Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄ Η Αργοναυτική εκστρατεία΄΄

5,367 views

Published on

http://kritiria.blogspot.gr
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄ Η Αργοναυτική εκστρατεία΄΄

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄ Η Αργοναυτική εκστρατεία΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr/ Ιστορία Γ΄- Επανάληψη 4ης Ενότητας: Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.1
 2. 2. Περιεχόμενα Σχεδιαγράμματα - Θεωρία σελ. Παρουσιάσεις σελ. Φύλλα εργασιών σελ. Επαναληπτικά σελ. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.2 3 - 11 12 - 94 95 - 109 110 - 127
 3. 3. Σχεδιαγράμματα - Θεωρία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.3
 4. 4. ΕΝΟΣΗΣΑ 4 Η ΑΡΓΟΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚ΢ΣΡΑΣΕΙΑ 1. Ο Υρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας Οξρνκελόο Βνησηίαο Αζάκαο + Νεθέιε ↓ Φξίμνο + Έιιε  Ζ Νεθέιε πεζαίλεη.  Ο Αζάκαο παληξεύεηαη ηελ Ιλώ.  Φηάλεη ζηελ Κνιρίδα.  Εαιίδεηαη, πέθηεη θαη πλίγεηαη.  Θπζηάδεη ην θξηάξη.  Υαξίδεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο ζηνλ Αηήηε.  Σν θξεκάεη ζε κηα βειαληδηά ζην δάζνο ηνπ ζενύ Άξε. ΔΛΛΖ΢ΠΟΝΣΟ΢  Σν θπιάεη αθνίκεηνο δξάθνο. Μηζεί ην Φξίμν θαη ηελ Έιιε. Πείζεη λα ζπείξνπλ ςεκέλν ζηηάξη ώζηε λα κε θπηξώζεη. Πείζεη ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ βαζηιηά λα ηνπ πνπλ ςέκαηα. Σν ςέκα: Πξέπεη ν Αζάκαο λα ζπζηάζεη ην γην ηνπ Φξίμν. Ζ Ιλώ… Ο Αζάκαο ζηέιλεη αλζξώπνπο ζην καληείν ησλ Γειθώλ. Ζ Ιλώ… Ο Αζάκαο ππαθνύεη θαη απνθαζίδεη λα ζπζηάζεη ην παηδί ηνπ. Ζ Νεθέιε ζηέιλεη έλα ρξπζόκαιιν θξηάξη θαη παίξλεη ζηε ξάρε ηνπ ην Φξίμν θαη ηελ Έιιε. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.4
 5. 5. 2. Πελίας και Ιάσονας Ο βαζηιηάο ηεο Ισιθνύ ΑΙ΢ΟΝΑ΢ Μαδί κε ην γην ηνπ ΙΑ΢ΟΝΑ θηάλνπλ ζην Π ή ι η ν. Φνβάηαη γηα ηε δσή ηνπ γηνπ ηνπ. Αθήλεη ηνλ Ιάζνλα ζηνλ Κέληαπξν Υείξσλα. Ο αδειθόο ηνπ Πειίαο ηνπ άξπαμε ην ζξόλν. ΙΑ΢ΟΝΑ΢ → Μ ν λ ν ζ ά λ δ α ι ν ο (Έραζε ην έλα ζαλδάιη ηνπ πξνζπαζώληαο λα πεξάζεη ηε κεηακνξθσκέλε ζεά Ήξα απέλαληη ζ’ έλα πνηάκη.) Υξεζκόο ζηνλ Πειία: Μάληεο ΦΙΝΔΑ΢: «Πξηλ πεξάζεηε ηηο ΢πκπιεγάδεο πέηξεο αθήζηε πξώηα λα πεξάζεη έλα πεξηζηέξη. Αλ πεξάζεη, ζα πεξάζεη θαη ε Αξγώ». Μόιηο βιέπεη ηνλ Ιάζνλα ηαξάδεηαη. Θα δώζεη ην ζξόλν ζηνλ Ιάζνλα, αλ θέξεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Κνξκνί πεύθσλ από ην Πήιην. Βνήζεζε ε Ήξα. Κνκκάηη από ηελ ηεξή βειαληδηά. Βνήζεζε ε Αζελά. Γεξό θαξάβη κε 50 θνππηά. Παξαγγέιλεη ζηνλ Άξγν ηελ Α ξ γ ώ. Σνλ βνεζνύλ 50 ήξσεο. Α Ρ Γ Ο Ν Α Τ Σ Δ ΢ Να θνβάζαη ην κνλνζάλδαιν. Ο Πειίαο… Ο Ιάζνλαο… Ζ Αξγώ Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.5
 6. 6. 3. Η Αργοναυτική εκστρατεία Ο βαζηιηάο Αηήηεο πξνηείλεη άζινπο. Αλνηγνθιείλνπλ θαη ηζαθίδνπλ ηα θαξάβηα. Πεξλά ην πεξηζηέξη. Πηάλεηαη ιίγν ε νπξά ηνπ. Πεξλά ε Αξγώ. Υηππά ιίγν ε πξύκλε (:πίζφ κέρος) ηεο. Να δέζεη δπν ηαύξνπο κε ράιθηλα πόδηα θαη πύξηλε αλάζα. Να νξγώζεη κε ηνπο ηαύξνπο έλα ρσξάθη. Να ζπείξεη δόληηα δξάθνπ. Να ζθνηώζεη ηνπο νπιηζκέλνπο γίγαληεο πνπ ζα μεθύηξσλαλ. Έδεζε ηνπο άγξηνπο ηαύξνπο. Όξγσζε θη έζπεηξε δόληηα δξάθνπ. Έξημε κηα κεγάιε πέηξα ζηνπο νπιηζκέλνπο γίγαληεο. Απηνί ρηππηνύληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζθνηώλνληαη όινη. Γηαηάδεη ηνπο Αξγνλαύηεο λα θάηζνπλ ζηα θνππηά ηεο Αξγώο. Με ηε Μήδεηα θαη ηνλ Οξθέα ηξέρνπλ ζην δάζνο ηνπ Άξε. Να κε δώζεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Να θάςεη ηελ Αξγώ. ΢πκπιεγάδεο πέηξεο Ζ Αξγώ θηάλεη ζηελ Κνιρίδα. Ο Ιάζνλαο δεηά από ην βαζηιηά Αηήηε ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Με ηε βνήζεηα ηεο κάγηζζαο Μήδεηαο (θόρες ηοσ Αηήηε) ν Ιάζνλαο... ΢ρέδην ηνπ βαζηιηά Αηήηε… Ο Ιάζνλαο… Σν γλσξίδεη ε Μήδεηα. Έξημε καγηθό πγξό ζηα κάηηα ηνπ δξάθνπ. Έπαημε κε ηε ιύξα ηνπ θη απνθνηκήζεθε ν δξάθνο.  Ο Ιάζνλαο αξπάδεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο.  Σξέρνπλ, κπαίλνπλ ζηελ Αξγώ θαη θεύγνπλ από ηελ Κνιρίδα.  Δπηζηξέθνπλ ζηελ Ισιθό. Ση γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα; Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.6
 7. 7. Ο Πειίαο δίλεη ην ζξόλν ζηνλ Ιάζνλα. Ο Ιάζνλαο… Παληξεύεηαη ηε Μήδεηα. Φεύγνπλ γηα ηελ Κόξηλζν. Αθηεξώλνπλ ηελ Αξγώ ζηνλ Πνζεηδώλα. Όξηζαλ αγώλεο πξνο ηηκήλ ηνπ Πνζεηδώλα. Σν ηέινο ηνπ Ιάζνλα: ΢θνηώζεθε από έλα μύιν πνπ έπεζε από ην θαηάξηη ηεο Αξγώο. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.7
 8. 8. Ενότητα 4η “Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας” Ορχομενός Βοιωτίας:  Βασιλιάς: Αθάμας + Νεφέλη ==> 2 παιδιά: Φρίξος, Έλλη  θάνατος Νεφέλης -->  γάμος Αθάμα + Ινώ  Ινώ: θανάσιμο μίσος για Φρίξο και Έλλη  παγίδα από την Ινώ: κρυφά οι γυναίκες του Ορχομενού να ψήσουν το σιτάρι της σποράς για καλύτερη σοδειά  ψημένο σιτάρι: δε φύτρωσε καθόλου  πείνα Βασιλιάς Αθάμας - - - > αποστολή στο μαντείο των Δελφών Ινώ: πληρωμή απεσταλμένων -> ψέμματα στο βασιλιά !!!  ψευδής χρησμός: “Για να ξανακαρπίσει η γη, ο βασιλιάς έπρεπε να θυσιάσει στο βωμό του Δία το Φρίξο”  αναγκαστική υπακοή στο χρησμό της Πυθίας  Φρίξος στο βωμό  Νεφέλη: στέλνει χρυσόμαλλο κριάρι  κριάρι: παίρνει μακριά το Φρίξο + την Έλλη  κατεύθυνση: Ανατολή  πάνω απ' το Αιγαίο  στη στενή θάλασσα ανάμεσα σε Θράκη - Μ. Ασία: ζάλη Έλλης --> πτώση στη θάλασσα  ονομασία θάλασσας: Ελλήσποντος  λύπη Φρίξου Ο Φρίξος στην Κολχίδα  θυσία κριαριού στο Δία  φιλοξενία στο βασιλιά της Κολχίδας  χρυσόμαλλο δέρας: χάρισμα στο βασιλιά της Κολχίδας Αιήτη  το κρέμασε σε βελανιδιά του δάσους του θεού Άρη  ακοίμητος δράκος - φρουρός Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.8
 9. 9. Κεφάλαιο 3ο, Μάθημα 2. “Ο Πελίας και ο Ιάσονας”  Βασιλιάς της Ιωλκού: Αίσονας  γιος του Αίσονα: Ιάσονας  Πελίας: αδερφός του Αίσονα ==>  Αίσονας: φόβος για το γιο του ==>  Ιάσονας + Αίσονας ---> βουνό Πήλιο για να κρυφτούν στη σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα Ο Ιάσονας μεγάλωσε κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα  πολύ έξυπνο παιδί  πολύ δυνατό παιδί Ιάσονας στα 20 του χρόνια: επιστροφή στην Ιωλκό + διεκδίκηση θρόνου Ταξίδι προς την Ιωλκό:  στην όχθη ποταμού: συνάντηση με μια γριούλα (= θεά Ήρα)  δοκιμασία της καλοσύνης του Ιάσονα από την Ήρα  γριούλα: παρακαλεί τον Ιάσονα να την περάσει απέναντι  ο Ιάσονας προθυμοποιείται: την παίρνει στους ώμους του  χάνει το ένα του σανδάλι στο ποτάμι --> μονοσάνδαλος !!! Πελίας  χρησμός από μαντείο των Δελφών: “να φοβάσαι τον μονοσάνδαλο”!  Είδε τον Ιάσονα με το 1 σανδάλι  τον κατάλαβε + ταράχτηκε !!!  ο Ιάσονας ζητά πίσω το θρόνο του πατέρα του  απάντηση Πελία: θα του τον δώσει με τον όρο να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας από την Κολχίδα !!! Ιάσονας  δέχεται την πρόκληση  παραγγελία στον Άργο (περίφημος τεχνίτης): να φτιάξει ένα γερό καράβι με 50 κουπιά  Ήρα: βοηθούσε στη μεταφορά κορμών πεύκων από το Πήλιο  π ο λ ύ γ ε ρ ό κ α ρ ά β ι + βοήθεια θεάς Αθηνάς!!!  Αθηνά: κάρφωσε στην πλώρη ένα κομμάτι ξύλο από την ιερή βελανιδιά του Δία στη Δωδώνη ---> αυτό: έδωσε ανθρώπινη μιλιά στο καράβι !!! Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.9
 10. 10.  => το καράβι: μπορούσε να προφητεύει το μέλλον !!!  ονομασία καραβιού: Αργώ Βοήθεια Ιάσονα 50 ακόμη ηρώων από όλη την Ελλάδα Ηρακλής Θησέας Ορφέας (περίφημος μουσικός) ===> όλοι αυτοί = Αργοναύτες Ταξίδι για την Κολχίδα  στάση στη Θράκη  συνάντηση με μάντη Φινέα --> είπε ότι: θα συναντήσουν τις Συμπληγάδες πέτρες  συμβουλή Φινέα: πριν περάσουν από τις Συμπληγάδες, να αφήσουν πρώτα να περάσει ένα περιστέρι  Αν περνούσε το περιστέρι ==> θα περνούσε και η Αργώ !!! Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.10
 11. 11. Κεφάλαιο 4ο, Μάθημα 3. “Η Αργοναυτική Εκστρατεία” Αργώ -> Αιγαίο Πέλαγος -> στενό Ελλησπόντου -> Συμπληγάδες Πέτρες Συμπληγάδες Πέτρες: 2 πελώριοι βράχοι που ανοιγόκλειναν –> τσάκιζαν τα πλοία  Αργοναύτες: πριν μπουν στο στενό -> άφησαν να πετάξει 1 περιστέρι  περιστέρι: πέρασε – μόνο η ουρά του πιάστηκε λίγο  με γρήγορο κουπί οι Αργοναύτες + βοήθεια Ήρας πρόλαβε να περασει η Αργώ  μόνο η πρύμνη της Αργώς χτύπησε  από τότε: οι βράχοι έμειναν ακίνητοι για ΠΑΝΤΑ ! Ταξίδι προς τα Ανατολικά - - - > Κολχίδα  ο Ιάσονας πήγε στον βασιλιά Αιήτη  ζητά το Χρυσόμαλλο Δέρας  απάντηση Αιήτη: ζητά από τον Ιάσονα να κάνει δύσκολους άθλους: α) να δέσει 2 ταύρους με χάλκινα πόδια + πύρινη ανάσα β) να οργώσει με αυτούς 1 χωράφι γ) να σπείρει δόντια δράκου δ) να σκοτώσει τους οπλισμένους γίγαντες που ξεφύτρωναν απ' τη γη  + βοήθεια κόρης του Αιήτη, Μήδεια: ξακουστή μάγισσα Ιάσονας: έκανετα παραπάνω α), β), γ) και έπειτα:  πετάχτηκαν απ' τη γη οπλισμένοι γίγαντες =>  τον περικύκλωσαν !!!  Ιάσονας: έριξε 1 μεγάλη πέτρα ανάμεσά τους (συμβουλή Μήδειας)  Γίγαντες: χτυπήθηκαν αναμεταξύ τους => σκοτώθηκαν !!! Πληροφορία από τη Μήδεια:  ο Αιήτης δεν θα έδινε το χρυσόμαλλο δέρας !  σκόπευε να κάψει την Αργώ ! Δραστηριοποίση Ιάσονα:  οι Αργοναύτες: να καθίσουν στα κουπιά της Αργώς  Ιάσονας + Μήδεια + Ορφέας --> πήγαν στο δάσος του θεού Άρη το βράδυ Στο δάσος:  Μήδεια: έριξε μαγικό υγρό στα μάτια του ακοίμητου δράκου  Ορφέας: έπαιξε πολύ γλυκά λύρα => ο δράκος αποκοιμήθηκε  Ιάσονας: άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας  όλοι γρήγορα στην Αργώ -> φυγή από την Κολχίδα  επιστροφή στην Ιωλκό: ο Πελίας δεν κράτησε το λόγο του ( = να του δώσει τον θρόνο του πατέρα του)  Ιάσονας + Μήδεια: παντρεύτηκαν --> πήγαν στην Κόρινθο  αφιέρωση της Αργώς στον Ποσειδώνα  Λόγος: να θυμούνται ΟΛΟΙ την Αργοναυτική Εκστρατεία  όρισαν: να γίνονται εκεί αγώνες προς τιμήν του Ποσειδώνα  Ιάσονας: επισκεπτόταν συχνά την Αργώ  κάποτε: έπεσε ένα ξύλο πάνω του => σκοτώθηκε Δρεβενίτσου ΑθανασίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.11
 12. 12. Παρουσιάσεις Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.12
 13. 13. Η Αργοναυτική Εκστρατεία Επιμέλεια: Παπαδημητρακοπούλου Ευγενία ΕΝΟΤΗΤΑ 4 http://blogs.sch.gr/epapadi/ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.13
 14. 14. Με λίγα λόγια Στη μακρινή Κολχίδα, το χρυσόμαλλο δέρμα ενός κριαριού κρεμόταν για χρόνια στα κλαδιά μιας ιερής βελανιδιάς. Στο βουνό Πήλιο της Θεσσαλίας, στη σπηλιά ενός Κενταύρου, μεγάλωνε ένα παιδί. Ήταν ο Ιάσονας, ένας ακόμη ήρωας της μυθολογίας μας, που θα πήγαινε κάποια μέρα, μαζί με άλλους ήρωες, τους Αργοναύτες, να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας στην Ελλάδα. Το ταξίδι τους αυτό ονομάστηκε Αργοναυτική εκστρατεία. Οι Αργοναύτες. Η Αργώ. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.14
 15. 15. 1. 1. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας Στον Ορχομενό της Βοιωτίας ζούσε κάποτε ο βασιλιάς Αθάμας με τη γυναίκα του τη Νεφέλη και τα δυο τους παιδιά, το Φρίξο και την Έλλη. Η Νεφέλη όμως πέθανε και ο Αθάμας παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, την Ινώ. Η Ινώ μισούσε θανάσιμα το Φρίξο και την Έλλη. Γι’ αυτό κάλεσε τις γυναίκες του Ορχομενού και τις έπεισε να ψήσουν το σιτάρι που θα έσπερναν οι άνδρες τους, γιατί τάχα έτσι θα είχαν καλύτερη σοδειά. Το ψημένο όμως σιτάρι δε φύτρωσε καθόλου και οι κάτοικοι του Ορχομενού εκείνη τη χρονιά πεινούσαν. Ο Αθάμας. Έργο Ιταλού καλλιτέχνη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.15
 16. 16. 1. 2. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας Ανήσυχος ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους στο μαντείο των Δελφών να ρωτήσουν γιατί δε φύτρωσε το σιτάρι. Η Ινώ όμως πλήρωσε τους απεσταλμένους του βασιλιά και τους έπεισε να πουν ψέματα στον Αθάμα. Του είπαν λοιπόν πως ο χρησμός που τους έδωσε η Πυθία έλεγε ότι, για να ξανακαρπίσει η γη του Ορχομενού, ο βασιλιάς έπρεπε να θυσιάσει στο βωμό του Δία το γιο του, το Φρίξο. Η Πυθία. Ο Φρίξος και η Έλλη, όπως τους φαντάστηκε ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.16
 17. 17. Φρίξος και Έλλη. 1. 3. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας Ο Αθάμας αποφάσισε να υπακούσει και να θυσιάσει το παιδί του. Όταν όμως έβαλαν το Φρίξο πάνω στο βωμό, η μητέρα του, η Νεφέλη, έστειλε ένα χρυσόμαλλο κριάρι, που πήρε στη ράχη του το Φρίξο και την Έλλη και πέταξε μακριά προς την Ανατολή. Το κριάρι πέρασε πετώντας πάνω από το Αιγαίο. Όταν όμως περνούσε τη στενή θάλασσα ανάμεσα στη Θράκη και στη Μικρά Ασία, η Έλλη ζαλίστηκε, έπεσε και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Ελλήσποντος. Φρίξος και Έλλη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.17
 18. 18. 1. 4. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας Λυπημένος ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του, ώσπου έφτασε στην Κολχίδα. Εκεί θυσίασε το κριάρι στο Δία και το χρυσόμαλλο δέρμα του, ή δέρας, όπως λεγόταν, το χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδας, τον Αιήτη, που τον φιλοξενούσε. Εκείνος το κρέμασε σε μια βελανιδιά στο δάσος του θεού Άρη κι έβαλε έναν ακοίμητο δράκο να το φυλάει. Η Νεφέλη στέλνει το χρυσόμαλλο κριάρι. Φρίξος και το χρυσόμαλλο κριάρι. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.18
 19. 19. Οι αρχαίοι λάτρευαν τους θεούς τους με θυσίες Αναμμένος βωμός, ετοιμάζεται θυσία. Θυσία στην Αθηνά. Ένα βόδι έτοιμο να θυσιαστεί. Το βόδι θα θυσιαστεί στους θεούς. Πρώτα έστρωναν πάνω στο βωμό ξερόκλαδα ελιάς. Οι πιο νεαροί από τα παλικάρια έφερναν δυο βόδια στο βωμό κι οι άλλοι αγιασμένο νερό και δημητριακά. Τότε παρακαλούσαν μεγαλόφωνα το θεό Απόλλωνα να τους βοηθήσει. Ύστερα σκόρπιζαν τα δημητριακά, έσφαζαν τα βόδια, τα έγδερναν, τα έκοβαν κομμάτια, τα τύλιγαν με λίπος παχύ και τα ’ψηναν πάνω στα ξερόκλαδα, ενώ έχυναν πάνω τους κρασί ανέρωτο. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.19
 20. 20. 2. 1. Πελίας και Ιάσονας Κάποτε ο βασιλιάς της Ιωλκού, ο Αίσονας, έφτασε στο βουνό Πήλιο μαζί με το γιο του, τον Ιάσονα. Ο αδερφός του, ο Πελίας, είχε αρπάξει το θρόνο του κι ο Αίσονας, επειδή φοβόταν για τη ζωή του γιου του, τον έφερε κρυφά στο Πήλιο στη σπηλιά του Κενταύρου Χείρωνα. Ο Ιάσονας μεγάλωσε κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα κι έγινε ένα πολύ έξυπνο και δυνατό παλικάρι. Όταν έγινε είκοσι χρονών, αποφάσισε να γυρίσει στην Ιωλκό, για να πάρει πίσω από τον Πελία το θρόνο του πατέρα του. Πελίας και Ιάσονας. Ιάσονας και Κένταυρος Χείρωνας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.20
 21. 21. Πηγαίνοντας προς την Ιωλκό, στην όχθη ενός ποταμού, συνάντησε μια γριούλα που τον παρακάλεσε να την περάσει απέναντι. Ήταν η Ήρα μεταμορφωμένη, που ήθελε να τον δοκιμάσει. Προσπαθώντας ο Ιάσονας να περάσει το ποτάμι έχασε το ένα του σανδάλι κι έφτασε στην πόλη μονοσάνδαλος. Ο Πελίας όμως, είχε πάρει χρησμό που του έλεγε: «να φοβάσαι το μονοσάνδαλο»! Όταν λοιπόν είδε το παλικάρι με το ένα σανδάλι, ταράχτηκε πολύ. Κι όταν ο Ιάσονας του ζήτησε το θρόνο του πατέρα του, του είπε ότι θα του τον έδινε, αν του έφερνε από την Κολχίδα το χρυσόμαλλο δέρας. 2. 2. Πελίας και Ιάσονας Ο Ιάσονας. Κασταλία πηγή των Δελφών. Εκεί πλενόταν η Πυθία, οι ιερείς, το προσωπικό του ναού και όσοι θα ζητούσαν χρησμό. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.21
 22. 22. Ο Ιάσονας δέχτηκε και παρήγγειλε στον περίφημο τεχνίτη Άργο να του φτιάξει ένα γερό καράβι με πενήντα κουπιά. Με τη βοήθεια της Αθηνάς ο Άργος έφτιαξε ένα πολύ γερό καράβι. Η ίδια η Αθηνά κάρφωσε στην πλώρη του ένα κομμάτι ξύλο από την ιερή βελανιδιά του Δία στη Δωδώνη, που είχε ανθρώπινη μιλιά και προφήτευε το μέλλον. Το καράβι ονομάστηκε Αργώ. Τον Ιάσονα ήρθαν να βοηθήσουν πενήντα ακόμη ήρωες απ’ όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα τους ήταν ο Ηρακλής, ο Θησέας και ο περίφημος μουσικός, ο Ορφέας. Όλοι αυτοί ονομάστηκαν Αργοναύτες. 2. 3. Πελίας και Ιάσονας Οι Αργοναύτες.Η Αθηνά και ο Άργος (δεξιά) Κατασκευάζουν την Αργώ. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.22
 23. 23. Ταξιδεύοντας για την Κολχίδα, οι Αργοναύτες σταμάτησαν στη Θράκη. Εκεί συνάντησαν το μάντη Φινέα, που τους φανέρωσε ότι θα συναντούσαν στο ταξίδι τους τις Συμπληγάδες πέτρες και τους συμβούλεψε, πριν περάσουν ανάμεσά τους, ν’ αφήσουν πρώτα ένα περιστέρι να περάσει. Αν περνούσε το περιστέρι, θα περνούσε και η Αργώ. 2. 4. Πελίας και Ιάσονας Ο μάντης Φινέας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.23
 24. 24. Ορφέας και Ευρυδίκη Ο Ορφέας ήταν μουσικός από τη Θράκη. Όταν τραγουδούσε κι έπαιζε τη λύρα του, η θάλασσα γαλήνευε, τα ζώα ημέρευαν και τα κλαδιά των δέντρων σάλευαν στο ρυθμό της μουσικής του. Κάποιοι λένε πως ήταν γιος του Απόλλωνα και πως ο Απόλλωνας του χάρισε τη λύρα. Ο Ορφέας αγάπησε και παντρεύτηκε τη νύμφη Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη όμως πέθανε από το δάγκωμα ενός φιδιού. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.24
 25. 25. Ορφέας και Ευρυδίκη πλησίασαν ν’ ακούσουν κι η Περσεφόνη και ο Πλούτωνας μαγεμένοι από τη μουσική του δέχτηκαν να του δώσουν πίσω την Ευρυδίκη, με έναν όρο: μέχρι να βγει απ’ τον Άδη να μη γυρίσει πίσω να τη δει. Ο Ορφέας όμως λίγο πριν βγει απ’ τον Άδη, δεν άντεξε και γύρισε να δει την Ευρυδίκη. Εκείνη τότε χάθηκε για πάντα στο σκοτάδι. Απαρηγόρητος ο Ορφέας πήρε τη λύρα του και κατέβηκε στον Άδη. Σαν άρχισε να παίζει και να τραγουδά, ο Κέρβερος ημέρεψε, οι νεκροί Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.25
 26. 26. 3. 1. Η Αργοναυτική εκστρατεία Η Αργώ, αφού διέσχισε το Αιγαίο και το στενό του Ελλήσποντου, έφτασε στις Συμπληγάδες πέτρες. Αυτές ήταν δυο πελώριοι βράχοι που ανοιγόκλειναν και τσάκιζαν τα καράβια που περνούσαν. Οι Αργοναύτες, ακολουθώντας τη συμβουλή του Φινέα, πριν μπουν στο στενό πέρασμα, άφησαν ένα περιστέρι να περάσει. Το περιστέρι πέρασε και μόνο η ουρά του πιάστηκε λίγο στην άκρη από τους βράχους. Τότε οι Αργοναύτες χτύπησαν γρήγορα τα κουπιά τους και με τη βοήθεια της Ήρας πέρασε και και η Αργώ, που μόνο στην πρύμνη της χτύπησε λιγάκι. Από τότε οι βράχοι αυτοί έμειναν ακίνητοι για πάντα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.26
 27. 27. Η Αργώ φτάνει στην Κολχίδα. 3. 2. Η Αργοναυτική εκστρατεία Ταξιδεύοντας ανατολικά, η Αργώ έφτασε στην Κολχίδα. Εκεί ο Ιάσονας παρουσιάστηκε στο βασιλιά Αιήτη και του ζήτησε το χρυσόμαλλο δέρας. Εκείνος του είπε ότι θα του το έδινε, αν κατάφερνε να κάνει κάποιους δύσκολους άθλους. Να δέσει, δηλαδή, δυο ταύρους με χάλκινα πόδια και πύρινη ανάσα, να οργώσει μ’ αυτούς ένα χωράφι, να σπείρει δόντια δράκου και να σκοτώσει Ο βασιλιάς Αιήτης Ο βασιλιάς Αιήτης. τους οπλισμένους γίγαντες που θα ξεφύτρωναν από τη γη. Ιάσονας και βασιλιάς Αιήτης. Ενώ η Μήδεια αποκοιμίζει το δράκο, ο Ιάσονας αρπάζει το χρυσόμαλλο δέρας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.27
 28. 28. 3. 3. Η Αργοναυτική εκστρατεία Ο Ιάσονας δέχτηκε και με τη βοήθεια της κόρης του Αιήτη, της Μήδειας, που ήταν ξακουσμένη μάγισσα, έδεσε τους άγριους ταύρους, όργωσε κι έσπειρε δόντια δράκου. Αμέσως πετάχτηκαν απ’ τη γη γίγαντες οπλισμένοι και τον περικύκλωσαν. Ο Ιάσονας έριξε αμέσως ανάμεσα τους μία μεγάλη πέτρα, όπως τον είχε συμβουλέψει η Μήδεια. Οι γίγαντες τότε άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους, ώσπου σκοτώθηκαν όλοι. Ο Ιάσονας και το Χρυσόμαλλο Δέρας. Ο Ιάσονας και η Μήδεια. Η Μήδεια. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.28
 29. 29. 3. 4. Η Αργοναυτική εκστρατεία Όμως η Μήδεια έμαθε ότι ο πατέρας της δε σκόπευε να δώσει το χρυσόμαλλο δέρας και σχεδίαζε μάλιστα να κάψει την Αργώ. Τότε ο Ιάσονας διέταξε τους Αργοναύτες να καθίσουν στα κουπιά της Αργώς κι εκείνος μαζί με τη Μήδεια και τον Ορφέα, όταν βράδιασε, έτρεξαν στο δάσος του θεού Άρη. Εκεί η Μήδεια έριξε μαγικό υγρό στα μάτια του δράκου που φύλαγε το δέρας. Ο Ορφέας έπαιξε πολύ γλυκά τη λύρα του κι ο δράκος αποκοιμήθηκε. Αμέσως ο Ιάσονας άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας. Έτρεξαν γρήγορα στη θάλασσα, μπήκαν όλοι στην Αργώ κι έφυγαν από την Κολχίδα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.29
 30. 30. 3. 5. Η Αργοναυτική εκστρατεία Όταν γύρισαν στην Ιωλκό, ο Πελίας δεν κράτησε το λόγο του και δεν έδωσε το θρόνο στον Ιάσονα. Εκείνος παντρεύτηκε τη Μήδεια και πήγαν μαζί στην Κόρινθο. Αφιέρωσαν την Αργώ στον Ποσειδώνα, και, για να θυμούνται όλοι την Αργοναυτική εκστρατεία, όρισαν να γίνονται εκεί αγώνες προς τιμήν του Ποσειδώνα. Ο Ιάσονας πήγαινε συχνά και καθόταν κοντά στην Αργώ. Κάποτε όμως, κι ενώ είχε γίνει πια γέρος, έπεσε ένα ξύλο από το κατάρτι της Αργώς και τον σκότωσε. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.30
 31. 31. Για να φτάσουν οι Αργοναύτες απ’ την Κολχίδα στην Ιωλκό, πέρασαν κι απ’ την Κρήτη. Το νησί όμως το φύλαγε ο χάλκινος γίγαντας Τάλως, που έκανε τρεις φορές τη μέρα το γύρο του νησιού κι εμπόδιζε τα ξένα πλοία να πλησιάσουν στην ακτή. Ο Τάλως είχε μόνο μια φλέβα με αίμα που ξεκινούσε απ’ το λαιμό κι έφτανε στον αστράγαλό του κι έκλεινε εκεί μ’ ένα χάλκινο καρφί. Όταν είδε την Αργώ να πλησιάζει, άρχισε να της πετά τεράστιους βράχους. Η Μήδεια όμως τον έπεισε να τους αφήσει να πλησιάσουν, τάχα για να του βγάλει το χάλκινο καρφί, κι έτσι να γίνει αθάνατος. Ο Τάλως την πίστεψε. Όταν όμως η Μήδεια τράβηξε το χάλκινο καρφί από το πόδι του, το αίμα του όλο χύθηκε κι ο Τάλως έπεσε νεκρός. O Τάλως, τo πρώτο ρομπότ; Ο Τάλως ετοιμοθάνατος. Αριστερά η Μήδεια. Ο Τάλως σε νόμισμα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.31
 32. 32. Η πορεία που ακολούθησαν οι Αργοναύτες από την Ιωλκό στην Κολχίδα και το πέρασμά τους από την Κρήτη κατά την επιστροφή. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.32
 33. 33. Η Αθηνά έκανε την Αργώ αστερισμό για να μη λησμονηθεί το τολμηρό ταξίδι της. Από τότε η Αργώ αρμενίζει στο πέλαγο του ουρανού, που τέλος δεν έχει. Και στους ανθρώπους, όταν στρέφουν τα μάτια τους ψηλά, θυμίζει τα ένδοξα παλικάρια που κάποτε, χιλιάδες χρόνια πριν, πήραν στα χέρια τους τα κουπιά της και ταξίδεψαν στα πέρατα της γης. Και λένε και για τη λύρα του Ορφέα πως έγινε και αυτή στο τέλος αστερισμός για όσα καλά πρόσφερε η μουσική της. Μύθοι για τους αστερισμούς Ο αστερισμός της Αργώς. Ο αστερισμός της λύρας του Ορφέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.33
 34. 34. Ο ΦΡΙΞΟΣ, Η ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.34
 35. 35. Στον Ορχομενό της Βοιωτίας ζούσε κάποτε ο βασιλιάς Αθάμας με την οικογένειά του. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.35
 36. 36. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΜΑΝΤΑ ΑΘΑΜΑΣ ΝΕΦΕΛΗ ΙΑΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.36
 37. 37. Η Νεφέλη όμως πέθανε και ο Αθάμας παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, την Ινώ. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.37
 38. 38. Μισώ τον Φρίξο και την Έλλη . Κάτι πρέπει να κάνω, για να φύγουν από τα πόδια μου. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.38
 39. 39. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.39
 40. 40. Μα γιατί δε φύτρωσε το στάρι; Ο λαός μου πεινάει.. Ας πάει κάποιος στο μαντείο να ρωτήσει τι συμβαίνει…. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.40
 41. 41. Θέλω να πείτε ψέματα στον Αθάμαντα, πως η Πυθία σας είπε ότι, για να ξεφυτρώσει το στάρι, πρέπει να θυσιαστεί ο γιος του, ο Φρίξος, στο βωμό του Δία. Συνεννοηθήκαμε; ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.41
 42. 42. Όταν όμως έβαλαν το Φρίξο πάνω στο βωμό, η μητέρα του , η Νεφέλη, έστειλε ένα χρυσόμαλλο κριάρι, που πήρε στη ράχη του τον Φρίξο και την Έλλη και πέταξε μακριά, προς την Ανατολή. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.42
 43. 43. Κάποια στιγμή πέρασαν και πάνω από τον Ελλήσποντο… ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.43
 44. 44. Η Έλλη όμως ζαλίστηκε. Έπεσε και πνίγηκε. Γι’ αυτό εκείνη η θάλασσα ονομάστηκε… Ελλήσποντος. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.44
 45. 45. Ο Φρίξος συνέχισε μόνος του το ταξίδι για την Κολχίδα.ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.45
 46. 46. Στην Κολχίδα θυσίασε το κριάρι στον θεό Δία και… ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.46
 47. 47. Το δέρμα του, το χρυσόμαλλο δέρας, το χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδος, Αιήτη, επειδή τον φιλοξενούσε. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.47
 48. 48. Ο Αιήτης κρέμασε το χρυσόμαλλο δέρας σε μια βελανιδιά, στο δάσος του θεού Άρη, κι έβαλε έναν ακοίμητο δράκο να το φυλάει. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.48
 49. 49. ΠΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.49
 50. 50. Βασιλιάς της Ιωλκού ήταν ο Αίσονας. Ο αδερφός του όμως, ο Πελίας, του άρπαξε το θρόνο. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.50
 51. 51. Κι επειδή ο Αίσονας φοβόταν για τη ζωή του γιου του, του Ιάσονα, τον πήγε στη σπηλιά του Κένταυρου Χείρωνα. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.51
 52. 52. Ο Ιάσονας κοντά στο Χείρωνα έγινε έξυπνος και δυνατός! Στα 20 του χρόνια θέλησε να πάρει το θρόνο από τον Πελία. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.52
 53. 53. Πηγαίνοντας προς την Ιωλκό, στην όχθη ενός ποταμού, συνάντησε μια γριούλα, που τον παρακάλεσε να την περάσει απέναντι. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.53
 54. 54. Ήταν η θεά Ήρα μεταμορφωμένη, που ήθελε να δοκιμάσει την καλοσύνη του... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.54
 55. 55. Πρόθυμα ο Ιάσονας την πήρε στους ώμους του. Προσπαθώντας όμως να περάσει το ποτάμι, έχασε το ένα του σανδάλι και... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.55
 56. 56. ... έφτασε στην πόλη μονοσάνδαλος! ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.56
 57. 57. Ο Πελίας όμως είχε πάρει ένα χρησμό, που έλεγε: “Να φοβάσαι τον μονοσάνδαλο!”. Όταν λοιπόν είδε το παλικάρι με το ένα σανδάλι ταράχτηκε και του ζήτησε το χρυσόμαλλο δέρας, για να του δώσει πίσω τον θρόνο... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.57
 58. 58. Ο Ιάσονας πήγε τότε στον Άργο, περίφημο τεχνίτη πλοίων και του παράγειλε να του φτιάξει ένα πολύ γερό πλοίο με 50 κουπιά. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.58
 59. 59. Η Ήρα βοήθησε να φέρουν κορμούς πεύκων από το Πήλιο. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.59
 60. 60. Με τη βοήθεια της Αθηνάς, ο Άργος έφτιαξε ένα πολύ γερό καράβι!!! ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.60
 61. 61. Αυτό το ξύλο, από την ιερή βελανιδιά του Δία, μπορεί να μιλάει και να προφητεύει το μέλλον, Θα το καρφώσω στην πλώρη του καραβιού... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.61
 62. 62. Το καράβι αυτό ονομάστηκε Αργώ.ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.62
 63. 63. Τον Ιάσονα ήρθαν να βοηθήσουν 50 ακόμη ήρωες από όλη της Ελλάδα. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.63
 64. 64. Ανάμεσά στους Αργοναύτες ήταν οι... ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.64
 65. 65. Όλοι αυτοί ονομάστηκαν Αργοναύτες. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.65
 66. 66. Εκεί συνάντησαν τον μάντη Φινέα... Προσέξτε!!! Στο ταξίδι σας θα συναντήσετε τις Συμπληγάδες Πέτρες... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.66
 67. 67. Οι Συμπληγάδες Πέτρες είναι δυο τεράστιες πέτρες μέσα στη θάλασσα,που ανοιγοκλείνουν και τσακίζουν όποιο καράβι περάσει ανάμεσά τους. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.67
 68. 68. Όταν θα φτάσετε εκεί, αφήστε πρώτα ένα περιστέρι να περάσει. Αν αυτό τα καταφέρει, τότε θα τα καταφέρει και η Αργώ! ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.68
 69. 69. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.69
 70. 70. Αφού η Αργώ διέσχισε το Αιγαίο και το στενό του Ελλήσποντου... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.70
 71. 71. Έφτασαν στις Συμπληγάδες Πέτρες, που ανοιγόκλειναν και τσάκιζαν τα καράβια, που περνούσαν. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.71
 72. 72. Όπως τους είχε πει ο Φινέας, άφησαν πρώτα ένα περιστέρι, να περάσει. Εκείνο πέρασε. Μόνο η ουρά του πιάστηκε λίγο στους βράχους. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.72
 73. 73. Τότε, οι Αργοναύτες χτύπησαν γρήγορα τα κουπιά τους και με τη βοήθεια της Ήρας, πέρασαν. Μόνο η πρύμνη του πλοίου χτύπησε λιγάκι. Από τότε οι βράχοι έμειναν ακίνητοι για πάντα. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.73
 74. 74. Ταξιδεύοντας ανατολικά, η Αργώ έφτασε στην Κολχίδα. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.74
 75. 75. Βασιλιά Αιήτη, Θα 'θελα να μου δώσεις το χρυσόμαλλο δέρας. Μόνο έτσι θα πάρω πίσω το θρόνο, που μου ανήκει. Θα πάρεις το χρυσόμαλλο δέρας, που ζητάς, αλλά πρώτα θα χρειαστεί να κάνεις κάποιους άθλους. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.75
 76. 76. “Να δέσεις δυο ταύρους με χάλκινα πόδια και πύρινη ανάσα”. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.76
 77. 77. “Να οργώσεις μ' αυτούς ένα χωράφι”. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.77
 78. 78. “Να σπείρεις δόντια δράκου”. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.78
 79. 79. “Να σκοτώσεις τους οργισμένους γίγαντες, που θα ξεφυτρώσουν από τη γη”. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.79
 80. 80. Με τη βοήθεια της μάγισσας Μήδειας, κόρης του βασιλιά Αιήτη, ο Ιάσονας..... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.80
 81. 81. ...έπιασε τους ταύρους, όργωσε το χωράφι και έσπειρε τα δόντια δράκου... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.81
 82. 82. Αμέσως πετάχτηκαν από τη γη γίγαντες οπλισμένοι και τον περικύκλωσαν. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.82
 83. 83. Τότε ο Ιάσονας πέταξε ανάμεσά τους μία πέτρα, όπως του είχε πει η Μήδεια, και οι γίγαντες άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους, ώσπου σκοτώθηκαν όλοι. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.83
 84. 84. Ω, δυστυχία!!! Ο πατέρας δε σκοπεύει να δώσει στον Ιάσονα το χρυσόμαλλο δέρας... Και θα κάψει την Αργώ! Πρέπει να βοηθήσω... Ω ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.84
 85. 85. Γρήγορα! Μπείτε όλοι στην Αργώ! Εγώ, ο Ορφέας και η Μήδεια θα πάμε να πάρουμε το χρυσόμαλλο δέρας! ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.85
 86. 86. Εκεί, η Μήδεια έριξε ένα μαγικό υγρό στα μάτια του δράκου, που φύλαγε το Χρυσόμαλλο δέρας... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.86
 87. 87. Ο Ορφέας έπαιξε την άρπα του γλυκά και ο δράκος αποκοιμήθηκε. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.87
 88. 88. Αμέσως ο Ιάσονας άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας και έτρεξαν όλοι μαζί στην Αργώ. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.88
 89. 89. Τώρα, που γύρισα την Ιωλκό με το χρυσόμαλλο δέρας, θα πάρω τον θρόνο από τον Πελία. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.89
 90. 90. Ευχαριστώ , Ιάσονα, που μου έφερες το χρυσόμαλλο δέρας, αλλά τον θρόνο δε στον δίνω....! ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.90
 91. 91. Έτσι ο Ιάσονας παντρεύτηκε τη Μήδεια... ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.91
 92. 92. Και πήγαν να ζήσουν στην Κόρινθο. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.92
 93. 93. Αφιέρωσαν την Αργώ στον Ποσειδώνα και , για να θυμούνται όλοι την Αργοναυτική εκστρατεία, όρισαν αν γίνονται εκεί αγώνες προς τιμή του θεού. ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.93
 94. 94. Γέρος πια ο Ιάσονας καθόταν συχνά κοντά στην Αργώ. Μια μέρα όμως έπεσε ένα ξύλο από το κατάρτι της και τον σκότωσε...ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.94
 95. 95. Φύλλα εργασιών Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.95
 96. 96. 1. Κυκλώνω το σωστό. Α. Βασιλιάς του Ορχομενού της Βοιωτίας ήταν ο: α. Αθάμας β. Φρίξος γ. Αιήτης Β. Ο Αιήτης τοποθέτησε το χρυσόμαλλο δέρας πάνω σε μια: α. μηλιά β. βελανιδιά γ. ιτιά Γ. Αδερφή του Φρίξου ήταν η: α. Ινώ β. Νεφέλη γ. Έλλη Δ. Η Νεφέλη έσωσε τα παιδιά της με ένα χρυσόμαλλο: α. κριάρι β. άλογο γ. πρόβατο 2. Απαντώ στις ερωτήσεις. Α. Πώς ονομάστηκε η θάλασσα που έπεσε η Έλλη; _________________________________________________________ Β. Ποια μισούσε τον Φρίξο και την Έλλη; _________________________________________________________ Γ. Σε ποια χώρα ήταν βασιλιάς ο Αιήτης; _________________________________________________________ Δ. Τι συμβούλεψε η Ινώ τις γυναίκες να κάνουν το σιτάρι; _________________________________________________________ Ε. Ποιος φυλούσε το χρυσόμαλλο δέρας; _________________________________________________________ 3. Σημειώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: α. Η Ινώ πλήρωσε τους απεσταλμένους του βασιλιά.  β. Ο Αθάμας αποφάσισε να σώσει τα παιδιά του.  γ. Το χρυσόμαλλο δέρας βρισκόταν στο δάσος του θεού Δία.  δ. Το ψήσιμο του σιταριού βοήθησε τη σοδειά.  ε. Ο Αθάμας έστειλε ανθρώπους στο μαντείο των Δελφών.  στ. Ο Φρίξος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.  Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.96
 97. 97. 1. Η ακροστιχίδα του Ιάσονα. 1. Πατρίδα του Ιάσονα. 2. Το όνομα του τεχνίτη της Αργώς. 3. Θείος του Ιάσονα (αντίστροφα). 4. Περίφημος μουσικός. 5. Ο Αίσονας έφτασε στο Πήλιο μια σκοτεινή... 6. Έτσι ονομάστηκαν οι ναύτες της Αργώς. 7. Αυτές τις πέτρες έπρεπε να περά- σουν οι Αργοναύτες. 2. Κυκλώνω όσα έχουν σχέση με την Αργώ. 3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. Οι Αργοναύτες σταματούν στη Θράκη. Ο Πελίας λέει στον Ιάσονα να του φέρει το δέρας. Ο Κένταυρος Χείρωνας μεγαλώνει τον Ιάσονα. Ο Αίσονας πηγαίνει τον Ιάσονα στο Πήλιο. Ο Ιάσονας ταξιδεύει προς την Ιωλκό. Ο Άργος φτιάχνει την Αργώ Ο Ιάσονας βοηθάει την Ήρα. 1 Ι 2 Α 3 Σ 4 Ο 5 Ν 6 Α 7 Σ πλώρη κουπιά σαράντα πεύκα ιερή μηλιά Ήρα Θησέας Αφροδίτη Αργοναύτες αργό καΐκι ελιά Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.97
 98. 98. 1. Κυκλώνω το σωστό. Α. Ένας από τους άθλους του Ιάσονα ήταν να δέσει: α. δύο ταύρους β. τέσσερις ταύρους γ. τρεις ταύρους Β. Η Μήδεια έριξε στο δράκοντα: α. ένα μαντίλι β. μια κατάρα γ. ένα μαγικό υγρό Γ. Το ταξίδι των Αργοναυτών ονομάστηκε: α. Αργοναυτική β. Αργοναυτική γ. Αργοναυτική εκστρατεία πολιτεία πειρατεία Δ. Ο Ιάσονας πέθανε στην: α. Κολχίδα β. Ιωλκό γ. Κόρινθο 2. Βάζω στη σωστή χρονική σειρά τους άθλους που έπρεπε να κάνει ο Ιάσονας. Να σκοτώσει τους οπλισμένους γίγαντες που θα έβγαιναν από τη γη. Να δέσει δύο άγριους ταύρους. Να σπείρει δόντια δράκου. Να οργώσει με τους ταύρους ένα χωράφι. 3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. Συμπληγάδες πέτρες   Περιστέρι Μήδεια   Χάλκινα πόδια Ορφέας   Εκστρατεία Ποσειδώνας   Μουσική Αργοναυτική   Μάγισσα Δόντια   Δράκος Ταύροι   Αργώ 4. Βρίσκω 10 λέξεις που ταιριάζουν με την Αργοναυτική εκστρατεία. Γ Β Ν Μ Α Ρ Γ Ω Π Λ Θ Ξ Ο Δ Ε Ρ Σ Π Λ Μ Κ Ο Λ Χ Ι Δ Α Μ Ξ Η Γ Φ Ρ Ι Ξ Π Δ Ε Ρ Α Σ Μ Η Δ Ι Π Υ Τ Α Ζ Χ Μ Η Δ Ε Ι Α Ξ Η Γ Υ Θ Φ Ρ Ι Ξ Ο Σ Π Λ Μ Ν Ρ Ο Ρ Φ Ε Α Σ Σ Κ Ξ Θ Τ Ρ Φ Γ Ω Ε Λ Λ Η Π Ε Τ Ρ Ε Σ Δ Ρ Α Κ Ο Σ Υ Γ Π Ο Υ Η Ξ Μ Ν Β Ω Ψ Φ Τ Υ Ρ Η Ρ Α Κ Λ Η Σ Α Ρ Τ Α Ε Μ Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.98
 99. 99. 1. Η ακροστιχίδα των Συμπληγάδων. 1. Ο Ιάσονας το έχασε στον ποταμό. 2. Έριξαν στα μάτια του δράκου ένα μαγικό... 3. Κόρη του Αιήτη. 4. Πουλί σχετικό με τις Συμπληγάδες. 5. Έπαιζε ο Ορφέας. 6. Θεά που βοήθησε τους Αργοναύτες. 7. Οι οπλισμένοι γίγαντες ξεφύτρωσαν από τη… 8. Ο τεχνίτης της Αργώς. 9. Αυτό πήγε να πάρει ο Ιάσονας. 10. Έπεσε στον Ελλήσποντο. 11. Ήταν ο Χείρωνας (αντίστροφα). 2. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν. Στην Ιωλκό βασίλευε κάποτε ο ………………………………… Ο αδερφός του όμως, ο …………………………………., τον έδιωξε και θέλησε να κάνει κακό και στο γιο του τον Ιάσονα. Ο πατέρας του για να τον σώσει τον πήγε στο ……………………………. Όταν ο Ιάσονας μεγάλωσε πήγε να πάρει πίσω το θρόνο, όμως ο Πελίας για αντάλλαγμα του ζήτησε να φέρει το ……………………………………. …………………….. Αυτό βρισκόταν στη μακρινή …………………………………. Βασιλιάς της ήταν ο ……………………… , ο οποίος κάποτε φιλοξένησε τον …………………………….. , που είχε φτάσει εκεί πετώντας πάνω σ’ ένα χρυσόμαλλο ……………………………….. . Αυτός χάρισε το δέρμα του κριαριού στο βασιλιά. Ο Ιάσονας, με τη βοήθεια της …………και της Αθηνάς, έφτιαξε την …………………………. και ξεκίνησε το ταξίδι του, που ονομάστηκε ……………………………… ………………………………. 3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. Φρίξος   Αργοναύτης Αθάμας   Πέτρες Αίσονας   Έλλη Πελίας   Μουσικός Ορφέας   Μάγισσα Μήδεια   Ιωλκός Συμπληγάδες   Άθλοι Θησέας   Νεφέλη 1 Σ 2 Υ 3 Μ 4 Π 5 Λ 6 Η 7 Γ 8 Α 9 Δ 10 Ε 11 Σ Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.99
 100. 100. 4. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. Ο Ιάσονας πεθαίνει στην Κόρινθο. Ο Φρίξος χαρίζει στον Αιήτη το χρυσόμαλλο δέρας. Ο Άργος φτιάχνει την Αργώ. Ο Αιήτης αναθέτει στον Ιάσονα τους άθλους. Η Μήδεια βοηθάει τον Ιάσονα. Η Νεφέλη στέλνει στα παιδιά της ένα χρυσόμαλλο κριάρι. Οι Αργοναύτες περνάνε τις Συμπληγάδες πέτρες. Η Έλλη πέφτει στη θάλασσα. Ο Ιάσονας πραγματοποιεί τους άθλους. Ο Ιάσονας κλέβει το δέρας. 5. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.  Ο Φρίξος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.  Ο Αίσονας ήταν βασιλιάς της Κολχίδας .  Ο Τάλως ήταν χάλκινος γίγαντας.  Η Ινώ βοήθησε τον Ιάσονα .  Ο Πελίας ήταν πατέρας του Ιάσονα. 6. Πώς έχασε ο Ιάσονας το ένα σανδάλι του; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Πώς άρπαξε ο Ιάσονας το χρυσόμαλλο δέρας; Ποιοι τον βοήθησαν; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.100
 101. 101. Ερωτήσεις: 1. Ποια ήταν η οικογένεια του βασιλιά Αθάμα και πού ζούσε; 2. Ποια παντρεύτηκε ο Αθάμας όταν πέθανε η Νεφέλη; 3. Τι έκανε η Ινώ επειδή μισούσε τον Φρίξο και την Έλλη; 4. Πώς σώθηκε ο Φρίξος; 5. Πώς πέθανε η Έλλη; 6. Πώς ονομάστηκε η θάλασσα που έπεσε; 7. Τι έκανε ο Φρίξος όταν έφτασε στην Κολχίδα; 8. Τι ήταν το χρυσόμαλλο δέρας; 9. Τι απέγινε το χρυσόμαλλο δέρμα ή αλλιώς δέρας του κριαριού; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.101
 102. 102. Ερωτήσεις: 1. Ποιος ήταν ο πατέρας του Ιάσονα; 2. Ποιος ήταν ο Πελίας και τι έκανε; 3. Πού πήγε ο Αίσονας τον γιο του και γιατί; 4. Τι αποφάσισε ο Ιάσονας όταν έγινε 20 χρονών; 5. Τι συνέβη στο δρόμο για την Ιωλκό; 6. Τι χρησμό είχε πάρει ο Πελίας από το μαντείο τω Δελφών; 7. Τι συνέβη όταν ο Πελίας είδε τον Ιάσονα; 8. Ποιον άθλο ανέθεσε ο Πελίας στον Ιάσονα και γιατί; 9. Τι ήταν η Αργώ και πώς φτιάχτηκε; 10.Ποιοι ήρθαν να βοηθήσουν τον Ιάσονα και πώς ονομάστηκαν; 11. Πού σταμάτησαν ταξιδεύοντας για την Κολχίδα και ποιον συνάντησαν εκεί; 12. Τι τους συμβούλεψε ο Φινέας; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.102
 103. 103. Ερωτήσεις: 1. Τι ήταν οι Συμπληγάδες Πέτρες και πώς κατάφεραν οι Αργοναύτες να περάσουν από εκεί; 2. Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Κολχίδας και τι του ζήτησε ο Ιάσονας; 3. Τι απάντησε ο Αιήτης στον Ιάσονα; 4. Ποιους άθλους πέρασε ο Ιάσονας; Ποιος τον βοήθησε και πώς; 5. Μετά το κατόρθωμα του Ιάσονα τι σκόπευε να κάνει ο Αιήτης σύμφωνα με την Μήδεια; 6. Πώς κατάφερε τελικά να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας; Ποιοι τον βοήθησαν; 7. Τι έγινε όταν ο Ιάσονας γύρισε στην Ιωλκό; 8. Πού αφιέρωσαν την Αργώ και τι έκαναν για να θυμούνται την Αργοναυτική Εκστρατεία; 9. Πώς πέθανε ο Ιάσονας; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.103
 104. 104. με τον Ιάσονα Ο βασιλιάς Αθάμας ήθελε να σκοτώσει το γιό του τον Φρίξο για να τον δώσει δώρο στον Δία και ο Δίας να βοηθήσει να φυτρώσει πάλι το σιτάρι στα χωράφια . Όμως ένα χρυσόμαλλο κριάρι πήρε στην πλάτη του τον Φρίξο και την αδερφή του την Έλλη και πέταξε μακριά. Όταν περνούσαν πάνω από μια θάλασσα η Έλλη έπεσε στην θάλασσα. Η θάλασσα αυτή πήρε το όνομα της Έλλης και λέγεται Ελλήσποντος. Ο Φρίξος πήγε μόνος στην Κολχίδα και σκότωσε το κριάρι για να το δώσει στο Δία. Μετά έβγαλε το χρυσό του δέρμα που λέγεται χρυσόμαλλο δέρας και το κρέμασε σε ένα δέντρο. Το χρυσόμαλλο δέρας το πρόσεχε ένας δράκος. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.104
 105. 105. Μετά από πολλά χρόνια ο Ιάσονας ήθελε να γίνει βασιλιάς στην Ιωλκό.Ο Πελίας είπε στον Ιάσονα πως για να γίνει βασιλιάς πρέπει να πάει και να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. Ο Ιάσονας πήρε ένα καράβι με 50 κουπιά που το έλεγαν Αργώ και πήγε στην Κολχίδα. Μαζί με τον Ιάσονα στο καράβι πήγε και ο Ηρακλής και ο Θησέας και ο Ορφέας που έπαιζε μουσική. Όλοι αυτοί ήταν οι Αργοναύτες. Το καράβι με τους Αργοναύτες και τον Ιάσονα πέρασε από τις Συμπληγάδες πέτρες που ήταν 2 μεγάλοι βράχοι που άνοιγαν και έκλειναν και χαλούσαν τα πλοία. Όμως το καράβι, η Αργώ, τα κατάφερε και πέρασε από εκεί. Όταν ο Ιάσονας πήγε στην Κολχίδα ο βασιλιάς Αιήτης του είπε πως για να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας πρέπει να κάνει ένας δύσκολο άθλο. Να πάρει 2 ταύρους να τους δέσει και να οργώσει το χωράφι. Μετά έπρεπε να σκοτώσει τους γίγαντες που θα φύτρωναν εκεί. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.105
 106. 106. Η μάγισσα Μήδεια βοήθησε τον Ιάσονα πρώτον να σκοτώσει τους γίγαντες με ένα φάρμακο που έφτιαξε και τους έριξε στα μάτια και δεύτερον να σκοτώσει το δράκο που πρόσεχε το χρυσόμαλλο δέρας. Έτσι ο Ιάσονας κατάφερε να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. Μετά ο Ιάσονας και η Μήδεια παντρεύτηκαν. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.106
 107. 107. Να ξέρεις να απαντάς στις ερωτήσεις: Τι ήταν οι Συμπληγάδες πέτρες; Πώς κατάφερε η Αργώ να περάσει ανάμεσά τους; Ποια θεά τους βοήθησε; Πού έφτασαν τελικά οι Αργοναύτες; Τι ζήτησε ο Ιάσονας από τον Αιήτη; Τι άθλους ζήτησε ο Αιήτης από τον Ιάσωνα; Ποιός βοήθησε τον Ιάσονα στους άθλους του; Τι άθλους κατάφερε ο Ιάσωνας να κάνει; Τι σχεδίαζε να κάνει ο Αιήτης; Πώς κατάφερε ο Ιάσονας να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας; Ποιοί τον βοήθησαν; Τι συνέβη όταν έφτασε ο Ιάσονας στην Ιωλκό; Πού πήγε να ζήσει μετά ο Ιάσονας; Σε ποιόν αφιέρωσαν την Αργώ και τι όρισαν για να τη θυμούνται όλοι; Ποιο ήταν το τέλος του Ιάσονα; Κουρσάρη Έρση Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.107
 108. 108. Ιάσονας ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2.Ο Ιάσονας ζητάει το δέρας απ΄τον Αιήτη 3.Ο Αιήτης του ζητάει να κάνει πρώτα κάποιους άθλους 8.Ο Ιάσονας πεθαίνει από το κατάρτι της Αργώς! 7.Ο Ιάσονας παντρεύεται τη Μήδεια 5.Ο Ιάσονας παίρνει το δέρας 4. Η Μήδεια τον βοηθάει στους άθλους και κοιμίζει το δράκο 6. Ο Πελίας δε δίνει το θρόνο στον Ιάσονα 1.Η Αργώ περνάει τις Συμπληγάδες πέτρες Κουνενού Δήμητρα Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.108
 109. 109. Τόκας Δημήτριος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.109
 110. 110. Επαναληπτικά Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.110
 111. 111. 1. Η ακροστιχίδα των Συμπληγάδων. 1. Ο Ιάσονας το έχασε στον ποταμό. 2. Έριξαν στα μάτια του δράκου ένα μαγικό... 3. Κόρη του Αιήτη. 4. Πουλί σχετικό με τις Συμπληγάδες. 5. Έπαιζε ο Ορφέας. 6. Θεά που βοήθησε τους Αργοναύτες. 7. Οι οπλισμένοι γίγαντες ξεφύτρωσαν από τη… 8. Ο τεχνίτης της Αργώς. 9. Αυτό πήγε να πάρει ο Ιάσονας. 10. Έπεσε στον Ελλήσποντο. 11. Ήταν ο Χείρωνας (αντίστροφα). 2. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν. Στην Ιωλκό βασίλευε κάποτε ο ………………………………… Ο αδερφός του όμως, ο …………………………………., τον έδιωξε και θέλησε να κάνει κακό και στο γιο του τον Ιάσονα. Ο πατέρας του για να τον σώσει τον πήγε στο ……………………………. Όταν ο Ιάσονας μεγάλωσε πήγε να πάρει πίσω το θρόνο, όμως ο Πελίας για αντάλλαγμα του ζήτησε να φέρει το ……………………………………. …………………….. Αυτό βρισκόταν στη μακρινή …………………………………. Βασιλιάς της ήταν ο ……………………… , ο οποίος κάποτε φιλοξένησε τον …………………………….. , που είχε φτάσει εκεί πετώντας πάνω σ’ ένα χρυσόμαλλο ……………………………….. . Αυτός χάρισε το δέρμα του κριαριού στο βασιλιά. Ο Ιάσονας, με τη βοήθεια της …………και της Αθηνάς, έφτιαξε την …………………………. και ξεκίνησε το ταξίδι του, που ονομάστηκε ……………………………… ………………………………. 3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. Φρίξος   Αργοναύτης Αθάμας   Πέτρες Αίσονας   Έλλη Πελίας   Μουσικός Ορφέας   Μάγισσα Μήδεια   Ιωλκός Συμπληγάδες   Άθλοι Θησέας   Νεφέλη 1 Σ 2 Υ 3 Μ 4 Π 5 Λ 6 Η 7 Γ 8 Α 9 Δ 10 Ε 11 Σ Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.111
 112. 112. 4. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. Ο Ιάσονας πεθαίνει στην Κόρινθο. Ο Φρίξος χαρίζει στον Αιήτη το χρυσόμαλλο δέρας. Ο Άργος φτιάχνει την Αργώ. Ο Αιήτης αναθέτει στον Ιάσονα τους άθλους. Η Μήδεια βοηθάει τον Ιάσονα. Η Νεφέλη στέλνει στα παιδιά της ένα χρυσόμαλλο κριάρι. Οι Αργοναύτες περνάνε τις Συμπληγάδες πέτρες. Η Έλλη πέφτει στη θάλασσα. Ο Ιάσονας πραγματοποιεί τους άθλους. Ο Ιάσονας κλέβει το δέρας. 5. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.  Ο Φρίξος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.  Ο Αίσονας ήταν βασιλιάς της Κολχίδας .  Ο Τάλως ήταν χάλκινος γίγαντας.  Η Ινώ βοήθησε τον Ιάσονα .  Ο Πελίας ήταν πατέρας του Ιάσονα. 6. Πώς έχασε ο Ιάσονας το ένα σανδάλι του; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Πώς άρπαξε ο Ιάσονας το χρυσόμαλλο δέρας; Ποιοι τον βοήθησαν; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.112
 113. 113. ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: Στη μακρινή ____________ , το _________________ δέρμα ενός κριαριού κρεμόταν για χρόνια στα κλαδιά μιας ιερής _____________ . Στο βουνό ___________ της Θεσσαλίας, στη σπηλιά ενός ____________ , μεγάλωσε ένα παιδί. Ήταν ο ____________ , που θα πήγαινε κάποια μέρα, μαζί με άλλους ήρωες, τους _________________ , να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας στην ____________ . Το ταξίδι αυτό ονομάστηκε __________________ ___________________ 2. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν αδέλφια. Ο Αθάμας ήταν βασιλιάς της Κολχίδας . Ο Τάλως ήταν χάλκινος γίγαντας. Η Ινώ αγαπούσε το Φρίξο και την Έλλη. Ο Πελίας ήταν ξάδελφος του Ιάσονα. 3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα της Αργώς: 1. Πατέρας του Φρίξου και της Έλλης. 2. Ο Τάλως ήταν το πρώτο … 3. Οι … έψησαν το σπόρο του σιταριού. 4. Η δεύτερη γυναίκα του Αθάμα.(αντ.) Α Ρ Γ Ω Όνομα______________ Επώνυμο____________ Ημερομηνία_________ Βαθμός __ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.113
 114. 114. 4. Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση; 5. Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις: α) Τι ήταν το χρυσόμαλλο «δέρας»; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… β) Πώς έχασε το ένα του σανδάλι ο Ιάσονας; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… γ) Με ποιο τρόπο άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας ο Ιάσονας; Ποιος τον βοήθησε; ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Δράκος • • Αργώ Άργος • • Βελανιδιά Ορφέας • • Κένταυρος Χείρωνας • • Μουσικός Αιήτης • • Νεφέλη Αθάμας • • Κολχίδα ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.114
 115. 115. ΔΙΑΓΩΓΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ «Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ» Άσκηση 1: Βάλε (Σ) για κάθε σωστή και (Λ) για κάθε λάθος πρόταση.  Η μητέρα του Φρίξου και της Έλλης είναι η Ινώ.  Η Έλλη έπεσε ανάμεσα στη Θράκη και στη Μικρά Ασία.  Η Νεφέλη έστειλε το χρυσόμαλλο κριάρι να σώσει το Φρίξο.  Η θάλασσα που πνίγηκε η Έλλη λέγεται Ελληνόσποντος.  Ο χρησμός της Πυθίας έλεγε στον Αθάμα να σκοτώσει την Έλλη.  Ο Φρίξος πήγε στην Κολχίδα. Άσκηση 2: Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις σωστές λέξεις: (Ορφέας, μονοσάνδαλο, Αργοναύτες, Ιωλκού, Αργώ, Χείρωνας, ) Ο Ιάσονας μεγάλωσε κοντά στον Κένταυρο ___________ κι έγινε ένα πολύ έξυπνο και δυνατό παλικάρι. Ο Αίσονας είναι βασιλιάς της _____________ . Ο Πελίας πήρε χρησμό που έλεγε «να φοβάσαι το _________________»! Η ___________ είναι ένα γερό καράβι με 50 κουπιά. Μαζί με τον Ιάσονα πήγαν ο Ηρακλής, ο Θησέας και ο περίφημος μουσικός, ____________ , όλοι μαζί ονομάστηκαν _____________________ . Άσκηση 3: Αντιστοίχησε τις λέξεις με τις ερμηνείες τους. Συμπληγάδες πέτρες • • Ξακουσμένη μάγισσα Χρυσόμαλλο δέρας • • Βασιλιάς της Ιωλκού Αίσονας • • Περίφημος μουσικός Ορφέας • • Το δέρμα του κριαριού Άργος • • Πελώριοι βράχοι που ανοιγόκλειναν Ιάσονας • και τσάκιζαν τα καράβια που περνούσαν. Μήδεια • • Γιος του Αίσονα • Περίφημος τεχνίτης Πριμικύρη Ματίνα Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.115
 116. 116. Άσκηση 4: Απάντησε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις.  Πως σώθηκαν η Έλλη και ο Φρίξος; _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Τι συμβούλεψε ο μάντης Φινέας τους Αργοναύτες; _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Με ποιον τρόπο άρπαξε ο Ιάσονας το χρυσόμαλλο δέρας; _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________  Ποιους άθλους ανέθεσε ο βασιλιάς Αιήτης στον Ιάσονα; _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Καλή επιτυχία! Πριμικύρη Ματίνα Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.116
 117. 117. ΟΝΟΜΑ: …………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………….. 1. Ποιοι ήταν οι γονείς του Φρίξου και της Έλλης; …………………………………………………………….. 2. Σε ποια χώρα έφτασε ο Φρίξος με το κριάρι; ……………………………………………………………. 3.Τι ζήτησε ο Πελίας από τον Ιάσονα για να του δώσει το θρόνο του πατέρα του; ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… 4.Από πού πήρε το όνομά της η εκστρατεία του Ιάσονα και πώς ονομάστηκε; ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. 5.Η ακροστιχίδα της Μήδειας α)Στο …………. των Δελφών τις απαντήσεις έδινε η Πυθία _ _ _ _ _ _ _ β)Έλαβε κι αυτός μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία _ _ _ _ _ _ _ γ)Το χρυσόμαλλο …. ήθελαν οι αργοναύτες _ _ _ _ _ δ)Πήρε το όνομά του από την Έλλη _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ε)Από εκεί ξεκίνησαν οι αργοναύτες _ _ _ _ _ στ)Έφτιαξε την Αργώ _ _ _ _ _ ζ)Δυο πελώριοι βράχοι που ανοιγόκλειναν _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Λαμπριάδου Μαρία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.117

×