Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ιστορία Δ΄. 2. 11. ΄΄Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη΄΄

4,206 views

Published on

http://xristx.blogspot.gr/2012/11/2-11.html#.WCB37PlTLIV
Ιστορία Δ΄. 2. 11. ΄΄Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη΄΄

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ιστορία Δ΄. 2. 11. ΄΄Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη΄΄

 1. 1. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr/ Ιστορία Δ΄- Ενότητα 2η - Μάθημα 11ο : ΄΄ Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη΄΄
 2. 2. Ο Λπθνύξγνο έθηηαμε απζηεξνύο λόκνπο ζηε Σπάξηε. Τα αγόξηα ζηε Σπάξηε κέρξη 7 ρξνλώλ έκελαλ ζην ζπίηη. Μεηά πήγαηλαλ ζηελ πόιε θαη κάζαηλαλ λα κελ θνβνύληαη ηίπνηα. Μάζαηλαλ λα γξάθνπλ, λα δηαβάδνπλ, κάζαηλαλ κνπζηθή θαη ρνξό. Τα θνξίηζηα πήγαηλαλ θαη απηά ζην γπκλαζηήξην θαη ζηηο γηνηξέο. Οη λένη άλδξεο έκελαλ ζε ζθελέο θαη κάζαηλαλ λα πνιεκάλε. Σην ζηξαηό ηνπο έθηηαμαλ ηε ζπαξηηαηηθή θάιαγγα. Έηξσγαλ κέια δσκό δειαδή θξέαο. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.1 eva-edu
 3. 3. 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη Η Σπάρτη Έμοιαζε με στρατόπεδο. Είχε νόμους αυστηρούς. ▼ Τους έφτιαξε ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Τα αγόρια Σπαρτιατική φάλαγγα ► Ανίκητη Τα κορίτσια Χρήματα Οι Σπαρτιάτες Μέχρι 7 ετών έμεναν στο σπίτι. Την εκπαίδευσή τους αναλάμβανε η πόλη. Έπρεπε να συνηθίσουν στη σκληρή ζωή. ▼ Να μάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Μάθαιναν γραφή, ανάγνωση, μουσική, χορό. Μάθαιναν την πολεμική τέχνη. Έμεναν σε σκηνές. Έτρωγαν όλοι μαζί. (Μέλας ζωμός) Ήταν αγαπημένοι. Μορφώνονταν όπως τα αγόρια. Ασκούνταν σε γυμναστήρια. Φορούσαν κοντά φορέματα. Συμμετείχαν σε γιορτές και εκδηλώσεις.. Σιδερένια με μικρή αξία. Δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια. Ένοιωθαν υπερήφανοι για την καταγωγή τους. Αγαπούσαν την πατρίδα τους. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.2Κατερίνα Καραλή - Κανέλλος Κανελλόπουλος
 4. 4. Πιτσίλκα Ελένη xristx.blogspot.gr Χρήστος Χαρµπής 11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ̟άρτη : Η ζωή στην ̟όλη Ερωτήµατα 1. Ποιος έφτιαξε τους νόµους στη Σ̟άρτη; 2. Ποια ήταν η εκ̟αίδευση των νέων; 3. Πώς ̟ροετοιµάζονταν ̟ολεµικά οι Σ̟αρτιάτες; 4. Ποια ήταν η θέση των γυναικών στην Αρχαία Σ̟άρτη; Οι γυναίκες και οι άντρες είχαν την ίδια αντιµετώ̟ιση στη Σ̟άρτη. Στις γιορτές τους οι Σ̟αρτιάτες είχαν 3 χορούς, έναν για κάθε ηλικιακή φάση του ανθρώ̟ου ( ̟αιδιά, άντρες, ηλικιωµένοι) Η φάλαγγα ήταν µια µορφή ̟αράταξη του στρατού ό̟ου οι στρατιώτες ήταν ο ένας δί̟λα στον άλλο έτοιµοι για µάχη. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.3
 5. 5. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.4
 6. 6. Σπάρτη : Η ζωή στην πόλη Η ζωή στην αρχαία Σπάρτη είχε μεγάλες διαφορές από τις άλλες ελληνικές πόλεις . Η ζωή ήταν απλή και σκληρή και η πόλη έμοιζε με στρατόπεδο . Τα αγόρια μέχρι την ηλικία των επτά ετών έμεναν στο σπίτι τους και στη συνέχεια αναλάμβανε την εκπαίδευσή τους η πόλη . Έπρεπε να σκληραγογηθούν για να ξεπερνούν τις δυσκολίες . Η εκπαίδευσή τους περιλάμβανε γραφή , ανάγνωση μουσική και χορό . Κυρίως όμως μάθαιναν την τέχνη του πολέμου . Έμεναν σε σκηνές και η τροφή τους ήταν ο μέλας ζωμός . Με την εκπαίδευση που είχαν κατάφεραν να είναι αγαπημένοι κι ενωμένοι και να δημιουργήσουν έναν πανίσχυρο στρατό που ήταν ανίκητος . Η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν παρόμοια και είχε στόχο να αποκτήσουν γερό σώμα και να γίνουν άξιες μητέρες . Η Σπαρτιάτισσα μητέρα όταν ο γιος της έφευγε για να πολεμήσει του έδινε την ασπίδα του και του έλεγε << Η τάν ή επί τάς >> . Η φράση αυτή σημαίνει ή να φέρεις πίσω την ασπίδα νικητής ή να σε φέρουν πάνω σ' αυτήν νεκρό . Σχολική συντροφιά Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.5
 7. 7. Τους νόμους της Σπάρτης τους έφτιαξε ο Λυκούργος και ήταν πολύ αυστηροί . Μάλιστα για να μην τους αλλάξουν οι Σπαρτιάτες χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα . Ζήτησε από τους πολίτες μέχρι να γυρίσει από ένα ταξίδι να μην τους αλλάξουν και οι Σπαρτιάτες συμφώνησαν . Ο Λυκούργος έφυγε από τη Σπάρτη και δεν ξαναγύρισε ποτέ . Τα χρήματα είχαν μηδαμινή αξία για τους Σπαρτιάτες , ήταν σιδερένια , μεγάλα και πολύ βαριά κι αυτό , γιατί δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια . Σχολική συντροφιά Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.6
 8. 8. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:____________________________ __/__/2009 1. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης. (γυμναστήριο, χαρά, σκληρή, φιλοπατρία, ανάγνωση, φάλαγγα, Λυκούργος, μέλανα ζωμό, περήφανοι, νόμους) Στην πόλη της Σπάρτης η ζωή ήταν πολύ ……………………………. Οι πολίτες από μικροί εκπαιδεύονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν άξιοι πολεμιστές και να υπακούουν τυφλά στους ……………………… Τους νόμους είχε γράψει ο βασιλιάς ……………………….., ο οποίος, αφού τους ολοκλήρωσε, έφυγε από την πόλη. Οι νέοι πήγαιναν στο σχολείο και μάθαιναν γραφή, …………………………, μουσική και ……………………………… Αφού τέλειωναν, πήγαιναν να αθληθούν στα …………………………… Καθημερινά έτρωγαν όλοι μαζί το αγαπημένο τους φαγητό, το ……………………………………….. Η Σπάρτη ήταν ξακουστή για την περίφημη σπαρτιατική ……………………………. αλλά και για τη ……………………………… των πολιτών της που ήταν ……………………………… για την καταγωγή τους. 2. Κάνω την αντιστοίχιση. Σπαρτιάτισσα ● ● νόμοι πολεμιστής ● ● Ή ταν ή επί τας Λυκούργος ● ● φαγητό μέλας ζωμός ● ● ανδρεία σπαρτιατική ● ● φάλαγγα 3. Τι ανατροφή έδιναν στα κορίτσια στη Σπάρτη; ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Πώς ήταν τα χρήματα στη Σπάρτη και γιατί; ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Παλάνης Αθανάσιος Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.7
 9. 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΠΑΡΤΗ: Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ζωή στην πόλη • Έμοιαζε με στρατόπεδο • Οι νόμοι ήταν αυστηροί • Τους έφτιαξε ο Λυκούργος Τα αγόρια • Ως 7 χρονών έμεναν στο σπίτι • Ύστερα την εκπαίδευσή τους την αναλάμβανε η πόλη • Από μικρά συνήθιζαν τη σκληρή ζωή • Μάθαιναν να ξεπερνούν τις δυσκολίες • Τα μαθήματά τους ήταν  Γραφή  Ανάγνωση  Μουσική  Χορός Οι νέοι • Μάθαιναν την πολεμική τέχνη • Έμεναν σε σκηνές • Έτρωγαν όλοι μαζί • Αγαπημένο τους φαγητό: ο μέλας ζωμός Τα κορίτσια • Μορφώνονταν όπως και τα αγόρια • Γυμνάζονταν στα γυμναστήρια • Φορούσαν κοντά φορέματα • Έπαιρναν μέρος σ’ όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις • Έτσι έπλαθαν γερό σώμα και αργότερα θα γίνονταν άξιες μητέρες Αξίες • Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στη Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία • Οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια στη ζωή • Ένοιωθαν περήφανοι για την καταγωγή τους • Έμειναν ξακουστοί για τη φιλοπατρία και την ανδρεία τους. Πέννυ Θεοδωρούδη Οι Σπαρτιάτες κατάφεραν να  Έχουν αγάπη μεταξύ τους  Να δημιουργήσουν τον πιο ισχυρό στρατό της εποχής τους  Η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν αήττητη Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.8
 10. 10. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Ιστορία Δ΄ Δημοτικού Ενότητα 11 Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
 11. 11. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Η ζωή στην αρχαία Σπάρτη δεν ήταν ίδια με τη ζωή στις άλλες πόλεις Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.10
 12. 12. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Η πόλη έμοιαζε με στρατόπεδο και οι νόμοι ήταν αυστηροί Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.11
 13. 13. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Τους νόμους τους έφτιαξε ο Λυκούργος, ο οποίος ζήτησε από τους Σπαρτιάτες να μην τους αλλάξουν ώσπου να γυρίσει από ένα μεγάλο ταξίδι. Έφυγε από τη Σπάρτη, αλλά δεν ξαναγύρισε ποτέ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.12
 14. 14. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Τα αγόρια ως την ηλικία των εφτά χρόνων έμεναν στο σπίτι. Ύστερα την εκπαίδευσή τους την αναλάμβανε η πόλη. Από μικρά έπρεπε να συνηθίζουν στη σκληρή ζωή. Έπρεπε να μάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.13
 15. 15. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Τα μαθήματά τους ήταν η γραφή, η ανάγνωση, η μουσική και ο χορός, πάντα παράλληλα με τη σκληρή στρατιωτική τους εκπαίδευση Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.14
 16. 16. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Οι νέοι μάθαιναν την πολεμική τέχνη. Έμεναν σε σκηνές και έτρωγαν όλοι μαζί. Αγαπημένο τους φαγητό ήταν ο μέλας ζωμός. Οι σπαρτιάτες έτσι κατάφεραν να έχουν αγάπη μεταξύ τους και να δημιουργήσουν τον πιο ισχυρό στρατό της εποχής εκείνης. Για πολλά χρόνια η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν ανίκητη Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.15
 17. 17. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Σπαρτιατική φάλαγγα Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.16
 18. 18. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Με τον ίδιο τρόπο μορφώνονταν κι τα κορίτσια, τα οποία, όπως και τα αγόρια, ασκούνταν στα γυμναστήρια. Φορούσαν κοντά φορέματα και έπαιρναν μέρος σε όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα έπλαθαν γερό σώμα και θα γίνονταν αργότερα άξιες μητέρες Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.17
 19. 19. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στην αρχαία Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.18
 20. 20. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Γενικά οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια στη ζωή Ένιωθαν υπερήφανοι για την καταγωγή τους Έμειναν ξακουστοί για τη φιλοπατρία τους και την ανδρεία τους Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.19
 21. 21. Σπάρτη: η ζωή στην πόλη Ο Λεωνίδας και οι ανδρείοι πολεμιστές του Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.20
 22. 22. ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Σπάρτη: Η ζωή στην πόλη Τσαμπίκα Δρακιού Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.21
 23. 23. Οι νόμοι  Τους νόμους της Σπάρτης τους έφτιαξε ο αρχαίος νομοθέτης Λυκούργος  Ήταν πολύ αυστηροί. Να ,μην αλλάξετε τους νόμους μέχρι να επιστρέψω. Ο Λυκούργος έφυγε για ένα μακρινό ταξίδι και δεν επέστρεψε ποτέ.Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.22
 24. 24. ΑΓΟΡΙΑ  Έως την ηλικία των εφτά χρόνων έμεναν στο σπίτι.  Την εκπαίδευση την αναλάμβανε η πόλη.  Η εκπαίδευση τους ήταν σκληρή .  Τα μαθήματά τους ήταν: γραφή , ανάγνωση, χορός, μουσική Είχαν δημιουργήσει ισχυρό στρατό . Η σπαρτιατική φάλαγγα για πολλά χρόνια ήταν ανίκητη.  Μάθαινα από νωρίς την πολεμική τέχνη.  Έμεναν σε σκηνές και αγαπημένο τους φαγητό ήταν ο μέλας ζωμός. Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.23
 25. 25.  Με τον ίδιο τρόπο μορφώνονταν και τα κορίτσια.  Φορούσαν κοντά φορέματα.  Ασκούνταν στα γυμναστήρια και έπαιρναν μέρος σε όλες τις γιορτές και τι εκδηλώσεις.  Έπλαθαν γερό σώμα για να γίνουν άξιες μητέρες.  Οι Σπαρτιάτισσες ήταν δυνατές στο σώμα και γενναίες στη ψυχή.  Όταν η μητέρα έδινε την ασπίδα στο γιο για να πάει στον πόλεμο του έλεγε: «Ή ταν ή επί τας» ΚΟΡΙΤΣΙΑ Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.24
 26. 26. ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  Τα νομίσματα στη Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία.  Ο Λυκούργος με αυτό τον τρόπο ήθελε να είναι βαριά και οι Σπαρτιάτες να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά.  Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν φιλάργυροι και δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια.  Η ζωή τους ήταν λιτή όπως και τα λόγια τους Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://xristx.blogspot.gr σελ.25

×