Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del plans economicofinancers

398 views

Published on

Presentació del plans economicofinancers

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació del plans economicofinancers

  1. 1. Presentació
del
pla
economicofinancer
 Aquest
document
pretén
aclarir
els
gràfics
de
dades
econòmiques
 
 El
pla
economicofinancer
que
presentem
és
per
a
tres
exercicis
fiscals.
La
data
de
 començament
 de
 l’activitat
 serà
 el
 setembre
 del
 2016,
 coincidint
 amb
 l’inici
 del
 curs
escolar.
 El
rebut
de
menjador
està
exempt
d’IVA,
però
no
així
les
compres
que
hem
de
fer
 per
 elaborar
 els
 àpats.
 Calculem
 que
 aproximadament
 un
 60%
 de
 les
 despeses
 tindran
un
4%
d’IVA,
corresponen
als
articles
de
primera
necessitat;
un
20%
seran
 productes
 elaborats,
 als
 quals
 s’aplica
 un
 IVA
 del
 10%,
 i
 un
 10%
 de
 la
 despesa
 tindrà
un
IVA
del
21%.
 Apartat
número
1,
inversions,
calculem
una
despesa
anual
de
1.000€

en
concepte
 de
 maquinària
 per
 al
 primer
 exercici
 a
 la
 qual
 cal
 afegir
 500€
 de
 l’apartat
 de
 material
(estris
de
menjador
i
cuina)
per
al
segon
exercici.
A
més,
cada
any
es
farà
 una
reinversió
de
2.000€,
un
2%
dels
ingressos.

 En
l’apartat
número
2,
finançament,
no
preveiem
cap
dipòsits,
subvencions,
ni
cap
 altre
fons.
 Els
 ingressos
 previstos
 per
 al
 desenvolupament
 de
 l’activitat
 provenen
 de
 la
 quota
 de
 menjador
 que
 paguen
 les
 famílies.
 El
 preu
 actual
 del
 menú,
 que
 ens
 comprometem
 a
 mantenir,
 és
 de
 3,96€
 al
 dia.
 Calculant
 una
 mitjana
 de
 20
 dies
 laborables
al
mes
fem
un
supòsit
d’ingrés
mensual
de
80€/infant.
Actualment
hi
ha
 inscrits
 a
 l’escola
 214
 alumnes;
 però
 segons
 les
 dades
 que
 tenim
 dels
 darrers
 trimestres
hi
ha
una
mijana
de
195
persones
al
mes
que
utilitzen
el
servei.
 En
 l’apartat
 número
 3,
 productes
 i
 serveis,
 descomptem
 els
 mesos
 de
 juliol
 i
 agost,
que
no
hi
ha
servei;
per
tant
no
hi
ha
ingressos
i
reduïm
al
50%
de
l’activitat
 els
mesos
de
setembre
i
gener
per
fer
compensació
de
les
vacances
escolars.

 Hi
ha
previstos
aproximadament
175
dies
lectius
durant
cada
curs
escolar.
 Calculem
que
necessitem
gairebé
la
meitat
dels
ingressos
per
elaborar
els
menús,
 per
això
posem
un
marge
del
50%.
 Com
els
rebuts
a
les
famílies
que
cobra
l’escola,
on
s’inclou
la
quota
de
menjador
 estan
exempts
d’iva,
hem
posat
0%
en
l’IVA
associat
al
servei. L’altre
punt
d’ingressos
que
figura
en
l’apartat
número
3
de
productes
i
serveis
es
 refereix
al
menús
extres
de
professors
i
altres
persones
que
fan
ús
del
servei
de
 menjador
esporàdicament.
Com
que
no
en
tenim
dades
el
càlcul
és
0.

 Altres
despeses
previstes
en
aquest
pla
són:
 • 1.000€
en
reparacions
i
manteniment
de
les
instal·lacions
anuals
 • Servei
d’empresa
en
seguretat
alimentària
de
1.000€
anuals
 • 400€
a
l’any
assegurances
per
ampliar
la
responsabilitat
civil
de
la
pòlissa
 ja
existent

  2. 2. • 700€
anuals
de
gestoria
 Aquestes
despeses
figuren
en
l’apartat
4,
costos
no
imputables
al
servei
 També
hi
trobem
el
fons
de
contingència,
la
reserva
d’un
2%
del
total
d’ingressos
 reservats
 per
 insolvències.
 Però
 que
 en
 realitat
 considerem
 un
 fons
 per
 cobrir
 baixes,
acomiadaments
o
altres
imprevist.
 A
l’apartat
número
5,
equip
promotor;
hem
previst
el
primer
exercici
una
persona
 treballant
amb
sou
de
1.000€.

 A
l’apartat
número
6,
personal,
hi
figura
el
sou
d’un
cap
de
cuina,
,
amb
un
cost
de
 1.800€
mensuals
i
un
ajudant
amb
un
cost
de
1.400€
mensuals;
que
corresponen
 als
contractes
de
les
dues
persones
que
subroguem
de
l’anterior
empresa.
 Els
contractes
que
realitza
l’AMPA
per
al
servei
respon
al
règim
de
treballadors
fix
 discontinu,
és
a
dir
que
treballen
10
mesos
a
l’any;
per
això
es
calculen
12
pagues.
 Pel
que
fa
a
l’apartat
número
8,
gestió
de
cobraments,
entenem
que
el
cobrament
 dels
rebuts
s’abona
el
mateix
mes
que
es
realitza
el
servei.
 Els
pagaments
als
proveïdors,
en
canvi,
es
realitzen
a
30
dies
en
un
70%
dels
casos
 i
al
comptat
en
un
30%
dels
casos.
 En
 el
 darrer
 apartat,
 introducció
 de
 dades
 i
 fiscalitat,
 entenem
 que
 els
 treballadors
 cotitzen
 en
 el
 règim
 general
 de
 la
 Seguretat
 Social
 i
 per
 tant
 tributarem
segons
l’IRPF.
 Podem
 resumir
 tot
 el
 que
 s’exposa
 en
 el
 pla
 econòmic
 a
 grans
 trets
 en
 percentatges.
En
síntesi
els
conceptes
són:
 • 195
menús
diaris
a
80€

ingressos
anuals
de
140.400€
 • La
matèria
primera
suposa
un
50%

70.200€
 • El
sou
dels
treballadors
suposa
aproximadament
un
40%
63.000€
 • El
10%
restant
(14.040€)
és
per
a
contingències
i
millores

 

  3. 3. Presentació
del
pla
economicofinancer
 Aquest
document
pretén
aclarir
els
gràfics
de
dades
econòmiques
 
 El
pla
economicofinancer
que
presentem
és
per
a
tres
exercicis
fiscals.
La
data
de
 començament
 de
 l’activitat
 serà
 el
 setembre
 del
 2016,
 coincidint
 amb
 l’inici
 del
 curs
escolar.
 El
rebut
de
menjador
està
exempt
d’IVA,
però
no
així
les
compres
que
hem
de
fer
 per
 elaborar
 els
 àpats.
 Calculem
 que
 aproximadament
 un
 60%
 de
 les
 despeses
 tindran
un
4%
d’IVA,
corresponen
als
articles
de
primera
necessitat;
un
20%
seran
 productes
 elaborats,
 als
 quals
 s’aplica
 un
 IVA
 del
 10%,
 i
 un
 10%
 de
 la
 despesa
 tindrà
un
IVA
del
21%.
 Apartat
número
1,
inversions,
calculem
una
despesa
anual
de
1.000€

en
concepte
 de
 maquinària
 per
 al
 primer
 exercici
 a
 la
 qual
 cal
 afegir
 500€
 de
 l’apartat
 de
 material
(estris
de
menjador
i
cuina)
per
al
segon
exercici.
A
més,
cada
any
es
farà
 una
reinversió
de
2.000€,
un
2%
dels
ingressos.

 En
l’apartat
número
2,
finançament,
no
preveiem
cap
dipòsits,
subvencions,
ni
cap
 altre
fons.
 Els
 ingressos
 previstos
 per
 al
 desenvolupament
 de
 l’activitat
 provenen
 de
 la
 quota
 de
 menjador
 que
 paguen
 les
 famílies.
 El
 preu
 actual
 del
 menú,
 que
 ens
 comprometem
 a
 mantenir,
 és
 de
 3,96€
 al
 dia.
 Calculant
 una
 mitjana
 de
 20
 dies
 laborables
al
mes
fem
un
supòsit
d’ingrés
mensual
de
80€/infant.
Actualment
hi
ha
 inscrits
 a
 l’escola
 214
 alumnes;
 però
 segons
 les
 dades
 que
 tenim
 dels
 darrers
 trimestres
hi
ha
una
mijana
de
195
persones
al
mes
que
utilitzen
el
servei.
 En
 l’apartat
 número
 3,
 productes
 i
 serveis,
 descomptem
 els
 mesos
 de
 juliol
 i
 agost,
que
no
hi
ha
servei;
per
tant
no
hi
ha
ingressos
i
reduïm
al
50%
de
l’activitat
 els
mesos
de
setembre
i
gener
per
fer
compensació
de
les
vacances
escolars.

 Hi
ha
previstos
aproximadament
175
dies
lectius
durant
cada
curs
escolar.
 Calculem
que
necessitem
gairebé
la
meitat
dels
ingressos
per
elaborar
els
menús,
 per
això
posem
un
marge
del
50%.
 Com
els
rebuts
a
les
famílies
que
cobra
l’escola,
on
s’inclou
la
quota
de
menjador
 estan
exempts
d’iva,
hem
posat
0%
en
l’IVA
associat
al
servei. L’altre
punt
d’ingressos
que
figura
en
l’apartat
número
3
de
productes
i
serveis
es
 refereix
al
menús
extres
de
professors
i
altres
persones
que
fan
ús
del
servei
de
 menjador
esporàdicament.
Com
que
no
en
tenim
dades
el
càlcul
és
0.

 Aprofitant
el
servei
dels
productors
amb
què
treballarem,
proposem
un
servei
de
 cistella
ecològica
a
les
famílies.
Aquesta
activitat
començaria
en
el
segon
exercici
 i
caldria
un
mínim
de
30
famílies
per
posar‐la
en
marxa
el
servei.
Calculem
que
 cada
cistella
costaria
20€,
uns
80€
mensuals.

  4. 4. Per
dur
a
terme
aquesta
tasca,
caldria
afegir
una
altra
persona
al
projecte
a
temps
 parcial.
 A
 partir
 del
 tercer
 trimestre
 afegim
 un
 altre
 servei
 de
 transport
 de
 les
 cistelles
a
domicili,
cosa
que
faria
afegir
una
persona
més
al
projecte.
 Altres
despeses
previstes
en
aquest
pla
són:
 • 1.000€
en
reparacions
i
manteniment
de
les
instal·lacions
anuals
 • Servei
d’empresa
en
seguretat
alimentària
de
1.000€
anuals
 • 400€
a
l’any
assegurances
per
ampliar
la
responsabilitat
civil
de
la
pòlissa
 ja
existents
 • 700€
anuals
de
gestoria
 Aquestes
despeses
figuren
en
l’apartat
4,
costos
no
imputables
al
servei
 Dins
 les
 despeses
 no
 amortitzables,
 hi
 ha
 una
 previsió
 de
 3.000€
 per
 a
 la
 constitució
de
la
cooperativa
de
consum.
 També
hi
trobem
el
fons
de
contingència,
la
reserva
d’un
2%
del
total
d’ingressos
 reservats
 per
 insolvències.
 Però
 que
 en
 realitat
 considerem
 un
 fons
 per
 cobrir
 baixes,
acomiadaments
o
altres
imprevist.
 A
 l’apartat
 número
 5,
 equip
 promotor;
 hem
 previst
 el
 primer
 exercici
 dues
 persones
treballant
amb
sous
de
1.200€
i
1.000€.
A
partir
del
segon
exercici
i
amb
 la
posada
en
marxa
de
la
cistella
hi
afegim
un
altre
persona
a
l’equip
amb
jornada
 parcial
i
un
sou
de
500€.
Si
es
porta
a
terme
el
servei
a
domicili
de
les
cistelles
es
 preveu
un
altre
persona
treballant
a
temps
parcial
amb
un
sou
de
400€.
 A
 l’apartat
 número
 6,
 personal,
 hi
 figura
 el
 sou
 d’un
 cap
 de
 cuina,
 que
 és
 el
 contracte
que
subroguem
de
l’anterior
empresa,
amb
un
cost
de
1.950€
mensuals.
 Els
contractes
que
realitza
l’AMPA
per
al
servei
respon
al
règim
de
treballadors
fix
 discontinu,
és
a
dir
que
treballen
10
mesos
a
l’any;
per
això
es
calculen
12
pagues.
 Pel
que
fa
a
l’apartat
número
8,
gestió
de
cobraments,
entenem
que
el
cobrament
 dels
rebuts
s’abona
el
mateix
mes
que
es
realitza
el
servei.
 Els
pagaments
als
proveïdors,
en
canvi,
es
realitzen
a
30
dies
en
un
70%
dels
casos
 i
al
comptat
en
un
30%
dels
casos.
 En
 el
 darrer
 apartat,
 introducció
 de
 dades
 i
 fiscalitat,
 entenem
 que
 els
 treballadors
 cotitzen
 en
 el
 règim
 general
 de
 la
 Seguretat
 Social
 i
 per
 tant
 tributarem
segons
l’IRPF.
 Podem
 resumir
 tot
 el
 que
 s’exposa
 en
 el
 pla
 econòmic
 a
 grans
 trets
 en
 percentatges.
En
síntesi
els
conceptes
són:
 • 195
menús
diaris
a
80€

ingressos
anuals
de
140.400€
 • La
matèria
primera
suposa
un
50%

70.200€
 • El
sou
dels
treballadors
suposa
aproximadament
un
40%
57.200€
 • El
10%
restant
(14.040€)
és
per
a
contingències
i
millores

 


×