Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa salut escola

317 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa salut escola

 1. 1. APLICACIÓ DEL PROGRAMA SALUTESCOLA A L’INSTITUT MANUEL DEMONTSUAR
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació INS Manuel de Montsuar TRETS DISTINTIUS DEL MONTSUAR QUE AFAVOREIXEN LA CONSECUCIÓ DEL PROJECTE SALUT I ESCOLAEl nostre Institut vetlla per:• Bastir un procés densenyament- aprenentatge òptim acompanyat d’una formació en valors i hàbits de conducta social que farà créixer com a persones i els preparem per formar part activa de la societat.
 3. 3. El nostre Institut vetlla per: •Dins el Projecte Educatiu de Centre, entre altres objectius, com a objectiu específic fem constar que som un centre que promou la salut implicant diferents sectors de la comunitat amb la coordinació amb la Plataforma de la convivència. Millorar la coordinació implicant-t’hi els serveis de salut comunitària i utilitzant altres recursos presents en el territori amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels adolescents. •Dinamitzar la coordinació i la corresponsabilització de tots els professionals que formen part de la CAD, en la qual s’inclou el professional del projecte Salut i Escola.
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació INS Manuel de MontsuarComissió d’Atenció a la DiversitatFuncions:• Atenció directa a l’alumnat: Docència, Atenció individualitzada.• Suport tècnic al professorat• Orientació a l’alumnat i suport a l’Acció Tutorial.Recursos humans:• Cap d’estudis, Psicopedagoga de l’EAP, Assistent Social de l’EAP, Psicòloga de l’AMPA,Tallerista, Coordinadors d’ESO i 2 especialistes d’orientació educativa, infermer.
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació INS Manuel de Montsuar OBJECTIUS DE LA CAD• Millorar la convivència i cohesió social del centre. Treballar perquè l’alumnat adquireixi habilitats bàsiques per la vida amb positivitat i solidaritat per afrontar diverses situacions, essent conscient de les circumstàncies socials que ens envolten i col·laborant en la seva millora.• Aconseguir resultats acadèmics favorables millorant les competències i el rendiment de tot l’alumnat, concretament d’aquell amb necessitats educatives especials i específiques. Fent propostes d’atenció a la diversitat que afavoreixin la inclusió.• Promoure l’autonomia, iniciativa personal i l’autorreflexió sent conscient de les pròpies capacitats i limitacions per afrontar adequadament la seva realitat.• Acompanyar el procés d’orientació de l’alumnat i les seves famílies al llarg del tram de la secundària ajudant a tenir criteri i a ser crític a l’hora de prendre decisions per continuar la seva formació postobligatòria i promoció vers la vida adulta.• Incrementar la qualitat de l’educació dels alumnes. Els eduquem amb la vida i per a la vida.
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació INS Manuel de MontsuarEIXOS TUTORIALS QUE TREBALLEM• Mediació i convivència• Habilitats Socials•Noves Tecnologies• Aspectes Medioambientals• Alimentació i Nutrició• Voluntariat• Educació en el lleure• Prevenció de riscos• Orientació Acadèmica-Professional
 7. 7. PLA DE SALUT•Eixos tutorials que treballem: - Us i Abús de les drogues - Afectivitat i Sexualitat - Alimentació i Nutrició
 8. 8. DEFINICIÓ DE SALUT:La Salut és:"una manera de viure alegre, autònoma isolidària ". Aquesta definició entén la salut no com unestat sinó com un equilibri en el qual lalegria,lautonomia i la solidaritat són els determinants quepoden aconseguir que les persones,independentment de si pateixen o no una malaltia,gaudeixin duna bona salut. X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Perpinyà el 1976
 9. 9. Objectius. Treballar per garantir que l’entorn de l’institut sigui saludable. Promoure estils de vida saludables entre l’alumnat, i també entre lesfamílies, personal docent i PAS.. Desenvolupar la maduració de l’alumnat i les seves habilitatspersonals per poder tenir cura de la seva salut física, mental i social.. Potenciar la coordinació de l’institut amb els serveis educatius isanitaris així com amb la resta de recursos comunitaris en l’àmbit de lapromoció de la salut, a nivell de prevenció, assessorament i tractament.. Oferir un espai d’assessorament individual i confidencial a l’alumnatper poder consulta sobre la seva salut de manera que es pugui fer unaatenció preventiva.. Reduir les conductes de risc associades a l’etapa de l’adolescència.
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació INS Manuel de Montsuar METODOLOGIA DE TREBALL• Funcional, significativa i Motivadora per a tots.• Suport tècnic als tutors mitjançant la cotutorització de casos amb necessitats específiques i especials• Posem a la disposició de tutors/es i resta de professorat el nostre saber psicopedagògic.• Atenció psicològica de l’alumnat que ho necessita.• Realització de sessions tutorials en algunes activitats concretes. – 1r ESO: Acollida grup, Ciberbulling... – 2n ESO: Autoestima’t. – 3r ESO: Acontracuerpo – 4t ESO: Orientació Acadèmica i Professional.
 11. 11. EIX: ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓCURS ACTIVITAT HOR Trimest COORDINADOR INS. RESPONSABLE MATÈRIA REPETIR ES re ACTIVITAT1r ESO I tu, com t’alimentes 1 1 Coordinadora 1r cicle Salut i Escola (Anna Tutoria Manonelles)2n ESO I tu, com t’alimentes (part 1 1 Coordinadora 1r cicle Salut i Escola (Anna Tutoria II) Manonelles)3r ESO Anatomia i fisiologia 8 2 Dept. ciències Professorat ciències Ciències humana naturals3r ESO Contracuerpo 3 2 Coordinadora 2n cicle Equip psicopedagògic i Tutoria tutors1r btx Cine fórum Supersizeme 3 2 Coordinadora Tutors Tutoria batxillerat1r btx Alimentació i esport 1 2 Coordinadora Salut i Escola Tutoria batxillerat
 12. 12. EIX: ÚS I ABÚS DE DROGUESCURS ACTIVITAT HORES Trimestr COORDINADOR INS. RESPONSABLE ACTIVITAT MATÈRI REPETI e A R1r ESO Ordago 4 Tots Coordinadora 1r cicle Tutors i Ajuntament de Lleida Tutoria (sessió tabac, temps lliure, pressió de grup i autoestima)2n ESO Ordago 4 Tots Coordinadora 1r cicle Tutors i Ajuntament de Lleida Tutoria (sessió alcohol, temps lliure, pressió de grup, autoestima)3r ESO Max a escena Teatre+2 2 Coordinadora 2n cicle Tutors i Ajuntament de Lleida Tutoria3r ESO Institut Guttman Xerrada+1 2 Coordinadora 2n cicle Tutors i Institut Guttman Tutoria 4rt Històries de Max Expo+1 2 Coordinadora 2n cicle Tutors, Ajuntament de Lleida Tutoriad’ESO i AntiSida1r btx Situacions de risc 3 2 Coordinadora batxillerat Tutors i Ajuntament de Lleida Tutoria2n btx Road Show Show+1 1 Coordinadora batxillerat Tutors i Ajuntament de Lleida TutoriaTOTS Dia mundial sense tabac 3 CAD Salut i Escola, AECC, Ajuntament de Lleida
 13. 13. AFECTIVITAT I SEXUALITATCURS ACTIVITAT HORES Trimestr COORDINADOR INS. RESPONSABLE ACTIVITAT MATÈRIA REPETIR e1r ESO Canvis físics i psicològics 2 2 Coordinadora 1r cicle Equip psicopedagògic Tutoria2n ESO Afectivitat i sexualitat 2 2 Coordinadora 1r cicle Salut i Escola i tutors Tutoria3r ESO La reproducció humana. 8 2 Departament ciències Professorat ciències Ciències Anatomia i fisiologia naturals3r ESO Per estimar-te, m’estimo 3 3 Coordinadora 2n cicle Tutors i Associació Antisida Tutoria4rt ESO Parlem de sexualitat 3 3 Coordinadora 2n cicle Tutors i equip psicopedagògic Tutoria1r btx Situacions de risc – Preserva’t 2 2 Coordinadora Associació Antisida Tutoria batxilleratTOTS Dia mundia contra la Sida 1 CAD Associació Antisida i Salut i Escola
 14. 14. CONTEXT DE L INSTITUT FUNCIONAMENT Trets distintius: ON SOM? Organització: COM FUNCIONEM? L’INSTITUT VETLLA PER: - Comissió PAT, (Coor. de cicle, Coor. Pedagògic, Cap - Bastir un procés densenyament- aprenentatge òptim d’estudis, especialistes orientació, Eap, Infermer). acompanyat d’una formació en valors i hàbits de conducta social Reunions; Setembre, Trimestralment, fi curs (Juliol). per fer créixer els nois i noies com a persones competents - CAD (Setmanalment) socialment. - AMPA(mensualment) - Dinamitzar la coordinació vers la cooresponsabilització del professorat i professionals externs que formen part de la CAD. - Plataforma de la Convivència (mensualment)- Regidors educació, tècnics de joventut, cap - Prioritzar, entre altres, l’objectiu específic de promoure la salut d’estudis, mosso d’esquadra referència, psicòloga de implicant diferents sectors de la comunitat amb la coordinació l’ampa, SS Consell comarcal, tècnics joventut Consell de la Plataforma de la convivència. Comarcal, Presidenta Ampa, Inspecció Educativa. - Cursos per a Famílies. (3 dijous de febrer)TRAJECTÒRIA no sóm illes sóm continents QUÈ FEM? Tres moments: QUIN PROCÉS? 1. Intervenció individual Espai- Consulta Oberta (només - Opinions de les famílies : Pares: “l’únic lloc en què pivotava el cas una persona, poca transmissió d’informació i estic tranquil és quan el meu fill és a l’ins. poc treball compartit) - Sessions tutorials : Sexualitat, Nutrició, Tabaquisme. 2. Coordinació: Intervenció individual + intervenció grupal - Sessions per tot linstitut amb la col·laboració dels (integració del programa Salut i escola formant part dels alumnes conductuals. SIDA eixos tutorials. Implica Coordinació amb els tutors, però encara hi havia poca transmissió en quant a casos - Corresponsabilització de Casos individuals. individuals. Treball paral·lel. 3. Corresponsabilitat: Intervenció compartida amb els tutors/res, psicopedagogues del centre, EAP i/o altres professionals implicats fent un pas més de la coordinació a la corresponsabilitat: des de la revisió conjunta de casos individuals i de les actuacions grupal de tutoria). Col·laboració d’agents educadors de l’entorn.

×