Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

квадрат язгуур

7,192 views

Published on

 • Be the first to comment

квадрат язгуур

 1. 1. Үржвэр ба бутархайгаасквадрат язгуур гаргах
 2. 2. Энэ хичээлийн зорилго нь юу вэ?Үржвэр бутархайгаас квадрат язгуур гаргаж сурах. Энэ мэдлэгээ ашиглаж бодлого, дасгал ажиллах.
 3. 3. Зорилт Үржвэрээс квадрат язгуурыг хэрхэнгаргах тухай теорем1 –ийг судална. Бутархайгаас квадрат язгуур гаргахтухай теорем2 –ийг судална. Теорем 1, 2-ыг ашиглан бодлогоодлого бодно.
 4. 4. өмнөх хичээл дээрээ юу үзсэн билээ? Квадрат язгуурКвадрат язгуур гэж юу вэ?
 5. 5. Цээжээр бодоорой
 6. 6. Шинэ мэдлэгТеорем 1: Хэрэв a≥0 b≥0 бол байна.
 7. 7. . Теорем 2: Хэрэв a≥0 ба b>0 бол = байна.
 8. 8. Жишээ 1. 24 2.
 9. 9. Дасгал бодлогоСурах бичгийн 25-р хуудас №69 а, б, №70 а, б,
 10. 10. Дасгал. Доод эгнээнд ямар тоонууд байх вэ? 1 4 9 16 25 36 10 49 64 81 0 ... ... ... ... ...
 11. 11. дасгал2 . Анаграмыг тайлж уншаарай.Вдартак зугуяр
 12. 12. Квадрат язгуур
 13. 13. Дасгал3. Орхигдсон тоог ол.2 3 4 9 16 81 ...144 169 196 225 ...625 ... 5 2,2
 14. 14. Жишээ : = = • =1•5=5
 15. 15. Мэдлэгээ бататган сурах бичгийн 25р хуудас №76 бодоорой
 16. 16. Өнөөдрийнхичээлээс бид юу сурсан вэ?
 17. 17. Гэрийн даалгаварСурах бичгийн 25 р хуудас №71, 73, 74

×