Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum Executiu de la Memòria 2012 de la XRB

425 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum Executiu de la Memòria 2012 de la XRB

 1. 1. Memòria 2012
 2. 2. PRESENTACIÓ La present Memòria té com a objectiu presentar els diferents aspectes del’activitat de la Xarxa de Referència en Biotecnologia de la Generalitat deCatalunya realitzats durant l’any 2012. 1
 3. 3. La XRB és una estructura sense parets formada per set Unitats de les que enla Memòria se’n descriu la composició i les àrees essencials en les que esdesenvolupa la seva activitat. nvolupa La Xarxa com a tal ha gaudit d’uns recursos aportats per la Generalitat deCatalunya en la forma com es presenta en el capítol de recursos econòmics. ecursosAquests recursos han estat destinats a la contractació d’un promotor,complementar necessitats de fungible, a l’exploració de nous àmbits innovadorsde les activitats de recerca de les seves Unitats, a la valorització dels resultats dela recerca, activitats de formació i a les activitats pròpies de la Xarxa incloent incloent-hil’administració i la difusió. Durant aquest exercici s’ha intensificat i explorat les ministracióaccions en la valorització dels resultats per a facilitar la transferència tecnològica. L’activitat de la XRB ha mantingut els dos objectius principals establerts peltrienni 2010-2012 a l’hora de prioritzar les seves despeses: una d’elles ha estat la 2012d’estimular la col·laboració entre investigadors de les diferents Unitats i l’altra la defer possibles iniciatives de col·laboració amb empreses. Per a les Unitatsparticipants en la Xarxa de Referència ha estat l’ocasió de treballar grups qued’altra forma no haurien trobat la manera de fer ho. Per això hi ha definits cinc fer-ho.àmbits o projectes de treball que corresponen a l’experiència dels diferents grups ia temes d’actualitat en Biotecnologia. Aquests projectes tenen a veure,essencialment, amb temes com són el disseny i la síntesi de fàrmacs, l’anàlisi del’estructura i el modelats de macromolècules, la transformació genètica decèl·lules i organismes vius, l’enginyeria bioquímica i l’anàlisi de la biodiversitat bioquímicamicrobiana per la millora del diagnòstic i prevenció de malalties infeccioses i lagestió mediambiental. La XRB continua presentant una remarcable contribució en els seus resultatsde les activitats de recerca. Aquestes contribucions queden claramentdemostrades en les set Unitats que componen la XRB per un elevat nombre depublicacions en revistes científiques indexades d’alt impacte. L’activitat de recercadesenvolupada ha estat finançada principalment pel finançament obtingut de fonsdisponibles en diferents convocatòries publiques competitives a l’Estat Espanyol,a la Unió Europea i l’activitat concertada amb empreses per part delsinvestigadors. Cal destacar que alguns d’aquests projectes han estat potenciats,estimulats i iniciats en el marc de la Xarxa de Referència. lats Aquest any 2012, i seguint la dinàmica iniciada durant l’any 2010, s’han portata terme una sèrie d’actuacions estratègiques diferencials. S’ha consolidat eltreball conjunt amb l’entitat gestora (FBG, Fundació Bosch i Gimpera) de la XRB,mirant d’establir accions conjuntes amb d’altres xarxes de referència tambégestionades per la mateixa entitat gestora com la Xarxa de Referència enTecnologia dels Aliments (XaRTA) o la de química teòrica computacional(XRQTC). 2
 4. 4. La gestió per part de la FBG té un valor afegit ja que aquesta institució a mésa més de gestionar diferents xarxes, té un paper motor molt destacable com aOTRI d’una de les universitats públiques catalanes amb molt bona relació icoordinació amb les altres OTRIs de les universitats catalanes i dels centres de brecerca. Les activitats proactives manifestades pel promotor de la XRB han estatun element determinant en la promoció, valorització dels resultats, exploració denoves fonts de cooperació investigadora i tecnològica així com noves fonts definançament i la divulgació de les activitats de la XRB. La XRB ha continuat durant el 201 mantenint una estreta relació amb altres 2012institucions relacionades en la Biotecnologia al nostre país, particula particularment ambBiocat i CataloniaBio, però no oblidant les cooperacions internacionals en xarxa através principalment de la European Biotechnology Network i amb estretacol·laboració amb els centres de promoció de negocis d’ACC10 a USA i a l’Índia. Anicet R. Blanch Director de la XRB 3
 5. 5. OBJECTIUS1. Realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en Biotecnologia, basant basant-se en la competitivitat i complementarietat dels grups que componen la XRB i en l’augment de massa crítica que la seva constitució su suposa.2. Desenvolupar projectes comuns en Biotecnologia sobre línies de recerca ja engegades o noves que resultin de l’obtenció de nous productes, serveis, mètodes o coneixements d’interès per a l’entorn socioeconòmic català.3. Potenciar les infraestructures de R+D en Biotecnologia, tot evitant duplicacions d’instrumental, i la creació de serveis de suport que disposin de l’adequada dotació humana i d’equipament i estiguin oberts als grups de recerca públics i privats.4. Captar finançament exterior a nivell estatal, i participar en xarxes de recerca estatal, col·laborant amb altres grups amb objectius semblants als propis.5. Internacionalització i transferència de tecnologia fora del país. Establir contactes amb els diferents actors tant del mon empresarial com acadèmic, captar finançament, transferir coneixement i col·laborar amb xarxes de recerca ar estrangers amb objectius similars als nostres.6. Intervenir activament en tasques de formació de personal (investigadors o tècnics altament qualificats) i de formació en tècniques o mètodes d’interès per a les empreses o els organismes públics de recerca.7. Desenvolupar la transferència de tecnologia, donant a conèixer l’oferta de recerca de la Xarxa de Referència als diferents sectors industrials per tal d’identificar àrees de col·laboració i establir contractes de recerca o col·laboració assessorament tècnic que dirigeixin la recerca de la Xarxa cap a objectius d’interès comú, assegurant al mateix temps una transferència de resultats ràpida i efectiva.8. Difondre els resultats de la recerca a tots els sectors que hi puguin estar interessats mitjançant publicacions, organització de reunions i congressos, jornades tècniques, dies de portes obertes, web, xarxes socials, etc.9. Assessorar el Govern de la Generalitat i els organismes i institucions que en depenen en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació i especialitats. enen 4
 6. 6. RECURSOS I ESTRUCTURAL’ESTRUCTURACIÓ DE LA XRB:La XRB a nivell organitzatiu i funcional s’estructura mitjançant els següentsòrgans:El Consell de Direcció integrat pels responsables coordinadors de les respectivesunitats que integren la Xarxa, i el propi de l’entitat gestora.El Director-Coordinador, nomenat pel Departament entre els membres del Consell Coordinador,de Direcció.L’entitat gestora, la Fundació Bosch i Gimpera, amb certes funcions de a,representació, en particular aquelles de tipus legal davant del Departament.LES UNITATS OPERATIVES1.- UNITAT DE SÍNTESI I ESTRUCTURA DE PÈPTIDS I ÀCIDS NUCLÈICSDepartament de Química Orgànica. Facultat de Química. Universitat de FacultatBarcelona. • Síntesi de pèptids: aspectes metodològics, formació de ponts disulfur, nous mètodes d’acoblament. • Síntesi d’àcids nucleics: síntesi d’oligonucleòtids cíclics, síntesi de nucleopèptids. • Aplicacions de la ressonància magnètica nuclear a l’estudi de pèptids i ressonància proteïnes. • Vacunes sintètiques. • Reconeixement molecular: proteïnes que reconeixen esteroides, utilització d’aminoàcids D en disseny molecular. • Química combinatorial.2.- UNITAT D’ENGINYERIA BIOQUÍMICADepartament d’Enginyeria Química. Universitat Autònoma de Barcelona. • Enginyeria de les reaccions enzimàtiques. • Biocatàlisi en medis orgànics. • Desenvolupament de processos de fermentació. • Monitorització i control de processos biotecnològics. • Bioreactors amb biocatalitzadors immobilitzats. b • Desenvolupament de processos basats en cèl·lules animals i vegetals. • Processos de separació i purificació. • Depuració biològica. • Biodegradació de compostos tòxics. 5
 7. 7. 3.- UNITAT D’ENGINYERIA DE PROTEÏNESInstitut de Biotecnologia i de Biomedicina i Departament de Bioquímica.Universitat Autònoma de Barcelona. • Proteòmica experimental. Desenvolupament de nous mètodes basats en espectrometria de masses Maldi Tof i seqüenciació automàtica. Genòmica i Maldi-Tof proteòmica estructur estructurals i funcionals. • Genòmica i proteòmica computacionals/bioinformàtica. Desenvolupament de nous mètodes per a la classificació, localització in vivo, predicció conformacional i funcional de proteïnes, simulació dinàmica, i predicció d’encaix amb lligands. • Producció recombinant de proteïnes en sistemes d’alt rendiment. roducció • Agregació de proteïnes, estratègies per minimitzar la en producció minimitzar-la recombinant i aplicacions biomèdiques. • Redisseny i minimització de proteïnes i dels seus lligands. Aplicació a proteases, glucohidrolases i els seus inhibidors. Disseny de vacunes ohidrolases d’interès veterinari. • Anàlisi de la relació estructura i funció en proteïnes.4.- UNITAT DE GENÈTICA VEGETALDepartament de Genètica Vegetal. Institut de Recerca i tecnologiaAgroalimentàries (IRTA). • Aplicacions de cultiu “in vitro” de plantes a la producció de material vegetal i obtenció de varietats i millorades en espècies cultivades llenyoses i herbàcies. • Ús dels marcadors moleculars en processos d’elaboració de mapes de lligament, identificació de genotips i etiquetat de gens d’interès agron agronòmic. • Seqüenciació de genomes, com el meló, la maduixa, el presseguer i la mongeta. • Millora genètica d’espècies ornamentals.5.- UNITAT DE BIOLOGIA MOLECULAR I DE BIOTECNOLOGIA DE CEL.LULESANIMALSInstitut de Biologia Molecular de Barcelona CSIC. Parc Científic de Barcelona. Barcelona-CSIC. • Determinació de l’estructura de macro molècules i complexes macro macro-molècules macro- moleculars d’interès biomèdic. • Expressió heteròloga de proteïnes en sistemes procariotes i eucariotes. • Modificació genètic de línies cel·lulars. genètica • Desenvolupament de vectors i estratègies per a la transformació genètica d’animals. 6
 8. 8. • Anàlisi estructural i funcional de genomes eucariotes. • Anàlisi molecular de sistemes de transducció de senyals i de reciclatge molecular. • Anàlisi genètica i molecular dels reguladors del creixement i diferenciació nètica cel·lular. • Anàlisi genètica i molecular de mecanismes de proliferació i migració cel·lular. • Anàlisi estructural i funcional de drogues antitumorals.6.- UNITAT DE GENÈTICA MOLECULAR VEGETALDepartament de Genètica Molecular. Centre d’Investigació i Desenvolupament.CSIC. • Identificació de gens de plantes relacionats amb: - Desenvolupament: floració, rellotge circadià, tuberització, percepció de la llum, transducció de senyal i regul regulació hormonal - Estrès biòtic (interacció planta planta-fong; planta-virus-insecte) insecte) - Estrès abiòtic (sequera i salinitat) - Mecanismes de silenciament gènic - Seqüenciació del genoma de meló - Utilització de les plantes com a biofactories (producció de fàrmacs, pèptids/proteïnes antimicrobians) - Metabolisme i Enginyeria Metabòlica7.- UNITAT DE MICROBIOLOGIA AMBIENTALDepartament de Microbiologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. • Nous indicadors microbians per el diagnòstic ambiental. • Aplicació de metodologies moleculars a la detecció d’indicadors i patògens a medi ambient. • Desenvolupament de tècniques per determinació de la presència de gens d’interès a mostres ambientals. • Estudi de consorcis microbians amb capacitat per degradar xenobiòtics. • Bioremediació. • Expressió gènica de proteïnes recombinants a bacteris. 7
 9. 9. DIRECTORIDIRECCIÓDr. Anicet BLANCHDpt. MicrobiologiaUniversitat de Barcelona CONSELL DE DIRECCIÓDr. Ernest GIRALTInstitut de Recerca Biomèdica Biomèdica-Barcelona(IRB)Parc Científic de BarcelonaDr. Xavier FONTDpt. d’Enginyeria Química (UAB) inyeriaDr. Francesc X. AVILÉSInstitut de Biotecnologia i de BiomedicinaDpt. Bioquímica (UAB)Dr. Jordi GARCIA-MASDpt. de Genètica VegetalCentre de Recerca en Agrigenòmica(CRAG) Consorci CSIC-IRTA IRTA-UAB-UBDr. Joaquim ROCAInstitut de Biologia Molecular de Barcelona(CSIC)Parc Científic de BarcelonaDra. Blanca SAN SEGUNDOCentre de Recerca en Agrigenòmica(CRAG) Consorci CSIC-IRTA IRTA-UAB-UBCampus de la UABDr. Anicet BLANCHDpt. MicrobiologiaUniversitat de BarcelonaSr. Joan HIERROEntitat Gestora (FBG)PROMOTORDavid VerdeBaldiri i Reixach 4-8 Torre D08028 BarcelonaTlf: 93 403 19 62dverde@fbg.ub.edu 8
 10. 10. RESUM DELS INDICADORSDE SEGUIMENT RELATIUS AL CONTRACTE PROGRAMA DE LA XARXA DEREFERÈNCIA D’R+D+I EN BIOTECNOLOGIA PER L’ANY 2012 Grups Grups conjuntament Total individualArticles científics publicats en revistes 340 5 345internacionalsSol·licituds presentades a convocatòries públiques 68 0 68Sol·licituds atorgades en convocatòries públiques 93 1 94Tesis doctorals llegides, dirigides per membres de 51 0 51la xarxaTesis doctorals en curs, dirigides per membres de 165 0 165la xarxaCongressos, cursos i altres activitats de formació 23 0 23organitzatsPonències presentades a congressos 137 0 137Activitats de divulgació científica 33 10 43Patents presentades 9 0 9Patents obtingudes 0 0 0Convenis o contractes vigents amb empreses o 23 1 24amb altres entitats 9
 11. 11. INDICADORS DETALLATS1. Investigadors de la Xarxa de Referència en R+D+I en BiotecnologiaInvestigadors de la Xarxa a 31 de desembre de 2012 Doctors* Predoctorals TotalUnitat de Síntesi i Estructura de 31 37 68Pèptids i Àcids NucleicsUnitat d’Enginyeria Bioquímica 37 67 104Unitat d’Enginyeria de proteïnes 17 32 49 19 6 25Unitat de Genètica Vegetal 78 75 153Unitat de Biologia Molecular iBiotecnologia de Cèl·lules Animals 62 26 88Unitat de Genètica Molecular Vegetal 29 32 61Microbiologia Ambiental 275 548 Total 273 *Nombre de doctors Catedràtic funcionari 20 Catedràtic contractat 1 Professor titular 30 Post- -docs 6 Lectors 5 Professor d’Investigació CSIC 12 10
 12. 12. Investigador científic CSIC 10 Científic Titular CSIC 11 Agregat 16 Contractat centre recerca 96 ICREA 8 Ramon y Cajal 9 Escala tècnica superior 2 Doctors INIA 1 Juan de la Cierva 8 Sara Borrell 1 JAE 1 Beatriu de Pinós 2Altes investigadors durant 2012 Doctors Predoctorals TotalUnitat de Síntesi i Estructura de 5 4 9Pèptids i Àcids NucleicsUnitat d’Enginyeria Bioquímica 3 10 13Unitat d’Enginyeria de proteïnes 3 4 7 11
 13. 13. 1 0 1Unitat de Genètica Vegetal 18 27 45Unitat de Biologia Molecular iBiotecnologia de Cèl·lules Animals 10 10 20Unitat de Genètica Molecular Vegetal 0 13 13Microbiologia Ambiental 68 108 Total 40Baixes investigadors durant 2012 Doctors Predoctorals TotalUnitat de Síntesi i Estructura de 2 4 6Pèptids i Àcids NucleicsUnitat d’Enginyeria Bioquímica 5 10 15Unitat d’Enginyeria de proteïnes 1 0 1 5 1 6Unitat de Genètica Vegetal 11 15 26Unitat de Biologia Molecular iBiotecnologia de Cèl·lules Animals 7 7 14Unitat de Genètica Molecular Vegetal 4 4 8Microbiologia Ambiental 41 76 Total 35 12
 14. 14. 1600 1502 200814001200 20091000 2010 800 2011 600 2012 400 258 279 309 311 345 TOTAL 200 0 Articles internacionals publicats160 144140 2008120 2009100 201080 201160 38 38 201240 22 22 24 TOTAL20 0 Convenis/contractes vigents amb empreses 13
 15. 15. 400 389 2008 300 2009 2010 200 103 2011 100 84 94 49 59 2012 0 TOTAL Sol·licituds atorgades convoc. públiques140 2008 134120 2009100 201080 201160 201240 33 43 23 TOTAL20 20 15 0 Activitats de divulgació científiques 14
 16. 16. 600 544500400 Tesis doctorals llegides Tesis doctorals en curs300200 172 190 182 165 120100 51 38 36 46 0 2009 2010 2011 2012 TOTAL900800 804700600 2008500 2009 2010400 2011300 2012 208 164147148 TOTAL200 137100 95 14 17 17 24 23 0 Congressos, cursos Ponències presentades organitzats a congresos 15

×