Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

1,562 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. โครงการป่ าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดาริ พระราชเสาวนี ยสมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ดาเนิ นงานโครงการ โดยพิจารณา ์สนั บสนุ นเงินงบประมาณให้สถานี วิจัยผลิตผลของป่ า จังหวัดสกลนคร เป็ นหน่ วยงานริเริ่มดาเนิ นโครงการในปี 2545 จานวน 806,900 บาท และให้กรมป่ าไม้พิจารณาสนั บสนุ นเงินงบประมาณ ดาเนิ นโครงการในปี ต่อไป
 2. 2. ความเป็ นมาของโครงการ• เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2544 สมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็ จทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ของอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใน การเสด็ จคราวนั้ นมีราษฎรที่เข้าเฝ้ า ได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงปั ญหาในการ ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ทากิน จึงทรงมีแนวพระราชดาริหาทางช่วยเหลือ โดยจัดหาที่อยู่อาศัยให้ พร้อมกับมีพื้นที่ส่วนหนึ่ งเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ ยง ครอบครัวได้ ซึ่งจัดหาพื้ นที่ได้บริเวณสถานี บารุงพันธุ์สตว์ จังหวัดสกลนคร ั (ที่ราชพัสดุ ) จัดเป็ นหมู่บานจานวน 20 ครอบครัว ตั้งชื่อว่า หมู่บาน ้ ้ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานแนวพระราชดาริ ให้จดหาพื้ นที่บางส่วนมาจัดทาเป็ นป่ าชุมชน เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ั ในด้านต่าง ๆ ซึ่งก็ได้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บาน พื้ นที่ดาเนิ นการ ้ จานวน 62 ไร่
 3. 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ• เพื่อเป็ นแหล่งป่ าชุมชน สาหรับประชาชนในหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ้ ได้จดสรรพื้ นที่ให้ จานวน 20 ครอบครัว เพื่อที่จะได้มีแหล่งไม้ใช้สอยต่าง ั ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เช่นพรรณไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือน ทา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน พรรณไม้ที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง (ฟื นและถ่าน) พรรณไม้ที่ใช้บริโภคส่วนต่าง ๆ (เช่น ราก เหง้า หน่ อ ยอด ใบ ดอก ผล) โดยจัดให้เป็ นแหล่งพรรณไม้ พืชอาหาร สมุนไพร เครื่องเทศ และของป่ าอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ในการใช้สอย ทั้งในงาน ก่อสร้างและงานศิลปหัตถกรรมพื้ นบ้าน เพื่อยังชีพ หรือจาหน่ ายได้
 4. 4. เป้ าหมายของโครงการ• 1.ในพื้ นที่ส่วนที่มีสภาพเป็ นที่ราบโล่ง ดาเนิ นการปลูกรวบรวมพรรณไม้ เพื่อ การใช้สอย ต่าง ๆ เช่น พรรณไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือน พรรณ ไม้ที่ใช้เป็ นพลังงาน (ฟื น และถ่าน) พรรณไม้ที่ใช้ประโยชน์ ในด้านการเก็บหา ของป่ า รวมทั้งพรรณไม้ที่เป็ นแหล่งอาหารรับประทานส่วนต่าง ๆได้ โดยมีท้ง ั ไม้ที่โตเร็ว ใช้ประโยชน์ ได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และไม้เศรษฐกิจมีค่าบาง ชนิ ด ซึ่งเหมาะกับสภาพท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น สัก สะเดา อะราง(นนทรีป่า) ขี้ เหล็กบ้าน แดง ประดู่ มะค่าโมง เพกา สีเสียดเปลือก มะเม่าหลวง คอแลน ยอบ้าน ชะอม มะรุม ไผ่ไร่ หวายดง ฯลฯ โดยทาการปลูกคละกัน ไปเป็ นกลุ่ม หรือปลูกแทรกระหว่างแถว ให้มีความสูงต้นไม้ลดหลันเป็ นชั้น ๆ ่ ในลักษณะของป่ าไม้มากกว่าสวนป่ า พื้ นที่ส่วนนี้ ประมาณ 55 % ของโครงการ
 5. 5. • 2.ในพื้ นที่ส่วนที่มีลกษณะเป็ นเนิ นเขา ซึ่งมีสภาพเดิมเป็ นป่ าเต็งรัง ั ทาการปลูกเสริมพรรณไม้ด้งเดิม รวมทั้งพรรณไม้อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อ ั เพิ่มความหนาแน่ นของประชากรไม้ รวมทั้งความหลากหลายทาง ชีวภาพ โดยเน้นหนั กพรรณไม้ท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ ในการ อุปโภคและบริโภคได้ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ จากเนื้ อไม้ในการ ก่อสร้าง ทาเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน หรือเป็ นพืชอาหาร เช่น แดง ประดู่ พะยูง สมอไทย เพกา ติ้ ว กระโดน ผักหวานป่ า เม็ก มะสัง มะตูม กระเจียว หวายดง หวายน้ าผึ้ ง ฯลฯ พื้ นที่ ส่วนนี้ ประมาณ 35% ของโครงการ
 6. 6. • 3.ในพื้ นที่ส่วนที่มีสภาพเป็ นที่ลุ่ม ริมห้วย มีความชุ่มชื้ นสูง ทาการปลูก พรรณไม้ที่เป็ นลักษณะของป่ าดิบแล้ง ทั้งที่เป็ นไม้ใหญ่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจ และที่เป็ นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เป็ นประโยชน์ ในด้าน การใช้สอยอื่น ๆ เช่นเป็ นพืชอาหาร เป็ นสมุนไพร เป็ นเครื่องเทศ รวมทั้ง พรรณไม้ที่ใช้เป็ นยากาจัดศัตรูพืช โดยทั้งนี้ จะมีท้ังไม้ใหญ่ ไม้กลาง และไม้ พื้ นล่าง ปลูกผสมผสานกันไป เช่น ตะเคียนทอง ผักแพรว เถาย่านาง ชะมวง โล่ติ้น รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือเครื่องเทศอื่น ๆ ชนิ ดที่ตองการ ้ แสงน้อย และเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาไม้ชนิ ดอื่น เช่น กระชายป่ า ขมิ้ นขาว ขมิ้ นชัน บุก หวายดง ฯลฯ พื้ นที่ส่วนนี้ ประมาณ 10 % ของโครงการ
 7. 7. ประโยชน์ทไี่ ด้รบ ั• 1.ได้มีการจ้างแรงงานราษฎรในท้องถิ่น ทาให้ราษฎรในหมู่บาน ้ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด สกลนคร มีงานทา และมีรายได้ประจา• 2.เป็ นแหล่งอาหารของราษฎรในหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง และ ้ หมู่บานใกล้เคียง ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ จากป่ าแห่งนี้ เพื่อเป็ นแหล่ง ้ อาหาร รวมทั้งเพื่อการยังชีพในด้านต่าง ๆ เช่น แหล่งไม้ให้สีบาง ชนิ ดรวมทั้งของป่ าต่าง ๆ บางประเภทที่ราษฎรเก็บหามาใช้ ประโยชน์ ได้
 8. 8. • 3.ทาให้เกิดสภาพแวดล้อม และระบบนิ เวศน์ที่ดี• 4.ราษฎรในพื้ นที่เกิดจิตสานึ กในการหวงแหนผืนป่ าแห่งนี้ เพื่อ นาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยังยืนต่อไปในอนาคต ่• 5.เป็ นรูปแบบการจัดการป่ าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ หลากหลาย และยังยืน ซึ่งสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในพื้ นที่ ่ อื่น ๆ ได้
 9. 9. องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 10. 10. ป่ าชุมชน ‘เขาขามหินโยก-เขาวง’ ป่ าชุ มชน ‘เขาขามหินโยก-เขาวง’
 11. 11. จัดทาโดย ชื่อ นางสาว เพชรรัตน์ จินดาวณิชย์ ชั้น ม.4/6 เลขที่ 24

×