SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
Nie będziesz miał…
Czegozabrania Bóg, gdy nakazuje: "Niebędziesz miał
cudzychbogówprzede Mną" (Wj 20,2)?
► politeizmu lub bałwochwalstwa,
► zabobonu,
► wróżbiarstwa,
► magii, czarów i spirytyzmu,
► świętokradztwa,
► symonii,
► ateizmu,
► agnostycyzmu,
► indyferentyzmu lub ateizmu praktycznego.
Czy nakaz Boży: "Niebędziesz czynił żadnej rzeźby..."
(Wj 20,3) zakazuje kultuobrazów?
► W Starym Testamencie nakaz ten zabraniał przedstawiania Boga w jakichkolwiek
wizerunkach. Odmomentu Wcielenia Syna Bożego chrześcijański kult świętych
obrazów jest usprawiedliwiony, ponieważ opiera się na misterium Syna Bożego,który
stał się człowiekiem
► Nie chodzi tu o oddawanie czcisamemu obrazowi, lecz o oddawanie czciosobie,
którą ten obraz przedstawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom i świętym.
Nie będziesz brał…
► Drugie przykazanie nakazujeszanować imię Pańskie.
► Imię Pańskiejest święte.
► Święte imięBoże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je
błogosławić, wychwalać, uwielbiać.
► Zakazanejest więc jego nadużywanie w celu popełnienia zbrodni i
wszelkie nieodpowiednie używanie imienia Bożego, jak bluźnierstwo,
które ze swej natury jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewierności
wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.
Czym się różnią:
►bluźnierstwo,
►przekleństwo,
►wulgaryzm?
Co to jest wiarołomstwo?
►Wiarołomstwo jest wtedy, gdy ktoś pod przysięgą składa
przyrzeczenie, którego nie ma zamiaru dotrzymać, lub gdy ktoś
złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, nie dotrzymuje słowa.
Jest grzechem ciężkim przeciw Bogu, który jest zawsze wierny w
swoich obietnicach.
Dzień święty
Trzecieprzykazanie
► Szabat, który oznaczał wypełnienie pierwszego stworzenia, został
zastąpiony przez niedzielę.
► W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazanewierni sązobowiązani
uczestniczyć we Mszy świętej.
► W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazanewierni sązobowiązani
powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają
oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwejdniowi Pańskiemu
oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego
Świętanakazane
►ŚwiętejBożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I)
►Objawienie Pańskie(6 I)
►Najświętszego Ciała iKrwiChrystusa - Boże Ciało (czwartek po
Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
►WniebowzięcieNajświętszej Maryi Panny- Matki Boskiej
Zielnej(15 VIII)
►Wszystkich Świętych (1 XI)
►Boże Narodzenie (25 XII)
Czcij ojca i matkę
Obowiązki dzieciwobecrodziców
► szacunek,
► wdzięczność,
► posłuszeństwo,
► pomoc.
Obowiązki rodzicówwobecdzieci
► wychowanie,
►przekazywanie wiary,
► szacunek,
► zaradzanie potrzebom materialnym iduchowym,
► pomoc w wyborze szkoły i drogi życiowej.
Nie będziesz zabijał
Ochrona życia
► Każde życie ludzkie od chwilipoczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ
osoba ludzka była chcianadla niej samej naobraz i podobieństwo Boga
żywego i świętego.
► Zakazzabójstwa nie znosi prawa do unieszkodliwienia napastnika.
Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest
odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne.
Czego zakazuje piąte przykazanie?
► zabójstwa,
► przerwania ciąży,
► eutanazji,
► samobójstwa,
► zgorszenia.
Karaśmierci
► 1992 r.:
► Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia
napastnika.Z tej racjitradycyjne nauczanie Kościoła uznało za
uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzypublicznej do
wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa,nie
wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi (nr 2266).
Karaśmierci
► Korekta w 1998 r.:
► Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne
nauczanie Kościoła nie wyklucza karyśmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym
sposobem skutecznej ochronyludzkiego życia przedniesprawiedliwym napastnikiem.
► Dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie
ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając muostatecznie
możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy «są
bardzorzadkie,a być może już niezdarzają się wcale» (nr2267).
Troskao życie
►Mamy rozsądnie troszczyć się o zdrowie fizyczne, własne i
drugiegoczłowieka, wystrzegając się kultuciała i unikając
wszelkiego rodzaju nadużyć.
►Jest zabronione używanie narkotyków, które wyrządzają bardzo
poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu,jak również
nadużywanie pożywienia, alkoholu,tytoniu ileków.
Czy dozwolone są przeszczepy i oddawanie
narządów przed śmiercią lub po śmierci?
► Przeszczep narządów jest zgodny z prawem moralnym, jeśli dawca
wyraża zgodę i nie grozi mu zbyt duże niebezpieczeństwo i ryzyko.
► Szlachetny czyn oddawania narządów po śmierci może mieć miejsce
wtedy, gdy została w całejpełni stwierdzona rzeczywista śmierć dawcy.
Wojna sprawiedliwa?
►Tak długo jednak jakbędzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a
równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy
posiadającej niezbędnekompetencjei wyposażonej w
odpowiednią siłę,rządom nie można odmawiać prawa do
koniecznejobrony, bylewyczerpały wpierw wszystkie środki
pokojowych rokowań.
Wojna sprawiedliwa?
► szkoda wyrządzana przez napastnikanarodowi lub wspólnocie narodów
jest długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
► wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się
nierealne lub nieskuteczne;
► uzasadnione warunki powodzenia;
► użycie broni nie pociąga za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż
zło, które należy usunąć(potęgę współczesnych środków niszczenia).
Nie cudzołóż
Człowiekjest istotą seksualną
►Bógstworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.
►Stworzył ich, by byli dla siebie nawzajemi dla miłości.
►Stworzył ich, uzdalniając do erotycznego pożądania i rozkoszy.
►Stworzył ich do przekazywania życia.
Czystość
►CZYSTOŚĆ: cnota, z pomocą którejzdolny do namiętności
człowiek świadomie i zdecydowanie rezerwuje swoją
aktywność erotyczną dla miłości i przeciwstawia się innym
pokusom seksualnego podniecenia izaspokojenia czy używania
innych osób dla własnego zaspokojenia.
Seksualnośća miłość
► Tam, gdzieseksualność oddzielona jest odmiłości i szuka się wyłącznie zaspokojenia
żądz,niszczy się sens seksualnego zjednoczenia mężczyznyi kobiety.
► Seksualne zjednoczeniejest najpiękniejszym, cielesno-duchowym wyrazem miłości.
Ludzie, którzy szukają seksu bezmiłości, oszukują, ponieważ bliskość ciał nie
odpowiada bliskości ich serc.
► Seks staje się nieludzki, zostaje zdegradowany do roli używki i staje się towarem.
► Dopiero zobowiązująca i trwała miłość tworzy przestrzeń dla właściwie przeżywanej i
trwale uszczęśliwiającej seksualności.
Kościóła homoseksualizm
► Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i przeznaczył ich ciała
dla siebie nawzajem.
► Kościółbez zastrzeżeń akceptuje ludzi, którzy czują się homoseksualni.
Nie powinni być z tego powodu dyskryminowani.
► Wzywa takie osoby do zachowaniaczystości.
► Jednocześnie odnośnie do wszelkich form kontaktów seksualnychosób
tej samej płci, Kościółmówi, że są niezgodne z porządkiem stworzenia.
Odpowiedzialnerodzicielstwo
► Kościółpotwierdza i broni prawa małżonków do decydowania w ramach
naturalnych metod regulacji poczęć o liczbie dzieci i odstępie
czasowym między kolejnymi narodzinami.
► Wszystkie dzieci, którymi obdarza Bóg, sąłaskąi wielkim
błogosławieństwem. To nie oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie nie
powinni brać pod uwagę w tym względzie swojej sytuacjiekonomicznej,
socjalnejczy zdrowotnej.
► Jeżeli mimo to pojawi się dziecko, powinni przyjąć je z radością i wielką
miłością.
► Chrześcijańskie małżeństwo musi i powinno odpowiedzialnie obchodzić
się z darem przekazywania życia, stosując metody naturalnego
planowaniarodziny.
► Istnieją jasne kryteria, których małżonkowie powinni przestrzegać:
 regulacja poczęć nie może oznaczać,żepara wyklucza poczęciedziecka,
 nie możeteż oznaczaćzamknięcia się na dzieci zpobudek egoistycznych,
 nie możeoznaczać,że wolno stosować w tym względzie każdyśrodek czyto
zapobiegający poczęciu,czyniszczący życie poczętegodziecka.
Sztucznezapłodnienie
► Małżeństwa cierpiące z powodu bezpłodności mogą przyjąć wszelką
pomoc medyczną, która nie stoi w sprzeczności z godnością osoby, z
prawami mającego się począć dziecka i ze świętością sakramentu
małżeństwa.
► Badaniamedyczne i zabiegi mające pomóc w poczęciu dziecka muszą
kończyć się tam, gdzie spłodzenie potomstwa stajesię aktem technicznym
niezależnym od pożycia intymnego małżonków.
Nie kradnij
Siódme przykazanie
► Mówi o poszanowaniu i powszechnym przeznaczeniu dóbr, o własności
prywatnej dóbr, o szacunkudla osób i ich dóbr oraz integralności
stworzenia.
► Kościółznajduje w tym przykazaniu także podstawy swojej nauki
społecznej, która obejmuje słuszne postępowanie w działalności
gospodarczej, w życiu społecznym i politycznym, prawo i obowiązek
pracy ludzkiej,sprawiedliwość i solidarność miedzy narodami, miłość do
ubogich.
Własność prywatna
►Prawo do własności prywatnej istnieje,pod warunkiemże
została ona otrzymana lub nabyta w sposób sprawiedliwy i że
pozostaje pierwszoplanowe powszechne przeznaczenie dóbr w
celu zaspokojenia fundamentalnychpotrzeb wszystkich ludzi.
Czego zakazuje siódme przykazanie?
► Kradzieży;
► niesprawiedliwych wynagrodzeń;
► spekulacji,które sztucznie podwyższają ceny towarów w celu osiągnięcia
korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka;
► fałszowaniaczeków i rachunków;
► oszustw podatkowych i handlowych,
► świadomego wyrządzania szkody własności prywatnej lub publicznej.
► lichwy,
► korupcji,
► prywatnego nadużywania dóbr społecznych,
► źle wykonanych prac, marnotrawstwa.
Postawa człowiekawobeczwierząt
►Człowiek winientraktować zwierzęta, któresą stworzeniami
Boga, z życzliwością, unikajączarówno przesadnej miłości
wobec nich, jak i wykorzystywania ich w sposób niegodziwy,
przede wszystkim dla doświadczeń naukowych wykonywanych
poza rozsądnymi granicami ipołączonych z zadawaniem im
niepotrzebnych cierpień.
Reguływłasności intelektualnej
► Przywłaszczenie sobie własności intelektualnej jest także kradzieżą.
► Nie tylko plagiat jest kradzieżą.Kradzieżwłasności intelektualnej zaczynasię od
odpisywania w szkole, nielegalnego ściągania danych z Internetu, sporządzania
niedozwolonych kopii względnie przerzucania skradzionych kopii na inne nośniki, a
kończy się na handlowaniu skradzionymi koncepcjami i ideami. Każdeprzejęcie
cudzej własności intelektualnej wymaga pozwolenia i uiszczenia odpowiedniej opłaty
względnie wymienienia udziału intelektualnego inicjatora w nowo powstałym dziele.
Czy chrześcijaninowi wolno obstawiać zakłady
i wypełniać kupony w grach losowych?
► Zakładyi gry losowe są wtedy nieetyczne, gdy gracz narażana szwank
swoje utrzymanie. Jeszcze gorzej jest wówczas, gdywystawia innychludzi
na ryzyko utraty niezbędnych do życia funduszy, zwłaszcza zaś tych,
którzy powierzeni sąjego opiece.
► Postępowaniem niezwykle niemoralnym jest inwestowanie potężnych
sum w zakładach, podczas gdy innym brakuje środków naartykuły
najpotrzebniejsze. Zakładyi gry losowe mogą uzależnić i zniewolić
człowieka.
Nie kłam
Czego zakazuje ósme przykazanie?
► fałszywegoświadectwaikrzywoprzysięstwa,kłamstwa,
► ciężkośćkłamstwamierzy sięnaturą prawdy,którą onozniekształca,zależnie
odokoliczności,intencjijegoautora,krzywd doznanychprzez tych,którzy są
jegoofiarami;
► pochopnegosądu,obmowy,zniesławienia,oszczerstwa,któreniszczą dobre
imięicześćbliźniego,doktórychma prawokażda osoba;
► pochlebstwa,służalczości,chełpliwości,przede wszystkimgdyzmierzają do
popełnieniagrzechówciężkichlubdoosiągnięcianiegodziwychkorzyści;
► Wykroczeniepopełnioneprzeciwprawdziedomaga sięnaprawieniakrzywd.
Co to jest kłamstwo?
►Kłamstwooznacza świadomei celowe mówienielub działanie
niezgodniez prawdą.
►Ktokłamie,oszukuje samego siebie i innych, którzy mają prawo
do tego, by znać całą prawdę o stanierzeczy.
Czego domaga się 8. przykazanie?
► Poszanowania prawdy, kierowanego roztropną miłością: w komunikacjii
w przekazie informacji należy brać pod uwagę dobro osobiste i dobro
wspólne, poszanowanie życia prywatnego, niebezpieczeństwo
zgorszenia; w strzeżeniu tajemnic zawodowych, które powinny być
zawsze zachowane, z wyjątkiem przypadków szczególnych z powodu
ważnych motywów. Wymagane jest także poszanowanie tajemnic
powierzonych w sekrecie.
Jak tajna jest tajemnica spowiedzi?
► Tajemnicaspowiedzi jest święta. Nie wolnojej złamać choćby nawet z
najbardziej ważnego powodu.
► Nawet w przypadku najcięższych przestępstw kapłanowi nie wolno
zadenuncjować penitenta. Ma jedynie możliwość odmówić udzielenia
rozgrzeszenia, jeżeli spowiadający nie zgłosi się na policję. Nawet
drobnostek ze spowiedzi dziecka kapłanowi nie wolno zdradzić, choćby
go torturowano.

More Related Content

What's hot

Przykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaPrzykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzajeKM Ludźmierz
 
Przykazanie trzecie - prezentacja
Przykazanie trzecie - prezentacjaPrzykazanie trzecie - prezentacja
Przykazanie trzecie - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii FRodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii Fparakletpl
 
Kobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaKobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaparakletpl
 
Religia Rodzina
Religia RodzinaReligia Rodzina
Religia Rodzinaparakletpl
 
Czystość Jako Dar
Czystość Jako DarCzystość Jako Dar
Czystość Jako Darparakletpl
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętegoxmiciek
 
Sumienie Katecheza Cz1
Sumienie Katecheza Cz1Sumienie Katecheza Cz1
Sumienie Katecheza Cz1parakletpl
 
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołASakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołAparakletpl
 
Przygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwaPrzygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwaparakletpl
 
2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartościKM Ludźmierz
 
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynemWartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynemSabina Zalewska
 
2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działańKM Ludźmierz
 
Princípios para uma Vida de Santidade
Princípios para uma Vida de SantidadePrincípios para uma Vida de Santidade
Princípios para uma Vida de SantidadeIBMemorialJC
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłościparakletpl
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralneKM Ludźmierz
 
Droga Krzyżowa
Droga KrzyżowaDroga Krzyżowa
Droga KrzyżowaIchtis
 

What's hot (20)

Przykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacjaPrzykazanie dziewiąte - prezentacja
Przykazanie dziewiąte - prezentacja
 
2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje2.3. sumienie i jego rodzaje
2.3. sumienie i jego rodzaje
 
Przykazanie trzecie - prezentacja
Przykazanie trzecie - prezentacjaPrzykazanie trzecie - prezentacja
Przykazanie trzecie - prezentacja
 
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii FRodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
Rodzina ChrześCijanska Kasia Kapusta Iii F
 
Kobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyznaKobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyzna
 
Religia Rodzina
Religia RodzinaReligia Rodzina
Religia Rodzina
 
Czystość Jako Dar
Czystość Jako DarCzystość Jako Dar
Czystość Jako Dar
 
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma ŚwiętegoKanon i podział ksiąg Pisma Świętego
Kanon i podział ksiąg Pisma Świętego
 
Sumienie Katecheza Cz1
Sumienie Katecheza Cz1Sumienie Katecheza Cz1
Sumienie Katecheza Cz1
 
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołASakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
Sakrament MałżEńStwa W Nauczaniu KośCiołA
 
Dar Ojcostwa
Dar OjcostwaDar Ojcostwa
Dar Ojcostwa
 
Przygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwaPrzygotowanie do małżeństwa
Przygotowanie do małżeństwa
 
2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości2.4 człowiek w świecie wartości
2.4 człowiek w świecie wartości
 
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynemWartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem
Wartości we współczesnej rodzinie. Pomiędzy deklaracją a czynem
 
2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań2.2. moralność ludzkich działań
2.2. moralność ludzkich działań
 
Princípios para uma Vida de Santidade
Princípios para uma Vida de SantidadePrincípios para uma Vida de Santidade
Princípios para uma Vida de Santidade
 
Dojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do MiłościDojrzewanie Do Miłości
Dojrzewanie Do Miłości
 
Descubra o jejum
Descubra o jejumDescubra o jejum
Descubra o jejum
 
2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne2.1. naturalne prawo moralne
2.1. naturalne prawo moralne
 
Droga Krzyżowa
Droga KrzyżowaDroga Krzyżowa
Droga Krzyżowa
 

Viewers also liked

Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?xmiciek
 
Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościelexmiciek
 
Św. Piotr i Paweł
Św. Piotr i PawełŚw. Piotr i Paweł
Św. Piotr i Pawełxmiciek
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Bibliixmiciek
 
prezentacja metale inwestycyjne_Nescom
prezentacja metale inwestycyjne_Nescomprezentacja metale inwestycyjne_Nescom
prezentacja metale inwestycyjne_NescomDimitrij Dahno
 
Planificareunitaţicl xii
Planificareunitaţicl xiiPlanificareunitaţicl xii
Planificareunitaţicl xiiClaudia
 
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebook
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebookSankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebook
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebooke-booksweb.pl
 
Teoria dramaturgiczna
Teoria dramaturgicznaTeoria dramaturgiczna
Teoria dramaturgicznamagdalenaki
 
Skrypt higiena
Skrypt higienaSkrypt higiena
Skrypt higienavenice_
 
budowa komputera
budowa komputerabudowa komputera
budowa komputeraBogdan Miś
 
Elementarz fizyki budowli
Elementarz fizyki budowliElementarz fizyki budowli
Elementarz fizyki budowliJakub Milczarek
 
Szkolenie okresowe kierowników
Szkolenie okresowe kierownikówSzkolenie okresowe kierowników
Szkolenie okresowe kierownikówdezipl
 
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
Przetwarzanie biomasy  szymon szufaPrzetwarzanie biomasy  szymon szufa
Przetwarzanie biomasy szymon szufaProAkademia
 

Viewers also liked (20)

Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?Co ty wiesz o różańcu?
Co ty wiesz o różańcu?
 
Kto jest kim w Kościele
Kto jest kim w KościeleKto jest kim w Kościele
Kto jest kim w Kościele
 
Św. Piotr i Paweł
Św. Piotr i PawełŚw. Piotr i Paweł
Św. Piotr i Paweł
 
Etapy powstawania Biblii
Etapy powstawania BibliiEtapy powstawania Biblii
Etapy powstawania Biblii
 
prezentacja metale inwestycyjne_Nescom
prezentacja metale inwestycyjne_Nescomprezentacja metale inwestycyjne_Nescom
prezentacja metale inwestycyjne_Nescom
 
6-Portlar
6-Portlar6-Portlar
6-Portlar
 
Planificareunitaţicl xii
Planificareunitaţicl xiiPlanificareunitaţicl xii
Planificareunitaţicl xii
 
Rodzaje i zastosowanie oprogramowania użytkowego
Rodzaje i zastosowanie oprogramowania użytkowegoRodzaje i zastosowanie oprogramowania użytkowego
Rodzaje i zastosowanie oprogramowania użytkowego
 
Rm bm2-2016edit
Rm bm2-2016editRm bm2-2016edit
Rm bm2-2016edit
 
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebook
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebookSankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebook
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania - ebook
 
Teoria dramaturgiczna
Teoria dramaturgicznaTeoria dramaturgiczna
Teoria dramaturgiczna
 
Skrypt higiena
Skrypt higienaSkrypt higiena
Skrypt higiena
 
budowa komputera
budowa komputerabudowa komputera
budowa komputera
 
Książka konferencyjna
Książka konferencyjnaKsiążka konferencyjna
Książka konferencyjna
 
Jakie przewody w instalacji solarnej?
Jakie przewody w instalacji solarnej?Jakie przewody w instalacji solarnej?
Jakie przewody w instalacji solarnej?
 
Elementarz fizyki budowli
Elementarz fizyki budowliElementarz fizyki budowli
Elementarz fizyki budowli
 
KultPM
KultPMKultPM
KultPM
 
Szkolenie okresowe kierowników
Szkolenie okresowe kierownikówSzkolenie okresowe kierowników
Szkolenie okresowe kierowników
 
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
Przetwarzanie biomasy  szymon szufaPrzetwarzanie biomasy  szymon szufa
Przetwarzanie biomasy szymon szufa
 
Moon
MoonMoon
Moon
 

Similar to 10 przykazań Bożych

Przykazanie piąte - prezentacja
Przykazanie piąte - prezentacjaPrzykazanie piąte - prezentacja
Przykazanie piąte - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnejMiłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnejsiloam
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortioHania Dolata
 
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1parakletpl
 
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciolaNeokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciolasiloam
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętościKM Ludźmierz
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebooke-booksweb.pl
 
Homo Viator Religiosus
Homo Viator ReligiosusHomo Viator Religiosus
Homo Viator ReligiosusPiotr Siuda
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortioHania Dolata
 
Prześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfPrześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfMiloszRajczakowski
 
Prześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfPrześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfFundacjaCorDei
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaBartosz Walaszczyk
 
kilka spostrzeżeń o homo
kilka spostrzeżeń o homokilka spostrzeżeń o homo
kilka spostrzeżeń o homosdbkarol
 
Odebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinnośćOdebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinnośćsiloam
 
Prawosławie
PrawosławiePrawosławie
Prawosławielentilky
 
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016Miesiecznik_ZNAK
 

Similar to 10 przykazań Bożych (20)

Przykazanie piąte - prezentacja
Przykazanie piąte - prezentacjaPrzykazanie piąte - prezentacja
Przykazanie piąte - prezentacja
 
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnejMiłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
Miłujcie się! - numer specjalny poświęcony czystości seksualnej
 
Wiez 2/2016 demo
Wiez 2/2016 demoWiez 2/2016 demo
Wiez 2/2016 demo
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortio
 
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
Dar MacierzyńStwa – Co Znaczy Być Matką1
 
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciolaNeokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
Neokatechumenat szansa czy_zagrozenie_dla_kosciola
 
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003 Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
Nr 5/03 (5) WIOSNA 2003
 
2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości2.7 2.8 sciężki świętości
2.7 2.8 sciężki świętości
 
Mrp 2 2013
Mrp 2 2013Mrp 2 2013
Mrp 2 2013
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
 
Homo Viator Religiosus
Homo Viator ReligiosusHomo Viator Religiosus
Homo Viator Religiosus
 
Familiaris consortio
Familiaris consortioFamiliaris consortio
Familiaris consortio
 
Prześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfPrześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdf
 
Prześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdfPrześladowanie chrześcijan.pdf
Prześladowanie chrześcijan.pdf
 
Przykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacjaPrzykazanie szóste - prezentacja
Przykazanie szóste - prezentacja
 
kilka spostrzeżeń o homo
kilka spostrzeżeń o homokilka spostrzeżeń o homo
kilka spostrzeżeń o homo
 
Odebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinnośćOdebrać dzieciom niewinność
Odebrać dzieciom niewinność
 
Prawosławie
PrawosławiePrawosławie
Prawosławie
 
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016
Miesiecznik Znak 730 Marzec 2016
 
Religie swiata
Religie swiataReligie swiata
Religie swiata
 

10 przykazań Bożych

 • 2. Czegozabrania Bóg, gdy nakazuje: "Niebędziesz miał cudzychbogówprzede Mną" (Wj 20,2)? ► politeizmu lub bałwochwalstwa, ► zabobonu, ► wróżbiarstwa, ► magii, czarów i spirytyzmu, ► świętokradztwa, ► symonii, ► ateizmu, ► agnostycyzmu, ► indyferentyzmu lub ateizmu praktycznego.
 • 3. Czy nakaz Boży: "Niebędziesz czynił żadnej rzeźby..." (Wj 20,3) zakazuje kultuobrazów? ► W Starym Testamencie nakaz ten zabraniał przedstawiania Boga w jakichkolwiek wizerunkach. Odmomentu Wcielenia Syna Bożego chrześcijański kult świętych obrazów jest usprawiedliwiony, ponieważ opiera się na misterium Syna Bożego,który stał się człowiekiem ► Nie chodzi tu o oddawanie czcisamemu obrazowi, lecz o oddawanie czciosobie, którą ten obraz przedstawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, aniołom i świętym.
 • 5. ► Drugie przykazanie nakazujeszanować imię Pańskie. ► Imię Pańskiejest święte. ► Święte imięBoże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić, wychwalać, uwielbiać. ► Zakazanejest więc jego nadużywanie w celu popełnienia zbrodni i wszelkie nieodpowiednie używanie imienia Bożego, jak bluźnierstwo, które ze swej natury jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewierności wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.
 • 7. Co to jest wiarołomstwo? ►Wiarołomstwo jest wtedy, gdy ktoś pod przysięgą składa przyrzeczenie, którego nie ma zamiaru dotrzymać, lub gdy ktoś złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, nie dotrzymuje słowa. Jest grzechem ciężkim przeciw Bogu, który jest zawsze wierny w swoich obietnicach.
 • 9. Trzecieprzykazanie ► Szabat, który oznaczał wypełnienie pierwszego stworzenia, został zastąpiony przez niedzielę. ► W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazanewierni sązobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej. ► W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazanewierni sązobowiązani powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwejdniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego
 • 10. Świętanakazane ►ŚwiętejBożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I) ►Objawienie Pańskie(6 I) ►Najświętszego Ciała iKrwiChrystusa - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) ►WniebowzięcieNajświętszej Maryi Panny- Matki Boskiej Zielnej(15 VIII) ►Wszystkich Świętych (1 XI) ►Boże Narodzenie (25 XII)
 • 11. Czcij ojca i matkę
 • 12. Obowiązki dzieciwobecrodziców ► szacunek, ► wdzięczność, ► posłuszeństwo, ► pomoc.
 • 13. Obowiązki rodzicówwobecdzieci ► wychowanie, ►przekazywanie wiary, ► szacunek, ► zaradzanie potrzebom materialnym iduchowym, ► pomoc w wyborze szkoły i drogi życiowej.
 • 15. Ochrona życia ► Każde życie ludzkie od chwilipoczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chcianadla niej samej naobraz i podobieństwo Boga żywego i świętego. ► Zakazzabójstwa nie znosi prawa do unieszkodliwienia napastnika. Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne.
 • 16. Czego zakazuje piąte przykazanie? ► zabójstwa, ► przerwania ciąży, ► eutanazji, ► samobójstwa, ► zgorszenia.
 • 17. Karaśmierci ► 1992 r.: ► Ochrona wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika.Z tej racjitradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzypublicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa,nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi (nr 2266).
 • 18. Karaśmierci ► Korekta w 1998 r.: ► Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza karyśmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochronyludzkiego życia przedniesprawiedliwym napastnikiem. ► Dzisiaj, biorąc pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje państwo, aby skutecznie ukarać zbrodnię i unieszkodliwić tego, kto ją popełnił, nie odbierając muostatecznie możliwości skruchy, przypadki absolutnej konieczności usunięcia winowajcy «są bardzorzadkie,a być może już niezdarzają się wcale» (nr2267).
 • 19. Troskao życie ►Mamy rozsądnie troszczyć się o zdrowie fizyczne, własne i drugiegoczłowieka, wystrzegając się kultuciała i unikając wszelkiego rodzaju nadużyć. ►Jest zabronione używanie narkotyków, które wyrządzają bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu,jak również nadużywanie pożywienia, alkoholu,tytoniu ileków.
 • 20. Czy dozwolone są przeszczepy i oddawanie narządów przed śmiercią lub po śmierci? ► Przeszczep narządów jest zgodny z prawem moralnym, jeśli dawca wyraża zgodę i nie grozi mu zbyt duże niebezpieczeństwo i ryzyko. ► Szlachetny czyn oddawania narządów po śmierci może mieć miejsce wtedy, gdy została w całejpełni stwierdzona rzeczywista śmierć dawcy.
 • 21. Wojna sprawiedliwa? ►Tak długo jednak jakbędzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędnekompetencjei wyposażonej w odpowiednią siłę,rządom nie można odmawiać prawa do koniecznejobrony, bylewyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań.
 • 22. Wojna sprawiedliwa? ► szkoda wyrządzana przez napastnikanarodowi lub wspólnocie narodów jest długotrwała, poważna i niezaprzeczalna; ► wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne; ► uzasadnione warunki powodzenia; ► użycie broni nie pociąga za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć(potęgę współczesnych środków niszczenia).
 • 24. Człowiekjest istotą seksualną ►Bógstworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. ►Stworzył ich, by byli dla siebie nawzajemi dla miłości. ►Stworzył ich, uzdalniając do erotycznego pożądania i rozkoszy. ►Stworzył ich do przekazywania życia.
 • 25. Czystość ►CZYSTOŚĆ: cnota, z pomocą którejzdolny do namiętności człowiek świadomie i zdecydowanie rezerwuje swoją aktywność erotyczną dla miłości i przeciwstawia się innym pokusom seksualnego podniecenia izaspokojenia czy używania innych osób dla własnego zaspokojenia.
 • 26. Seksualnośća miłość ► Tam, gdzieseksualność oddzielona jest odmiłości i szuka się wyłącznie zaspokojenia żądz,niszczy się sens seksualnego zjednoczenia mężczyznyi kobiety. ► Seksualne zjednoczeniejest najpiękniejszym, cielesno-duchowym wyrazem miłości. Ludzie, którzy szukają seksu bezmiłości, oszukują, ponieważ bliskość ciał nie odpowiada bliskości ich serc. ► Seks staje się nieludzki, zostaje zdegradowany do roli używki i staje się towarem. ► Dopiero zobowiązująca i trwała miłość tworzy przestrzeń dla właściwie przeżywanej i trwale uszczęśliwiającej seksualności.
 • 27. Kościóła homoseksualizm ► Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i przeznaczył ich ciała dla siebie nawzajem. ► Kościółbez zastrzeżeń akceptuje ludzi, którzy czują się homoseksualni. Nie powinni być z tego powodu dyskryminowani. ► Wzywa takie osoby do zachowaniaczystości. ► Jednocześnie odnośnie do wszelkich form kontaktów seksualnychosób tej samej płci, Kościółmówi, że są niezgodne z porządkiem stworzenia.
 • 28. Odpowiedzialnerodzicielstwo ► Kościółpotwierdza i broni prawa małżonków do decydowania w ramach naturalnych metod regulacji poczęć o liczbie dzieci i odstępie czasowym między kolejnymi narodzinami. ► Wszystkie dzieci, którymi obdarza Bóg, sąłaskąi wielkim błogosławieństwem. To nie oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie nie powinni brać pod uwagę w tym względzie swojej sytuacjiekonomicznej, socjalnejczy zdrowotnej. ► Jeżeli mimo to pojawi się dziecko, powinni przyjąć je z radością i wielką miłością.
 • 29. ► Chrześcijańskie małżeństwo musi i powinno odpowiedzialnie obchodzić się z darem przekazywania życia, stosując metody naturalnego planowaniarodziny. ► Istnieją jasne kryteria, których małżonkowie powinni przestrzegać:  regulacja poczęć nie może oznaczać,żepara wyklucza poczęciedziecka,  nie możeteż oznaczaćzamknięcia się na dzieci zpobudek egoistycznych,  nie możeoznaczać,że wolno stosować w tym względzie każdyśrodek czyto zapobiegający poczęciu,czyniszczący życie poczętegodziecka.
 • 30. Sztucznezapłodnienie ► Małżeństwa cierpiące z powodu bezpłodności mogą przyjąć wszelką pomoc medyczną, która nie stoi w sprzeczności z godnością osoby, z prawami mającego się począć dziecka i ze świętością sakramentu małżeństwa. ► Badaniamedyczne i zabiegi mające pomóc w poczęciu dziecka muszą kończyć się tam, gdzie spłodzenie potomstwa stajesię aktem technicznym niezależnym od pożycia intymnego małżonków.
 • 32. Siódme przykazanie ► Mówi o poszanowaniu i powszechnym przeznaczeniu dóbr, o własności prywatnej dóbr, o szacunkudla osób i ich dóbr oraz integralności stworzenia. ► Kościółznajduje w tym przykazaniu także podstawy swojej nauki społecznej, która obejmuje słuszne postępowanie w działalności gospodarczej, w życiu społecznym i politycznym, prawo i obowiązek pracy ludzkiej,sprawiedliwość i solidarność miedzy narodami, miłość do ubogich.
 • 33. Własność prywatna ►Prawo do własności prywatnej istnieje,pod warunkiemże została ona otrzymana lub nabyta w sposób sprawiedliwy i że pozostaje pierwszoplanowe powszechne przeznaczenie dóbr w celu zaspokojenia fundamentalnychpotrzeb wszystkich ludzi.
 • 34. Czego zakazuje siódme przykazanie? ► Kradzieży; ► niesprawiedliwych wynagrodzeń; ► spekulacji,które sztucznie podwyższają ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka; ► fałszowaniaczeków i rachunków; ► oszustw podatkowych i handlowych, ► świadomego wyrządzania szkody własności prywatnej lub publicznej. ► lichwy, ► korupcji, ► prywatnego nadużywania dóbr społecznych, ► źle wykonanych prac, marnotrawstwa.
 • 35. Postawa człowiekawobeczwierząt ►Człowiek winientraktować zwierzęta, któresą stworzeniami Boga, z życzliwością, unikajączarówno przesadnej miłości wobec nich, jak i wykorzystywania ich w sposób niegodziwy, przede wszystkim dla doświadczeń naukowych wykonywanych poza rozsądnymi granicami ipołączonych z zadawaniem im niepotrzebnych cierpień.
 • 36. Reguływłasności intelektualnej ► Przywłaszczenie sobie własności intelektualnej jest także kradzieżą. ► Nie tylko plagiat jest kradzieżą.Kradzieżwłasności intelektualnej zaczynasię od odpisywania w szkole, nielegalnego ściągania danych z Internetu, sporządzania niedozwolonych kopii względnie przerzucania skradzionych kopii na inne nośniki, a kończy się na handlowaniu skradzionymi koncepcjami i ideami. Każdeprzejęcie cudzej własności intelektualnej wymaga pozwolenia i uiszczenia odpowiedniej opłaty względnie wymienienia udziału intelektualnego inicjatora w nowo powstałym dziele.
 • 37. Czy chrześcijaninowi wolno obstawiać zakłady i wypełniać kupony w grach losowych? ► Zakładyi gry losowe są wtedy nieetyczne, gdy gracz narażana szwank swoje utrzymanie. Jeszcze gorzej jest wówczas, gdywystawia innychludzi na ryzyko utraty niezbędnych do życia funduszy, zwłaszcza zaś tych, którzy powierzeni sąjego opiece. ► Postępowaniem niezwykle niemoralnym jest inwestowanie potężnych sum w zakładach, podczas gdy innym brakuje środków naartykuły najpotrzebniejsze. Zakładyi gry losowe mogą uzależnić i zniewolić człowieka.
 • 39. Czego zakazuje ósme przykazanie? ► fałszywegoświadectwaikrzywoprzysięstwa,kłamstwa, ► ciężkośćkłamstwamierzy sięnaturą prawdy,którą onozniekształca,zależnie odokoliczności,intencjijegoautora,krzywd doznanychprzez tych,którzy są jegoofiarami; ► pochopnegosądu,obmowy,zniesławienia,oszczerstwa,któreniszczą dobre imięicześćbliźniego,doktórychma prawokażda osoba; ► pochlebstwa,służalczości,chełpliwości,przede wszystkimgdyzmierzają do popełnieniagrzechówciężkichlubdoosiągnięcianiegodziwychkorzyści; ► Wykroczeniepopełnioneprzeciwprawdziedomaga sięnaprawieniakrzywd.
 • 40. Co to jest kłamstwo? ►Kłamstwooznacza świadomei celowe mówienielub działanie niezgodniez prawdą. ►Ktokłamie,oszukuje samego siebie i innych, którzy mają prawo do tego, by znać całą prawdę o stanierzeczy.
 • 41. Czego domaga się 8. przykazanie? ► Poszanowania prawdy, kierowanego roztropną miłością: w komunikacjii w przekazie informacji należy brać pod uwagę dobro osobiste i dobro wspólne, poszanowanie życia prywatnego, niebezpieczeństwo zgorszenia; w strzeżeniu tajemnic zawodowych, które powinny być zawsze zachowane, z wyjątkiem przypadków szczególnych z powodu ważnych motywów. Wymagane jest także poszanowanie tajemnic powierzonych w sekrecie.
 • 42. Jak tajna jest tajemnica spowiedzi? ► Tajemnicaspowiedzi jest święta. Nie wolnojej złamać choćby nawet z najbardziej ważnego powodu. ► Nawet w przypadku najcięższych przestępstw kapłanowi nie wolno zadenuncjować penitenta. Ma jedynie możliwość odmówić udzielenia rozgrzeszenia, jeżeli spowiadający nie zgłosi się na policję. Nawet drobnostek ze spowiedzi dziecka kapłanowi nie wolno zdradzić, choćby go torturowano.