SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Κοινωνιολογία
Φορείς Κοινωνικοποίησης
3ο Κεφάλαιο
Μάθημα 3ο
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
 Ζωή καθορίζεται από ένα σύνολο σχέσεων και
δραστηριοτήτων
Άτομο συμμετέχει με τρόπο Τυπικό: => συμπεριφορές είναι
αναμενόμενες και κοινωνικά προσδιορισμένες
Άτομα καταλαμβάνουν διαφορετικές κοινωνικές θέσεις,
=>απορρέουν διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι.
‘Άτομα επιτελούν τους ρόλους ανάλογα με τις αντιλήψεις και
τα βιώματά τους.
Δεν «ερμηνεύουν» κατά τον ίδιο τρόπο τους κοινωνικούς
ρόλους: άλλα ταυτίζονται πλήρως με τις αναμενόμενες
συμπεριφορές και άλλα διαφοροποιούνται ή αποκλίνουν από
αυτές
Στις κοινωνικές σχέσεις, οι θέσεις που καταλαμβάνουμε
είναι ιεραρχημένες.
 Η ιεραρχία αυτή οφείλεται σε ένα σύστημα θέσεων που
προσδιορίζει την κάθε δραστηριότητα και περιλαμβάνει τις
τυποποιημένες και αναμενόμενες συμπεριφορές, δηλαδή
τον Κοινωνικό Θεσμό
 Κοινωνικός Θεσμός: σύστημα θέσεων και αποσκοπεί στην
εκπλήρωση μιας βασικής λειτουργίας της κοινωνίας
Παράδειγμα: σχολείο=> κοινωνικές θέσεις => με ανάλογους
ρόλους: => εκπλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας
ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας στην πράξη
Κοινωνικός Θεσμός
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Κοινωνία=> Ταύτιση: Φορέων Κοινωνικοποίησης = Θεσμούς
 Κοινωνίες => οργανωμένες με συστηματικό τρόπο με
τυπικούς κανόνες
Φορείς κοινωνικοποίησης:
• οικογένεια
• σχολείο
• παρέα συνομηλίκων
• Εκκλησία
• Μ.Μ.Ε.
• κράτος
Κατηγορίες Φορέων Κοινωνικοποίησης
Πρωτογενείς Φορείς:
• Οικογένεια
• Παρέα Συνομηλίκων
• αλληλεπίδραση των μελών από στενές διαπροσωπικές και
συναισθηματικές σχέσεις
Δευτερογενείς Φορείς:
• σχολείο
• Εκκλησία
• Εργασία
• Κράτος
• σχέσεις μεταξύ των ατόμων ρυθμίζονται βάσει συγκεκριμένων
προδιαγραφών και είναι περισσότερο τυπικές
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Πρωτογενείς & Δευτερογενείς φορείς
συνυπάρχουν και ασκούν επιρροή καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής των ανθρώπων
 Πρωτογενείς φορείς: ασκούν σημαντική
επίδραση στην κοινωνικοποίηση των παιδιών
Δευτερογενείς φορείς: ασκούν σημαντική
επίδραση στα μετέπειτα στάδια της ζωής των
ανθρώπων
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Αρχές 20ού αιώνα: μείωση σημασίας κάποιων
φορέων οι οποίοι παλαιότερα είχαν την αποκλειστική
ευθύνη για την κοινωνικοποίηση του ατόμου, ενώ
μέρος των λειτουργιών αυτών των φορέων έχει
εκχωρηθεί σε άλλους φορείς
Ασυμφωνία/Σύγκρουση προτύπων που
προβάλλονται από τους παλιούς και τους
νεοσύστατους φορείς κοινωνικοποίησης
Πρωτογενείς Φορείς Κοινωνικοποίησης
•Οικογένεια
•Παρέα Συνομηλίκων
Οικογένεια
Διαμορφώνει σημαντικά:
• τους κανόνες
• τις συνήθειες
• τις αξίες
• τις αντιλήψεις του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής
του
 Καθοριστικός φορέας για την επιβίωση και τη
συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου στην παιδική του
ηλικία
Οικογένεια
Όροι: Συγγένειας, δομής & μέγεθος οικογένειας
παράγοντες => οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους
συμπεριφοράς / Κοινωνία
Καταφύγιο αλληλεγγύης για τα άτομα, αν και υπάρχει
περισσότερο χαλαρή σύνδεση των μελών από ό,τι
παλαιότερα
 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε.: τάση των νέων να επικοινωνούν
ουσιαστικά με τους γονείς τους
Παρέα Συνομηλίκων
Διαμορφώνει:
• τον τρόπο επικοινωνίας
• τη σκέψη
• τα πρότυπα συμπεριφοράς των παιδιών
Αποδοχή κανόνων ομάδας: => αίσθηση του παιδιού ότι
ανήκει στην ομάδα
Επιρροή παρέας: εξαρτάται από συχνότητα της επαφής και
είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη μέχρι την ενηλικίωση
Παρέα Συνομηλίκων
Παιδιά:
• ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια,
• αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες
• πιθανότητα για αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς
προσπάθειά να Αντιδράσουν στο οικογενειακό περιβάλλον &
να προβάλουν μια κακώς εννοούμενη Ανεξαρτησία
• Διαδικασία ωρίμανσης ατόμου: έννοιες «παιδί», «έφηβος»
& «ενήλικος»
• Διάκριση κατηγοριών: Εμπειρία της Κοινωνικοποίησης
• Παρέες:
• μορφές που προσδιορίζουν τις επιλογές μας,
• εκφράζουν το αίσθημα του ότι ανήκουμε κάπου
• σκιαγραφούν κομμάτι του κοινωνικού μας εαυτού ή της
κοινωνικής μας ταυτότητας
Παρέα Συνομηλίκων
Σχολείο
• Μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές παραδόσεις => συσσωρευμένη
γνώση της κοινωνίας
• Προβιομηχανικές κοινωνίες: οι γνώσεις μεταβιβάζονταν εμπειρικά
• Δημιούργημα των κοινωνιών του 19ου αιώνα,
• Γενίκευσή του στο δυτικό κόσμο πραγματοποιήθηκε τον 20ό αιώνα.
• Λειτουργεί συμπληρωματικά στην εκμάθηση προτύπων
συμπεριφοράς
• Σύνδεση με μελλοντική επαγγελματική κοινωνικοποίηση της νέας
γενιάς & απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
Θρησκεία
• Πραγματεύεται τη σχέση των ανθρώπων με το θείο
• Ντυρκέμ: αποτελεί προβολή & θεοποίηση της ανθρώπινης κοινωνίας
Μέσα από τη διδασκαλία του θρησκευτικού δόγματος και τις
θρησκευτικές τελετές επιβεβαιώνεται η συλλογική ταυτότητα των
ομοθρήσκων και ενισχύονται τα ιδανικά και οι αξίες της κοινωνίας. Η
θρησκεία είναι στενά συνδεδεμένη με την εμπειρία της κοινότητας
• Βέμπερ: η θρησκευτική συμπεριφορά => προσανατολισμένη προς
τον επίγειο κόσμο. Προτεσταντισμος: έμφαση στις αξίες της
ασκητικής ζωής, της αποταμίευσης, της σκληρής εργασίας και της
επένδυσης, συνδέεται ιστορικά με την ανάπτυξη του καπιταλισμού
στην Ευρώπη.
Θρησκεία
• Λειτουργιστική θεωρία: συντείνει στη σύνδεση των μελών, ενοποίηση &
συνοχή της κοινωνίας
α. Επηρεάζει τα πρότυπα συμπεριφοράς των ομόθρησκων ατόμων
β. Διαμορφώνει τους κοινωνικούς κανόνες και τις συμπεριφορές τους
γ. Δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου
Θρησκευτικός λόγος μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά
Συμμετοχή χριστιανών κληρικών στα κινήματα κοινωνικής διαμαρτυρίας
κατά της εκμετάλλευσης, της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού στη Λατινική
Αμερική, στη Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α. κατά τον 20ό αιώνα.
Αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι των αντιφάσεων της
ζωής
Θρησκεία
Θρησκευτικός λόγος μπορεί να λειτουργήσει
απελευθερωτικά
Συμμετοχή χριστιανών κληρικών στα κινήματα
κοινωνικής διαμαρτυρίας κατά της εκμετάλλευσης, της
αποικιοκρατίας και του ρατσισμού στη Λατινική
Αμερική, στη Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α. κατά τον 20ό
αιώνα.
Αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι
των αντιφάσεων της ζωής
Μ.Μ.Ε.
• ψυχαγωγούν
• ενημερώνουν
• μορφώνουν
• ασκούν κριτική
• επηρεάζουν την κοινή γνώμη
• προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς
• αναδεικνύουν κοινωνικούς ρόλους
• κατασκευάζουν είδωλα
=> επηρεάζουν βαθιά τη σκέψη των ατόμων και ολόκληρη την
προσωπικότητά τους
Πως τα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται από
τα ΜΜΕ επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εφήβων;
• Η άκριτη, παθητική αποδοχή των προϊόντων των Μ.Μ.Ε.
από τις πολύ νεαρές ηλικίες επιβάλλει την ενεργοποίηση
των πολιτών, αλλά και των δημοσιογράφων, ώστε να
ελέγχονται με όρους ποιότητας τα προσφερόμενα αγαθά
των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
• Οι νέοι, ως πιο ευάλωτοι δέκτες, μιμούνται ή ταυτίζονται
πολλές φορές με διάφορα είδωλα. Η μίμηση ή η ταύτιση
αυτή αντανακλά τις ανάγκες της διαφήμισης και της αγοράς
και όχι τις δικές τους ανάγκες
Κράτος-Τρόπος Διακυβέρνησης
 Ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων
κοινωνικοποίησης
Διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυβερνωμένων
• η συμπεριφορά και το ήθος των κυβερνώντων επηρεάζει το αίσθημα δικαίου του
πολίτη
• προάγει ή υπονομεύει τη διαφάνεια, την ισονομία
Η κρατική εξουσία επιβάλλει κανόνες σε όλα τα επίπεδα και επηρεάζει τις
σχέσεις των ανθρώπων σε επίπεδο:
• οικονομικό (φορολογία, εισοδήματα)
• κοινωνικό (εκπαιδευτικό σύστημα, πρόνοια)
• πολιτικό (ελευθερία γνώμης, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις και πολιτικά
κόμματα
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!

More Related Content

What's hot

4.5 ο θεσμος της οικογενειας
4.5 ο θεσμος της οικογενειας4.5 ο θεσμος της οικογενειας
4.5 ο θεσμος της οικογενειας
Ελενη Ζαχου
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Νίκος Παπαδημητρόπουλος
 
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος ο ρόλος της ενέργειας
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος  ο ρόλος της ενέργειας2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος  ο ρόλος της ενέργειας
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος ο ρόλος της ενέργειας
Νίκος Παπαδημητρόπουλος
 

What's hot (20)

Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80-82)
Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80-82)Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80-82)
Κοινωνική κινητικότητα (σελ. 80-82)
 
4.5 ο θεσμος της οικογενειας
4.5 ο θεσμος της οικογενειας4.5 ο θεσμος της οικογενειας
4.5 ο θεσμος της οικογενειας
 
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
3 Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή, μέρος Β΄, Κοινωνική Αγωγή Γ΄ Γυ...
 
4.1-4.3 Κοινωνικοί θεσμοί
4.1-4.3 Κοινωνικοί θεσμοί4.1-4.3 Κοινωνικοί θεσμοί
4.1-4.3 Κοινωνικοί θεσμοί
 
8.1 Μορφές Πολιτευμάτων. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ.67-68
8.1 Μορφές Πολιτευμάτων. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ.67-688.1 Μορφές Πολιτευμάτων. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ.67-68
8.1 Μορφές Πολιτευμάτων. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ.67-68
 
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός ΈλεγχοςΚεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος
Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος
 
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητώνΗ τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
Η τιμή και το χρήμα του Κ.Θεοτόκη, Εργασίες μαθητών
 
"Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας""Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας"
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4: κοινωνικοι θεσμοι.......
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4: κοινωνικοι θεσμοι.......ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4: κοινωνικοι θεσμοι.......
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4: κοινωνικοι θεσμοι.......
 
5.5 κληρονομικότητα
5.5 κληρονομικότητα5.5 κληρονομικότητα
5.5 κληρονομικότητα
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
 
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
5.1 το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
 
Tου γιοφυριού της ;Aρτας
Tου γιοφυριού της ;AρταςTου γιοφυριού της ;Aρτας
Tου γιοφυριού της ;Aρτας
 
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
 
3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος3.2 κοινωνικος ρολος
3.2 κοινωνικος ρολος
 
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος ο ρόλος της ενέργειας
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος  ο ρόλος της ενέργειας2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος  ο ρόλος της ενέργειας
2.2 οργάνωση και λειτουργία του οικοσυστήματος ο ρόλος της ενέργειας
 
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλίαΝ. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
 
2 5 αριστοτελική λογική
2 5 αριστοτελική λογική2 5 αριστοτελική λογική
2 5 αριστοτελική λογική
 

Similar to Φορείς Κοινωνικοποίησης

5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
Ελενη Ζαχου
 
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
Ελενη Ζαχου
 
θεσμοί
θεσμοίθεσμοί
θεσμοί
nikosas
 
1. Προσωπικοτητα
1. Προσωπικοτητα1. Προσωπικοτητα
1. Προσωπικοτητα
lykkarea
 
μαζοποίηση
μαζοποίησημαζοποίηση
μαζοποίηση
nikosas
 
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
MatinaGiouta
 
8 ομαδες συνομηλικων
8 ομαδες συνομηλικων8 ομαδες συνομηλικων
8 ομαδες συνομηλικων
LYKEIO/GYMNASIO
 
κοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιησηκοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιηση
georbal
 
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
LYKEIO/GYMNASIO
 

Similar to Φορείς Κοινωνικοποίησης (20)

5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
5. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Έννοια της κοινωνικοποίησης - Φορε...
 
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
 
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης θρησκεια κρατοσ παρεες
 
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
 
7 οικογενεια
7 οικογενεια7 οικογενεια
7 οικογενεια
 
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5οΚωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
 
ΠΡΟΤΥΠΑ -ΕΙΔΩΛΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ -ΕΙΔΩΛΑΠΡΟΤΥΠΑ -ΕΙΔΩΛΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ -ΕΙΔΩΛΑ
 
θεσμοί
θεσμοίθεσμοί
θεσμοί
 
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
 
Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
οικογένεια ως κοινωνικοποιητικός φορέας_Θωμάς Τιμαμόπουλος Γιώργος Σεραφειμίδης
οικογένεια ως κοινωνικοποιητικός φορέας_Θωμάς Τιμαμόπουλος Γιώργος Σεραφειμίδηςοικογένεια ως κοινωνικοποιητικός φορέας_Θωμάς Τιμαμόπουλος Γιώργος Σεραφειμίδης
οικογένεια ως κοινωνικοποιητικός φορέας_Θωμάς Τιμαμόπουλος Γιώργος Σεραφειμίδης
 
1. Προσωπικοτητα
1. Προσωπικοτητα1. Προσωπικοτητα
1. Προσωπικοτητα
 
μαζοποίηση
μαζοποίησημαζοποίηση
μαζοποίηση
 
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
σταματια γιουτα 1092410_σεβαστη_καραγιαννη_1082547
 
8 ομαδες συνομηλικων
8 ομαδες συνομηλικων8 ομαδες συνομηλικων
8 ομαδες συνομηλικων
 
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχοςΚοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος
 
Αυτοπαρουσιαστικό κείμενο παιδικού στεκιού
Αυτοπαρουσιαστικό κείμενο παιδικού στεκιούΑυτοπαρουσιαστικό κείμενο παιδικού στεκιού
Αυτοπαρουσιαστικό κείμενο παιδικού στεκιού
 
κοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιησηκοινωνικοποιηση
κοινωνικοποιηση
 
Μαζοποίηση
ΜαζοποίησηΜαζοποίηση
Μαζοποίηση
 
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
6 ομαδες και φορεις κοινωνικοποιησης
 

More from Xristina Drosou

More from Xristina Drosou (20)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
 
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
 
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
 
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
 
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
 
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
 
Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
 
Κοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
 
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
 
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
 
Κοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
 
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
 
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςΘεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
 
Κοινωνιολογικές Σχολές
Κοινωνιολογικές ΣχολέςΚοινωνιολογικές Σχολές
Κοινωνιολογικές Σχολές
 
Κοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική Θεώρηση
 

Recently uploaded

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
2lykkomo
 

Recently uploaded (20)

3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝ...
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptxΝικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσειςΠανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
Πανελλήνιες 2024: Τα περσινά θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΘεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 

Φορείς Κοινωνικοποίησης

 • 2.  Ζωή καθορίζεται από ένα σύνολο σχέσεων και δραστηριοτήτων Άτομο συμμετέχει με τρόπο Τυπικό: => συμπεριφορές είναι αναμενόμενες και κοινωνικά προσδιορισμένες Άτομα καταλαμβάνουν διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, =>απορρέουν διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι. ‘Άτομα επιτελούν τους ρόλους ανάλογα με τις αντιλήψεις και τα βιώματά τους. Δεν «ερμηνεύουν» κατά τον ίδιο τρόπο τους κοινωνικούς ρόλους: άλλα ταυτίζονται πλήρως με τις αναμενόμενες συμπεριφορές και άλλα διαφοροποιούνται ή αποκλίνουν από αυτές
 • 3. Στις κοινωνικές σχέσεις, οι θέσεις που καταλαμβάνουμε είναι ιεραρχημένες.  Η ιεραρχία αυτή οφείλεται σε ένα σύστημα θέσεων που προσδιορίζει την κάθε δραστηριότητα και περιλαμβάνει τις τυποποιημένες και αναμενόμενες συμπεριφορές, δηλαδή τον Κοινωνικό Θεσμό  Κοινωνικός Θεσμός: σύστημα θέσεων και αποσκοπεί στην εκπλήρωση μιας βασικής λειτουργίας της κοινωνίας Παράδειγμα: σχολείο=> κοινωνικές θέσεις => με ανάλογους ρόλους: => εκπλήρωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας ανεξάρτητα από το βαθμό επιτυχίας στην πράξη Κοινωνικός Θεσμός
 • 4. Φορείς Κοινωνικοποίησης Κοινωνία=> Ταύτιση: Φορέων Κοινωνικοποίησης = Θεσμούς  Κοινωνίες => οργανωμένες με συστηματικό τρόπο με τυπικούς κανόνες Φορείς κοινωνικοποίησης: • οικογένεια • σχολείο • παρέα συνομηλίκων • Εκκλησία • Μ.Μ.Ε. • κράτος
 • 5. Κατηγορίες Φορέων Κοινωνικοποίησης Πρωτογενείς Φορείς: • Οικογένεια • Παρέα Συνομηλίκων • αλληλεπίδραση των μελών από στενές διαπροσωπικές και συναισθηματικές σχέσεις Δευτερογενείς Φορείς: • σχολείο • Εκκλησία • Εργασία • Κράτος • σχέσεις μεταξύ των ατόμων ρυθμίζονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και είναι περισσότερο τυπικές
 • 6. Φορείς Κοινωνικοποίησης Πρωτογενείς & Δευτερογενείς φορείς συνυπάρχουν και ασκούν επιρροή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων  Πρωτογενείς φορείς: ασκούν σημαντική επίδραση στην κοινωνικοποίηση των παιδιών Δευτερογενείς φορείς: ασκούν σημαντική επίδραση στα μετέπειτα στάδια της ζωής των ανθρώπων
 • 7. Φορείς Κοινωνικοποίησης Αρχές 20ού αιώνα: μείωση σημασίας κάποιων φορέων οι οποίοι παλαιότερα είχαν την αποκλειστική ευθύνη για την κοινωνικοποίηση του ατόμου, ενώ μέρος των λειτουργιών αυτών των φορέων έχει εκχωρηθεί σε άλλους φορείς Ασυμφωνία/Σύγκρουση προτύπων που προβάλλονται από τους παλιούς και τους νεοσύστατους φορείς κοινωνικοποίησης
 • 9. Οικογένεια Διαμορφώνει σημαντικά: • τους κανόνες • τις συνήθειες • τις αξίες • τις αντιλήψεις του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του  Καθοριστικός φορέας για την επιβίωση και τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου στην παιδική του ηλικία
 • 10. Οικογένεια Όροι: Συγγένειας, δομής & μέγεθος οικογένειας παράγοντες => οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς / Κοινωνία Καταφύγιο αλληλεγγύης για τα άτομα, αν και υπάρχει περισσότερο χαλαρή σύνδεση των μελών από ό,τι παλαιότερα  Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε.: τάση των νέων να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γονείς τους
 • 11. Παρέα Συνομηλίκων Διαμορφώνει: • τον τρόπο επικοινωνίας • τη σκέψη • τα πρότυπα συμπεριφοράς των παιδιών Αποδοχή κανόνων ομάδας: => αίσθηση του παιδιού ότι ανήκει στην ομάδα Επιρροή παρέας: εξαρτάται από συχνότητα της επαφής και είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη μέχρι την ενηλικίωση
 • 12. Παρέα Συνομηλίκων Παιδιά: • ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια, • αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες • πιθανότητα για αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς προσπάθειά να Αντιδράσουν στο οικογενειακό περιβάλλον & να προβάλουν μια κακώς εννοούμενη Ανεξαρτησία
 • 13. • Διαδικασία ωρίμανσης ατόμου: έννοιες «παιδί», «έφηβος» & «ενήλικος» • Διάκριση κατηγοριών: Εμπειρία της Κοινωνικοποίησης • Παρέες: • μορφές που προσδιορίζουν τις επιλογές μας, • εκφράζουν το αίσθημα του ότι ανήκουμε κάπου • σκιαγραφούν κομμάτι του κοινωνικού μας εαυτού ή της κοινωνικής μας ταυτότητας Παρέα Συνομηλίκων
 • 14. Σχολείο • Μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές παραδόσεις => συσσωρευμένη γνώση της κοινωνίας • Προβιομηχανικές κοινωνίες: οι γνώσεις μεταβιβάζονταν εμπειρικά • Δημιούργημα των κοινωνιών του 19ου αιώνα, • Γενίκευσή του στο δυτικό κόσμο πραγματοποιήθηκε τον 20ό αιώνα. • Λειτουργεί συμπληρωματικά στην εκμάθηση προτύπων συμπεριφοράς • Σύνδεση με μελλοντική επαγγελματική κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς & απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • 15. Θρησκεία • Πραγματεύεται τη σχέση των ανθρώπων με το θείο • Ντυρκέμ: αποτελεί προβολή & θεοποίηση της ανθρώπινης κοινωνίας Μέσα από τη διδασκαλία του θρησκευτικού δόγματος και τις θρησκευτικές τελετές επιβεβαιώνεται η συλλογική ταυτότητα των ομοθρήσκων και ενισχύονται τα ιδανικά και οι αξίες της κοινωνίας. Η θρησκεία είναι στενά συνδεδεμένη με την εμπειρία της κοινότητας • Βέμπερ: η θρησκευτική συμπεριφορά => προσανατολισμένη προς τον επίγειο κόσμο. Προτεσταντισμος: έμφαση στις αξίες της ασκητικής ζωής, της αποταμίευσης, της σκληρής εργασίας και της επένδυσης, συνδέεται ιστορικά με την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ευρώπη.
 • 16. Θρησκεία • Λειτουργιστική θεωρία: συντείνει στη σύνδεση των μελών, ενοποίηση & συνοχή της κοινωνίας α. Επηρεάζει τα πρότυπα συμπεριφοράς των ομόθρησκων ατόμων β. Διαμορφώνει τους κοινωνικούς κανόνες και τις συμπεριφορές τους γ. Δραστηριοποιείται με παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου Θρησκευτικός λόγος μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά Συμμετοχή χριστιανών κληρικών στα κινήματα κοινωνικής διαμαρτυρίας κατά της εκμετάλλευσης, της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α. κατά τον 20ό αιώνα. Αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι των αντιφάσεων της ζωής
 • 17. Θρησκεία Θρησκευτικός λόγος μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά Συμμετοχή χριστιανών κληρικών στα κινήματα κοινωνικής διαμαρτυρίας κατά της εκμετάλλευσης, της αποικιοκρατίας και του ρατσισμού στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αφρική και τις Η.Π.Α. κατά τον 20ό αιώνα. Αποτελεί σημαντικό φορέα κοινωνικής στήριξης έναντι των αντιφάσεων της ζωής
 • 18. Μ.Μ.Ε. • ψυχαγωγούν • ενημερώνουν • μορφώνουν • ασκούν κριτική • επηρεάζουν την κοινή γνώμη • προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς • αναδεικνύουν κοινωνικούς ρόλους • κατασκευάζουν είδωλα => επηρεάζουν βαθιά τη σκέψη των ατόμων και ολόκληρη την προσωπικότητά τους
 • 19. Πως τα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται από τα ΜΜΕ επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εφήβων; • Η άκριτη, παθητική αποδοχή των προϊόντων των Μ.Μ.Ε. από τις πολύ νεαρές ηλικίες επιβάλλει την ενεργοποίηση των πολιτών, αλλά και των δημοσιογράφων, ώστε να ελέγχονται με όρους ποιότητας τα προσφερόμενα αγαθά των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. • Οι νέοι, ως πιο ευάλωτοι δέκτες, μιμούνται ή ταυτίζονται πολλές φορές με διάφορα είδωλα. Η μίμηση ή η ταύτιση αυτή αντανακλά τις ανάγκες της διαφήμισης και της αγοράς και όχι τις δικές τους ανάγκες
 • 20. Κράτος-Τρόπος Διακυβέρνησης  Ασκεί επίδραση στη λειτουργία των σημαντικότερων φορέων κοινωνικοποίησης Διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς των κυβερνωμένων • η συμπεριφορά και το ήθος των κυβερνώντων επηρεάζει το αίσθημα δικαίου του πολίτη • προάγει ή υπονομεύει τη διαφάνεια, την ισονομία Η κρατική εξουσία επιβάλλει κανόνες σε όλα τα επίπεδα και επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων σε επίπεδο: • οικονομικό (φορολογία, εισοδήματα) • κοινωνικό (εκπαιδευτικό σύστημα, πρόνοια) • πολιτικό (ελευθερία γνώμης, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις και πολιτικά κόμματα
 • 21. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!