς έσωσε ο Αίαντας, που τραυμάτισε τον Έκτορα και η μάχη σταμάτησε για λίγο. Βλέποντας τις συμφορές των Αχαιών, ο Πάτροκλος πήγε στο φίλο του τον Αχιλλέα. «Αχιλλέα», του είπε, «οι Τρώες καίνε τα καράβια μας. Αφού εσύ δεν πολεμάς, κανένα δε φοβούνται. Δος μου την πανοπλία σου, το άρμα με τα αθάνατα άλογά σου και τους γενναίους Μυρμιδόνες, να πολεμήσω εγώ στη θέση σου». . Αχιλλέας και Αίαντας. . Ο Πάτροκλος φορά τα άρματα του Αχιλλέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.36
 37. 37. 5. 3. Ο θάνατος του Πάτροκλου Ο Αχιλλέας δέχτηκε και τον συμβούλεψε να διώξει τους Τρώες από το στρατόπεδο και να γυρίσει πίσω. Όρμησε ο Πάτροκλος με τους γενναίους Μυρμιδόνες στη μάχη. Οι Τρώες νόμισαν πως ήταν ο Αχιλλέας κι έφυγαν τρέχοντας προς την Τροία. Ο Πάτροκλος ξέχασε του Αχιλλέα τη συμβουλή και κυνήγησε τους Τρώες ως τα τείχη της Τροίας. Όμως εκεί τον γνώρισε ο Έκτορας, πήγε κοντά κι άρχισαν να παλεύουν. Τότε ο Απόλλωνας χτύπησε τον Πάτροκλο πισώπλατα. Εκείνος έπεσε κάτω κι ο Έκτορας τον σκότωσε και του πήρε τα θεϊκά όπλα του Αχιλλέα. . Ο Έκτορας φοράει τα όπλα του. Ο θάνατος του Πάτροκλου. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.37
 38. 38. 5. 4. Ο θάνατος του Πάτροκλου Έγινε μάχη γύρω απ’ το νεκρό. Τ’ αθάνατα άλογα του Αχιλλέα, ο Ξάνθος κι ο Βαλίος, που του τα είχε χαρίσει ο Ποσειδώνας, σαν είδαν τον Πάτροκλο νεκρό, έσκυψαν τα κεφάλια τους και με τα δάκρυα τους έβρεχαν τη γη. Οι Αχαιοί πήραν το νεκρό Πάτροκλο και τον έφεραν στα πλοία. Βλέποντας ο Αχιλλέας το φίλο του νεκρό, ξέσπασε σε θρήνο. Τον άκουσε η μητέρα του η Θέτιδα και . Η μάχη γύρω από τον Πάτροκλο. Τα άλογα του Αχιλλέα. βγήκε από τη θάλασσα να τον παρηγορήσει. Και πήγε η ίδια στον Όλυμπο και του έφερε καινούργια πανοπλία, που του την έφτιαξε ο Ήφαιστος. Η Θέτιδα ικετεύει το Δία. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.38
 39. 39. Η ασπίδα του Αχιλλέα Ο Ήφαιστος βάζει όλη την τέχνη του, για να φτιάξει την καινούργια πανοπλία του Αχιλλέα. Βάζει πρώτα τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό με τον ήλιο, το φεγγάρι κι όλα τ’ αστέρια. Κι έπειτα αρχίζει να σχεδιάζει δυο πολιτείες δίπλα δίπλα. Στην πρώτη οι άνθρωποι έχουν ειρήνη. Παντρεύουν τα παιδιά τους με τραγούδια και χαρές και λύνουν σε κριτές τις διαφορές τους. . Η ασπίδα του Αχιλλέα. Στην άλλη πολιτεία έχουν πόλεμο. Μέσα στην πόλη έχουν μείνει οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροντες, ενώ έξω από τα τείχη δυο στρατοί έχουν πέσει στη μάχη. Οι λαβωμένοι και οι νεκροί κείτονται ολόγυρα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.39
 40. 40. Η ασπίδα του Αχιλλέα Έτσι ο Ήφαιστος ιστορεί τις χαρές της ειρήνης και τις συμφορές του πολέμου. Έπειτα βάζει τους γεωργούς που όργωναν τα χωράφια τους, τους εργάτες που θέριζαν με τα δρεπάνια, βάζει αμπέλια φορτωμένα σταφύλια κι ανθρώπους που τα τρυγούσαν τραγουδώντας, βάζει βοσκούς που έβοσκαν τα κοπάδια τους, βάζει αγόρια και κοπέλες που χόρευαν με άνθη στα μαλλιά τους. Και γύρω γύρω βάζει τον απέραντο Ωκεανό να αστράφτει. Ξέρει πως αν οι άνθρωποι προσέξουν την ομορφιά της ασπίδας, δεν θα θέλουν πια να πολεμούν. Θα θέλουν να χορεύουν και να τραγουδούν, να οργώνουν τα χωράφια τους, να τρυγούν τα αμπέλια τους και να βόσκουν τα κοπάδια τους. Θα θέλουν να ζουν ειρηνικά. Και είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα το πρώτο, το μοναδικό όπλο που φτιάχτηκε ποτέ και δεν προσκαλεί σε πόλεμο αλλά σε ειρήνη. Ο Ήφαιστος παραδίδει στη Θέτιδα τα όπλα του Αχιλλέα.Ο Ήφαιστος κατασκευάζει τα όπλα του Αχιλλέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.40
 41. 41. Τα άλογα του Αχιλλέα Ο ποιητής Κ. Καβάφης μάς μιλά για το θρήνο των αλόγων πάνω από το νεκρό Πάτροκλο. . Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο που ήταν τόσο ανδρείος, και δυνατός και νέος, άρχισαν τ’ άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως. Η φύσις των η αθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε. Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακριές χαίτες κουνούσαν, την γη χτυπούσαν με τα πόδια και θρηνούσαν τον Πάτροκλο που ενιώθανε άψυχο-αφανισμένο… ανυπεράσπιστο- χωρίς πνοή… Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.41
 42. 42. Ο θρήνος του Αχιλλέα Την είδηση του θανάτου του Πάτροκλου έφερε στον Αχιλλέα ο γιος του Νέστορα, ο Αντίλοχος. Στο άκουσμα αυτό ο πόνος του Αχιλλέα ξεσπάει . άγριος: δίχως μιλιά ο ήρωας χύνει με τα δυο του χέρια στάχτη μαύρη στο κεφάλι του πάνω, κι έπειτα, με ασκημισμένο το ωραίο του πρόσωπο, με το θείο χιτώνα Ο Αχιλλέας στο κρεβάτι του θρηνεί τον Πάτροκλο. λερωμένο, πέφτει και ξαπλώνει στο χώμα τραβώντας και ξεριζώνοντας τα μαλλιά του. Από φόβο, μήπως στην απελπισία του βγάλει το σπαθί του και σκοτωθεί, αναγκάζεται ο Αντίλοχος να του κρατεί τα χέρια. Ο Αχιλλέας δε μιλάει, βογγάει μόνο δυνατά. Ο Αχιλλέας θρηνεί στο κρεβάτι του τον Πάτροκλο. Ο Αχιλλέας θρηνεί τον Πάτροκλο. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.42
 43. 43. 6. 1. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Οργή κι απελπισία μαζί γέμιζαν την καρδιά του Αχιλλέα μετά το θάνατο του Πάτροκλου και ήθελε να εκδικηθεί τον Έκτορα, που σκότωσε τον αδερφικό του φίλο. Την άλλη μέρα φόρεσε την καινούρια πανοπλία του, έδεσε στο άρμα του τ’ αθάνατα άλογά του και με τους Μυρμιδόνες του πήγε να πολεμήσει. Μέσα στο κάστρο της Τροίας, ο Έκτορας αποχαιρέτησε την Ανδρομάχη, τη γυναίκα του, πήρε στην αγκαλιά του για τελευταία φορά το μικρό του γιο, τον Αστυάνακτα, και βγήκε κι αυτός να πολεμήσει. Οι Τρώες ήταν ήταν έξω από τα τείχη τους έτοιμοι για μάχη. Ανδρομάχη, Έκτορας, Αστυάνακτας. Ο Πρίαμος, η Εκάβη και η Ανδρομάχη προσπαθούν να πείσουν τον Έκτορα να μην πάει στη μάχη. Ο Αχιλλέας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.43
 44. 44. 6. 2. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Βλέποντας όμως τον Αχιλλέα να φτάνει, τρόμαξαν. Οι Τρώες έπεφταν νεκροί ο ένας μετά τον άλλο. Ο Πρίαμος, που παρακολουθούσε τη μάχη από τα τείχη, διέταξε κι άνοιξαν τις πύλες να μπει ο στρατός για να σωθεί. Μόνο ο γενναίος Έκτορας δεν κλείστηκε στα τείχη. Κάποια στιγμή τον είδε ο Αχιλλέας κι όρμησε σαν το θεριό επάνω του. Ο Έκτορας τα έχασε κι άρχισε να τρέχει. Τρεις φορές έκανε το γύρο της πόλης τρέχοντας κι ο Αχιλλέας τον κυνηγούσε. Στο τέλος ο Έκτορας σταμάτησε το τρέξιμο και στάθηκε να τον Μονομαχία Αχιλλέα - Έκτορα. Στη μέση η Αθηνά. Ο Πρίαμος στα τείχη της Τροίας με την Ελένη. αντιμετωπίσει. Ο Αχιλλέας όρμησε πάνω του κι άρχισε η πάλη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.44
 45. 45. 6. 3. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Πάλεψαν σκληρά. Τέλος ο Αχιλλέας με το κοντάρι του χτύπησε στο λαιμό τον Έκτορα και τον έριξε στο χώμα. Ψηλά από τα τείχη κοίταζαν οι Τρώες και θρηνούσαν. Αμέσως ο Αχιλλέας πήρε τα όπλα τού νεκρού, έδεσε τα πόδια του με δερμάτινα λουριά από το άρμα κι άφησε το κεφάλι του να σέρνεται στο χώμα. Μετά χτύπησε τ’ άλογά του κι εκείνα έτρεξαν γρήγορα προς τα πλοία σέρνοντας το νεκρό Έκτορα μαζί τους. Ο Έκτορας νεκρός από το κοντάρι του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας σέρνει τον νεκρό Έκτορα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.45
 46. 46. Η κηδεία του Πάτροκλου. 6. 4. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Την άλλη μέρα οι Αχαιοί έκαψαν το νεκρό Πάτροκλο. Ο νεκρός Έκτορας έντεκα μέρες έμεινε άταφος, ώσπου ο Πρίαμος πήγε στον Αχιλλέα, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να του δώσει το σώμα του παιδιού του να το θάψει. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε. Διέταξε να πλύνουν και να στολίσουν το νεκρό και τον έδωσε στο γέρο βασιλιά, για να τον πάει στην Τροία. Και πρόσταξε να σταματήσει ο πόλεμος έντεκα μέρες, για να προλάβουνε οι Τρώες να θρηνήσουν και να κάψουν το νεκρό, όπως είχαν συνήθεια. Ο Πρίαμος έρχεται με δώρα στη σκηνή του Αχιλλέα και τον ικετεύει. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.46
 47. 47. Τα όνειρα των γονέων για τα παιδιά τους Ο Έκτορας, πριν συγκρουσθεί με τον Αχιλλέα, μπαίνει στο κάστρο της Τροίας και αποχαιρετά τους δικούς του. Εκεί συναντά τη γυναίκα του την Ανδρομάχη και το μικρό γιο του τον Αστυάνακτα. Μόλις άνοιξε την αγκαλιά του στο γιο του, ο μικρός φοβήθηκε από τα όπλα και την περικεφαλαία και τραβήχτηκε. Γέλασαν τότε ο Έκτορας κι η Ανδρομάχη. Έβγαλε εκείνος τη λαμπρή περικεφαλαία και την ακούμπησε στη γη. Ο Αστυάνακτας φοβάται τον οπλισμένο Έκτορα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.47
 48. 48. Ο Αχιλλέας, ύστερα από την ταφή του Πάτροκλου, οργανώνει αγώνες για να τιμήσει το νεκρό φίλο του. Τα αγωνίσματα είναι πολλά: αρματοδρομία, πυγμαχία, πάλη, δρόμος, οπλομαχία, δισκοβολία, τοξοβολία, ακοντισμός. Στους αγώνες πήραν μέρος όλα τα παλικάρια των Αχαιών και κέρδισαν σπουδαία βραβεία από τα χέρια του Αχιλλέα. Στο τελευταίο αγώνισμα ο Αχιλλέας δίνει στον Αγαμέμνονα το πρώτο βραβείο. Έτσι οι δυο αντίπαλοι συμφιλιώνονται, ύστερα από την καταστροφή. Αγώνες για να τιμηθεί ο Πάτροκλος Οι θεατές, δεξιά, παρακολουθούν αγώνες προς τιμήν του Πάτροκλου. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.48
 49. 49. 7. 1. Το τέλος του Αχιλλέα Μετά την ταφή του Έκτορα, ξανάρχισε ο πόλεμος. Ο Αχιλλέας σκότωνε τους Τρώες πολεμιστές τον ένα μετά τον άλλο. Μια μέρα όμως τον είδε ο Απόλλωνας και συμβούλεψε τον Πάρη να τον χτυπήσει με τα βέλη του στη δεξιά του φτέρνα. Η μητέρα του, η Θέτιδα, όταν ήταν μικρός, τον είχε κάνει αθάνατο βουτώντας τον στα μαγεμένα νερά της λίμνης Στύγας. Όμως η δεξιά του φτέρνα δεν είχε βραχεί. Σημάδεψε λοιπόν ο Πάρης τον Αχιλλέα στη δεξιά του φτέρνα. Με πονεμένες κραυγές προσπαθούσε να τραβήξει το βέλος απ’ τη φτέρνα του. Μετά από λίγο σωριάστηκε νεκρός. Η Θέτιδα βουτάει τον μικρό Αχιλλέα στα νερά της λίμνης Στύγας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.49
 50. 50. 7. 2. Το τέλος του Αχιλλέα Γύρω από το νεκρό του σώμα αγωνίζονταν οι Τρώες να το πάρουν. Όμως ο Οδυσσέας κι ο Αίαντας το άρπαξαν και το έφεραν στα πλοία. Όλοι οι Αχαιοί θρηνούσαν για το χαμό του ήρωα. Ξαφνικά ακούστηκε μια τρομερή βουή απ’ τη θάλασσα και μέσα από τα κύματα βγήκε η Θέτιδα και οι αδερφές της. Δέκα επτά μέρες έκλαιγαν και τον μοιρολογούσαν. Μετά έκαψαν το σώμα του, έβαλαν τα οστά του στο ίδιο δοχείο με τα οστά του Πάτροκλου. Μετά από λίγες μέρες σκοτώθηκε κι ο Πάρης. Η Θέτιδα και οι Νηρηίδες θρηνούν το νεκρό Αχιλλέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.50
 51. 51. Ο πατέρας συμβουλεύει το γιο του Ο Πηλέας συμβουλεύει το γιο του, τον Αχιλλέα, την ώρα που φεύγει για τον πόλεμο. « Αιέν αριστεύειν ...», δηλαδή, «να είσαι πάντα πρώτος κι όλους να τους ξεπερνάς στη μάχη». Ο Πηλέας, επειδή ήταν ακόμη πολύ νέος ο Αχιλλέας, έστειλε μαζί του και το δάσκαλό του, το Φοίνικα, για να τον συμβουλεύει: «Να είσαι ικανός στα λόγια και άξιος στις πράξεις». Ο Πηλέας. Ο δάσκαλος του Αχιλλέα Φοίνικας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.51
 52. 52. Ταφικά έθιμα Πλένουν το νεκρό, τον αλείφουν με λάδι, τον τυλίγουν με λευκό σεντόνι και τον στολίζουν. Τον βάζουν πάνω στο νεκρικό κρεβάτι και τον θρηνούν συγγενείς και φίλοι. Οι συγγενείς και οι φίλοι κόβουν τα μαλλιά τους, για να δείξουν το πένθος τους. Υψώνουν μια ξύλινη κατασκευή από κούτσουρα και ξερά κλαδιά. Τοποθετούν επάνω το νεκρό με πολλά από τα προσωπικά του αντικείμενα (κτερίσματα). Αφού ανάψει η φωτιά και κάψει ανθρώπους, σφαγμένα ζώα και αντικείμενα, τη σβήνουν και συλλέγουν προσεκτικά τα οστά του νεκρού. Τα πλένουν, τα τοποθετούν μέσα σ’ ένα αγγείο. Τέλος Πένθος για το νεκρό Αστυάνακτα. υψώνουν τύμβο από χώμα και πέτρες σκεπάζοντας όλα τα υπολείμματα. Στο τέλος τρώνε όλοι μαζί. Ο Πρίαμος παραδίδει τη στάχτη του Έκτορα στην Ανδρομάχη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.52
 53. 53. 8. 1. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας Μετά το θάνατο του Αχιλλέα οι Αχαιοί δεν πίστευαν πως θα κατάφερναν να κυριεύσουν την Τροία. Τότε ο Οδυσσέας σκέφτηκε ότι η Τροία δεν θα έπεφτε με τα όπλα αλλά με πονηριά. Συμβούλεψε λοιπόν τους Αχαιούς να φτιάξουν ένα μεγάλο ξύλινο άλογο, κούφιο από μέσα, το Δούρειο ίππο. Το έφτιαξαν λοιπόν οι Αχαιοί κι έγραψαν πάνω του: «Δώρο των Αχαιών στην Αθηνά». Και μια νύχτα σκοτεινή μπήκαν μέσα στο άλογο ο Οδυσσέας, ο Μενέλαος, ο Διομήδης, ο Νεοπτόλεμος και μερικοί ακόμη Αχαιοί. Ο Αγαμέμνονας με τον υπόλοιπο στρατό, αφού έκαψαν το στρατόπεδο, μπήκαν στα πλοία και πήγαν και κρύφτηκαν πίσω από την Τένεδο. Οι Αχαιοί. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.53
 54. 54. 8. 2. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας Το πρωί οι Τρώες, κοιτώντας από τα τείχη, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Οι Αχαιοί είχαν φύγει και είχαν αφήσει πίσω τους μόνο ένα μεγάλο ξύλινο άλογο! Βγήκαν λοιπόν από τα τείχη, το πλησίασαν και είδαν πως ήταν αφιέρωμα στην Αθηνά. Πολλοί έλεγαν πως έπρεπε να το ανεβάσουν στην ακρόπολη της Τροίας, για να τους προστατεύει η θεά. Άδικα η Κασσάνδρα, φώναζε πως μέσα στην κοιλιά του ήταν κρυμμένοι Αχαιοί. Κι ένας Τρώας, ο Λαοκόοντας, που ήταν ιερέας του Απόλλωνα, είπε: «Να φοβάστε τους Αχαιούς ακόμη κι αν σας φέρνουν δώρα». Αμέσως δυο τεράστια φίδια σταλμένα από τον Ποσειδώνα, βγήκαν από τη θάλασσα κι έπνιξαν τον Λαοκόοντα μαζί με τα παιδιά του. Τα φίδια του Ποσειδώνα πνίγουν το Λαοκόοντα και τα παδιά του . Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.54
 55. 55. 8. 3. Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας Βλέποντας το θαύμα αυτό οι Τρώες τρόμαξαν κι έσυραν το άλογο στην πόλη. Για να μπει, γκρέμισαν κι ένα μέρος απ’ τα τείχη της. Τα μεσάνυχτα βγήκαν οι Αχαιοί από την κοιλιά του αλόγου. Έτρεξαν κι άναψαν φωτιές ψηλά στα τείχη κι άνοιξαν τις πύλες. Σε λίγο γύρισε κι ο στρατός από την Τένεδο. Μπήκαν όλοι οι Αχαιοί στην Τροία και την κυρίευσαν. Ο Μενέλαος έτρεξε στο παλάτι του Πρίαμου και πήρε πίσω την Ελένη. Μετά έβαλαν φωτιά κι έκαψαν την πόλη, χωρίς να σεβαστούν ούτε τους ναούς των θεών. Το πρωί φόρτωσαν τα πλοία τους με λάφυρα και ξεκίνησαν για την πατρίδα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.55
 56. 56. Η είδηση της καταστροφής της Τροίας στις Μυκήνες Όταν η Τροία έπεσε στα χέρια των Αχαιών, ο Αγαμέμνονας ειδοποίησε την Κλυταιμνήστρα μέσα σε μια νύχτα. Οι άνθρωποί του άναψαν δυνατή φωτιά στην κορυφή της Ίδης, στην Τροία, και πολλές φωτιές, η μια μετά την άλλη, μετέφεραν το μήνυμα από βουνό σε βουνό μέχρι της Μυκήνες: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν ανακαλύψει ένα πολύ γρήγορο μέσο επικοινωνίας, στέλνοντας τα μηνύματά τους με φωτιά. Σε λόφους και βουνά κοντά στις πόλεις, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, που είχαν αναλάβει να ανάβουν τις φωτιές, για να γίνεται η επικοινωνία. Ο Αγαμέμνονας ειδοποιεί την Κλυταιμνήστρα. Τα νέα φτάνουν γρήγορα μέχρι τις Μυκήνες. Οι Αχαιοί κυριεύουν την Τροία. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.56
 57. 57. Οι συμφορές του πολέμου Ο Τρωικός πόλεμος, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, είχε τελειώσει. Άφησε πίσω του νεκρούς, σπίτια γκρεμισμένα, χήρες και ορφανά. Ο αρχαίος ποιητής Ευριπίδης στο έργο του «Τρωάδες» μιλάει για τις συμφορές και τον πόνο που φέρνει ο πόλεμος στους ανθρώπους: Η βασίλισσα Εκάβη και οι Τρωαδίτισσες θρηνούν για ό,τι έχασαν. Η Κασσάνδρα γίνεται σκλάβα του Αγαμέμνονα. Η Ανδρομάχη πέφτει στα χέρια του Νεοπτόλεμου, του γιου του Αχιλλέα. Το γιο της, τον Αστυάνακτα, τον γκρέμισαν από τα τείχη της Τροίας, για να μη ζητήσει αργότερα εκδίκηση. Ο ποιητής τονίζει τις συμφορές που περιμένουν και τους νικητές. Γιατί όποιος ρημάζει πολιτείες και δεν σέβεται τους ναούς των θεών, δεν θα αργήσει να χτυπηθεί από τη συμφορά. Ο μικρός Αστυάνακτας στα τείχη της Τροίας. Η Ανδρομάχη ικετεύει τον Νεοπτόλεμο να μη σκοτώσει τον Αστυάνακτα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.57
 58. 58. Ενότητα 5 Γ’ & Δ’ Τάξη STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.58
 59. 59. Ο βασιλιάς της Φθίας Πηλέας και η θεά Θέτιδα παντρεύτηκαν και κάλεσαν όλους τους θεούς στο γάμο τους εκτός από τη θεά του μίσους Έριδα. Εκείνη για να εκδικηθεί πήγε κρυφά και άφησε ένα χρυσό μήλο που έγραφε επάνω του: «Στην ομορφότερη». Η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη μάλωναν για το ποια είναι η ωραιότερη. Ο Δίας τις έστειλε στον Πάρη, γιο του βασιλιά της Τροίας Πριάμου, για να τους λύσει τη διαφορά. Η Ήρα του έταξε ότι θα τον κάνει βασιλιά, η Αθηνά ότι θα τον κάνει σοφό και η Αφροδίτη ότι θα του δώσει την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, την Ελένη της Σπάρτης. Ο Πάρης διάλεξε την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη βοήθησε τον Πάρη να κλέψει την Ελένη όταν ο άντρας της Μενέλαος έλειπε. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.59
 60. 60. Ο Βασιλιάς της Σπάρτης Μενέλαος, όταν έμαθε ότι ο Πάρης του έκλεψε τη γυναίκα του, πήγε στον αδερφό του, βασιλιά των Μυκηνών, Αγαμέμνονα για να τον βοηθήσει να την πάρει πίσω με πόλεμο. Βασιλιάδες απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας ήρθαν με το στρατό τους για να πολεμήσουν στην Τροία. Μαζεύτηκαν στην Αυλίδα και περίμεναν να φυσήξει ευνοϊκός άνεμος για να σαλπάρουν για την Τροία αλλά όμως, δεν έλεγε να φυσήξει. O Μάντης Κάλχας ενημέρωσε τους Αχαιούς ότι η θεά Άρτεμη είχε θυμώσει επειδή ο Αγαμέμνονας είχε σκοτώσει ένα ελάφι της και ότι- για να ικανοποιηθεί η θεά και να αφήσει τους ανέμους να φυσήξουν-έπρεπε ο Αγαμέμνονας να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια. Την στιγμή που ετοιμαζόντουσαν οι Αχαιοί να θυσιάσουν την Ιφιγένεια η θεά Άρτεμη την άρπαξε και στη θέση της έβαλε ένα ελάφι για να το θυσιάσουν. Οι Άνεμοι φύσηξαν και οι Αχαιοί ξεκίνησαν για την Τροία Η Θυσία της Ιφιγένειας STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.60
 61. 61. Στο δρόμο για την Τροία οι Αχαιοί σταμάτησαν στη Δήλο. Εκεί έμαθαν από το μάντη Άνιο ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε 10 χρόνια. Σε λίγες μέρες έφτασαν στην Τροία όπου βασίλευε ο Πρίαμος με τη γυναίκα του Εκάβη. Ο πρώτος που πέθανε σ’ αυτόν τον πόλεμο ήταν ο Πρωτεσίλαος. Οι Τρώες αντιμετώπισαν τους Αχαιούς αλλά ηττήθηκαν και κλείστηκαν στα τείχη της πόλης. Από τους θεούς: ο Ποσειδώνας, η Ήρα, η Αθηνά ήταν με το μέρος των Αχαιών ενώ, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Απόλλωνας ήταν με το μέρος των Τρώων. Ο Δίας πήγαινε πότε με το μέρος των Αχαιών και πότε με το μέρος των Τρώων. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.61
 62. 62. Το δέκατο χρόνο του πολέμου ο Αγαμέμνονας με τον Αχιλλέα τσακώθηκαν. Στα χέρια τους είχαν πέσει δυο Τρωαδίτισσες σκλάβες, η Χρυσήίδα και η βρισηίδα. Η Χρυσηίδα ήταν σκλάβα του Αγαμέμνονα και η Βρισηίδα του Αχιλλέα. Ο Απόλλωνας ύστερα από παράκληση του πατέρα της Χρυσηίδας και ιερέα του, Χρύση, έσπειρε αρρώστια στο στρατόπεδο των Αχαιών. Ο Κάλχας είπε στον Αγαμέμνονα και στους υπόλοιπους ότι για να σταματήσει το κακό, ο Αγαμέμνονας έπρεπε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα στον πατέρα της. Ο Αγαμέμνονας γύρισε την Χρυσηίδα στον πατέρα της αλλά πήρε απ’ τον Αχιλλέα τη Βρισηίδα. Ο Αχιλλέας έξαλλος επιτέθηκε στον Αγαμέμνονα για να τον σκοτώσει αλλά τόν συγκράτησε η Αθηνά. Τελικά αποφάσισε να μη πολεμήσει πια και να μείνει στη σκηνή του. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.62
 63. 63. Έπειτα από την άρνηση του Αχιλλέα να πολεμήσει ξανά, οι Τρώες άρχιζαν να κερδίζουν τους Αχαιούς και να είναι έτοιμοι να μπουν στο στρατόπεδό τους . Ο Αγαμέμνονας στέλνει τον Αίαντα το Φοίνικα και τον Οδυσσέα να πείσουν τον Αχιλλέα να πολεμήσει, χωρίς επιτυχία όμως. Οι Τρώες μπαίνουν στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να κάψουν τα πλοία των τους, τους σταματά όμως ο Αίαντας τραυματίζοντας τον Έκτορα. Ο Πάτροκλος παρακαλεί το φίλο του Αχιλλέα να του δώσει την πανοπλία του για να πολεμήσει αυτός στη θέση του. Ο Αχιλλέας δέχεται. Οι Τρώες νομίζοντας τον Πάτροκλο για τον Αχιλλέα το βάζουν στα πόδια, όμως ο Έκτορας αναγνωρίζει και σκοτώνει τον Πάτροκλο και παίρνει τα άρματα του Αχιλλέα. Όταν το έμαθε ο Αχιλλέας ξέσπασε σε θρήνο. Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, του έφερε καινούργια πανοπλία κατασκευασμένη από τον ίδιο τον Ήφαιστο STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.63
 64. 64. Την επόμενη μέρα ο Αχιλλέας φόρεσε την καινούρια του πανοπλία και χίμηξε στη μάχη με μίσος. ο Έκτορας αφού χαιρέτησε τη γυναίκα του Ανδρομάχη και το γιο του Αστυάνακτα ξεκίνησε κι αυτός για τη μάχη. Μόλις είδαν οι Τρώες τον Αχιλλέα φοβήθηκαν και μπήκαν στα τείχη, εκτός από τον Έκτορα που στάθηκε να τον αντιμετωπίσει. Προς στιγμή ο Έκτορας τά’ χασε και το έβαλε στα πόδια, όταν του όρμησε ο Αχιλλέας. Στο τέλος στάθηκε να τον αντιμετωπίσει, όμως ο Αχιλλέας μετά από πολύωρη μονομαχία τον σκότωσε. Ο Αχιλλέας έδεσε το πτώμα του Έκτορα στο άρμα του και το έσυρε μέχρι το στρατόπεδο των Αχαιών. Την επόμενη μέρα οι Αχαιοί έθαψαν τον Πάτροκλο. Μετά από έντεκα μέρες, ο Πρίαμος πήγε στη σκηνή του Αχιλλέα και του ζήτησε το σώμα του Έκτορα, για να το θάψει. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε και τελικά, το έδωσε. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.64
 65. 65. Μετά την ταφή του Έκτορα η μάχες ξανάρχισαν. Ο Πάρης (έπειτα από συμβουλή του Απόλλωνα) πετυχαίνει με το τόξο του τον Αχιλλέα στη φτέρνα και τον σκοτώνει. Η Θέτιδα, όταν ο Αχιλλέας ήταν μωρό, τον είχε βουτήξει στα νερά της λίμνης Στύγας για τον κάνει αθάνατο. Όμως η δεξιά του φτέρνα δεν είχε βραχεί επειδή από εκεί τον κρατούσε. Η φτέρνα ήταν το μόνο αδύνατο σημείο του Αχιλλέα. Γύρω απ’ το πτώμα του νεκρού ξέσπασε μάχη Αχαιών-Τρώων, για το ποιος θα καταφέρει να το πάρει. Τελικά ο Αίαντας και ο Οδυσσέας θα το πάνε στο στρατόπεδο των Αχαιών. Μετά από θρήνο, κλάμα και μοιρολόγια 17 ημερών θα γίνει η ταφή του Αχιλλέα. Λίγες μέρες αργότερα θα σκοτωθεί και ο Πάρης από δηλητηριασμένο βέλος του Φιλοκτήτη, βασιλιά της Μαγνησίας. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.65
 66. 66. Μετά το θάνατο του Αχιλλέα οι Αχαιοί δεν πίστευαν ότι θα κυρίευαν την Τροία. Ο πονηρός Οδυσσέας πρότεινε να φτιάξουν ένα ξύλινο άλογο, κούφιο από μέσα και εκεί να κρυφτούν οι καλύτεροι Αχαιοί πολεμιστές. Οι υπόλοιποι θα κρυβόντουσαν στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και θα περίμεναν το σινιάλο αυτών που ήταν μέσα στο άλογο για μπουν κι αυτοί στην Τροία. Το πρωί οι Τρώες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το ξύλινο άλογο και στρατόπεδο των Αχαιών άδειο. Η μάντισσα Κασσάνδρα και ο ιερέας του Απόλλωνα Λαοκόωντας προσπαθούσαν να προειδοποιήσουν τους Τρώες για το τέχνασμα. Τον Λαοκόωντα και τους γιούς του τους έπνιξαν δυο τεράστια φίδια που βγήκαν από τη θάλασσα. Οι Τρώες τρόμαξαν από το θάνατο του Λαοκόωντα και έσυραν το άλογο στη πόλη τους. Οι Τρώες γλέντησαν τη νίκη τους και το βράδυ έπεσαν να κοιμηθούν, κουρασμένοι απ’ το χορό και το φαγοπότι. Τα μεσάνυχτα οι Αχαιοί βγήκαν από το άλογο, έκαναν σήμα στους υπόλοιπους ανάβοντας φωτιές και άνοιξαν τις πύλες. Όλοι οι Αχαιοί μπήκαν μέσα στην Τροία και της έβαλαν φωτιά και σκότωσαν τους στρατιώτες. Ο Μενέλαος πήγε στο παλάτι και πήρε πίσω την Ελένη. Το πρωί οι Αχαιοί φόρτωσαν στα πλοία τους με λάφυρα και ξεκίνησαν για τις πατρίδες τους. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.66
 67. 67. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.67
 68. 68. STEFANOS MANOLIS Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.68
 69. 69. Πώς ξεκίνησε ο Τρωικός Πόλεμος; Ο Δίας ήθελε να παντρέψει τον Πηλέα με τη Θέτιδα όμως κανείς δεν ήθελε στο γάμο την Έριδα γιατί αυτή έκανε τους άλλους να μαλώνουν. Η Έριδα θύμωσε που δεν την ήθελαν στο γάμο και τους άφησε ένα χρυσό μήλο για να το δώσουν στην πιο όμορφη. Ο Ερμής πήγε το χρυσό μήλο της Έριδος στον Πάρη για να διαλέξει εκείνος την πιο όμορφη. Ο Πάρης είπε πως η πιο όμορφη είναι η Αφροδίτη. Μετά η Αφροδίτη είπε στον Πάρη πως θα παντρευτεί μια όμορφη γυναίκα την ωραία Ελένη την γυναίκα του βασιλιά Μενέλαου της Σπάρτης. Ο Πάρης πήρε ένα καράβι πήγε στη Σπάρτη, έδωσε δώρα στην Ελένη και οι δυό μαζί πήγαν στην Τροία. Ο Μενέλαος θύμωσε που ο Πάρης πήρε την Ελένη και ήθελε να πάει στην Τροία να την πάρει. Ο Αγαμέμνονας για να βοηθήσει το Μενέλαο μάζεψε πολλά πλοία και πήρε μαζί του τους Αχαιούς τον Νέστορα, τον Διομήδη, τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο . eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.69
 70. 70. Όμως δεν φυσούσε αέρας για να ξεκινήσουν τα πλοία. Ο μάντης Κάλχας τότε είπε πως η θεά Άρτεμη ήθελε το παιδί του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας την Ιφιγένεια για να την πάρει μαζί της. Όταν η θεά Άρτεμη πήρε την Ιφιγένεια φύσηξε αέρας και ξεκίνησαν τα πλοία. Οι Αχαιοί έφτασαν στην Τροία σε λίγες μέρες. Εκεί ήταν βασιλιάς ο Πρίαμος και βασίλισσα η Εκάβη. Αμέσως ξεκίνησε η μάχη και οι πολεμιστές έβγαλαν τα σπαθιά τους και τις ασπίδες τους. Οι Αχαιοί νίκησαν τους Τρώες στην αρχή. eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.70
 71. 71. Τι έγινε μετά στον Τρωικό Πόλεμο; Ο Αγαμέμνονας είχε για βοηθό μια κοπέλα την Χρυσηίδα. Ο Χρύσης ο μπαμπάς της Χρυσηίδας ήθελε την κόρη του στο σπίτι του όμως ο Αγαμέμνονας δεν του την έδινε. Τότε ο Χρύσης είπε στον Απόλλωνα να βάλει μια τιμωρία στον Αγαμέμνονα και τους Αχαιούς. Ο Απόλλωνας λοιπόν έκανε με τα βέλη του όλους τους Αχαιούς να αρρωστήσουν. Ο Μάντης Κάλχας είπε στον Αγαμέμνονα πως για να σταματήσει η αρρώστεια έπρεπε η Χρυσηίδα να γυρίσει στον μπαμπά της. Η Χρυσηίδα γύρισε στον μπαμπά της και ο Αγαμέμνονας πήρε για βοηθό την κοπέλα του Αχιλλέα την Βρισηίδα. Τότε ο Αχιλλέας θύμωσε πολύ και δεν ήθελε να ξαναπολεμήσει με το σπαθί του. eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.71
 72. 72. Ο Φοίνικας ο δάσκαλος του Αχιλλέα, ο Αίαντας και ο Οδυσσέας είπαν στον Αχιλλέα πως αν πολεμήσει ξανά θα του φέρουν την Βρισηίδα αλλά ο Αχιλλέας δεν ήθελε να πολεμήσει. Τότε ο Πάτροκλος ο φίλος του Αχιλλέα ζήτησε από τον Αχιλλέα να του δώσει την πανοπλία του για να πολεμήσει εκείνος καλύτερα. Όμως σε μια μάχη ο Απόλλωνας χτύπησε τον Πάτροκλο στην πλάτη. Ο Πάτροκλος έπεσε κάτω και ο Έκτορας τον σκότωσε. Ο Αχιλλέας μόλις είδε ότι ο φίλος του πέθανε στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και αποφάσισε να πολεμήσει ξανά και να σκοτώσει αυτός τον Έκτορα. Φόρεσε την πανοπλία του, πήρε τα άλογά του και πήγε να πολεμήσει. Μόλις ο Έκτορας είδε τον Αχιλλέα φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Ο Αχιλλέας τον κυνήγησε πολύ και όταν τον έπιασε τον χτύπησε με το κοντάρι του στο λαιμό. Έτσι ο Αχιλλέας σκότωσε τον Έκτορα. eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.72
 73. 73. Πώς τελείωσε ο Τρωικός Πόλεμος; Μια μέρα ο Πάρης χτύπησε με τα βέλη από το τόξο του τον Αχιλλέα στη δεξιά του φτέρνα στο πόδι. Ο Αχιλλέας προσπαθούσε να βγάλει το βέλος από την φτέρνα του αλλά δεν τα κατάφερε και πέθανε. Η Θέτιδα η μαμά του Αχιλλέα και οι Νηρηίδες βγήκαν από τη θάλασσα και κλαίγανε πάνω από το σώμα του Αχιλλέα. Μετά από λίγες μέρες ο Φιλοκτήτης σκότωσε με τα βέλη του τον Πάρη. eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.73
 74. 74. Ο Οδυσσέας σκέφτηκε να φτιάξουν ένα ψεύτικο άλογο με ξύλα τον Δούρειο ίππο και να μπούνε όλοι οι πολεμιστές στην κοιλιά του για να μπούνε στο κάστρο της Τροίας. Το πρωί οι Τρώες νόμιζαν πως οι Αχαιοί έφυγαν από την Τροία. Είδαν μόνο το ξύλινο άλογο που νόμιζαν ότι ήταν δώρο για την θεά Αθηνά. Πήραν το άλογο και το πήγαν στην πόλη τους. Το βράδυ βγήκαν οι Αχαιοί μέσα από την κοιλιά του αλόγου και έβαλαν φωτιά στην πόλη. Ο Μενέλαος πήγε στο παλάτι πήρε πίσω την Ελένη και όλοι μαζί με τα πλοία γύρισαν στην Ελλάδα. eva - eduΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.74
 75. 75. Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ) 1.Το μήλο της Έριδας Δίας πάντρεψε Πηλέας ( Φθίας) Θέτιδα (θαλασσινή νεράιδα) Γάμος Πήλιο, όλοι οι θεοί ήταν καλεσμένοι εκτός από την Έριδα, θεά της φιλονικίας. αόρατη, πήγε στο γάμο και άφησε ένα ολόχρυσο μήλο «στην ομορφότερη» Ήρα Αθηνά Αφροδίτη διεκδίκησαν το μήλο. Δίας τις έστειλε στον Πάρη (γιος του Πριάμου, Τροίας) Ερμής: Θέλημα του Δία να διαλέξει ο Πάρης σε ποια θα δώσει το χρυσό μήλο της Έριδας. Ήρα  πιο μεγάλο βασιλιά Αθηνά  πιο γενναίο και σοφό πολεμιστή Αφροδίτη  πιο όμορφη γυναίκα Έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, με τη βοήθειά της έκλεψε τη γυναίκα του Μενέλαου, την Ωραία Ελένη. 2. Η θυσία της Ιφιγένειας Μενέλαος  θύμωσε με την αρπαγή της Ελένης  βοήθεια από τον Αγαμέμνονα,αδερφός και των Μυκηνών Μαζεύτηκαν όλοι οι βασιλιάδες στο λιμάνι της Αυλίδας Διάλεξαν για αρχηγό τον Αγαμέμνονα Έκαναν θυσίες και περίμεναν για ευνοϊκό άνεμο. Τους εμπόδιζε η Άρτεμη, που ήταν θυμωμένη με τον Αγαμέμνονα (ελάφι). Ο μάντης Κάλχας έδωσε τη λύση : να θυσιαστεί η Ιφιγένεια, κόρη του Είπαν ψέματα ότι θα παντρευόταν τον Αχιλλέα, έτσι έφτασε η Ιφιγένεια με τη μητέρα της Κλυταιμνήστρα στην Αυλίδα. Κλυταιμνήστρα: παρακαλούσε να μην γίνει η θυσία Ιφιγένεια: αποφάσισε από μόνη της να θυσιαστεί για το καλό της πατρίδας. Στολίστηκε και πήγε στο ναό για τη θυσία και την ώρα που ήταν έτοιμος ο μάντης να τη μαχαιρώσει, ήρθε η Άρτεμη σε ένα σύννεφο, την πήρε και στη θέση της άφησε ένα ελάφι. Οι Αχαιοί δεν έμαθαν τι έγινε κατά τη διάρκεια της θυσίας. kyra_daskala Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.75
 76. 76. Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ) 3. Οι Αχαιοί φτάνουν στην Τροία Οι Αχαιοί πρώτα σταμάτησαν στη Δήλο (ιερό νησί Απόλλωνα) Μάντης του Απόλλωνα, ο Άνιος -κόρες  Οινότροπες ‘Όταν άγγιζε το χώμα αυτό γινόταν… Σπερμώ  σιτάρι Οινώ  κρασί Ελαΐδα  λάδι Ο Άνιος προέβλεψε ότι ο πόλεμος θα κρατούσε 10 χρόνια. Πρίαμος: βασιλιάς της Τροίας, γυναίκα του η Εκάβη, είχαν 50 γιους αμέτρητες κόρες. (μια από αυτές  η Κασσάνδρα, μάντισσα που δεν πίστευε κανένας) Οι Τρώες όταν είδαν τους Αχαιούς έτρεξαν στην ακρογιαλιά να τους αντιμετωπίσουν, αρχηγός τους: ο Έκτορας (ο μεγαλύτερος γιος του Πρίαμου) Θέτιδα: πρώτος που θα πατούσε το χώμα της Τροίας  νεκρός Οδυσσέας τέχνασμα με την ασπίδα, ξεγελασμένος ο Πρωτεσίλαος πήδηξε από το πλοίο, ήταν ο 1ος νεκρός του πολέμου (κοντάρι Έκτορα) Ποσειδώνας, Αθηνά, Ήρα με το μέρος των Αχαιών Απόλλωνας, Άρης, Αφροδίτη με το μέρος των Τρώων. Ο Δίας ήταν με το μέρος των Αχαιών, πότε με των Τρώων. Τον τελευταίο χρόνο λιγόστεψαν τα τρόφιμα για τους Αχαιούς. Ο Αγαμέμνονας έστειλε πλοίο να φέρει τις Οινότροπες. Με τη βοήθεια του Διονύσου έγιναν περιστέρια και γύρισαν στη Δήλο. 4. Ο θυμός του Αχιλλέα 9 χρόνια πόλεμος χωρίς νικητή. Το 10ο χρόνο όμως μάλωσαν ο Αγαμέμνονας και ο Αχιλλέας για 2 σκλάβες. Χρυσηίδα: σκλάβα του Αγαμέμνονα κόρη του Χρύση (ιερέας Απόλλωνα) Ο Χρύσης ως ικέτης ζήτησε την κόρη του πίσω αλλά ο Αγαμέμνονας τον έδιωξε. Ο Απόλλωνας αποφάσισε να τιμωρήσει τους Αχαιούς και με τα βέλη του έσπειρε αρρώστια στο στρατόπεδό τους. Τη 10η μέρα ρώτησαν οι αρχηγοί τον Κάλχα τι συμβαίνει και εκείνος τους είπε ότι ο Απόλλωνας ήταν οργισμένος, που δεν σεβάστηκαν το Χρύση. Ο Αγαμέμνονας έστειλε πίσω τη Χρυσηίδα αλλά πήρε τη Βρισηίδα, τη σκλάβα του Αχιλλέα. Τότε αυτός θύμωσε και θέλησε να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα για την προσβολή, τον συγκράτησε όμως η Αθηνά. Ο Αχιλλέας κλείστηκε στη σκηνή του και ορκίστηκε να μην πολεμήσει ξανά. kyra_daskala Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.76
 77. 77. Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΙΛΙΑΔΑ) 5. Ο θάνατος του Πάτροκλου Ο Αχιλλέας δεν πολεμούσε πια  οι Τρώες ξεθάρρεψαν, αμέτρητοι Αχαιοί έπεφταν νεκροί. Αγαμέμνονας έστειλε τους Φοίνικα, Αίαντα & Οδυσσέα να τον παρακαλέσουν να ξαναπολεμήσει αλλά ο Αχιλλέας αρνήθηκε. Οι μάχες συνεχίστηκαν πιο σκληρές. Ο Έκτορας έσπασε την πύλη του στρατοπέδου (πέτρα), έβαλαν φωτιά σε ένα καράβι. Ο Αίαντας έσωσε την κατάσταση (τραυμάτισε τον Έκτορα). Ο Πάτροκλος παρακάλεσε τον Αχιλλέα να του δανείσει την πανοπλία του & τους Μυρμιδόνες για να πολεμήσει αυτός στη θέση του και να διώξει τους Τρώες. Ο Αχιλλέας δέχτηκε αλλά τον συμβούλεψε όταν διώξει τους Τρώες από το στρατόπεδο να γυρίσει πίσω. Όταν ο Πάτροκλος βγήκε στη μάχη, οι Τρώες τον πέρασαν για τον Αχιλλέα, φοβήθηκαν και το έσκασαν. Ο Πάτροκλος ξέχασε τη συμβουλή του Αχιλλέα και τους κυνήγησε. Τον αναγνώρισε ο Έκτορας, ξεκίνησε η μονομαχία, όπου έχασε τη ζωή του ο Πάτροκλος (τον τραυμάτισε πισώπλατα ο Απόλλωνας). Ο Έκτορας πήρε τα όπλα του Αχιλλέα και ξέσπασε μάχη για το νεκρό σώμα του Πάτροκλου, το πήραν τελικά οι Αχαιοί. Σε θρήνο ξέσπασε ο Αχιλλέας (έκλαιγαν και τα αθάνατα άλογά του, Ξάνθος & Βαλίος). ‘Ηρθε η Θέτιδα να τον παρηγορήσει & του έφερε νέα πανοπλία από τον Ήφαιστο. 6. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα Ο Αχιλλέας ζητούσε εκδίκηση για το νεκρό φίλο του. Την επόμενη μέρα βγήκε στη μάχη. Την ίδια στιγμή στο κάστρο της Τροίας ο Έκτορας αποχαιρετούσε την Ανδρομάχη (γυναίκα) & τον Αστυάνακτα (γιος) κα βγήκε και αυτός στη μάχη. Μόλις εμφανίστηκε ο Αχιλλέας, οι Τρώες έτρεξαν να σωθούν, άλλοι μπήκαν μέσα στα τείχη – άλλοι έτρεξαν στον κάμπο. Μόνο ο Έκτορας έμεινε να τον αντιμετωπίσει. Άδικα του φώναζαν να σωθεί (γυναίκα & γονείς). Αρχικά ο Έκτορας τα ‘χασε και άρχισε να τρέχει (3 γύρους της πόλης), στο τέλος σταμάτησε και αντιμετώπισε τον Αχιλλέα. Η μάχη ήταν σκληρή αλλά ο Έκτορας έπεσε στο τέλος νεκρός από το κοντάρι του Αχιλλέα. Αμέσως πήρε τα όπλα του και έδεσε το σώμα του από το άρμα. Το έσυρε μέχρι το στρατόπεδο. Την επόμενη μέρα έγινε η ταφή του Πάτροκλου. Ο Αχιλλέας έκοψε τα μαλλιά του και τα έβαλε να καούν μαζί με το σώμα του φίλου του. Ύστερα έπλυνε με κρασί τα οστά και τα έβαλε σε χρυσό δοχείο, που του είχε δώσει η Θέτιδα. 11 μέρες ήταν άταφος ο Έκτορας, ώσπου ήρθε ο Πρίαμος με δώρα και παρακάλεσε γονατιστός για το σώμα του παιδιού του. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε, έδωσε πίσω τον Έκτορα και διέταξε να σταματήσει για 11 μέρες ο πόλεμος για να θρηνήσουν και οι Τρώες τον νεκρό τους, όπως ήταν η συνήθεια. kyra_daskala Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.77

×