Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Ο Θησέας΄΄

10,987 views

Published on

http://kritiria.blogspot.gr/
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Ο Θησέας΄΄

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 3ης ενότητας:΄΄Ο Θησέας΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr/ Ιστορία Γ΄- Επανάληψη 3ης Ενότητας: ΄΄Ο Θησέας΄΄ Θεωρία, σχεδιαγράμματα, ερωτήσεις, επαναληπτικά, παρουσιάσεις
 2. 2. Περιεχόμενα Θεωρία (σχεδιαγράμματα, παρουσίαση, ερωτήσεις, περιλήψεις) σελ. 3 - 64 Επαναληπτικά σελ. 65 - 109 Παρουσιάσεις σελ. 110 - 139 Κλασσικά εικονογραφημένα σελ. 140 - 192
 3. 3. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.1
 4. 4. ΕΝΟΣΗΣΑ 3 Ο ΘΗ΢ΕΑ΢ 1. Θησέας, το βασιλόπουλο της Σροιζήνας Αηγέαο (βαζηιηάο ηεο Αζήλαο) + Αίζξα (θόξε ηνπ βαζηιηά ηεο Σξνηδήλαο, Πηηζέα) ΘΖ΢ΔΑ΢ Ο ΑΙΓΔΑ΢... Γπξίδεη ζηελ Αζήλα πξηλ γελλεζεί ν Θεζέαο. Κξύβεη ην ζπαζί θαη ηα ρξπζά ζαλδάιηα θάησ από έλα βξάρν. Δίπε: Αλ ην παηδί γελλεζεί αγόξη λα ζεθώζεη ην βξάρν, λα πάξεη ην ζπαζί θαη ηα ρξπζά ζαλδάιηα θαη λα πάεη ζηελ Αζήλα. Ο ΘΖ΢ΔΑ΢ Μεγαιώλεη. ΢εθώλεη ην βξάρν. Παίξλεη ηα δώξα ηνπ παηέξα ηνπ. Φεύγεη γηα ηελ Αζήλα. Πεγαίλεη από ηε ζηεξηά. Νηθά θαθνπνηνύο, ιεζηέο θαη άγξηα δώα. Φηάλεη ζηελ Αζήλα. Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.2
 5. 5. 2. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο ΢ε θάπνηνπο αγώλεο…. Νίθεζε ν Αλδξόγεσ, γηνο ηνπ Μίλσα βαζηιηά ηεο Κξήηεο. Οη Αζελαίνη από ηε δήιηα ηνπο ηνλ ζθόησζαλ. Ο Μίλσαο πνιηνξθεί ηελ Αζήλα. Νηθά ηνπο Αζελαίνπο. Σνπο αλαγθάδεη λα πιεξώλνπλ θόξν. Κάζε ρξόλν έπξεπε λα ζηέιλνπλ 7 λένπο θαη 7 λέεο γηα λα ηνπο ηξώεη ν Μηλώηαπξνο. Ο ΜΙΝΧΣΑΤΡΟ΢ Σέξαο κε θεθάιη ηαύξνπ θαη ζώκα αλζξώπηλν. Ενύζε ζην ιαβύξηλζν. Σνλ είρε θηηάμεη ν Γαίδαινο. Δίρε πνιινύο δηαδξόκνπο θαη δσκάηηα. Ξεθηλνύλ κε αύξα παληά ζην θαξάβη. Ο Αηγέαο δεηά αλ γπξίζνπλ δσληαλνί λα βάινπλ άζπξα παληά. Ζ Αξηάδλε βνεζά ην Θεζέα. Σνπ δίλεη ην κίην (θοσβάρη). Ο Θεζέαο ζθνηώλεη ην Μηλώηαπξν. Οη Αζελαίνη κε αγώλεο ηηκνύλ ηε ζεά Αζελά. Ο Θεζέαο πεγαίλεη κε ηελ νκάδα λέσλ ζηελ Κξήηε. ΢ηελ Κξήηε ν Θεζέαο γλσξίδεη ηελ Αξηάδλε (θόρε ηοσ Μίλφα). Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.3
 6. 6. 3. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα Δίραλ αλνίμεη ηξύπεο ζηα θαξάβηα ηνπ Μίλσα. Σν πινίν ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηνπ ζηε Αζήλα κε καύξα παληά. Ο Αηγέαο πέθηεη ζηε ζάιαζζα. ↓ Υάλεη ην ζξόλν ηνπ. ↓ Πεγαίλεη ζηε ΢θύξν. ↓ Ο βαζηιηάο Λπθνκήδεο ζθνηώλεη ην Θεζέα. Ο Θεζέαο, ε Αξηάδλε θαη νη λένη ηεο Αζήλαο θεύγνπλ θξπθά από ηελ Κξήηε. Πξνεγνπκέλσο όκσο……… Φηάλνπλ ζηε Νάμν. Ο Γηόλπζνο αξπάδεη ηελ Αξηάδλε. ΑΙΓΑΙΟ Ο Θεζέαο γίλεηαη βαζηιηάο ηεο Αζήλαο. Ο Θεζέαο παληξεύεηαη ηε Φαίδξα (αδειθή ηες Αρηάδλες). Κατερίνα Καραλή, Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.4
 7. 7. Οι άθλοι του Θησέα Ο Θησέας μόλις έμαθε από τη μητέρα του, Αίθρα, την καταγωγή του και αφού μπόρεσε να σηκώσει το βράχο και να βρει τα σανδάλια και το ξίφος που είχε κρύψει ο Αιγέας, ξεκίνησε αμέσως να πάει στην Αθήνα για να γνωρίσει τον πατέρα του, Ο Θησέας επέλεξε να πάρει το δρόμο της στεριάς για να φτάσει στην Αθήνα, παρόλο που η στεριά ήταν γεμάτη από τέρατα και ληστές. Οι άθλοι που επιτέλεσε ο Θησέας στη διαδρομή του από την Τροιζήνα προς την Αθήνα ήταν οι εξής: Ο πρώτος ληστής που αντιμετώπισε ήταν ο Περιφήτης, γιος του Ήφαιστου, που δρούσε στο βουνό Αραχναίο, κοντά στην Επίδαυρο. Έστηνε καρτέρι στους περαστικούς και τους σκότωνε με ένα μεγάλο μεταλλικό ρόπαλο, γι’ αυτό ονομαζόταν και Κορυνήτης, από την «κορύνη», που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε «ρόπαλο». Ο Θησέας πάλεψε μαζί του, τον νίκησε, τον σκότωσε και κράτησε το ρόπαλο για τον εαυτό του. Αμέσως μετά πήγε στις Κενχρεαί, κοντά στον Ισθμό, που ήταν η πατρίδα του Σίνη του Πιτυοκάμπτη (πευκο-λυγιστής). Όπως λέει και το όνομά του, ο γιος του Ποσειδώνα σκότωνε τους περαστικούς με τον εξής σκληρό τρόπο: Κατέβαζε κάτω δύο παράλληλους γειτονικούς πεύκους, στους οποίους έδενε τους περαστικούς. Μόλις τους έδενε σφικτά, άφηνε τα πευκόδεντρα να επιστρέψουν στην αρχική οριζόντιά τους θέση, με αποτέλεσμα να τεντώνουν βίαια και να διαμελίζουν το άτυχο θύμα από τη μέση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Θησέας σκότωσε τον άκαρδο ληστή. Αφού πέρασε από την Κόρινθο, έφτασε στον Κρομμύωνα, στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται ο οικισμός των Αγίων Θεοδώρων, όπου με ακόντια και ξίφη σκότωσε μια αγριογουρούνα, τη Φαιά, κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας, που προκαλούσε φοβερές ζημιές στην περιοχή. Η Φαιά ήταν μητέρα του Καλυδώνιου και του Ερυμάνθιου κάπρου. Την επόμενή του στάση – και, ίσως, την πιο επικίνδυνη – την έκανε στις «Σκιρωνίδες Πέτρες», εκεί που βρίσκεται σήμερα η Κακιά Σκάλα, κοντά στα Μέγαρα. Εκεί, τον δρόμο αποτελούσε ένα θεόστενο μονοπατάκι, κατασκευασμένο ίσα -ίσα να χωράει μόνο έναν ταξιδιώτη. Στα βουνά ζούσε ο Σκίρωνας, γιος του Κορίνθου και εγγονός του Πέλοπα, που υποχρέωνε τους περαστικούς να σκύψουν να του πλύνουν τα πόδια. Μόλις κόντευαν να τελειώσουν, τους έδινε μια κλωτσιά και έπεφταν στην παραλία, όπου υπήρχε μια τεράστια σαρκοφάγα χελώνα, που καταβρόχθιζε με μανία τους περαστικούς που της έριχνε ο Σκίρωνας. Ο Θησέας πλήρωσε τον Σκίρωνα με το Ιωαννίδης Νικόλαος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.5
 8. 8. ίδιο νόμισμα, ενώ αργότερα κατέβηκε στην παραλία και σκότωσε τη χελώνα. Το καβούκι της το έκανε ασπίδα. Στην Ελευσίνα, ο Θησέας κατόρθωσε να νικήσει τον Κερκύονα, γιο του Ποσειδώνα και άριστο πυγμάχο, ο οποίος προκαλούσε τους διαβάτες σε μάχη μέχρι θανάτου. Ο Θησέας τον σήκωσε ψηλά και τον προσεδάφισε με τόση δύναμη, που σκοτώθηκε από τη σύγκρουση. Τέλος, η τελευταία πρόκληση για το Θησέα στο δρόμο του ήταν η συνάντησή του με το ληστή Προκρούστη, επίσης γιο του Ποσειδώνα. Ο Προκρούστης είχε τη βάση του στην Ιερά Οδό (Δαφνί) ενώ, όπως και πολλοί άλλοι ληστές, είχε και διάφορα ψευδώνυμα, όπως Δαμάστης ή Πολυπήμονας. Προσφερόταν να παράσχει φιλοξενία στους περαστικούς, αλλά τους υποχρέωνε να ξαπλώσουν σε ειδικό κρεβάτι που διέθετε. Από τους μεν ψηλούς έκοβε το άκρο που εξείχε, τους δε κοντούς τους υπέβαλλε στην πιο κάτω δοκιμασία: τους έδενε με λουριά και τους τέντωνε μέχρι να φτάσουν το απαιτούμενο μήκος. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού ολοκλήρωνε τα βασανιστήριά του, τους σκότωνε και έπαιρνε τα πράγματά τους. Ο Θησέας δεν υπέστη τη δοκιμασία αυτή και σκότωσε τον Προκρούστη με τον ίδιο τρόπο που αυτός σκότωνε τα θύματά του. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και το μεγαλύτερο άθλο του Θησέα, που ήταν η θανάτωση του Μινώταυρου, ένα τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπινο, που ζούσε κλεισμένος στο λαβύρινθο, στο υπόγειο του παλατιού του Μίνωα, που τον είχε φτιάξει ο Αθηναίος Δαίδαλος. Ο Θησέας θέλησε να απαλλάξει την πατρίδα του από τον βαρύ φόρο που είχε επιβάλλει ο Μίνωας στους Αθηναίους για το θάνατο του γιου του, απαιτώντας κάθε χρόνο να θυσιάζονται επτά νέες και επτά νέοι στον Μινώταυρο. Με τη βοήθεια όμως της κόρης του Μίνωα, Αριάδνης, που του παρείχε το μίτο, κατάφερε να εξοντώσει το τέρας και να βγει σώος από τον λαβύρινθο. Ιωαννίδης Νικόλαος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.6
 9. 9. Ο Θησέας είχε μπαμπά τον Αιγέα και μαμά την Αίθρα. Ο Αιγέας πήγε στην Αθήνα και άφησε το δώρο του Θησέα κάτω από ένα βράχο. Το δώρο ήταν ένα σπαθί και χρυσά σανδάλια. Όταν ο Θησέας μεγάλωσε σήκωσε το βράχο πήρε τα δώρα και πήγε στην Αθήνα να βρεί τον Αιγέα τον μπαμπά του. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.7
 10. 10. Όταν ο Θησέας πήγε στην Αθήνα, ο μπαμπάς του ο Αιγέας, τον γνώρισε επειδή είδε το σπαθί και τα σανδάλια που του είχε αφήσει για δώρα και χάρηκε πολύ. Ο Θησέας πήρε ένα καράβι με μαύρα πανιά και πήγε στην Κρήτη στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα για να σκοτώσει το Μινώταυρο. Ο Αιγέας του είπε πως αν νικήσει το Μινώταυρο να βάλει άσπρα πανιά στο καράβι και να γυρίσει στην Αθήνα. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.8
 11. 11. Ο Θησέας μπήκε μέσα στο λαβύρινθο με τα πολλά δωμάτια και για να μη χαθεί έδεσε στην πόρτα το κουβάρι, τον μίτο, που του έδωσε η Αριάδνη. Και εμείς για να μην χάνουμε το δρόμο μας βάζουμε σημάδια για να θυμόμαστε από που περάσαμε και να μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Όταν βρήκε το Μινώταυρο τον σκότωσε με το σπαθί του. Μετά μάζεψε το μίτο της Αριάδνης και βρήκε την πόρτα για να φύγει. Μετά ο Θησέας πήρε το καράβι του και γύρισε στην Αθήνα. Όμως ξέχασε να βάλει τα άσπρα πανιά στο πλοίο αφού νίκησε το Μινώταυρο. Όταν ο μπαμπάς του ο Αιγέας είδε τα μαύρα πανιά στο πλοίο νόμιζε πως ο Μινώταυρος έφαγε το Θησέα και στεναχωρήθηκε πολύ. Επειδή ο Αιγέας ήταν πολύ λυπημένος έπεσε από ένα βράχο στη θάλασσα και εκείνη η θάλασσα λέγεται Αιγαίο Πέλαγος. eva - edu Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.9
 12. 12. Ο ΘΗΣΕΑΣ «Η ζωή και οι άθλοι του» Επιμέλεια: Παπαδημητρακοπούλου Ευγενία ΕΝΟΤΗΤΑ 3 http://blogs.sch.gr/epapadi/ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.10
 13. 13. Με λίγα λόγια Κάποτε ο Ηρακλής πέρασε απ’ την Τροιζήνα, όπου τον φιλοξένησε στο παλάτι του ο βασιλιάς Πιτθέας. Όταν κάθισαν να φάνε, ο Ηρακλής έβγαλε τη λεοντή και την άφησε χάμω. Μια παρέα παιδιών βλέποντας τη λεοντή τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια. Ένα όμως επτάχρονο παιδί, νομίζοντας πως έβλεπε αληθινό λιοντάρι, άρπαξε ένα τσεκούρι κι όρμησε να το σκοτώσει. Ήταν ο Θησέας, ο εγγονός του βασιλιά Πιτθέα. Ένας ακόμη ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Θησέας και Μινώταυρος. Η πατρίδα του Θησέα.Αιγέας, Αίθρα, Θησέας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.11
 14. 14. Ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγέας, πέρασε κάποτε από την Τροιζήνα. Εκεί γνώρισε την Αίθρα. Από αυτούς γεννήθηκε ο Θησέας. Ο Αιγέας χρειάστηκε να γυρίσει στην Αθήνα. Πριν φύγει, έκρυψε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του κάτω από ένα βράχο και είπε: «Αν το παιδί είναι αγόρι, όταν θα μεγαλώσει, να πάρει το σπαθί και τα σανδάλια μου και να έρθει στην Αθήνα». Έτσι κι έγινε. Ο Θησέας σήκωσε το βράχο, πήρε τα δώρα του πατέρα του κι έφυγε για την Αθήνα. Έφτασε κάποτε στην Αθήνα. Εκεί ο Αιγέας, βλέποντας το σπαθί και τα σανδάλια του, τον γνώρισε αμέσως και τον υποδέχτηκε με χαρά και ανακούφιση. Ο Θησέας σηκώνει το θεόρατο βράχο. Ο Θησέας σηκώνει το θεόρατο βράχο. Ο Θησέας στην Αθήνα. 1. Θησέας, το βασιλόπουλο της Τροιζήνας Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.12
 15. 15. Τα κατορθώματα του Θησέα Όταν ο Θησέας ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα για να γνωρίσει τον πατέρα του, δεν θέλησε να πάει με καράβι. Προτίμησε το δρόμο της στεριάς που ήταν γεμάτος κινδύνους. Ξεπέρασε όλους τους κινδύνους που συνάντησε, νίκησε πολλούς κακοποιούς, ληστές και άγρια ζώα που τρομοκρατούσαν και σκότωναν ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ταξιδεύουν πια ελεύθερα. Ο Θησέας Έργο του γλύπτη Γιώργου Βιτάλη. Τα κατορθώματα του Θησέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.13
 16. 16. Θησέας και Περιφήτης Πηγαίνοντας από την Τροιζήνα στην Αθήνα, ο Θησέας έκανε πολλά κατορθώματα. Κοντά στην Επίδαυρο, νίκησε το ληστή Περιφήτη, που σκότωνε τους περαστικούς με ένα σιδερένιο ρόπαλο. Ο Περιφήτης ήταν γνωστός με το όνομα «ο άνθρωπος με το ρόπαλο. Κάποιοι έλεγαν πως ήταν γιος του Ήφαιστου. Ο Ήφαιστος του δώρισε όταν ήταν μικρός ένα πελώριο σιδερένιο ρόπαλο, αλλά αντί να το χρησιμοποιεί για το καλό των ανθρώπων το χρησιμοποίησε για να ληστεύει τους ταξιδιώτες Θησέας και Περιφήτης. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.14
 17. 17. Θησέας και Σίνης Στον Ισθμό της Κορίνθου σκότωσε τον Σίνη, που λύγιζε τις κορυφές δυο πεύκων, έδενε πάνω τους διαβάτες, άφηνε μετά τα πεύκα ελεύθερα κι οι άνθρωποι γίνονταν δυο κομμάτια. Επειδή λύγιζε τα πεύκα τον έλεγαν και πευκολυγιστή και ήταν γιος του Ποσειδώνα. Θησέας και Σίνης.Θησέας και Σίνης. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.15
 18. 18. Θησέας και Φαιά Πιο πέρα στην Κρομμύωνα στους σημερινούς Αγίους Θεοδώρους σκότωσε τη Φαιά, μια αγριογουρούνα που τρόμαζε τους ανθρώπους της περιοχής. Θησέας και Φαιά. Θησέας και Φαιά. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.16
 19. 19. Θησέας και Σκίρωνας Στις Σκιρωνίδες πέτρες, τη σημερινή Κακιά Σκάλα, νίκησε τον Σκίρωνα. Εκεί ο Σκίρωνας, αφού λήστευε τους περαστικούς, τους ανάγκαζε να του πλένουν τα πόδια. Μόλις όμως εκείνοι έσκυβαν μπροστά του, με μια δυνατή κλωτσιά τους γκρέμιζε απ’ τα βράχια κι έπεφταν στη θάλασσα. Εκεί τους έτρωγε μια τεράστια χελώνα. Όταν ο Σκίρωνας προσπάθησε να κλοτσήσει το Θησέα, εκείνος πήδηξε στα πλάγια και πέταξε τον Σκίρωνα κάτω από το βράχο και τον έριξε στη θάλασσα. Το μέρος αυτό σήμερα λέγεται λέγεται Κακιά Σκάλα. Θησέας και Σκίρωνας. Θησέας και ΣκίρωναςΘησέας και Σκίρωνας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.17
 20. 20. Στην Ελευσίνα, ο Θησέας κατόρθωσε να νικήσει τον Κερκύονα, γιο του Ποσειδώνα και άριστο πυγμάχο. Ο Κερκύονας προκαλούσε τους διαβάτες σε μάχη μέχρι θανάτου. Ο Θησέας τον σήκωσε ψηλά και τον κατέβασε στη γη με τόση δύναμη, που σκοτώθηκε από το χτύπημα. Θησέας και Κερκύονας Θησέας και Κερκύονας. Θησέας και Κερκύονας. Θησέας και Κερκύονας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.18
 21. 21. Μετά σκότωσε τον Προκρούστη. Αυτός έμενε κοντά στην Ιερά Οδό λίγο μετά την Ελευσίνα. Ο Προκρούστης ξάπλωνε τους περαστικούς πάνω σ’ ένα κρεβάτι σιδερένιο. Αν κάποιος ήταν πιο μακρύς, του έκοβε τα πόδια. Αν ήταν πιο κοντός, του τραβούσε τα πόδια ώσπου ξεκολλούσαν. Ο Θησέας τον ξάπλωσε στο σιδερένιο κρεβάτι κι επειδή ήταν πιο μακρύς του έκοψε το κεφάλι. Θησέας και Προκρούστης Θησέας και Προκρούστης. Θησέας και Προκρούστης. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.19
 22. 22. Όταν ο Θησέας έφθασε στην Αθήνα πάλεψε με τα πενήντα γιγαντόσωμα ξαδέλφια του. Κατάφερε όμως και τα εξόντωσε. Λίγο αργότερα, έπιασε τον ταύρο του Μαραθώνα, που έκανε φοβερές καταστροφές. Στο δρόμο τον έπιασε κακοκαιρία και έτσι ζήτησε καταφύγιο στην καλύβα μιας γριούλας, που την έλεγαν Εκάλη. Όταν ο Θησέας έπιασε τον Ταύρο, πήγε στην καλύβα και την βρήκε νεκρή. Από ευγνωμοσύνη, αργότερα, έδωσε το όνομά της στην περιοχή. Στην Αθήνα ο Θησέας γυρνούσε τον ταύρο στους δρόμους και στο τέλος τον θυσίασε στον Δελφίνο Απόλλωνα. Κατορθώματα του Θησέα στην Αθήνα Ο ταύρος του Μαραθώνα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.20
 23. 23. Τα καράβια του Μίνωα. 2. 1. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο «Ο Μίνωας εκδικείται τους Αθηναίους» Μερικά χρόνια πριν φτάσει ο Θησέας στην Αθήνα, οι Αθηναίοι γιόρταζαν για να τιμήσουν την Αθηνά κι έκαναν αγώνες. Στους αγώνες πήρε μέρος κι ο γιος του Μίνωα, του βασιλιά της Κρήτης. Νίκησε σ’ όλα τ’ αγωνίσματα και γι’ αυτό κάποιοι Αθηναίοι από τηΟ Μίνωας στο παλάτι του στην Κνωσό. ζήλια τους τον σκότωσαν. Ο Μίνωας ήρθε με πολλά καράβια και πολιόρκησε την Αθήνα. Νίκησε τους Αθηναίους και τους ανάγκασε να του πληρώνουν φόρο. Κάθε χρόνο έπρεπε να του στέλνουν επτά νέες κι επτά νέους για να τους τρώει ο Μινώταυρος. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.21
 24. 24. 2. 2. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο «Μινώταυρος και λαβύρινθος» Ο Μινώταυρος. Ο λαβύρινθος. Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπινο. Ζούσε κλεισμένος στο λαβύρινθο, στο υπόγειο του παλατιού του Μίνωα, που τον είχε φτιάξει ο Αθηναίος Δαίδαλος. Είχε τόσους πολλούς διαδρόμους και δωμάτια, που κανένας ποτέ δεν είχε καταφέρει να βγει από εκεί. Όταν έφτασε ο Θησέας στην Αθήνα, για τρίτη χρονιά οι Αθηναίοι έπρεπε να στείλουν τα παιδιά τους στην Κρήτη και σε όλη την πόλη ακούγονταν θρήνοι και κλάματα. Ο Δαίδαλος έφτιαξε το λαβύρινθο. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.22
 25. 25. 2. 3. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο «Θησέας και Αριάδνη» Ο Θησέας αποφάσισε να πάει κι εκείνος μαζί τους για να σκοτώσει το Μινώταυρο. Στο λιμάνι του Φαλήρου τους αποχαιρέτησαν όλοι κλαίγοντας. Έβαλαν στο καρφί μαύρα πανιά κι ο βασιλιάς Αιγέας τους παρακάλεσε, αν γύριζαν ζωντανοί, να βάλουν πανιά άσπρα. Το καράβι έφτασε στην Κρήτη. Εκεί ο Θησέας γνώρισε την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη. Θαμπωμένη η νέα από την ομορφιά του Θησέα θέλησε να τον βοηθήσει. Γι’ αυτό του έδωσε ένα κουβάρι νήμα, το μίτο, και τον συμβούλεψε να δέσει την άκρη του στην είσοδο του του λαβύρινθου και να το ξετυλίγει. Θησέας και Αριάδνη. Θησέας, Αριάδνη, Ύπνος. Νόμισμα Κνωσού με Μινώταυρο και Αριάδνη. Θησέας και Αριάδνη. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.23
 26. 26. 2. 4. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο «Θησέας και Αριάδνη» Ο Θησέας μπήκε με θάρρος στο λαβύρινθο κι έψαχνε το Μινώταυρο, ξετυλίγοντας το κουβάρι. Κάποια στιγμή άκουσε το άγριο μουγκρητό του. Όταν συναντήθηκαν, πάλεψαν σκληρά. Ο Θησέας σκότωσε το φοβερό τέρας με το σπαθί του και βγήκε απ’ το λαβύρινθο μαζεύοντας το νήμα. Στην είσοδο τον υποδέχτηκαν οι νέοι της Αθήνας με δάκρυα χαράς και ανακούφισης. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.24
 27. 27. Ο γιος του Ποσειδώνα Πολλοί λένε πως ο Θησέας δεν ήταν γιος του Αιγέα, αλλά του Ποσειδώνα. Μάλιστα όταν κάποτε θύμωσε με το βασιλιά της Κρήτης Μίνωα του είπε : «Συγκρατήσου βασιλιά γιατί θα δοκιμάσεις τη δύναμη των χεριών μου. Κι αν είσαι γιος του Δία, εγώ είμαι γιος του Ποσειδώνα». Ο Μίνωας τότε παρακάλεσε το Δία, τον πατέρα του, κι έριξε αστροπελέκι. Κι αμέσως πέταξε το δαχτυλίδι του στη θάλασσα κι είπε στο Θησέα: «Αν είσαι γιος του Ποσειδώνα, όπως λες, φέρε το δαχτυλίδι. Ο Θησέας έπεσε στη θάλασσα και πήγε στο παλάτι του Ποσειδώνα. Εκεί είδε ο Θησέας τις Νηρηίδες και τη γυναίκα του Ποσειδώνα την Αμφιτρίτη. Εκείνη του έδωσε το δαχτυλίδι, ένα χιτώνα κατακόκκινο και ένα ολόχρυσο στεφάνι. Ο ήρωας ξεπρόβαλε χωρίς να έχει βραχεί. Ο Θησέας χαιρετά τον Αιγέα, η Αίθρα, τον χαϊδεύει, ο Ποσειδώνας παρακολουθεί. Ο Θησέας στο παλάτι του Ποσειδώνα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.25
 28. 28. 3. 1. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα «Ο Θησέας και η Αριάδνη φεύγουν από την Κρήτη» Το καράβι ταξιδεύει με μαύρα πανιά. Το ίδιο βράδυ ο Θησέας και οι νέοι της Αθήνας έφυγαν κρυφά με το πλοίο τους από την Κρήτη. Μαζί τους πήραν και την Αριάδνη. Προηγουμένως είχαν φροντίσει να ανοίξουν τρύπες στα καρφιά του Μίνωα, για να μην μπορούν να τους ακολουθήσουν. Ταξίδεψαν χαρούμενοι μέχρι τη Νάξο. Εκεί βγήκαν σε μια ακρογιαλιά για να ξεκουραστούν. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.26
 29. 29. 3. 2. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα «Αριάδνη και Διόνυσος» Ο Διόνυσος. Τότε όμως πέρασε από κει ο θεός Διόνυσος. Είδε την Αριάδνη, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και την πήρε, για να την κάνει γυναίκα του. Ο Θησέας στενοχωρήθηκε πολύ για το χαμό της Αριάδνης. Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του για την Αθήνα, κανείς όμως δε σκέφτηκε ότι έπρεπε ν’ αλλάξουν τα μαύρα πανιά. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.27
 30. 30. 3. 3. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα «Ο Αιγέας πέφτει στη θάλασσα» Εν τω μεταξύ ο Αιγέας από το Σούνιο κοίταζε συνέχεια τη θάλασσα, ελπίζοντας κάποια στιγμή να δει το πλοίο να επιστρέφει. Κι όταν μια μέρα φάνηκε το πλοίο στον ορίζοντα με μαύρα πανιά, απ’ τη μεγάλη του λύπη έπεσε από το βράχο στη Θάλασσα και πνίγηκε. Η θάλασσα όπου έπεσε ονομάστηκε Αιγαίο πέλαγος. Ο Αιγέας. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.28
 31. 31. 3. 4. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα «Θησέας και Φαίδρα» Μετά το θάνατο του Αιγέα, ο Θησέας έγινε βασιλιάς της Αθήνας και βασίλεψε πολλά χρόνια με σοφία και δικαιοσύνη. Αργότερα παντρεύτηκε τη Φαίδρα, την αδερφή της Αριάδνης. Κάποτε όμως ταξίδεψε μακριά. Όταν γύρισε, είχε χάσει το θρόνο του. Απογοητευμένος αποφάσισε να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του στη Σκύρο, όπου είχε πατρικά κτήματα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.29
 32. 32. O Αθηναίος πολιτικός Κίμωνας βρίσκει τον τάφο του μυθικού ήρωα. 3. 5. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα «Το τέλος του ήρωα» Όταν πήγε στη Σκύρο, τον υποδέχτηκε ο βασιλιάς Λυκομήδης και του πρότεινε να του δείξει ο ίδιος τα κτήματά του. Ο Θησέας, που τον νόμιζε φίλο του, πήγε μαζί του. Εκείνος όμως τον έσπρωξε σ’ έναν γκρεμό και τον σκότωσε. Τον έθαψαν στη Σκύρο. Αργότερα όμως οι Αθηναίοι έφεραν τα οστά του στην Αθήνα. Παραστάσεις στο «Θησείο» με κατορθώματα του Θησέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.30
 33. 33. Το Θησείο, ο ναός του Θησέα. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.31
 34. 34. Δαίδαλος και Ίκαρος «Ο Δαίδαλος και το παλάτι του Μίνωα» Αθηνά, θεά των επιστημών. Ο Δαίδαλος ήταν σπουδαίος εφευρέτης. Στην Κρήτη, στου Μίνωα το παλάτι, είχε καταφύγει κάποτε ο Δαίδαλος από την Αθήνα. Ήταν περίφημος τεχνίτης, εφευρέτης και μηχανικός. Λέγανε μάλιστα πως τον είχε διδάξει η ίδια η Αθηνά. Ο Δαίδαλος έφτιαξε το περίτεχνο παλάτι του Μίνωα, που όμοιό του δεν υπήρχε στη γη. Ο Μίνωας όμως δεν άφηνε το Δαίδαλο να φύγει από την Κρήτη, γιατί φοβόταν μήπως έφτιαχνε για κάποιον άλλο βασιλιά καλύτερο παλάτι. Ο Δαίδαλος ήταν απελπισμένος. Κανένα κρητικό καράβι δεν τον έπαιρνε κι εκείνος νοσταλγούσε την Αθήνα, την πατρίδα του. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.32
 35. 35. Δαίδαλος και Ίκαρος «Το πέταγμα πάνω από τη θάλασσα» Πήρε λοιπόν πολλά φτερά πουλιών, τα κόλλησε μεταξύ τους με κερί κι έφτιαξε τέσσερα μεγάλα φτερά. Έδεσε τα δύο στους ώμους του και τ’ άλλα δύο στους ώμους του Ίκαρου, του γιου του, κι έφυγαν πετώντας απ’ την Κρήτη. Όμως ο Ίκαρος δεν άκουγε τις συμβουλές του πατέρα του κι ανέβαινε πολύ ψηλά στον ουρανό, ώσπου ο ήλιος έλιωσε το κερί των φτερών του. Τα φτερά διαλύθηκαν κι ο Ίκαρος σκοτώθηκε πέφτοντας Δαίδαλος και Ίκαρος. στα βράχια ενός νησιού. Το νησί λέγεται σήμερα Ικαρία και το πέλαγος που απλώνεται μπροστά του Ικάριο πέλαγος. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.33
 36. 36. Μίνωας, Δαίδαλος, Ίκαρος. Ο Δαίδαλος δοκιμάζει τα φτερά στον Ίκαρο. Δαίδαλος και Ίκαρος πετούν. Παπαδημητρακοπούλου ΕυγενίαΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.34
 37. 37. Θησέας Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.35
 38. 38. Ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγέας, γυρνώντας κάποτε από το μαντείο των Δελφών, πέρασε από την Τροιζήνα. Εκεί γνώρισε την Αίθρα, την κόρη του βασιλιά . Από αυτούς τους δυο γεννήθηκε ο Θησέας Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.36
 39. 39. Ενώ η Αίθρα ήταν ακόμη έγκυος, ο άντρας της χρειάστηκε να γυρίσει στην Αθήνα. Πριν φύγει, έκρυψε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του κάτω από ένα βράχο, δίπλα στο ναό του Δία Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.37
 40. 40. Αν το παιδί που θα γεννήσεις είναι αγόρι, όταν θα μεγαλώσει και θα μπορέσει να σηκώσει το βράχο, να πάρει το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια μου και να έρθει στην Αθήνα βμ Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.38
 41. 41. βμ Όταν ο Θησέας μεγάλωσε, η Αίθρα τού έδειξε το βράχο, εκείνος τον σήκωσε, πήρε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του πατέρα του κι έφυγε για την Αθήνα Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.39
 42. 42. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.40
 43. 43. Όταν ο Θησέας έφθασε στην Επίδαυρο, συνάντησε τον Περιφήτη, ένα γιγαντόσωμο άνδρα, ο οποίος σκότωνε τους περαστικούς με ένα μπρούτζινο ρόπαλο. Ο Θησέας αφού τον εξόντωσε .κράτησε το ρόπαλο για τον εαυτόν του. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.41
 44. 44. Στη συνέχεια τον Σίνη τον «Πιτυοκάμπτη» (πευκο-τανάλιας) στον Ισθμό της Κορίνθου, ο οποίος έσχιζε στα δύο τα θύματά του δένοντάς τα ανάμεσα σε δύο λυγισμένα πεύκα. Τον σκότωσε με τον ίδιο τρόπο . Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.42
 45. 45. Όχι πολύ μακριά από τον Ισθμό (στους σημερινούς Αγίους Θεοδώρους) ο Θησέας σκότωσε την άγρια γουρούνα Φαία, η οποία έκανε μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.43
 46. 46. Στο ύψος της Κακιάς Σκάλας αντιμετώπισε τον Σκίρωνα, ο οποίος ανάγκαζε τους περαστικούς να του πλένουν τα πόδια, οπότε καθώς εκείνοι ήταν σκυμμένοι τους κλοτσούσε και τους έριχνε στο γκρεμό, όπου τους έτρωγε μία τεράστια χελώνα. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.44
 47. 47. Μετά σκότωσε τον Κερκύονα στην Ελευσίνα, ο οποίος ανάγκαζε τους ταξιδιώτες να παλέψουν μαζί του, μέχρι θανάτου. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.45
 48. 48. Στον Κηφισό, ζούσε ο πατέρας του Σίνη, ο «Προκρούστης». Αυτός πρόσφερε φιλοξενία στους περαστικούς. Μέσα στο σπίτι του , όμως, είχε δύο κρεβάτια, ένα μεγάλο και ένα μικρό Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.46
 49. 49. Στο μεγάλο κρεβάτι έβαζε τους κοντούς ταξιδιώτες και με το σφυρί τους χτυπούσε για να μακρύνουν. Τους ψηλούς τους έβαζε στο μικρό κρεβάτι και τους έκοβε τα πόδια για να χωρέσουν στο κρεβάτι. Ο Θησέας έβαλε τον Προκρούστη στο μικρό κρεβάτι και τον σκότωσε. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.47
 50. 50. Περιφήτης Κερκύονας Προκρούστης Φαία Σκίρωνας Σίνης Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.48
 51. 51. Δασκάλα ΒΜΕπιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.49
 52. 52. Ενότητα3: Θησέας (περιληπτικά) 1. Ο Θησέας: Εισαγωγή Ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγέας, γυρνώντας κάποτε από το μαντείο των Δελφών, πέρασε από την Τροιζήνα. Εκεί γνώρισε την Αίθρα, την κόρη του βασιλιά . Από αυτούς τους δυο γεννήθηκε ο Θησέας. Ενώ η Αίθρα ήταν ακόμη έγκυος, ο άντρας της χρειάστηκε να γυρίσει στην Αθήνα. Πριν φύγει, έκρυψε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του κάτω από ένα βράχο, δίπλα στο ναό του Δία και της είπε: «Αν το παιδί που θα γεννήσεις είναι αγόρι, όταν θα μεγαλώσει και θα μπορέσει να σηκώσει το βράχο, να πάρει το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια μου και να έρθει στην Αθήνα». Όταν ο Θησέας μεγάλωσε, η Αίθρα τού έδειξε το βράχο, εκείνος τον σήκωσε, πήρε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του πατέρα του κι έφυγε για την Αθήνα. Δεν θέλησε να πάει με καράβι. Προτίμησε το δρόμο της στεριάς που ήταν γεμάτος κινδύνους. Ξεπέρασε όλους τους κινδύνους που συνάντησε, νίκησε πολλούς κακοποιούς, ληστές και άγρια ζώα, που τρομοκρατούσαν και σκότωναν ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ταξιδεύουν πια . Έφτασε τέλος στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του, βλέποντας το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του, τον γνώρισε αμέσως και τον υποδέχτηκε με χαρά. Αντιστοίχησε τα ονόματα των κακών που αντιμετώπισε ο Θησέας στο δρόμο του από την Τροιζήνα για την Αθήνα με το τι έκανε ο καθένας. Θησέας Δασκάλαβμ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.50
 53. 53. Σκίρωνας - Προκρούστης - Περιφήτης - Σίνης - Φαιά - 2. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο Όταν ο γιος του βασιλιά Μίνωα κέρδισε σε όλα τα αγωνίσματα στους αγώνες που οργανώνονταν στην Αθήνα, κάποιοι Αθηναίοι τον σκότωσαν. Ο Μίνωας πολιόρκησε την Αθήνα, νίκησε και επέβαλε στους νικημένους αθηναίους φόρο: κάθε χρόνο η Αθήνα έπρεπε να στέλνει 7 νέους κι 7 νέες για να τους τρώει ο Μινώταυρος, πού ζούσε στο λαβύρινθο, από τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να βγει. Ο Θησέας αποφάσισε να πάει με το καράβι με τους νέους που έστελνε η Αθήνα για να τον σκοτώσει. Στην Κρήτη η Αριάδνη, η κόρη του Μίνωα, του έδωσε ένα κουβάρι, το μίτο, και του είπε να δέσει την άκρη του στην είσοδο του λαβύρινθου. Έτσι ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο, βγήκε από το λαβύρινθο ακολουθώντας το νήμα. Λαβύρινθος < λάβρυς(διπλός πέλεκυς, το ιερό σύμβολο των Κρητών) Στα ανάκτορα της Κνωσού βρισκόταν το ιερό του διπλού πέλεκυ, οπότε λαβύρινθος = ο οίκος (το σπίτι) του διπλού πέλεκυ 1. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: Ο Μινώταυρος είχε εφτά κεφάλια. Ο Λαβύρινθος κατασκευάστηκε από το Δαίδαλο. Ο Λυκομήδης ήταν βασιλιάς στη Σκύρο. Η Αριάδνη ήταν ξαδέλφη της Φαίδρας. Η Αριάδνη έδωσε ένα σπαθί στο Θησέα. 3. Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα Ο Θησέας και οι νέοι της Αθήνας έφυγαν κρυφά με καράβι από την Κρήτη παίρνοντας μαζί και την Αριάδνη. Στη Νάξο, που σταμάτησαν, ο Διόνυσος πήρε την Αριάδνη. Συνέχισαν το ταξίδι τους ξεχνώντας ν’ αλλάξουν τα μαύρα πανιά που είχαν φεύγοντας από την Αθήνα. Ο Αιγέας, που κοιτούσε από το Σούνιο συνέχεια τη θάλασσα, βλέποντας τα μαύρα πανιά έπεσε στη θάλασσα από τη λύπη του και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Αιγαίο πέλαγος. Ο Θησέας έγινε βασιλιάς της Αθήνας και παντρεύτηκε τη Φαίδρα, αδερφή της Αριάδνης. Κάποια στιγμή έχασε το θρόνο και πήγε στη Σκύρο όπου είχε κτήματα. Εκεί ο βασιλιάς Λυκομήδης, καθώς του τα έδειχνε, τον έσπρωξε στο γκρεμό και τον σκότωσε. - ήταν μια αγριογουρούνα που τρόμαζε τους κατοίκους της περιοχής - σκότωνε περαστικούς με σιδερένιο ρόπαλο - λήστευε τους περαστικούς και τους γκρέμιζε από τα βράχια - ξάπλωνε τους περαστικούς σε ένα σιδερένιο κρεβάτι - έδενε τους διαβάτες σε δυο κορυφές πεύκων και τους έσχιζε σε δυο κομμάτια Δασκάλαβμ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.51
 54. 54. Βάζω τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή σειρά ……Ο γιος του βασιλιά της Κρήτης νίκησε σ' όλα τα ... στην Αθήνα. 1……Ο Θησέας σήκωσε το βράχο, πήρε το σπαθί και τα χρυσά σανδάλια του πατέρα του . 5…Ο Μίνωας πολιόρκησε την Αθήνα, νίκησε κι επέβαλε φόρο στους Αθηναίους να στέλνουν κάθε χρόνο 7 νέους κι 7 νέες στο Μινώταυρο. ……Στο δρόμο για την Αθήνα σκότωσε τους κακοποιούς, τους ληστές και τα άγρια ζώα και απάλλαξε τους κατοίκους. ……Κάποιοι Αθηναίοι σκότωσαν το γιο του Μίνωα. ……Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα το μίτο (κουβάρι) . ……Ο Θησέας πήγε στην Κρήτη με το καράβι με τα μαύρα πανιά, και τους νέους. ……Ο Θησέας έγινε βασιλιάς. ……Ο Αιγέας είδε το πλοίο με τα μαύρα πανιά, έπεσε στη θάλασσα από τη λύπη του και πνίγηκε. 8…Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο, βγήκε από το λαβύρινθο και έφυγε κρυφά με το πλοίο με τους νέους. 3. Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση; Αθηναίοι • • Κρήτη Μίνωας • • Φόρος Φαιά • • το σπίτι του διπλού πέλεκυ Λαβύρινθος • • Θηλυκό αγριογούρουνο Αριάδνη • • Σιδερένιο κρεβάτι Προκρούστης • • Μίτος Δαφνί- Προκρούστης Ελευσίνα-Κερκύονας Άγιοι Θεόδωροι- Φαία Κακιά Σκάλα- Σκίρωνας Ισθμός -Σίνης Επίδαυρος-Περιφήτης Δασκάλαβμ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.52
 55. 55. Δασκάλαβμ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.53
 56. 56. Ενότητα 3η, Μάθημα 1. “Ο Θησέας, το βασιλόπουλο της Τροιζήνας”  Αιγέας: βασιλιάς της Αθήνας -->  επιστροφή από μαντείο των Δελφών -->  στάση στην Τροιζήνα: γνωριμία με Αίθρα (κόρη βασιλιά Πιτθέα)  Αιγέας + Αίθρα ==> Θησέας  Αιγέας: κρύβει το σπαθί + χρυσά σανδάλια κάτω από βράχο κοντά στο ναό του Δία  δοκιμασία: -> ο γιος του Αιγέα: θα μπορέσει να σηκώσει το βράχο + να τα πάρει !!!  => θα πάει στην Αθήνα να βρει τον Αιγέα Το ταξίδι του Θησέα προς την Αθήνα  επιλογή επικίνδυνης στεριάς  νίκησε: κακοποιούς  ληστές  άγρια ζώα ==> οι άνθρωποι ταξιδεύουν πια ελεύθερα χωρί φόβο !!!  Αιγέας: αναγνωρίζει αμέσως το σπαθί + σανδάλια  υποδοχή Θησέα με ανακούφιση + χαρά!!! Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.54
 57. 57. Ενότητα 3η, Μάθημα 2. “Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο”  Θησέας πριν την Αθήνα  Αθήνα: γιορτή θεάς Αθηνάς με αγώνες  συμμετοχή του γιου του Μίνωα (βασιλιάς Κρήτης) -->  νίκη σε όλα τα αγωνίσματα  => ζήλια Αθηναίων  => τον σκοτώνουν  πολιορκία Αθήνας από Μίνωα με καράβια  νίκη Μίνωα  επιβολή φόρου στους Αθηναίους  κάθε χρόνο: αποστολή 7 νέων αγοριών+ 7 νέων κοριτσιών => για βορά του Μινώταυρου  Μινώταυρος: τέρας με κεφάλι ταύρου + σώμα ανθρώπου -> κλεισμένος στο λαβύρινθο (υπόγειο παλατιού Μίνωα) ->Δαίδαλος: έφτιαξε τον λαβύρινθο --> ->πολλά δωμάτια + διάδρομοι !!! Θησέας στην Αθήνα  3η χρονιά: οι Αθηναίοι έπρεπε να σείλουν τα νέα παιδιά  θρήνοι + κλάματα  απόφαση Θησέα: κατεύθυνση προς την Κρήτη με σκοπο: θανάτωση του Μινώταυρου  λιμάνι Φαλήρου: αποχαιρετισμός ->  μαύρα πανιά στο καράβι  Αιγέας: αν γυρίσουν ζωντανοί -> άσπρα πανιά στο καράβι ! Κρήτη:  Θησέας: γνωριμία με Αριάδνη (κόρη του Μίνωα)  Αριάδνη: θαμπωμένη απο ομορφιά Θησέα  προθυμία βοήθειας:  κουβάρι με νήμα: μίτος για το λαβύρινθο  Θησέας: πάλη με Μινώταυρο  τον σκότωσε  βγήκε απ' το λαβύρινθο μαζεύοντας το μίτο  στην είσοδο του λαβυρίνθου: εγκάρδια υποδοχή από Αθηναίους !!!! Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.55
 58. 58. Ενότητα 3η, Μάθημα 3. “Ο Θησέας επιστρέφει στην Αθήνα”  κρυφή επιστροφή Θησέα + Αθηναίων με καράβι στην Κρήτη  μαζί: και η Αριάδνη  άνοιγμα τρυπών σε καράβια Μίνωα -> να μην τους ακολουθήσουν  Νάξος: στάση σε ακρογιαλιά -> Θεός Διόνυσος: θαμπώθηκε από ομορφιά Αριάδνης -> την πήρε να την κάνει γυναίκα του -> στενοχώρια Θησέα  συνέχιση ταξιδιού  χωρίς την αλλαγή πανιών  Αιγέας: παρακολούθηση από Σούνιο ->  αντικρίζοντας τα μαύρα πανιά:  πτώση από βράχο +πνιγμός ->  ονομασία θάλασσας: Αιγαίο πέλαγος Βασιλία Θησέα στην Αθήνα  με δικαιοσύνη  με σοφία  πολλά χρόνια Θησέας + Φαίδρα (αδερφή Αριάδνης)  μακρινό ταξίδι  επιστροφή στην Αθήνα  δεν είχε το θρόνο του πλέον  απογοήτευση  ταξίδι στη Σκύρο (πατρικά κτήματα)  Σκύρος: υποδοχή από βασιλιά Λυκομήδη  Λυκομήδης: δείχνει τα κτήματά του στο Θησέα  παγίδα: ήθελε να τον σκοτώσει (γκρεμός)  Θησέας: θάβεται στη Σκύρο  μετά: Αθηναίοι μετέφεραν τα οστά του στην Αθήνα Δρεβενίτσου Αθανασία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.56
 59. 59. 1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. (αναγνώρισε, κρύψει, ζώα, Τροιζήνα, Αίθρα, σπαθί, ληστές, Αιγέας, Αθήνα, σανδάλια). Ο Θησέας γεννήθηκε στην ……………………………….. Γονείς του ήταν ο ………………………… και η ……………………………… Όταν μεγάλωσε σήκωσε το βράχο και πήρε το ……………………. και τα ………………………………. που είχε …………………………. ο πατέρας του. Ξεκίνησε για την …………………………… παίρνοντας το δρόμο της στεριάς. Στο ταξίδι του κατάφερε να σκοτώσει πολλούς ……………………………….. και άγρια …………………….. Έφτασε στον προορισμό του, όπου ο πατέρας του τον ……………………………… και τον υποδέχτηκε με χαρά. 2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν. Περιφήτης   Σιδερένιο κρεβάτι Σίνης   Αγριογούρουνο Φαιά   Πεύκα Σκίρωνας   Ρόπαλο Προκρούστης   Τεράστια χελώνα 3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα. 1. Βασιλιάς της Αθήνας. 2. Βασιλόπουλο της Τροιζήνας. 3. Έτσι έλεγαν το ληστή που λύγιζε τα πεύκα. (αντίστροφα) 4. Ο Θησέας….. πολλούς ληστές και άγρια ζώα. 5. Κόρη του βασιλιά Πιτθέα. 4. Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. α. Ο Αιγέας έφυγε όταν η Αίθρα είχε γεννήσει.  β. Ο Θησέας πήρε το δρόμο της θάλασσας.  γ. Ο Προκρούστης λύγιζε τα πεύκα.  δ. Η Φαιά ήταν αγριογούρουνο.  ε. Το σπαθί και τα σανδάλια ήταν κρυμμένα κάτω από ένα βράχο.  Α Θ Η Ν Α 2 1 3 4 5 Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.57
 60. 60. 1. Κυκλώνω το σωστό: Α. Οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν στην Κρήτη: α. 14 άτομα β. 3 άτομα γ. 6 άτομα Β. Η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα ένα: α. σκοινί β. νήμα γ. σπαθί Γ. Ο Μινώταυρος είχε κεφάλι ταύρου και σώμα: α. αλόγου β. φιδιού γ. ανθρώπου Δ. Οι Αθηναίοι έβαλαν στο καράβι: α. άσπρα πανιά β. κόκκινα πανιά γ. μαύρα πανιά 2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: Μίνωας   Ήρωας Αριάδνη   Λαβύρινθος Αθηναίοι   Βασιλιάς της Κρήτης Μινώταυρος   Φόρος Θησέας   Μίτος 3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά: Οι νέοι κλαίνε από χαρά. Οι Αθηναίοι σκοτώνουν το γιο του Μίνωα. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο. Ο Μίνωας πολιορκεί την Αθήνα. Η Αριάδνη δίνει στο Θησέα το μίτο. Οι Αθηναίοι έπρεπε να πληρώνουν φόρο. 4. Πώς ήταν ο Μινώταυρος και πού ζούσε; …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Πώς σκότωσε ο Θησέας το Μινώταυρο; …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.58
 61. 61. 1. Κυκλώνω το σωστό: Α. Ο θεός Διόνυσος έκλεψε την Αριάδνη: α. στη Σκύρο β. στη Νάξο γ. στην Αθήνα Β. Ο Δαίδαλος ένωσε τα φτερά με: α. κερί β. ταινία γ. πηλό Γ. Το πέλαγος όπου έπεσε ο Ίκαρος ονομάστηκε: α. Αιγαίο β. Ικάριο γ. Κρητικό Δ. Ο Θησέας πέθανε: α. στην Αθήνα β. στο Σούνιο γ. στη Σκύρο 2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: Δαίδαλος   Αδερφή της Αριάδνης Λυκομήδης   Νάξος Αιγέας   Τρύπες Φαίδρα   Σοφός Βασιλιάς Διόνυσος   Αιγαίο Καράβια   Σκύρος Θησέας   Ίκαρος 3. Απαντώ στις ερωτήσεις: Α. Ποιος έκλεψε την Αριάδνη; _________________________________________________________ Β. Πώς ονομάστηκε η θάλασσα όπου έπεσε ο Αιγέας; _________________________________________________________ Γ. Ποιος σκότωσε το Θησέα; _________________________________________________________ Δ. Ποιος είχε φτιάξει το παλάτι του Μίνωα; _________________________________________________________ Ε. Ποια παντρεύτηκε ο Θησέας; _________________________________________________________ Τάξη Γ΄ Όνομα___________________ Επώνυμο_______________ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.59
 62. 62. Ερωτήσεις: 1. Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Αθήνας; 2. Ποια ήταν η Αίθρα; 3. Πού γνώρισε ο Αιγέας την Αίθρα; 4. Πώς λεγόταν το παιδί του Αιγέα και της Αίθρας; 5. Τι έγινε όταν η Αίθρα ήταν ακόμη έγκυος; 6. Τι είπε ο Αιγέας στην Αίθρα φεύγοντας για την Αθήνα; 7. Τι συνέβη, όταν ο Θησέας μεγάλωσε; 8. Ήταν εύκολος ο δρόμος που επέλεξε να πάρει ο Θησέας για την Αθήνα; 9. Τι κινδύνους συνάντησε ο Θησέας και τι έκανε; 10. Τι έγινε όταν έφτασε ο Θησέας στην Αθήνα; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.60
 63. 63. Ερωτήσεις: 1. Ποιος ήταν ο Μίνωας; 2. Τι έγινε στους αγώνες της Αθήνας; 3. Ποια τιμωρία επέβαλε ο Μίνωας στους Αθηναίους; 4. Τι ήταν ο Μινώταυρος και πού ζούσε; 5. Ποιος έχτισε το λαβύρινθο; 6. Τι συνέβαινε στην Αθήνα όταν έφτασε ο Θησέας και τι αποφάσισε να κάνει γι αυτό; 7. Ποια γνώρισε ο Θησέας όταν έφτασε στην Κρήτη; 8. Γιατί τον βοήθησε η Αριάδνη και με ποιον τρόπο; 9. Τι έγινε όταν ο Θησέας μπήκε στον λαβύρινθο; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.61
 64. 64. Ερωτήσεις: 1. Ποια πήρε μαζί του ο Θησέας απ’ την Κρήτη; 2. Πώς φρόντισε ο Θησέας να μην τον ακολουθήσει ο Μίνωας; 3. Πού πήγαν όταν έφυγαν απ’ την Κρήτη; 4. Τι έγινε στη Νάξο; 5. Τι λάθος έκανε ο Θησέας στην επιστροφή; 6. Πού περίμενε ο Αιγέας να δει το πλοίο να επιστρέφει; 7. Από πού πήρε το όνομά του το Αιγαίο Πέλαγος και γιατί; 8. Τι έγινε ο Θησέας μετά τον θάνατο του Αιγέα; 9. Ποια παντρεύτηκε αργότερα ο Θησέας; 10. Πού έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Θησέας και γιατί; 11.Ποιος τον υποδέχτηκε στη Σκύρο; 12. Πώς πέθανε ο Θησέας; Η τάξη της κυρίας Γεωργίας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.62
 65. 65. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.63
 66. 66. 8ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ιστορία Γ΄ 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης Όνομα _________________________ Επώνυμο _________________________ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Αντιστοιχίστε αυτά που ταιριάζουν: 2. ΑΠΑΝΤΩ ΣΩΣΤΑ. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση: • Ο πατέρας του Θησέα τα έκρυψε κάτω από ένα βράχο: 1. χρυσό σπαθί και σανδάλια 2. σπαθί και χρυσά σανδάλια 3. χρυσό σπαθί και τόξο • Ο Μινώταυρος ήταν τέρας με: 1. κεφάλι αετού & σώμα ταύρου 2. κεφάλι ταύρου & σώμα ανθρώπινο 3. κεφάλι ταύρου • Ο μίτος, ένα κουβάρι νήμα, ήταν: 1. της Νεφέλης 2. της Αριάδνης 3. της Ινώς • Εκεί δολοφονήθηκε και θάφτηκε ο Θησέας: 1. Αθήνα 2. Σπάρτη 3. Σκύρο • Έφτιαξε το περίτεχνο παλάτι του Μίνωα: 1. Δαίδαλος 2. Ίκαρος 3. Ήφαιστος • Σκότωσε τον Τάλω: 1. Μήδεια 2. Φαίδρα 3. Ήρα • Το χρυσόμαλλο δέρας βρισκόταν: 1. στις Εσπερίδες 2. στις χρυσές Μυκήνες 3. στην Κολχίδα • Ακολούθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία: 1. ο Ηρακλής 2. ο Θησέας 3. και οι δύο 1. Αιγέας   δολοφόνησε τον Θησέα 2. Αθάμας   Κακιά Σκάλα 3. Αίσονας   τον αποκεφάλισε ο Θησέας 4. Σκίρωνας   πατέρας Φρίξου και Έλλης 5. Προκρούστης   πατέρας του Ιάσονα 6. Λυκομήδης   πατέρας του Θησέα 7. Αριάδνη   παντρεύτηκε τον Ιάσονα 8. Φαίδρα   μητέρα Φρίξου και Έλλης 9. Αίθρα   θετή μητέρα Φρίξου και Έλλης 10. Ινώ   μητέρα του Θησέα 11. Μήδεια   βοήθησε τον Θησέα 12. Νεφέλη   βοήθησε τον Ιάσονα Επίδοση: Υπογραφή Κηδεμόνα: ….……..... Ημερομηνία: ..….. / ..….. / 2009 100 12 24 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης Θησέας – Ιάσονας – Αργοναυτική εκστρατεία Παρατηρήσεις -1- Καρακούσης Μιχάλης Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.64
 67. 67. 8ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ιστορία Γ΄ 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης 3. ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ. Σημειώστε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: • Σύμφωνα με μια παράδοση ο Θησέας ήταν γιος του Ποσειδώνα…………………………... • Τα κατορθώματα του Θησέα έγιναν στη διαδρομή από Ιωλκό προς Αθήνα……………… • Οι Αθηναίοι δολοφόνησαν το γιο του Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης….……………………... • Ο Μίνωας θυσίαζε 7 νέους και 7 νέες από την Αθήνα στο Μινώταυρο……………………. • Ο λαβύρινθος βρισκόταν στην πιο βαθιά σπηλιά της Κρήτης………………………………. • Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο με το ρόπαλο του Ηρακλή………………………………  • Στην Πάρο ο Διόνυσος άρπαξε την Αριάδνη από τον Ιάσονα…………………….................  • Για να ξανακαρπίσει η γη του Ορχομενού, ο Αθάμας θα θυσίαζε την Έλλη……………..  • Τη ώρα της ανθρωποθυσίας η Ινώ έστειλε το χρυσόμαλλο κριάρι ………………………… • Ο Φρίξος χάρισε το χρυσόμαλλο δέρας στον Αιήτη……………………………..…………….  • Ο Αιήτης κρέμασε το χρυσόμαλλο δέρας σε μια βελανιδιά……………………….................  • Ο Ιάσονας άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας κι έγινε βασιλιάς…………………………………  4. ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ. Συμπληρώστε με κεφαλαία την ακροστιχίδα του Ιάσονα: 1. Σ’ αυτή την πόλη ήταν βασιλιάς ο Αίσονας. 2. Ο Θησέας καταγόταν από την … (αντίστροφα). 3. Ληστής που δρούσε στον Ισθμό της Κορίνθου. 4. Αποκοίμισε και δράκο με τη λύρα του! 5. Νησί όπου ο Διόνυσος άρπαξε την Αριάδνη. 6. Κατασκεύασε την Αργώ. 7. Από εκεί αγνάντευε το πέλαγος ο Αιγέας. 5. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ. Συμπληρώστε τα κενά της αφήγησης: Οι Αργοναύτες ακολουθώντας τη συμβουλή του μάντη ……………… κατάφεραν να περάσουν από τις …………………………………… …………… και να φτάσουν στη μακρινή …………………… . Εκεί ο Ιάσονας με τη βοήθεια της κόρης του …………………, της ………………………… ξεπέρασε τις δοκιμασίες του βασιλιά με τους άγριους ……………………, τη σπορά με ………………… δράκου και τους οπλισμένους ………………………… που ξεφύτρωναν από τη γη. Μαθαίνοντας το σχέδιο του βασιλιά να κάψει την …………………, έτρεξε μαζί με την …………………… και τον ………………… στο δάσος του θεού ………… . Εκεί η πρώτη έριξε ……………… ………… στα μάτια του δράκου κι ο δεύτερος με τη …………… του τον αποκοίμισε. Έτσι με τη βοήθειά τους άρπαξε το ………………………………………… …………… . Όταν γύρισαν στην ………………………, ο ……………… αρνήθηκε να δώσει το …………… στον Ιάσονα, που στο μεταξύ παντρεύτηκε την …………………… . Στην πόλη Κόρινθο αφιέρωσαν την Αργώ στον …………………………………… και όρισαν προς τιμήν του αγώνες, ώστε όλοι να θυμούνται την …………………………………………… ……………………………………… . Σκοτώθηκε σε γεροντική ηλικία από το …………………………… της Αργώς. Ι Α Σ Ο Ν Α Σ ΑΑΑ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ 888555 --- 111000000 ▒▒▒ ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΥΥΥ ΚΚΚΑΑΑ ΛΛΛΑΑΑ 666555 --- 888444 ▒▒▒ ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΑΑΑ 444555 --- 666444 24 14 26 -2- Καρακούσης Μιχάλης Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.65
 68. 68. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ης Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν από την παρένθεση : (Αριάδνης, σανδάλια, ληστές, Αιγέα, Κρήτη, Αίθρας, μίτο, άγρια, Μινώταυρο, βράχο, Αθήνα, λαβύρινθο, σπαθί) Ο Θησέας ήταν γιος της ______________________ και του ______________________. Όταν ο Θησέας μεγάλωσε, πήρε το ______________________ και τα χρυσά ______________________ που του είχε αφήσει ο πατέρας του κάτω από ένα ______________________ και ξεκίνησε για την ______________________. Στο δρόμο έκανε μια σειρά από κατορθώματα, σκοτώνοντας πολλούς κακοποιούς, ______________________ και ______________________ ζώα. Το μεγαλύτερο κατόρθωμά του το έκανε στην ______________________. Εκεί κατόρθωσε να νικήσει το ______________________ και με τη βοήθεια της ______________________ που του έδωσε ένα κουβάρι νήμα, το ______________________, κι έτσι μπόρεσε να βγει από το ______________________ . 2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν : Περιφήτης   Κρεβάτι Σίνης   Αγριογούρουνο Λυκομήδης   Κρήτη Φαιά   Πεύκα Μίνωας   Ρόπαλο Σκίρωνας   Σκύρος Προκρούστης   Κακιά Σκάλα Λία Φωσκόλου Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.66
 69. 69. 3. Γράφω στα κουτάκια αριθμούς από το 1 ως το 7 για να δείξω τη σειρά που έγιναν τα γεγονότα : Τη μέρα που φάνηκε το πλοίο στον ορίζοντα με τα πανιά του μαύρα, ο Αιγέας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Όταν ο Θησέας έφτασε στην Αθήνα, αποφάσισε να πάει μαζί με τους υπόλοιπους νέους για να εξοντώσει το Μινώταυρο. Στη διαδρομή για την Αθήνα, ο Θησέας αναγκάστηκε να συγκρουστεί με ληστές και κακοποιούς τους οποίους και νίκησε. Κάποτε ο Θησέας χρειάστηκε να λείψει από την Αθήνα για καιρό και κάποιοι του πήραν το θρόνο. Ο Αιγέας αγάπησε τη βασιλοπούλα Αίθρα. Από αυτούς γεννήθηκε ο Θησέας. Αφού ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο, πήρε τους νέους και τις νέες της Αθήνας και έφυγαν κρυφά από την Κρήτη. Μετά από αυτό ο Θησέας πήγε στη Σκύρο. Ο βασιλιάς Λυκομήδης από φόβο μη χάσει το θρόνο του, έσπρωξε το Θησέα σε έναν γκρεμό και τον σκότωσε. 4. Κυκλώνω το σωστό : Α. Ο Θησέας γεννήθηκε : α. στην Αθήνα β. στη Νάξο γ. στην Τροιζήνα Β. Τρία χρόνια οι Αθηναίοι ξεπλήρωναν βαρύ φόρο : α. στο Δαίδαλο β. στο Μίνωα γ. στον Ποσειδώνα Γ. Ο Αιγέας είπε : «Αν γυρίσετε ζωντανοί να βάλετε στο πλοίο : α. μαύρα πανιά β. κόκκινα πανιά γ. λευκά πανιά Δ. Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο με : α. σπαθί β. μίτο γ. ρόπαλο Λία Φωσκόλου Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.67
 70. 70. 5. Γράφω με δικά μου λόγια την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Ονοματεπώνυμο :________________________________________________ Λία Φωσκόλου Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.68
 71. 71. ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: Ο Θησέας ήταν γιος του ________ και της __________. Πολλοί λένε ότι ήταν γιος του ______________ .Ο Αιγέας πριν φύγει για την ____________ έκρυψε το ___________ και τα χρυσά____________ . Όταν μεγάλωσε ο Θησέας σήκωσε το ___________ και πήρε τα δώρα του πατέρα του . Πηγαίνοντας για την Αθήνα ___________ πολλούς κακοποιούς, ___________ και _________ζώα. 2. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: Ο Μινώταυρος είχε εφτά κεφάλια. Ο Λαβύρινθος κατασκευάστηκε από το Δαίδαλο. Ο Λυκομήδης ήταν βασιλιάς στη Σκύρο. Η Αριάδνη ήταν ξαδέλφη της Φαίδρας. Η Αριάδνη έδωσε ένα σπαθί στο Θησέα. 3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Θησέα: 1. Ο Θησέας μπήκε με … στο λαβύρινθο. 2. Ο Θησέας ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας μετά τον … 3. Χρυσά ήταν τα … . 4. Ο Θησέας ήταν … του βασιλιά Πιτθέα. 5. Ο … ήταν βασιλιάς της Αθήνας. 6. Το … ήταν κρυμμένο κάτω από το βράχο. Θ Η Σ Ε Α Σ Όνομα______________ Επώνυμο____________ Ημερομηνία_________ Βαθμός __ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.69
 72. 72. 4. Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση; Αθηναίοι • • Κρήτη Μίνωας • • Φόρος Φαιά • • Ληστής Περιφήτης • • Αγριογουρούνα Αριάδνη • • Σιδερένιο κρεβάτι Προκρούστης • • Μίτος 5. Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις: α) Πώς σκότωσε ο Θησέας το Μινώταυρο; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… β) Πώς σκοτώθηκε ο Θησέας; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… γ) Πώς πήρε την ονομασία του το Αιγαίο πέλαγος; …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.70
 73. 73. 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης Μάθημα: Ιστορία Ενότητες: 3η -4η : Ο Θησέας - Η Αργοναυτική εκστρατεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: 1. Συμπληρώνω Ο Θησέας ήταν γιός του .............................. και της ................................ . Γεννήθηκε στην .................................. Στο δρόμο για την ............................. πολλούς................................, ...................................... και .......................... . Ο Ιάσονας ήταν γιός του ................................, βασιλιά της .......................... . Για να γλιτώσει από τον αδελφό του, τον, .................................., τον πήγε στο ..................... . όπου τον μεγάλωσε ο ........................................................... . 2. Σωστό (Σ) – Λάθος (Λ) ( ) Ο Αιγέας ήταν βασιλιάς της Αθήνας. ( ) Κάποιοι Αθηναίοι σκότωσαν το γιό του Μίνωα. ( ) Ο Αγέας έπεσε από το βράχο στη θάλασσα και πνίγηκε. ( ) Η θάλασσα όπου πνίγηκε ο Αιγέας ονομάστηκε Ιόνιο Πέλαγος. ( ) Ο Αθάμας και η Νεφέλη είχαν δυο παιδιά το Φρίξο και την Έλλη. ( ) Ο Πελίας είχε πάρει χρησμό που έλεγε: « να φοβάσαι το μονοσάνδαλο». ( ) Ο Πελίας κράτησε το λόγο του και έδωσε το θρόνο στον Ιάσονα. ( ) Η Αργώ αφιερώθηκε στον Ερμή. Θανάσης Πρέντζας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.71
 74. 74. 3. Απαντώ με λίγα λόγια: Ποιον άθλο ανέθεσε Ο Πελίας στον Ιάσονα και γιατί; ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 4. Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη μια φράση που να ταιριάζει: Μινώταυρος: ......................................................................................................................................... Αριάδνη: ......................................................................................................................................... Χρυσόμαλλο δέρμα: ......................................................................................................................................... Συμπληγάδες πέτρες: ......................................................................................................................................... Ορφέας: ......................................................................................................................................... 5. Αντιστοιχίζω: Περιφήτης ® Πελίας ® Αιήτης ® Σκίρωνας ® Προκρούστης ® Μήδεια ® ® Θησ έας ® ® Ιάσο νας ® ® Χείρωνας ® Φαίδρα ® Λυκομήδης ® Άργος ® Ορφέας ® Τροιζήνα Θανάσης Πρέντζας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.72
 75. 75. Ιστορία Γ΄Δημοτικού ylikogiadaskalous.blogspot.gr 1) Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν: Ο Θησέας ήταν γιος της ……………………………. και του ……………………………... Όταν ο Θησέας μεγάλωσε, πήρε το …………………………. και τα χρυσά ……………………… που του είχε αφήσει ο πατέρας του κάτω από έναν …………….. και ξεκίνησε για την …………… Στο δρόμο έκανε μια σειρά από κατορθώματα σκοτώνοντας πολλούς ……………………….. και άγρια ζώα. Το μεγαλύτερο όμως από τα κατορθώματά του είναι ότι σκότωσε τον…………………………….., το φοβερό τέρας που ζούσε στο παλάτι του ……………….. Ο Θησέας με τη βοήθεια της …………………………….., της όμορφης κόρης του Μίνωα, κατάφερε να μπει στον ………………………………. και να το σκοτώσει, απελευθερώνοντας έτσι τους συμπατριώτες του από τον βαρύ φόρο αίματος που πλήρωναν κάθε χρόνο. 2) Η ακροστιχίδα του ΔΑΙΔΑΛΟΥ 1 Δ 2 Α 3 Ι 4 Δ 5 Α 6 Λ 7 Ο 8 Σ 1. Έκλεψε την Αριάδνη. 2. Πέλαγος που πήρε το όνομά του από τον Αιγέα. 3. Νησί προς τιμήν του Ίκαρου. 4. Δίπλα στο ναό του … ήταν το Σούνιο. 5. Εκεί έγινε βασιλιάς ο Θησέας. 6. Σκότωσε το Θησέα. 7. Ο Θησέας σκοτώθηκε στην… (αντίστ.) 8. Από εκεί παρακολουθούσε ο Αιγέας τη θάλασσα Επαναληπτικό τεστ- Ενότητα 3: «Ο Θησέας» Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.73
 76. 76. Ιστορία Γ΄Δημοτικού ylikogiadaskalous.blogspot.gr 3) Να βάλεις Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις:  Ο Θησέας πήγε στην Αθήνα από τη θάλασσα. ……..  Το παλάτι του Μίνωα το είχε φτιάξει ο Δαίδαλος. ……...  Η Φαίδρα βοήθησε τον Θησέα να βγει από τον λαβύρινθο. …….  Ο θεός Διόνυσος είδε την Αριάδνη στην Πάρο. ……..  Ο βασιλιάς Λυκομήδης έσπρωξε τον Θησέα σε έναν γκρεμό και τον σκότωσε. ……. 4) Να αντιστοιχίσεις αυτά που ταιριάζουν. Πιτθέας βασιλιάς της Κρήτης. Φαίδρα βασιλιάς στη Σκύρο. Μίνωας γυναίκα του Θησέα. Διόνυσος βασιλιάς της Τροιζήνας. Αριάδνη θαμπώθηκε από την ομορφιά της Αριάδνης Λυκομήδης κόρη του Μίνωα, βοήθησε τον Θησέα. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.74
 77. 77. Ιστορία Γ΄Δημοτικού ylikogiadaskalous.blogspot.gr 5) Γράφω με δικά μου λόγια την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου. ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.75
 78. 78. Ιστορία Γ΄Δημοτικού ylikogiadaskalous.blogspot.gr 6) Πώς πήρε το όνομά του το Αιγαίο πέλαγος; ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Καλή επιτυχία, παιδιά! Όνομα:……………………………….Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr σελ.76

×