XRAii#3 Adam Zygadlewicz - Netguru

803 views

Published on

Prezentacja Adama Zygadlewicza z 26.marca 2009r z 3. spotkania "XRAii - Prześwietlamy Internet. W Rzeszowie" o tworzeniu start-upów z perspektywy firmy developerskiej. Podzielił się doświadczeniami w kwestiach marketingu i CRM.

Published in: Business, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

XRAii#3 Adam Zygadlewicz - Netguru

 1. 1. d e v e lo p in g a w e b - d e v e lo p m e n t c o m p a n y A d a m Z y g a d le w ic z   n e tg u r u .p l 2 6 .0 3 .2 0 0 9 R z e s z ó w / X R A II
 2. 2. P r e s e n ta tio n g o a ls • tip s a n d tr ic k s • fr o m o u r p o in t-o f-v ie w / e x p e r ie n c e • o n h o w to d e v e lo p a s ta r t-u p • P R , M a r k e tin g • Te a m -b u ild in g • IT
 3. 3. n e tg u r u is ... • w e b d e v e lo p m e n t a n d c o n s u ltin g c o m p a n y b a s e d in P o z n a n :) • fo c u s e d o n (e n te r p r is e ) w e b 2 .0 (S a a S ) • fo c u s e d o n d e v e lo p in g u s a b le , in tu itiv e , e n g a g in g a p p lic a tio n s • fo c u s e d o n s u p p o r tin g (lo c a l) c o m m u n ity
 4. 4. T im e lin e • J u n e 2 0 0 7 - c o w o r k in g (3 fr e e la n c e r s ) • S e p te m b e r 2 0 0 7 - b a r c a m p (1 4 lo c a l b a r c a m p s till d a te , n a tio n a l b a r c a m p ) • A p r il 2 0 0 8 - L L C (s p z o o ) / te a m o f 1 2 p e o p le • N o v 2 0 0 8 – H u m a n W a y (“jo in t-v e n tu r e ”) • M a r c h 2 0 0 9 – P o la k 2 .0 F o u n d a tio n
 5. 5. O v e r a ll quot;p h ilo s o p h y quot; • b o o ts tr a p p in g (r e in v e s tin g p r o fits ) • n o lo n g -te r m p la n n in g • a g ile in e v e r y p o s s ib le a s p e c t • s p e c ia liz a tio n - k n o w in g c o r e b u s in e s s a n d s tic k in g to it (a s fa r a s its p o s s ib le :) = quot; g etting rea lquot; (P R /I T /........)
 6. 6. Te a m b u ild in g • h ir e y o u n g p a s s io n a te p e o p le a n d le t th e m u s e y o u r k n o w le d g e a n d r e s o u r c e s • fle x ib ility (c a n b e q u ite im p o r ta n t fo r s tu d e n ts ) • te a c h , te a c h , te a c h a n d le a r n fr o m your te a m • le t p e o p le e v o lv e w ith th e c o m p a n y - tr y to s e e th e ir fu tu r e in c o m p a n y • le t y o u r p e o p le p r o m o te th e m s e lv e s (b lo g s , c o n fe r e n c e s , o w n p r o je c ts )
 7. 7. “C o r p o r a te ” C u ltu r e • e n c o u r a g e k n o w le d g e s h a r in g • w e b d e v e lo p m e n t b lo g (s ) - d e v g u r u .p l • b a r c a m p p r e s e n ta tio n s a n d w o r k s h o p s • quot;fr id a y /o m n i ta lk s quot; • p a ir p r o g r a m m in g • tim e fo r e x p e r im e n ts • n o s tr ic t w o r k tim e s
 8. 8. M a r k e tin g / P R (I) • fin d a n ic h e (o r c o m m u n ic a te it th a t w a y ) • g e t to k n o w p e o p le in y o u r in d u s tr y (b a r c a m p s , IT c o n fs ) • b lo g , b lo g , b lo g - jo u r n a lis ts r e a d b lo g s :) • c o n s ta n tly e v a n g e liz e (it s e lls A N D te a c h e s b e tte r th a n s e llin g ) • d o n 't b e a fr a id to r e p e a t y o u r s e lf, r e p e a t y o u r s e lf...
 9. 9. M a r k e tin g / P R (II) • b e tr a n s p a r e n t - c o m m u n ic a te a b o u t (a lm o s t) e v e r y s te p y o u ta k e (b e p r o u d o f w h a t y o u 'r e d o in g !) • m o n ito r n e w id e a s , tr e n d s a n d tr y to s e e d it o n y o u r e n v ir o n m e n t - w e p r o m o te (d ) • c o -w o r k in g • p e c h a -k u c h a • u n c o n fe r e n c e • life -s tr e a m in g (life s tr e a m in g d a y ) • E n te r p r is e 2 .0 (S a a S , ....)
 10. 10. quot;C u s to m e r R e la tio n s M a n a g e m e n tquot; • s e ll s o lu tio n s n o t y o u r p r o g r a m m e r s tim e • e n g a g e c lie n ts to d e v e lo p p r o je c ts • w o r k s h o p s in s te a d o f s a le s p r e s e n ta tio n s • g iv e c lie n ts a c c e s s to y o u r s P M a p p lic a tio n • p r o g r a m m in g is ju s t th e p r o g r a m m in g (p o s t-s a le s c o o p e r a tio n is im p o r ta n t)
 11. 11. B e c o m e a n p o p -id o l • fin d p e o p le p a s s io n a te a b o u t w h a t Y O U do • s u p p o r t th e m (a tte n tio n is th e k e y ) • le t th e m in tr o d u c e y o u to o th e r s • it's g o o d if s o m e o f th e m a r e y o u r e m p lo y e e s ;-)
 12. 12. B o o ts tr a p in g • D O N 'T P U T T H E C A R T B E F O R E T H E H O R S E , b u y w h e n y o u R E A L L Y, R E A L L Y n e e d it • o u ts o u r c e / r e n t d o n 't b u y • c o m m o d ity h a r d w a r e (L in u x / A p a c h e / M y s q l) • fr e e /o p e n s o u r c e s o ftw a r e • b u y s e r v ic e s in s te a d o f h ir in g e m p lo y e e s (le g a l, m o n ito r in g , a d m in is tr a tio n , P R , e tc )  • n o te b o o k s n o t d e s k to p s • p a p e r le s s o ffic e is a m o b ile o ffic e
 13. 13. Te c h n o lo g y • tr y to c o n c e n tr a te o n o n e te c h n o lo g y a n d m a s te r it (it is e a s ie r to d o e v a n g e lis m :) • fr e e / o p e n s o u r c e (lo o k fo r c o m m u n itie s ) • r e le a s e e a r ly, r e le a s e o fte n • a u to m a te d te s ts o r le t y o u r u s e r s b e a g u in e a p ig • d iv e r s ify b u t s ta n d a r d iz e • d o n 't p u t quot;p o p u la r quot; o p e n s o u r c e s o ftw a r e to g e th e r w ith y o u r a p p s (W o r d p r e s s H 4 c k 3 d ) • m a k e a quot;s y s te m quot;
 14. 14. T h e quot;s y s te m quot; • v e r s io n c o n tr o l (S V N ) • b u g tr a c k e r (lig h th o u s e , T R A C ) • in te r n a l c o m m u n ic a tio n (g ta lk ) • c o d in g s ta n d a r d s (2 -s p a c e in d e n ts ;-) • d e s ig n p a tte r n s (R E S T, u n o b tr u s iv e , D R Y, quot;fa t m o d e lquot;) • c o d e r / d e s ig n e r is s u e s (H T M L , H A M L )
 15. 15. T h e quot;s y s te m quot;(II) • d e v e lo p m e n t / s ta g in g / p r o d u c tio n e n v ir o n m e n ts • d a ta b a s e n a m e s , d b ta b le a n d fie ld n a m e s • te s tin g , Te s tin g , T E S T IN G (u n it a n d in te g r a tio n ) • c o n tin u o u s in te g r a tio n (c r u is e c o n tr o l) • a u to m a tic d e p lo y m e n t (c a p is tr a n o ) • m u ltib r o w s e r te s tin g (b r o w s e r s h o ts .o r g )  • quot;w r ite y o u r c o d e lik e a s e r ia l k ille r h a s to m a in ta in it a n d th e y k n o w w h e r e y o u s le e p quot;
 16. 16. W h a t c a n g o w ro n g ? • b u r n -o u t - o v e r -e n g a g e m e n t (r m -r f p r iv a te life *) h o b b ie s ? s u p p o r tiv e fa m ily ? • quot;5 r e a s o n s w h y a ll w e b s o ftw a r e p r o je c ts fa ils quot; le a r n to d e a l w ith fa ilu r e s , r e a d a b it a b o u t e m e r g e n c y P R , s ta y tr a n s p a r e n t, b e h o n e s t • h 4x 0r5 s e e a b o v e ;-) • w r o n g h ir e s , d e c is io n s , e x p e r im e n ts c u t y o u r lo s e s fa s t, d o n 't b e a fr a id to s a y y o u w e r e w r o n g , life g o e s o n
 17. 17. W h a t c a n g o w ro n g ? • L a c k o f s tr ic t p r o c e d u r e s • B ig p r o je c ts , s m a ll e x p e r ie n c e (s m a ll a n tic ip a tio n ) • Is th e r e a n y p la c e fo r s illic io n v a lle y – lik e d e v te a m in P o la n d ?
 18. 18. R e a d P a u l G ra h a m ! • Im p o r ta n c e o f c o fo u n d e r s • L a u n c h fa s t • Ite r a ta tio n -d r iv e n th in k in g a n d d e v e lo p m e n t • U s e r s : a s k in g q u e s tio n s > a n s w e r in g q u e s tio n s • C u s to m e r s e r v ic e is th e k e y • B e c a r e fu l o f w h a t y p u m e a s u r e • L o w c o s ts = m o r e ite r a tio n s • A v o id d is tr a c tio n s
 19. 19. B r id g e C a m p I m i ęd z y s e k to r o w y B a r c a m p (N G O + IT ) 1 6 . k w ie tn ia 2 0 0 9 r o k u S ta r y B r o w a r , P o z n a ń 3 0 0 z a r e je s tr o w a n y c h u c z e s tn ik ó w 2 0 p r e z e n ta c ji
 20. 20. D E M O C A M P .O R G 2 d n io w y m i ęd z y n a r o d o w y e v e n t IT 2 3 -2 4 . m a ja 2 0 0 9 M TP , P oznań D zień I – m i ęd z y n a r o d o w y b a r c a m p D zień I I – m i ęd z y n a r o d o w y k o n k u r s s ta r t-u p ó w
 21. 21. fla k e r .p l/a z a d a m @ n e tg u r u .p l

×