Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

蔬菜090211

日语系列之小卡片

 • Be the first to comment

蔬菜090211

 1. 1. 编者:何 进 卢惠景 时间:2009-01-13
 2. 2. 白(bái ) 菜(cài) ài) ài cài) ha ku sai はくさい bē cǎi 闽南语 @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 3. 3. 黄(huáng)瓜(guā) 黄(h á )瓜( ā) kyuu ri きゅうり qì guā/guē @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 4. 4. 南(nán) 瓜(guā) nán) guā) ka bo cha カボチャ nām guā @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 5. 5. 西(xī)红(hó )柿(shì) ī hì) hì xī) hóng) hóng shì) to ma to トマト Chào gi à @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 6. 6. 茄(qié)子(zi) ié) ié i qié) zi) na si なす gioú @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 7. 7. 洋(yáng)葱(cōng) á cōng) ō yáng) ta ma ne ki たまねぎ yōη cāng @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 8. 8. 大(dà)蒜(suàn) dà) suàn) à nin ni ku にんにく suān à @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 9. 9. 菠(bō)菜(cài) bō) ài) ài cài) hou nen sou ほうねんそう buē líng @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 10. 10. 生(shēng)菜(cài) shēng) hē ài) ài cài) re ta si レタス páng cài @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 11. 11. 土(tǔ)豆(dò ) dòu) dòu ja ga i mo じゃがいも mā líng zú @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 12. 12. 萝(luó)卜(b ) l ó) ó) luó bo) bo da i kon だいこん cài táo @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 13. 13. 胡(hú)萝(l ó)卜(b ) hú) ó) luó luó) bo) bo nin jin にんじん hōng cài táo @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 14. 14. 辣(là) 椒(jiā ) là) jiāo) jiāo tou ga ra xi とうがらし huān jiō à @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 15. 15. 大(dà) 豆(dò ) dà) dòu) dòu da i zi だいず duā dǎu @ 厦门华日通2009 www.xmtiic.com
 16. 16. 日语充电站: http://hi.baidu.com/xmhrt_japan/ http://hi baidu com/xmhrt japan/

×