Proposta intercultural ideal

117 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta intercultural ideal

 1. 1. [Año]UOC:Interculturalitati educació(Aula 3)[ PAC-2 : PROPOSTA POLÍTICAINTERCULTURAL IDEAL]Grup: 12Aula: 3Membres del grup: Marta Fernández Valls, XimoAmiguet Saiz, Ana González Ponce i Núria Bel Pocurull.Nom de la wiki: Interculturalitat12-2012-13-2..Ximo Amiguet Nuria Bel Marta Fernández Ana Gonzalez
 2. 2. 2Índex1. Diagnòstic: identificació d’oportunitats i.................................................................................. 3amenaces, fortaleses i debilitats de fer una ................................................................................. 3proposta educativa intercultural general. .................................................................................... 32. Justificació coherent de la ......................................................................................................... 4proposta educativa intercultural................................................................................................... 43. Pla INTERCULTURAL ideal.......................................................................................................... 63.1 Formulació: principis,establiment dobjectius, elecció destratègies. ............................. 63.1.2 Iniciatives i plans per als immigrants. ............................................................................ 73.1.2 Tractament a la diversitat............................................................................................... 83.1.3 Tractament de la llengua ................................................................................................ 9vehicular.................................................................................................................................... 94.Implementació: polítiques,....................................................................................................... 10processos i estructures................................................................................................................ 104.1 Plans dacollida................................................................................................................. 115. Desafiaments........................................................................................................................... 13i limitacions de la proposta. ........................................................................................................ 136. Bibliografia i Webgrafia........................................................................................................... 14
 3. 3. 31. Diagnòstic:identificaciód’oportunitats i amenaces, fortaleses i debilitatsde fer una proposta educativa interculturalgeneral.DAFODEBILITATS:- Els casos específics de cada comunitat seran méscomplicats d’abordar, després de fer la propostageneral, ja que no tots pateixen les mateixes dificultats.- Professionals amb ment tancada respecte la sevacomunitat.FORTALESES:- Un guió que recull totes les ideesmés significants de les quatrecomunitats, pot abraçar el màximd’aspectes a tenir en compte.- Més complert a l’hora de donarrespostes.- Més qualitat en les respostes.- Tindrà més recursos per fer-los front.- Igualtat per a totes les comunitatsAMENACES:- Pot ser que no totes les comunitats encaixin amb laproposta educativa general. No totes les comunitatstenen les mateixes necessitats, per tant, podem trobarproblemes a l’hora d’aplicar estratègies que proposenaltres comunitats.- Exigència a l’hora de donar resposta concretes percasos específics.- Diferencies culturalsOPORTUNITATS:- Més recursos i més professionalitat- No discriminació- Treball en col·laboració ambdiferents professionals, de diferentscomunitats. (obtenció de més ideesvariades)- Cooperació.
 4. 4. 42. Justificació coherent de laproposta educativa intercultural.L’anàlisi de les polítiques educatives interculturals de les comunitats autònomes:Catalunya, Navarra, País Valencià i Illes Balears ens ha permès identificar les potencialitats mésclares dels programes de cadascuna per arribar a conformar una proposta de políticaintercultural ideal.La realitat educativa de les nostres aules fa que ens adonem dels profunds canvis quela societat ha viscut al llarg d’aquests últims segles. Per tal de donar resposta a la diversitatcultural actual de la societat espanyola, l’administració educativa ha de fomentar un tipus depolítiques educatives on l’interculturalitat sigui presa com un valor positiu. Per tal d’entendrela necessitat d’incloure la interculturalitat en el paradigma educatiu, farem referència alsquatre components de l’educació que s’anomenen en l’informe Delors (Delors J. L’Educacióquin gran tresor. UNESCO). Aprendre a conèixer: per entendre els fenòmens del món cal tenir coneixements i, peraixò, darrere de cada proposta o activitat hi hauria d’haver algun objectiu explícit quees refereixi als conceptes, idees clau o model que es vol ajudar a construir. Aprendre a fer: s’aprèn a través d’activitats que tenen la comunicació com a eina claudel procés d’aprenentatge, així com el treball cooperatiu, per tal de ser capaç deresoldre problemes, plantejar noves preguntes i noves hipòtesis, experimentar, etc. Aprendre a conviure: en el procés d’aprenentatge es va prenent consciència de lesnostres pròpies idees i coneixements, així com de la diversitat de maneres de mirar.Per tant, cal ajudar l’alumnat a desenvolupar la capacitat de ser crític, respectant lesdiverses opinions, tenint en compte les diverses situacions davant d’un mateix fet ofenomen, així com les possibles propostes, per ser capaç de prendre decisionsraonades. Aprendre a ser: L’autonomia personal és l’objectiu clau de tot procés educatiu,l’avaluació és una eina fonamental per desenvolupar-la, entesa com un procés depresa de consciència de l’aprenentatge mateix a través de l’explicitació dels errors, iles maneres de resoldre’ls en un procés compartit amb el professorat i els companys.Tot analitzant aquests quatre pilars, veiem que la interculturalitat és una premissabàsica dels reptes de l’educació del segle XXI. Així doncs, les polítiques educatives han derespondre a aquest repte que avui és la diversitat cultural per tal de construir una societat
 5. 5. 5cohesionada socialment i fomentar els principis de justícia, solidaritat, respecte a la diversitat iinclusió a la comunitat.El disseny d’una política intercultural ideal posa èmfasi en la construcció d’un marc deconvivència en base a la creixent realitat multiètnica i multicultural característica de l’escoladel segle XXI, un tret que cal assumir amb totes les seves conseqüències. La construcciód’aquest marc inclou diferents principis que cal tenir en compte, segons el Document 1/2003del Consell Escolar de Catalunya:– La llibertat i la igualtat de tots els éssers humans constitueix un principi bàsic de la nostracivilització i educar en aquest convenciment és una obligació moral i legal ineludible.– L’acceptació de la diversitat s’ha de fonamentar en el reconeixement previ de la igualtatesmentada. La diversitat no fa sinó enriquir el principi moral de la igualtat.– No hem de confondre, per tant, el terme diversitat amb el de desigualtat.L’acceptació de la diversitat ètnica o cultural no comporta necessàriament unainvitació a l’acceptació de la desigualtat social com una conseqüència “natural” daquestadiversitat, sinó com a resultat dels desequilibris de tota mena existents a nivell global en lanostra societat.En aquest context, la interculturalitat característica de les escoles és considerada comun projecte enriquidor de progrés social i desenvolupament humà.Al llarg dels últims anys, els diferents models de política educativa han anat variantdesde models segregacionistes, assimilacionistes i pluriculturalistes. En la nostra políticaintercultural ideal, ens basem en un programa d’educació intercultural fort que preparal’alumnat per a viure en una societat on la diversitat cultural és reconeguda com a legítima. Enaquesta societat la llengua materna és considerada una adquisició i un recolzament al llarg del’aprenentatge escolar. A més, la interculturalitat s’inclou dins el projecte educatiu dels centresper tal de desenvolupar en l’alumnat el gust i la capacitat de construcció conjunta d’unasocietat on la diferència es veu com una riquesa i no pas un factor segregador.A més, és necessari que aquesta política educativa intercultural s’apliqui a totl’alumnat de la comunitat educativa escolar, i no només a l’alumnat immigrant.Per acabar, justifiquem doncs la necessitat d’assolir un compromís global per part de lasocietat, i concretament per par de l’administració educativa, per atendre les dificultatsderivades dels processos de construcció de nous marcs de convivència. L’atenció digna de lesnecessitats de respondre a aquesta nova realitat s’aconsegueix amb la implicació de tots elsagents socials (ocupació, salut, ensenyament, habitatge, serveis socials..) treballant encomplicitat i coordinació, actuant amb decisió, ja que l’escola i l’educació per sí soles no podenrespondre al fenòmen de la immigració i la creació cultural. Per tant, les polítiques que s’hande dissenyar han de ser actives i globals d’equilibri poblacional amb l’intenció d’evitarconcentracions desproporcionades de col·lectius marginalitzats.
 6. 6. 63. Pla INTERCULTURAL ideal3.1 Formulació:principis,establimentdobjectius, elecciódestratègies.
 7. 7. 73.1.2 Iniciatives i plans per alsimmigrants.En una política educativa ideal no poden faltarunes iniciatives i plans per als immigrants. Amb la sevaabsència no estaríem parlant d ideal, sinó dunaproposta amb molts aspectes a millorar i canviar. Acontinuació parlarem de trets fonamentals que nopodem deixar de banda i que resulten de gran interès i funcionalitat.Elaborar un pla dacollida i datenció educativa a lalumnat immigrant on es doninresposta a les necessitats educatives de lalumnat estranger i es faciliti leducació intercultural ,sense excloure a ningú, oferint una educació de qualitat, fomentant la seva participació,integració i igualtat doportunitats.Pla dacollida i aproximació: sofereix loportunitat daprendre la llengua a lalumnatque desconeix els idiomes oficials.Oficina dacollida amb atenció a lalumnat immigrant i als seus familiars. Aquestesestan situades a les direccions territorials de cultura, educació i esport i en aquestes ha dhaverun mediador o mediadora amb experiència. Shan de facilitar recursos materials (físics, recercade pàgines web), estratègies i ajudes.Debats, conferències, tallers i taules rodones amb la finalitat de debatre i reflexionar sobre lanova realitat educativa.Campanyes de no violència i discriminació fomentant valors, actituds i bonesactuacions.Pla per la llengua i la cohesió social per respondre a leducació intercultural i la cohesiósocial.Guia educativa per a lalumnat immigrant. Ajuda a les famílies a conèixer el sistemaeducatiu, les seves característiques, aspectes organitzatius, drets i deures de lalumnat, altresaspectes interessants...El Pla dacollida lingüístic i cultural proposa materials útils i estratègies didàctiquesenfocades a leducació daltres segones llengües.
 8. 8. 83.1.2 Tractament a la diversitatEn una política intercultural ideal el tractament a ladiversitat és fonamental i amb això el foment de leducacióintercultural. Per aquest motiu hem de preparar a totes lespersones per viure la multiculturalitat social i destacarlentesa i la convivència, evitant la diferència, semprerespectant la diversitat cultural.Cal desenvolupar una cultura presidida per valors iactitud que afavoreixen la igualtat i la cohesió social. Sha detenir present la diversitat dorigens i de cultures dels diferents alumnes. Els canals decomunicació per informar a les famílies han de tenir en compte la diversitat social, econòmica icultural. Lassociació de mares i pares han dassumir aquesta diversitat i incorporar-la a lesseves propostes.Alguns plans i programes poden ajudar a atendre a la diversitat i a fomentar lainterculturalitat. A continuació destaquem els que considerem més oportuns en la nostraproposta ideal.Pla datenció a la diversitat. Contempla latenció de tots els alumnes, ja siguin discentsamb dificultats daprenentatge, nee, transitòries, permanents, altes capacitats... i ofereixrecursos i ajudes per ajudar a créixer acadèmicament i personalment, desenvolupant al màximles seves possibilitats. També ofereix una resposta educativa de qualitat, fomentant la inclusióde lalumnat immigrant, fent que lensenyament/aprenentatge resulti significatiu. Totlalumnat ha de participar i aprendre en el mateix entorn i obtenir una resposta adaptada a lesseves necessitats. Han daprendre tots i totes a viure la diferència com un factor positiu i cercarformes adequades per respondre a la diversitat. Sha de coordinar, comunicar i tenir bonaentesa amb la família, la institució, ladministració educativa i tots els professionals deleducació.Programa dacollida, integració i reforç educatiu. En aquest programa bàsicament esfomenta leducació intercultural i es potencia la integració social. Resulta imprescindibletreballar i reflexionar sobre la integració social, ajudant a tots i totes a sentir-se còmodes,integrats, naturals i el millor possible.
 9. 9. 93.1.3 Tractament de la llenguavehicularLes activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibresde text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum,haurien d’ésser normalment en les llengües autòctones. Els alumnes no poden ésser separatsen centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.Els departaments dimmersió lingüística , per tal que les llengües autòctonesmantinguin la funció de llengua de referència i de factor de cohesió social, han d’implantarestratègies educatives d’immersió lingüística que n’assegurin l’ús intensiu com a llenguavehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició d’aquestes estratègies ha de tenir encompte la realitat sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i el procésd’ensenyament del castellà.Els centres han d’adaptar els horaris a les característiques dels programes d’immersiólingüística, tenint en compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que s’hagind’impartir al llarg de l’etapa.Es podria crear un programa de suport temporal, destinada a lalumnat estranger denova incorporació al sistema educatiu, amb la finalitat de facilitar-li la superació delsproblemes inicials que dificulten la seua ràpida integració escolar en el centre.En una primera fase aquest programa oferiria un suport dirigit a compensar les necessitatslingüístiques de lalumnat. En una segona fase oferiria un suport dirigit a compensar lesnecessitats daprenentatge de lalumnat estranger en certes àrees o matèries del currículum,principalment en les instrumentals.
 10. 10. 104.Implementació: polítiques,processos i estructures.
 11. 11. 114.1 PlansdacollidaEs podria elaborar un Pla inicial per a latencióeducativa a lalumnat immigrant amb els objectius defacilitar leducació intercultural de tot lalumnat, així comproporcionar a lalumnat de comunitats immigrants unaeducació de qualitat que respongui a les seves necessitatseducatives específiques i que fomentin la sevaparticipació, integració i igualtat doportunitats en totes les activitats escolars. Entre lesmesures que inclouria el pla, la creació dun observatori per a la detecció de les necessitatseducatives de lalumnat immigrant, la posada en marxa duna oficina dacollida i atenció alalumnat immigrant i a les seves famílies, en cada una de les direccions territorials de cultura,educació i esport, la incorporació a aquestes oficines dun mediador cultural amb experiènciaen latenció a alumnat daltres cultures, la concessió dajuts i recursos de compensacióeducativa a centres docents que escolaritzen alumnat immigrant, o la creació de premis amaterials didàctics dirigits a latenció educativa a lalumnat immigrant.Així mateix, la conselleria de cultura i educació podria elaborar una pàgina web, on lacomunitat educativa pot trobar informació actualitzada sobre oficines dacollida, mediadorcultural; les convocatòries específiques en què es pot participar; diversos enllaços sobre lamateixa temàtica, les diferents activitats formatives per al professorat, recursos didàctics per alaprenentatge de llengües i de leducació intercultural; assessorament al professorat per partdels centres de formació, innovació i recursos educatius i, estratègies dintervenció lingüísticaper facilitar laprenentatge dels idiomes oficials a lalumnat estranger que sincorporatardanament al nostre sistema educatiu, amb la corresponent xarxa dassessories didàctiques.Es pot crear un congrés internacional deducació i immigració, amb la finalitat de debatre ireflexionar sobre aquesta nova realitat educativa.Els departaments d’educació podrien impulsar un pla per a la llengua i la cohesiósocial, entès com un nou instrument per afrontar latenció a la diversitat i aconseguir l’èxiteducatiu de tot l’alumnat davant de la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint lasocietat catalana. L’objectiu seria trobar respostes als nous reptes educatius que plantegen elsprofunds canvis socials.Per tal de respondre l’arribada d’alumnes nouvinguts, cada centre podria serresponsable de l’el·laboració d’un pla d’acollida per a alumnes nouvinguts. Els plans dacollidaselaborarien des de cada centre depenent de les necessitats de cada un i reflectirienlorganització dels recursos materials i humans per atendre els alumnes nouvinguts, el dissenydestratègies de comunicació amb lalumne i la família i determinaria les actuacions curricularsnecessàries per atendre.Aquest document hauria de sistematitzar:un protocol d’actuació per a tot l’alumnat de nou ingrés al centreles mesures especifiques que s’utilitzaran per atendre les necessitats comunicatives del’alumnatestratègies organitzatives i metodològiques d’atenció a la diversitatfomentar el coneixement entre l’alumnat i el respecte a la diversitat cultural ilingüística
 12. 12. 12fomentar entre tot l’alumnat pautes d’ús lingüístic favorables a la llengua catalanasensibilitzar la comunitat escolar per a l’educació interculturalestratègies per potenciar la participació de les famílies en la vida del centremesures per garantir la igualtat d’oportunitatscriteris d’avaluació de les mesures d’acollida i integració
 13. 13. 135. Desafiamentsi limitacions de laproposta.El fet de fer un pla general ideal per a totes les comunitats, implica que pot ser noarriba a cobrir totes les dificultats que es puguin presentar, ja que parlaríem d’un ventall massaampli on actuar. El desafiament el trobem en el moment en que a l’hora de decidir, cal que lesprimeres necessitats quedin cobertes, aquelles que són essencials i primordials per a una bonaacollida. Pot ser, l’ideal d’aquesta proposta seria l’actuació general per a totes les comunitatsamb la possibilitat d’ajustar-se en els casos més concrets, tot seguint el protocol pactatprimerament.És una gran repte aconseguir generalitzar sense descuidar cap cas i seguir un guió quepot ser no s’ajusti del tot, però a nivell professional, és probablement, la millor opció a seguir,degut a que a partir d’una pauta, podem guiar-nos per a resoldre les dificultats que se’nspresenten.Com a limitacions, no es pot garantir la eficàcia 100% a totes les comunitats, degut ales seves diferencies culturals, i per tant, és d’aquí on el repte passa a ser el arribar aconseguiruna proposta mal·leable que permeti l’ajust adequat en cada cas.
 14. 14. 146. Bibliografia i Webgrafia- Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en Laeducación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de laComisión internacional sobre la educación para el siglo XXI,Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp.91-103.http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Consell%20escolar/Actuacions/Publicacions%20CEC%20en%20pdf/static%20files/Dossier27-Immigraci%C3%B3%20i%20educaci%C3%B3.pdfhttp://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/RCED9898220101A.pdfhttp://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/389.pdfhttp://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Educacion/Sistema+Educativo+de+Navarra.htmhttp://www.navarra.es/home_es/http://es.wikipedia.org/wiki/Navarraconsejoescolar.educacion.navarra.es/index.php/es/informes/inse/368-informe-del-sistema-educativo-ehttp://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t2.htmlhttp://dpto.educacion.navarra.es/formacionprofesorado/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=359&lang=eshttp://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat
 15. 15. 15[[http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Consell%20escolar/Actuacions/Publicacions%20CEC%20en%20pdf/static%20files/Dossier21-Atenció%20a%20la%20diversitat.pdf|http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Consell%20escolar/Actuacions/Publicacions%20CEC%20en%20pdf/static%20files/Dossier21-Atenci%C3%B3%20a%20la%20diversitat.pdf]]

×