9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

Xristina Drosou
Xristina DrosouEducator | Economist
Κοινωνιολογία
Αποκλίνουσα Συμπεριφορά :
Παραβατικότητα & Εγκληματικότητα
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 1
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Κοινωνιολογική Ανάλυση για το Έγκλημα
Βασικά ερωτήματα:
✓Πώς ορίζεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά;
✓Τι είναι έγκλημα;
✓Τι είναι παραβατικότητα;
✓Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της εγκληματικότητας
και της παραβατικότητας;
«Εγκληματικότητα»
✓Γεννά φόβο σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού
✓Απαιτεί αυστηρότερη εφαρμογή του τυπικού κοινωνικού ελέγχου
✓Νομικός: έγκλημα είναι η παράβαση ενός κανόνα του Ποινικού Δικαίου
✓Κοινωνιολόγος: μια κοινωνική κατασκευή:
=> αντικοινωνική συμπεριφορά , αντίθετη προς την επικρατούσα ηθική
συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων
Κοινωνική κατασκευή: ο ορισμός μιας συμπεριφοράς ως αντικοινωνικής
ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνία και την ιστορική περίοδο στην οποία
αναφερόμαστε
Διαφορές Ορολογίας
• «Αποκλίνουσα Συμπεριφορά», «Εγκληματικότητα» &
«Παραβατικότητα» => χρησιμοποιούνται ως Συνώνυμοι όροι
Εγκληματολογία => ουσιαστικές διαφορές
• Αποκλίνουσα Συμπεριφορά => «εγκληματικότητα» &
«παραβατικότητα»
• Αντικατάσταση => «εγκληματικότητας» με «παραβατικότητα»:
➢για πράξεις που δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές
➢για προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
π.χ ανήλικοι παραβάτες
Ερωτήματα 1:
• Πώς παράγεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς ως
αντικοινωνικής και εγκληματικής
=>Φυσικό Δίκαιο: υπάρχουν μερικοί νόμοι «αιώνιοι» και «άγραφοι»,
οι οποίοι ίσχυαν ανέκαθεν, δηλαδή πριν τους καθιερώσει κάποιος
νομοθέτης
=> Νόμοι => καταδικάζουν συμπεριφορές που προκαλούν αρνητικές
κρίσεις και
=> καταδικάζονται από όλες τις κοινωνίες σε όλη την ιστορία του
ανθρώπινου γένους
Ερωτήματα 2:
• Πώς κατά την εξέλιξη μιας κοινωνίας, η έννοια του
εγκλήματος μεταβάλλεται και εξελίσσεται μαζί της;
• Με ποιον τρόπο κάποιες συμπεριφορές ορίζονται ως
έγκλημα μια δεδομένη ιστορική περίοδο και μετά
από ένα χρονικό διάστημα να αποποινικοποιούνται;
Εγκληματικότητα & Περιορισμοί
• Η εγκληματικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο υφίσταται τους
περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο, στην κοινωνία της οποίας
είναι παράγωγο
• Σε μια διαφορετική κοινωνία από τη σύγχρονη ελληνική =>
το έγκλημα δεν περιλαμβάνει τις ίδιες συμπεριφορές
• Αναγκαίο => να οριοθετούμε το χώρο και την ιστορική περίοδο ή
την ειδική περίσταση στην οποία αναφερόμαστε.
• Βασική προϋπόθεση: => ποια συμπεριφορά οριοθετείται σε μια
κοινωνία ως εγκληματική
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Θεωρητικές Προσεγγίσεις
Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 2
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Εγκληματικότητα & Επιστήμη
• Αντικείμενο συστηματικού προβληματισμού από τις αρχές του 19ου
αιώνα.
• (α) Γαλλοβελγική Σχολή (1825) (Α. Quetelet, Μ. Guerry):
χαρτογράφηση της εγκληματικότητας:
✓κατά χώρα και γεωγραφική περιοχή και
✓σύνδεση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες
• (β) Ιταλική Σχολή (1876) (C. Lombroso):
=> επικεντρώθηκε στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων
εγκληματίες => προγενέστερο στάδιο στη βιολογική εξέλιξη του
ανθρώπου
Θεωρίες Εγκληματικότητας
• 20ό αιώνα: θεωρίες που συνέδεσαν την
εγκληματικότητα με γενετικές, ψυχικές και
διανοητικές διαταραχές και ανωμαλίες
• Θεωρίες αυτές δεν έχουν τύχει ευρύτερης
τεκμηρίωσης
• Κοινωνιολογικές Θεωρίες: => υπογράμμισαν τη
συμβολή της κοινωνικής οργάνωσης στη γένεση της
εγκληματικής συμπεριφοράς
Οπτικές
Εγκληματικής Συμπεριφοράς
1. Αξίωμα: κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκλημάτων =>
πράξεις που αποδοκιμάζονται καθολικά από τα μέλη μιας
κοινωνίας (Συναινετικό Πρότυπο)
2. Προϋπόθεση: Σύγκρουση Συμφερόντων => επιρροή
✓από τη σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
✓από τη Μαρξιστική Σχολή των Συγκρούσεων και
✓από την (μη μαρξιστική), Κριτική Σχολή της Σύγκρουσης
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Θεωρίες της Συναίνεσης:
Ανομία & Κοινωνική Οικολογία
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 3
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Ντυρκέμ & Ανομία
✓Προσπάθησε να αναλύσει κοινωνιολογικά την εμφάνιση της
Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στις Σύγχρονες Βιομηχανικές Κοινωνίες
✓ Έννοια της Ανομίας: => εξήγησε για ποιο λόγο στις σύγχρονες κοινωνίες
μπορεί να εμφανιστεί το Έγκλημα
✓Κοινωνική Συνοχή: θα πρέπει η Συλλογική Συνείδηση να καθορίζει το
σύνολο των λειτουργιών και των ρόλων
✓Έλλειψη Συλλογικής Συνείδησης: => ανομία και πιθανόν έγκλημα, που
είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία εγείρει αντιδράσεις από το
κοινωνικό σύνολο
✓Ανομία => κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να μελετάται
✓ Ταχύτατες Αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο => Ανομία
Μέρτον
✓Θεωρία για την Απόκλιση: => βασίστηκε έννοια της Ανομίας
✓Σημαντικοί Όροι: «Σκοπός» και «Μέσα» για την επίτευξη των Στόχων =>
Συμπεριλαμβάνεται η ένταση που προκαλείται στη συμπεριφορά του
ατόμου, όταν οι κανόνες συγκρούονται με την κοινωνική πραγματικότητα
(ανομία)
Παράδειγμα: Σύγχρονη κοινωνία => γενικά αποδεκτός Σκοπός => η υλική
επιτυχία => τα Μέσα να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός => Αυτοπειθαρχία, η
Μόρφωση & η Σκληρή Δουλειά
Κάποια άτομα όμως επιδιώκουν την επίτευξη των Σκοπών τους με άλλα
μέσα, => κάποιες φορές αντισυμβατικά, ή αμφισβητούν τους Σκοπούς και
τα Αποδεκτά Μέσα επίτευξής τους
Μέρτον
✓Η Ανομία αυξάνεται όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ
των Θεμιτών Σκοπών και των Μέσων για την επίτευξή τους
✓Τύποι Συμπεριφοράς με βάση το συνδυασμό Σκοπών & Μέσων:
➢τη συμμόρφωση
➢την καινοτομία
➢την τυπολατρία
➢τον αναχωρητισμό
➢την επανάσταση
Κοινωνική Οικολογία
• Αφετηρία: οικολογική προσέγγιση της Κοινωνιολογικής Σχολής του
Σικάγου
• Εμφάνιση: πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
• Θεωρία: η χωροθέτηση των διάφορων οικισμών, βιομηχανιών,
επιχειρήσεων κτλ. και η κατανομή των κοινωνικο-οικονομικών
στρωμάτων σε γειτονιές διαφορετικών τύπων => μπορούν να
διευθετηθούν με βάση τις Αρχές της Οικολογίας, όπως συμβαίνει και
στο φυσικό κόσμο
Κοινωνική Οικολογία
• Οργανισμοί => κατανέμονται κατά συστηματικό τρόπο στο χώρο => να
επιτυγχάνεται η Ισορροπία μεταξύ των ειδών,
• Χωροταξική Κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια πόλη =>
μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την Κοινωνική Συνοχή
• Αποκλίνουσα Συμπεριφορά ενός ατόμου => συνδέεται με το Περιβάλλον
στο οποίο ζει, => και όταν αυτό το περιβάλλον δε διακρίνεται από
Ισορροπία => προκαλείται Κοινωνική Αποδιοργάνωση
• Πιθανή Λύση: στο πρόβλημα της παρέκκλισης => η Αναβάθμιση των
Αποδιοργανωμένων Περιοχών => μέσω οικιστικών ή άλλων
περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Θεωρίες της σύγκρουσης
για την αποκλίνουσα συμπεριφορά
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 4
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Θεωρίες της Σύγκρουσης
• Συμβολική αλληλεπίδραση
• Μαρξιστική θεωρία
• Κριτική θεωρία
=> οριοθετούν το έγκλημα ως:
μια πράξη η οποία αμφισβητεί τις αξίες της Κυρίαρχης Κοινωνικής
Ομάδας => αμφισβητεί την Κυρίαρχη Ηθική
=> Εγκληματίας: εκείνος που παραβαίνει τον κώδικα αξιών της
κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας
Παράβαση Νόμου & Τυπικός Έλεγχος
• Όταν κάποιος παραβαίνει το νόμο, αντιμετωπίζει το μηχανισμό του
τυπικού κοινωνικού ελέγχου.
• Στη λειτουργία όμως τόσο της αστυνομίας όσο και του δικαστικού
συστήματος υπάρχουν διαδοχικά φιλτραρίσματα.
• Ένας άνθρωπος γίνεται ύποπτος για την αστυνομία, όταν διαθέτει το
ανάλογο προφίλ του ενόχου.
• Ένας τέτοιος άνθρωπος δικάζεται με διαφορετική (μεγαλύτερη) ποινή,
όσο τα περιθώρια του νόμου το επιτρέπουν, δεδομένου ότι τα κοινωνικο-
οικονομικά του χαρακτηριστικά δομούν το στίγμα του εγκληματία, άρα
του επικίνδυνου για την κοινωνία.
• Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος δε διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, δε
«φαίνεται» δηλαδή εγκληματίας, δεν είναι ένας «συνήθης ύποπτος»
μπορεί να τιμωρηθεί - αν ποτέ δικαστεί - με τη μικρότερη ποινή.
Σχολή Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
✓Η έννοια του Χαρακτηρισμού ή της Ετικέτας => σημαντικότερες συνεισφορές
στη θεωρητική προσέγγιση της απόκλισης
✓Πρωτογενή Παρέκκλιση => Αρχική Πράξη της Παράβασης
✓Δευτερογενής Παρέκκλιση => αποτέλεσμα:
✓Του χαρακτηρισμού της αρχικής πράξης από τα όργανα κοινωνικού ελέγχου ως
παραβατικής
✓της αντίδρασης του δράστη στο χαρακτηρισμό
✓Χαρακτηρισμοί & Ετικέτες => επιβάλλονται από τις Κυρίαρχες Κοινωνικές
Ομάδες & τους Φορείς Κοινωνικού Ελέγχου => σε μέλη Ανίσχυρων
κοινωνικών ομάδων
✓Μετά το Χαρακτηρισμό => Πόλωση μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζουν και των
χαρακτηρισμένων => δεύτεροι αποδοχή του Χαρακτηρισμού & διάπραξη
εγκλήματος (Δευτερογενής Παρέκκλιση).
✓Θεωρία της Ετικέτας: δεν εξηγεί τους λόγους της Πρωτογενούς Παρέκκλισης
Μαρξιστική & Κριτική Θεωρία
Σύγκρουσης
✓Υπογραμμίζουν το ρόλο των Οικονομικών & των
Πολιτικών Παραγόντων => προσδιορισμό και την
«παραγωγή» του Εγκλήματος
✓Επικεντρώνονται περισσότερο στα εγκλήματα των
Ανώτερων Κοινωνικών Στρωμάτων (π.χ. «του λευκού
κολάρου») και λιγότερο στα εγκλήματα των κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά Ασθενέστερων τάξεων
Μαρξιστικής VS Μη Μαρξιστικής
Κριτικής Προσέγγισης
Μαρξιστική Θεωρία:
✓προϋποθέτει ότι ο Οικονομικός παράγοντας διαδραματίζει Πρωτεύοντα
ρόλο στην εγκληματικότητα
✓ο τρόπος με τον οποίο η Καπιταλιστική Τάξη χειρίζεται τα θέματα της
αποκλίνουσας συμπεριφοράς => αποσκοπεί στη συνέχιση της κατοχής από
αυτήν των μέσων παραγωγής
✓Κριτική Θεωρητική Προσέγγιση της εγκληματολογίας => δεν περιορίζεται
μόνο στην Οικονομική Ισχύ της Κυρίαρχης Τάξης
=> δίνει σημασία στην Πολιτική Εξουσία => παράγοντα καθορισμού του
Ποινικού Δικαίου και των εγκληματικών πράξεων
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Αντιμετώπιση Παραβατικότητας:
Σωφρονισμός
Κοινωνική Επανένταξη & Πρόληψη
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 4
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Η Γνώση που έχει αποκτηθεί από τη θεωρία και
την έρευνα της Κοινωνιολογίας και της
Εγκληματολογίας
=> αξιοποιείται από τους Κρατικούς (ή μη
Κρατικούς) φορείς για τη διαμόρφωση της =>
Αντιεγκληματικής Πολιτικής
Αντιεγκληματική Πολιτική
Αντιεγκληματική Πολιτική
Στόχος: περιστολή του Εγκλήματος
Διαγράφεται σε τρία επίπεδα:
1. Οι δράσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία και η κοινωνία πριν από την
τέλεση μιας αποκλίνουσας πράξης (πρόληψη)
2. Οι δράσεις του κοινωνικού ελέγχου μετά την τέλεση του εγκλήματος,
δηλαδή η επιβολή ποινών στους παραβάτες (καταστολή)
3. Οι δράσεις στις οποίες προβαίνει η πολιτεία και η κοινωνία για άτομα τα
οποία έχουν ήδη τιμωρηθεί για μια εγκληματική συμπεριφορά, με σκοπό
να αποτραπεί η τυχόν επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς. Σ’ αυτή την
περίπτωση μιλάμε για κοινωνική επανένταξη πρώην φυλακισμένων
ατόμων
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Πρόληψη
Παραβατικότητας - Εγκληματικότητας
9ο Κεφάλαιο
Μάθημα 5
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Πρόληψη
• Κοινωνική Αντιεγκληματική Πολιτική => χώροι εκτός
Σωφρονιστικού Συστήματος
• δεν προϋποθέτει τη διάπραξη εγκλήματος
Υλοποιείται:
✓ με εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα
✓με αστυνομική επιτήρηση
✓με τη συμμετοχή του κοινού
Διάκριση Μέτρων
✓Πρωτογενή πρόληψη: Μέτρα => σύνολο του πληθυσμού &
οργάνων κοινωνικού ελέγχου, => εξάλειψη των
εγκληματογόνων παραγόντων
✓Δευτερογενή πρόληψη: Μέτρα => ειδικές κοινωνικές
ομάδες => επιρρεπείς για την τέλεση παραβατικών πράξεων
✓Τριτογενή πρόληψη: Μέτρα που => σε άτομα τα οποία,
υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, κρίνονται επικίνδυνα και
τα οποία έχουν ήδη στιγματιστεί
Προληπτικά Μέτρα
✓Προληπτικά Μέτρα => υλοποιούνται από δράσεις φορέων=>
κρατικών ή μη
✓Αστυνομική επιτήρηση (περιπολία) & Εκπαίδευση Αστυνομικών
(φορέας επίσημου κοινωνικού ελέγχου)
✓Μηχανισμοί καταστολής (αστυνομία) => δεν έχουν μεγάλη
αποτελεσματικότητα στην Προληπτική πολιτική, => κυρίως
Πρωτογενή πρόληψη: εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα
(στήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,
οικιστική αναβάθμιση περιοχών)
Μέτρα Κοινωνικού Χαρακτήρα
✓Αποτελεσματικά => αντιμετωπίζεται το κακό στη ρίζα
✓Προωθούν την κοινωνική συνοχή
✓Μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού αποκλεισμού
μιας ομάδας
✓Μέτρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, => περιστολή
της εγκληματικής δράσης
✓Ελαχιστοποιούν την πιθανότητα στιγματισμού ενός δυνάμει
εγκληματία ή αποφυλακισμένου => που προσπαθεί για την ομαλή
επανακοινωνικοποίησή του, από την άστοχη συμπεριφορά ενός
φορέα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
Επίπεδα Πρόληψης & Δραστηριότητες
✓Πρωτογενής πρόληψη: => συμβολή:
• Πολιτεία με καταπολέμηση φτώχειας,
• Κοινωνία των πολιτών (οργανώσεις) με καταπολέμηση του ρατσισμού
• Άτομα (με σημαντικές θέσεις) => μη σπεύδουν να χαρακτηρίζουν συμπεριφορές ως
εγκληματικές
✓Δευτερογενής πρόληψη:
• Πολιτεία με τα προγράμματα,
• Κοινωνία των πολιτών με την καταπολέμηση του ρατσισμού ως προς τη χωροθέτηση των
κέντρων απεξάρτησης και
• Πολίτες με τον έλεγχο των προκαταλήψεών τους
✓Τριτογενής πρόληψης:
• Πολιτεία με την κατασκευή ξενώνων για τους αποφυλακισμένους
• Κοινωνία των πολιτών με την οργάνωση προγραμμάτων επανένταξης
• Πολίτες (ως εργοδότες) με την πρόσληψη των αποφυλακισμένων στις επιχειρήσεις τους
Στόχοι Αντιεγκληματικής Πολιτικής
• Η ενεργός συμμετοχή του Κοινωνικού Συνόλου => τόσο στη
χάραξη όσο και στην άσκηση της Αντεγκληματικής
Πολιτικής => ουσιώδης όρος για την επίτευξη των στόχων
της
• Ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο => οργανώνει τη μορφή και το
ρυθμό της κοινωνικής συμβίωσης => εκδηλώνεται η
εγκληματική δράση => μπορεί να την αποδιοργανώσει
Δημοκρατία & Αντιεγληματική Πολιτική
•Δημοκρατία: Μέτρα οποιασδήποτε πολιτικής (&
Προληπτική Αντιεγκληματική) νομιμοποιείται μόνο μέσα
από τη στήριξη και τη συμμετοχή του Κοινωνικού Συνόλου
• Αν δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση, => οποιοσδήποτε
φορέας λαμβάνει τέτοια μέτρα, (ανεξάρτητα από τις
προθέσεις του) => ασκεί επιβολή και όχι πολιτική υπέρ της
συνοχής της κοινωνίας και της πρόληψης της
εγκληματικότητας
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
1 of 40

Recommended

Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας by
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςΘεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
16.7K views33 slides
Κοινωνικός Εαυτός by
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός ΕαυτόςXristina Drosou
14.2K views17 slides
Κοινιωλογική Θεώρηση by
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική ΘεώρησηXristina Drosou
14.8K views12 slides
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας Xristina Drosou
13.6K views94 slides
Κοινωνιολογικές Σχολές by
Κοινωνιολογικές ΣχολέςΚοινωνιολογικές Σχολές
Κοινωνιολογικές ΣχολέςXristina Drosou
15.2K views21 slides
Κοινωνικοποίηση by
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
ΚοινωνικοποίησηXristina Drosou
1.1K views12 slides

More Related Content

What's hot

Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11) by
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία (σελ.8-11)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
5.6K views3 slides
δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειου by
δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειουδευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειου
δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειουnikodask
2.7K views11 slides
κοινωνιολογικές σχολές by
κοινωνιολογικές σχολέςκοινωνιολογικές σχολές
κοινωνιολογικές σχολέςgeorbal
6.7K views19 slides
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά (Σελ. 18-26) - Σημειώσεις by
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά (Σελ. 18-26) - ΣημειώσειςΗ αποκλίνουσα συμπεριφορά (Σελ. 18-26) - Σημειώσεις
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά (Σελ. 18-26) - ΣημειώσειςΑντιγόνη Κριπαροπούλου
7.6K views10 slides
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία) by
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
15.5K views2 slides
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης by
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσηςLYKEIO/GYMNASIO
2.5K views33 slides

What's hot(20)

δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειου by nikodask
δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειουδευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειου
δευτερη παρουσιαση κοινωνιολογια γ΄ γενικου λυκειου
nikodask2.7K views
κοινωνιολογικές σχολές by georbal
κοινωνιολογικές σχολέςκοινωνιολογικές σχολές
κοινωνιολογικές σχολές
georbal6.7K views
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία) by Αντιγόνη Κριπαροπούλου
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
Οι φορείς κοινωνικοποίησης και η σχέση τους με τους θεσμούς (Πολιτική Παιδεία)
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης by LYKEIO/GYMNASIO
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
1 κοινωνια & κοινωνιολογια της εκπαιδευσης
LYKEIO/GYMNASIO2.5K views
Κοινωνικοποίηση by Xristina Drosou
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou735 views
Φορείς Κοινωνικοποίησης by Xristina Drosou
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Xristina Drosou23.7K views
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία by lykkarea
Θέματα για μελέτη στην ΚοινωνιολογίαΘέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
Θέματα για μελέτη στην Κοινωνιολογία
lykkarea1.9K views
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία by Xristina Drosou
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Xristina Drosou15.1K views
Πολιτική παιδεία, Β' Λυκείου by Georgia Kazakou
Πολιτική παιδεία, Β' ΛυκείουΠολιτική παιδεία, Β' Λυκείου
Πολιτική παιδεία, Β' Λυκείου
Georgia Kazakou27.3K views

Similar to 9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδεία by
Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική ΠαιδείαΎλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδεία
Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδείαlykkarea
2.4K views13 slides
Κοινωνικοί κανόνες-Σχέση με κοινωνικές αξίες-Κοινωνικός έλεγχος (σελ. 14-17) by
Κοινωνικοί κανόνες-Σχέση με κοινωνικές αξίες-Κοινωνικός έλεγχος (σελ. 14-17)Κοινωνικοί κανόνες-Σχέση με κοινωνικές αξίες-Κοινωνικός έλεγχος (σελ. 14-17)
Κοινωνικοί κανόνες-Σχέση με κοινωνικές αξίες-Κοινωνικός έλεγχος (σελ. 14-17)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
18.1K views5 slides
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9 by
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9 Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9 D Laz
710 views78 slides
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο by
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5οΚωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο3gymsyke
589 views21 slides
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία by
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφίαstergiani
10.8K views56 slides
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα by
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότηταΕθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότηταGeorge Diamandis
1.7K views59 slides

Similar to 9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας(20)

Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδεία by lykkarea
Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική ΠαιδείαΎλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδεία
Ύλη εξετάσεων και θέματα για μελέτη-Πολιτική Παιδεία
lykkarea2.4K views
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9 by D Laz
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9 Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 9
D Laz710 views
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο by 3gymsyke
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5οΚωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
Κωνσταντία Παπαδοπούλου ΚΠΑ κοινωνικοποίηση κεφ.5ο
3gymsyke589 views
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία by stergiani
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία
4η θεματική ενότητα-Ηθική Φιλοσοφία
stergiani10.8K views
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα by George Diamandis
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότηταΕθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα
Εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα
George Diamandis1.7K views
εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα by George Diamandis
εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότηταεθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα
εθνική πολιτική για συμμορίες & νεανική παραβατικότητα
George Diamandis307 views
Bake 5.5.1.διδ. ενότητα by Nana Mimilidou
Bake 5.5.1.διδ. ενότηταBake 5.5.1.διδ. ενότητα
Bake 5.5.1.διδ. ενότητα
Nana Mimilidou453 views
Νεανική Παραβατικότητα by 1lykspartis
Νεανική Παραβατικότητα Νεανική Παραβατικότητα
Νεανική Παραβατικότητα
1lykspartis2.4K views
νόμοι by nikosas
νόμοινόμοι
νόμοι
nikosas1.4K views
ποινή by sokaniak
ποινήποινή
ποινή
sokaniak496 views
Leadership by fentouri
LeadershipLeadership
Leadership
fentouri274 views

More from Xristina Drosou

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία by
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαXristina Drosou
77 views21 slides
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
13.9K views60 slides
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
13.6K views59 slides
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός by
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςXristina Drosou
14.4K views9 slides
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής by
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςXristina Drosou
14.8K views15 slides
Κοινωνικός Έλεχγος by
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος Xristina Drosou
16.5K views8 slides

More from Xristina Drosou(19)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία by Xristina Drosou
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Xristina Drosou77 views
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou13.9K views
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou13.6K views
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός by Xristina Drosou
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Xristina Drosou14.4K views
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής by Xristina Drosou
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Xristina Drosou14.8K views
Κοινωνικός Έλεχγος by Xristina Drosou
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
Xristina Drosou16.5K views
Κοινωνικοποίηση by Xristina Drosou
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou14.2K views
Σύγχρονες Κοινωνίες by Xristina Drosou
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες
Xristina Drosou14K views
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες by Xristina Drosou
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou15.7K views
Βιομηχανικές Κοινωνίες by Xristina Drosou
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou14.2K views
Διεπιστημονική Προσέγγιση by Xristina Drosou
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Xristina Drosou15.1K views
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία by Xristina Drosou
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Xristina Drosou14.2K views
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy by Xristina Drosou
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyΚοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Xristina Drosou496 views
Στατιστικά ΑΟΘ 2016 by Xristina Drosou
Στατιστικά ΑΟΘ 2016Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Στατιστικά ΑΟΘ 2016
Xristina Drosou1.6K views
Οικονομικές Σχολές & Τμήματα by Xristina Drosou
Οικονομικές Σχολές & ΤμήματαΟικονομικές Σχολές & Τμήματα
Οικονομικές Σχολές & Τμήματα
Xristina Drosou1.6K views
Οικονομικό Πτυχίο by Xristina Drosou
Οικονομικό ΠτυχίοΟικονομικό Πτυχίο
Οικονομικό Πτυχίο
Xristina Drosou1.5K views
Βασικές Οικονομικές Έννοιες by Xristina Drosou
Βασικές Οικονομικές ΈννοιεςΒασικές Οικονομικές Έννοιες
Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Xristina Drosou2.8K views

Recently uploaded

Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
94 views3 slides
Τεστ στην Πληροφορική by
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
355 views2 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 views61 slides
Palaiodologiko_2023.pptx by
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx36dimperist
35 views16 slides
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 views23 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 slides

Recently uploaded(20)

Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist94 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c23 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c16 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views

9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

 • 1. Κοινωνιολογία Αποκλίνουσα Συμπεριφορά : Παραβατικότητα & Εγκληματικότητα 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 1 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 2. Κοινωνιολογική Ανάλυση για το Έγκλημα Βασικά ερωτήματα: ✓Πώς ορίζεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά; ✓Τι είναι έγκλημα; ✓Τι είναι παραβατικότητα; ✓Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας;
 • 3. «Εγκληματικότητα» ✓Γεννά φόβο σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ✓Απαιτεί αυστηρότερη εφαρμογή του τυπικού κοινωνικού ελέγχου ✓Νομικός: έγκλημα είναι η παράβαση ενός κανόνα του Ποινικού Δικαίου ✓Κοινωνιολόγος: μια κοινωνική κατασκευή: => αντικοινωνική συμπεριφορά , αντίθετη προς την επικρατούσα ηθική συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων Κοινωνική κατασκευή: ο ορισμός μιας συμπεριφοράς ως αντικοινωνικής ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνία και την ιστορική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε
 • 4. Διαφορές Ορολογίας • «Αποκλίνουσα Συμπεριφορά», «Εγκληματικότητα» & «Παραβατικότητα» => χρησιμοποιούνται ως Συνώνυμοι όροι Εγκληματολογία => ουσιαστικές διαφορές • Αποκλίνουσα Συμπεριφορά => «εγκληματικότητα» & «παραβατικότητα» • Αντικατάσταση => «εγκληματικότητας» με «παραβατικότητα»: ➢για πράξεις που δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές ➢για προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων π.χ ανήλικοι παραβάτες
 • 5. Ερωτήματα 1: • Πώς παράγεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς ως αντικοινωνικής και εγκληματικής =>Φυσικό Δίκαιο: υπάρχουν μερικοί νόμοι «αιώνιοι» και «άγραφοι», οι οποίοι ίσχυαν ανέκαθεν, δηλαδή πριν τους καθιερώσει κάποιος νομοθέτης => Νόμοι => καταδικάζουν συμπεριφορές που προκαλούν αρνητικές κρίσεις και => καταδικάζονται από όλες τις κοινωνίες σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους
 • 6. Ερωτήματα 2: • Πώς κατά την εξέλιξη μιας κοινωνίας, η έννοια του εγκλήματος μεταβάλλεται και εξελίσσεται μαζί της; • Με ποιον τρόπο κάποιες συμπεριφορές ορίζονται ως έγκλημα μια δεδομένη ιστορική περίοδο και μετά από ένα χρονικό διάστημα να αποποινικοποιούνται;
 • 7. Εγκληματικότητα & Περιορισμοί • Η εγκληματικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο υφίσταται τους περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο, στην κοινωνία της οποίας είναι παράγωγο • Σε μια διαφορετική κοινωνία από τη σύγχρονη ελληνική => το έγκλημα δεν περιλαμβάνει τις ίδιες συμπεριφορές • Αναγκαίο => να οριοθετούμε το χώρο και την ιστορική περίοδο ή την ειδική περίσταση στην οποία αναφερόμαστε. • Βασική προϋπόθεση: => ποια συμπεριφορά οριοθετείται σε μια κοινωνία ως εγκληματική
 • 8. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 9. Κοινωνιολογία Θεωρητικές Προσεγγίσεις Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 2 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 10. Εγκληματικότητα & Επιστήμη • Αντικείμενο συστηματικού προβληματισμού από τις αρχές του 19ου αιώνα. • (α) Γαλλοβελγική Σχολή (1825) (Α. Quetelet, Μ. Guerry): χαρτογράφηση της εγκληματικότητας: ✓κατά χώρα και γεωγραφική περιοχή και ✓σύνδεση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες • (β) Ιταλική Σχολή (1876) (C. Lombroso): => επικεντρώθηκε στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων εγκληματίες => προγενέστερο στάδιο στη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου
 • 11. Θεωρίες Εγκληματικότητας • 20ό αιώνα: θεωρίες που συνέδεσαν την εγκληματικότητα με γενετικές, ψυχικές και διανοητικές διαταραχές και ανωμαλίες • Θεωρίες αυτές δεν έχουν τύχει ευρύτερης τεκμηρίωσης • Κοινωνιολογικές Θεωρίες: => υπογράμμισαν τη συμβολή της κοινωνικής οργάνωσης στη γένεση της εγκληματικής συμπεριφοράς
 • 12. Οπτικές Εγκληματικής Συμπεριφοράς 1. Αξίωμα: κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκλημάτων => πράξεις που αποδοκιμάζονται καθολικά από τα μέλη μιας κοινωνίας (Συναινετικό Πρότυπο) 2. Προϋπόθεση: Σύγκρουση Συμφερόντων => επιρροή ✓από τη σχολή της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης ✓από τη Μαρξιστική Σχολή των Συγκρούσεων και ✓από την (μη μαρξιστική), Κριτική Σχολή της Σύγκρουσης
 • 13. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 14. Κοινωνιολογία Θεωρίες της Συναίνεσης: Ανομία & Κοινωνική Οικολογία 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 3 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 15. Ντυρκέμ & Ανομία ✓Προσπάθησε να αναλύσει κοινωνιολογικά την εμφάνιση της Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς στις Σύγχρονες Βιομηχανικές Κοινωνίες ✓ Έννοια της Ανομίας: => εξήγησε για ποιο λόγο στις σύγχρονες κοινωνίες μπορεί να εμφανιστεί το Έγκλημα ✓Κοινωνική Συνοχή: θα πρέπει η Συλλογική Συνείδηση να καθορίζει το σύνολο των λειτουργιών και των ρόλων ✓Έλλειψη Συλλογικής Συνείδησης: => ανομία και πιθανόν έγκλημα, που είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία εγείρει αντιδράσεις από το κοινωνικό σύνολο ✓Ανομία => κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να μελετάται ✓ Ταχύτατες Αλλαγές που συμβαίνουν στο σύγχρονο κόσμο => Ανομία
 • 16. Μέρτον ✓Θεωρία για την Απόκλιση: => βασίστηκε έννοια της Ανομίας ✓Σημαντικοί Όροι: «Σκοπός» και «Μέσα» για την επίτευξη των Στόχων => Συμπεριλαμβάνεται η ένταση που προκαλείται στη συμπεριφορά του ατόμου, όταν οι κανόνες συγκρούονται με την κοινωνική πραγματικότητα (ανομία) Παράδειγμα: Σύγχρονη κοινωνία => γενικά αποδεκτός Σκοπός => η υλική επιτυχία => τα Μέσα να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός => Αυτοπειθαρχία, η Μόρφωση & η Σκληρή Δουλειά Κάποια άτομα όμως επιδιώκουν την επίτευξη των Σκοπών τους με άλλα μέσα, => κάποιες φορές αντισυμβατικά, ή αμφισβητούν τους Σκοπούς και τα Αποδεκτά Μέσα επίτευξής τους
 • 17. Μέρτον ✓Η Ανομία αυξάνεται όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των Θεμιτών Σκοπών και των Μέσων για την επίτευξή τους ✓Τύποι Συμπεριφοράς με βάση το συνδυασμό Σκοπών & Μέσων: ➢τη συμμόρφωση ➢την καινοτομία ➢την τυπολατρία ➢τον αναχωρητισμό ➢την επανάσταση
 • 18. Κοινωνική Οικολογία • Αφετηρία: οικολογική προσέγγιση της Κοινωνιολογικής Σχολής του Σικάγου • Εμφάνιση: πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα • Θεωρία: η χωροθέτηση των διάφορων οικισμών, βιομηχανιών, επιχειρήσεων κτλ. και η κατανομή των κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων σε γειτονιές διαφορετικών τύπων => μπορούν να διευθετηθούν με βάση τις Αρχές της Οικολογίας, όπως συμβαίνει και στο φυσικό κόσμο
 • 19. Κοινωνική Οικολογία • Οργανισμοί => κατανέμονται κατά συστηματικό τρόπο στο χώρο => να επιτυγχάνεται η Ισορροπία μεταξύ των ειδών, • Χωροταξική Κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια πόλη => μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την Κοινωνική Συνοχή • Αποκλίνουσα Συμπεριφορά ενός ατόμου => συνδέεται με το Περιβάλλον στο οποίο ζει, => και όταν αυτό το περιβάλλον δε διακρίνεται από Ισορροπία => προκαλείται Κοινωνική Αποδιοργάνωση • Πιθανή Λύση: στο πρόβλημα της παρέκκλισης => η Αναβάθμιση των Αποδιοργανωμένων Περιοχών => μέσω οικιστικών ή άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
 • 20. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 21. Κοινωνιολογία Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 4 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 22. Θεωρίες της Σύγκρουσης • Συμβολική αλληλεπίδραση • Μαρξιστική θεωρία • Κριτική θεωρία => οριοθετούν το έγκλημα ως: μια πράξη η οποία αμφισβητεί τις αξίες της Κυρίαρχης Κοινωνικής Ομάδας => αμφισβητεί την Κυρίαρχη Ηθική => Εγκληματίας: εκείνος που παραβαίνει τον κώδικα αξιών της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας
 • 23. Παράβαση Νόμου & Τυπικός Έλεγχος • Όταν κάποιος παραβαίνει το νόμο, αντιμετωπίζει το μηχανισμό του τυπικού κοινωνικού ελέγχου. • Στη λειτουργία όμως τόσο της αστυνομίας όσο και του δικαστικού συστήματος υπάρχουν διαδοχικά φιλτραρίσματα. • Ένας άνθρωπος γίνεται ύποπτος για την αστυνομία, όταν διαθέτει το ανάλογο προφίλ του ενόχου. • Ένας τέτοιος άνθρωπος δικάζεται με διαφορετική (μεγαλύτερη) ποινή, όσο τα περιθώρια του νόμου το επιτρέπουν, δεδομένου ότι τα κοινωνικο- οικονομικά του χαρακτηριστικά δομούν το στίγμα του εγκληματία, άρα του επικίνδυνου για την κοινωνία. • Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος δε διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, δε «φαίνεται» δηλαδή εγκληματίας, δεν είναι ένας «συνήθης ύποπτος» μπορεί να τιμωρηθεί - αν ποτέ δικαστεί - με τη μικρότερη ποινή.
 • 24. Σχολή Συμβολικής Αλληλεπίδρασης ✓Η έννοια του Χαρακτηρισμού ή της Ετικέτας => σημαντικότερες συνεισφορές στη θεωρητική προσέγγιση της απόκλισης ✓Πρωτογενή Παρέκκλιση => Αρχική Πράξη της Παράβασης ✓Δευτερογενής Παρέκκλιση => αποτέλεσμα: ✓Του χαρακτηρισμού της αρχικής πράξης από τα όργανα κοινωνικού ελέγχου ως παραβατικής ✓της αντίδρασης του δράστη στο χαρακτηρισμό ✓Χαρακτηρισμοί & Ετικέτες => επιβάλλονται από τις Κυρίαρχες Κοινωνικές Ομάδες & τους Φορείς Κοινωνικού Ελέγχου => σε μέλη Ανίσχυρων κοινωνικών ομάδων ✓Μετά το Χαρακτηρισμό => Πόλωση μεταξύ αυτών που χαρακτηρίζουν και των χαρακτηρισμένων => δεύτεροι αποδοχή του Χαρακτηρισμού & διάπραξη εγκλήματος (Δευτερογενής Παρέκκλιση). ✓Θεωρία της Ετικέτας: δεν εξηγεί τους λόγους της Πρωτογενούς Παρέκκλισης
 • 25. Μαρξιστική & Κριτική Θεωρία Σύγκρουσης ✓Υπογραμμίζουν το ρόλο των Οικονομικών & των Πολιτικών Παραγόντων => προσδιορισμό και την «παραγωγή» του Εγκλήματος ✓Επικεντρώνονται περισσότερο στα εγκλήματα των Ανώτερων Κοινωνικών Στρωμάτων (π.χ. «του λευκού κολάρου») και λιγότερο στα εγκλήματα των κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά Ασθενέστερων τάξεων
 • 26. Μαρξιστικής VS Μη Μαρξιστικής Κριτικής Προσέγγισης Μαρξιστική Θεωρία: ✓προϋποθέτει ότι ο Οικονομικός παράγοντας διαδραματίζει Πρωτεύοντα ρόλο στην εγκληματικότητα ✓ο τρόπος με τον οποίο η Καπιταλιστική Τάξη χειρίζεται τα θέματα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς => αποσκοπεί στη συνέχιση της κατοχής από αυτήν των μέσων παραγωγής ✓Κριτική Θεωρητική Προσέγγιση της εγκληματολογίας => δεν περιορίζεται μόνο στην Οικονομική Ισχύ της Κυρίαρχης Τάξης => δίνει σημασία στην Πολιτική Εξουσία => παράγοντα καθορισμού του Ποινικού Δικαίου και των εγκληματικών πράξεων
 • 27. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 28. Κοινωνιολογία Αντιμετώπιση Παραβατικότητας: Σωφρονισμός Κοινωνική Επανένταξη & Πρόληψη 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 4 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 29. Η Γνώση που έχει αποκτηθεί από τη θεωρία και την έρευνα της Κοινωνιολογίας και της Εγκληματολογίας => αξιοποιείται από τους Κρατικούς (ή μη Κρατικούς) φορείς για τη διαμόρφωση της => Αντιεγκληματικής Πολιτικής Αντιεγκληματική Πολιτική
 • 30. Αντιεγκληματική Πολιτική Στόχος: περιστολή του Εγκλήματος Διαγράφεται σε τρία επίπεδα: 1. Οι δράσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία και η κοινωνία πριν από την τέλεση μιας αποκλίνουσας πράξης (πρόληψη) 2. Οι δράσεις του κοινωνικού ελέγχου μετά την τέλεση του εγκλήματος, δηλαδή η επιβολή ποινών στους παραβάτες (καταστολή) 3. Οι δράσεις στις οποίες προβαίνει η πολιτεία και η κοινωνία για άτομα τα οποία έχουν ήδη τιμωρηθεί για μια εγκληματική συμπεριφορά, με σκοπό να αποτραπεί η τυχόν επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για κοινωνική επανένταξη πρώην φυλακισμένων ατόμων
 • 31. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 32. Κοινωνιολογία Πρόληψη Παραβατικότητας - Εγκληματικότητας 9ο Κεφάλαιο Μάθημα 5 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 33. Πρόληψη • Κοινωνική Αντιεγκληματική Πολιτική => χώροι εκτός Σωφρονιστικού Συστήματος • δεν προϋποθέτει τη διάπραξη εγκλήματος Υλοποιείται: ✓ με εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα ✓με αστυνομική επιτήρηση ✓με τη συμμετοχή του κοινού
 • 34. Διάκριση Μέτρων ✓Πρωτογενή πρόληψη: Μέτρα => σύνολο του πληθυσμού & οργάνων κοινωνικού ελέγχου, => εξάλειψη των εγκληματογόνων παραγόντων ✓Δευτερογενή πρόληψη: Μέτρα => ειδικές κοινωνικές ομάδες => επιρρεπείς για την τέλεση παραβατικών πράξεων ✓Τριτογενή πρόληψη: Μέτρα που => σε άτομα τα οποία, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, κρίνονται επικίνδυνα και τα οποία έχουν ήδη στιγματιστεί
 • 35. Προληπτικά Μέτρα ✓Προληπτικά Μέτρα => υλοποιούνται από δράσεις φορέων=> κρατικών ή μη ✓Αστυνομική επιτήρηση (περιπολία) & Εκπαίδευση Αστυνομικών (φορέας επίσημου κοινωνικού ελέγχου) ✓Μηχανισμοί καταστολής (αστυνομία) => δεν έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην Προληπτική πολιτική, => κυρίως Πρωτογενή πρόληψη: εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα (στήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, οικιστική αναβάθμιση περιοχών)
 • 36. Μέτρα Κοινωνικού Χαρακτήρα ✓Αποτελεσματικά => αντιμετωπίζεται το κακό στη ρίζα ✓Προωθούν την κοινωνική συνοχή ✓Μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού αποκλεισμού μιας ομάδας ✓Μέτρα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, => περιστολή της εγκληματικής δράσης ✓Ελαχιστοποιούν την πιθανότητα στιγματισμού ενός δυνάμει εγκληματία ή αποφυλακισμένου => που προσπαθεί για την ομαλή επανακοινωνικοποίησή του, από την άστοχη συμπεριφορά ενός φορέα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου
 • 37. Επίπεδα Πρόληψης & Δραστηριότητες ✓Πρωτογενής πρόληψη: => συμβολή: • Πολιτεία με καταπολέμηση φτώχειας, • Κοινωνία των πολιτών (οργανώσεις) με καταπολέμηση του ρατσισμού • Άτομα (με σημαντικές θέσεις) => μη σπεύδουν να χαρακτηρίζουν συμπεριφορές ως εγκληματικές ✓Δευτερογενής πρόληψη: • Πολιτεία με τα προγράμματα, • Κοινωνία των πολιτών με την καταπολέμηση του ρατσισμού ως προς τη χωροθέτηση των κέντρων απεξάρτησης και • Πολίτες με τον έλεγχο των προκαταλήψεών τους ✓Τριτογενής πρόληψης: • Πολιτεία με την κατασκευή ξενώνων για τους αποφυλακισμένους • Κοινωνία των πολιτών με την οργάνωση προγραμμάτων επανένταξης • Πολίτες (ως εργοδότες) με την πρόσληψη των αποφυλακισμένων στις επιχειρήσεις τους
 • 38. Στόχοι Αντιεγκληματικής Πολιτικής • Η ενεργός συμμετοχή του Κοινωνικού Συνόλου => τόσο στη χάραξη όσο και στην άσκηση της Αντεγκληματικής Πολιτικής => ουσιώδης όρος για την επίτευξη των στόχων της • Ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο => οργανώνει τη μορφή και το ρυθμό της κοινωνικής συμβίωσης => εκδηλώνεται η εγκληματική δράση => μπορεί να την αποδιοργανώσει
 • 39. Δημοκρατία & Αντιεγληματική Πολιτική •Δημοκρατία: Μέτρα οποιασδήποτε πολιτικής (& Προληπτική Αντιεγκληματική) νομιμοποιείται μόνο μέσα από τη στήριξη και τη συμμετοχή του Κοινωνικού Συνόλου • Αν δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση, => οποιοσδήποτε φορέας λαμβάνει τέτοια μέτρα, (ανεξάρτητα από τις προθέσεις του) => ασκεί επιβολή και όχι πολιτική υπέρ της συνοχής της κοινωνίας και της πρόληψης της εγκληματικότητας
 • 40. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!