10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

Xristina Drosou
Xristina DrosouEducator | Economist
Κοινωνιολογία
Ετερότητα, Διαπολιτισμικές &
Διακοινωνιακές Σχέσεις
10ο Κεφάλαιο
Μάθημα 1
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Πολιτισμός
Πολιτισμός: ένα σύνολο από τεχνολογικά επιτεύγματα,
πρακτικές, στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και κώδικες
Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς πολιτισμό
Δε βρίσκεται μόνο μέσα στις πινακοθήκες και στα μουσεία,
βρίσκεται και στο παζάρι, στο ορεινό φυλάκιο, ακόμη και
στη στάνη.
Είναι έννοιες, που αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία, και
με βάση κατανοούν τα νεύματα, τις χειρονομίες και
αναγνωρίζουν ό,τι είναι πολιτισμικά οικείο
Πολιτισμός=Δάνεια
Το παρελθόν και το παρόν των πολιτισμών είναι μια συνεχής
σειρά αμοιβαίων δανείων
Τα δάνεια αυτά αφορούν:
• Εφευρέσεις: π.χ το τηλέφωνο
• Χρηστικά αντικείμενα: π.χ πιάτο
• Τροφές: π.χ πατάτα
• Λέξεις: π.χ: οι ελληνικοί ιατρικοί, φιλοσοφικοί και πολιτικοί
όροι, που δανείστηκαν όλες οι λατινογενείς γλώσσες
• Τεχνολογικά Επιτεύγματα & Συνήθειες άλλων λαών σε μια κοινωνία =>
δημιουργία ενός κράματος πολιτισμικών στοιχείων των οποίων την
αρχική προέλευση => δύσκολο να αναγνωρίσουμε
• Κάθε κοινωνία => αφομοιώνει τα πολιτισμικά δάνεια με το δικό της
τρόπο και σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
της
• Κοινές διαδικασίες & Λειτουργίες => ανάμεσα στις κοινωνίες
(Οικουμενική Διάσταση του Πολιτισμού)
Π.χ: ανατροφή και η κοινωνικοποίηση των παιδιών η προστασία των
μελών της (κοινωνικός έλεγχος, πολιτικό σύστημα), η προσαρμογή στο
φυσικό περιβάλλον (επιστήμη, τεχνολογία), η σχέση με το άγνωστο και
την αβεβαιότητα (θρησκεία)
=> κάθε κοινωνία οργανώνει & εκφράζει τις προαναφερόμενες
λειτουργίες με το δικό της τρόπο
Κοινωνία & Πολιτισμός
• Κάθε κοινωνία δημιουργεί το δικό της πολιτισμό με βάση:
=> τα γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, τα λαογραφικά
και ιστορικά δεδομένα της αλλά και με βάση τις επιρροές (δάνεια)
που έχει δεχτεί
• Οι περισσότερες κοινωνίες δε χαρακτηρίζονται από πολιτισμική
ομοιογένεια
• Οι κοινωνικές ομάδες ή οι κοινωνικές κατηγορίες που συγκροτούν
μια κοινωνία => έχουν ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία
(υποπολιτισμός) τα οποία συνθέτουν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα
της κοινωνίας
Υποπολιτισμός|Υποκουλτούρα
• Υποπολιτισμός ή υποκουλτούρα: είναι τμήμα του κυρίαρχου πολιτισμού
μιας κοινωνίας, το οποίο διαφοροποιείται ως προς ορισμένες αξίες,
κανόνες, πρότυπα συμπεριφοράς ή σύμβολα που χρησιμοποιεί
• Προσδιορίζει διαφορετικά κοινωνικά φαινόμενα και δεν έχει αξιολογική
σημασία·
• «Υπο» => δε σημαίνει υποτίμηση ή κατωτερότητα, αλλά την ύπαρξη μιας
υποομάδας εντός της κοινωνίας με διαφορετικές κοινωνικές αξίες,
διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική γλώσσα
• Υποομάδες => ευάλωτες στην άνιση μεταχείριση και στην εκμετάλλευση,
=> η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο συναντά εμπόδια,
προερχόμενα είτε από τις ίδιες είτε από το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Μετακινήσεις Πληθυσμών
10ο Κεφάλαιο
Μάθημα 2
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Μετανάστευση
Η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων
από τη χώρα καταγωγής τους σε μια
άλλη,
που πραγματοποιείται για οικονομικούς,
κοινωνικούς & πολιτικούς λόγους
Πολυπολιτισμικότητα
•Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους
παράγοντες που προσδιορίζουν τις
σημερινές κοινωνίες ως πολυπολιτισμικές
•Σημαίνει: συνύπαρξη πολλών διαφορετικών
πολιτισμικών ομάδων στο πλαίσιο μιας
χώρας
Οικονομικοί Μετανάστες
vs Πρόσφυγες
Οικονομικοί Μετανάστες: άτομα που λόγω
δύσκολων οικονομικό-κοινωνικών συνθηκών στη
χώρα τους => μετακινούνται σε μια άλλη χώρα
προκειμένου να πετύχουν καλύτερους όρους ζωής
Πολιτικοί Πρόσφυγες: τα άτομα τα οποία
εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω των πολιτικών
διώξεων που υφίστανται σ’ αυτήν
Παλιννόστηση
•Η εκούσια επιστροφή των Ελλήνων
μεταναστών/ ομογενών στη χώρα
γέννησης/καταγωγής
•Πρόσφατο κύμα παλιννόστησης => μετά την
οικονομική κρίση του 1973 στη Δυτική Ευρώπη
και μέχρι το 1985, με την επάνοδο 600.000 και
πάνω ατόμων
•Κύματα παλιννόστησης ή επαναπατρισμού των
Ελλήνων συνέβαλαν => στην αύξηση του
πληθυσμού της χώρας
•Οι παλλινοστούντες, ως φορείς νέων πολιτισμικών
στοιχείων, συντέλεσαν στην πολιτισμική ποικιλία
της ελληνικής κοινωνίας και στην εμφάνιση νέων
υποπολιτισμικών ομάδων
Παλιννόστηση
α. Μετανάστες στην Ελλάδα
• 1970: Ελλάδα χώρα εξαγωγής μεταναστών
• Τελευταία 30 χρόνια: Ελλάδα χώρα υποδοχής μεταναστών
• 1980: είσοδος των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα
• 1990: κορύφωση μετανάστευσης
• Αριθμός των αλλοδαπών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια,
=> δεν έχουν όλοι κάρτα παραμονής
• Απογραφή 2001: Αλλοδαποί στην Ελλάδα 762.151 άτομα
• Πραγματικός συνολικός αριθμός: 1.000.000, εκ των οποίων
περισσότεροι από τους μισούς είναι νόμιμοι και οι υπόλοιποι
παράνομοι
Πολιτισμική Ποικιλία
•Αλβανοί, Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί, Ιρακινοί,
Κούρδοι, Πολωνοί, Βούλγαροι, Ρώσοι, Γεωργιανοί =>
μερικές μόνο από τις ομάδες μεταναστών που
φιλοξενεί η χώρα
•Σε αυτούς => μέρος της ανάπτυξης που παρουσιάζει
η Ελλάδα
•Έλληνες μετανάστες => μέρος της ανάπτυξης της
μεταπολεμικής Γερμανίας
Μετανάστευση
• Φαινόμενο => συναντάται σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες
• Προβλήματα => μεγάλος αριθμός μεταναστών
εξαναγκάζεται να ζει και να εργάζεται στο περιθώριο της
κοινωνίας => Παράνομα
• Οικονομικοί μετανάστες: => απασχολούνται ως:
ανειδίκευτοι εργάτες στη βιομηχανία
στις κατασκευές
στον αγροτικό τομέα
ως οικιακοί βοηθοί
β. Πολιτικοί Πρόσφυγες
•Στην ελληνική συνείδηση ο όρος έχει συνδεθεί
κυρίως με τη Μικρασιατική Καταστροφή
(1922), κατά την οποία 1,2 εκατομμύρια
Έλληνες εκτοπίστηκαν βίαια από τις εστίες τους
και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας.
Πρόσφυγας:
•Σύμβαση του Ο.Η.Ε. (1951), όπως αυτή
τροποποιήθηκε το 1969: «εφαρμόζεται σε όλους
όσοι, εξαιτίας εξωτερικών επιθέσεων, κατοχής, ξένης
κυριαρχίας ή γεγονότων που διαταράσσουν τη
δημόσια τάξη σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρη
τη χώρα προέλευσης...είναι αναγκασμένοι να
εγκαταλείψουν το συνήθη τόπο διαμονής τους, για να
βρουν καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, εκτός από αυτήν
της προέλευσης ή ιθαγένειάς τους»
Πρόσφυγες
• Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε: => εκατομμύρια άνθρωποι
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες πολέμων, ξένης
κατοχής ή διώξεων που υφίστανται για τις διαφορετικές
ιδεολογικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις
• Με την εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής οι άνθρωποι
αυτοί ζητούν πολιτικό άσυλο => τη δυνατότητα να
παραμείνουν υπό ειδικούς όρους στη χώρα όπου βρήκαν
καταφύγιο, αφού στη δική τους χώρα απειλείται η ζωή τους
Πρόσφυγες
• Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που δημιουργούνται
αφορούν πλέον όλα τα κράτη και αποκαλύπτουν τις δυσκολίες
επιβίωσης για πολλούς λαούς στον κόσμο
Εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε.:
• 2000 άτομα που ζουν σε ξένες χώρες => 50 εκατομμύρια.
• 9/10 μετανάστευσαν για οικονομικούς λόγους και
• 1/10 για πολιτικούς λόγους, συνήθως εξαιτίας μιας ένοπλης
σύγκρουσης
Ελλάδα & Πρόσφυγες
• Ελλάδα => τελευταία θέση στην Ε.Ε με το χαμηλότερο ποσοστό
χορήγησης πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες
• 2003: πολιτικό άσυλο μόνο σε τρία άτομα, σε σύνολο 8.178
αιτήσεων.
• Μετακίνηση των Πληθυσμών: => συνδέεται με ζητήματα που
αφορούν:
• τα δικαιώματα των μεταναστών,
• τους τρόπους αλληλεπίδρασης των διάφορων πολιτισμικών
ομάδων με την κυρίαρχη εθνική ομάδα της χώρας υποδοχής
Μεταναστευτικές Πολιτικές
•Η πολιτική γκασταρμπάιτερ (gastarbeiter)
•Η πολιτική της αφομοίωσης
•Η πολιτική της ένταξης
Πολιτική Γκασταρμπάιτερ (gastarbeiter)
Μετανάστες => φιλοξενούμενοι εργάτες:
•ζουν συνήθως στο περιθώριο της κοινωνίας και
•αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν εργασίες για
τις οποίες δε δείχνουν προτίμηση οι ντόπιοι
εργαζόμενοι
Πολιτική της Αφομοίωσης
• Ιδέα => Ομοιογενούς Πολιτισμού => επιδιώκεται η
ενσωμάτωση των ξένων πολιτισμικών στοιχείων στον
κυρίαρχο εθνικό κορμό
• Διαδικασία => τα άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης
συγχωνεύονται σε μια κυρίαρχη εθνικά και πολιτισμικά
ομάδα στην οποία εντάσσονται
• Διάφορες μεταναστευτικές ομάδες: => εξαναγκάζονται να
αποποιηθούν τη διαφορετικότητά τους => να συμμετέχουν
ισοδύναμα στη διαμόρφωση της κοινωνίας
Πολιτική της Ένταξης
• Ενισχύει τον πολιτισμικό πλουραλισμό
• Αρχή της ισότητας ευκαιριών στον οικονομικό, τον
εκπαιδευτικό, τον πολιτικό και το νομικό τομέα
• Κυρίαρχη ομάδα: όχι μόνο αποδέχεται τη διαφορετικότητα
των μεταναστών, αλλά και επιδιώκει τη διατήρηση των
πολιτισμικών τους στοιχείων που αφορούν τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις, τη γλώσσα καταγωγής, τα ήθη και τα έθιμα.
• Στοχεύει: στη δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και
ισόνομης κοινωνίας
Λύση Προβλημάτων Μετανάστευσης
 Ανάπτυξη Χωρών Τρίτου Κόσμου => αστείρευτη πηγή
μεταναστών
 Οικονομική Ανάπτυξη => λύση για πολλούς
ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
πατρίδες τους και να αναζητήσουν σε ξένους τόπους μια
καλύτερη ζωή
 Πολιτισμικές Διαφορές: => μπορεί να ενυπάρχουν σε
μια κοινωνία και δε σχετίζονται μόνο με τους
μετανάστες, τους παλιννοστούντες ή τους πρόσφυγες
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Διαφορετικές Πολιτισμικές Ομάδες &
Μειονότητες στις Σύγχρονες Κοινωνίες
10ο Κεφάλαιο
Μάθημα 4
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Πολυπολιτισμικότητα
Γεγονός για τις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες
Οφείλεται σε παράγοντες:
Ιστορικούς,
Οικονομικούς
Πολιτικούς => Π.χ.
 τέλος αποικιοκρατίας,
 η μετανάστευση,
η προσφυγιά,
η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ένταξη => ποικίλων πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων στον εθνικό κορμό =>
πρόκληση για τις χώρες υποδοχής
Μειονότητες
Παρελθόν: οι «διαφορετικοί» γκετοποιήθηκαν* από τις
κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες => αντικείμενο
άνισης μεταχείρισης
«Μειονότητα» δηλώνει :
• τους «διαφορετικούς», => όλους όσοι έχουν διαφορετικά
πολιτισμικά χαρακτηριστικά
• τους αριθμητικά λιγότερους (συνήθως), οι οποίοι καλούνται
να ζήσουν με την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα (συνήθως
πολυπληθέστερη), η οποία κατά βάση καθορίζει τους κανόνες
κατανομής της εξουσίας
Κοινωνικές Μειονότητα
Κοινωνιολογικά: «η έννοια της μειονότητας είναι σχετική, αφού
μπορεί να υπάρχει πλειοψηφία ενός λαού που να τελεί υπό
καθεστώς μειονότητας (μαύροι Νότιας Αφρικής).
«Οι αριθμητικές πλειονότητες μπορεί να είναι κοινωνικές
μειονότητες» (Ζ. Παπαδημητρίου, 2000:52).
Ελλάδα: διαφορετικές γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες ήταν
ευδιάκριτες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, =>
αφομοιώθηκαν πολιτισμικά και κοινωνικά
Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, οι Πομάκοι και οι
Τσιγγάνοι => πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο
πλαίσιο του ελληνικού κράτους
Κράτος & Δικαιώματα Μειονοτήτων
1. «Το δικαίωμα στην προστασία της διαφορετικής ταυτότητας της
μειονοτικής ομάδας (αυτής που έχει διαφορετικά θρησκευτικά,
γλωσσικά ή εθνικά χαρακτηριστικά).
2. Το δικαίωμα στην απρόσκοπτη λατρεία ή ακόμη και στην ίδρυση
τόπων λατρείας (θρησκευτικές ελευθερίες).
3. Το δικαίωμα στην απρόσκοπτη χρήση της γλώσσας (ιδιωτικά και
δημόσια) στις σχέσεις με τις Αρχές, μέσα από τα Μ.Μ.Ε., καθώς και το
δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα (γλωσσικές
ελευθερίες).
4. Το δικαίωμα στην πολιτική αντιπροσώπευση.
5. Το δικαίωμα στην επικοινωνία με μέλη της ίδιας ομάδας»
(Κ. Τσιτσελίκης, 1997:26)
Κράτος:
=> Διασφάλιση της Αρχής της Ισότητας μεταξύ
πλειονότητας και μειονότητας
=> Διασφάλιση της Αρχής της Μη Διάκρισης των
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με βάση τα
γλωσσικά ή τα θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά
Κράτος & Δικαιώματα Μειονοτήτων
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
Κοινωνιολογία
Προκατάληψη & Ρατσισμός
10ο Κεφάλαιο
Μάθημα 5
Δρόσου Χριστίνα
Οικονομολόγος
Πολιτισμικές Σχέσεις & Κοινωνία
Κοινωνικές σχέσεις => Πολυπολιτισμική Κοινωνία μπορεί να είναι:
σχέσεις ισότιμης συνεργασίας ή
σχέσεις άνισης μεταχείρισης, διακρίσεων και προκαταλήψεων
Ποιοι είναι οι Παράγοντες => άτομα να εκφράσουν:
Ρατσιστικές Απόψεις ή Ρατσιστικές Συμπεριφορές;;;
α. Στερεότυπα
• Υπεραπλουστευμένες και (συχνάαυθαίρετα) γενικευμένες
(θετικές ή αρνητικές) Αντιλήψεις των ατόμων οι οποίες
δημιουργούνται στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την
πραγματικότητα
• Ιδέες που είναι βασισμένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές
και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης κοινωνικής
πραγματικότητας
• Επιδρούν στη Συμπεριφορά των μελών της πλειονότητας
και εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων
Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από την
κοινωνικοποίηση και ο βαθμός αφομοίωσής
τους εξαρτάται από παράγοντες:
υποκειμενικούς (π.χ. βιώματα) και
αντικειμενικούς (π.χ. κανόνες, αξίες, μύθους
κτλ.)
α. Στερεότυπα
β. Προκατάληψη
•Άμεσα συνδεδεμένα με τα Στερεότυπα => αποτελούν
το περιεχόμενό της
•Η διαμορφωμένη εκ των προτέρων αρνητική γνώμη,
κρίση ή στάση, χωρίς τη σε βάθος έρευνα των
πραγμάτων
•Δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμη κι αν τα άτομα που τις
έχουν έρθουν σε επαφή με επαληθευμένες
αποδείξεις της εσφαλμένης γνώμης τους
β. Προκατάληψη
• Προκατάληψη & Αρνητικά Στερεότυπα => βάση δυσμενούς
μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων
=> Οι δύο αυτές αντιλήψεις μπορούν να υπάρξουν και ανεξάρτητες
• Προκαταλήψεις πολλές φορές δεν εκδηλώνονται πρακτικά ως
εχθρική συμπεριφορά
• Εξαρτάται από:
• τη προσωπικότητα,
• το κοινωνικό περιβάλλον,
• την οικονομική κατάσταση του ατόμου
γ. Ρατσισμός
• Σύνθετο φαινόμενο που οικοδομείται τόσο από Στερεότυπα όσο και
από Προκαταλήψεις
• Ορισμός: η προκατάληψη έναντι μιας φυλετικής, εθνικής,
κοινωνικής, θρησκευτικής ομάδας => εκδηλώνεται με τη δυσμενή
διάκριση, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
αυτής της ομάδας
• Αποκλεισμός => Θεσμικός=> ειδικοί νόμοι & μηχανισμοί που
θεσπίζει το κράτος.
• Ρατσιστική Συμπεριφορά: => εμπεριέχει βία (φυσική ή συμβολική)
Προϋποθέσεις Ρατσισμού
1. Ύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά
-χρώμα επιδερμίδας
-κατατομή προσώπου
=> στους οποίους αποδίδονται κοινά πολιτισμικά και νοητικά
χαρακτηριστικά
2. Πεποίθηση ότι αυτή η Πολιτισμική Ομάδα είναι κατώτερη και
3. Αποκλεισμός ή ακόμη και την Εξόντωση της ομάδας με αυτά τα
χαρακτηριστικά
«Κοινωνικός Ρατσισμός»
• Όρος πιο ενδεδειγμένος => συμπεριλαμβάνει και άλλα
χαρακτηριστικά (εκτός από το χρώμα) => κριτήρια αξιολόγησης του
«διαφορετικού» άλλου
φύλο,
ηλικία,
εθνότητα,
θρησκευτική ταυτότητα,
σεξουαλικές προτιμήσεις,
σωματικές αναπηρίες
• Κριτήρια => κατασκευάζονται κοινωνικά και διαφοροποιούνται
ανάλογα με την κοινωνία και την εποχή
Φυλή
• 1960: κοινωνικοί επιστήμονες => εξετάζουν την έννοια της
Φυλής και τη σχέση της με τον Πολιτισμό ή τα Ψυχολογικά
Χαρακτηριστικά των ανθρώπων
• Αυθαίρετη «κατασκευή», η οποία δεν έχει σχέση με τον
πολιτισμό ή με τα επίπεδα νοημοσύνης των φυλετικών
ομάδων και αποσκοπεί στην παραπλάνηση των ανθρώπων
και στη νομιμοποίηση των σχέσεων εξουσίας
Κ. Λεβί-Στρος
•Η Ανθρωπολογία διέπραξε έγκλημα με τη σύγχυση
που προκάλεσε σχετικά με τη βιολογική έννοια της
φυλής και τις κοινωνικές και ψυχολογικές
παραμέτρους των ανθρώπινων πολιτισμών
«Επιστημονικός Ρατσισμός».
•Προσπάθειες επιστημόνων να συνδέσουν τα
φυλετικά χαρακτηριστικά με κοινωνικές ή και
ψυχολογικές παραμέτρους, => χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία της επιστήμης, αδιαφορώντας για τις
επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος
UNESCO & Φυλή
• «Πρώτη διακήρυξη της UNESCO (1949), που συντάχτηκε
κυρίως από κοινωνικούς επιστήμονες,
• & Δεύτερη (1951), στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαν και
πολλοί επιστήμονες από το χώρο της γενετικής και της
φυσικής ανθρωπολογίας,
=> επισημαίνεται ότι η λέξη «Φυλή» στερείται ουσιαστικού
περιεχομένου και με την έννοια αυτή οι φυλετικές θεωρίες
είναι επιστημονικά αβάσιμες» (Ζ. Παπαδημητρίου, 2000:36).
Συμπέρασμα:
• Δεν υπάρχει Επιστημονική Απόδειξη => συνδέει οποιοδήποτε
Φυλετικό Χαρακτηριστικό με Κληρονομική Ανωτερότητα ή
Κατωτερότητα κάποιων ομάδων
• Κοινωνιολόγοι: => οι διαμορφωμένες κοινωνικές στάσεις που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι περισσότερο
σημαντικές από ό,τι οι φυσικές διαφορές τους
δ. Σοβινισμός
• Λέξη: => προέρχεται από το όνομα ενός Γάλλου φανατικού
πατριώτη, του Σοβέν που έζησε την εποχή του Μ.Ναπολέοντα.
• Ορος συγγενικός με τον Πατριωτισμού, εντούτοις οι δύο όροι δεν
ταυτίζονται.
• Πατριωτισμός: => ανιδιοτελή αγάπη κάποιου προς την πατρίδα
• Σοβινισμός: => φανατικής φιλοπατρίας
• Φανατισμός: => διαφοροποιεί ποιοτικά τις δύο έννοιες
=> Σοβινιστής, λόγω του φανατισμού του, αισθάνεται περιφρόνηση
για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά άλλων λαών
Εθνικισμός
• Η φανατική εξύμνηση κάθε όψης της εθνικής ζωής, καθώς και η
υποτίμηση και καταπολέμηση κάθε ξένου στοιχείου
• Αφοσίωση στο οικείο έθνος ως υπέρτατη ηθική υποχρέωση
• Στο όνομά του μπορεί ένας άνθρωπος να σκοτώσει ακόμη και τους
συγγενείς του, τους φίλους ή τους γείτονές του, όπως δείχνουν οι
περιπτώσεις πρόσφατων εμφύλιων συγκρούσεων (π.χ.
Γιουγκοσλαβία).
Αίτια Προκατάληψης & Ρατσισμού
α. Κοινωνικά αίτια
β. Οικονομικά αίτια
γ. Ψυχοδυναμικά αίτια
α. Κοινωνικά αίτια
• Κοινωνική Εκμάθηση: => Προκαταλήψεις μεταδίδονται
από γενιά σε γενιά
• Μηχανισμοί Μεταβίβασης Προκαταλήψεων:
Επανάληψη & Συνήθεια
• Εκφραστές Προκαταλήψεων: οικογένεια, σχολείο,
Μ.Μ.Ε. παραμύθια, ιστορίες, συμβολισμοί, πρότυπα και
τα νοήματα
το άτομο σχηματίζει τις πρώτες ιδέες για τον άλλον
α. Κοινωνικά αίτια
Παραστάσεις εγγεγραμμένες στη συνείδηση:
• => προσδιορίζουν τη στάση μας απέναντι σε άτομα ή
ομάδες
• =>οδηγούν στο να αποκλείουμε/συμπεριλαμβάνουμε
στις συναναστροφές μας αυτούς που είναι:
διαφορετικοί ως προς το φύλο, την εθνότητα ή τη θρησκεία,
ανάλογα περιεχόμενο της προκατάληψης
β. Οικονομικά αίτια
• Θεωρία Ρατσισμού: => διάκριση φυλών σε Ανώτερες &
Κατώτερες
• Φυλή => Ευρώπη: 16ου αιώνα με την ανακάλυψη του Νέου
Κόσμου
• Αποικιοκράτες => ιθαγενείς => κατώτερα όντα => νομιμοποιούσε:
• την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των αποικιών
• την υποδούλωση των κατοίκων τους
=> Υποδούλωση & Μεταφορά μαύρων από την Αφρική => νότιες
πολιτείες Η.Π.Α.
•Φυλετικές Θεωρίες: Κοινό σημείο => προσδίδουν
κοινωνική σημασία σε βιολογικά χαρακτηριστικά των
ανθρώπινων ομάδων τα οποία θεωρούν ως
αποδεικτικό στοιχείο για την κατάταξή τους σε
Ανώτερες ή Κατώτερες φυλές
•Στόχος Ρατσισμού: =>στήριξη σχέσεων Ανισότητας &
Εκμετάλλευσης
β. Οικονομικά αίτια
• Θεωρία Σύγκρουσης: προκατάληψη => ενδυναμώνει τον κοινωνικο-
οικονομικό αποκλεισμό των ομάδων που μειονεκτούν =>
περιόδους οικονομικής ύφεσης & οικονομικού ανταγωνισμού
• Προκατάληψη => οικονομικού μετανάστη: => εντείνεται σε
περιόδους οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας,
=> «ανεπιθύμητος» γιατί υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» από
τους ντόπιους εργαζόμενους
β. Οικονομικά αίτια
γ. Ψυχοδυναμικά αίτια
• Διαφορετικοί «άλλοι» => εξιλαστήρια θύματα
• Κοινωνικές Ομάδες => στρέφουν την επιθετικότητά τους
προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα αίτια
της επιθετικότητας
• Μηχανισμός Άμυνας => Μετάθεση ευθύνης θέση μας =>
ομάδα που βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση από τη
δικιά μας => λόγω στερεότυπων που μας εμποδίζουν να
σκεφτούμε λογικά
• Αντιστέκονται περισσότερο σε προσπάθεια αλλαγής
Συνέπειες Προκαταλήψεων Ρατσισμού
•Δυσμενής διάκριση έναντι ατόμων ή ομάδων =>
εκδηλώνεται με τον άνισο τρόπο μεταχείρισης ενός
ατόμου από κάποιο άλλο εξαιτίας της
διαφορετικότητάς του
•Περιθωριοποίηση & Κοινωνικός αποκλεισμός των
«διαφορετικών» κοινωνικών ομάδων
•Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
1 of 60

Recommended

Σύγχρονες Κοινωνίες by
Σύγχρονες Κοινωνίες Σύγχρονες Κοινωνίες
Σύγχρονες Κοινωνίες Xristina Drosou
14K views15 slides
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία by
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαXristina Drosou
15.1K views17 slides
συγχρονες κοινωνιες by
συγχρονες κοινωνιεςσυγχρονες κοινωνιες
συγχρονες κοινωνιεςgeorbal
1.8K views18 slides
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε by
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμεΕλενη Ζαχου
2.3K views9 slides
Κοινωνκά Προβλήματα by
Κοινωνκά ΠροβλήματαΚοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά ΠροβλήματαMary Lyr
3.1K views14 slides
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων by
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτωνaltsavo
8.7K views25 slides

More Related Content

What's hot

5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε by
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμεΕλενη Ζαχου
3.6K views9 slides
9.4, 9.5 by
9.4, 9.59.4, 9.5
9.4, 9.5Ελενη Ζαχου
2.7K views18 slides
Κοινωνικές ανισότητες by
Κοινωνικές ανισότητεςΚοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητεςΑντιγόνη Κριπαροπούλου
11.9K views11 slides
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ by
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑEleni Kots
428 views3 slides

What's hot(20)

5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε by Ελενη Ζαχου
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
5.2 φορεις κοινωνικοποιησης στ μμε
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ by Eleni Kots
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Eleni Kots428 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ by Eleni Kots
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ
Eleni Kots3.6K views
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ -ΑΞΙΕΣ by Eleni Kots
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ -ΑΞΙΕΣΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ -ΑΞΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ -ΑΞΙΕΣ
Eleni Kots922 views
Κοινωνικός Εαυτός by Xristina Drosou
Κοινωνικός ΕαυτόςΚοινωνικός Εαυτός
Κοινωνικός Εαυτός
Xristina Drosou14.1K views
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής by Xristina Drosou
Εκπαίδευση ως παράγοντας ΑναπαραγωγήςΕκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Εκπαίδευση ως παράγοντας Αναπαραγωγής
Xristina Drosou14.8K views
Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες by sokaniak
Πολυπολιτισμικές ΚοινωνίεςΠολυπολιτισμικές Κοινωνίες
Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες
sokaniak2.8K views
κοινωνική κινητικότητα by stelmanta
κοινωνική κινητικότητακοινωνική κινητικότητα
κοινωνική κινητικότητα
stelmanta4.6K views

Similar to 10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10 by
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10D Laz
351 views231 slides
Είναι οι έλληνες ρατσιστες; by
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;Είναι οι έλληνες ρατσιστες;
Είναι οι έλληνες ρατσιστες;Ελενη Λιουσα
1.2K views9 slides
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ by
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
2.2K views13 slides
Racism by
RacismRacism
RacismAnastasisKelepiris
2.5K views38 slides
Η μετανάστευση (σελ. 137-141) by
Η μετανάστευση (σελ. 137-141)Η μετανάστευση (σελ. 137-141)
Η μετανάστευση (σελ. 137-141)Αντιγόνη Κριπαροπούλου
5.4K views35 slides
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και Ρομά by
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και ΡομάΡατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και Ρομά
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και ΡομάRea Tsakaloudi
6.2K views23 slides

Similar to 10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας(20)

Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10 by D Laz
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 10
D Laz351 views
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ by ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και Ρομά by Rea Tsakaloudi
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και ΡομάΡατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και Ρομά
Ρατσισμός απέναντι σε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς και Ρομά
Rea Tsakaloudi6.2K views
Πατριωτισμός by sokaniak
Πατριωτισμός Πατριωτισμός
Πατριωτισμός
sokaniak3.2K views
μεταναστευση by christihai
μεταναστευσημεταναστευση
μεταναστευση
christihai573 views
ΕΛΠ 10 - Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού - Σημειώσεις by Onlearn
ΕΛΠ 10 - Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού - ΣημειώσειςΕΛΠ 10 - Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού - Σημειώσεις
ΕΛΠ 10 - Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού - Σημειώσεις
Onlearn1.6K views
Omadikh ergasia ratsismos c1 c2 by denaxa
Omadikh ergasia ratsismos c1 c2Omadikh ergasia ratsismos c1 c2
Omadikh ergasia ratsismos c1 c2
denaxa83 views
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ by Eleni Kots
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Eleni Kots462 views
Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού by epi08
Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού
Ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού
epi08445 views

More from Xristina Drosou

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία by
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαXristina Drosou
76 views21 slides
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
13K views40 slides
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας Xristina Drosou
13.6K views94 slides
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο ΚοινωνιολογίαςXristina Drosou
13.6K views59 slides
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός by
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςXristina Drosou
14.4K views9 slides
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης by
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςXristina Drosou
14.8K views9 slides

More from Xristina Drosou(20)

Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία by Xristina Drosou
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασίαΌσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Όσα πρέπει να ξέρεις για το Linkedin αναζητώντας εργασία
Xristina Drosou76 views
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
9ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou13K views
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας 7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
7ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou13.6K views
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
6o Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou13.6K views
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός by Xristina Drosou
Εκπαιδευτικός ΠροσανατολισμόςΕκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός
Xristina Drosou14.4K views
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης by Xristina Drosou
Ο ρόλος της ΕκπαίδευσηςΟ ρόλος της Εκπαίδευσης
Ο ρόλος της Εκπαίδευσης
Xristina Drosou14.8K views
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης by Xristina Drosou
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία ΜάθησηςΚοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Κοινωνικοποίηση ως Συνεχή διαδικασία Μάθησης
Xristina Drosou14.4K views
Κοινωνικός Έλεχγος by Xristina Drosou
Κοινωνικός Έλεχγος Κοινωνικός Έλεχγος
Κοινωνικός Έλεχγος
Xristina Drosou16.5K views
Φορείς Κοινωνικοποίησης by Xristina Drosou
Φορείς Κοινωνικοποίησης Φορείς Κοινωνικοποίησης
Φορείς Κοινωνικοποίησης
Xristina Drosou23.7K views
Κοινωνικοποίηση by Xristina Drosou
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou14.2K views
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες by Xristina Drosou
Μεταβιομηχανικές ΚοινωνίεςΜεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Μεταβιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou15.6K views
Βιομηχανικές Κοινωνίες by Xristina Drosou
Βιομηχανικές ΚοινωνίεςΒιομηχανικές Κοινωνίες
Βιομηχανικές Κοινωνίες
Xristina Drosou14.2K views
Κοινωνικοποίηση by Xristina Drosou
Κοινωνικοποίηση Κοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou716 views
Κοινωνικοποίηση by Xristina Drosou
ΚοινωνικοποίησηΚοινωνικοποίηση
Κοινωνικοποίηση
Xristina Drosou1.1K views
Διεπιστημονική Προσέγγιση by Xristina Drosou
Διεπιστημονική ΠροσέγγισηΔιεπιστημονική Προσέγγιση
Διεπιστημονική Προσέγγιση
Xristina Drosou15.1K views
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας by Xristina Drosou
Θεμελιωτές της ΚοινωνιολογίαςΘεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
Xristina Drosou16.7K views
Κοινωνιολογικές Σχολές by Xristina Drosou
Κοινωνιολογικές ΣχολέςΚοινωνιολογικές Σχολές
Κοινωνιολογικές Σχολές
Xristina Drosou15.1K views
Κοινιωλογική Θεώρηση by Xristina Drosou
Κοινιωλογική ΘεώρησηΚοινιωλογική Θεώρηση
Κοινιωλογική Θεώρηση
Xristina Drosou14.8K views
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία by Xristina Drosou
Αγροτικές Κοινωνίες ΚοινωνιολογίαΑγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Αγροτικές Κοινωνίες Κοινωνιολογία
Xristina Drosou14.2K views
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy by Xristina Drosou
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. PeavyΚοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Κοινωνικοδυναμική Συμβουλευτική V. Peavy
Xristina Drosou496 views

Recently uploaded

ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx by
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxKrokus kokkus
58 views96 slides
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ by
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
33 views17 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf by
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 views2 slides
τεχ22 23.pptx by
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptxIlias Pappas
13 views30 slides
Αιολική Γη by
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
26 views25 slides

Recently uploaded(20)

Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx by sarrafimaria
Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptxStation rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx
Station rotation, εναλλαγές σταθμων.pptx
sarrafimaria9 views
Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b35 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx by sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou7 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd92 views
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ by ssuser43d27b
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b50 views

10ο Κεφάλαιο Κοινωνιολογίας

 • 1. Κοινωνιολογία Ετερότητα, Διαπολιτισμικές & Διακοινωνιακές Σχέσεις 10ο Κεφάλαιο Μάθημα 1 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 2. Πολιτισμός Πολιτισμός: ένα σύνολο από τεχνολογικά επιτεύγματα, πρακτικές, στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και κώδικες Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς πολιτισμό Δε βρίσκεται μόνο μέσα στις πινακοθήκες και στα μουσεία, βρίσκεται και στο παζάρι, στο ορεινό φυλάκιο, ακόμη και στη στάνη. Είναι έννοιες, που αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία, και με βάση κατανοούν τα νεύματα, τις χειρονομίες και αναγνωρίζουν ό,τι είναι πολιτισμικά οικείο
 • 3. Πολιτισμός=Δάνεια Το παρελθόν και το παρόν των πολιτισμών είναι μια συνεχής σειρά αμοιβαίων δανείων Τα δάνεια αυτά αφορούν: • Εφευρέσεις: π.χ το τηλέφωνο • Χρηστικά αντικείμενα: π.χ πιάτο • Τροφές: π.χ πατάτα • Λέξεις: π.χ: οι ελληνικοί ιατρικοί, φιλοσοφικοί και πολιτικοί όροι, που δανείστηκαν όλες οι λατινογενείς γλώσσες
 • 4. • Τεχνολογικά Επιτεύγματα & Συνήθειες άλλων λαών σε μια κοινωνία => δημιουργία ενός κράματος πολιτισμικών στοιχείων των οποίων την αρχική προέλευση => δύσκολο να αναγνωρίσουμε • Κάθε κοινωνία => αφομοιώνει τα πολιτισμικά δάνεια με το δικό της τρόπο και σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της • Κοινές διαδικασίες & Λειτουργίες => ανάμεσα στις κοινωνίες (Οικουμενική Διάσταση του Πολιτισμού) Π.χ: ανατροφή και η κοινωνικοποίηση των παιδιών η προστασία των μελών της (κοινωνικός έλεγχος, πολιτικό σύστημα), η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον (επιστήμη, τεχνολογία), η σχέση με το άγνωστο και την αβεβαιότητα (θρησκεία) => κάθε κοινωνία οργανώνει & εκφράζει τις προαναφερόμενες λειτουργίες με το δικό της τρόπο
 • 5. Κοινωνία & Πολιτισμός • Κάθε κοινωνία δημιουργεί το δικό της πολιτισμό με βάση: => τα γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, τα λαογραφικά και ιστορικά δεδομένα της αλλά και με βάση τις επιρροές (δάνεια) που έχει δεχτεί • Οι περισσότερες κοινωνίες δε χαρακτηρίζονται από πολιτισμική ομοιογένεια • Οι κοινωνικές ομάδες ή οι κοινωνικές κατηγορίες που συγκροτούν μια κοινωνία => έχουν ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία (υποπολιτισμός) τα οποία συνθέτουν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της κοινωνίας
 • 6. Υποπολιτισμός|Υποκουλτούρα • Υποπολιτισμός ή υποκουλτούρα: είναι τμήμα του κυρίαρχου πολιτισμού μιας κοινωνίας, το οποίο διαφοροποιείται ως προς ορισμένες αξίες, κανόνες, πρότυπα συμπεριφοράς ή σύμβολα που χρησιμοποιεί • Προσδιορίζει διαφορετικά κοινωνικά φαινόμενα και δεν έχει αξιολογική σημασία· • «Υπο» => δε σημαίνει υποτίμηση ή κατωτερότητα, αλλά την ύπαρξη μιας υποομάδας εντός της κοινωνίας με διαφορετικές κοινωνικές αξίες, διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική γλώσσα • Υποομάδες => ευάλωτες στην άνιση μεταχείριση και στην εκμετάλλευση, => η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο συναντά εμπόδια, προερχόμενα είτε από τις ίδιες είτε από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
 • 7. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 9. Μετανάστευση Η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τη χώρα καταγωγής τους σε μια άλλη, που πραγματοποιείται για οικονομικούς, κοινωνικούς & πολιτικούς λόγους
 • 10. Πολυπολιτισμικότητα •Η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις σημερινές κοινωνίες ως πολυπολιτισμικές •Σημαίνει: συνύπαρξη πολλών διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στο πλαίσιο μιας χώρας
 • 11. Οικονομικοί Μετανάστες vs Πρόσφυγες Οικονομικοί Μετανάστες: άτομα που λόγω δύσκολων οικονομικό-κοινωνικών συνθηκών στη χώρα τους => μετακινούνται σε μια άλλη χώρα προκειμένου να πετύχουν καλύτερους όρους ζωής Πολιτικοί Πρόσφυγες: τα άτομα τα οποία εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω των πολιτικών διώξεων που υφίστανται σ’ αυτήν
 • 12. Παλιννόστηση •Η εκούσια επιστροφή των Ελλήνων μεταναστών/ ομογενών στη χώρα γέννησης/καταγωγής •Πρόσφατο κύμα παλιννόστησης => μετά την οικονομική κρίση του 1973 στη Δυτική Ευρώπη και μέχρι το 1985, με την επάνοδο 600.000 και πάνω ατόμων
 • 13. •Κύματα παλιννόστησης ή επαναπατρισμού των Ελλήνων συνέβαλαν => στην αύξηση του πληθυσμού της χώρας •Οι παλλινοστούντες, ως φορείς νέων πολιτισμικών στοιχείων, συντέλεσαν στην πολιτισμική ποικιλία της ελληνικής κοινωνίας και στην εμφάνιση νέων υποπολιτισμικών ομάδων Παλιννόστηση
 • 14. α. Μετανάστες στην Ελλάδα • 1970: Ελλάδα χώρα εξαγωγής μεταναστών • Τελευταία 30 χρόνια: Ελλάδα χώρα υποδοχής μεταναστών • 1980: είσοδος των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα • 1990: κορύφωση μετανάστευσης • Αριθμός των αλλοδαπών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, => δεν έχουν όλοι κάρτα παραμονής • Απογραφή 2001: Αλλοδαποί στην Ελλάδα 762.151 άτομα • Πραγματικός συνολικός αριθμός: 1.000.000, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι νόμιμοι και οι υπόλοιποι παράνομοι
 • 15. Πολιτισμική Ποικιλία •Αλβανοί, Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί, Ιρακινοί, Κούρδοι, Πολωνοί, Βούλγαροι, Ρώσοι, Γεωργιανοί => μερικές μόνο από τις ομάδες μεταναστών που φιλοξενεί η χώρα •Σε αυτούς => μέρος της ανάπτυξης που παρουσιάζει η Ελλάδα •Έλληνες μετανάστες => μέρος της ανάπτυξης της μεταπολεμικής Γερμανίας
 • 16. Μετανάστευση • Φαινόμενο => συναντάται σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες • Προβλήματα => μεγάλος αριθμός μεταναστών εξαναγκάζεται να ζει και να εργάζεται στο περιθώριο της κοινωνίας => Παράνομα • Οικονομικοί μετανάστες: => απασχολούνται ως: ανειδίκευτοι εργάτες στη βιομηχανία στις κατασκευές στον αγροτικό τομέα ως οικιακοί βοηθοί
 • 17. β. Πολιτικοί Πρόσφυγες •Στην ελληνική συνείδηση ο όρος έχει συνδεθεί κυρίως με τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922), κατά την οποία 1,2 εκατομμύρια Έλληνες εκτοπίστηκαν βίαια από τις εστίες τους και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
 • 18. Πρόσφυγας: •Σύμβαση του Ο.Η.Ε. (1951), όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1969: «εφαρμόζεται σε όλους όσοι, εξαιτίας εξωτερικών επιθέσεων, κατοχής, ξένης κυριαρχίας ή γεγονότων που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρη τη χώρα προέλευσης...είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το συνήθη τόπο διαμονής τους, για να βρουν καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, εκτός από αυτήν της προέλευσης ή ιθαγένειάς τους»
 • 19. Πρόσφυγες • Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε: => εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες πολέμων, ξένης κατοχής ή διώξεων που υφίστανται για τις διαφορετικές ιδεολογικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις • Με την εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής οι άνθρωποι αυτοί ζητούν πολιτικό άσυλο => τη δυνατότητα να παραμείνουν υπό ειδικούς όρους στη χώρα όπου βρήκαν καταφύγιο, αφού στη δική τους χώρα απειλείται η ζωή τους
 • 20. Πρόσφυγες • Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που δημιουργούνται αφορούν πλέον όλα τα κράτη και αποκαλύπτουν τις δυσκολίες επιβίωσης για πολλούς λαούς στον κόσμο Εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε.: • 2000 άτομα που ζουν σε ξένες χώρες => 50 εκατομμύρια. • 9/10 μετανάστευσαν για οικονομικούς λόγους και • 1/10 για πολιτικούς λόγους, συνήθως εξαιτίας μιας ένοπλης σύγκρουσης
 • 21. Ελλάδα & Πρόσφυγες • Ελλάδα => τελευταία θέση στην Ε.Ε με το χαμηλότερο ποσοστό χορήγησης πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες • 2003: πολιτικό άσυλο μόνο σε τρία άτομα, σε σύνολο 8.178 αιτήσεων. • Μετακίνηση των Πληθυσμών: => συνδέεται με ζητήματα που αφορούν: • τα δικαιώματα των μεταναστών, • τους τρόπους αλληλεπίδρασης των διάφορων πολιτισμικών ομάδων με την κυρίαρχη εθνική ομάδα της χώρας υποδοχής
 • 22. Μεταναστευτικές Πολιτικές •Η πολιτική γκασταρμπάιτερ (gastarbeiter) •Η πολιτική της αφομοίωσης •Η πολιτική της ένταξης
 • 23. Πολιτική Γκασταρμπάιτερ (gastarbeiter) Μετανάστες => φιλοξενούμενοι εργάτες: •ζουν συνήθως στο περιθώριο της κοινωνίας και •αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν εργασίες για τις οποίες δε δείχνουν προτίμηση οι ντόπιοι εργαζόμενοι
 • 24. Πολιτική της Αφομοίωσης • Ιδέα => Ομοιογενούς Πολιτισμού => επιδιώκεται η ενσωμάτωση των ξένων πολιτισμικών στοιχείων στον κυρίαρχο εθνικό κορμό • Διαδικασία => τα άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης συγχωνεύονται σε μια κυρίαρχη εθνικά και πολιτισμικά ομάδα στην οποία εντάσσονται • Διάφορες μεταναστευτικές ομάδες: => εξαναγκάζονται να αποποιηθούν τη διαφορετικότητά τους => να συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση της κοινωνίας
 • 25. Πολιτική της Ένταξης • Ενισχύει τον πολιτισμικό πλουραλισμό • Αρχή της ισότητας ευκαιριών στον οικονομικό, τον εκπαιδευτικό, τον πολιτικό και το νομικό τομέα • Κυρίαρχη ομάδα: όχι μόνο αποδέχεται τη διαφορετικότητα των μεταναστών, αλλά και επιδιώκει τη διατήρηση των πολιτισμικών τους στοιχείων που αφορούν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη γλώσσα καταγωγής, τα ήθη και τα έθιμα. • Στοχεύει: στη δημιουργία μιας πολιτισμικά αρμονικής και ισόνομης κοινωνίας
 • 26. Λύση Προβλημάτων Μετανάστευσης  Ανάπτυξη Χωρών Τρίτου Κόσμου => αστείρευτη πηγή μεταναστών  Οικονομική Ανάπτυξη => λύση για πολλούς ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να αναζητήσουν σε ξένους τόπους μια καλύτερη ζωή  Πολιτισμικές Διαφορές: => μπορεί να ενυπάρχουν σε μια κοινωνία και δε σχετίζονται μόνο με τους μετανάστες, τους παλιννοστούντες ή τους πρόσφυγες
 • 27. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 28. Κοινωνιολογία Διαφορετικές Πολιτισμικές Ομάδες & Μειονότητες στις Σύγχρονες Κοινωνίες 10ο Κεφάλαιο Μάθημα 4 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 29. Πολυπολιτισμικότητα Γεγονός για τις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες Οφείλεται σε παράγοντες: Ιστορικούς, Οικονομικούς Πολιτικούς => Π.χ.  τέλος αποικιοκρατίας,  η μετανάστευση, η προσφυγιά, η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένταξη => ποικίλων πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων στον εθνικό κορμό => πρόκληση για τις χώρες υποδοχής
 • 30. Μειονότητες Παρελθόν: οι «διαφορετικοί» γκετοποιήθηκαν* από τις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες => αντικείμενο άνισης μεταχείρισης «Μειονότητα» δηλώνει : • τους «διαφορετικούς», => όλους όσοι έχουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά • τους αριθμητικά λιγότερους (συνήθως), οι οποίοι καλούνται να ζήσουν με την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα (συνήθως πολυπληθέστερη), η οποία κατά βάση καθορίζει τους κανόνες κατανομής της εξουσίας
 • 31. Κοινωνικές Μειονότητα Κοινωνιολογικά: «η έννοια της μειονότητας είναι σχετική, αφού μπορεί να υπάρχει πλειοψηφία ενός λαού που να τελεί υπό καθεστώς μειονότητας (μαύροι Νότιας Αφρικής). «Οι αριθμητικές πλειονότητες μπορεί να είναι κοινωνικές μειονότητες» (Ζ. Παπαδημητρίου, 2000:52). Ελλάδα: διαφορετικές γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες ήταν ευδιάκριτες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, => αφομοιώθηκαν πολιτισμικά και κοινωνικά Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, οι Πομάκοι και οι Τσιγγάνοι => πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους
 • 32. Κράτος & Δικαιώματα Μειονοτήτων 1. «Το δικαίωμα στην προστασία της διαφορετικής ταυτότητας της μειονοτικής ομάδας (αυτής που έχει διαφορετικά θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνικά χαρακτηριστικά). 2. Το δικαίωμα στην απρόσκοπτη λατρεία ή ακόμη και στην ίδρυση τόπων λατρείας (θρησκευτικές ελευθερίες). 3. Το δικαίωμα στην απρόσκοπτη χρήση της γλώσσας (ιδιωτικά και δημόσια) στις σχέσεις με τις Αρχές, μέσα από τα Μ.Μ.Ε., καθώς και το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη μειονοτική γλώσσα (γλωσσικές ελευθερίες). 4. Το δικαίωμα στην πολιτική αντιπροσώπευση. 5. Το δικαίωμα στην επικοινωνία με μέλη της ίδιας ομάδας» (Κ. Τσιτσελίκης, 1997:26)
 • 33. Κράτος: => Διασφάλιση της Αρχής της Ισότητας μεταξύ πλειονότητας και μειονότητας => Διασφάλιση της Αρχής της Μη Διάκρισης των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με βάση τα γλωσσικά ή τα θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά Κράτος & Δικαιώματα Μειονοτήτων
 • 34. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!
 • 35. Κοινωνιολογία Προκατάληψη & Ρατσισμός 10ο Κεφάλαιο Μάθημα 5 Δρόσου Χριστίνα Οικονομολόγος
 • 36. Πολιτισμικές Σχέσεις & Κοινωνία Κοινωνικές σχέσεις => Πολυπολιτισμική Κοινωνία μπορεί να είναι: σχέσεις ισότιμης συνεργασίας ή σχέσεις άνισης μεταχείρισης, διακρίσεων και προκαταλήψεων Ποιοι είναι οι Παράγοντες => άτομα να εκφράσουν: Ρατσιστικές Απόψεις ή Ρατσιστικές Συμπεριφορές;;;
 • 37. α. Στερεότυπα • Υπεραπλουστευμένες και (συχνάαυθαίρετα) γενικευμένες (θετικές ή αρνητικές) Αντιλήψεις των ατόμων οι οποίες δημιουργούνται στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την πραγματικότητα • Ιδέες που είναι βασισμένες σε διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας • Επιδρούν στη Συμπεριφορά των μελών της πλειονότητας και εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων
 • 38. Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από την κοινωνικοποίηση και ο βαθμός αφομοίωσής τους εξαρτάται από παράγοντες: υποκειμενικούς (π.χ. βιώματα) και αντικειμενικούς (π.χ. κανόνες, αξίες, μύθους κτλ.) α. Στερεότυπα
 • 39. β. Προκατάληψη •Άμεσα συνδεδεμένα με τα Στερεότυπα => αποτελούν το περιεχόμενό της •Η διαμορφωμένη εκ των προτέρων αρνητική γνώμη, κρίση ή στάση, χωρίς τη σε βάθος έρευνα των πραγμάτων •Δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμη κι αν τα άτομα που τις έχουν έρθουν σε επαφή με επαληθευμένες αποδείξεις της εσφαλμένης γνώμης τους
 • 40. β. Προκατάληψη • Προκατάληψη & Αρνητικά Στερεότυπα => βάση δυσμενούς μεταχείρισης κάποιων ατόμων ή ομάδων => Οι δύο αυτές αντιλήψεις μπορούν να υπάρξουν και ανεξάρτητες • Προκαταλήψεις πολλές φορές δεν εκδηλώνονται πρακτικά ως εχθρική συμπεριφορά • Εξαρτάται από: • τη προσωπικότητα, • το κοινωνικό περιβάλλον, • την οικονομική κατάσταση του ατόμου
 • 41. γ. Ρατσισμός • Σύνθετο φαινόμενο που οικοδομείται τόσο από Στερεότυπα όσο και από Προκαταλήψεις • Ορισμός: η προκατάληψη έναντι μιας φυλετικής, εθνικής, κοινωνικής, θρησκευτικής ομάδας => εκδηλώνεται με τη δυσμενή διάκριση, την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτής της ομάδας • Αποκλεισμός => Θεσμικός=> ειδικοί νόμοι & μηχανισμοί που θεσπίζει το κράτος. • Ρατσιστική Συμπεριφορά: => εμπεριέχει βία (φυσική ή συμβολική)
 • 42. Προϋποθέσεις Ρατσισμού 1. Ύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά -χρώμα επιδερμίδας -κατατομή προσώπου => στους οποίους αποδίδονται κοινά πολιτισμικά και νοητικά χαρακτηριστικά 2. Πεποίθηση ότι αυτή η Πολιτισμική Ομάδα είναι κατώτερη και 3. Αποκλεισμός ή ακόμη και την Εξόντωση της ομάδας με αυτά τα χαρακτηριστικά
 • 43. «Κοινωνικός Ρατσισμός» • Όρος πιο ενδεδειγμένος => συμπεριλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά (εκτός από το χρώμα) => κριτήρια αξιολόγησης του «διαφορετικού» άλλου φύλο, ηλικία, εθνότητα, θρησκευτική ταυτότητα, σεξουαλικές προτιμήσεις, σωματικές αναπηρίες • Κριτήρια => κατασκευάζονται κοινωνικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνία και την εποχή
 • 44. Φυλή • 1960: κοινωνικοί επιστήμονες => εξετάζουν την έννοια της Φυλής και τη σχέση της με τον Πολιτισμό ή τα Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά των ανθρώπων • Αυθαίρετη «κατασκευή», η οποία δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό ή με τα επίπεδα νοημοσύνης των φυλετικών ομάδων και αποσκοπεί στην παραπλάνηση των ανθρώπων και στη νομιμοποίηση των σχέσεων εξουσίας
 • 45. Κ. Λεβί-Στρος •Η Ανθρωπολογία διέπραξε έγκλημα με τη σύγχυση που προκάλεσε σχετικά με τη βιολογική έννοια της φυλής και τις κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους των ανθρώπινων πολιτισμών
 • 46. «Επιστημονικός Ρατσισμός». •Προσπάθειες επιστημόνων να συνδέσουν τα φυλετικά χαρακτηριστικά με κοινωνικές ή και ψυχολογικές παραμέτρους, => χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της επιστήμης, αδιαφορώντας για τις επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος
 • 47. UNESCO & Φυλή • «Πρώτη διακήρυξη της UNESCO (1949), που συντάχτηκε κυρίως από κοινωνικούς επιστήμονες, • & Δεύτερη (1951), στη σύνταξη της οποίας συμμετείχαν και πολλοί επιστήμονες από το χώρο της γενετικής και της φυσικής ανθρωπολογίας, => επισημαίνεται ότι η λέξη «Φυλή» στερείται ουσιαστικού περιεχομένου και με την έννοια αυτή οι φυλετικές θεωρίες είναι επιστημονικά αβάσιμες» (Ζ. Παπαδημητρίου, 2000:36).
 • 48. Συμπέρασμα: • Δεν υπάρχει Επιστημονική Απόδειξη => συνδέει οποιοδήποτε Φυλετικό Χαρακτηριστικό με Κληρονομική Ανωτερότητα ή Κατωτερότητα κάποιων ομάδων • Κοινωνιολόγοι: => οι διαμορφωμένες κοινωνικές στάσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων είναι περισσότερο σημαντικές από ό,τι οι φυσικές διαφορές τους
 • 49. δ. Σοβινισμός • Λέξη: => προέρχεται από το όνομα ενός Γάλλου φανατικού πατριώτη, του Σοβέν που έζησε την εποχή του Μ.Ναπολέοντα. • Ορος συγγενικός με τον Πατριωτισμού, εντούτοις οι δύο όροι δεν ταυτίζονται. • Πατριωτισμός: => ανιδιοτελή αγάπη κάποιου προς την πατρίδα • Σοβινισμός: => φανατικής φιλοπατρίας • Φανατισμός: => διαφοροποιεί ποιοτικά τις δύο έννοιες => Σοβινιστής, λόγω του φανατισμού του, αισθάνεται περιφρόνηση για τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά άλλων λαών
 • 50. Εθνικισμός • Η φανατική εξύμνηση κάθε όψης της εθνικής ζωής, καθώς και η υποτίμηση και καταπολέμηση κάθε ξένου στοιχείου • Αφοσίωση στο οικείο έθνος ως υπέρτατη ηθική υποχρέωση • Στο όνομά του μπορεί ένας άνθρωπος να σκοτώσει ακόμη και τους συγγενείς του, τους φίλους ή τους γείτονές του, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις πρόσφατων εμφύλιων συγκρούσεων (π.χ. Γιουγκοσλαβία).
 • 51. Αίτια Προκατάληψης & Ρατσισμού α. Κοινωνικά αίτια β. Οικονομικά αίτια γ. Ψυχοδυναμικά αίτια
 • 52. α. Κοινωνικά αίτια • Κοινωνική Εκμάθηση: => Προκαταλήψεις μεταδίδονται από γενιά σε γενιά • Μηχανισμοί Μεταβίβασης Προκαταλήψεων: Επανάληψη & Συνήθεια • Εκφραστές Προκαταλήψεων: οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε. παραμύθια, ιστορίες, συμβολισμοί, πρότυπα και τα νοήματα το άτομο σχηματίζει τις πρώτες ιδέες για τον άλλον
 • 53. α. Κοινωνικά αίτια Παραστάσεις εγγεγραμμένες στη συνείδηση: • => προσδιορίζουν τη στάση μας απέναντι σε άτομα ή ομάδες • =>οδηγούν στο να αποκλείουμε/συμπεριλαμβάνουμε στις συναναστροφές μας αυτούς που είναι: διαφορετικοί ως προς το φύλο, την εθνότητα ή τη θρησκεία, ανάλογα περιεχόμενο της προκατάληψης
 • 54. β. Οικονομικά αίτια • Θεωρία Ρατσισμού: => διάκριση φυλών σε Ανώτερες & Κατώτερες • Φυλή => Ευρώπη: 16ου αιώνα με την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου • Αποικιοκράτες => ιθαγενείς => κατώτερα όντα => νομιμοποιούσε: • την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των αποικιών • την υποδούλωση των κατοίκων τους => Υποδούλωση & Μεταφορά μαύρων από την Αφρική => νότιες πολιτείες Η.Π.Α.
 • 55. •Φυλετικές Θεωρίες: Κοινό σημείο => προσδίδουν κοινωνική σημασία σε βιολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων ομάδων τα οποία θεωρούν ως αποδεικτικό στοιχείο για την κατάταξή τους σε Ανώτερες ή Κατώτερες φυλές •Στόχος Ρατσισμού: =>στήριξη σχέσεων Ανισότητας & Εκμετάλλευσης β. Οικονομικά αίτια
 • 56. • Θεωρία Σύγκρουσης: προκατάληψη => ενδυναμώνει τον κοινωνικο- οικονομικό αποκλεισμό των ομάδων που μειονεκτούν => περιόδους οικονομικής ύφεσης & οικονομικού ανταγωνισμού • Προκατάληψη => οικονομικού μετανάστη: => εντείνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας, => «ανεπιθύμητος» γιατί υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» από τους ντόπιους εργαζόμενους β. Οικονομικά αίτια
 • 57. γ. Ψυχοδυναμικά αίτια • Διαφορετικοί «άλλοι» => εξιλαστήρια θύματα • Κοινωνικές Ομάδες => στρέφουν την επιθετικότητά τους προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα αίτια της επιθετικότητας • Μηχανισμός Άμυνας => Μετάθεση ευθύνης θέση μας => ομάδα που βρίσκεται σε δυσμενέστερη κατάσταση από τη δικιά μας => λόγω στερεότυπων που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε λογικά • Αντιστέκονται περισσότερο σε προσπάθεια αλλαγής
 • 58. Συνέπειες Προκαταλήψεων Ρατσισμού •Δυσμενής διάκριση έναντι ατόμων ή ομάδων => εκδηλώνεται με τον άνισο τρόπο μεταχείρισης ενός ατόμου από κάποιο άλλο εξαιτίας της διαφορετικότητάς του •Περιθωριοποίηση & Κοινωνικός αποκλεισμός των «διαφορετικών» κοινωνικών ομάδων •Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες
 • 59. Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!